Strabo, Geography, Book 11, chapter 12

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 12)

ἐπεὶ δὲ τὰ βόρεια μέρη τῆσ Ἀσίασ ποιεῖ ὁ Ταῦροσ, ἃ δὴ καὶ ἐντὸσ τοῦ Ταύρου καλοῦσιν, εἰπεῖν προειλόμεθα πρῶτον περὶ τούτων· τούτων δ’ ἐστὶ καὶ τὰ ἐν τοῖσ ὄρεσιν αὐτοῖσ ἢ ὅλα ἢ τὰ πλεῖστα. ὅσα μὲν οὖν τῶν Κασπίων πυλῶν ἑωθινώτερά ἐστιν, ἁπλουστέραν ἔχει τὴν περιήγησιν διὰ τὴν ἀγριότητα, οὐ πολύ τε ἂν διαφέροι τοῦδε ἢ τοῦδε τοῦ κλίματοσ συγκαταλεχθέντα· τὰ δ’ ἑσπέρια πάντα δίδωσιν εὐπορίαν τοῦ λέγειν περὶ αὐτῶν, ὥστε δεῖ προάγειν ἐπὶ τὰ παρακείμενα ταῖσ Κασπίαισ πύλαισ. παράκειται δὲ ἡ Μηδία πρὸσ δύσιν, χώρα καὶ πολλὴ καὶ δυναστεύσασά ποτε καὶ ἐν μέσῳ τῷ Ταύρῳ κειμένη, πολυσχιδεῖ κατὰ ταῦτα ὑπάρχοντι τὰ μέρη καὶ αὐλῶνασ ἐμπεριλαμβάνοντι μεγάλουσ, καθάπερ καὶ τῇ Ἀρμενίᾳ τοῦτο συμβέβηκε. τὸ γὰρ ὄροσ τοῦτο ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῆσ Καρίασ καὶ Λυκίασ, ἀλλ’ ἐνταῦθα μὲν οὔτε πλάτοσ οὔτε ὕψοσ ἀξιόλογον δείκνυσιν·

ἐξαίρεται δὲ πολὺ πρῶτον κατὰ τὰσ Χελιδονίασ αὗται δ’ εἰσὶ νῆσοι κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆσ Παμφύλων παραλίασ, ἐπὶ δὲ τὰσ ἀνατολὰσ ἐκτεινόμενον αὐλῶνασ μακροὺσ ἀπολαμβάνει τοὺσ τῶν Κιλίκων· εἶτα τῇ μὲν τὸ Ἀμανὸν ἀπ’ αὐτοῦ σχίζεται τῇ δὲ ὁ Ἀντίταυροσ, ἐν ᾧ τὰ Κόμανα ἵδρυται τὰ ἐν τοῖσ ἄνω λεγομένοισ Καππάδοξιν. οὗτοσ μὲν οὖν ἐν τῇ Καταονίᾳ τελευτᾷ, τὸ δὲ Ἀμανὸν ὄροσ μέχρι τοῦ Εὐφράτου καὶ τῆσ Μελιτηνῆσ πρόεισι, καθ’ ἣν ἡ Κομμαγηνὴ τῇ Καππαδοκίᾳ παράκειται· ἐκδέχεται δὲ τὰ πέραν τοῦ Εὐφράτου ὄρη, συνεχῆ μὲν τοῖσ προειρημένοισ πλὴν ὅσον διακόπτει ῥέων διὰ μέσων ὁ ποταμόσ, πολλὴν δ’ ἐπίδοσιν λαμβάνει εἰσ τὸ ὕψοσ καὶ τὸ πλάτοσ καὶ τὸ πολυσχιδέσ. τὸ δ’ οὖν νοτιώτατον μάλιστά ἐστιν ὁ Ταῦροσ ὁρίζων τὴν Ἀρμενίαν ἀπὸ τῆσ Μεσοποταμίασ. ἐντεῦθεν δὲ ἀμφότεροι ῥέουσιν οἱ τὴν Μεσοποταμίαν ἐγκυκλούμενοι ποταμοὶ καὶ συνάπτοντεσ ἀλλήλοισ ἐγγὺσ κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν, εἶτα ἐκδιδόντεσ εἰσ τὴν κατὰ Πέρσασ θάλατταν, ὅ τε Εὐφράτησ καὶ Τίγρισ.

ἔστι δὲ καὶ μείζων ὁ Εὐφράτησ καὶ πλείω διέξεισι χώραν σκολιῷ τῷ ῥείθρῳ, τὰσ πηγὰσ ἔχων ἐν τῷ προσβορείῳ μέρει τοῦ Ταύρου, ῥέων δ’ ἐπὶ δύσιν διὰ τῆσ Ἀρμενίασ τῆσ μεγάλησ καλουμένησ μέχρι τῆσ μικρᾶσ, ἐν δεξιᾷ ἔχων ταύτην ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν Ἀκιλισηνήν· εἶτ’ ἐπιστρέφει πρὸσ νότον, συνάπτει δὲ κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῖσ Καππαδόκων ὁρίοισ· δεξιᾷ δὲ ταῦτα ἀφεὶσ καὶ τὰ τῶν Κομμαγηνῶν, ἀριστερᾷ δὲ τὴν Ἀκιλισηνὴν καὶ Σωφηνὴν τῆσ μεγάλησ Ἀρμενίασ πρόεισιν ἐπὶ τὴν Συρίαν καὶ λαμβάνει πάλιν ἄλλην ἐπιστροφὴν εἰσ τὴν Βαβυλωνίαν καὶ τὸν Περσικὸν κόλπον. ὁ δὲ Τίγρισ ἐκ τοῦ νοτίου μέρουσ τοῦ αὐτοῦ ὄρουσ ἐνεχθεὶσ ἐπὶ τὴν Σελεύκειαν συνάπτει τῷ Εὐφράτῃ πλησίον καὶ ποιεῖ τὴν Μεσοποταμίαν πρὸσ αὐτόν, εἶτ’ ἐκδίδωσι καὶ αὐτὸσ εἰσ τὸν αὐτὸν κόλπον. διέχουσι δὲ ἀλλήλων αἱ πηγαὶ τοῦ τε Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριοσ περὶ δισχιλίουσ καὶ πεντακοσίουσ σταδίουσ. ἀπὸ δ’ οὖν τοῦ Ταύρου πρὸσ ἄρκτον ἀποσχίδεσ πολλαὶ γεγόνασι, μία μὲν ἡ τοῦ καλουμένου Ἀντιταύρου·

καὶ γὰρ ἐνταῦθα οὕτωσ ὠνομάζετο ὁ τὴν Σωφηνὴν ἀπολαμβάνων ἐν αὐλῶνι μεταξὺ κειμένῳ αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Ταύρου. πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου κατὰ τὴν μικρὰν Ἀρμενίαν ἐφεξῆσ τῷ Ἀντιταύρῳ πρὸσ ἄρκτον ἐπεκτείνεται μέγα ὄροσ καὶ πολυσχιδέσ· καλοῦσι δὲ τὸ μὲν αὐτοῦ Παρυάδρην τὸ δὲ Μοσχικὰ ὄρη τὸ δ’ ἄλλοισ ὀνόμασι· ταῦτα δ’ ἀπολαμβάνει τὴν Ἀρμενίαν ὅλην μέχρι Ἰβήρων καὶ Ἀλβανῶν. εἶτ’ ἄλλ’ ἐπανίσταται πρὸσ ἑώ, τὰ ὑπερκείμενα τῆσ Κασπίασ θαλάττησ μέχρι Μηδίασ τῆσ τε Ἀτροπατίου καὶ τῆσ μεγάλησ· καλοῦσι δὲ καὶ ταῦτα τὰ μέρη πάντα τῶν ὀρῶν Παραχοάθραν καὶ τὰ μέχρι τῶν Κασπίων πυλῶν καὶ ἐπέκεινα ἔτι πρὸσ ταῖσ ἀνατολαῖσ τὰ συνάπτοντα τῇ Ἀρίᾳ. τὰ μὲν δὴ πρόσβορρα ὄρη οὕτω καλοῦσι, τὰ δὲ νότια τὰ πέραν τοῦ Εὐφράτου τῆσ Καππαδοκίασ καὶ τῆσ Κομμαγηνῆσ πρὸσ ἑώ τείνοντα κατ’ ἀρχὰσ μὲν αὐτὸ τοῦτο καλεῖται Ταῦροσ, διορίζων τὴν Σωφηνὴν καὶ τὴν ἄλλην Ἀρμενίαν ἀπὸ τῆσ Μεσοποταμίασ· τινὲσ δὲ Γορδυαῖα ὄρη καλοῦσιν. ἐν δὲ τούτοισ ἐστὶ καὶ τὸ Μάσιον, τὸ ὑπερκείμενον τῆσ Νισίβιοσ ὄροσ καὶ τῶν Τιγρανοκέρτων. ἔπειτα ἐξαίρεται πλέον καὶ καλεῖται Νιφάτησ· ἐνταῦθα δέ που καὶ τοῦ Τίγριοσ πηγαὶ κατὰ τὸ νότιον τῆσ ὀρεινῆσ πλευρόν· εἶτ’ ἀπὸ τοῦ Νιφάτου μᾶλλον ἔτι καὶ μᾶλλον ἡ ῥάχισ ἐκτεινομένη τὸ Ζάγριον ὄροσ ποιεῖ τὸ διορίζον τὴν Μηδίαν καὶ τὴν Βαβυλωνίαν· μετὰ δὲ τὸ Ζάγριον ἐκδέχεται ὑπὲρ μὲν τῆσ Βαβυλωνίασ ἥ τε τῶν Ἐλυμαίων ὀρεινὴ καὶ ἡ τῶν Παραιτακηνῶν, ὑπὲρ δὲ τῆσ Μηδίασ ἡ τῶν Κοσσαίων· ἐν μέσῳ δ’ ἐστὶν ἡ Μηδία καὶ ἡ Ἀρμενία, πολλὰ μὲν ὄρη περιλαμβάνουσα πολλὰ δὲ ὀροπέδια, ὡσαύτωσ δὲ πεδία καὶ αὐλῶνασ μεγάλουσ, συχνὰ δὲ καὶ ἔθνη τὰ περιοικοῦντα, μικρὰ ὀρεινὰ καὶ λῃστρικὰ τὰ πλείω. οὕτω μὲν τοίνυν τίθεμεν ἐντὸσ τοῦ Ταύρου τήν τε Μηδίαν, ἧσ εἰσι καὶ αἱ Κάσπιοι πύλαι, καὶ τὴν Ἀρμενίαν. καθ’ ἡμᾶσ μὲν τοίνυν προσάρκτια ἂν εἰή τὰ ἔθνη ταῦτα, ἐπειδὴ καὶ ἐντὸσ τοῦ Ταύρου, Ἐρατοσθένησ δὲ πεποιημένοσ τὴν διαίρεσιν εἰσ τὰ νότια μέρη καὶ τὰ προσάρκτια καὶ τὰσ ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένασ σφραγῖδασ, τὰσ μὲν βορείουσ καλῶν τὰσ δὲ νοτίουσ, ὁρ́ια ἀποφαίνει τῶν κλιμάτων ἀμφοῖν τὰσ Κασπίουσ πύλασ·

εἰκότωσ οὖν τὰ νοτιώτερα τῶν Κασπίων πυλῶν νότια ἂν ἀποφαίνοι, ὧν ἐστι καὶ ἡ Μηδία καὶ ἡ Ἀρμενία, τὰ δὲ βορειότερα πρόσβορρα, κατ’ ἄλλην καὶ ἄλλην διάταξιν τούτου συμβαίνοντοσ. τάχα δὲ οὐκ ἐπέβαλε τούτῳ, διότι ἔξω τοῦ Ταύρου πρὸσ νότον οὐδέν ἐστιν οὔτε τῆσ Ἀρμενίασ μέροσ οὔτε τῆσ Μηδίασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION