Strabo, Geography, Book 11, chapter 9

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 9)

ἡ δὲ Παρθυαία πολλὴ μὲν οὐκ ἔστι· ἱστοροῦσι δὲ περὶ τῶν Ταπύρων ὅτι αὐτοῖσ εἰή νόμιμον τὰσ γυναῖκασ ἐκδιδόναι τὰσ γαμετὰσ ἑτέροισ ἀνδράσιν, ἐπειδὰν ἐξ αὐτῶν ἀνέλωνται δύο ἢ τρία τέκνα, καθάπερ καὶ Κάτων Ὁρτησίῳ δεηθέντι ἐξέδωκε τὴν Μαρκίαν ἐφ’ ἡμῶν κατὰ παλαιὸν Ῥωμαίων ἔθοσ. συνετέλει γοῦν μετὰ τῶν Ὑρκανῶν κατὰ τὰ Περσικὰ καὶ μετὰ ταῦτα τῶν Μακεδόνων κρατούντων ἐπὶ χρόνον πολύν. πρὸσ δὲ τῇ σμικρότητι δασεῖα καὶ ὀρεινή ἐστι καὶ ἄποροσ, ὥστε διὰ τοῦτο δρόμῳ διεξιᾶσι τὸν ἑαυτῶν οἱ βασιλεῖσ ὄχλον, οὐ δυναμένησ τρέφειν τῆσ χώρασ οὐδ’ ἐπὶ μικρόν· ἀλλὰ νῦν ηὔξηται. μέρη δ’ ἐστὶ τῆσ Παρθυηνῆσ ἥ τε Κωμισηνὴ καὶ ἡ Χωρήνη, σχεδὸν δέ τι καὶ τὰ μέχρι πυλῶν Κασπίων καὶ Ῥαγῶν καὶ Ταπύρων ὄντα τῆσ Μηδίασ πρότερον. ἔστι δ’ Ἀπάμεια καὶ Ἡράκλεια, πόλεισ περὶ τὰσ Ῥάγασ. εἰσὶ δ’ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰσ μὲν Ῥάγασ στάδιοι πεντακόσιοι, ὥσ φησιν Ἀπολλόδωροσ, εἰσ δ’ Ἑκατόμπυλον τὸ τῶν Παρθυαίων βασίλειον χίλιοι διακόσιοι ἑξήκοντα· τοὔνομα δὲ ταῖσ Ῥάγαισ ἀπὸ τῶν γενομένων σεισμῶν γενέσθαι φασίν, ὑφ’ ὧν πόλεισ τε συχναὶ καὶ κῶμαι δισχίλιαι, ὡσ Ποσειδώνιόσ φησι, ἀνετράπησαν. τοὺσ δὲ Ταπύρουσ οἰκεῖν φασι μεταξὺ Δερβίκων τε καὶ Ὑρκανῶν. νεωτερισθέντων δὲ τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου διὰ τὸ πρὸσ ἄλλοισ εἶναι τοὺσ τῆσ Συρίασ καὶ τῆσ Μηδίασ βασιλέασ τοὺσ ἔχοντασ καὶ ταῦτα, πρῶτον μὲν τὴν Βακτριανὴν ἀπέστησαν οἱ πεπιστευμένοι καὶ τὴν ἐγγὺσ αὐτῆσ πᾶσαν, οἱ περὶ Εὐθύδημον.

ἔπειτ’ Ἀρσάκησ ἀνὴρ Σκύθησ τῶν Δαῶν τινασ ἔχων τοὺσ Πάρνουσ καλουμένουσ νομάδασ παροικοῦντασ τὸν Ὦχον, ἐπῆλθεν ἐπὶ τὴν Παρθυαίαν καὶ ἐκράτησεν αὐτῆσ. κατ’ ἀρχὰσ μὲν οὖν ἀσθενὴσ ἦν διαπολεμῶν πρὸσ τοὺσ ἀφαιρεθέντασ τὴν χώραν καὶ αὐτὸσ καὶ οἱ διαδεξάμενοι ἐκεῖνον, ἔπειθ’ οὕτωσ ἴσχυσαν ἀφαιρούμενοι τὴν πλησίον ἀεὶ διὰ τὰσ ἐν τοῖσ πολέμοισ κατορθώσεισ ὥστε τελευτῶντεσ ἁπάσησ τῆσ ἐντὸσ Εὐφράτου κύριοι κατέστησαν. ἀφείλοντο δὲ καὶ τῆσ Βακτριανῆσ μέροσ βιασάμενοι τοὺσ Σκύθασ καὶ ἔτι πρότερον τοὺσ περὶ Εὐκρατίδαν, καὶ νῦν ἐπάρχουσι τοσαύτησ γῆσ καὶ τοσούτων ἐθνῶν ὥστε ἀντίπαλοι τοῖσ Ῥωμαίοισ τρόπον τινὰ γεγόνασι κατὰ μέγεθοσ τῆσ ἀρχῆσ. αἴτιοσ δ’ ὁ βίοσ αὐτῶν καὶ τὰ ἔθη τὰ ἔχοντα πολὺ μὲν τὸ βάρβαρον καὶ τὸ Σκυθικόν, πλέον μέντοι τὸ χρήσιμον πρὸσ ἡγεμονίαν καὶ τὴν ἐν τοῖσ πολέμοισ κατόρθωσιν. φασὶ δὲ τοὺσ Πάρνουσ Δάασ μετανάστασ εἶναι ἐκ τῶν ὑπὲρ τῆσ Μαιώτιδοσ Δαῶν, οὓσ Ξανδίουσ ἢ Παρίουσ καλοῦσιν·

οὐ πάνυ δ’ ὡμολόγηται Δάασ εἶναί τινασ τῶν ὑπὲρ τῆσ Μαιώτιδοσ Σκυθῶν· ἀπὸ τούτων δ’ οὖν ἕλκειν φασὶ τὸ γένοσ τὸν Ἀρσάκην, οἱ δὲ Βακτριανὸν λέγουσιν αὐτόν, φεύγοντα δὲ τὴν αὔξησιν τῶν περὶ Διόδοτον ἀποστῆσαι τὴν Παρθυαίαν. εἰρηκότεσ δὲ πολλὰ περὶ τῶν Παρθικῶν νομίμων ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἱστορικῶν ὑπομνημάτων βίβλῳ, δευτέρᾳ δὲ τῶν μετὰ Πολύβιον, παραλείψομεν ἐνταῦθα μὴ ταυτολογεῖν δόξωμεν, τοσοῦτον εἰπόντεσ μόνον ὅτι τῶν Παρθυαίων συνέδριόν φησιν εἶναι Ποσειδώνιοσ διττόν, τὸ μὲν συγγενῶν τὸ δὲ σοφῶν καὶ μάγων, ἐξ ὧν ἀμφοῖν τοὺσ βασιλεῖσ καθίστασθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION