Strabo, Geography, Book 11, chapter 3

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 3)

καὶ δὴ ἥ γε Ἰβηρία κατοικεῖται καλῶσ τὸ πλέον πόλεσί τε καὶ ἐποικίοισ, ὥστε καὶ κεραμωτὰσ εἶναι στέγασ καὶ ἀρχιτεκτονικὴν τὴν τῶν οἰκήσεων κατασκευὴν καὶ ἀγορὰσ καὶ τἆλλα κοινά. τῆσ δὲ χώρασ τὰ μὲν κύκλῳ τοῖσ Καυκασίοισ ὄρεσι περιέχεται·

προπεπτώκασι γάρ, ὡσ εἶπον, ἀγκῶνεσ ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν εὔκαρποι, περιλαμβάνοντεσ τὴν σύμπασαν Ἰβηρίαν καὶ συνάπτοντεσ πρόσ τε τὴν Ἀρμενίαν καὶ τὴν Κολχίδα· ἐν μέσῳ δ’ ἐστὶ πεδίον ποταμοῖσ διάρρυτον, μεγίστῳ δὲ τῷ Κύρῳ, ὃσ τὴν ἀρχὴν ἔχων ἀπὸ τῆσ Ἀρμενίασ, εἰσβαλὼν εὐθὺσ εἰσ τὸ πεδίον τὸ λεχθέν, παραλαβὼν καὶ τὸν Ἄραγον ἐκ τοῦ Καυκάσου ῥέοντα καὶ ἄλλα ὕδατα διὰ στενῆσ ποταμίασ εἰσ τὴν Ἀλβανίαν ἐκπίπτει· μεταξὺ δὲ ταύτησ τε καὶ τῆσ Ἀρμενίασ ἐνεχθεὶσ πολὺσ διὰ πεδίων εὐβοτουμένων σφόδρα, δεξάμενοσ καὶ ἄλλουσ πλείουσ ποταμούσ, ὧν ἐστιν ὅ τε Ἀλαζόνιοσ καὶ ὁ Σανδοβάνησ καὶ ὁ Ῥοιτάκησ καὶ Χάνησ πλωτοὶ πάντεσ εἰσ τὴν Κασπίαν ἐμβάλλει θάλατταν. ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Κόροσ. τὸ μὲν οὖν πεδίον τῶν Ἰβήρων οἱ γεωργικώτεροι καὶ πρὸσ εἰρήνην νενευκότεσ οἰκοῦσιν ἀρμενιστί τε καὶ μηδιστὶ ἐσκευασμένοι, τὴν δ’ ὀρεινὴν οἱ πλείουσ καὶ μάχιμοι κατέχουσι Σκυθῶν δίκην ζῶντεσ καὶ Σαρματῶν, ὧνπερ καὶ ὅμοροι καὶ συγγενεῖσ εἰσιν·

ἅπτονται δ’ ὅμωσ καὶ γεωργίασ, πολλάσ τε μυριάδασ συνάγουσιν καὶ ἐξ ἑαυτῶν καὶ ἐξ ἐκείνων, ἐπειδάν τι συμπέσῃ θορυβῶδεσ. τέτταρεσ δ’ εἰσὶν εἰσ τὴν χώραν εἰσβολαί·

μία μὲν διὰ Σαραπανῶν φρουρίου Κολχικοῦ καὶ τῶν κατ’ αὐτὸ στενῶν, δι’ ὧν ὁ Φᾶσισ γεφύραισ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι περατὸσ γινόμενοσ διὰ τὴν σκολιότητα καταρρεῖ τραχὺσ καὶ βίαιοσ εἰσ τὴν Κολχίδα, πολλοῖσ χειμάρροισ κατὰ τὰσ ἐπομβρίασ ἐκχαραδρουμένων τῶν τόπων. γεννᾶται δ’ ἐκ τῶν ὑπερκειμένων ὀρῶν πολλαῖσ συμπληρούμενοσ πηγαῖσ, ἐν δὲ τοῖσ πεδίοισ καὶ ἄλλουσ προσλαμβάνει ποταμούσ, ὧν ἐστιν ὅ τε Γλαῦκοσ καὶ ὁ Ἵπποσ· πληρωθεὶσ δὲ καὶ γενόμενοσ πλωτὸσ ἐξίησιν εἰσ τὸν Πόντον καὶ ἔχει πόλιν ὁμώνυμον ἐφ’ αὑτῷ καὶ λίμνην πλησίον. ἡ μὲν οὖν ἐκ τῆσ Κολχίδοσ εἰσ τὴν Ἰβηρίαν ἐμβολὴ τοιαύτη, πέτραισ καὶ ἐρύμασι καὶ ποταμοῖσ χαραδρώδεσι διακεκλεισμένη. ἐκ δὲ τῶν πρὸσ ἄρκτον νομάδων ἐπὶ τρεῖσ ἡμέρασ ἀνάβασισ χαλεπή, καὶ μετὰ ταύτην ποταμία στενὴ ἐπὶ τοῦ Ἀράγου ποταμοῦ τεττάρων ἡμερῶν ὁδὸν ἔχουσα ἐφ’ ἕνα, φρουρεῖ δὲ τὸ πέρασ τῆσ ὁδοῦ τεῖχοσ δύσμαχον·

ἀπὸ δὲ τῆσ Ἀλβανίασ διὰ πέτρασ πρῶτον λατομητὴ εἴσοδοσ, εἶτα διὰ τέλματοσ ὃ ποιεῖ ὁ ποταμὸσ Ἀλαζόνιοσ ἐκ τοῦ Καυκάσου καταπίπτων. ἀπὸ δὲ τῆσ Ἀρμενίασ τὰ ἐπὶ τῷ Κύρῳ στενὰ καὶ τὰ ἐπὶ τῷ Ἀράγῳ· πρὶν γὰρ εἰσ ἀλλήλουσ συμπεσεῖν, ἔχουσιν ἐπικειμένασ πόλεισ ἐρυμνὰσ ἐπὶ πέτραισ διεχούσαισ ἀλλήλων ὅσον ἑκκαίδεκα σταδίουσ, ἐπὶ μὲν τῷ Κύρῳ τὴν Ἁρμοζικὴν ἐπὶ δὲ θατέρῳ Σευσάμορα. ταύταισ δὲ ἐχρήσατο ταῖσ εἰσβολαῖσ πρότερον Πομπήιοσ ἐκ τῶν Ἀρμενίων ὁρμηθείσ, καὶ μετὰ ταῦτα Κανίδιοσ. τέτταρα δὲ καὶ γένη τῶν ἀνθρώπων οἰκεῖ τὴν χώραν·

ἓν μὲν καὶ πρῶτον ἐξ οὗ τοὺσ βασιλέασ καθιστᾶσι κατ’ ἀγχιστείαν τε καὶ ἡλικίαν τὸν πρεσβύτατον, ὁ δὲ δεύτεροσ δικαιοδοτεῖ καὶ στρατηλατεῖ. δεύτερον δὲ τὸ τῶν ἱερέων οἳ ἐπιμελοῦνται καὶ τῶν πρὸσ τοὺσ ὁμόρουσ δικαίων. τρίτον δὲ τὸ τῶν στρατευομένων καὶ γεωργούντων. τέταρτον δὲ τὸ τῶν λαῶν, οἳ βασιλικοὶ δοῦλοί εἰσι καὶ πάντα διακονοῦνται τὰ πρὸσ τὸν βίον. κοιναὶ δ’ εἰσὶν αὐτοῖσ αἱ κτήσεισ κατὰ συγγένειαν, ἄρχει δὲ καὶ ταμιεύει ἑκάστην ὁ πρεσβύτατοσ. τοιοῦτοι μὲν οἱ Ἴβηρεσ καὶ ἡ χώρα αὐτῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION