Strabo, Geography, Book 11, chapter 2

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 2)

οὕτω δὲ διακειμένων τὸ πρῶτον μέροσ οἰκοῦσιν ἐκ μὲν τῶν πρὸσ ἄρκτον μερῶν καὶ τὸν Ὠκεανὸν Σκυθῶν τινὲσ νομάδεσ καὶ ἁμάξοικοι, ἐνδοτέρω δὲ τούτων Σαρμάται, καὶ οὗτοι Σκύθαι, Αὄρσοι καὶ Σιρακοὶ μέχρι τῶν Καυκασίων ὀρῶν ἐπὶ μεσημβρίαν τείνοντεσ, οἱ μὲν νομάδεσ οἱ δὲ καὶ σκηνῖται καὶ γεωργοί, περὶ δὲ τὴν λίμνην Μαιῶται· πρὸσ δὲ τῇ θαλάττῃ τοῦ Βοσπόρου τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐστὶ καὶ ἡ Σινδική· μετὰ δὲ ταύτην Ἀχαιοὶ καὶ Ζυγοὶ καὶ Ἡνίοχοι Κερκέται τε καὶ Μακροπώγωνεσ. ὑπέρκειται δὲ τούτων καὶ τὰ τῶν Φθειροφάγων στενά· μετὰ δὲ τοὺσ Ἡνιόχουσ ἡ Κολχὶσ ὑπὸ τοῖσ Καυκασίοισ ὄρεσι κειμένη καὶ τοῖσ Μοσχικοῖσ. ἐπεὶ δ’ ὁρ́ιον ὑπόκειται τῆσ Εὐρώπησ καὶ τῆσ Ἀσίασ ὁ Τάναϊσ ποταμόσ, ἐντεῦθεν ἀρξάμενοι τὰ καθ’ ἕκαστα ὑπογράψομεν. φέρεται μὲν οὖν ἀπὸ τῶν ἀρκτικῶν μερῶν, οὐ μὴν ὡσ ἂν κατὰ διάμετρον ἀντίρρουσ τῷ Νείλῳ, καθάπερ νομίζουσιν οἱ πολλοί, ἀλλὰ ἑωθινώτεροσ ἐκείνου, παραπλησίωσ ἐκείνῳ τὰσ ἀρχὰσ ἀδήλουσ ἔχων·

ἀλλὰ τοῦ μὲν πολὺ τὸ φανερὸν χώραν διεξιόντοσ πᾶσαν εὐεπίμικτον καὶ μακροὺσ ἀνάπλουσ ἔχοντοσ, τοῦ δὲ Τανάιδοσ τὰσ μὲν ἐκβολὰσ ἴσμεν δύο δ’ εἰσὶν εἰσ τὰ ἀρκτικώτατα μέρη τῆσ Μαιώτιδοσ ἑξήκοντα σταδίουσ ἀλλήλων διέχουσαι, τοῦ δ’ ὑπὲρ τῶν ἐκβολῶν ὀλίγον τὸ γνώριμόν ἐστι διὰ τὰ ψύχη καὶ τὰσ ἀπορίασ τῆσ χώρασ, ἃσ οἱ μὲν αὐτόχθονεσ δύνανται φέρειν σαρξὶ καὶ γάλακτι τρεφόμενοι νομαδικῶσ, οἱ δ’ ἀλλοεθνεῖσ οὐχ ὑπομένουσιν. ἄλλωσ τε οἱ νομάδεσ δυσεπίμικτοι τοῖσ ἄλλοισ ὄντεσ καὶ πλήθει καὶ βίᾳ διαφέροντεσ ἀποκεκλείκασιν εἰ καί τι πορεύσιμον τῆσ χώρασ ἐστὶν ἢ εἴ τινασ τετύχηκεν ἀνάπλουσ ἔχων ὁ ποταμόσ. ἀπὸ δὲ τῆσ αἰτίασ ταύτησ οἱ μὲν ὑπέλαβον τὰσ πηγὰσ ἔχειν αὐτὸν ἐν τοῖσ Καυκασίοισ ὄρεσι, πολὺν δ’ ἐνεχθέντα ἐπὶ τὰσ ἄρκτουσ εἶτ’ ἀναστρέψαντα ἐκβάλλειν εἰσ τὴν Μαιῶτιν τούτοισ δὲ ὁμοδοξεῖ καὶ Θεοφάνησ ὁ Μιτυληναῖοσ, οἱ δ’ ἀπὸ τῶν ἄνω μερῶν τοῦ Ἴστρου φέρεσθαι· σημεῖον δὲ φέρουσιν οὐδὲν τῆσ πόρρωθεν οὕτω ῥύσεωσ καὶ ἀπ’ ἄλλων κλιμάτων, ὥσπερ οὐ δυνατὸν ὂν καὶ ἐγγύθεν καὶ ἀπὸ τῶν ἄρκτων. ἐπὶ δὲ τῷ ποταμῷ καὶ τῇ λίμνῃ πόλισ ὁμώνυμοσ οἰκεῖται Τάναϊσ, κτίσμα τῶν τὸν Βόσπορον ἐχόντων Ἑλλήνων.

νεωστὶ μὲν οὖν ἐξεπόρθησεν αὐτὴν Πολέμων ὁ βασιλεὺσ ἀπειθοῦσαν, ἦν δ’ ἐμπόριον κοινὸν τῶν τε Ἀσιανῶν καὶ τῶν Εὐρωπαίων νομάδων καὶ τῶν ἐκ τοῦ Βοσπόρου τὴν λίμνην πλεόντων, τῶν μὲν ἀνδράποδα ἀγόντων καὶ δέρματα καὶ εἴ τι ἄλλο τῶν νομαδικῶν, τῶν δ’ ἐσθῆτα καὶ οἶνον καὶ τἆλλα ὅσα τῆσ ἡμέρου διαίτησ οἰκεῖα ἀντιφορτιζομένων. πρόκειται δ’ ἐν ἑκατὸν σταδίοισ τοῦ ἐμπορίου νῆσοσ Ἀλωπεκία, κατοικία μιγάδων ἀνθρώπων· ἔστι δὲ καὶ ἄλλα νησίδια πλησίον ἐν τῇ λίμνῃ. διέχει δὲ τοῦ στόματοσ τῆσ Μαιώτιδοσ εὐθυπλοοῦσιν ἐπὶ τὰ βόρεια δισχιλίουσ καὶ διακοσίουσ σταδίουσ ὁ Τάναϊσ, οὐ πολὺ δὲ πλείουσ εἰσὶ παραλεγομένῳ τὴν γῆν. ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τῷ παρὰ γῆν πρῶτον μέν ἐστιν ἀπὸ τοῦ Τανάιδοσ προϊοῦσιν ἐν ὀκτακοσίοισ σταδίοισ ὁ μέγασ καλούμενοσ Ῥομβίτησ, ἐν ᾧ τὰ πλεῖστα ἁλιεύματα τῶν εἰσ ταριχείασ ἰχθύων·

ἔπειτα ἐν ἄλλοισ ὀκτακοσίοισ ὁ ἐλάττων Ῥομβίτησ καὶ ἄκρα ἔχουσα καὶ αὐτὴ ἁλιείασ ἐλάττουσ· ἔχουσι δὲ οἱ μὲν . . . πρότερον νησία ὁρμητήρια, οἱ δ’ ἐν τῷ μικρῷ Ῥομβίτῃ αὐτοί εἰσιν οἱ Μαιῶται ἐργαζόμενοι· οἰκοῦσι γὰρ ἐν τῷ παράπλῳ τούτω παντὶ οἱ Μαιῶται, γεωργοὶ μὲν οὐχ ἧττον δὲ τῶν νομάδων πολεμισταί. διῄρηνται δὲ εἰσ ἔθνη πλείω τὰ μὲν πλησίον τοῦ Τανάιδοσ ἀγριώτερα, τὰ δὲ συνάπτοντα τῷ Βοσπόρῳ χειροήθη μᾶλλον. ἀπὸ δὲ τοῦ μικροῦ Ῥομβίτου στάδιοί εἰσιν ἑξακόσιοι ἐπὶ Τυράμβην καὶ τὸν Ἀντικείτην ποταμόν· εἶθ’ ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἐπὶ τὴν κώμην τὴν Κιμμερικήν, ἥτισ ἐστὶν ἀφετήριον τοῖσ τὴν λίμνην πλέουσιν· ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τούτῳ καὶ σκοπαί τινεσ λέγονται Κλαζομενίων. τὸ δὲ Κιμμερικὸν πόλισ ἦν πρότερον ἐπὶ χερρονήσου ἱδρυμένη, τὸν ἰσθμὸν τάφρῳ καὶ χώματι κλείουσα·

ἐκέκτηντο δ’ οἱ Κιμμέριοι μεγάλην ποτὲ ἐν τῷ Βοσπόρῳ δύναμιν, διόπερ καὶ Κιμμερικὸσ Βόσποροσ ὠνομάσθη. οὗτοι δ’ εἰσὶν οἱ τοὺσ τὴν μεσόγαιαν οἰκοῦντασ ἐν τοῖσ δεξιοῖσ μέρεσι τοῦ Πόντου μέχρι Ιὠνίασ ἐπιδραμόντεσ. τούτουσ μὲν οὖν ἐξήλασαν ἐκ τῶν τόπων Σκύθαι, τοὺσ δὲ Σκύθασ Ἕλληνεσ οἱ Παντικάπαιον καὶ τὰσ ἄλλασ οἰκίσαντεσ πόλεισ τὰσ ἐν Βοσπόρῳ. εἶτ’ ἐπὶ τὴν Ἀχίλλειον κώμην εἴκοσιν, ἐν ᾗ τὸ Ἀχιλλέωσ ἱερόν·

ἐνταῦθα δ’ ἐστὶν ὁ στενώτατοσ πορθμὸσ τοῦ στόματοσ τῆσ Μαιώτιδοσ ὅσον εἴκοσι σταδίων ἢ πλειόνων, ἔχων ἐν τῇ περαίᾳ κώμην τὸ Μυρμήκιον πλησίον δ’ ἐστὶ τοῦ Ἡρακλείου καὶ τὸ Παρθένιον. ἐντεῦθεν δ’ ἐπὶ τὸ Σατύρου μνῆμα ἐνενήκοντα στάδιοι·

τοῦτο δ’ ἐστὶν ἐπ’ ἄκρασ τινὸσ χωστὸν ἀνδρὸσ τῶν ἐπιφανῶσ δυναστευσάντων τοῦ Βοσπόρου. πλησίον δὲ κώμη Πατραεύσ, ἀφ’ ἧσ ἐπὶ κώμην Κοροκονδάμην ἑκατὸν τριάκοντα·

αὕτη δ’ ἐστὶ τοῦ Κιμμερικοῦ καλουμένου Βοσπόρου πέρασ. καλεῖται δὲ οὕτωσ ὁ στενωπὸσ ἐπὶ τοῦ στόματοσ τῆσ Μαιώτιδοσ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ Ἀχίλλειον καὶ τὸ Μυρμήκιον στενῶν διατείνων μέχρι πρὸσ τὴν Κοροκονδάμην καὶ τὸ ἀντικείμενον αὐτῇ κώμιον τῆσ Παντικαπαίων γῆσ ὄνομα Ἄκραν ἑβδομήκοντα σταδίων διειργόμενον πορθμῷ· μέχρι γὰρ δεῦρο καὶ ὁ κρύσταλλοσ διατείνει, πηττομένησ τῆσ Μαιώτιδοσ κατὰ τοὺσ κρυμοὺσ ὥστε πεζεύεσθαι. ἅπασ δ’ ἐστὶν εὐλίμενοσ ὁ στενωπὸσ οὗτοσ. ὑπέρκειται δὲ τῆσ Κοροκονδάμησ εὐμεγέθησ λίμνη, ἣν καλοῦσιν ἀπ’ αὐτῆσ Κοροκονδαμῖτιν·

ἐκδίδωσι δ’ ἀπὸ δέκα σταδίων τῆσ κώμησ εἰσ τὴν θάλατταν· ἐμβάλλει δὲ εἰσ τὴν λίμνην ἀπορρώξ τισ τοῦ Ἀντικείτου ποταμοῦ, καὶ ποιεῖ νῆσον περίκλυστόν τινα ταύτῃ τε τῇ λίμνῃ καὶ τῇ Μαιώτιδι καὶ τῷ ποταμῷ. τινὲσ δὲ καὶ τοῦτον τὸν ποταμὸν Ὕπανιν προσαγορεύουσι, καθάπερ καὶ τὸν πρὸσ τῷ Βορυσθένει. εἰσπλεύσαντι δ’ εἰσ τὴν Κοροκονδαμῖτιν ἥ τε Φαναγόρειά ἐστι πόλισ ἀξιόλογοσ καὶ Κῆποι καὶ Ἑρμώνασσα καὶ τὸ Ἀπάτουρον τὸ τῆσ Ἀφροδίτησ ἱερόν·

ὧν ἡ Φαναγόρεια καὶ οἱ Κῆποι κατὰ τὴν λεχθεῖσαν νῆσον ἵδρυνται εἰσπλέοντι ἐν ἀριστερᾷ, αἱ δὲ λοιπαὶ πόλεισ ἐν δεξιᾷ πέραν Ὑπάνιοσ ἐν τῇ Σινδικῇ. ἔστι δὲ καὶ Γοργιπία ἐν τῇ Σινδικῇ, τὸ βασίλειον τῶν Σινδῶν πλησίον θαλάττησ, καὶ Ἀβοράκη. τοῖσ δὲ τοῦ Βοσπόρου δυνάσταισ ὑπήκοοι ὄντεσ ἅπαντεσ Βοσπορανοὶ καλοῦνται· καὶ ἔστι τῶν μὲν Εὐρωπαίων Βοσπορανῶν μητρόπολισ τὸ Παντικάπαιον, τῶν δ’ Ἀσιανῶν τὸ Φαναγόρειον καλεῖται γὰρ καὶ οὕτωσ ἡ πόλισ, καὶ δοκεῖ τῶν μὲν ἐκ τῆσ Μαιώτιδοσ καὶ τῆσ ὑπερκειμένησ βαρβάρου κατακομιζομένων ἐμπόριον εἶναι τὰ Φαναγόρεια, τῶν δ’ ἐκ τῆσ θαλάττησ ἀναφερομένων ἐκεῖσε τὸ Παντικάπαιον. ἔστι δὲ καὶ ἐν τῇ Φαναγορείᾳ τῆσ Ἀφροδίτησ ἱερὸν ἐπίσημον τῆσ Ἀπατούρου· ἐτυμολογοῦσι δὲ τὸ ἐπίθετον τῆσ θεοῦ μῦθόν τινα προστησάμενοι, ὡσ ἐπιθεμένων ἐνταῦθα τῇ θεῷ τῶν γιγάντων ἐπικαλεσαμένη τὸν Ἡρακλέα κρύψειεν ἐν κευθμῶνί τινι, εἶτα τῶν γιγάντων ἕκαστον δεχομένη καθ’ ἕνα τῷ Ἡρακλεῖ παραδιδοίη δολοφονεῖν ἐξ ἀπάτησ. τῶν Μαιωτῶν δ’ εἰσὶν αὐτοί τε οἱ Σινδοὶ καὶ Δανδάριοι καὶ Τορέται καὶ Ἄγροι καὶ Ἀρρηχοί, ἔτι δὲ Τάρπητεσ Ὀβιδιακηνοὶ Σιττακηνοὶ Δόσκοι, ἄλλοι πλείουσ·

τούτων δ’ εἰσὶ καὶ οἱ Ἀσπουργιανοὶ μεταξὺ Φαναγορείασ οἰκοῦντεσ καὶ Γοργιπίασ ἐν πεντακοσίοισ σταδίοισ, οἷσ ἐπιθέμενοσ Πολέμων ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ προσποιήσει φιλίασ οὐ λαθὼν ἀντεστρατηγήθη καὶ ζωγρίᾳ ληφθεὶσ ἀπέθανε. τῶν τε συμπάντων Μαιωτῶν τῶν Ἀσιανῶν οἱ μὲν ὑπήκουον τῶν τὸ ἐμπόριον ἐχόντων τὸ ἐν τῷ Τανάιδι οἱ δὲ τῶν Βοσπορανῶν· τοτὲ δ’ ἀφίσταντο ἄλλοτ’ ἄλλοι. πολλάκισ δ’ οἱ τῶν Βοσπορανῶν ἡγεμόνεσ καὶ τὰ μέχρι τοῦ Τανάιδοσ κατεῖχον καὶ μάλιστα οἱ ὕστατοι, Φαρνάκησ καὶ Ἄσανδροσ καὶ Πολέμων. Φαρνάκησ δέ ποτε καὶ τὸν Ὕπανιν τοῖσ Δανδαρίοισ ἐπαγαγεῖν λέγεται διά τινοσ παλαιᾶσ διώρυγοσ ἀνακαθάρασ αὐτὴν καὶ κατακλύσαι τὴν χώραν. μετὰ δὲ τὴν Σινδικὴν καὶ τὴν Γοργιπίαν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ ἡ τῶν Ἀχαιῶν καὶ Ζυγῶν καὶ Ἡνιόχων παραλία τὸ πλέον ἀλίμενοσ καὶ ὀρεινή, τοῦ Καυκάσου μέροσ οὖσα.

ζῶσι δὲ ἀπὸ τῶν κατὰ θάλατταν λῃστηρίων, ἀκάτια ἔχοντεσ λεπτὰ στενὰ καὶ κοῦφα, ὅσον ἀνθρώπουσ πέντε καὶ εἴκοσι δεχόμενα, σπάνιον δὲ τριάκοντα δέξασθαι τοὺσ πάντασ δυνάμενα· καλοῦσι δ’ αὐτὰ οἱ Ἕλληνεσ καμάρασ. φασὶ δ’ ἀπὸ τῆσ Ιἄσονοσ στρατιᾶσ τοὺσ μὲν Φθιώτασ Ἀχαιοὺσ τὴν ἐνθάδε Ἀχαί̈αν οἰκίσαι, Λάκωνασ δὲ τὴν Ἡνιοχίαν, ὧν ἦρχον Κρέκασ καὶ Ἀμφίστρατοσ οἱ τῶν Διοσκούρων ἡνίοχοι, καὶ τοὺσ Ἡνιόχουσ ἀπὸ τούτων εἰκὸσ ὠνομάσθαι. τῶν δ’ οὖν καμαρῶν στόλουσ κατασκευαζόμενοι καὶ ἐπιπλέοντεσ τοτὲ μὲν ταῖσ ὁλκάσι τοτὲ δὲ χώρᾳ τινὶ ἢ καὶ πόλει θαλαττοκρατοῦσι. προσλαμβάνουσι δ’ ἔσθ’ ὅτε καὶ οἱ τὸν Βόσπορον ἔχοντεσ ὑφόρμουσ χορηγοῦντεσ καὶ ἀγορὰν καὶ διάθεσιν τῶν ἁρπαζομένων· ἐπανιόντεσ δὲ εἰσ τὰ οἰκεῖα χωρία, ναυλοχεῖν οὐκ ἔχοντεσ, ἀναθέμενοι τοῖσ ὤμοισ τὰσ καμάρασ ἀναφέρουσιν ἐπὶ τοὺσ δρυμοὺσ ἐν οἷσπερ καὶ οἰκοῦσι, λυπρὰν ἀροῦντεσ γῆν· καταφέρουσι δὲ πάλιν ὅταν ᾖ καιρὸσ τοῦ πλεῖν. τὸ δ’ αὐτὸ ποιοῦσι καὶ ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ γνώριμα ἔχοντεσ ὑλώδη χωρία, ἐν οἷσ ἀποκρύψαντεσ τὰσ καμάρασ αὐτοὶ πλανῶνται πεζῇ νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν ἀνδραποδισμοῦ χάριν. ἃ δ’ ἂν λάβωσιν ἐπίλυτρα ποιοῦσι ῥᾳδίωσ μετὰ τοὺσ ἀνάπλουσ μηνύοντεσ τοῖσ ἀπολέσασιν. ἐν μὲν οὖν τοῖσ δυναστευομένοισ τόποισ ἐστί τισ βοήθεια ἐκ τῶν ἡγεμόνων τοῖσ ἀδικουμένοισ· ἀντεπιτίθενται γὰρ πολλάκισ καὶ κατάγουσιν αὐτάνδρουσ τὰσ καμάρασ· ἡ δ’ ὑπὸ Ῥωμαίοισ ἀβοηθητοτέρα ἐστὶ διὰ τὴν ὀλιγωρίαν τῶν πεμπομένων. τοιοῦτοσ μὲν ὁ τούτων βίοσ·

δυναστεύονται δὲ καὶ οὗτοι ὑπὸ τῶν καλουμένων Σκηπτούχων; καὶ αὐτοὶ δὲ οὗτοι ὑπὸ τυράννοισ ἢ βασιλεῦσίν εἰσιν. οἱ γοῦν Ἡνίοχοι τέτταρασ εἶχον βασιλέασ, ἡνίκα Μιθριδάτησ ὁ Εὐπάτωρ φεύγων ἐκ τῆσ προγονικῆσ εἰσ Βόσπορον διῄει τὴν χώραν αὐτῶν· καὶ αὕτη μὲν ἦν πορεύσιμοσ αὐτῷ, τῆσ δὲ τῶν Ζυγῶν ἀπογνοὺσ διά τε δυσχερείασ καὶ ἀγριότητασ τῇ παραλίᾳ χαλεπῶσ ᾔει, τὰ πολλὰ ἐμβαίνων ἐπὶ τὴν θάλατταν, ἑώσ ἐπὶ τὴν τῶν Ἀχαιῶν ἧκε· καὶ προσλαβόντων τούτων ἐξετέλεσε τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ Φάσιδοσ οὐ πολὺ τῶν τετρακισχιλίων λείπουσαν σταδίων. εὐθὺσ δ’ οὖν ἀπὸ τῆσ Κοροκονδάμησ πρὸσ ἑώ μὲν ὁ πλοῦσ ἐστιν.

ἐν δὲ σταδίοισ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ὁ Σινδικόσ ἐστι λιμὴν καὶ πόλισ, εἶτα ἐν τετρακοσίοισ τὰ καλούμενα Βατὰ κώμη καὶ λιμήν, καθ’ ὃ μάλιστα ἀντικεῖσθαι δοκεῖ πρὸσ νότον ἡ Σινώπη ταύτῃ τῇ παραλίᾳ, καθάπερ ἡ Κάραμβισ εἴρηται τοῦ Κριοῦ μετώπῳ· ἀπὸ δὲ τῶν Βατῶν ὁ μὲν Ἀρτεμίδωροσ τὴν Κερκετῶν λέγει παραλίαν ὑφόρμουσ ἔχουσαν καὶ κώμασ ὅσον ἐπὶ σταδίουσ ὀκτακοσίουσ καὶ πεντήκοντα, εἶτα τὴν τῶν Ἀχαιῶν σταδίων πεντακοσίων, εἶτα τὴν τῶν Ἡνιόχων χιλίων, εἶτα τὸν Πιτυοῦντα τὸν μέγαν τριακοσίων ἑξήκοντα μέχρι Διοσκουριάδοσ· οἱ δὲ τὰ Μιθριδατικὰ συγγράψαντεσ, οἷσ μᾶλλον προσεκτέον, Ἀχαιοὺσ λέγουσι πρώτουσ, εἶτα Ζυγούσ, εἶτα Ἡνιόχουσ, εἶτα Κερκέτασ καὶ Μόσχουσ καὶ Κόλχουσ καὶ τοὺσ ὑπὲρ τούτων Φθειροφάγουσ καὶ Σοάνασ καὶ ἄλλα μικρὰ ἔθνη τὰ περὶ τὸν Καύκασον. κατ’ ἀρχὰσ μὲν οὖν ἡ παραλία, καθάπερ εἶπον, ἐπὶ τὴν ἑώ τείνει καὶ βλέπει πρὸσ νότον, ἀπὸ δὲ τῶν Βατῶν ἐπιστροφὴν λαμβάνει κατὰ μικρόν, εἶτ’ ἀντιπρόσωποσ γίνεται τῇ δύσει καὶ τελευτᾷ πρὸσ τὸν Πιτυοῦντα καὶ τὴν Διοσκουριάδα· ταῦτα γὰρ τὰ χωρία τῆσ Κολχίδοσ συνάπτει τῇ λεχθείσῃ παραλίᾳ. μετὰ δὲ τὴν Διοσκουριάδα ἡ λοιπὴ τῆσ Κολχίδοσ ἐστὶ παραλία καὶ ἡ συνεχὴσ Τραπεζοῦσ καμπὴν ἀξιόλογον ποιήσασα, εἶτα εἰσ εὐθεῖαν ταθεῖσά πωσ πλευρὰν τὴν τὰ δεξιὰ τοῦ Πόντου ποιοῦσαν τὰ βλέποντα πρὸσ ἄρκτον. ἅπασα δ’ ἡ τῶν Ἀχαιῶν καὶ τῶν ἄλλων παραλία μέχρι Διοσκουριάδοσ καὶ τῶν ἐπ’ εὐθείασ πρὸσ νότον ἐν τῇ μεσογαίᾳ τόπων ὑποπέπτωκε τῷ Καυκάσῳ. ἔστι δ’ ὄροσ τοῦτο ὑπερκείμενον τοῦ πελάγουσ ἑκατέρου τοῦ τε Ποντικοῦ καὶ τοῦ Κασπίου, διατειχίζον τὸν ἰσθμὸν τὸν διείργοντα αὐτά.

ἀφορίζει δὲ πρὸσ νότον μὲν τήν τε Ἀλβανίαν καὶ τὴν Ἰβηρίαν, πρὸσ ἄρκτον δὲ τὰ τῶν Σαρματῶν πεδία· εὔδενδρον δ’ ἐστὶν ὕλῃ παντοδαπῇ τῇ τε ἄλλῃ καὶ τῇ ναυπηγησίμῳ. φησὶ δ’ Ἐρατοσθένησ ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων καλεῖσθαι Κάσπιον τὸν Καύκασον, ἴσωσ ἀπὸ τῶν Κασπίων παρονομασθέντα. ἀγκῶνεσ δέ τινεσ αὐτοῦ προπίπτουσιν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν, οἳ τήν τε Ἰβηρίαν περιλαμβάνουσι μέσην καὶ τοῖσ Ἀρμενίων ὄρεσι συνάπτουσι καὶ τοῖσ Μοσχικοῖσ καλουμένοισ, ἔτι δὲ τῷ Σκυδίσῃ καὶ τῷ Παρυάδρῃ· ταῦτα δ’ ἐστὶ μέρη τοῦ Ταύρου πάντα τοῦ ποιοῦντοσ τὸ νότιον τῆσ Ἀρμενίασ πλευρόν, ἀπερρωγότα πωσ ἐκεῖθεν πρὸσ ἄρκτον καὶ προσπίπτοντα μέχρι τοῦ Καυκάσου καὶ τῆσ τοῦ Εὐξείνου παραλίασ τῆσ ἐπὶ Θεμίσκυραν διατεινούσησ ἀπὸ τῆσ Κολχίδοσ. ἡ δ’ οὖν Διοσκουριὰσ ἐν κόλπῳ τοιούτῳ κειμένη καὶ τὸ ἑωθινώτατον σημεῖον ἐπέχουσα τοῦ σύμπαντοσ πελάγουσ, μυχόσ τε τοῦ Εὐξείνου λέγεται καὶ ἔσχατοσ πλοῦσ·

τό τε παροιμιακῶσ λεχθὲν οὕτω δεῖ δέξασθαι εἰσ Φᾶσιν ἔνθα ναυσὶν ἔσχατοσ δρόμοσ, οὐχ ὡσ τὸν ποταμὸν λέγοντοσ τοῦ ποιήσαντοσ τὸ ἰαμβεῖον, οὐδὲ δὴ ὡσ τὴν ὁμώνυμον αὐτῷ πόλιν κειμένην ἐπὶ τῷ ποταμῷ, ἀλλ’ ὡσ τὴν Κολχίδα ἀπὸ μέρουσ, ἐπεὶ ἀπό γε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆσ πόλεωσ οὐκ ἐλάττων ἑξακοσίων σταδίων λείπεται πλοῦσ ἐπ’ εὐθείασ εἰσ τὸν μυχόν. ἡ δ’ αὐτὴ Διοσκουριάσ ἐστι καὶ ἀρχὴ τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ μεταξὺ τῆσ Κασπίασ καὶ τοῦ Πόντου καὶ ἐμπόριον τῶν ὑπερκειμένων καὶ σύνεγγυσ ἐθνῶν κοινόν· συνέρχεσθαι γοῦν εἰσ αὐτὴν ἑβδομήκοντα, οἱ δὲ καὶ τριακόσια ἔθνη φασίν, οἷσ οὐδὲν τῶν ὄντων μέλει, πάντα δὲ ἑτερόγλωττα διὰ τὸ σποράδην καὶ ἀμίκτωσ οἰκεῖν ὑπὸ αὐθαδείασ καὶ ἀγριότητοσ· Σαρμάται δ’ εἰσὶν οἱ πλείουσ, πάντεσ δὲ Καυκάσιοι. ταῦτα μὲν δὴ τὰ περὶ τὴν Διοσκουριάδα. καὶ ἡ λοιπὴ δὲ Κολχὶσ ἐπὶ τῇ θαλάττῃ ἡ πλείων ἐστί·

διαρρεῖ δ’ αὐτὴν ὁ Φᾶσισ, μέγασ ποταμὸσ ἐξ Ἀρμενίασ τὰσ ἀρχὰσ ἔχων, δεχόμενοσ τόν τε Γλαῦκον καὶ τὸν Ἵππον ἐκ τῶν πλησίον ὀρῶν ἐκπίπτοντασ· ἀναπλεῖται δὲ μέχρι Σαραπανῶν ἐρύματοσ δυναμένου δέξασθαι καὶ πόλεωσ συνοικισμόν, ὅθεν πεζεύουσιν ἐπὶ τὸν Κῦρον ἡμέραισ τέτταρσι δι’ ἁμαξιτοῦ. ἐπίκειται δὲ τῷ Φάσιδι ὁμώνυμοσ πόλισ, ἐμπόριον τῶν Κόλχων, τῇ μὲν προβεβλημένη τὸν ποταμὸν τῇ δὲ λίμνην τῇ δὲ τὴν θάλατταν. ἐντεῦθεν δὲ πλοῦσ ἐπ’ Ἀμισοῦ καὶ Σινώπησ τριῶν ἡμερῶν ἢ δύο διὰ τὸ τοὺσ αἰγιαλοὺσ μαλακοὺσ εἶναι καὶ τὰσ τῶν ποταμῶν ἐκβολάσ. ἀγαθὴ δ’ ἐστὶν ἡ χώρα καὶ καρποῖσ πλὴν τοῦ μέλιτοσ πικρίζει γὰρ τὸ πλέον καὶ τοῖσ πρὸσ ναυπηγίαν πᾶσιν· ὕλην τε γὰρ καὶ φύει καὶ ποταμοῖσ κατακομίζει, λίνον τε ποιεῖ πολὺ καὶ κάνναβιν καὶ κηρὸν καὶ πίτταν. ἡ δὲ λινουργία καὶ τεθρύληται· καὶ γὰρ εἰσ τοὺσ ἔξω τόπουσ ἐξεκόμιζον, καί τινεσ βουλόμενοι συγγένειάν τινα τοῖσ Κόλχοισ πρὸσ τοὺσ Αἰγυπτίουσ ἐμφανίζειν ἀπὸ τούτων πιστοῦνται. ὑπέρκειται δὲ τῶν λεχθέντων ποταμῶν ἐν τῇ Μοσχικῇ τὸ τῆσ Λευκοθέασ ἱερὸν Φρίξου ἵδρυμα, καὶ μαντεῖον ἐκείνου, ὅπου κριὸσ οὐ θύεται, πλούσιόν ποτε ὑπάρξαν, συληθὲν δὲ ὑπὸ Φαρνάκου καθ’ ἡμᾶσ καὶ μικρὸν ὕστερον ὑπὸ Μιθριδάτου τοῦ Περγαμηνοῦ. κακωθείσησ γὰρ χώρασ νοσεῖ τὰ τῶν θεῶν οὐδὲ τιμᾶσθαι θέλει, φησὶν Εὐριπίδησ. τὸ μὲν γὰρ παλαιὸν ὅσην ἐπιφάνειαν ἔσχεν ἡ χώρα αὕτη δηλοῦσιν οἱ μῦθοι, τὴν Ιἄσονοσ στρατείαν αἰνιττόμενοι προελθόντοσ μέχρι καὶ Μηδίασ, ἔτι δὲ πρότερον τὴν Φρίξου.

μετὰ δὲ ταῦτα διαδεξάμενοι βασιλεῖσ εἰσ σκηπτουχίασ διῃρημένην ἔχοντεσ τὴν χώραν μέσωσ ἔπραττον· αὐξηθέντοσ δὲ ἐπὶ πολὺ Μιθριδάτου τοῦ Εὐπάτοροσ, εἰσ ἐκεῖνον ἡ χώρα περιέστη· ἐπέμπετο δ’ ἀεί τισ τῶν φίλων ὕπαρχοσ καὶ διοικητὴσ τῆσ χώρασ. τούτων δὲ ἦν καὶ Μοαφέρνησ, ὁ τῆσ μητρὸσ ἡμῶν θεῖοσ πρὸσ πατρόσ· ἦν δ’ ἔνθεν ἡ πλείστη τῷ βασιλεῖ πρὸσ τὰσ ναυτικὰσ δυνάμεισ ὑπουργία. καταλυθέντοσ δὲ Μιθριδάτου συγκατελύθη καὶ ἡ ὑπ’ αὐτῷ πᾶσα καὶ διενεμήθη πολλοῖσ· ὕστατα δὲ Πολέμων ἔσχε τὴν Κολχίδα, κἀκείνου τελευτήσαντοσ ἡ γυνὴ Πυθοδωρὶσ κρατεῖ, βασιλεύουσα καὶ Κόλχων καὶ Τραπεζοῦντοσ καὶ Φαρνακίασ καὶ τῶν ὑπερκειμένων βαρβάρων, περὶ ὧν ἐροῦμεν ἐν τοῖσ ὕστερον. ἡ δ’ οὖν Μοσχική, ἐν ᾗ τὸ ἱερόν, τριμερήσ ἐστι· τὸ μὲν γὰρ ἔχουσιν αὐτῆσ Κόλχοι τὸ δὲ Ἴβηρεσ τὸ δὲ Ἀρμένιοι. ἔστι δὲ καὶ πολίχνιον ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ Φρίξου πόλισ ἡ νῦν Ἰδήεσσα, εὐερκὲσ χωρίον ἐν μεθορίοισ τῆσ Κολχίδοσ. τῶν δὲ συνερχομένων ἐθνῶν εἰσ τὴν Διοσκουριάδα καὶ οἱ Φθειροφάγοι εἰσίν, ἀπὸ τοῦ αὐχμοῦ καὶ τοῦ πίνου λαβόντεσ τοὔνομα.

τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἔθνη τὰ πλησίον τὰ περὶ τὸν Καύκασον λυπρὰ καὶ μικρόχωρα, τὸ δὲ τῶν Ἀλβανῶν ἔθνοσ καὶ τὸ τῶν Ἰβήρων, ἃ δὴ πληροῖ μάλιστα τὸν λεχθέντα ἰσθμόν, Καυκάσια μὲν καὶ αὐτὰ λέγοιτ’ ἄν, εὐδαίμονα δὲ χώραν ἔχει καὶ σφόδρα καλῶσ οἰκεῖσθαι δυναμένην. πλησίον δὲ καὶ οἱ Σοάνεσ, οὐδὲν βελτίουσ τούτων τῷ πίνῳ δυνάμει δὲ βελτίουσ, σχεδὸν δέ τι καὶ κράτιστοι κατὰ ἀλκὴν καὶ δύναμιν· δυναστεύουσι γοῦν τῶν κύκλῳ τὰ ἄκρα τοῦ Καυκάσου κατέχοντεσ τὰ ὑπὲρ τῆσ Διοσκουριάδοσ· βασιλέα δ’ ἔχουσι καὶ συνέδριον ἀνδρῶν τριακοσίων, συνάγουσι δ’ ὥσ φασι στρατιὰν καὶ εἴκοσι μυριάδων· ἅπαν γάρ ἐστι τὸ πλῆθοσ μάχιμον, οὐ συντεταγμένον δέ. παρὰ τούτοισ δὲ λέγεται καὶ χρυσὸν καταφέρειν τοὺσ χειμάρρουσ, ὑποδέχεσθαι δ’ αὐτὸν τοὺσ βαρβάρουσ φάτναισ κατατετρημέναισ καὶ μαλλωταῖσ δοραῖσ· ἀφ’ οὗ δὴ μεμυθεῦσθαι καὶ τὸ χρυσόμαλλον δέροσ· εἰ μὴ καὶ Ἴβηρασ ὁμωνύμωσ τοῖσ ἑσπερίοισ καλοῦσιν ἀπὸ τῶν ἑκατέρωθι χρυσείων. χρῶνται δ’ οἱ Σοάνεσ φαρμάκοισ πρὸσ τὰσ ἀκίδασ θαυμαστοῖσ καὶ τοὺσ ἀφαρμάκτοισ τετρωμένουσ βέλεσι λυπεῖ κατὰ τὴν ὀσμήν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION