Plutarch, Sertorius, chapter 22

(플루타르코스, Sertorius, chapter 22)

ἐδήλωσε δὲ καὶ Μέτελλοσ ἐκπεπληγμένοσ τὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἡγούμενοσ, ἐπεκήρυξε γὰρ, εἴ τισ αὐτὸν ἀνέλοι Ῥωμαῖοσ, ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα δώσειν καὶ πλέθρα δισμύρια γῆσ· εἰ δὲ φυγάσ, κάθοδον εἰσ Ῥώμην, ὡσ ἀπογνώσει φανερᾶσ ἀμύνησ ὠνούμενοσ τὸν ἄνδρα διὰ προδοσίασ. ἔτι δὲ νικήσασ ποτὲ μάχῃ τὸν Σερτώριον οὕτωσ ἐπήρθη καὶ τὴν εὐτυχίαν ἠγάπησεν ὥστε αὐτοκράτωρ ἀναγορευθῆναι, θυσίαισ δ’ αὐτὸν αἱ πόλεισ ἐπιφοιτῶντα καὶ βωμοῖσ ἐδέχοντο.

λέγεται δὲ καὶ στεφάνων ἀναδέσεισ προσίεσθαι καὶ δείπνων σοβαρωτέρων ὑποδοχάσ, ἐν οἷσ ἐσθῆτα θριαμβικὴν ἔχων ἔπινε, καὶ Νῖκαι πεποιημέναι δι’ ὀργάνων ἐπιδρόμων χρύσεα τρόπαια καὶ στεφάνουσ διαφέρουσαι κατήγοντο, καὶ χοροὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐπινικίουσ ὕμνουσ ᾖδον εἰσ αὐτόν. ἐφ’ οἷσ εἰκότωσ ἦν καταγέλαστοσ, εἰ δραπέτην Σύλλα καὶ λείψανον τῆσ Κάρβωνοσ φυγῆσ ἀποκαλῶν τὸν Σερτώριον οὕτω κεχαύνωται καὶ περιχαρὴσ γέγονεν, ὑποχωρήσαντοσ αὐτοῦ περιγενόμενοσ.

ταμίασ τε καὶ στρατηγοὺσ ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύναι, καὶ πάντα τοῖσ πατρίοισ νόμοισ τὰ τοιαῦτα κοσμεῖν ἔπειτα τὸ χρώμενον ὅπλοισ καὶ χρήμασι καὶ πόλεσι ταῖσ Ἰβήρων μηδ’ ἄχρι λόγου τῆσ ἄκρασ ἐξουσίασ ὑφίεσθαι πρὸσ αὐτούσ, Ῥωμαίουσ δὲ καθιστάναι στρατηγοὺσ καὶ ἄρχοντασ αὐτῶν, ὡσ Ῥωμαίοισ ἀνακτώμενον τὴν ἐλευθερίαν, οὐκ ἐκείνουσ αὔξοντα κατὰ Ῥωμαίων.

καὶ γὰρ ἦν ἀνὴρ φιλόπατρισ καὶ πολὺν ἔχων ἵμερον τοῦ κατελθεῖν ἀλλὰ δυσπραγῶν μὲν ἠνδραγάθει καὶ ταπεινὸν οὐδὲν ἔπραττε πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ, ἐν δὲ ταῖσ νίκαισ διεπέμπετο πρὸσ Μέτελλον καὶ πρὸσ Πομπήϊον ἕτοιμοσ ὢν τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ βιοῦν ἰδιώτησ καθόδου τυχών μᾶλλον γὰρ ἐθέλειν ἀσημότατοσ ἐν Ῥώμῃ πολίτησ ἢ φεύγων τὴν ἑαυτοῦ πάντων ὁμοῦ τῶν ἄλλων αὐτοκράτωρ ἀναγορεύεσθαι.

λέγεται δὲ οὐχ ἥκιστα τῆσ πατρίδοσ ἐπιθυμεῖν διὰ τὴν μητέρα, τραφεὶσ ὀρφανὸσ ὑπ’ αὐτῇ καὶ τὸ σύμπαν ἀνακείμενοσ ἐκείνῃ, καλούντων δὲ τῶν περὶ τὴν Ἰβηρίαν φίλων αὐτὸν ἐφ’ ἡγεμονίᾳ, πυθόμενοσ τὴν τελευτὴν τῆσ μητρὸσ ὀλίγον ἐδέησεν ὑπὸ λύπησ προέσθαι τὸν βίον.

ἑπτὰ γὰρ ἡμέρασ οὔτε σύνθημα δοὺσ οὔτε ὀφθείσ τινι τῶν φίλων ἔκειτο, καὶ μόλισ οἱ συστράτηγοι καὶ ὁμότιμοι τὴν σκηνὴν περιστάντεσ ἠνάγκασαν αὐτὸν προελθόντα τοῖσ στρατιώταισ ἐντυχεῖν καὶ τῶν πραγμάτων εὖ φερομένων ἀντιλαμβάνεσθαι. διὸ καὶ πολλοῖσ ἔδοξεν ἥμεροσ ἀνὴρ φύσει γεγονὼσ καὶ πρὸσ ἡσυχίαν ἔχων ἐπιεικῶσ δι’ αἰτίασ παρὰ γνώμην ταῖσ στρατηγικαῖσ ἀρχαῖσ χρῆσθαι, καὶ μὴ τυγχάνων ἀδείασ, ἀλλὰ συνελαυνόμενοσ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν εἰσ τὰ ὅπλα φρουρὰν ἀναγκαίαν τοῦ σώματοσ περιβάλλεσθαι τὸν πόλεμον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION