Plato, Republic, book 5

(플라톤, Republic, book 5)

ἀγαθὴν μὲν τοίνυν τὴν τοιαύτην πόλιν τε καὶ πολιτείαν καὶ ὀρθὴν καλῶ, καὶ ἄνδρα τὸν τοιοῦτον· κακὰσ δὲ τὰσ ἄλλασ καὶ ἡμαρτημένασ, εἴπερ αὕτη ὀρθή, περί τε πόλεων διοικήσεισ καὶ περὶ ἰδιωτῶν ψυχῆσ τρόπου κατασκευήν, ἐν τέτταρσι πονηρίασ εἴδεσιν οὔσασ. ποίασ δὴ ταύτασ;

ἔφη. καὶ ἐγὼ μὲν ᾖα τὰσ ἐφεξῆσ ἐρῶν, ὥσ μοι ἐφαίνοντο ἕκασται ἐξ ἀλλήλων μεταβαίνειν·

ὁ δὲ Πολέμαρχοσ ‐ σμικρὸν γὰρ ἀπωτέρω τοῦ Ἀδειμάντου καθῆστο ‐ ἐκτείνασ τὴν χεῖρα καὶ λαβόμενοσ τοῦ ἱματίου ἄνωθεν αὐτοῦ παρὰ τὸν ὦμον, ἐκεῖνόν τε προσηγάγετο καὶ προτείνασ ἑαυτὸν ἔλεγεν ἄττα προσκεκυφώσ, ὧν ἄλλο μὲν οὐδὲν κατηκούσαμεν, τόδε δέ·

Ἀφήσομεν οὖν, ἔφη, ἢ τί δράσομεν; ἥκιστά γε, ἔφη ὁ Ἀδείμαντοσ μέγα ἤδη λέγων.

καὶ ἐγώ, τί μάλιστα, ἔφην, ὑμεῖσ οὐκ ἀφίετε;

σέ, ἦ δ’ ὅσ.

ὅτι, ἐγὼ εἶπον, τί μάλιστα;

ἀπορρᾳθυμεῖν ἡμῖν δοκεῖσ, ἔφη, καὶ εἶδοσ ὅλον οὐ τὸ ἐλάχιστον ἐκκλέπτειν τοῦ λόγου ἵνα μὴ διέλθῃσ, καὶ λήσειν οἰηθῆναι εἰπὼν αὐτὸ φαύλωσ, ὡσ ἄρα περὶ γυναικῶν τε καὶ παίδων παντὶ δῆλον ὅτι κοινὰ τὰ φίλων ἔσται.

οὐκοῦν ὀρθῶσ, ἔφην, ὦ Ἀδείμαντε;

ναί, ἦ δ’ ὅσ.

ἀλλὰ τὸ ὀρθῶσ τοῦτο, ὥσπερ τἆλλα, λόγου δεῖται τίσ ὁ τρόποσ τῆσ κοινωνίασ· πολλοὶ γὰρ ἂν γένοιντο. μὴ οὖν παρῇσ ὅντινα σὺ λέγεισ·

ὡσ ἡμεῖσ πάλαι περιμένομεν οἰόμενοί σέ που μνησθήσεσθαι παιδοποιίασ τε πέρι, πῶσ παιδοποιήσονται, καὶ γενομένουσ πῶσ θρέψουσιν, καὶ ὅλην ταύτην ἣν λέγεισ κοινωνίαν γυναικῶν τε καὶ παίδων· μέγα γάρ τι οἰόμεθα φέρειν καὶ ὅλον εἰσ πολιτείαν ὀρθῶσ ἢ μὴ ὀρθῶσ γιγνόμενον. ὃ σὺ ἤκουσασ, τὸ σὲ μὴ μεθιέναι πρὶν ἂν ταῦτα πάντα ὥσπερ τἆλλα διέλθῃσ.

καὶ ἐμὲ τοίνυν, ὁ Γλαύκων ἔφη, κοινωνὸν τῆσ ψήφου ταύτησ τίθετε.

ἀμέλει, ἔφη ὁ Θρασύμαχοσ, πᾶσι ταῦτα δεδογμένα ἡμῖν νόμιζε, ὦ Σώκρατεσ.

οἱο͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, εἰργάσασθε ἐπιλαβόμενοί μου.

ὅσον λόγον πάλιν, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆσ, κινεῖτε περὶ τῆσ πολιτείασ· ἣν ὡσ ἤδη διεληλυθὼσ ἔγωγε ἔχαιρον, ἀγαπῶν εἴ τισ ἐάσοι ταῦτα ἀποδεξάμενοσ ὡσ τότε ἐρρήθη. ἃ νῦν ὑμεῖσ παρακαλοῦντεσ οὐκ ἴστε ὅσον ἑσμὸν λόγων ἐπεγείρετε· ὃν ὁρῶν ἐγὼ παρῆκα τότε, μὴ παράσχοι πολὺν ὄχλον.

τί δέ;

ἦ δ’ ὃσ ὁ Θρασύμαχοσ· χρυσοχοήσοντασ οἰεί τούσδε νῦν ἐνθάδε ἀφῖχθαι, ἀλλ’ οὐ λόγων ἀκουσομένουσ; ναί, εἶπον, μετρίων γε.

μέτρον δέ γ’, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, ὁ Γλαύκων, τοιούτων λόγων ἀκούειν ὅλοσ ὁ βίοσ νοῦν ἔχουσιν.

ἀλλὰ τὸ μὲν ἡμέτερον ἐά· σὺ δὲ περὶ ὧν ἐρωτῶμεν μηδαμῶσ ἀποκάμῃσ ᾗ σοι δοκεῖ διεξιών, τίσ ἡ κοινωνία τοῖσ φύλαξιν ἡμῖν παίδων τε πέρι καὶ γυναικῶν ἔσται καὶ τροφῆσ νέων ἔτι ὄντων, τῆσ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ γιγνομένησ γενέσεώσ τε καὶ παιδείασ, ἣ δὴ ἐπιπονωτάτη δοκεῖ εἶναι. πειρῶ οὖν εἰπεῖν τίνα τρόπον δεῖ γίγνεσθαι αὐτήν.

οὐ ῥᾴδιον, ὦ εὔδαιμον, ἦν δ’ ἐγώ, διελθεῖν·

πολλὰσ γὰρ ἀπιστίασ ἔχει ἔτι μᾶλλον τῶν ἔμπροσθεν ὧν διήλθομεν. καὶ γὰρ ὡσ δυνατὰ λέγεται, ἀπιστοῖτ’ ἄν, καὶ εἰ ὅτι μάλιστα γένοιτο, ὡσ ἄριστ’ ἂν εἰή ταῦτα, καὶ ταύτῃ ἀπιστήσεται. διὸ δὴ καὶ ὄκνοσ τισ αὐτῶν ἅπτεσθαι, μὴ εὐχὴ δοκῇ εἶναι ὁ λόγοσ, ὦ φίλε ἑταῖρε.

μηδέν, ἦ δ’ ὅσ, ὄκνει·

οὔτε γὰρ ἀγνώμονεσ οὔτε ἄπιστοι οὔτε δύσνοι οἱ ἀκουσόμενοι. καὶ ἐγὼ εἶπον·

ὦ ἄριστε, ἦ που βουλόμενόσ με παραθαρρύνειν λέγεισ; ἔγωγ’, ἔφη.

πᾶν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τοὐναντίον ποιεῖσ.

πιστεύοντοσ μὲν γὰρ ἐμοῦ ἐμοὶ εἰδέναι ἃ λέγω, καλῶσ εἶχεν ἡ παραμυθία· φίλων τἀληθῆ εἰδότα λέγειν ἀσφαλὲσ καὶ θαρραλέον, ἀπιστοῦντα δὲ καὶ ζητοῦντα ἅμα τοὺσ λόγουσ ποιεῖσθαι, ὃ δὴ ἐγὼ δρῶ, φοβερόν τε καὶ σφαλερόν, οὔ τι γέλωτα ὀφλεῖν ‐ παιδικὸν γὰρ τοῦτό γε ‐ ἀλλὰ μὴ σφαλεὶσ τῆσ ἀληθείασ οὐ μόνον αὐτὸσ ἀλλὰ καὶ τοὺσ φίλουσ συνεπισπασάμενοσ κείσομαι περὶ ἃ ἥκιστα δεῖ σφάλλεσθαι.

προσκυνῶ δὲ Ἀδράστειαν, ὦ Γλαύκων, χάριν οὗ μέλλω λέγειν·

ἐλπίζω γὰρ οὖν ἔλαττον ἁμάρτημα ἀκουσίωσ τινὸσ φονέα γενέσθαι ἢ ἀπατεῶνα καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν καὶ δικαίων νομίμων πέρι. φίλοισ, ὥστε εὖ με παραμυθῇ.

καὶ ὁ Γλαύκων γελάσασ, ἀλλ’, ὦ Σώκρατεσ, ἔφη, ἐάν τι πάθωμεν πλημμελὲσ ὑπὸ τοῦ λόγου, ἀφίεμέν σε ὥσπερ φόνου καὶ καθαρὸν εἶναι καὶ μὴ ἀπατεῶνα ἡμῶν.

ἀλλὰ θαρρήσασ λέγε. ἀλλὰ μέντοι, εἶπον, καθαρόσ γε καὶ ἐκεῖ ὁ ἀφεθείσ, ὡσ ὁ νόμοσ λέγει·

εἰκὸσ δέ γε, εἴπερ ἐκεῖ, κἀνθάδε. λέγε τοίνυν, ἔφη, τούτου γ’ ἕνεκα.

λέγειν δή, ἔφην ἐγώ, χρὴ ἀνάπαλιν αὖ νῦν, ἃ τότε ἴσωσ ἔδει ἐφεξῆσ λέγειν·

τάχα δὲ οὕτωσ ἂν ὀρθῶσ ἔχοι, μετὰ ἀνδρεῖον δρᾶμα παντελῶσ διαπερανθὲν τὸ γυναικεῖον αὖ περαίνειν, ἄλλωσ τε καὶ ἐπειδὴ σὺ οὕτω προκαλῇ.

ἀνθρώποισ γὰρ φῦσι καὶ παιδευθεῖσιν ὡσ ἡμεῖσ διήλθομεν, κατ’ ἐμὴν δόξαν οὐκ ἔστ’ ἄλλη ὀρθὴ παίδων τε καὶ γυναικῶν κτῆσίσ τε καὶ χρεία ἢ κατ’ ἐκείνην τὴν ὁρμὴν ἰοῦσιν, ἥνπερ τὸ πρῶτον ὡρμήσαμεν·

ἐπεχειρήσαμεν δέ που ὡσ ἀγέλησ φύλακασ τοὺσ ἄνδρασ καθιστάναι τῷ λόγῳ. ναί.

ἀκολουθῶμεν τοίνυν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τροφὴν παραπλησίαν ἀποδιδόντεσ, καὶ σκοπῶμεν εἰ ἡμῖν πρέπει ἢ οὔ.

πῶσ;

ἔφη. ὧδε.

τὰσ θηλείασ τῶν φυλάκων κυνῶν πότερα συμφυλάττειν οἰόμεθα δεῖν ἅπερ ἂν οἱ ἄρρενεσ φυλάττωσι καὶ συνθηρεύειν καὶ τἆλλα κοινῇ πράττειν, ἢ τὰσ μὲν οἰκουρεῖν ἔνδον ὡσ ἀδυνάτουσ διὰ τὸν τῶν σκυλάκων τόκον τε καὶ τροφήν, τοὺσ δὲ πονεῖν τε καὶ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἔχειν περὶ τὰ ποίμνια; κοινῇ, ἔφη, πάντα·

πλὴν ὡσ ἀσθενεστέραισ χρώμεθα, τοῖσ δὲ ὡσ ἰσχυροτέροισ. οἱο͂́ν τ’ οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπὶ τὰ αὐτὰ χρῆσθαί τινι ζῴῳ, ἂν μὴ τὴν αὐτὴν τροφήν τε καὶ παιδείαν ἀποδιδῷσ;

οὐχ οἱο͂́ν τε.

εἰ ἄρα ταῖσ γυναιξὶν ἐπὶ ταὐτὰ χρησόμεθα καὶ τοῖσ ἀνδράσι, ταὐτὰ καὶ διδακτέον αὐτάσ.

ναί.

μουσικὴ μὴν ἐκείνοισ γε καὶ γυμναστικὴ ἐδόθη.

ναί.

καὶ ταῖσ γυναιξὶν ἄρα τούτω τὼ τέχνα καὶ τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἀποδοτέον καὶ χρηστέον κατὰ ταὐτά.

εἰκὸσ ἐξ ὧν λέγεισ, ἔφη.

ἴσωσ δή, εἶπον, παρὰ τὸ ἔθοσ γελοῖα ἂν φαίνοιτο πολλὰ περὶ τὰ νῦν λεγόμενα, εἰ πράξεται ᾗ λέγεται.

καὶ μάλα, ἔφη.

τί, ἦν δ’ ἐγώ, γελοιότατον αὐτῶν ὁρᾷσ;

τῶν ἀνδρῶν, οὐ μόνον τὰσ νέασ, ἀλλὰ καὶ ἤδη τὰσ πρεσβυτέρασ, ὥσπερ τοὺσ γέροντασ ἐν τοῖσ γυμνασίοισ, ὅταν ῥυσοὶ καὶ μὴ ἡδεῖσ τὴν ὄψιν ὅμωσ φιλογυμναστῶσιν;

νὴ τὸν Δία, ἔφη·

γελοῖον γὰρ ἄν, ὥσ γε ἐν τῷ παρεστῶτι, φανείη. καὶ περὶ μουσικὴν καὶ οὐκ ἐλάχιστα περὶ τὴν τῶν ὅπλων σχέσιν καὶ ἵππων ὀχήσεισ.

ὀρθῶσ, ἔφη, λέγεισ.

ἐξῆν τοῖσ τότε ἀστείοισ πάντα ταῦτα κωμῳδεῖν.

ἢ οὐκ οἰεί; ἔγωγε.

ἀλλ’ ἐπειδὴ οἶμαι χρωμένοισ ἄμεινον τὸ ἀποδύεσθαι τοῦ συγκαλύπτειν πάντα τὰ τοιαῦτα ἐφάνη, καὶ τὸ ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ δὴ γελοῖον ἐξερρύη ὑπὸ τοῦ ἐν τοῖσ λόγοισ μηνυθέντοσ ἀρίστου·

τε καὶ κακοῦ, καὶ καλοῦ αὖ σπουδάζει πρὸσ ἄλλον τινὰ σκοπὸν στησάμενοσ ἢ τὸν τοῦ ἀγαθοῦ.

παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.

ἆρ’ οὖν οὐ πρῶτον μὲν τοῦτο περὶ αὐτῶν ἀνομολογητέον, εἰ δυνατὰ ἢ οὔ, καὶ δοτέον ἀμφισβήτησιν εἴτε τισ φιλοπαίσμων εἴτε σπουδαστικὸσ ἐθέλει ἀμφισβητῆσαι, πότερον δυνατὴ φύσισ ἡ ἀνθρωπίνη ἡ θήλεια τῇ τοῦ ἄρρενοσ γένουσ κοινωνῆσαι εἰσ ἅπαντα τὰ ἔργα ἢ οὐδ’ εἰσ ἕν, ἢ εἰσ τὰ μὲν οἱά τε, εἰσ δὲ τὰ οὔ, καὶ τοῦτο δὴ τὸ περὶ τὸν πόλεμον ποτέρων ἐστίν;

ἆρ’ οὐχ οὕτωσ ἂν κάλλιστά τισ ἀρχόμενοσ ὡσ τὸ εἰκὸσ καὶ κάλλιστα τελευτήσειεν;

πολύ γε, ἔφη.

βούλει οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ἡμεῖσ πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἀμφισβητήσωμεν, ἵνα μὴ ἔρημα τὰ τοῦ ἑτέρου λόγου πολιορκῆται;

οὐδέν, ἔφη, κωλύει.

λέγωμεν δὴ ὑπὲρ αὐτῶν ὅτι "ὦ Σώκρατέσ τε καὶ Γλαύκων, οὐδὲν δεῖ ὑμῖν ἄλλουσ ἀμφισβητεῖν·

αὐτοὶ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆσ κατοικίσεωσ, ἣν ᾠκίζετε πόλιν, ὡμολογεῖτε δεῖν κατὰ φύσιν ἕκαστον ἕνα ἓν τὸ αὑτοῦ πράττειν. ὡμολογήσαμεν οἶμαι·

πῶσ γὰρ οὔ; "ἔστιν οὖν ὅπωσ οὐ πάμπολυ διαφέρει γυνὴ ἀνδρὸσ τὴν φύσιν;

πῶσ δ’ οὐ διαφέρει;

τὸ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν;

τί μήν;

"πῶσ οὖν οὐχ ἁμαρτάνετε νυνὶ καὶ τἀναντία ὑμῖν αὐτοῖσ λέγετε φάσκοντεσ αὖ τοὺσ ἄνδρασ καὶ τὰσ γυναῖκασ δεῖν τὰ αὐτὰ πράττειν, πλεῖστον κεχωρισμένην φύσιν ἔχοντασ;

ἕξεισ τι, ὦ θαυμάσιε, πρὸσ ταῦτ’ ἀπολογεῖσθαι; ὡσ μὲν ἐξαίφνησ, ἔφη, οὐ πάνυ ῥᾴδιον·

ἀλλὰ σοῦ δεήσομαί τε καὶ δέομαι καὶ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν λόγον, ὅστισ ποτ’ ἐστίν, ἑρμηνεῦσαι. τοιαῦτα, ἃ ἐγὼ πάλαι προορῶν ἐφοβούμην τε καὶ ὤκνουν ἅπτεσθαι τοῦ νόμου τοῦ περὶ τὴν τῶν γυναικῶν καὶ παίδων κτῆσιν καὶ τροφήν.

οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη·

οὐ γὰρ εὐκόλῳ ἐοίκεν. οὐ γάρ, εἶπον.

ἀλλὰ δὴ ὧδ’ ἔχει· ἄντε τισ εἰσ κολυμβήθραν μικρὰν ἐμπέσῃ ἄντε εἰσ τὸ μέγιστον πέλαγοσ μέσον, ὅμωσ γε νεῖ οὐδὲν ἧττον. πάνυ μὲν οὖν.

οὐκοῦν καὶ ἡμῖν νευστέον καὶ πειρατέον σῴζεσθαι ἐκ τοῦ λόγου, ἤτοι δελφῖνά τινα ἐλπίζοντασ ἡμᾶσ ὑπολαβεῖν ἂν ἤ τινα ἄλλην ἄπορον σωτηρίαν.

ἐοίκεν, ἔφη.

φέρε δή, ἦν δ’ ἐγώ, ἐάν πῃ εὑρ́ωμεν τὴν ἔξοδον.

ὁμολογοῦμεν γὰρ δὴ ἄλλην φύσιν ἄλλο δεῖν ἐπιτηδεύειν, γυναικὸσ δὲ καὶ ἀνδρὸσ ἄλλην εἶναι· τὰσ δὲ ἄλλασ φύσεισ τὰ αὐτά φαμεν νῦν δεῖν ἐπιτηδεῦσαι. ταῦτα ἡμῶν κατηγορεῖται; κομιδῇ γε.

ἦ γενναία, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, ἡ δύναμισ τῆσ ἀντιλογικῆσ τέχνησ.

τί δή;

ὅτι, εἶπον, δοκοῦσί μοι εἰσ αὐτὴν καὶ ἄκοντεσ πολλοὶ ἐμπίπτειν καὶ οἰέσθαι οὐκ ἐρίζειν ἀλλὰ διαλέγεσθαι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι κατ’ εἴδη διαιρούμενοι τὸ λεγόμενον ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ κατ’ αὐτὸ τὸ ὄνομα διώκειν τοῦ λεχθέντοσ τὴν ἐναντίωσιν, ἔριδι, οὐ διαλέκτῳ πρὸσ ἀλλήλουσ χρώμενοι.

ἔστι γὰρ δή, ἔφη, περὶ πολλοὺσ τοῦτο τὸ πάθοσ·

ἀλλὰ μῶν καὶ πρὸσ ἡμᾶσ τοῦτο τείνει ἐν τῷ παρόντι; παντάπασι μὲν οὖν, ἦν δ’ ἐγώ·

κινδυνεύομεν γοῦν ἄκοντεσ ἀντιλογίασ ἅπτεσθαι. πῶσ;

τὸ <μὴ> τὴν αὐτὴν φύσιν ὅτι οὐ τῶν αὐτῶν δεῖ ἐπιτηδευμάτων τυγχάνειν πάνυ ἀνδρείωσ τε καὶ ἐριστικῶσ κατὰ τὸ ὄνομα διώκομεν, ἐπεσκεψάμεθα δὲ οὐδ’ ὁπῃοῦν τί εἶδοσ τὸ τῆσ ἑτέρασ τε καὶ τῆσ αὐτῆσ φύσεωσ καὶ πρὸσ τί τεῖνον ὡριζόμεθα τότε, ὅτε τὰ ἐπιτηδεύματα ἄλλῃ φύσει ἄλλα, τῇ δὲ αὐτῇ τὰ αὐτὰ ἀπεδίδομεν.

οὐ γὰρ οὖν, ἔφη, ἐπεσκεψάμεθα.

τοιγάρτοι, εἶπον, ἔξεστιν ἡμῖν, ὡσ ἐοίκεν, ἀνερωτᾶν ἡμᾶσ αὐτοὺσ εἰ ἡ αὐτὴ φύσισ φαλακρῶν καὶ κομητῶν καὶ οὐχ ἡ ἐναντία, καὶ ἐπειδὰν ὁμολογῶμεν ἐναντίαν εἶναι, ἐὰν φαλακροὶ σκυτοτομῶσιν, μὴ ἐᾶν κομήτασ, ἐὰν δ’ αὖ κομῆται, μὴ τοὺσ ἑτέρουσ.

γελοῖον μεντἂν εἰή, ἔφη.

ἆρα κατ’ ἄλλο τι, εἶπον ἐγώ, γελοῖον, ἢ ὅτι τότε οὐ πάντωσ τὴν αὐτὴν καὶ τὴν ἑτέραν φύσιν ἐτιθέμεθα, ἀλλ’ ἐκεῖνο τὸ εἶδοσ τῆσ ἀλλοιώσεώσ τε καὶ ὁμοιώσεωσ μόνον ἐφυλάττομεν τὸ πρὸσ αὐτὰ τεῖνον τὰ ἐπιτηδεύματα;

οἱο͂ν ἰατρικὸν μὲν καὶ ἰατρικὴν τὴν ψυχὴν ὄντα τὴν αὐτὴν φύσιν ἔχειν ἐλέγομεν·

ἢ οὐκ οἰεί; ἔγωγε.

ἰατρικὸν δέ γε καὶ τεκτονικὸν ἄλλην;

πάντωσ που.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ τῶν γυναικῶν γένοσ, ἐὰν μὲν πρὸσ τέχνην τινὰ ἢ ἄλλο ἐπιτήδευμα διαφέρον φαίνηται, τοῦτο δὴ φήσομεν ἑκατέρῳ δεῖν ἀποδιδόναι·

τὸ δὲ ἄρρεν ὀχεύειν, οὐδέν τί πω φήσομεν μᾶλλον ἀποδεδεῖχθαι ὡσ πρὸσ ὃ ἡμεῖσ λέγομεν διαφέρει γυνὴ ἀνδρόσ, ἀλλ’ ἔτι οἰησόμεθα δεῖν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τούσ τε φύλακασ ἡμῖν καὶ τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν.

καὶ ὀρθῶσ γ’, ἔφη.

τοῦτο αὐτὸ διδάσκειν ἡμᾶσ, πρὸσ τίνα τέχνην ἢ τί ἐπιτήδευμα τῶν περὶ πόλεωσ κατασκευὴν οὐχ ἡ αὐτὴ ἀλλὰ ἑτέρα φύσισ γυναικόσ τε καὶ ἀνδρόσ;

δίκαιον γοῦν.

τάχα τοίνυν ἄν, ὅπερ σὺ ὀλίγον πρότερον ἔλεγεσ, εἴποι ἂν καὶ ἄλλοσ, ὅτι ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα ἱκανῶσ εἰπεῖν οὐ ῥᾴδιον, ἐπισκεψαμένῳ δὲ οὐδὲν χαλεπόν.

εἴποι γὰρ ἄν.

ἡμῖν, ἐάν πωσ ἡμεῖσ ἐκείνῳ ἐνδειξώμεθα ὅτι οὐδέν ἐστιν ἐπιτήδευμα ἴδιον γυναικὶ πρὸσ διοίκησιν πόλεωσ;

πάνυ γε.

ἴθι δή, φήσομεν πρὸσ αὐτόν, ἀποκρίνου·

ἆρα οὕτωσ ἔλεγεσ τὸν μὲν εὐφυῆ πρόσ τι εἶναι, τὸν δὲ ἀφυῆ, ἐν ᾧ ὁ μὲν ῥᾳδίωσ τι μανθάνοι, ὁ δὲ λαλεπῶσ; καὶ ὁ μὲν ἀπὸ βραχείασ μαθήσεωσ ἐπὶ πολὺ εὑρετικὸσ εἰή οὗ ἔμαθεν, ὁ δὲ πολλῆσ μαθήσεωσ τυχὼν καὶ μελέτησ μηδ’ ἃ ἔμαθε σῴζοιτο; καὶ τῷ μὲν τὰ τοῦ σώματοσ ἱκανῶσ ὑπηρετοῖ τῇ διανοίᾳ, τῷ δὲ ἐναντιοῖτο; ἆρ’ ἄλλα ἄττα ἐστὶν ἢ ταῦτα, οἷσ τὸν εὐφυῆ πρὸσ ἕκαστα καὶ τὸν μὴ ὡρίζου;

οὐδείσ, ἦ δ’ ὅσ, ἄλλα φήσει.

οἶσθά τι οὖν ὑπὸ ἀνθρώπων μελετώμενον, ἐν ᾧ οὐ πάντα ταῦτα τὸ τῶν ἀνδρῶν γένοσ διαφερόντωσ ἔχει ἢ τὸ τῶν γυναικῶν;

ἐστι πάντων ἡττώμενον;

ἀληθῆ, ἔφη, λέγεισ, ὅτι πολὺ κρατεῖται ἐν ἅπασιν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν τὸ γένοσ τοῦ γένουσ.

γυναῖκεσ μέντοι πολλαὶ πολλῶν ἀνδρῶν βελτίουσ εἰσ πολλά· τὸ δὲ ὅλον ἔχει ὡσ σὺ λέγεισ. φύσιν, πάντων δὲ ἀνήρ, ἐπὶ πᾶσι δὲ ἀσθενέστερον γυνὴ ἀνδρόσ.

πάνυ γε.

ἦ οὖν ἀνδράσι πάντα προστάξομεν, γυναικὶ δ’ οὐδέν;

καὶ πῶσ;

ἀλλ’ ἔστι γὰρ οἶμαι, ὡσ φήσομεν, καὶ γυνὴ ἰατρική, ἡ δ’ οὔ, καὶ μουσική, ἡ δ’ ἄμουσοσ φύσει.

τί μήν;

καὶ γυμναστικὴ δ’ ἄρα οὔ, οὐδὲ πολεμική, ἡ δὲ ἀπόλεμοσ καὶ οὐ φιλογυμναστική;

οἶμαι ἔγωγε.

τί δέ;

φιλόσοφόσ τε καὶ μισόσοφοσ; καὶ θυμοειδήσ, ἡ δ’ ἄθυμόσ ἐστι; καὶ ταῦτα.

ἔστιν ἄρα καὶ φυλακικὴ γυνή, ἡ δ’ οὔ.

ἢ οὐ τοιαύτην καὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν φυλακικῶν φύσιν ἐξελεξάμεθα; τοιαύτην μὲν οὖν.

καὶ γυναικὸσ ἄρα καὶ ἀνδρὸσ ἡ αὐτὴ φύσισ εἰσ φυλακὴν πόλεωσ, πλὴν ὅσα ἀσθενεστέρα, ἡ δὲ ἰσχυροτέρα ἐστίν.

φαίνεται.

καὶ γυναῖκεσ ἄρα αἱ τοιαῦται τοῖσ τοιούτοισ ἀνδράσιν ἐκλεκτέαι συνοικεῖν τε καὶ συμφυλάττειν, ἐπείπερ εἰσὶν ἱκαναὶ καὶ συγγενεῖσ αὐτοῖσ τὴν φύσιν.

πάνυ γε.

τὰ δ’ ἐπιτηδεύματα οὐ τὰ αὐτὰ ἀποδοτέα ταῖσ αὐταῖσ φύσεσιν;

τὰ αὐτά.

ἥκομεν ἄρα εἰσ τὰ πρότερα περιφερόμενοι, καὶ ὁμολογοῦμεν μὴ παρὰ φύσιν εἶναι ταῖσ τῶν φυλάκων γυναιξὶ μουσικήν τε καὶ γυμναστικὴν ἀποδιδόναι.

παντάπασιν μὲν οὖν.

οὐκ ἄρα ἀδύνατά γε οὐδὲ εὐχαῖσ ὅμοια ἐνομοθετοῦμεν, ἐπείπερ κατὰ φύσιν ἐτίθεμεν τὸν νόμον·

ἀλλὰ τὰ νῦν παρὰ ταῦτα γιγνόμενα παρὰ φύσιν μᾶλλον, ὡσ ἐοίκε, γίγνεται.

ἐοίκεν.

οὐκοῦν ἡ ἐπίσκεψισ ἡμῖν ἦν εἰ δυνατά γε καὶ βέλτιστα λέγοιμεν;

ἦν γάρ.

καὶ ὅτι μὲν δὴ δυνατά, διωμολόγηται;

ναί.

ὅτι δὲ δὴ βέλτιστα, τὸ μετὰ τοῦτο δεῖ διομολογηθῆναι;

δῆλον.

τε καὶ τὴν αὐτὴν φύσιν παραλαβοῦσα;

οὐκ ἄλλη.

πῶσ οὖν ἔχεισ δόξησ τοῦ τοιοῦδε πέρι;

τίνοσ δή;

τοῦ ὑπολαμβάνειν παρὰ σεαυτῷ τὸν μὲν ἀμείνω ἄνδρα, τὸν δὲ χείρω·

ἢ πάντασ ὁμοίουσ ἡγῇ; οὐδαμῶσ.

ἐν οὖν τῇ πόλει ἣν ᾠκίζομεν, πότερον οἰεί ἡμῖν ἀμείνουσ ἄνδρασ ἐξειργάσθαι τοὺσ φύλακασ, τυχόντασ ἧσ διήλθομεν παιδείασ, ἢ τοὺσ σκυτοτόμουσ, τῇ σκυτικῇ παιδευθέντασ;

γελοῖον, ἔφη, ἐρωτᾷσ.

μανθάνω, ἔφην.

τί δέ; ἄριστοι;

πολύ γε.

τί δέ;

αἱ γυναῖκεσ τῶν γυναικῶν οὐχ αὗται ἔσονται βέλτισται; καὶ τοῦτο, ἔφη, πολύ.

ἔστι δέ τι πόλει ἄμεινον ἢ γυναῖκάσ τε καὶ ἄνδρασ ὡσ ἀρίστουσ ἐγγίγνεσθαι;

οὐκ ἔστιν.

ἡμεῖσ διήλθομεν, ἀπεργάσονται;

πῶσ δ’ οὔ;

οὐ μόνον ἄρα δυνατὸν ἀλλὰ καὶ ἄριστον πόλει νόμιμον ἐτίθεμεν.

οὕτωσ.

ἀποδυτέον δὴ ταῖσ τῶν φυλάκων γυναιξίν, ἐπείπερ ἀρετὴν ἀντὶ ἱματίων ἀμφιέσονται, καὶ κοινωνητέον πολέμου τε καὶ τῆσ ἄλλησ φυλακῆσ τῆσ περὶ τὴν πόλιν, καὶ οὐκ ἄλλα πρακτέον·

τούτων δ’ αὐτῶν τὰ ἐλαφρότερα ταῖσ γυναιξὶν ἢ τοῖσ ἀνδράσι δοτέον διὰ τὴν τοῦ γένουσ ἀσθένειαν. ὁ δὲ γελῶν ἀνὴρ ἐπὶ γυμναῖσ γυναιξί, τοῦ βελτίστου ἕνεκα γυμναζομέναισ, ἀτελῆ τοῦ γελοίου σοφίασ δρέπων καρπόν, οὐδὲν οἶδεν, ὡσ ἐοίκεν, ἐφ’ ᾧ γελᾷ οὐδ’ ὅτι πράττει· κάλλιστα γὰρ δὴ τοῦτο καὶ λέγεται καὶ λελέξεται, ὅτι τὸ μὲν ὠφέλιμον καλόν, τὸ δὲ βλαβερὸν αἰσχρόν.

παντάπασι μὲν οὖν.

φύλακασ ἡμῖν καὶ τὰσ φυλακίδασ, ἀλλά πῃ τὸν λόγον αὐτὸν αὑτῷ ὁμολογεῖσθαι ὡσ δυνατά τε καὶ ὠφέλιμα λέγει;

καὶ μάλα, ἔφη, οὐ σμικρὸν κῦμα διαφεύγεισ.

φήσεισ γε, ἦν δ’ ἐγώ, οὐ μέγα αὐτὸ εἶναι, ὅταν τὸ μετὰ τοῦτο ἴδῃσ.

λέγε δή, ἴδω, ἔφη.

τούτῳ, ἦν δ’ ἐγώ, ἕπεται νόμοσ καὶ τοῖσ ἔμπροσθεν τοῖσ ἄλλοισ, ὡσ ἐγᾦμαι, ὅδε.

τίσ;

τὰσ γυναῖκασ ταύτασ τῶν ἀνδρῶν τούτων πάντων πάσασ εἶναι κοινάσ, ἰδίᾳ δὲ μηδενὶ μηδεμίαν συνοικεῖν·

καὶ τοὺσ παῖδασ αὖ κοινούσ, καὶ μήτε γονέα ἔκγονον εἰδέναι τὸν αὑτοῦ μήτε παῖδα γονέα.

πολύ, ἔφη, τοῦτο ἐκείνου μεῖζον πρὸσ ἀπιστίαν καὶ τοῦ δυνατοῦ πέρι καὶ τοῦ ὠφελίμου.

οὐκ οἶμαι, ἦν δ’ ἐγώ, περί γε τοῦ ὠφελίμου ἀμφισβητεῖσθαι ἄν, ὡσ οὐ μέγιστον ἀγαθὸν κοινὰσ μὲν τὰσ γυναῖκασ εἶναι, κοινοὺσ δὲ τοὺσ παῖδασ, εἴπερ οἱο͂́ν τε·

ἀλλ’ οἶμαι περὶ τοῦ εἰ δυνατὸν ἢ μὴ πλείστην ἂν ἀμφισβήτησιν γενέσθαι. περὶ ἀμφοτέρων, ἦ δ’ ὅσ, εὖ μάλ’ ἂν ἀμφισβητηθείη.

λέγεισ, ἦν δ’ ἐγώ, λόγων σύστασιν·

ἐγὼ δ’ ᾤμην ἔκ γε τοῦ ἑτέρου ἀποδράσεσθαι, εἴ σοι δόξειεν ὠφέλιμον εἶναι, λοιπὸν δὲ δή μοι ἔσεσθαι περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ μή. ἀλλ’ οὐκ ἔλαθεσ, ἦ δ’ ὅσ, ἀποδιδράσκων, ἀλλ’ ἀμφοτέρων πέρι δίδου λόγον.

ὑφεκτέον, ἦν δ’ ἐγώ, δίκην.

τοσόνδε μέντοι χάρισαί μοι· ἐάσόν με ἑορτάσαι, ὥσπερ οἱ ἀργοὶ τὴν διάνοιαν εἰώθασιν ἑστιᾶσθαι ὑφ’ ἑαυτῶν, ὅταν μόνοι πορεύωνται.

καὶ γὰρ οἱ τοιοῦτοί που, πρὶν ἐξευρεῖν τίνα τρόπον ἔσται τι ὧν ἐπιθυμοῦσι, τοῦτο παρέντεσ, ἵνα μὴ κάμνωσι βουλευόμενοι περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ μή, θέντεσ ὡσ ὑπάρχον εἶναι ὃ βούλονται, ἤδη τὰ λοιπὰ διατάττουσιν καὶ χαίρουσιν διεξιόντεσ οἱᾶ δράσουσι γενομένου, ἀργὸν καὶ ἄλλωσ ψυχὴν ἔτι ἀργοτέραν ποιοῦντεσ. ἤδη οὖν καὶ αὐτὸσ μαλθακίζομαι, καὶ ἐκεῖνα μὲν ἐπιθυμῶ ἀναβαλέσθαι καὶ ὕστερον ἐπισκέψασθαι, ᾗ δυνατά, νῦν δὲ ὡσ δυνατῶν ὄντων θεὶσ σκέψομαι, ἄν μοι παριῇσ, πῶσ διατάξουσιν αὐτὰ οἱ ἄρχοντεσ γιγνόμενα, καὶ ὅτι πάντων συμφορώτατ’ ἂν εἰή πραχθέντα τῇ τε πόλει καὶ τοῖσ φύλαξιν.

ταῦτα πειράσομαί σοι πρότερα συνδιασκοπεῖσθαι, ὕστερα δ’ ἐκεῖνα, εἴπερ παριεῖσ. ἀλλὰ παρίημι, ἔφη, καὶ σκόπει.

τούτου τοῦ ὀνόματοσ, οἵ τε τούτοισ ἐπίκουροι κατὰ ταὐτά, τοὺσ μὲν ἐθελήσειν ποιεῖν τὰ ἐπιταττόμενα, τοὺσ δὲ ἐπιτάξειν, τὰ μὲν αὐτοὺσ πειθομένουσ τοῖσ νόμοισ, τὰ δὲ καὶ μιμουμένουσ, ὅσα ἂν ἐκείνοισ ἐπιτρέψωμεν.

εἰκόσ, ἔφη.

σὺ μὲν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ νομοθέτησ αὐτοῖσ, ὥσπερ τοὺσ ἄνδρασ ἐξέλεξασ, οὕτω καὶ τὰσ γυναῖκασ ἐκλέξασ παραδώσεισ καθ’ ὅσον οἱο͂́ν τε ὁμοφυεῖσ·

οἱ δέ, ἅτε οἰκίασ τε καὶ συσσίτια κοινὰ ἔχοντεσ, ἰδίᾳ δὲ οὐδενὸσ οὐδὲν τοιοῦτον κεκτημένου, ὁμοῦ δὴ ἔσονται, ὁμοῦ δὲ ἀναμεμειγμένων καὶ ἐν γυμνασίοισ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ τροφῇ ὑπ’ ἀνάγκησ οἶμαι τῆσ ἐμφύτου ἄξονται πρὸσ τὴν ἀλλήλων μεῖξιν. ἢ οὐκ ἀναγκαῖά σοι δοκῶ λέγειν;

οὐ γεωμετρικαῖσ γε, ἦ δ’ ὅσ, ἀλλ’ ἐρωτικαῖσ ἀνάγκαισ, αἳ κινδυνεύουσιν ἐκείνων δριμύτεραι εἶναι πρὸσ τὸ πείθειν τε καὶ ἕλκειν τὸν πολὺν λεών.

καὶ μάλα, εἶπον.

ὅσιον ἐν εὐδαιμόνων πόλει οὔτ’ ἐάσουσιν οἱ ἄρχοντεσ.

οὐ γὰρ δίκαιον, ἔφη.

δῆλον δὴ ὅτι γάμουσ τὸ μετὰ τοῦτο ποιήσομεν ἱεροὺσ εἰσ δύναμιν ὅτι μάλιστα·

εἰε͂ν δ’ ἂν ἱεροὶ οἱ ὠφελιμώτατοι. παντάπασι μὲν οὖν.

πῶσ οὖν δὴ ὠφελιμώτατοι ἔσονται;

τόδε μοι λέγε, ὦ Γλαύκων· ὁρῶ γάρ σου ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ κύνασ θηρευτικοὺσ καὶ τῶν γενναίων ὀρνίθων μάλα συχνούσ· ἆρ’ οὖν, ὦ πρὸσ Διόσ, προσέσχηκάσ τι τοῖσ τούτων γάμοισ τε καὶ παιδοποιίᾳ; τὸ ποῖον;

ἔφη. πρῶτον μὲν αὐτῶν τούτων, καίπερ ὄντων γενναίων, ἆρ’ οὐκ εἰσί τινεσ καὶ γίγνονται ἄριστοι;

εἰσίν.

πότερον οὖν ἐξ ἁπάντων ὁμοίωσ γεννᾷσ, ἢ προθυμῇ ὅτι μάλιστα ἐκ τῶν ἀρίστων;

ἐκ τῶν ἀρίστων.

τί δ’;

ἐκ τῶν νεωτάτων ἢ ἐκ τῶν γεραιτάτων ἢ ἐξ ἀκμαζόντων ὅτι μάλιστα; ἐξ ἀκμαζόντων.

καὶ ἂν μὴ οὕτω γεννᾶται, πολύ σοι ἡγῇ χεῖρον ἔσεσθαι τό τε τῶν ὀρνίθων καὶ τὸ τῶν κυνῶν γένοσ;

ἔγωγ’, ἔφη.

τί δὲ ἵππων οἰεί, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τῶν ἄλλων ζῴων;

ἦ ἄλλῃ πῃ ἔχειν; ἄτοπον μεντἄν, ἦ δ’ ὅσ, εἰή.

βαβαῖ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε ἑταῖρε, ὡσ ἄρα σφόδρα ἡμῖν δεῖ ἄκρων εἶναι τῶν ἀρχόντων, εἴπερ καὶ περὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένοσ ὡσαύτωσ ἔχει.

ἀλλὰ μὲν δὴ ἔχει, ἔφη·

ἀλλὰ τί δή; ὅτι ἀνάγκη αὐτοῖσ, ἦν δ’ ἐγώ, φαρμάκοισ πολλοῖσ χρῆσθαι.

ἰατρὸν δέ που μὴ δεομένοισ μὲν σώμασι φαρμάκων, ἀλλὰ διαίτῃ ἐθελόντων ὑπακούειν, καὶ φαυλότερον ἐξαρκεῖν ἡγούμεθα εἶναι· ὅταν δὲ δὴ καὶ φαρμακεύειν δέῃ, ἴσμεν ὅτι ἀνδρειοτέρου δεῖ τοῦ ἰατροῦ. ἀληθῆ·

ἀλλὰ πρὸσ τί λέγεισ; πρὸσ τόδε, ἦν δ’ ἐγώ·

συχνῷ τῷ ψεύδει καὶ τῇ ἀπάτῃ κινδυνεύει ἡμῖν δεήσειν χρῆσθαι τοὺσ ἄρχοντασ ἐπ’ ὠφελίᾳ τῶν ἀρχομένων. ἔφαμεν δέ που ἐν φαρμάκου εἴδει πάντα τὰ τοιαῦτα χρήσιμα εἶναι.

καὶ ὀρθῶσ γε, ἔφη.

ἐν τοῖσ γάμοισ τοίνυν καὶ παιδοποιίαισ ἐοίκε τὸ ὀρθὸν τοῦτο γίγνεσθαι οὐκ ἐλάχιστον.

πῶσ δή;

τῶν δὲ μή, εἰ μέλλει τὸ ποίμνιον ὅτι ἀκρότατον εἶναι, καὶ ταῦτα πάντα γιγνόμενα λανθάνειν πλὴν αὐτοὺσ τοὺσ ἄρχοντασ, εἰ αὖ ἡ ἀγέλη τῶν φυλάκων ὅτι μάλιστα ἀστασίαστοσ ἔσται.

ὀρθότατα, ἔφη.

οὐκοῦν δὴ ἑορταί τινεσ νομοθετητέαι ἐν αἷσ συνάξομεν τάσ τε νύμφασ καὶ τοὺσ νυμφίουσ καὶ θυσίαι, καὶ ὕμνοι ποιητέοι τοῖσ ἡμετέροισ ποιηταῖσ πρέποντεσ τοῖσ γιγνομένοισ γάμοισ·

τὸ δὲ πλῆθοσ τῶν γάμων ἐπὶ τοῖσ ἄρχουσι ποιήσομεν, ἵν’ ὡσ μάλιστα διασῴζωσι τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνδρῶν, πρὸσ πολέμουσ τε καὶ νόσουσ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἀποσκοποῦντεσ, καὶ μήτε μεγάλη ἡμῖν ἡ πόλισ κατὰ τὸ δυνατὸν μήτε σμικρὰ γίγνηται.

ὀρθῶσ, ἔφη.

κλῆροι δή τινεσ οἶμαι ποιητέοι κομψοί, ὥστε τὸν φαῦλον ἐκεῖνον αἰτιᾶσθαι ἐφ’ ἑκάστησ συνέρξεωσ τύχην ἀλλὰ μὴ τοὺσ ἄρχοντασ.

καὶ μάλα, ἔφη.

καὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ γέ που τῶν νέων ἐν πολέμῳ ἢ ἄλλοθί που γέρα δοτέον καὶ ἆθλα ἄλλα τε καὶ ἀφθονεστέρα ἡ ἐξουσία τῆσ τῶν γυναικῶν συγκοιμήσεωσ, ἵνα καὶ ἅμα μετὰ προφάσεωσ ὡσ πλεῖστοι τῶν παίδων ἐκ τῶν τοιούτων σπείρωνται.

ὀρθῶσ.

ναί.

τὰ μὲν δὴ τῶν ἀγαθῶν, δοκῶ, λαβοῦσαι εἰσ τὸν σηκὸν οἴσουσιν παρά τινασ τροφοὺσ χωρὶσ οἰκούσασ ἔν τινι μέρει τῆσ πόλεωσ·

τὰ δὲ τῶν χειρόνων, καὶ ἐάν τι τῶν ἑτέρων ἀνάπηρον γίγνηται, ἐν ἀπορρήτῳ τε καὶ ἀδήλῳ κατακρύψουσιν ὡσ πρέπει. εἴπερ μέλλει, ἔφη, καθαρὸν τὸ γένοσ τῶν φυλάκων ἔσεσθαι.

μηχανώμενοι ὅπωσ μηδεμία τὸ αὑτῆσ αἰσθήσεται, καὶ ἄλλασ γάλα ἐχούσασ ἐκπορίζοντεσ, ἐὰν μὴ αὐταὶ ἱκαναὶ ὦσι, καὶ αὐτῶν τούτων ἐπιμελήσονται ὅπωσ μέτριον χρόνον θηλάσονται, ἀγρυπνίασ δὲ καὶ τὸν ἄλλον πόνον τίτθαισ τε καὶ τροφοῖσ παραδώσουσιν;

πολλὴν ῥᾳστώνην, ἔφη, λέγεισ τῆσ παιδοποιίασ ταῖσ τῶν φυλάκων γυναιξίν.

πρέπει γάρ, ἦν δ’ ἐγώ.

τὸ δ’ ἐφεξῆσ διέλθωμεν ὃ προυθέμεθα. ἔφαμεν γὰρ δὴ ἐξ ἀκμαζόντων δεῖν τὰ ἔκγονα γίγνεσθαι. ἀληθῆ.

ἆρ’ οὖν σοι συνδοκεῖ μέτριοσ χρόνοσ ἀκμῆσ τὰ εἴκοσι ἔτη γυναικί, ἀνδρὶ δὲ τὰ τριάκοντα;

τὰ ποῖα αὐτῶν;

ἔφη. γυναικὶ μέν, ἦν δ’ ἐγώ, ἀρξαμένῃ ἀπὸ εἰκοσιέτιδοσ μέχρι τετταρακονταέτιδοσ τίκτειν τῇ πόλει·

ἀνδρὶ δέ, ἐπειδὰν τὴν ὀξυτάτην δρόμου ἀκμὴν παρῇ, τὸ ἀπὸ τούτου γεννᾶν τῇ πόλει μέχρι πεντεκαιπεντηκονταέτουσ. ἀμφοτέρων γοῦν, ἔφη, αὕτη ἀκμὴ σώματόσ τε καὶ φρονήσεωσ.

ὠφελιμωτέρουσ ἀεὶ τοὺσ ἐκγόνουσ γίγνεσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ σκότου μετὰ δεινῆσ ἀκρατείασ γεγονώσ.

ὀρθῶσ, ἔφη.

ὁ αὐτὸσ δέ γ’, εἶπον, νόμοσ, ἐάν τισ τῶν ἔτι γεννώντων μὴ συνέρξαντοσ ἄρχοντοσ ἅπτηται τῶν ἐν ἡλικίᾳ γυναικῶν·

νόθον γὰρ καὶ ἀνέγγυον καὶ ἀνίερον φήσομεν αὐτὸν παῖδα τῇ πόλει καθιστάναι. ὀρθότατα, ἔφη.

ᾧ ἂν ἐθέλωσι, πλὴν θυγατρὶ καὶ μητρὶ καὶ ταῖσ τῶν θυγατέρων παισὶ καὶ ταῖσ ἄνω μητρόσ, καὶ γυναῖκασ αὖ πλὴν ὑεῖ καὶ πατρὶ καὶ τοῖσ τούτων εἰσ τὸ κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω, καὶ ταῦτά γ’ ἤδη πάντα διακελευσάμενοι προθυμεῖσθαι μάλιστα μὲν μηδ’ εἰσ φῶσ ἐκφέρειν κύημα μηδέ γ’ ἕν, ἐὰν γένηται, ἐὰν δέ τι βιάσηται, οὕτω τιθέναι, ὡσ οὐκ οὔσησ τροφῆσ τῷ τοιούτῳ.

καὶ ταῦτα μέν γ’, ἔφη, μετρίωσ λέγεται·

θυγατέρασ καὶ ἃ νυνδὴ ἔλεγεσ πῶσ διαγνώσονται ἀλλήλων;

οὐδαμῶσ, ἦν δ’ ἐγώ·

ἀλλ’ ἀφ’ ἧσ ἂν ἡμέρασ τισ αὐτῶν νυμφίοσ γένηται, μετ’ ἐκείνην δεκάτῳ μηνὶ καὶ ἑβδόμῳ δὴ ἃ ἂν γένηται ἔκγονα, ταῦτα πάντα προσερεῖ τὰ μὲν ἄρρενα ὑεῖσ, τὰ δὲ θήλεα θυγατέρασ, καὶ ἐκεῖνα ἐκεῖνον πατέρα, καὶ οὕτω δὴ τὰ τούτων ἔκγονα παίδων παῖδασ, καὶ ἐκεῖν’ αὖ ἐκείνουσ πάππουσ τε καὶ τηθάσ, τὰ δ’ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ γεγονότα, ἐν ᾧ αἱ μητέρεσ καὶ οἱ πατέρεσ αὐτῶν ἐγέννων, ἀδελφάσ τε καὶ ἀδελφούσ, ὥστε, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀλλήλων μὴ ἅπτεσθαι. ἀδελφοὺσ δὲ καὶ ἀδελφὰσ δώσει ὁ νόμοσ συνοικεῖν, ἐὰν ὁ κλῆροσ ταύτῃ συμπίπτῃ καὶ ἡ Πυθία προσαναιρῇ.

ὀρθότατα, ἦ δ’ ὅσ.

ἡ μὲν δὴ κοινωνία, ὦ Γλαύκων, αὕτη τε καὶ τοιαύτη γυναικῶν τε καὶ παίδων τοῖσ φύλαξί σοι τῆσ πόλεωσ·

ὡσ δὲ ἑπομένη τε τῇ ἄλλῃ πολιτείᾳ καὶ μακρῷ βελτίστη, δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο βεβαιώσασθαι παρὰ τοῦ λόγου. ἢ πῶσ ποιῶμεν; οὕτω νὴ Δία, ἦ δ’ ὅσ.

ἆρ’ οὖν οὐχ ἥδε ἀρχὴ τῆσ ὁμολογίασ, ἐρέσθαι ἡμᾶσ αὐτοὺσ τί ποτε τὸ μέγιστον ἀγαθὸν ἔχομεν εἰπεῖν εἰσ πόλεωσ κατασκευήν, οὗ δεῖ στοχαζόμενον τὸν νομοθέτην τιθέναι τοὺσ νόμουσ, καὶ τί μέγιστον κακόν, εἶτα ἐπισκέψασθαι ἆρα ἃ νυνδὴ διήλθομεν εἰσ μὲν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ ἴχνοσ ἡμῖν ἁρμόττει, τῷ δὲ τοῦ κακοῦ ἀναρμοστεῖ;

πάντων μάλιστα, ἔφη.

ἔχομεν οὖν τι μεῖζον κακὸν πόλει ἢ ἐκεῖνο ὃ ἂν αὐτὴν διασπᾷ καὶ ποιῇ πολλὰσ ἀντὶ μιᾶσ;

ἢ μεῖζον ἀγαθὸν τοῦ ὃ ἂν συνδῇ τε καὶ ποιῇ μίαν;

οὐκ ἔχομεν.

οὐκοῦν ἡ μὲν ἡδονῆσ τε καὶ λύπησ κοινωνία συνδεῖ, ὅταν ὅτι μάλιστα πάντεσ οἱ πολῖται τῶν αὐτῶν γιγνομένων τε καὶ ἀπολλυμένων παραπλησίωσ χαίρωσι καὶ λυπῶνται;

παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.

παθήμασι τῆσ πόλεώσ τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει;

τί δ’ οὔ;

ἆρ’ οὖν ἐκ τοῦδε τὸ τοιόνδε γίγνεται, ὅταν μὴ ἅμα φθέγγωνται ἐν τῇ πόλει τὰ τοιάδε ῥήματα, τό τε ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν;

καὶ περὶ τοῦ ἀλλοτρίου κατὰ ταὐτά; κομιδῇ μὲν οὖν.

ἐν ᾗτινι δὴ πόλει πλεῖστοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι τὸ ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν, αὕτη ἄριστα διοικεῖται;

πολύ γε.

καὶ ἥτισ δὴ ἐγγύτατα ἑνὸσ ἀνθρώπου ἔχει;

οἱο͂ν ὅταν που ἡμῶν δάκτυλόσ του πληγῇ, πᾶσα ἡ κοινωνία ἡ κατὰ τὸ σῶμα πρὸσ τὴν ψυχὴν τεταμένη εἰσ μίαν σύνταξιν τὴν τοῦ ἄρχοντοσ ἐν αὐτῇ ᾔσθετό τε καὶ πᾶσα ἅμα συνήλγησεν μέρουσ πονήσαντοσ ὅλη, καὶ οὕτω δὴ λέγομεν ὅτι ὁ ἄνθρωποσ τὸν δάκτυλον ἀλγεῖ· καὶ περὶ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν τοῦ ἀνθρώπου ὁ αὐτὸσ λόγοσ, περί τε λύπησ πονοῦντοσ μέρουσ καὶ περὶ ἡδονῆσ ῥαί̈ζοντοσ;

ὁ αὐτὸσ γάρ, ἔφη·

καὶ τοῦτο ὃ ἐρωτᾷσ, τοῦ τοιούτου ἐγγύτατα ἡ ἄριστα πολιτευομένη πόλισ οἰκεῖ. ἢ κακὸν ἡ τοιαύτη πόλισ μάλιστά τε φήσει ἑαυτῆσ εἶναι τὸ πάσχον, καὶ ἢ συνησθήσεται ἅπασα ἢ συλλυπήσεται.

ἀνάγκη, ἔφη, τήν γε εὔνομον.

ὡρ́α ἂν εἰή, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπανιέναι ἡμῖν ἐπὶ τὴν ἡμετέραν πόλιν, καὶ τὰ τοῦ λόγου ὁμολογήματα σκοπεῖν ἐν αὐτῇ, εἰ αὐτὴ μάλιστ’ ἔχει εἴτε καὶ ἄλλη τισ μᾶλλον.

οὐκοῦν χρή, ἔφη.

τί οὖν;

ἔστι μέν που καὶ ἐν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν ἄρχοντέσ τε καὶ δῆμοσ, ἔστι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ; ἔστι.

πολίτασ μὲν δὴ πάντεσ οὗτοι ἀλλήλουσ προσεροῦσι;

πῶσ δ’ οὔ;

ἀλλὰ πρὸσ τῷ πολίτασ τί ὁ ἐν ταῖσ ἄλλαισ δῆμοσ τοὺσ ἄρχοντασ προσαγορεύει;

ἐν μὲν ταῖσ πολλαῖσ δεσπότασ, ἐν δὲ ταῖσ δημοκρατουμέναισ αὐτὸ τοὔνομα τοῦτο, ἄρχοντασ.

τί δ’ ὁ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ δῆμοσ;

πρὸσ τῷ πολίτασ τί τοὺσ ἄρχοντάσ φησιν εἶναι; σωτῆράσ τε καὶ ἐπικούρουσ, ἔφη.

τί δ’ οὗτοι τὸν δῆμον;

μισθοδότασ τε καὶ τροφέασ.

οἱ δ’ ἐν ταῖσ ἄλλαισ ἄρχοντεσ τοὺσ δήμουσ;

δούλουσ, ἔφη.

τί δ’ οἱ ἄρχοντεσ ἀλλήλουσ;

συνάρχοντασ, ἔφη.

τί δ’ οἱ ἡμέτεροι;

συμφύλακασ.

ἔχεισ οὖν εἰπεῖν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν, εἴ τίσ τινα ἔχει προσειπεῖν τῶν συναρχόντων τὸν μὲν ὡσ οἰκεῖον, τὸν δ’ ὡσ ἀλλότριον;

καὶ πολλούσ γε.

τὸν δ’ ἀλλότριον ὡσ οὐχ ἑαυτοῦ;

οὕτω.

τί δὲ οἱ παρὰ σοὶ φύλακεσ;

ἔσθ’ ὅστισ αὐτῶν ἔχοι ἂν τῶν συμφυλάκων νομίσαι τινὰ ἢ προσειπεῖν ὡσ ἀλλότριον; οὐδαμῶσ, ἔφη·

παντὶ γὰρ ᾧ ἂν ἐντυγχάνῃ, ἢ ὡσ ἀδελφῷ ἢ ὡσ ἀδελφῇ ἢ ὡσ πατρὶ ἢ ὡσ μητρὶ ἢ ὑεῖ ἢ θυγατρὶ ἢ τούτων ἐκγόνοισ ἢ προγόνοισ νομιεῖ ἐντυγχάνειν. κάλλιστα, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεισ, ἀλλ’ ἔτι καὶ τόδε εἰπέ·

πότερον αὐτοῖσ τὰ ὀνόματα μόνον οἰκεῖα νομοθετήσεισ, ἢ καὶ τὰσ πράξεισ πάσασ κατὰ τὰ ὀνόματα πράττειν, περί τε τοὺσ πατέρασ, ὅσα νόμοσ περὶ πατέρασ αἰδοῦσ τε πέρι καὶ κηδεμονίασ καὶ τοῦ ὑπήκοον δεῖν εἶναι τῶν γονέων, ἢ μήτε πρὸσ θεῶν μήτε πρὸσ ἀνθρώπων αὐτῷ ἄμεινον ἔσεσθαι, ὡσ οὔτε ὅσια οὔτε δίκαια πράττοντοσ ἄν, εἰ ἄλλα πράττοι ἢ ταῦτα; αὗταί σοι ἢ ἄλλαι φῆμαι ἐξ ἁπάντων τῶν πολιτῶν ὑμνήσουσιν εὐθὺσ περὶ τὰ τῶν παίδων ὦτα καὶ περὶ πατέρων, οὓσ ἂν αὐτοῖσ τισ ἀποφήνῃ, καὶ περὶ τῶν ἄλλων συγγενῶν;

αὗται, ἔφη·

γελοῖον γὰρ ἂν εἰή εἰ ἄνευ ἔργων οἰκεῖα ὀνόματα διὰ τῶν στομάτων μόνον φθέγγοιντο. πασῶν ἄρα πόλεων μάλιστα ἐν αὐτῇ συμφωνήσουσιν ἑνόσ τινοσ ἢ εὖ ἢ κακῶσ πράττοντοσ ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν τὸ ῥῆμα, τὸ ὅτι τὸ ἐμὸν εὖ πράττει ἢ ὅτι τὸ ἐμὸν κακῶσ.

ἀληθέστατα αὖ, ἦ δ’ ὅσ.

οὐκοῦν μετὰ τούτου τοῦ δόγματόσ τε καὶ ῥήματοσ ἔφαμεν συνακολουθεῖν τάσ τε ἡδονὰσ καὶ τὰσ λύπασ κοινῇ;

καὶ ὀρθῶσ γε ἔφαμεν.

οὐκοῦν μάλιστα τοῦ αὐτοῦ κοινωνήσουσιν ἡμῖν οἱ πολῖται, ὃ δὴ ἐμὸν ὀνομάσουσιν;

τούτου δὲ κοινωνοῦντεσ οὕτω δὴ λύπησ τε καὶ ἡδονῆσ μάλιστα κοινωνίαν ἕξουσιν; πολύ γε.

ἆρ’ οὖν τούτων αἰτία πρὸσ τῇ ἄλλῃ καταστάσει ἡ τῶν γυναικῶν τε καὶ παίδων κοινωνία τοῖσ φύλαξιν;

πολὺ μὲν οὖν μάλιστα, ἔφη.

ἀλλὰ μὴν μέγιστόν γε πόλει αὐτὸ ὡμολογήσαμεν ἀγαθόν, ἀπεικάζοντεσ εὖ οἰκουμένην πόλιν σώματι πρὸσ μέροσ αὑτοῦ λύπησ τε πέρι καὶ ἡδονῆσ ὡσ ἔχει.

καὶ ὀρθῶσ γ’, ἔφη, ὡμολογήσαμεν.

τοῦ μεγίστου ἄρα ἀγαθοῦ τῇ πόλει αἰτία ἡμῖν πέφανται ἡ κοινωνία τοῖσ ἐπικούροισ τῶν τε παίδων καὶ τῶν γυναικῶν.

καὶ μάλ’, ἔφη.

καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖσ πρόσθεν γε ὁμολογοῦμεν·

τι κτῆμα, ἀλλὰ παρὰ τῶν ἄλλων τροφὴν λαμβάνοντασ, μισθὸν τῆσ φυλακῆσ, κοινῇ πάντασ ἀναλίσκειν, εἰ μέλλοιεν ὄντωσ φύλακεσ εἶναι.

ὀρθῶσ, ἔφη.

τὸν δὲ εἰσ τὴν ἑαυτοῦ ἑτέραν οὖσαν, καὶ γυναῖκά τε καὶ παῖδασ ἑτέρουσ, ἡδονάσ τε καὶ ἀλγηδόνασ ἐμποιοῦντασ ἰδίων ὄντων ἰδίασ, ἀλλ’ ἑνὶ δόγματι τοῦ οἰκείου πέρι ἐπὶ τὸ αὐτὸ τείνοντασ πάντασ εἰσ τὸ δυνατὸν ὁμοπαθεῖσ λύπησ τε καὶ ἡδονῆσ εἶναι;

κομιδῇ μὲν οὖν, ἔφη.

τί δέ;

δίκαι τε καὶ ἐγκλήματα πρὸσ ἀλλήλουσ οὐκ οἰχήσεται ἐξ αὐτῶν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν διὰ τὸ μηδὲν ἴδιον ἐκτῆσθαι πλὴν τὸ σῶμα, τὰ δ’ ἄλλα κοινά; τούτοισ ἀστασιάστοισ εἶναι, ὅσα γε διὰ χρημάτων ἢ παίδων καὶ συγγενῶν κτῆσιν ἄνθρωποι στασιάζουσιν;

πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ἀπηλλάχθαι.

καὶ μὴν οὐδὲ βιαίων γε οὐδ’ αἰκίασ δίκαι δικαίωσ ἂν εἰε͂ν ἐν αὐτοῖσ·

ἥλιξι μὲν γὰρ ἥλικασ ἀμύνεσθαι καλὸν καὶ δίκαιόν που φήσομεν, ἀνάγκην σωμάτων ἐπιμελείᾳ τιθέντεσ. ὀρθῶσ, ἔφη.

καὶ γὰρ τόδε ὀρθὸν ἔχει, ἦν δ’ ἐγώ, οὗτοσ ὁ νόμοσ·

εἴ πού τίσ τῳ θυμοῖτο, ἐν τῷ τοιούτῳ πληρῶν τὸν θυμὸν ἧττον ἐπὶ μείζουσ ἂν ἰοί στάσεισ. πάνυ μὲν οὖν.

πρεσβυτέρῳ μὴν νεωτέρων πάντων ἄρχειν τε καὶ κολάζειν προστετάξεται.

δῆλον.

καὶ μὴν ὅτι γε νεώτεροσ πρεσβύτερον, ἂν μὴ ἄρχοντεσ προστάττωσιν, οὔτε ἄλλο βιάζεσθαι ἐπιχειρήσει ποτὲ οὔτε τύπτειν, ὡσ τὸ εἰκόσ.

οἶμαι δ’ οὐδὲ ἄλλωσ ἀτιμάσει· γονέων μὴ ἅπτεσθαι εἴργουσα, δέοσ δὲ τὸ τῷ πάσχοντι τοὺσ ἄλλουσ βοηθεῖν, τοὺσ μὲν ὡσ ὑεῖσ, τοὺσ δὲ ὡσ ἀδελφούσ, τοὺσ δὲ ὡσ πατέρασ.

συμβαίνει γὰρ οὕτωσ, ἔφη.

πανταχῇ δὴ ἐκ τῶν νόμων εἰρήνην πρὸσ ἀλλήλουσ οἱ ἄνδρεσ ἄξουσι;

πολλήν γε.

τούτων μὴν ἐν ἑαυτοῖσ μὴ στασιαζόντων οὐδὲν δεινὸν μή ποτε ἡ ἄλλη πόλισ πρὸσ τούτουσ ἢ πρὸσ ἀλλήλουσ διχοστατήσῃ.

οὐ γὰρ οὖν.

καὶ λέγειν, ὧν ἀπηλλαγμένοι ἂν εἰε͂ν, κολακείασ τε πλουσίων πένητεσ ἀπορίασ τε καὶ ἀλγηδόνασ ὅσασ ἐν παιδοτροφίᾳ καὶ χρηματισμοῖσ διὰ τροφὴν οἰκετῶν ἀναγκαίαν ἴσχουσι, τὰ μὲν δανειζόμενοι, τὰ δ’ ἐξαρνούμενοι, τὰ δὲ πάντωσ πορισάμενοι θέμενοι παρὰ γυναῖκάσ τε καὶ οἰκέτασ, ταμιεύειν παραδόντεσ, ὅσα τε, ὦ φίλε, περὶ αὐτὰ καὶ οἱᾶ πάσχουσι, δῆλά τε δὴ καὶ ἀγεννῆ καὶ οὐκ ἄξια λέγειν.

δῆλα γάρ, ἔφη, καὶ τυφλῷ.

πάντων τε δὴ τούτων ἀπαλλάξονται, ζήσουσί τε τοῦ μακαριστοῦ βίου ὃν οἱ Ὀλυμπιονῖκαι ζῶσι μακαριώτερον.

πῇ;

διὰ σμικρόν που μέροσ εὐδαιμονίζονται ἐκεῖνοι ὧν τούτοισ ὑπάρχει.

ἥ τε γὰρ τῶνδε νίκη καλλίων, ἥ τ’ ἐκ τοῦ δημοσίου τροφὴ τελεωτέρα. παρὰ τῆσ αὑτῶν πόλεωσ ζῶντέσ τε καὶ τελευτήσαντεσ ταφῆσ ἀξίασ μετέχουσιν.

καὶ μάλα, ἔφη, καλά.

μέμνησαι οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι ἐν τοῖσ πρόσθεν οὐκ οἶδα ὅτου λόγοσ ἡμῖν ἐπέπληξεν ὅτι τοὺσ φύλακασ οὐκ εὐδαίμονασ ποιοῖμεν, οἷσ ἐξὸν πάντα ἔχειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἔχοιεν;

ἡμεῖσ δέ που εἴπομεν ὅτι τοῦτο μέν, εἴ που παραπίπτοι, εἰσ αὖθισ σκεψοίμεθα, νῦν δὲ τοὺσ μὲν φύλακασ φύλακασ ποιοῖμεν, τὴν δὲ πόλιν ὡσ οἱοῖ́ τ’ εἶμεν εὐδαιμονεστάτην, ἀλλ’ οὐκ εἰσ ἓν ἔθνοσ ἀποβλέποντεσ ἐν αὐτῇ τοῦτο εὔδαιμον πλάττοιμεν;

μέμνημαι, ἔφη.

τί οὖν;

μή πῃ κατὰ τὸν τῶν σκυτοτόμων φαίνεται βίον ἤ τινων ἄλλων δημιουργῶν ἢ τὸν τῶν γεωργῶν;

οὔ μοι δοκεῖ, ἔφη.

αὐτὸν διὰ δύναμιν ἐπὶ τὸ ἅπαντα τὰ ἐν τῇ πόλει οἰκειοῦσθαι, γνώσεται τὸν Ἡσίοδον ὅτι τῷ ὄντι ἦν σοφὸσ λέγων πλέον εἶναί πωσ ἥμισυ παντόσ.

ἐμοὶ μέν, ἔφη, συμβούλῳ χρώμενοσ μενεῖ ἐπὶ τούτῳ τῷ βίῳ.

συνθηρεύειν ὥσπερ κύνασ, καὶ πάντα πάντῃ κατὰ τὸ δυνατὸν κοινωνεῖν, καὶ ταῦτα πραττούσασ τά τε βέλτιστα πράξειν καὶ οὐ παρὰ φύσιν τὴν τοῦ θήλεοσ πρὸσ τὸ ἄρρεν, ᾗ πεφύκατον πρὸσ ἀλλήλω κοινωνεῖν;

συγχωρῶ, ἔφη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐκεῖνο λοιπὸν διελέσθαι, εἰ ἄρα καὶ ἐν ἀνθρώποισ δυνατόν, ὥσπερ ἐν ἄλλοισ ζῴοισ, ταύτην τὴν κοινωνίαν ἐγγενέσθαι, καὶ ὅπῃ δυνατόν;

ἔφθησ, ἔφη, εἰπὼν ᾗ ἔμελλον ὑπολήψεσθαι.

περὶ μὲν γὰρ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ οἶμαι, ἔφην, δῆλον ὃν τρόπον πολεμήσουσιν.

πῶσ;

ἦ δ’ ὅσ. ὅτι κοινῇ στρατεύσονται, καὶ πρόσ γε ἄξουσι τῶν παίδων εἰσ τὸν πόλεμον ὅσοι ἁδροί, ἵν’ ὥσπερ οἱ τῶν ἄλλων δημιουργῶν θεῶνται ταῦτα ἃ τελεωθέντασ δεήσει δημιουργεῖν·

πρὸσ δὲ τῇ θέᾳ διακονεῖν καὶ ὑπηρετεῖν πάντα τὰ περὶ τὸν πόλεμον, καὶ θεραπεύειν πατέρασ τε καὶ μητέρασ.

ἢ οὐκ ᾔσθησαι τὰ περὶ τὰσ τέχνασ, οἱο͂ν τοὺσ τῶν κεραμέων παῖδασ, ὡσ πολὺν χρόνον διακονοῦντεσ θεωροῦσι πρὶν ἅπτεσθαι τοῦ κεραμεύειν; καὶ μάλα.

ἦ οὖν ἐκείνοισ ἐπιμελέστερον παιδευτέον ἢ τοῖσ φύλαξι τοὺσ αὑτῶν ἐμπειρίᾳ τε καὶ θέᾳ τῶν προσηκόντων;

καταγέλαστον μεντἄν, ἔφη, εἰή.

παρόντων ὧν ἂν τέκῃ.

ἔστιν οὕτω.

κίνδυνοσ δέ, ὦ Σώκρατεσ, οὐ σμικρὸσ σφαλεῖσιν, οἱᾶ δὴ ἐν πολέμῳ φιλεῖ, πρὸσ ἑαυτοῖσ παῖδασ ἀπολέσαντασ ποιῆσαι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν ἀδύνατον ἀναλαβεῖν. ἀληθῆ, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεισ.

ἀλλὰ σὺ πρῶτον μὲν ἡγῇ παρασκευαστέον τὸ μή ποτε κινδυνεῦσαι; οὐδαμῶσ.

τί δ’;

εἴ που κινδυνευτέον, οὐκ ἐν ᾧ βελτίουσ ἔσονται κατορθοῦντεσ; δῆλον δή.

ἀλλὰ σμικρὸν οἰεί διαφέρειν καὶ οὐκ ἄξιον κινδύνου θεωρεῖν ἢ μὴ τὰ περὶ τὸν πόλεμον παῖδασ τοὺσ ἄνδρασ πολεμικοὺσ ἐσομένουσ;

οὔκ, ἀλλὰ διαφέρει πρὸσ ὃ λέγεισ.

τοῦτο μὲν ἄρα ὑπαρκτέον, θεωροὺσ πολέμου τοὺσ παῖδασ ποιεῖν, προσμηχανᾶσθαι δ’ αὐτοῖσ ἀσφάλειαν, καὶ καλῶσ ἕξει·

ἦ γάρ; ναί.

στρατειῶν ὅσαι τε καὶ μὴ ἐπικίνδυνοι;

εἰκόσ, ἔφη.

εἰσ μὲν ἄρα τὰσ ἄξουσιν, εἰσ δὲ τὰσ εὐλαβήσονται.

ὀρθῶσ.

καὶ ἄρχοντάσ γέ που, ἦν δ’ ἐγώ, οὐ τοὺσ φαυλοτάτουσ αὐτοῖσ ἐπιστήσουσιν ἀλλὰ τοὺσ ἐμπειρίᾳ τε καὶ ἡλικίᾳ ἱκανοὺσ ἡγεμόνασ τε καὶ παιδαγωγοὺσ εἶναι.

πρέπει γάρ.

ἀλλὰ γάρ, φήσομεν, καὶ παρὰ δόξαν πολλὰ πολλοῖσ δὴ ἐγένετο.

καὶ μάλα.

πρὸσ τοίνυν τὰ τοιαῦτα, ὦ φίλε, πτεροῦν χρὴ παιδία ὄντα εὐθύσ, ἵν’, ἄν τι δέῃ, πετόμενοι ἀποφεύγωσιν.

πῶσ λέγεισ;

ἔφη. ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀναβιβαστέον ὡσ νεωτάτουσ, καὶ διδαξαμένουσ ἱππεύειν ἐφ’ ἵππων ἀκτέον ἐπὶ τὴν θέαν, μὴ θυμοειδῶν μηδὲ μαχητικῶν, ἀλλ’ ὅτι ποδωκεστάτων καὶ εὐηνιωτάτων.

οὕτω γὰρ κάλλιστά τε θεάσονται τὸ αὑτῶν ἔργον, καὶ ἀσφαλέστατα, ἄν τι δέῃ, σωθήσονται μετὰ πρεσβυτέρων ἡγεμόνων ἑπόμενοι. ὀρθῶσ, ἔφη, μοι δοκεῖσ λέγειν.

τί δὲ δή, εἶπον, τὰ περὶ τὸν πόλεμον;

πῶσ ἑκτέον σοι τοὺσ στρατιώτασ πρὸσ αὑτούσ τε καὶ τοὺσ πολεμίουσ; ἆρ’ ὀρθῶσ μοι καταφαίνεται ἢ οὔ; λέγ’, ἔφη, ποῖ’ αὖ.

αὐτῶν μέν, εἶπον, τὸν λιπόντα τάξιν ἢ ὅπλα ἀποβαλόντα ἤ τι τῶν τοιούτων ποιήσαντα διὰ κάκην ἆρα οὐ δημιουργόν τινα δεῖ καθιστάναι ἢ γεωργόν;

πάνυ μὲν οὖν.

τὸν δὲ ζῶντα εἰσ τοὺσ πολεμίουσ ἁλόντα ἆρ’ οὐ δωρεὰν διδόναι τοῖσ ἑλοῦσι χρῆσθαι τῇ ἄγρᾳ ὅτι ἂν βούλωνται;

κομιδῇ γε.

τὸν δὲ ἀριστεύσαντά τε καὶ εὐδοκιμήσαντα οὐ πρῶτον μὲν ἐπὶ στρατιᾶσ ὑπὸ τῶν συστρατευομένων μειρακίων τε καὶ παίδων ἐν μέρει ὑπὸ ἑκάστου δοκεῖ σοι χρῆναι στεφανωθῆναι;

ἢ οὔ; ἔμοιγε.

τί δέ;

δεξιωθῆναι; καὶ τοῦτο.

ἀλλὰ τόδ’ οἶμαι, ἦν δ’ ἐγώ, οὐκέτι σοι δοκεῖ.

τὸ ποῖον;

τὸ φιλῆσαί τε καὶ φιληθῆναι ὑπὸ ἑκάστου.

πάντων, ἔφη, μάλιστα·

ἑώσ ἂν ἐπὶ ταύτησ ὦσι τῆσ στρατιᾶσ, καὶ μηδενὶ ἐξεῖναι ἀπαρνηθῆναι ὃν ἂν βούληται φιλεῖν, ἵνα καί, ἐάν τίσ του τύχῃ ἐρῶν ἢ ἄρρενοσ ἢ θηλείασ, προθυμότεροσ ᾖ πρὸσ τὸ τἀριστεῖα φέρειν.

καλῶσ, ἦν δ’ ἐγώ.

ὅτι μὲν γὰρ ἀγαθῷ ὄντι γάμοι τε ἕτοιμοι πλείουσ ἢ τοῖσ ἄλλοισ καὶ αἱρέσεισ τῶν τοιούτων πολλάκισ παρὰ τοὺσ ἄλλουσ ἔσονται, ἵν’ ὅτι πλεῖστοι ἐκ τοῦ τοιούτου γίγνωνται, εἴρηται ἤδη. εἴπομεν γάρ, ἔφη.

τῶν νέων ὅσοι ἀγαθοί.

καὶ γὰρ Ὅμηροσ τὸν εὐδοκιμήσαντα ἐν τῷ πολέμῳ νώτοισιν Αἰάντα ἔφη διηνεκέεσσι γεραίρεσθαι, ὡσ ταύτην οἰκείαν οὖσαν τιμὴν τῷ ἡβῶντί τε καὶ ἀνδρείῳ, ἐξ ἧσ ἅμα τῷ τιμᾶσθαι καὶ τὴν ἰσχὺν αὐξήσει. ὀρθότατα, ἔφη.

πεισόμεθα ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ταῦτά γε Ὁμήρῳ.

ἰδὲ πλείοισ δεπάεσσιν, ἵνα ἅμα τῷ τιμᾶν ἀσκῶμεν τοὺσ ἀγαθοὺσ ἄνδρασ τε καὶ γυναῖκασ.

κάλλιστα, ἔφη, λέγεισ.

εἰε͂ν·

τῶν δὲ δὴ ἀποθανόντων ἐπὶ στρατιᾶσ ὃσ ἂν εὐδοκιμήσασ τελευτήσῃ ἆρ’ οὐ πρῶτον μὲν φήσομεν τοῦ χρυσοῦ γένουσ εἶναι; πάντων γε μάλιστα.

οἱ μὲν δαίμονεσ ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι τελέθουσιν,ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακεσ μερόπων ἀνθρώπων;

πεισόμεθα μὲν οὖν.

διαπυθόμενοι ἄρα τοῦ θεοῦ πῶσ χρὴ τοὺσ δαιμονίουσ τε καὶ θείουσ τιθέναι καὶ τίνι διαφόρῳ, οὕτω καὶ ταύτῃ θήσομεν ᾗ ἂν ἐξηγῆται;

τί δ’ οὐ μέλλομεν;

καὶ τὸν λοιπὸν δὴ χρόνον ὡσ δαιμόνων, οὕτω θεραπεύσομέν τε καὶ προσκυνήσομεν αὐτῶν τὰσ θήκασ;

ταὐτὰ δὲ ταῦτα νομιοῦμεν ὅταν τισ γήρᾳ ἤ τινι ἄλλῳ τρόπῳ τελευτήσῃ τῶν ὅσοι ἂν διαφερόντωσ ἐν τῷ βίῳ ἀγαθοὶ κριθῶσιν;

δίκαιον γοῦν, ἔφη.

τί δέ;

πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ πῶσ ποιήσουσιν ἡμῖν οἱ στρατιῶται; τὸ ποῖον δή;

γένουσ φείδεσθαι, εὐλαβουμένουσ τὴν ὑπὸ τῶν βαρβάρων δουλείαν;

ὅλῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ φείδεσθαι.

μηδὲ Ἕλληνα ἄρα δοῦλον ἐκτῆσθαι μήτε αὐτούσ, τοῖσ τε ἄλλοισ Ἕλλησιν οὕτω συμβουλεύειν;

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη·

μᾶλλόν γ’ ἂν οὖν οὕτω πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ τρέποιντο, ἑαυτῶν δ’ ἀπέχοιντο. τί δέ;

σκυλεύειν, ἦν δ’ ἐγώ, τοὺσ τελευτήσαντασ πλὴν ὅπλων, ἐπειδὰν νικήσωσιν, ἦ καλῶσ ἔχει; μὲν τοῖσ δειλοῖσ ἔχει μὴ πρὸσ τὸν μαχόμενον ἰέναι, ὥσ τι τῶν δεόντων δρῶντασ ὅταν περὶ τὸν τεθνεῶτα κυπτάζωσι, πολλὰ δὲ ἤδη στρατόπεδα διὰ τὴν τοιαύτην ἁρπαγὴν ἀπώλετο;

καὶ μάλα.

ἀνελεύθερον δὲ οὐ δοκεῖ καὶ φιλοχρήματον νεκρὸν συλᾶν, καὶ γυναικείασ τε καὶ σμικρᾶσ διανοίασ τὸ πολέμιον νομίζειν τὸ σῶμα τοῦ τεθνεῶτοσ ἀποπταμένου τοῦ ἐχθροῦ, λελοιπότοσ δὲ ᾧ ἐπολέμει;

ποιοῦντασ τῶν κυνῶν, αἳ τοῖσ λίθοισ οἷσ ἂν βληθῶσι χαλεπαίνουσι, τοῦ βάλλοντοσ οὐχ ἁπτόμεναι;

οὐδὲ σμικρόν, ἔφη.

ἐατέον ἄρα τὰσ νεκροσυλίασ καὶ τὰσ τῶν ἀναιρέσεων διακωλύσεισ;

ἐατέον μέντοι, ἔφη, νὴ Δία.

οὐδὲ μήν που πρὸσ τὰ ἱερὰ τὰ ὅπλα οἴσομεν ὡσ ἀναθήσοντεσ, ἄλλωσ τε καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐάν τι ἡμῖν μέλῃ τῆσ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ εὐνοίασ·

μᾶλλον δὲ καὶ φοβησόμεθα μή τι μίασμα ᾖ πρὸσ ἱερὸν τὰ τοιαῦτα ἀπὸ τῶν οἰκείων φέρειν, ἐὰν μή τι δὴ ὁ θεὸσ ἄλλο λέγῃ.

ὀρθότατα, ἔφη.

τί δὲ γῆσ τε τμήσεωσ τῆσ Ἑλληνικῆσ καὶ οἰκιῶν ἐμπρήσεωσ;

ποῖόν τί σοι δράσουσιν οἱ στρατιῶται πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ; σοῦ, ἔφη, δόξαν ἀποφαινομένου ἡδέωσ ἂν ἀκούσαιμι.

ἐμοὶ μὲν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, δοκεῖ τούτων μηδέτερα ποιεῖν, ἀλλὰ τὸν ἐπέτειον καρπὸν ἀφαιρεῖσθαι.

καὶ ὧν ἕνεκα, βούλει σοι λέγω;

πάνυ γε.

φαίνεταί μοι, ὥσπερ καὶ ὀνομάζεται δύο ταῦτα ὀνόματα, πόλεμόσ τε καὶ στάσισ, οὕτω καὶ εἶναι δύο, ὄντα ἐπὶ δυοῖν τινοιν διαφοραῖν.

λέγω δὲ τὰ δύο τὸ μὲν οἰκεῖον καὶ συγγενέσ, τὸ δὲ ἀλλότριον καὶ ὀθνεῖον. ἐπὶ μὲν οὖν τῇ τοῦ οἰκείου ἔχθρᾳ στάσισ κέκληται, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ ἀλλοτρίου πόλεμοσ. καὶ οὐδέν γε, ἔφη, ἀπὸ τρόπου λέγεισ.

ὁρ́α δὴ καὶ εἰ τόδε πρὸσ τρόπου λέγω.

φημὶ γὰρ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν γένοσ αὐτὸ αὑτῷ οἰκεῖον εἶναι καὶ συγγενέσ, τῷ δὲ βαρβαρικῷ ὀθνεῖόν τε καὶ ἀλλότριον. καλῶσ γε, ἔφη.

Ἕλληνασ μὲν ἄρα βαρβάροισ καὶ βαρβάρουσ Ἕλλησι πολεμεῖν μαχομένουσ τε φήσομεν καὶ πολεμίουσ φύσει εἶναι, καὶ πόλεμον τὴν ἔχθραν ταύτην κλητέον·

καὶ στάσιν τὴν τοιαύτην ἔχθραν κλητέον.

ἐγὼ μέν, ἔφη, συγχωρῶ οὕτω νομίζειν.

τοῖσ κρατοῦσι τῶν κρατουμένων, καὶ διανοεῖσθαι ὡσ διαλλαγησομένων καὶ οὐκ ἀεὶ πολεμησόντων.

πολὺ γάρ, ἔφη, ἡμερωτέρων αὕτη ἡ διάνοια ἐκείνησ.

τί δὲ δή;

ἔφην· ἣν σὺ πόλιν οἰκίζεισ, οὐχ Ἑλληνὶσ ἔσται; δεῖ γ’ αὐτήν, ἔφη.

οὐκοῦν καὶ ἀγαθοί τε καὶ ἥμεροι ἔσονται;

σφόδρα γε.

ἀλλ’ οὐ φιλέλληνεσ;

οὐδὲ οἰκείαν τὴν Ἑλλάδα ἡγήσονται, οὐδὲ κοινωνήσουσιν ὧνπερ οἱ ἄλλοι ἱερῶν; καὶ σφόδρα γε.

οὐκοῦν τὴν πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ διαφοράν, ὡσ οἰκείουσ, στάσιν ἡγήσονται καὶ οὐδὲ ὀνομάσουσιν πόλεμον;

οὐ γάρ.

καὶ ὡσ διαλλαγησόμενοι ἄρα διοίσονται;

πάνυ μὲν οὖν.

εὐμενῶσ δὴ σωφρονιοῦσιν, οὐκ ἐπὶ δουλείᾳ κολάζοντεσ οὐδ’ ἐπ’ ὀλέθρῳ, σωφρονισταὶ ὄντεσ, οὐ πολέμιοι.

οὕτωσ, ἔφη.

οὐδ’ ἄρα τὴν Ἑλλάδα Ἕλληνεσ ὄντεσ κεροῦσιν, οὐδὲ οἰκήσεισ ἐμπρήσουσιν, οὐδὲ ὁμολογήσουσιν ἐν ἑκάστῃ πόλει πάντασ ἐχθροὺσ αὑτοῖσ εἶναι, καὶ ἄνδρασ καὶ γυναῖκασ καὶ παῖδασ, ἀλλ’ ὀλίγουσ ἀεὶ ἐχθροὺσ τοὺσ αἰτίουσ τῆσ διαφορᾶσ.

καὶ διὰ ταῦτα πάντα οὔτε τὴν γῆν ἐθελήσουσιν κείρειν αὐτῶν, ὡσ φίλων τῶν πολλῶν, οὔτε οἰκίασ ἀνατρέπειν, ἀλλὰ μέχρι τούτου ποιήσονται τὴν διαφοράν, μέχρι οὗ ἂν οἱ αἴτιοι ἀναγκασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀναιτίων ἀλγούντων δοῦναι δίκην.

ἐγὼ μέν, ἔφη, ὁμολογῶ οὕτω δεῖν πρὸσ τοὺσ ἐναντίουσ τοὺσ ἡμετέρουσ πολίτασ προσφέρεσθαι·

πρὸσ δὲ τοὺσ βαρβάρουσ, ὡσ νῦν οἱ Ἕλληνεσ πρὸσ ἀλλήλουσ. τέμνειν μήτε οἰκίασ ἐμπιμπράναι;

θῶμεν, ἔφη, καὶ ἔχειν γε καλῶσ ταῦτά τε καὶ τὰ πρόσθεν.

ἀλλὰ γάρ μοι δοκεῖσ, ὦ Σώκρατεσ, ἐάν τίσ σοι τὰ τοιαῦτα ἐπιτρέπῃ λέγειν, οὐδέποτε μνησθήσεσθαι ὃ ἐν τῷ πρόσθεν παρωσάμενοσ πάντα ταῦτα εἴρηκασ, τὸ ὡσ δυνατὴ αὕτη ἡ πολιτεία γενέσθαι καὶ τίνα τρόπον ποτὲ δυνατή·

ἐπεὶ ὅτι γε, εἰ γένοιτο, πάντ’ ἂν εἰή ἀγαθὰ πόλει ᾗ γένοιτο, καὶ ἃ σὺ παραλείπεισ ἐγὼ λέγω, ὅτι καὶ τοῖσ πολεμίοισ ἄριστ’ ἂν μάχοιντο τῷ ἥκιστα ἀπολείπειν ἀλλήλουσ, γιγνώσκοντέσ τε καὶ ἀνακαλοῦντεσ ταῦτα τὰ ὀνόματα ἑαυτούσ, ἀδελφούσ, πατέρασ, ὑεῖσ· εἰ δὲ καὶ τὸ θῆλυ συστρατεύοιτο, εἴτε καὶ ἐν τῇ αὐτῇ τάξει εἴτε καὶ ὄπισθεν ἐπιτεταγμένον, φόβων τε ἕνεκα τοῖσ ἐχθροῖσ καὶ εἴ ποτέ τισ ἀνάγκη βοηθείασ γένοιτο, οἶδ’ ὅτι ταύτῃ πάντῃ ἄμαχοι ἂν εἰε͂ν·

καὶ οἴκοι γε ἃ παραλείπεται ἀγαθά, ὅσα ἂν εἰή αὐτοῖσ, ὁρῶ. ἀλλ’ ὡσ ἐμοῦ ὁμολογοῦντοσ πάντα ταῦτα ὅτι εἰή ἂν καὶ ἄλλα γε μυρία, εἰ γένοιτο ἡ πολιτεία αὕτη, μηκέτι πλείω περὶ αὐτῆσ λέγε, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἤδη πειρώμεθα ἡμᾶσ αὐτοὺσ πείθειν, ὡσ δυνατὸν καὶ ᾗ δυνατόν, τὰ δ’ ἄλλα χαίρειν ἐῶμεν.

ἐξαίφνησ γε σύ, ἦν δ’ ἐγώ, ὥσπερ καταδρομὴν ἐποιήσω ἐπὶ τὸν λόγον μου, καὶ οὐ συγγιγνώσκεισ στραγγευομένῳ.

ἴσωσ γὰρ οὐκ οἶσθα ὅτι μόγισ μοι τὼ δύο κύματε ἐκφυγόντι νῦν τὸ μέγιστον καὶ χαλεπώτατον τῆσ τρικυμίασ ἐπάγεισ, ὃ ἐπειδὰν ἴδῃσ τε καὶ ἀκούσῃσ, πάνυ συγγνώμην ἕξεισ, ὅτι εἰκότωσ ἄρα ὤκνουν τε καὶ ἐδεδοίκη οὕτω παράδοξον λόγον λέγειν τε καὶ ἐπιχειρεῖν διασκοπεῖν. ὑφ’ ἡμῶν πρὸσ τὸ μὴ εἰπεῖν πῇ δυνατὴ γίγνεσθαι αὕτη ἡ πολιτεία.

ἀλλὰ λέγε καὶ μὴ διάτριβε. οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, πρῶτον μὲν τόδε χρὴ ἀναμνησθῆναι, ὅτι ἡμεῖσ ζητοῦντεσ δικαιοσύνην οἱο͂́ν ἐστι καὶ ἀδικίαν δεῦρο ἥκομεν.

χρή·

ἀλλὰ τί τοῦτο; ἔφη. οὐδέν·

ἀλλ’ ἐὰν εὑρ́ωμεν οἱο͂́ν ἐστι δικαιοσύνη, ἆρα καὶ ἄνδρα τὸν δίκαιον ἀξιώσομεν μηδὲν δεῖν αὐτῆσ ἐκείνησ διαφέρειν, ἀλλὰ πανταχῇ τοιοῦτον εἶναι οἱο͂ν δικαιοσύνη ἐστίν; ἢ ἀγαπήσομεν ἐὰν ὅτι ἐγγύτατα αὐτῆσ ᾖ καὶ πλεῖστα τῶν ἄλλων ἐκείνησ μετέχῃ;

οὕτωσ, ἔφη·

ἀγαπήσομεν. ὁμοιότατοσ ᾖ, τὴν ἐκείνησ μοῖραν ὁμοιοτάτην ἕξειν, ἀλλ’ οὐ τούτου ἕνεκα, ἵν’ ἀποδείξωμεν ὡσ δυνατὰ ταῦτα γίγνεσθαι.

τοῦτο μέν, ἔφη, ἀληθὲσ λέγεισ.

οἰεί ἂν οὖν ἧττόν τι ἀγαθὸν ζωγράφον εἶναι ὃσ ἂν γράψασ παράδειγμα οἱο͂ν ἂν εἰή ὁ κάλλιστοσ ἄνθρωποσ καὶ πάντα εἰσ τὸ γράμμα ἱκανῶσ ἀποδοὺσ μὴ ἔχῃ ἀποδεῖξαι ὡσ καὶ δυνατὸν γενέσθαι τοιοῦτον ἄνδρα;

μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη.

τί οὖν;

λόγῳ ἀγαθῆσ πόλεωσ;

πάνυ γε.

ἧττόν τι οὖν οἰεί ἡμᾶσ εὖ λέγειν τούτου ἕνεκα, ἐὰν μὴ ἔχωμεν ἀποδεῖξαι ὡσ δυνατὸν οὕτω πόλιν οἰκῆσαι ὡσ ἐλέγετο;

οὐ δῆτα, ἔφη.

τὸ μὲν τοίνυν ἀληθέσ, ἦν δ’ ἐγώ, οὕτω·

εἰ δὲ δὴ καὶ τοῦτο προθυμηθῆναι δεῖ σὴν χάριν, ἀποδεῖξαι πῇ μάλιστα καὶ κατὰ τί δυνατώτατ’ ἂν εἰή, πάλιν μοι πρὸσ τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν τὰ αὐτὰ διομολόγησαι. τὰ ποῖα;

ἆρ’ οἱο͂́ν τέ τι πραχθῆναι ὡσ λέγεται, ἢ φύσιν ἔχει πρᾶξιν λέξεωσ ἧττον ἀληθείασ ἐφάπτεσθαι, κἂν εἰ μή τῳ δοκεῖ;

ἀλλὰ σὺ πότερον ὁμολογεῖσ οὕτωσ ἢ οὔ; ὁμολογῶ, ἔφη.

τοῦτο μὲν δὴ μὴ ἀνάγκαζέ με, οἱᾶ τῷ λόγῳ διήλθομεν, τοιαῦτα παντάπασι καὶ τῷ ἔργῳ δεῖν γιγνόμενα <ἂν> ἀποφαίνειν·

ἀλλ’, ἐὰν οἱοῖ́ τε γενώμεθα εὑρεῖν ὡσ ἂν ἐγγύτατα τῶν εἰρημένων πόλισ οἰκήσειεν, φάναι ἡμᾶσ ἐξηυρηκέναι ὡσ δυνατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ἃ σὺ ἐπιτάττεισ. ἢ οὐκ ἀγαπήσεισ τούτων τυγχάνων;

ἐγὼ μὲν γὰρ ἂν ἀγαπῴην. καὶ γὰρ ἐγώ, ἔφη.

τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡσ ἐοίκε, πειρώμεθα ζητεῖν τε καὶ ἀποδεικνύναι τί ποτε νῦν κακῶσ ἐν ταῖσ πόλεσι πράττεται δι’ ὃ οὐχ οὕτωσ οἰκοῦνται, καὶ τίνοσ ἂν σμικροτάτου μεταβαλόντοσ ἔλθοι εἰσ τοῦτον τὸν τρόπον τῆσ πολιτείασ πόλισ, μάλιστα μὲν ἑνόσ, εἰ δὲ μή, δυοῖν, εἰ δὲ μή, ὅτι ὀλιγίστων τὸν ἀριθμὸν καὶ σμικροτάτων τὴν δύναμιν.

παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.

ἑνὸσ μὲν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, μεταβαλόντοσ δοκοῦμέν μοι ἔχειν δεῖξαι ὅτι μεταπέσοι ἄν, οὐ μέντοι σμικροῦ γε οὐδὲ ῥᾳδίου, δυνατοῦ δέ.

τίνοσ;

ἔφη. ἐπ’ αὐτῷ δή, ἦν δ’ ἐγώ, εἰμὶ ὃ τῷ μεγίστῳ προσῃκάζομεν κύματι.

εἰρήσεται δ’ οὖν, εἰ καὶ μέλλει γέλωτί τε ἀτεχνῶσ ὥσπερ κῦμα ἐκγελῶν καὶ ἀδοξίᾳ κατακλύσειν. σκόπει δὲ ὃ μέλλω λέγειν. λέγε, ἔφη.

ταῖσ πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆσ τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίωσ τε καὶ ἱκανῶσ, καὶ τοῦτο εἰσ ταὐτὸν συμπέσῃ, δύναμίσ τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶσ ἐφ’ ἑκάτερον αἱ πολλαὶ φύσεισ ἐξ ἀνάγκησ ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖσ πόλεσι, δοκῶ δ’ οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει, οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε πρότερον φυῇ τε εἰσ τὸ δυνατὸν καὶ φῶσ ἡλίου ἴδῃ, ἣν νῦν λόγῳ διεληλύθαμεν.

ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν ὃ ἐμοὶ πάλαι ὄκνον ἐντίθησι λέγειν, ὁρῶντι ὡσ πολὺ παρὰ δόξαν ῥηθήσεται·

χαλεπὸν γὰρ ἰδεῖν ὅτι οὐκ ἂν ἄλλη τισ εὐδαιμονήσειεν οὔτε ἰδίᾳ οὔτε δημοσίᾳ. καὶ ὅσ, ὦ Σώκρατεσ, ἔφη, τοιοῦτον ἐκβέβληκασ ῥῆμά τε καὶ λόγον, ὃν εἰπὼν ἡγοῦ ἐπὶ σὲ πάνυ πολλούσ τε καὶ οὐ φαύλουσ νῦν οὕτωσ, οἱο͂ν ῥίψαντασ τὰ ἱμάτια, γυμνοὺσ λαβόντασ ὅτι ἑκάστῳ παρέτυχεν ὅπλον, θεῖν διατεταμένουσ ὡσ θαυμάσια ἐργασομένουσ·

οὓσ εἰ μὴ ἀμυνῇ τῷ λόγῳ καὶ ἐκφεύξῃ, τῷ ὄντι τωθαζόμενοσ δώσεισ δίκην.

οὐκοῦν σύ μοι, ἦν δ’ ἐγώ, τούτων αἴτιοσ;

καλῶσ γ’, ἔφη, ἐγὼ ποιῶν.

ἀλλά τοί σε οὐ προδώσω, ἀλλ’ ἀμυνῶ οἷσ δύναμαι· δύναμαι δὲ εὐνοίᾳ τε καὶ τῷ παρακελεύεσθαι, καὶ ἴσωσ ἂν ἄλλου του ἐμμελέστερόν σοι ἀποκρινοίμην. ἀλλ’ ὡσ ἔχων τοιοῦτον βοηθὸν πειρῶ τοῖσ ἀπιστοῦσιν ἐνδείξασθαι ὅτι ἔχει ᾗ σὺ λέγεισ.

πειρατέον, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπειδὴ καὶ σὺ οὕτω μεγάλην συμμαχίαν παρέχῃ.

ὅτι τοῖσ μὲν προσήκει φύσει ἅπτεσθαί τε φιλοσοφίασ ἡγεμονεύειν τ’ ἐν πόλει, τοῖσ δ’ ἄλλοισ μήτε ἅπτεσθαι ἀκολουθεῖν τε τῷ ἡγουμένῳ.

ὡρ́α ἂν εἰή, ἔφη, ὁρίζεσθαι.

ἴθι δή, ἀκολούθησόν μοι τῇδε, ἐὰν αὐτὸ ἁμῇ γέ πῃ ἱκανῶσ ἐξηγησώμεθα.

ἄγε, ἔφη.

ἀναμιμνῄσκειν οὖν σε, ἦν δ’ ἐγώ, δεήσει, ἢ μέμνησαι ὅτι ὃν ἂν φῶμεν φιλεῖν τι, δεῖ φανῆναι αὐτόν, ἐὰν ὀρθῶσ λέγηται, οὐ τὸ μὲν φιλοῦντα ἐκείνου, τὸ δὲ μή, ἀλλὰ πᾶν στέργοντα;

ἀναμιμνῄσκειν, ἔφη, ὡσ ἐοίκεν, δεῖ·

οὐ γὰρ πάνυ γε ἐννοῶ. ἄλλῳ, εἶπον, ἔπρεπεν, ὦ Γλαύκων, λέγειν ἃ λέγεισ·

ἀνδρὶ δ’ ἐρωτικῷ οὐ πρέπει ἀμνημονεῖν ὅτι πάντεσ οἱ ἐν ὡρ́ᾳ τὸν φιλόπαιδα καὶ ἐρωτικὸν ἁμῇ γέ πῃ δάκνουσί τε καὶ κινοῦσι, δοκοῦντεσ ἄξιοι εἶναι ἐπιμελείασ τε καὶ τοῦ ἀσπάζεσθαι. ἢ οὐχ οὕτω ποιεῖτε πρὸσ τοὺσ καλούσ; ὁ μέν, ὅτι σιμόσ, ἐπίχαρισ κληθεὶσ ἐπαινεθήσεται ὑφ’ ὑμῶν, τοῦ δὲ τὸ γρυπὸν βασιλικόν φατε εἶναι, τὸν δὲ δὴ διὰ μέσου τούτων ἐμμετρώτατα ἔχειν, μέλανασ δὲ ἀνδρικοὺσ ἰδεῖν, λευκοὺσ δὲ θεῶν παῖδασ εἶναι· μελιχλώρουσ δὲ καὶ τοὔνομα οἰεί τινὸσ ἄλλου ποίημα εἶναι ἢ ἐραστοῦ ὑποκοριζομένου τε καὶ εὐχερῶσ φέροντοσ τὴν ὠχρότητα, ἐὰν ἐπὶ ὡρ́ᾳ ᾖ;

καὶ πάσασ φωνὰσ ἀφίετε, ὥστε μηδένα ἀποβάλλειν τῶν ἀνθούντων ἐν ὡρ́ᾳ.

εἰ βούλει, ἔφη, ἐπ’ ἐμοῦ λέγειν περὶ τῶν ἐρωτικῶν ὅτι οὕτω ποιοῦσι, συγχωρῶ τοῦ λόγου χάριν.

τί δέ;

ἦν δ’ ἐγώ· τοὺσ φιλοίνουσ οὐ τὰ αὐτὰ ταῦτα ποιοῦντασ ὁρᾷσ; πάντα οἶνον ἐπὶ πάσησ προφάσεωσ ἀσπαζομένουσ; καὶ μάλα.

καὶ σεμνοτέρων τιμᾶσθαι, ὑπὸ σμικροτέρων καὶ φαυλοτέρων τιμώμενοι ἀγαπῶσιν, ὡσ ὅλωσ τιμῆσ ἐπιθυμηταὶ ὄντεσ.

κομιδῇ μὲν οὖν.

τοῦτο δὴ φάθι ἢ μή·

ἆρα ὃν ἄν τινοσ ἐπιθυμητικὸν λέγωμεν, παντὸσ τοῦ εἴδουσ τούτου φήσομεν ἐπιθυμεῖν, ἢ τοῦ μέν, τοῦ δὲ οὔ; παντόσ, ἔφη.

οὐκοῦν καὶ τὸν φιλόσοφον σοφίασ φήσομεν ἐπιθυμητὴν εἶναι, οὐ τῆσ μέν, τῆσ δ’ οὔ, ἀλλὰ πάσησ;

ἀληθῆ.

καὶ νέον ὄντα καὶ μήπω λόγον ἔχοντα τί τε χρηστὸν καὶ μή, οὐ φήσομεν φιλομαθῆ οὐδὲ φιλόσοφον εἶναι, ὥσπερ τὸν περὶ τὰ σιτία δυσχερῆ οὔτε πεινῆν φαμεν οὔτ’ ἐπιθυμεῖν σιτίων, οὐδὲ φιλόσιτον ἀλλὰ κακόσιτον εἶναι.

καὶ ὀρθῶσ γε φήσομεν.

τὸν δὲ δὴ εὐχερῶσ ἐθέλοντα παντὸσ μαθήματοσ γεύεσθαι καὶ ἁσμένωσ ἐπὶ τὸ μανθάνειν ἰόντα καὶ ἀπλήστωσ ἔχοντα, τοῦτον δ’ ἐν δίκῃ φήσομεν φιλόσοφον·

ἦ γάρ; καὶ ὁ Γλαύκων ἔφη·

πολλοὶ ἄρα καὶ ἄτοποι ἔσονταί σοι τοιοῦτοι. οἵ τε γὰρ φιλοθεάμονεσ πάντεσ ἔμοιγε δοκοῦσι τῷ καταμανθάνειν χαίροντεσ τοιοῦτοι εἶναι, οἵ τε φιλήκοοι ἀτοπώτατοί τινέσ εἰσιν ὥσ γ’ ἐν φιλοσόφοισ τιθέναι, οἳ πρὸσ μὲν λόγουσ καὶ τοιαύτην διατριβὴν ἑκόντεσ οὐκ ἂν ἐθέλοιεν ἐλθεῖν, ὥσπερ δὲ ἀπομεμισθωκότεσ τὰ ὦτα ἐπακοῦσαι πάντων χορῶν περιθέουσι τοῖσ Διονυσίοισ οὔτε τῶν κατὰ πόλεισ οὔτε τῶν κατὰ κώμασ ἀπολειπόμενοι. μαθητικοὺσ καὶ τοὺσ τῶν τεχνυδρίων φιλοσόφουσ φήσομεν;

οὐδαμῶσ, εἶπον, ἀλλ’ ὁμοίουσ μὲν φιλοσόφοισ.

τοὺσ δὲ ἀληθινούσ, ἔφη, τίνασ λέγεισ;

τοὺσ τῆσ ἀληθείασ, ἦν δ’ ἐγώ, φιλοθεάμονασ.

καὶ τοῦτο μέν γ’, ἔφη, ὀρθῶσ·

ἀλλὰ πῶσ αὐτὸ λέγεισ; οὐδαμῶσ, ἦν δ’ ἐγώ, ῥᾳδίωσ πρόσ γε ἄλλον·

σὲ δὲ οἶμαι ὁμολογήσειν μοι τὸ τοιόνδε. τὸ ποῖον;

ἐπειδή ἐστιν ἐναντίον καλὸν αἰσχρῷ, δύο αὐτὼ εἶναι.

πῶσ δ’ οὔ;

οὐκοῦν ἐπειδὴ δύο, καὶ ἓν ἑκάτερον;

καὶ τοῦτο.

καὶ περὶ δὴ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ πάντων τῶν εἰδῶν πέρι ὁ αὐτὸσ λόγοσ, αὐτὸ μὲν ἓν ἕκαστον εἶναι, τῇ δὲ τῶν πράξεων καὶ σωμάτων καὶ ἀλλήλων κοινωνίᾳ πανταχοῦ φανταζόμενα πολλὰ φαίνεσθαι ἕκαστον.

ὀρθῶσ, ἔφη, λέγεισ.

καὶ χωρὶσ αὖ περὶ ὧν ὁ λόγοσ, οὓσ μόνουσ ἄν τισ ὀρθῶσ προσείποι φιλοσόφουσ.

πῶσ, ἔφη, λέγεισ;

οἱ μέν που, ἦν δ’ ἐγώ, φιλήκοοι καὶ φιλοθεάμονεσ τάσ τε καλὰσ φωνὰσ ἀσπάζονται καὶ χρόασ καὶ σχήματα καὶ πάντα τὰ ἐκ τῶν τοιούτων δημιουργούμενα, αὐτοῦ δὲ τοῦ καλοῦ ἀδύνατοσ αὐτῶν ἡ διάνοια τὴν φύσιν ἰδεῖν τε καὶ ἀσπάσασθαι.

ἔχει γὰρ οὖν δή, ἔφη, οὕτωσ.

οἱ δὲ δὴ ἐπ’ αὐτὸ τὸ καλὸν δυνατοὶ ἰέναι τε καὶ ὁρᾶν καθ’ αὑτὸ ἆρα οὐ σπάνιοι ἂν εἰε͂ν;

καὶ μάλα.

ὁ οὖν καλὰ μὲν πράγματα νομίζων, αὐτὸ δὲ κάλλοσ μήτε νομίζων μήτε, ἄν τισ ἡγῆται ἐπὶ τὴν γνῶσιν αὐτοῦ, δυνάμενοσ ἕπεσθαι, ὄναρ ἢ ὕπαρ δοκεῖ σοι ζῆν;

σκόπει δέ. τὸ ὀνειρώττειν ἆρα οὐ τόδε ἐστίν, ἐάντε ἐν ὕπνῳ τισ ἐάντ’ ἐγρηγορὼσ τὸ ὅμοιόν τῳ μὴ ὅμοιον ἀλλ’ αὐτὸ ἡγῆται εἶναι ᾧ ἐοίκεν; ἐγὼ γοῦν ἄν, ἦ δ’ ὅσ, φαίην ὀνειρώττειν τὸν τοιοῦτον.

τί δέ;

καὶ δυνάμενοσ καθορᾶν καὶ αὐτὸ καὶ τὰ ἐκείνου μετέχοντα, καὶ οὔτε τὰ μετέχοντα αὐτὸ οὔτε αὐτὸ τὰ μετέχοντα ἡγούμενοσ, ὕπαρ ἢ ὄναρ αὖ καὶ οὗτοσ δοκεῖ σοι ζῆν;

καὶ μάλα, ἔφη, ὕπαρ.

οὐκοῦν τούτου μὲν τὴν διάνοιαν ὡσ γιγνώσκοντοσ γνώμην ἂν ὀρθῶσ φαῖμεν εἶναι, τοῦ δὲ δόξαν ὡσ δοξάζοντοσ;

πάνυ μὲν οὖν.

τί οὖν ἐὰν ἡμῖν χαλεπαίνῃ οὗτοσ, ὅν φαμεν δοξάζειν ἀλλ’ οὐ γιγνώσκειν, καὶ ἀμφισβητῇ ὡσ οὐκ ἀληθῆ λέγομεν;

ἕξομέν τι παραμυθεῖσθαι αὐτὸν καὶ πείθειν ἠρέμα, ἐπικρυπτόμενοι ὅτι οὐχ ὑγιαίνει;

δεῖ γέ τοι δή, ἔφη.

ἴθι δή, σκόπει τί ἐροῦμεν πρὸσ αὐτόν.

ἢ βούλει ὧδε πυνθανώμεθα παρ’ αὐτοῦ, λέγοντεσ ὡσ εἴ τι οἶδεν οὐδεὶσ αὐτῷ φθόνοσ, ἀλλ’ ἅσμενοι ἂν ἴδοιμεν εἰδότα τι. ἀλλ’ ἡμῖν εἰπὲ τόδε· ὁ γιγνώσκων γιγνώσκει τὶ ἢ οὐδέν; σὺ οὖν μοι ὑπὲρ ἐκείνου ἀποκρίνου. ἀποκρινοῦμαι, ἔφη, ὅτι γιγνώσκει τί.

πότερον ὂν ἢ οὐκ ὄν;

ὄν·

πῶσ γὰρ ἂν μὴ ὄν γέ τι γνωσθείη; ἱκανῶσ οὖν τοῦτο ἔχομεν, κἂν εἰ πλεοναχῇ σκοποῖμεν, ὅτι τὸ μὲν παντελῶσ ὂν παντελῶσ γνωστόν, μὴ ὂν δὲ μηδαμῇ πάντῃ ἄγνωστον;

ἱκανώτατα.

εἰε͂ν·

εἰ δὲ δή τι οὕτωσ ἔχει ὡσ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, οὐ μεταξὺ ἂν κέοιτο τοῦ εἰλικρινῶσ ὄντοσ καὶ τοῦ αὖ μηδαμῇ ὄντοσ; μεταξύ.

ἀγνοίασ τε καὶ ἐπιστήμησ, εἴ τι τυγχάνει ὂν τοιοῦτον;

πάνυ μὲν οὖν.

ἆρ’ οὖν λέγομέν τι δόξαν εἶναι;

πῶσ γὰρ οὔ;

πότερον ἄλλην δύναμιν ἐπιστήμησ ἢ τὴν αὐτήν;

ἄλλην.

ἐπ’ ἄλλῳ ἄρα τέτακται δόξα καὶ ἐπ’ ἄλλῳ ἐπιστήμη, κατὰ τὴν δύναμιν ἑκατέρα τὴν αὑτῆσ.

οὕτω.

οὐκοῦν ἐπιστήμη μὲν ἐπὶ τῷ ὄντι πέφυκε, γνῶναι ὡσ ἔστι τὸ ὄν;

‐ μᾶλλον δὲ ὧδέ μοι δοκεῖ πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι διελέσθαι. πῶσ;

φήσομεν δυνάμεισ εἶναι γένοσ τι τῶν ὄντων, αἷσ δὴ καὶ ἡμεῖσ δυνάμεθα ἃ δυνάμεθα καὶ ἄλλο πᾶν ὅτι περ ἂν δύνηται, οἱο͂ν λέγω ὄψιν καὶ ἀκοὴν τῶν δυνάμεων εἶναι, εἰ ἄρα μανθάνεισ ὃ βούλομαι λέγειν τὸ εἶδοσ.

ἀλλὰ μανθάνω, ἔφη.

ἄκουσον δὴ ὅ μοι φαίνεται περὶ αὐτῶν.

δυνάμεωσ γὰρ ἐγὼ οὔτε τινὰ χρόαν ὁρῶ οὔτε σχῆμα οὔτε τι τῶν τοιούτων οἱο͂ν καὶ ἄλλων πολλῶν, πρὸσ ἃ ἀποβλέπων ἔνια διορίζομαι παρ’ ἐμαυτῷ τὰ μὲν ἄλλα εἶναι, τὰ δὲ ἄλλα· δυνάμεωσ δ’ εἰσ ἐκεῖνο μόνον βλέπω ἐφ’ ᾧ τε ἔστι καὶ ὃ ἀπεργάζεται, καὶ ταύτῃ ἑκάστην αὐτῶν δύναμιν ἐκάλεσα, καὶ τὴν μὲν ἐπὶ τῷ αὐτῷ τεταγμένην καὶ τὸ αὐτὸ ἀπεργαζομένην τὴν αὐτὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ ἑτέρῳ καὶ ἕτερον ἀπεργαζομένην ἄλλην. τί δὲ σύ;

πῶσ ποιεῖσ; οὕτωσ, ἔφη.

δεῦρο δὴ πάλιν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ ἄριστε.

ἐπιστήμην πότερον δύναμίν τινα φῂσ εἶναι αὐτήν, ἢ εἰσ τί γένοσ τιθεῖσ; εἰσ τοῦτο, ἔφη, πασῶν γε δυνάμεων ἐρρωμενεστάτην.

τί δέ, δόξαν εἰσ δύναμιν ἢ εἰσ ἄλλο εἶδοσ οἴσομεν;

οὐδαμῶσ, ἔφη·

ᾧ γὰρ δοξάζειν δυνάμεθα, οὐκ ἄλλο τι ἢ δόξα ἐστίν. ἀλλὰ μὲν δὴ ὀλίγον γε πρότερον ὡμολόγεισ μὴ τὸ αὐτὸ εἶναι ἐπιστήμην τε καὶ δόξαν.

πῶσ γὰρ ἄν, ἔφη, τό γε ἀναμάρτητον τῷ μὴ ἀναμαρτήτῳ ταὐτόν τισ νοῦν ἔχων τιθείη;

ὁμολογεῖται ἡμῖν.

ἕτερον.

ἐφ’ ἑτέρῳ ἄρα ἕτερόν τι δυναμένη ἑκατέρα αὐτῶν πέφυκεν;

ἀνάγκη.

ἐπιστήμη μέν γέ που ἐπὶ τῷ ὄντι, τὸ ὂν γνῶναι ὡσ ἔχει;

ναί.

δόξα δέ, φαμέν, δοξάζειν;

ναί.

ἦ ταὐτὸν ὅπερ ἐπιστήμη γιγνώσκει;

καὶ ἔσται γνωστόν τε καὶ δοξαστὸν τὸ αὐτό; ἢ ἀδύνατον; ἀδύνατον, ἔφη, ἐκ τῶν ὡμολογημένων·

καὶ ἐπιστήμη, ἄλλη δὲ ἑκατέρα, ὥσ φαμεν, ἐκ τούτων δὴ οὐκ ἐγχωρεῖ γνωστὸν καὶ δοξαστὸν ταὐτὸν εἶναι.

οὐκοῦν εἰ τὸ ὂν γνωστόν, ἄλλο τι ἂν δοξαστὸν ἢ τὸ ὂν εἰή;

ἄλλο.

ἆρ’ οὖν τὸ μὴ ὂν δοξάζει;

ἢ ἀδύνατον καὶ δοξάσαι τό γε μὴ ὄν; ἐννόει δέ. οὐχ ὁ δοξάζων ἐπὶ τὶ φέρει τὴν δόξαν; ἢ οἱο͂́ν τε αὖ δοξάζειν μέν, δοξάζειν δὲ μηδέν; ἀδύνατον.

ἀλλ’ ἕν γέ τι δοξάζει ὁ δοξάζων;

ναί.

προσαγορεύοιτο;

πάνυ γε.

μὴ ὄντι μὴν ἄγνοιαν ἐξ ἀνάγκησ ἀπέδομεν, ὄντι δὲ γνῶσιν;

ὀρθῶσ, ἔφη.

οὐκ ἄρα ὂν οὐδὲ μὴ ὂν δοξάζει;

οὐ γάρ.

οὔτε ἄρα ἄγνοια οὔτε γνῶσισ δόξα ἂν εἰή;

οὐκ ἐοίκεν.

ἄρ’ οὖν ἐκτὸσ τούτων ἐστίν, ὑπερβαίνουσα ἢ γνῶσιν σαφηνείᾳ ἢ ἄγνοιαν ἀσαφείᾳ;

οὐδέτερα.

ἀλλ’ ἆρα, ἦν δ’ ἐγώ, γνώσεωσ μέν σοι φαίνεται δόξα σκοτωδέστερον, ἀγνοίασ δὲ φανότερον;

καὶ πολύ γε, ἔφη.

ἐντὸσ δ’ ἀμφοῖν κεῖται;

ναί.

μεταξὺ ἄρα ἂν εἰή τούτοιν δόξα.

κομιδῇ μὲν οὖν.

οὐκοῦν ἔφαμεν ἐν τοῖσ πρόσθεν, εἴ τι φανείη οἱο͂ν ἅμα ὄν τε καὶ μὴ ὄν, τὸ τοιοῦτον μεταξὺ κεῖσθαι τοῦ εἰλικρινῶσ ὄντοσ τε καὶ τοῦ πάντωσ μὴ ὄντοσ, καὶ οὔτε ἐπιστήμην οὔτε ἄγνοιαν ἐπ’ αὐτῷ ἔσεσθαι, ἀλλὰ τὸ μεταξὺ αὖ φανὲν ἀγνοίασ καὶ ἐπιστήμησ;

ὀρθῶσ.

νῦν δέ γε πέφανται μεταξὺ τούτοιν ὃ δὴ καλοῦμεν δόξαν;

πέφανται.

ἐκεῖνο δὴ λείποιτ’ ἂν ἡμῖν εὑρεῖν, ὡσ ἐοίκε, τὸ ἀμφοτέρων μετέχον, τοῦ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, καὶ οὐδέτερον εἰλικρινὲσ ὀρθῶσ ἂν προσαγορευόμενον, ἵνα, ἐὰν φανῇ, δοξαστὸν αὐτὸ εἶναι ἐν δίκῃ προσαγορεύωμεν, τοῖσ μὲν ἄκροισ τὰ ἄκρα, τοῖσ δὲ μεταξὺ τὰ μεταξὺ ἀποδιδόντεσ.

ἢ οὐχ οὕτωσ; οὕτω.

τούτων δὴ ὑποκειμένων λεγέτω μοι, φήσω, καὶ ἀποκρινέσθω ὁ χρηστὸσ ὃσ αὐτὸ μὲν καλὸν καὶ ἰδέαν τινὰ αὐτοῦ κάλλουσ μηδεμίαν ἡγεῖται ἀεὶ μὲν κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτωσ ἔχουσαν, πολλὰ δὲ τὰ καλὰ νομίζει, ἐκεῖνοσ ὁ φιλοθεάμων καὶ οὐδαμῇ ἀνεχόμενοσ ἄν τισ ἓν τὸ καλὸν φῇ εἶναι καὶ δίκαιον καὶ τἆλλα οὕτω.

"τούτων γὰρ δή, ὦ ἄριστε, φήσομεν, τῶν πολλῶν καλῶν μῶν τι ἔστιν ὃ οὐκ αἰσχρὸν φανήσεται;

καὶ τῶν δικαίων, ὃ οὐκ ἄδικον; καὶ τῶν ὁσίων, ὃ οὐκ ἀνόσιον; οὔκ, ἀλλ’ ἀνάγκη, ἔφη, καὶ καλά πωσ αὐτὰ καὶ αἰσχρὰ φανῆναι, καὶ ὅσα ἄλλα ἐρωτᾷσ.

τί δὲ τὰ πολλὰ διπλάσια;

ἧττόν τι ἡμίσεα ἢ διπλάσια φαίνεται; οὐδέν.

καὶ μεγάλα δὴ καὶ σμικρὰ καὶ κοῦφα καὶ βαρέα μή τι μᾶλλον ἃ ἂν φήσωμεν, ταῦτα προσρηθήσεται ἢ τἀναντία;

οὔκ, ἀλλ’ ἀεί, ἔφη, ἕκαστον ἀμφοτέρων ἕξεται.

πότερον οὖν ἔστι μᾶλλον ἢ οὐκ ἔστιν ἕκαστον τῶν πολλῶν τοῦτο ὃ ἄν τισ φῇ αὐτὸ εἶναι;

τοῖσ ἐν ταῖσ ἑστιάσεσιν, ἔφη, ἐπαμφοτερίζουσιν ἐοίκεν, καὶ τῷ τῶν παίδων αἰνίγματι τῷ περὶ τοῦ εὐνούχου, τῆσ βολῆσ πέρι τῆσ νυκτερίδοσ, ᾧ καὶ ἐφ’ οὗ αὐτὸν αὐτὴν αἰνίττονται βαλεῖν·

καὶ γὰρ ταῦτα ἐπαμφοτερίζειν, καὶ οὔτ’ εἶναι οὔτε μὴ εἶναι οὐδὲν αὐτῶν δυνατὸν παγίωσ νοῆσαι, οὔτε ἀμφότερα οὔτε οὐδέτερον.

ἔχεισ οὖν αὐτοῖσ, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι χρήσῃ, ἢ ὅποι θήσεισ καλλίω θέσιν τῆσ μεταξὺ οὐσίασ τε καὶ τοῦ μὴ εἶναι;

φανήσεται, οὔτε φανότερα ὄντοσ πρὸσ τὸ μᾶλλον εἶναι.

ἀληθέστατα, ἔφη.

ηὑρήκαμεν ἄρα, ὡσ ἐοίκεν, ὅτι τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμιμα καλοῦ τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων μεταξύ που κυλινδεῖται τοῦ τε μὴ ὄντοσ καὶ τοῦ ὄντοσ εἰλικρινῶσ.

ηὑρήκαμεν.

προωμολογήσαμεν δέ γε, εἴ τι τοιοῦτον φανείη, δοξαστὸν αὐτὸ ἀλλ’ οὐ γνωστὸν δεῖν λέγεσθαι, τῇ μεταξὺ δυνάμει τὸ μεταξὺ πλανητὸν ἁλισκόμενον.

ὡμολογήκαμεν.

τοὺσ ἄρα πολλὰ καλὰ θεωμένουσ, αὐτὸ δὲ τὸ καλὸν μὴ ὁρῶντασ μηδ’ ἄλλῳ ἐπ’ αὐτὸ ἄγοντι δυναμένουσ ἕπεσθαι, καὶ πολλὰ δίκαια, αὐτὸ δὲ τὸ δίκαιον μή, καὶ πάντα οὕτω, δοξάζειν φήσομεν ἅπαντα, γιγνώσκειν δὲ ὧν δοξάζουσιν οὐδέν.

ἀνάγκη, ἔφη.

τί δὲ αὖ τοὺσ αὐτὰ ἕκαστα θεωμένουσ καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτωσ ὄντα;

ἆρ’ οὐ γιγνώσκειν ἀλλ’ οὐ δοξάζειν; ἀνάγκη καὶ ταῦτα.

οὐκοῦν καὶ ἀσπάζεσθαί τε καὶ φιλεῖν τούτουσ μὲν ταῦτα φήσομεν ἐφ’ οἷσ γνῶσίσ ἐστιν, ἐκείνουσ δὲ ἐφ’ οἷσ δόξα;

ἢ οὐ μνημονεύομεν ὅτι φωνάσ τε καὶ χρόασ καλὰσ καὶ τὰ τοιαῦτ’ ἔφαμεν τούτουσ φιλεῖν τε καὶ θεᾶσθαι, αὐτὸ δὲ τὸ καλὸν οὐδ’ ἀνέχεσθαι ὥσ τι ὄν;

μεμνήμεθα.

μὴ οὖν τι πλημμελήσομεν φιλοδόξουσ καλοῦντεσ αὐτοὺσ μᾶλλον ἢ φιλοσόφουσ;

καὶ ἆρα ἡμῖν σφόδρα χαλεπανοῦσιν ἂν οὕτω λέγωμεν; οὔκ, ἄν γέ μοι πείθωνται, ἔφη·

τῷ γὰρ ἀληθεῖ χαλεπαίνειν οὐ θέμισ. τοὺσ αὐτὸ ἄρα ἕκαστον τὸ ὂν ἀσπαζομένουσ φιλοσόφουσ ἀλλ’ οὐ φιλοδόξουσ κλητέον;

παντάπασι μὲν οὖν.

상위

Plato (플라톤)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION