헬라어(고대 그리스어, 희랍어)-한국어-영어 사전 Language

ζωρός

1/2군 변화 형용사; 자동번역 로마알파벳 전사: 고전 발음: [] 신약 발음: []

기본형: ζωρός ζωρόν

형태분석: ζωρ (어간) + ος (어미)

어원: za/w

 1. 순수한, 맑은, 순, 희석하지 않은, 순결한, 단순한, 거룩한
 1. pure, sheer, more pure, to drink purer wine than common, to drink hard, be a drunkard

곡용 정보

1/2군 변화
남/여성 중성
단수주격 ζωρός

순수한 (이)가

ζῶρον

순수한 (것)가

속격 ζωροῦ

순수한 (이)의

ζώρου

순수한 (것)의

여격 ζωρῷ

순수한 (이)에게

ζώρῳ

순수한 (것)에게

대격 ζωρόν

순수한 (이)를

ζῶρον

순수한 (것)를

호격 ζωρέ

순수한 (이)야

ζῶρον

순수한 (것)야

쌍수주/대/호 ζωρώ

순수한 (이)들이

ζώρω

순수한 (것)들이

속/여 ζωροῖν

순수한 (이)들의

ζώροιν

순수한 (것)들의

복수주격 ζωροί

순수한 (이)들이

ζῶρα

순수한 (것)들이

속격 ζωρῶν

순수한 (이)들의

ζώρων

순수한 (것)들의

여격 ζωροῖς

순수한 (이)들에게

ζώροις

순수한 (것)들에게

대격 ζωρούς

순수한 (이)들을

ζῶρα

순수한 (것)들을

호격 ζωροί

순수한 (이)들아

ζῶρα

순수한 (것)들아

원급 비교급 최상급
형용사 ζωρός

ζωροῦ

순수한 (이)의

ζωρότερος

ζωροτεροῦ

더 순수한 (이)의

ζωρότατος

ζωροτατοῦ

가장 순수한 (이)의

부사 ζώρως

ζωρότερον

ζωρότατα

위에 제시된 변화형은 규칙에 따라 생성된 것이며 일부 형태는 실제 사용여부가 입증되지 않았으니, 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.

현재 일부 변화형의 강세가 잘못 표기되는 오류가 있어 수정 중에 있으니 유의하시길 바랍니다.

예문

 • ἢ τοῦτο μὲν καὶ ὁ ἐλλέβοροσ ἱκανὸσ ποιῆσαι ζωρότεροσ ποθείσ; (Lucian, 77:7)

  (루키아노스, 77:7)

 • ἀλλ’ ἐκεῖνον μὲν ἤδη διενοχλοῦντα ἔπαυσεν ἐσ τὸ παρὸν Ἀρισταίνετοσ τῷ παιδὶ διανεύσασ ^ εὐμεγέθη σκύφον ἀναδοῦναι αὐτῷ ζωρότερον ἐγχέαντα· (Lucian, Symposium, (no name) 14:2)

  (루키아노스, Symposium, (no name) 14:2)

 • ἀλλὰ πρεσβυτικόν τινα τοῦτον ἥδιστον βίον διάγω ζωρότερον πίνων τὸ νέκταρ, τῷ Ιἀπετῷ καὶ τοῖσ ἄλλοισ τοῖσ ἡλικιώταισ προσμυθολογῶν· (Lucian, Saturnalia, 7:7)

  (루키아노스, Saturnalia, 7:7)

 • οὗτοσ ὁ τὸ σχῆμα εὐσταλὴσ καὶ κόσμιοσ τὸ βάδισμα καὶ σωφρονικὸσ τὴν ἀναβολὴν ἑώθεν μυρία ὅσα περὶ ἀρετῆσ διεξιὼν καὶ τῶν ἡδονῇ χαιρόντων κατηγορῶν καὶ τὸ ὀλιγαρκὲσ ἐπαινῶν, ἐπειδὴ λουσάμενοσ ἀφίκοιτο ἐπὶ τὸ δεῖπνον καὶ ὁ παῖσ μεγάλην τὴν κύλικα ὀρέξειεν αὐτῷ ‐ τῷ ζωροτέρῳ δὲ χαίρει μάλιστα ‐ καθάπερ τὸ Λήθησ ὕδωρ ἐκπιὼν ἐναντιώτατα ἐπιδείκνυται τοῖσ ἑωθινοῖσ ἐκείνοισ λόγοισ, προαρπάζων ὥσπερ ἴκτινοσ τὰ ὄψα καὶ τὸν πλησίον παραγκωνιζόμενοσ, καρύκησ τὸ γένειον ἀνάπλεωσ, κυνηδὸν ἐμφορούμενοσ, ἐπικεκυφὼσ καθάπερ ἐν ταῖσ λοπάσι τὴν ἀρετὴν εὑρήσειν προσδοκῶν, ἀκριβῶσ τὰ τρύβλια τῷ λιχανῷ ἀποσμήχων ὡσ μηδὲ ὀλίγον τοῦ μυττωτοῦ καταλίποι, μεμψίμοιροσ ἀεί, κἂν τὸν πλακοῦντα ὅλον ἢ τὸν σῦν μόνοσ τῶν ἄλλων λάβῃ,^ ὅ τι περ λιχνείασ καὶ ἀπληστίασ ὄφελοσ, μέθυσοσ καὶ πάροινοσ οὐκ ἄχρι ᾠδῆσ καὶ ὀρχηστύοσ μόνον, ἀλλὰ καὶ λοιδορίασ καὶ ὀργῆσ. (Lucian, Timon, (no name) 53:5)

  (루키아노스, Timon, (no name) 53:5)

 • πριάμενοσ γὰρ φάρμακον ἀνέπεισα τὸν οἰνοχόον, ἐπειδὰν τάχιστα ὁ Πτοιόδωροσ αἰτήσῃ πιεῖν, ‐ πίνει δὲ ἐπιεικῶσ ζωρότερον ‐ ἐμβαλόντα ἐσ κύλικα ἕτοιμον ἔχειν αὐτὸ καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῷ· (Lucian, Dialogi mortuorum, 2:1)

  (루키아노스, Dialogi mortuorum, 2:1)

 • Καρχηδόνα τὴν ἐν Λιβύῃ Φοίνικεσ ᾤκισαν ἔτεσι πεντήκοντα πρὸ ἁλώσεωσ Ἰλίου, οἰκισταὶ δ’ αὐτῆσ ἐγένοντο Ζῶρόσ τε καὶ Καρχηδών, ὡσ δὲ Ῥωμαῖοι καὶ αὐτοὶ Καρχηδόνιοι νομίζουσι, Διδὼ γυνὴ Τυρία, ἧσ τὸν ἄνδρα κατακαίνει Πυγμαλίων Τύρου τυραννεύων, καὶ τὸ ἔργον ἐπέκρυπτεν. (Appian, The Foreign Wars, chapter 1 1:1)

  (아피아노스, The Foreign Wars, chapter 1 1:1)

유사 형태

출처: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

이 단어를 Perseus Greek Word Study Tool에서 찾기

SEARCH

MENU NAVIGATION