Septuagint, Liber Susanna

(70인역 성경, Liber Susanna)

ΚΑΙ ἦν ἀνὴρ οἰκῶν ἐν Βαβυλῶνι, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἰωακείμ. καὶ ἔλαβε γυναῖκα, ᾗ ὄνομα Σωσάννα, θυγάτηρ Χελκίου, καλὴ σφόδρα καὶ φοβουμένη τὸν Κύριον. καὶ οἱ γονεῖσ αὐτῆσ δίκαιοι καὶ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ. καὶ ἦν Ἰωακεὶμ πλούσιοσ σφόδρα, καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισοσ γειτνιῶν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ πρὸσ αὐτὸν προσήγοντο οἱ Ἰουδαῖοι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πάντων. καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, περὶ ὧν ἐλάλησεν ὁ δεσπότησ, ὅτι ἐξῆλθεν ἀνομία ἐκ Βαβυλῶνοσ ἐκ πρεσβυτέρων κριτῶν, οἳ ἐδόκουν κυβερνᾶν τὸν λαόν. οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ Ἰωκείμ, καὶ ἤρχοντο πρὸσ αὐτοὺσ πάντεσ οἱ κρινόμενοι. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὁ λαὸσ μέσον ἡμέρασ, εἰσεπορεύετο Σωσάννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ. καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι καθ̓ ἡμέραν εἰσπορευομένην καὶ περιπατοῦσαν καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆσ. καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐξέκλιναν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰσ τὸν οὐρανόν, μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων. καὶ ἦσαν ἀμφότεροι κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆσ καὶ οὐκ ἀνήγγειλαν ἀλλήλοισ τὴν ὀδύνην αὐτῶν, ὅτι ᾐσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅτι ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇ. καὶ παρετηροῦσαν φιλοτίμωσ καθ’ ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήν. καὶ εἶπαν ἕτεροσ τῷ ἑτέρῳ. πορευθῶμεν δὴ εἰσ οἶκον, ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστί. καὶ ἐξελθόντεσ διεχωρίσθησαν ἀπ’ ἀλλήλων, καὶ ἀνακάμψαντεσ ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνετάζοντεσ ἀλλήλουσ τὴν αἰτίαν, ὡμολόγησαν τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν. καὶ τότε κοινῇ συνετάξαντο καιρὸν ὅτε αὐτὴν δυνήσονται εὑρεῖν μόνην. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺσ ἡμέραν εὔθετον εἰσῆλθέ ποτε καθὼσ ἐχθὲσ καὶ τρίτησ ἡμέρασ μετὰ δύο μόνων κορασίων καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ παραδείσῳ, ὅτι καῦμα ἦν. καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶσ ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ παρατηροῦντεσ αὐτήν. καὶ εἶπε τοῖσ κορασίοισ. ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμήγματα καὶ τὰσ θύρασ τοῦ παραδείσου κλείσατε, ὅπωσ λούσωμαι. καὶ ἐποίησαν καθὼσ εἶπε καὶ ἀπέκλεισαν τὰσ θύρασ τοῦ παραδείσου καὶ ἐξῆλθαν κατὰ τὰσ πλαγίασ θύρασ ἐνέγκαι τὰ προστεταγμένα αὐταῖσ καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺσ πρεσβυτέρουσ, ὅτι ἦσαν κεκρυμμένοι. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια, καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ καὶ εἶπον. ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου κέκλεινται, καὶ οὐδεὶσ θεωρεῖ ἡμᾶσ, καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν. διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ γενοῦ μεθ’ ἡμῶν. εἰ δὲ μή, καταμαρτυρήσομέν σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκοσ καὶ διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλασ τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ. καὶ ἀνεστέναξε Σωσάννα καὶ εἶπε. στενά μοι πάντοθεν. ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω, θάνατόσ μοί ἐστιν, ἐάν τε μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰσ χεῖρασ ὑμῶν. αἱρετώτερόν μοί ἐστι μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰσ χεῖρασ ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἀνεβόησε φωνῇ μεγάλῃ Σωσάννα, ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται κατέναντι αὐτῆσ. καὶ δραμὼν ὁ εἷσ ἤνοιξε τὰσ θύρασ τοῦ παραδείσου. ὡσ δὲ ἤκουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆσ οἰκίασ, εἰσεπήδησαν διὰ τῆσ πλαγίασ θύρασ ἰδεῖν τὸ συμβεβηκὸσ αὐτῇ. ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσβῦται τοὺσ λόγουσ αὐτῶν, κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐκ ἐρρήθη λόγοσ τοιοῦτοσ περὶ Σωσάννησ. Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον ὡσ συνῆλθεν ὁ λαὸσ πρὸσ τὸν ἄνδρα αὐτῆσ Ἰωακείμ, ἦλθον οἱ δύο πρεσβῦται πλήρεισ τῆσ ἀνόμου ἐννοίασ κατὰ Σωσάννησ τοῦ θανατῶσαι αὐτὴν καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ. ἀποστείλατε ἐπὶ Σωσάνναν θυγατέρα Χελκίου, ἥ ἐστι γυνὴ Ἰωακείμ. οἱ δὲ ἀπέστειλαν. καὶ ἦλθεν αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖσ αὐτῆσ καὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ καὶ πάντεσ οἱ συγγενεῖσ αὐτῆσ. ἡ δὲ Σωσάννα ἦν τρυφερὰ σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει. οἱ δὲ παράνομοι ἐκέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὐτήν, ἦν γὰρ κατακεκαλυμμένη, ὅπωσ ἐμπλησθῶσι τοῦ κάλλουσ αὐτῆσ. ἔκλαιον δὲ οἱ παρ’ αὐτῆσ καὶ πάντεσ οἱ ἰδόντεσ αὐτήν. ἀναστάντεσ δὲ οἱ δύο πρεσβῦται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ ἔθηκαν τὰσ χεῖρασ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆσ. ἡ δὲ κλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰσ τὸν οὐρανόν, ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτῆσ πεποιθυῖα ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. εἶπον δὲ οἱ πρεσβῦται. περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων, εἰσῆλθεν αὕτη μετὰ δύο παιδισκῶν καὶ ἀπέκλεισε τὰσ θύρασ τοῦ παραδείσου καὶ ἀπέλυσε τὰσ παιδίσκασ. καὶ ἦλθε πρὸσ αὐτὴν νεανίσκοσ, ὃσ ἦν κεκρυμμένοσ, καὶ ἀνέπεσε μετ’ αὐτῆσ. ἡμεῖσ δὲ ὄντεσ ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παραδείσου, ἰδόντεσ τὴν ἀνομίαν ἐδράμομεν ἐπ’ αὐτούσ. καὶ ἰδόντεσ συγγινομένουσ αὐτούσ, ἐκείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγκρατεῖσ γενέσθαι διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶσ καὶ ἀνοίξαντα τὰσ θύρασ ἐκπεπηδηκέναι, ταύτησ δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν τίσ ἦν ὁ νεανίσκοσ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀγγεῖλαι ἡμῖν. ταῦτα μαρτυροῦμεν. καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖσ ἡ συναγωγὴ ὡσ πρεσβυτέροισ τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖσ καὶ κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖν. ἀνεβόησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σωσάννα καὶ εἶπεν. ὁ Θεὸσ ὁ αἰώνιοσ ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστησ, ὁ εἰδὼσ τὰ πάντα πρὶν γενέσεωσ αὐτῶν, σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδῆ μου κατεμαρτύρησαν. καὶ ἰδοὺ ἀποθνήσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι ἐπονηρεύσαντο κατ’ ἐμοῦ. Καὶ εἰσήκουσε Κύριοσ τῆσ φωνῆσ αὐτῆσ. καὶ ἀπαγομένησ αὐτῆσ ἀπολέσθαι, ὁ Θεὸσ ἐξήγειρε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου νεωτέρου, ᾧ ὄνομα Δανιήλ, καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ. ἀθῷοσ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματοσ ταύτησ. ἐπέστρεψε δὲ πᾶσ ὁ λαὸσ πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπαν. τίσ ὁ λόγοσ οὗτοσ, ὃν σὺ λελάληκασ̣ ὁ δὲ στὰσ ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν. οὕτωσ μωροὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ̣ οὐκ ἀνακρίναντεσ οὐδὲ τὸ σαφὲσ ἐπιγνόντεσ κατεκρίνατε θυγατέρα Ἰσραήλ̣ ἀναστρέψατε εἰσ τὸ κριτήριον. ψευδῆ γὰρ οὗτοι κατεμαρτύρησαν αὐτῆσ. καὶ ἀνέστρεψε πᾶσ ὁ λαὸσ μετὰ σπουδῆσ. καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι. δεῦρο κάθισον ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ ἀνάγγειλον ἡμῖν, ὅτι σοὶ δέδωκεν ὁ Θεὸσ τὸ πρεσβεῖον. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Δανιήλ. διαχωρίσατε αὐτοὺσ ἀπ’ ἀλλήλων μακράν, καὶ ἀνακρινῶ αὐτούσ. ὡσ δὲ διεχωρίσθησαν εἷσ ἀπὸ τοῦ ἑνόσ, ἐκάλεσε τὸν ἕνα αὐτῶν καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν, νῦν ἥκασιν αἱ ἁμαρτίαι σου, ἃσ ἐποίεισ τὸ πρότερον κρίνων κρίσεισ ἀδίκουσ καὶ τοὺσ μὲν ἀθῴουσ κατακρίνων, ἀπολύων δὲ τοὺσ αἰτίουσ, λέγοντοσ τοῦ Κυρίου. ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖσ. νῦν οὖν ταύτην εἴπερ εἶδεσ, εἰπόν. ὑπὸ τί δένδρον εἶδεσ αὐτοὺσ ὁμιλοῦντασ ἀλλήλοισ̣ ὁ δὲ εἶπεν. ὑπὸ σχῖνον. εἶπε δὲ Δανιήλ. ὀρθῶσ ἔψευσαι εἰσ τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν. ἤδη γὰρ ἄγγελοσ Θεοῦ λαβὼν φάσιν παρὰ τοῦ Θεοῦ σχίσει σε μέσον. καὶ μεταστήσασ αὐτὸν ἐκέλευσε προσαγαγεῖν τὸν ἕτερον. καὶ εἶπεν αὐτῷ. σπέρμα Χαναὰν καὶ οὐκ Ἰούδα, τὸ κάλλοσ ἐξηπάτησέ σε, καὶ ἐπιθυμία διέστρεψε τὴν καρδίαν σου. οὕτωσ ἐποιεῖτε θυγατράσιν Ἰσραήλ, καὶ ἐκεῖναι φοβούμεναι ὡμίλουν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ θυγάτηρ Ἰούδα ὑπέμεινε τὴν ἀνομίαν ὑμῶν. νῦν οὖν λέγε μοι. ὑπὸ τί δένδρον κατέλαβεσ αὐτοὺσ ὁμιλοῦντασ ἀλλήλοισ̣ ὁ δὲ εἶπεν. ὑπὸ πρῖνον. εἶπε δὲ αὐτῷ Δανιήλ. ὀρθῶσ ἔψευσαι καὶ σὺ εἰσ τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν. μένει γὰρ ὁ ἄγγελοσ τοῦ Θεοῦ τὴν ρομφαίαν ἔχων πρίσαι σε μέσον, ὅπωσ ἐξολοθρεύσῃ ὑμᾶσ. καὶ ἀνεβόησε πᾶσα ἡ συναγωγὴ φωνῇ μεγάλῃ καὶ εὐλόγησαν τῷ Θεῷ τῷ σώζοντι τοὺσ ἐλπίζοντασ ἐπ’ αὐτόν. καὶ ἀνέστησαν ἐπὶ τοὺσ δύο πρεσβύτασ, ὅτι συνέστησεν αὐτοὺσ Δανιὴλ ἐκ τοῦ στόματοσ αὐτῶν ψευδομαρτυρήσαντασ, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖσ ὃν τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ πλησίον, ποιῆσαι κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ, καὶ ἀπέκτειναν αὐτούσ. καὶ ἐσώθη αἷμα ἀναίτιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Χελκίασ δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ᾔνεσαν τὸν Θεὸν περὶ τῆσ θυγατρὸσ αὐτῶν μετὰ Ἰωακεὶμ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ καὶ τῶν συγγενῶν πάντων, ὅτι οὐχ εὑρέθη ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα. καὶ Δανιὴλ ἐγένετο μέγασ ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ καὶ ἐπέκεινα.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION