Septuagint, Prophetia Malachiae

(70인역 성경, 말라키서)

ΛΗΜΜΑ λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ. θέσθε δὴ ἐπὶ τὰσ καρδίασ ὑμῶν. Ἠγάπησα ὑμᾶσ, λέγει Κύριοσ. καὶ εἴπατε. ἐν τίνι ἠγάπησασ ἡμᾶσ̣ οὐκ ἀδελφὸσ ἦν Ἡσαῦ τοῦ Ἰακώβ̣ λέγει Κύριοσ, καὶ ἠγάπησα τόν Ἰακώβ, τὸν δὲ Ἡσαῦ ἐμίσησα καὶ ἔταξα τὰ ὅρια αὐτοῦ εἰσ ἀφανισμὸν καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰσ δώματα ἐρήμου̣ διότι ἐρεῖ ἡ Ἰδουμαία. κατέστραπται, καὶ ἐπιστρέψωμεν καὶ ἀνοικοδομήσωμεν τὰσ ἐρήμουσ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. αὐτοὶ οἰκοδομήσουσι, καὶ ἐγὼ καταστρέψω. καὶ ἐπικληθήσεται αὐτοῖσ ὅρια ἀνομίασ καὶ λαὸσ ἐφ̓ ὃν παρατέτακται Κύριοσ ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ οἱ ὀφθαλμοί ὑμῶν ὄψονται, καὶ ὑμεῖσ ἐρεῖτε. ἐμεγαλύνθη Κύριοσ ὑπεράνω τῶν ὁρίων τοῦ Ἰσραήλ. Υἱὸσ δοξάζει πατέρα καὶ δοῦλοσ τὸν κύριον αὐτοῦ. καὶ εἰ πατήρ εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν ἡ δόξα μου̣ καὶ εἰ Κύριόσ εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν ὁ φόβοσ μου̣ λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ὑμεῖσ οἱ ἱερεῖσ οἱ φαυλίζοντεσ τὸ ὄνομά μου. καὶ εἴπατε. ἐν τίνι ἐφαυλίσαμεν τὸ ὄνομά σου̣ προσάγοντεσ πρὸσ τὸ θυσιαστήριόν μου ἄρτουσ ἠλισγημένουσ, καὶ εἴπατε. ἐν τίνι ἠλισγήσαμεν αὐτούσ̣ ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶσ. τράπεζα Κυρίου ἠλισγημένη ἐστὶ καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα ἐξουδενώσατε. διότι ἐὰν προσαγάγητε τυφλὸν εἰσ θυσίασ, οὐ κακόν̣ καὶ ἐὰν προσαγάγητε χωλὸν ἢ ἄρρωστον, οὐ κακόν̣ προσάγαγε δὴ αὐτῷ τῷ ἡγουμένῳ σου, εἰ προσδέξεται αὐτό, εἰ λήψεται πρόσωπόν σου, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ νῦν ἐξιλάσκεσθε τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν καὶ δεήθητε αὐτοῦ. ἐν χερσὶν ὑμῶν γέγονε ταῦτα. εἰ λήψομαι ἐξ ὑμῶν πρόσωπα ὑμῶν̣ λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. διότι καὶ ἐν ὑμῖν συγκλεισθήσονται θύραι, καὶ οὐκ ἀνάψεται τὸ θυσιαστήριόν μου δωρεάν. οὐκ ἔστι μου θέλημα ἐν ὑμῖν, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ θυσίαν οὐ προσδέξομαι ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν. διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕωσ δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖσ ἔθνεσι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖσ ἔθνεσι, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ὑμεῖσ δὲ βεβηλοῦτε αὐτὸ ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶσ. τράπεζα Κυρίου ἠλισγημένη ἐστί, καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα ἐξουδένωται βρώματα αὐτοῦ. καὶ εἴπατε. ταῦτα ἐκ κακοπαθείασ ἐστί, καὶ ἐξεφύσησα αὐτά, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ εἰσεφέρετε ἁρπάγματα καὶ τὰ χωλὰ καὶ τὰ ἐνοχλούμενα. καὶ ἐὰν φέρητε τὴν θυσίαν, εἰ προσδέξομαι αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν̣ λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ ἐπικατάρατοσ ὃσ ἦν δυνατὸσ καὶ ὑπῆρχεν ἐν τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ ἄρσεν καὶ εὐχὴ αὐτοῦ ἐπ̓ αὐτῷ καὶ θύει διεφθαρμένον τῷ Κυρίῳ. διότι βασιλεὺσ μέγασ ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ τὸ ὄνομά μου ἐπιφανὲσ ἐν τοῖσ ἔθνεσι. ΚΑΙ νῦν ἡ ἐντολὴ αὕτη πρὸσ ὑμᾶσ, οἱ ἱερεῖσ.

ἐὰν μὴ ἀκούσητε, καὶ ἐὰν μὴ θῆσθε εἰσ τὴν καρδίαν ὑμῶν τοῦ δοῦναι δόξαν τῷ ὀνόματί μου, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ ἐξαποστελῶ ἐφ̓ ὑμᾶσ τὴν κατάραν καὶ ἐπικαταράσομαι τὴν εὐλογίαν ὑμῶν καὶ καταράσομαι αὐτήν. καὶ διασκεδάσω τὴν εὐλογίαν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖσ οὐ τίθεσθε εἰσ τὴν καρδίαν ὑμῶν. ἰδοὺ ἐγὼ ἀφορίζω ὑμῖν τὸν ὦμον καὶ σκορπιῶ ἔνυστρον ἐπὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν, ἔνυστρον ἑορτῶν ὑμῶν, καὶ λήψομαι ὑμᾶσ εἰσ τὸ αὐτό. καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ ἐξαπέσταλκα πρὸσ ὑμᾶσ τὴν ἐντολὴν ταύτην τοῦ εἶναι τὴν διαθήκην μου πρὸσ τοὺσ Λευίτασ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἡ διαθήκη μου ἦν μετ̓ αὐτοῦ τῆσ ζωῆσ καὶ τῆσ εἰρήνησ, καὶ ἔδωκα αὐτῷ ἐν φόβῳ φοβεῖσθαί με καὶ ἀπὸ προσώπου ὀνόματόσ μου στέλλεσθαι αὐτόν. νόμοσ ἀληθείασ ἦν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἀδικία οὐχ εὑρέθη ἐν χείλεσιν αὐτοῦ. ἐν εἰρήνῃ κατευθύνων ἐπορεύθη μετ̓ ἐμοῦ καὶ πολλοὺσ ἐπέστρεψεν ἀπὸ ἀδικίασ. ὅτι χείλη ἱερέωσ φυλάξεται γνῶσιν, καὶ νόμον ἐκζητήσουσιν ἐκ στόματοσ αὐτοῦ, διότι ἄγγελοσ Κυρίου παντοκράτορόσ ἐστιν. ὑμεῖσ δὲ ἐξεκλίνατε ἐκ τῆσ ὁδοῦ καὶ ἠσθενήσατε πολλοὺσ ἐν νόμῳ, διεφθείρατε τὴν διαθήκην τοῦ Λευί, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. κἀγὼ δέδωκα ὑμᾶσ ἐξουδενουμένουσ καὶ ἀπερριμμένουσ εἰσ πάντα τὰ ἔθνη, ἀνθ̓ ὧν ὑμεῖσ οὐκ ἐφυλάξασθε τὰσ ὁδούσ μου, ἀλλὰ ἐλαμβάνετε πρόσωπα ἐν νόμῳ. Οὐχὶ πατὴρ εἷσ πάντων ὑμῶν̣ οὐχὶ Θεὸσ εἷσ ἔκτισεν ὑμᾶσ̣ τί ὅτι ἐγκατέλιπε ἕκαστοσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ βεβηλῶσαι τὴν διαθήκην τῶν πατέρων ὑμῶν̣ ἐγκατελείφθη Ἰούδασ, καὶ βδέλυγμα ἐγένετο ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ, διότι ἐβεβήλωσεν Ἰούδασ τὰ ἅγια Κυρίου, ἐν οἷσ ἠγάπησε, καὶ ἐπετήδευσεν εἰσ θεοὺσ ἀλλοτρίουσ. ἐξολοθρεύσει Κύριοσ τὸν ἄνθρωπον τὸν ποιοῦντα ταῦτα, ἕωσ καὶ ταπεινωθῇ ἐκ σκηνωμάτων Ἰακὼβ καὶ ἐκ προσαγόντων θυσίαν τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι. καὶ ταῦτα, ἃ ἐμίσουν, ἐποιεῖτε. ἐκαλύπτετε δάκρυσι τὸ θυσιαστήριον Κυρίου καὶ κλαυθμῷ καὶ στεναγμῷ ἐκ κόπων. ἔτι ἄξιον ἐπιβλέψαι εἰσ θυσίαν ἢ λαβεῖν δεκτὸν ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν̣ καὶ εἴπατε. ἕνεκεν τίνοσ̣ ὅτι Κύριοσ διεμαρτύρατο ἀναμέσον σοῦ καὶ ἀναμέσον γυναικὸσ νεότητόσ σου, ἣν ἐγκατέλιπεσ, καὶ αὕτη κοινωνόσ σου καὶ γυνὴ διαθήκησ σου. καὶ οὐκ ἄλλοσ ἐποίησε, καὶ ὑπόλειμμα πνεύματοσ αὐτοῦ. καὶ εἴπατε. τί ἄλλο ἀλλ̓ ἢ σπέρμα ζητεῖ ὁ Θεόσ̣ καὶ φυλάξασθε ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, καὶ γυναῖκα νεότητόσ σου μὴ ἐγκαταλίπῃσ. ἀλλὰ ἐὰν μισήσασ ἐξαποστείλῃσ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ καλύψει ἀσέβεια ἐπὶ τὰ ἐνθυμήματά σου, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ φυλάξασθε ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ἐγκαταλίπητε. ‐ Οἱ παροξύναντεσ τὸν Θεὸν ἐν τοῖσ λόγοισ ὑμῶν καὶ εἴπατε. ἐν τίνι παρωξύναμεν αὐτόν̣ ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶσ. πᾶσ ποιῶν πονηρόν, καλὸν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ἐν αὐτοῖσ αὐτὸσ εὐδόκησε. καὶ ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸσ τῆσ δικαιοσύνησ̣ ΙΔΟΥ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνησ ἥξει εἰσ τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριοσ, ὃν ὑμεῖσ ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελοσ τῆσ διαθήκησ, ὃν ὑμεῖσ θέλετε. ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ.

καὶ τίσ ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ̣ ἢ τίσ ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ̣ διότι αὐτόσ εἰσπορεύεται ὡσ πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡσ ποιὰ πλυνόντων. καὶ καθιεῖται χωνεύων καὶ καθαρίζων ὡσ τὸ ἀργύριον καὶ ὡσ τὸ χρυσίον. καὶ καθαρίσει τοὺσ υἱοὺσ Λευὶ καὶ χεεῖ αὐτοὺσ ὥσπερ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον. καὶ ἔσονται τῷ Κυρίῳ προσάγοντεσ θυσίαν ἐν δικαιοσύνῃ. καὶ ἀρέσει τῷ Κυρίῳ θυσία Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλήμ, καθὼσ αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνοσ καὶ καθὼσ τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσθεν. καὶ προσάξω πρὸσ ὑμᾶσ ἐν κρίσει καὶ ἔσομαι μάρτυσ ταχὺσ ἐπὶ τὰσ φαρμακοὺσ καὶ ἐπὶ τὰσ μοιχαλίδασ καὶ ἐπὶ τοὺσ ὀμνύοντασ τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ ἐπὶ τοὺσ ἀποστεροῦντασ μισθὸν μισθωτοῦ καὶ τοὺσ καταδυναστεύοντασ χήραν καὶ τοὺσ κονδυλίζοντασ ὀρφανοὺσ καὶ τοὺσ ἐκκλίνοντασ κρίσιν προσηλύτου καὶ τοὺσ μὴ φοβουμένουσ με, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. Διότι ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι. καὶ ὑμεῖσ οἱ υἱοὶ Ἰακὼβ οὐκ ἀπέχεσθε ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν, ἐξεκλίνατε νόμιμά μου καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε. ἐπιστρέψατε πρόσ με, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸσ ὑμᾶσ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ εἴπατε. ἐν τίνι ἐπιστρέψομεν̣ μήτι πτερνιεῖ ἄνθρωποσ Θεόν̣ διότι ὑμεῖσ πτερνίζετέ με. καὶ ἐρεῖτε. ἐν τίνι ἐπτερνίσαμέν σε̣ ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ̓ ὑμῶν εἰσι. καὶ ἀποβλέποντεσ ὑμεῖσ ἀποβλέπετε, καὶ ἐμὲ ὑμεῖσ πτερνίζετε. τὸ ἔτοσ συνετελέσθη. καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰσ τοὺσ θησαυρούσ, καὶ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. ἐπιστρέψατε δὴ ἐν τούτῳ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺσ καταρράκτασ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ τὴν εὐλογίαν μου ὑμῖν ἕωσ τοῦ ἱκανωθῆναι. καὶ διαστελῶ ὑμῖν εἰσ βρῶσιν καὶ οὐ μὴ διαφθείρω ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆσ γῆσ, καὶ οὐ μὴ ἀσθενήσῃ ὑμῶν ἡ ἄμπελοσ ἡ ἐν τῷ ἀγρῷ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ μακαριοῦσιν ὑμᾶσ πάντα τὰ ἔθνη, διότι ἔσεσθε ὑμεῖσ γῆ θελητή, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. Ἐβαρύνατε ἐπ̓ ἐμὲ τοὺσ λόγουσ ὑμῶν, λέγει Κύριοσ, καὶ εἴπατε. ἐν τίνι κατελαλήσαμεν κατὰ σοῦ̣ εἴπατε. μάταιοσ ὁ δουλεύων Θεῷ, καὶ τί πλέον ὅτι ἐφυλάξαμεν τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ διότι ἐπορεύθημεν ἱκέται πρὸ προσώπου Κυρίου παντοκράτοροσ̣ καὶ νῦν ἡμεῖσ μακαρίζομεν ἀλλοτρίουσ, καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντεσ ποιοῦντεσ ἄνομα καὶ ἀντέστησαν τῷ Θεῷ καὶ ἐσώθησαν. ταῦτα κατελάλησαν οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ἕκαστοσ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. καὶ προσέσχε Κύριοσ καὶ εἰσήκουσε καὶ ἔγραψε βιβλίον μνημοσύνου ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖσ φοβουμένοισ τὸν Κύριον καὶ εὐλαβουμένοισ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔσονταί μοι, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, εἰσ ἡμέραν, ἣν ἐγὼ ποιῶ εἰσ περιποίησιν, καὶ αἱρετιῶ αὐτοὺσ ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνθρωποσ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν δουλεύοντα αὐτῷ. καὶ ἐπιστραφήσεσθε καὶ ὄψεσθε ἀναμέσον δικαίου καὶ ἀναμέσον ἀνόμου καὶ ἀναμέσον τοῦ δουλεύοντοσ Θεῷ καὶ τοῦ μὴ δουλεύοντοσ. ΔΙΟΤΙ ἰδοὺ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡσ κλίβανοσ καὶ φλέξει αὐτούσ, καὶ ἔσονται πάντεσ οἱ ἀλλογενεῖσ καὶ πάντεσ οἱ ποιοῦντεσ ἄνομα καλάμη, καὶ ἀνάψει αὐτοὺσ ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχομένη, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ρίζα οὐδὲ κλῆμα.

καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖσ φοβουμένοισ τὸ ὄνομά μου ἥλιοσ δικαιοσύνησ καὶ ἴασισ ἐν ταῖσ πτέρυξιν αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡσ μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα. καὶ καταπατήσετε ἀνόμουσ, διότι ἔσονται σποδὸσ ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐγὼ ποιῶ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, ὃσ ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸσ πρὸσ υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην. μνήσθητι νόμου Μωσῆ τοῦ δούλου μου, καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρὴβ πρὸσ πάντα τὸν Ἰσραὴλ προστάγματα καὶ δικαιώματα.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION