Septuagint, Prophetia Zachariae

(70인역 성경, 즈카르야서)

ΕΝ τῷ ὀγδόῳ μηνί, ἔτουσ δευτέρου ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, υἱὸν Ἀδδὼ τὸν προφήτην λέγων. ὠργίσθη Κύριοσ ἐπὶ τοὺσ πατέρασ ὑμῶν ὀργὴν μεγάλην, καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐπιστρέψατε πρόσ με, λέγει Κύριοσ τῶν δυνάμεων, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸσ ὑμᾶσ, λέγει Κύριοσ τῶν δυνάμεων. καὶ μὴ γίνεσθε καθὼσ οἱ πατέρεσ ὑμῶν, οἷσ ἐνεκάλεσαν αὐτοῖσ οἱ προφῆται ἔμπροσθεν λέγοντεσ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν τῶν πονηρῶν, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν, καὶ οὐ προσέσχον τοῦ εἰσακοῦσαί μου, λέγει Κύριοσ. οἱ πατέρεσ ὑμῶν ποῦ εἰσι καὶ οἱ προφῆται̣ μὴ τὸν αἰῶνα ζήσονται̣ πλὴν τοὺσ λόγουσ μου καὶ τὰ νόμιμά μου δέχεσθε, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ἐν πνεύματί μου τοῖσ δούλοισ μου τοῖσ προφήταισ, οἳ κατελάβοσαν τοὺσ πατέρασ ὑμῶν. καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν. καθὼσ παρατέτακται Κύριοσ παντοκράτωρ τοῦ ποιῆσαι ἡμῖν κατὰ τὰσ ὁδοὺσ ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἡμῶν, οὕτωσ ἐποίησεν ἡμῖν. Τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι, τῷ ἑνδεκάτῳ μηνί [οὗτόσ ἐστιν ὁ μὴν Σαβάτ] ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου υἱὸν Ἀδδὼ τὸν προφήτην λέγων. ἑώρακα τὴν νύκτα καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐπιβεβηκὼσ ἐπὶ ἵππον πυρρόν, καὶ οὗτοσ εἱστήκει ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων τῶν κατασκίων, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἵπποι πυρροὶ καὶ ψαροὶ καὶ ποικίλοι καὶ λευκοί. καὶ εἶπα. τί οὗτοι, Κύριε̣ καὶ εἶπε πρόσ με ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί. ἐγὼ δείξω σοι τί ἐστι ταῦτα. καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ ἐφεστηκὼσ ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων, καὶ εἶπε πρόσ με. οὗτοί εἰσιν οὓσ ἐξαπέστειλε Κύριοσ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ ἀγγέλῳ Κυρίου τῷ ἐφεστῶτι ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων καὶ εἶπον. περιωδεύσαμεν πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ γῆ κατοικεῖται καὶ ἠσυχάζει. καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελοσ Κυρίου καὶ εἶπε. Κύριε παντοκράτωρ, ἕωσ τίνοσ οὐ μὴ ἐλεήσῃσ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰσ πόλεισ Ἰούδα, ἃσ ὑπερεῖδεσ τοῦτο ἑβδομηκοστὸν ἔτοσ̣ καὶ ἀπεκρίθη Κύριοσ παντοκράτωρ τῷ ἀγγέλῳ τῷ λαλοῦντι ἐν ἐμοὶ ρήματα καλὰ καὶ λόγουσ παρακλητικούσ. καὶ εἶπε πρόσ με ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί. ἀνάκραγε λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐζήλωκα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν καὶ ὀργὴν μεγάλην ἐγὼ ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ συνεπιτιθέμενα, ἀνθ̓ ὧν μὲν ἐγὼ ὠργίσθην ὀλίγα, αὐτοὶ δὲ συνεπέθεντο εἰσ κακά. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπιστρέψω ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν οἰκτιρμῷ, καὶ ὁ οἶκόσ μου ἀνοικοδομηθήσεται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ μέτρον ἐκταθήσεται ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἔτι. καὶ εἶπε πρόσ με ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί. ἔτι ἀνάκραγε λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἔτι διαχυθήσονται πόλεισ ἐν ἀγαθοῖσ, καὶ ἐλεήσει Κύριοσ ἔτι τὴν Σιὼν καὶ αἱρετιεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ. ΚΑΙ ᾖρα τοὺσ ὀφθαλμούσ μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα κέρατα.

καὶ εἶπα πρὸσ τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί. τί ἐστι ταῦτα, Κύριε̣ καὶ εἶπε πρόσ με. ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ἰούδαν καὶ τὸν Ἰσραὴλ καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἔδειξέ μοι Κύριοσ τέσσαρασ τέκτονασ. καὶ εἶπα. τί οὗτοι ἔρχονται ποιῆσαι̣ καὶ εἶπε. ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ἰούδα καὶ τὸν Ἰσραὴλ κατέαξαν, καὶ οὐδεὶσ αὐτῶν ᾖρε κεφαλήν. καὶ ἐξήλθοσαν οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἰσ χεῖρασ αὐτῶν τὰ τέσσαρα κέρατα τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα κέρασ ἐπὶ τὴν γῆν Κυρίου τοῦ διασκορπίσαι αὐτήν. Καὶ ᾖρα τοὺσ ὀφθαλμούσ μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετρικόν. καὶ εἶπα πρὸσ αὐτόν. ποῦ σὺ πορεύῃ̣ καὶ εἶπε πρόσ με. διαμετρῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τοῦ ἰδεῖν πηλίκον τὸ πλάτοσ αὐτῆσ ἐστι καὶ πηλίκον τὸ μῆκοσ. καὶ ἰδοὺ ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἱστήκει, καὶ ἄγγελοσ ἕτεροσ ἐξεπορεύετο εἰσ συνάντησιν αὐτῷ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν λέγων. δράμε καὶ λάλησον πρὸσ τὸν νεανίαν ἐκεῖνον λέγων. κατακάρπωσ κατοικηθήσεται Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ πλήθουσ ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆσ. καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει Κύριοσ, τεῖχοσ πυρὸσ κυκλόθεν καὶ εἰσ δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆσ. ὦ ὦ φεύγετε ἀπὸ γῆσ Βορρᾶ, λέγει Κύριοσ. διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω ὑμᾶσ, λέγει Κύριοσ. εἰσ Σιὼν ἀνασώζεσθε οἱ κατοικοῦντεσ θυγατέρα Βαβυλῶνοσ. διότι τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ὀπίσω δόξησ ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶσ, διότι ὁ ἁπτόμενοσ ὑμῶν ὡσ ὁ ἁπτόμενοσ τῆσ κόρησ τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ. διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖσ δουλεύουσιν αὐτοῖσ, καὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριοσ παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με. τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει Κύριοσ. καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰσ λαὸν καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι Κύριοσ παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέ με πρόσ σε. καὶ κατακληρονομήσει Κύριοσ τὸν Ἰούδαν, τὴν μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἁγίαν, καὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν Ἱερουσαλήμ. εὐλαβείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ἐξεγήγερται ἐκ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ. ΚΑΙ ἔδειξέ μοι Κύριοσ Ἰησοῦν, τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, ἑστῶτα πρὸ προσώπου ἀγγέλου Κυρίου, καὶ ὁ διάβολοσ εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τοῦ ἀντικεῖσθαι αὐτῷ.

καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ τὸν διάβολον. ἐπιτιμήσαι Κύριοσ ἐν σοί, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι Κύριοσ ἐν σοὶ ὁ ἐκλεξάμενοσ τὴν Ἱερουσαλήμ. οὐκ ἰδοὺ τοῦτο ὡσ δαλὸσ ἐξεσπασμένοσ ἐκ πυρόσ̣ καὶ Ἰησοῦσ ἦν ἐνδεδυμένοσ ἱμάτια ρυπαρὰ καὶ εἱστήκει πρὸ προσώπου τοῦ ἀγγέλου. καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπε πρὸσ τοὺσ ἑστηκότασ πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγων. ἀφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ρυπαρὰ ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ ἀφῄρηκα τὰσ ἀνομίασ σου, καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη καὶ ἐπίθετε κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τήν κεφαλὴν αὐτοῦ. καί περιέβαλον αὐτὸν ἱμάτια καὶ ἐπέθηκαν κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ὁ ἄγγελοσ Κυρίου εἱστήκει. καὶ διεμαρτύρατο ὁ ἄγγελοσ Κυρίου πρὸσ Ἰησοῦν λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐὰν ἐν ταῖσ ὁδοῖσ μου πορεύῃ καὶ ἐὰν τὰ προστάγματά μου φυλάξῃσ, καὶ σὺ διακρινεῖσ τὸν οἶκόν μου. καὶ ἐὰν διαφυλάξῃσ καί γε τὴν αὐλήν μου, καὶ δώσω σοι ἀναστρεφομένουσ ἐν μέσῳ τῶν ἑστηκότων τούτων. ἄκουε δή, Ἰησοῦ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ, σὺ καὶ οἱ πλησίον σου οἱ καθήμενοι πρὸ προσώπου σου, διότι ἄνδρεσ τερατοσκόποι εἰσί. διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω τὸν δοῦλόν μου Ἀνατολήν. διότι ὁ λίθοσ, ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ, ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφθαλμοί εἰσιν. ἰδοὺ ἐγὼ ὀρύσσω βόθρον, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ ψηλαφήσω πᾶσαν τὴν ἀδικίαν τῆσ γῆσ ἐκείνησ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, συγκαλέσετε ἕκαστοσ τὸν πλησίον αὐτοῦ ὑποκάτω ἀμπέλου καὶ ὑποκάτω συκῆσ. ΚΑΙ ἐπέστρεψεν ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ ἐξήγειρέ με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωποσ ἐξ ὕπνου αὐτοῦ

καὶ εἶπε πρόσ με. τί σὺ βλέπεισ̣ καὶ εἶπα. ἑώρακα καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη, καὶ τὸ λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆσ, καὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆσ, καὶ ἑπτὰ ἐπαρυστρίδεσ τοῖσ λύχνοισ τοῖσ ἐπάνω αὐτῆσ. καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆσ, μία ἐκ δεξιῶν τοῦ λαμπαδίου αὐτῆσ καὶ μία ἐξ εὐωνύμων. καὶ ἐπηρώτησα καὶ εἶπα πρὸσ τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ λέγων. τί ἐστι ταῦτα, κύριε̣ καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε πρόσ με λέγων. οὐ γινώσκεισ τί ἐστι ταῦτα̣ καὶ εἶπα. οὐχί, κύριε. καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπε πρόσ με λέγων. οὗτοσ ὁ λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζοροβάβελ λέγων. οὐκ ἐν δυνάμει μεγάλῃ οὐδὲ ἐν ἰσχύϊ, ἀλλ̓ ἢ ἐν πνεύματί μου, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. τίσ εἶ σύ, τό ὄροσ τὸ μέγα, τὸ πρὸ προσώπου Ζαροβάβελ τοῦ κατορθῶσαι̣ καὶ ἐξοίσω τὸν λίθον τῆσ κληρονομίασ ἰσότητα χάριτοσ χάριτα αὐτῆσ. καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. αἱ χεῖρεσ Ζοροβάβελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ αἱ χεῖρεσ αὐτοῦ ἐπιτελέσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιγνώσῃ, διότι Κύριοσ παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέ με πρόσ σε. διότι τίσ ἐξουδένωσεν εἰσ ἡμέρασ μικράσ̣ καὶ χαροῦνται καὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν κασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροβάβελ. ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰσὶν οἱ ἐπιβλέποντεσ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸσ αὐτόν. τί αἱ δύο ἐλαῖαι αὗται, αἱ ἐκ δεξιῶν τῆσ λυχνίασ καὶ ἐξ εὐωνύμων̣ καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου καὶ εἶπα πρὸσ αὐτόν. τί οἱ δύο κλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖσ χερσὶ τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰσ ἐπαρυστρίδασ τὰσ χρυσᾶσ̣ καὶ εἶπε πρόσ με. οὐκ οἶδασ τί ἐστι ταῦτα̣ καὶ εἶπα οὐχί, κύριε. καὶ εἶπεν. οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆσ πιότητοσ παρεστήκασι Κυρίῳ πάσησ τῆσ γῆσ. ΚΑΙ ἐπέστρεψα, καὶ ᾖρα τοὺσ ὀφθαλμούσ μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δρέπανον πετόμενον.

καὶ εἶπε πρόσ με. τί σὺ βλέπεισ̣ καὶ εἶπα ἐγώ. ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μήκουσ πήχεων εἴκοσι καὶ πλάτουσ πήχεων δέκα. καὶ εἶπε πρόσ με. αὕτη ἡ ἀρὰ ἡ ἐκπορευομένη ἐπὶ πρόσωπον πάσησ τῆσ γῆσ, διότι πᾶσ ὁ κλέπτησ ἐκ τούτου ἕωσ θανάτου ἐκδικηθήσεται, καὶ πᾶσ ὁ ἐπίορκοσ ἐκ τούτου ἐκδικηθήσεται. καὶ ἐξοίσω αὐτό, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ εἰσελεύσεται εἰσ τὸν οἶκον τοῦ κλέπτου καὶ εἰσ τὸν οἶκον τοῦ ὀμνύοντοσ τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ καταλύσει ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ συντελέσει αὐτὸν καὶ τὰ ξύλα αὐτοῦ καὶ τοὺσ λίθουσ αὐτοῦ. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε πρόσ με. ἀνάβλεψον τοῖσ ὀφθαλμοῖσ σου καὶ ἰδὲ τί τὸ ἐκπορευόμενον τοῦτο. καὶ εἶπα. τί ἐστι̣ καὶ εἶπε. τοῦτο τὸ μέτρον τὸ ἐκπορευόμενον. καὶ εἶπεν. αὕτη ἡ ἀδικία αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ. καὶ ἰδοὺ τάλαντον μολίβου ἐξαιρόμενον, καὶ ἰδοὺ γυνὴ μία ἐκάθητο ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου. καὶ εἶπεν. αὕτη ἐστὶν ἡ ἀνομία. καὶ ἔρριψεν αὐτὴν εἰσ μέσον τοῦ μέτρου καὶ ἔρριψε τὸν λίθον τοῦ μολίβου εἰσ τὸ στόμα αὐτῆσ. καὶ ᾖρα τοὺσ ὀφθαλμούσ μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δύο γυναῖκεσ ἐκπορευόμεναι, καὶ πνεῦμα ἐν ταῖσ πτέρυξιν αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον πτέρυγασ ὡσ πτέρυγασ ἔποποσ. καὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀναμέσον τῆσ γῆσ καὶ ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ. καὶ εἶπα πρὸσ τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί. ποῦ αὗται ἀποφέρουσι τὸ μέτρον̣ καὶ εἶπε πρόσ με. οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἰκίαν ἐν γῇ Βαβυλῶνοσ καὶ ἑτοιμάσαι, καὶ θήσουσιν αὐτὸ ἐκεῖ ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐπέστρεψα καὶ ᾖρα τοὺσ ὀφθαλμούσ μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα ἅρματα ἐκπορευόμενα ἐκ μέσου δύο ὀρέων, καὶ τὰ ὄρη ἦν ὄρη χαλκᾶ.

ἐν τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ ἵπποι πυρροί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵπποι μέλανεσ. καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τρίτῳ ἵπποι λευκοί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τετάρτῳ ἵπποι ποικίλοι ψαροί. καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸσ τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί. τί ἐστι ταῦτα, κύριε̣ καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε. ταῦτά ἐστιν οἱ τέσσαρεσ ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ, ἐκπορεύονται παραστῆναι τῷ Κυρίῳ πάσησ τῆσ γῆσ. ἐν ᾧ ἦσαν οἱ ἵπποι οἱ μέλανεσ, ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν βορρᾶ, καὶ οἱ λευκοὶ ἐξεπορεύοντο κατόπισθεν αὐτῶν, καὶ οἱ ποικίλοι ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν νότου, καὶ οἱ ψαροὶ ἐξεπορεύοντο καὶ ἐπέβλεπον τοῦ πορεύεσθαι τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. καὶ εἶπε. πορεύεσθε καὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν. καὶ περιώδευσαν τὴν γῆν. καὶ ἀνεβόησε καὶ ἐλάλησε πρόσ με λέγων. ἰδοὺ οἱ ἐκπορευόμενοι ἐπὶ γῆν βορρᾶ ἀνέπαυσαν τὸν θυμόν μου ἐν γῇ βορρᾶ. Καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. λάβε τὰ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ παρὰ τῶν ἀρχόντων καὶ παρὰ τῶν χρησίμων αὐτῆσ καὶ παρὰ τῶν ἐπεγνωκότων αὐτὴν καὶ εἰσελεύσῃ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐσ τὸν οἶκον Ἰωσίου τοῦ Σοφονίου τοῦ ἥκοντοσ ἐκ Βαβυλῶνος καὶ λήψῃ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ποιήσεισ στεφάνουσ καὶ ἐπιθήσεισ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰησοῦ τοῦ Ἰωσεδὲκ τοῦ ἱερέωσ τοῦ μεγάλου καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἰδοὺ ἀνήρ, ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, καὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ αὐτὸσ λήψεται ἀρετὴν καὶ καθιεῖται καὶ κατάρξει ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἱερεὺσ ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ βουλὴ εἰρηνικὴ ἔσται ἀναμέσον ἀμφοτέρων. ὁ δὲ στέφανοσ ἔσται τοῖσ ὑπομένουσι καὶ τοῖσ χρησίμοισ αὐτῆσ καὶ τοῖσ ἐπεγνωκόσιν αὐτὴν καὶ εἰσ χάριτα υἱοῦ Σοφονίου καὶ εἰσ ψαλμὸν ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ οἱ μακρὰν ἀπ̓ αὐτῶν ἥξουσι καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, καὶ γνώσεσθε διότι Κύριοσ παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με πρὸσ ὑμᾶσ. καὶ ἔσται, ἐὰν εἰσακούοντεσ εἰσακούσητε τῆσ φωνῆσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέωσ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν τετράδι τοῦ μηνὸσ τοῦ ἐνάτου, ὅσ ἐστι Χασελεῦ.

καὶ ἐξαπέστειλεν εἰσ Βαιθὴλ Σαρασὰρ καὶ Ἀρβεσεὲρ ὁ βασιλεὺσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸν Κύριον λέγων πρὸσ τοὺσ ἱερεῖσ τοὺσ ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου παντοκράτοροσ καὶ πρὸσ τοὺσ προφήτασ λέγων. εἰσελήλυθεν ὧδε ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα, καθότι ἐποίησα ἤδη ἱκανὰ ἔτη. καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου τῶν δυνάμεων πρὸσ ἐμὲ λέγων. εἰπὸν πρὸσ ἅπαντα τὸν λαὸν τῆσ γῆσ καὶ πρὸσ τοὺσ ἱερεῖσ λέγων. ἐὰν νηστεύσητε ἢ κόψησθε ἐν ταῖσ πέμπταισ ἢ ἐν ταῖσ ἑβδόμαισ, καὶ ἰδοὺ ἑβδομήκοντα ἔτη μὴ νηστείαν νενηστεύκατέ μοι̣ καὶ ἐὰν φάγητε ἢ πίητε, οὐχ ὑμεῖσ ἔσθετε καὶ πίνετε̣ οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι, οὓσ ἐλάλησε Κύριοσ ἐν χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν, ὅτε ἦν Ἱερουσαλὴμ κατοικουμένη καὶ εὐθηνοῦσα καὶ αἱ πόλεισ κυκλόθεν αὐτῆσ καὶ ἡ ὀρεινὴ καὶ ἡ πεδινὴ κατῳκεῖτο̣ καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. κρίμα δίκαιον κρίνετε καὶ ἔλεοσ καὶ οἰκτιρμὸν ποιεῖτε ἕκαστοσ πρὸσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ χήραν καὶ ὀρφανὸν καὶ προσήλυτον καὶ πένητα μὴ καταδυναστεύετε, καὶ κακίαν ἕκαστοσ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ μὴ μνησικακείτω ἐν ταῖσ καρδίαισ ὑμῶν. καὶ ἠπείθησαν τοῦ προσέχειν καὶ ἔδωκαν νῶτον παραφρονοῦντα καὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἐβάρυναν τοῦ μὴ εἰσακούειν καὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν ἔταξαν ἀπειθῆ τοῦ μὴ ἐσακούειν τοῦ νόμου μου καὶ τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἐξαπέστειλε Κύριοσ παντοκράτωρ ἐν πνεύματι αὐτοῦ ἐν χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν. καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη παρὰ Κυρίου παντοκράτοροσ. καὶ ἔσται ὃν τρόπον εἶπε καὶ οὐκ εἰσήκουσαν, οὕτωσ κεκράξονται καὶ οὐ μὴ εἰσακούσω, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺσ εἰσ πάντα τὰ ἔθνη, ἃ οὐκ ἔγνωσαν, καὶ ἡ γῆ ἀφανισθήσεται κατόπισθεν αὐτῶν ἐκ διοδεύοντοσ καὶ ἐξ ἀναστρέφοντοσ. καὶ ἔταξαν γῆν ἐκλεκτὴν εἰσ ἀφανισμόν. ΚΑΙ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου παντοκράτοροσ λέγων.

τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐζήλωκα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν καὶ θυμῷ μεγάλῳ ἐζήλωκα αὐτήν. τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπιστρέψω ἐπὶ Σιὼν καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ἱερουαλήμ, καὶ κληθήσεται ἡ Ἱερουσαλὴμ πόλισ ἀληθινὴ καὶ τὸ ὄροσ Κυρίου παντοκράτοροσ ὄροσ ἅγιον. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἔτι καθήσονται πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι ἐν ταῖσ πλατείαισ Ἱερουσαλήμ, ἕκαστοσ τὴν ράβδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀπὸ πλήθουσ ἡμερῶν. καὶ αἱ πλατεῖαι τῆσ πόλεωσ πλησθήσονται παιδαρίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖσ πλατείαισ αὐτῆσ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. εἰ ἀδυνατήσει ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ, μὴ καὶ ἐνώπιόν μου ἀδυνατήσει̣ λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἰδοὺ ἐγὼ σῴζω τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆσ ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γῆσ δυσμῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺσ καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔσονται ἐμοὶ εἰσ λαόν, κἀγὼ ἔσομαι αὐτοῖσ εἰσ Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρεσ ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἐν ταῖσ ἡμέραισ ταύταισ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἐκ στόματοσ τῶν προφητῶν, ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ τεθεμελίωται ὁ οἶκοσ Κυρίου παντοκράτοροσ, καὶ ὁ ναὸσ ἀφ̓ οὗ ᾠκοδόμηται. διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ μισθὸσ τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἔσται εἰσ ὄνησιν, καὶ ὁ μισθὸσ τῶν κτηνῶν οὐχ ὑπάρξει, καὶ τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐκ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆσ θλίψεωσ. καὶ ἐξαποστελῶ πάντασ τοὺσ ἀνθρώπουσ, ἕκαστον ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ. καὶ νῦν οὐ κατὰ τάσ ἡμέρασ τὰσ ἔμπροσθεν ἐγὼ ποιῶ τοῖσ καταλοίποισ τοῦ λαοῦ τούτου, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, ἀλλ̓ ἢ δείξω εἰρήνην. ἡ ἄμπελοσ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆσ, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆσ, καὶ ὁ οὐρανὸσ δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ, καὶ κατακληρονομήσω τοῖσ καταλοίποισ τοῦ λαοῦ μου τούτου ταῦτα πάντα. καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἦτε ἐν κατάρᾳ ἐν τοῖσ ἔθνεσιν ὁ οἶκοσ Ἰούδα καὶ οἶκοσ Ἰσραήλ, οὕτωσ διασώσω ὑμᾶσ καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ. θαρσεῖτε καὶ κατισχύετε ἐν ταῖσ χερσὶν ὑμῶν. διότι τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ὃν τρόπον διενοήθην τοῦ κακῶσαι ὑμᾶσ ἐν τῷ παροργίσαι με τοὺσ πατέρασ ὑμῶν, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ οὐ μετενόησα, οὕτωσ παρατέταγμαι καὶ διανενόημαι ἐν ταῖσ ἡμέραισ ταύταισ τοῦ καλῶσ ποιῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν οἶκον Ἰούδα. θαρσεῖτε. οὗτοι οἱ λόγοι, οὓσ ποιήσετε. λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστοσ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἀλήθειαν καὶ κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε ἐν ταῖσ πύλαισ ὑμῶν, καί ἕκαστοσ τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖσ καρδίαισ ὑμῶν καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. Καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου παντοκράτοροσ πρόσ με λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. νηστεία ἡ τετρὰσ καὶ νηστεία ἡ πέμπτη καὶ νηστεία ἡ ἑβδόμη καὶ νηστεία ἡ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰούδα εἰσ χαρὰν καὶ εὐφροσύνην καὶ εἰσ ἑορτὰσ ἀγαθάσ, καὶ εὐφρανθήσεσθε, καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἔτι ἥξουσι λαοὶ πολλοὶ καὶ κατοικοῦντεσ πόλεισ πολλάσ, καὶ συνελεύσονται κατοικοῦντεσ πέντε πόλεισ εἰσ μίαν πόλιν λέγοντεσ. πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προσώπου Κυρίου καὶ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον Κυρίου παντοκράτοροσ. πορεύσομαι κἀγώ. καὶ ἥξουσι λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔθνη πολλὰ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον Κυρίου παντοκράτοροσ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐξιλάσασθαι τὸ πρόσωπον Κυρίου. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ, ἐὰν ἐπιλάβωνται δέκα ἄνδρεσ ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐπιλάβωνται τοῦ κρασπέδου ἀνδρὸσ Ἰουδαίου λέγοντεσ. πορευσόμεθα μετὰ σοῦ, διότι ἀκηκόαμεν ὅτι ὁ Θεὸσ μεθ̓ ὑμῶν ἐστι. ΛΗΜΜΑ λόγου Κυρίου. ἐν γῇ Σεδρὰχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ, διότι Κύριοσ ἐφορᾷ ἀνθρώπουσ καὶ πάσασ φυλὰσ τοῦ Ἰσραήλ.

καὶ ἐν Ἐμὰθ ἐν τοῖσ ὁρίοισ αὐτῆσ Τύροσ καὶ Σιδών, διότι ἐφρόνησαν σφόδρα. καὶ ᾠκοδόμησε Τύροσ ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡσ χοῦν καὶ συνήγαγε χρυσίον ὡσ πηλὸν ὁδῶν. διὰ τοῦτο Κύριοσ κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰσ θάλασσαν δύναμιν αὐτῆσ, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται. ὄψεται Ἀσκάλων καὶ φοβηθήσεται, καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα, καὶ Ἀκκάρων, ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆσ. καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺσ ἐκ Γάζησ, καὶ Ἀσκάλων οὐ μὴ κατοικηθῇ. καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖσ ἐν Ἀζώτῳ, καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων. καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶ ἐκ τοῦ στόματοσ αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν, καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὗτοσ τῷ Θεῷ ἡμῶν, καὶ ἔσονται ὡσ χιλίαρχοσ ἐν Ἰούδᾳ καὶ Ἀκκάρων ὡσ ὁ Ἰεβουσαῖοσ. καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν, καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐπ̓ αὐτοὺσ οὐκέτι ἐξελαύνων, διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ μου. Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών. κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ. ἰδοὺ ὁ βασιλεὺσ σου ἔρχεταί σοι, δίκαιοσ καὶ σῴζων αὐτόσ, πραΰσ καὶ ἐπιβεβηκὼσ ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ Ἐφραὶμ καὶ ἵππον ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐξολοθρεύσεται τόξον πολεμικόν, καὶ πλῆθοσ καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν. καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕωσ θαλάσσησ καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕωσ διεκβολῶν γῆσ. καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκησ σου ἐξαπέστειλασ δεσμίουσ σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντοσ ὕδωρ. καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆσ συναγωγῆσ, καὶ ἀντὶ μιᾶσ ἡμέρασ παροικεσίασ σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι. διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰσ τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡσ ρομφαίαν μαχητοῦ. καὶ Κύριοσ ἔσται ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἐξελεύσεται ὡσ ἀστραπὴ βολίσ, καὶ Κύριοσ παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆσ αὐτοῦ. Κύριοσ παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούσ, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούσ, καί καταχώσουσιν αὐτοὺσ ἐν λίθοισ σφενδόνησ καὶ ἐκπίονται αὐτοὺσ ὡσ οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡσ φιάλασ θυσιαστήριον. καὶ σώσει αὐτοὺσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡσ πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆσ αὐτοῦ. ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παῤ αὐτοῦ, σῖτοσ νεανίσκοισ καὶ οἶνοσ εὐωδιάζων εἰσ παρθένουσ. ΑΙΤΕΙΣΘΕ παρὰ Κυρίου ὑετὸν καθ̓ ὥραν πρώϊμον καὶ ὄψιμον. Κύριοσ ἐποίησε φαντασίασ, καὶ ὑετὸν χειμερινὸν δώσει αὐτοῖσ, ἑκάστῳ βοτάνην ἐν ἀγρῷ.

διότι οἱ ἀποφθεγγόμενοι ἐλάλησαν κόπουσ, καὶ οἱ μάντεισ ὁράσεισ ψευδεῖσ, καὶ τὰ ἐνύπνια ψευδῆ ἐλάλουν, μάταια παρεκάλουν. διὰ τοῦτο ἐξηράνθησαν ὡσ πρόβατα καὶ ἐκακώθησαν, διότι οὐκ ἦν ἴασισ. ἐπὶ τοὺσ ποιμένασ παρωξύνθη ὁ θυμόσ μου, καὶ ἐπὶ τοὺσ ἀμνοὺσ ἐπισκέψομαι. καὶ ἐπισκέψεται Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ τάξει αὐτοὺσ ὡσ ἵππον εὐπρεπῆ αὐτοῦ ἐν πολέμῳ. καὶ ἀπ̓ αὐτοῦ ἐπέβλεψε καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔταξε, καὶ ἀπ̓ αὐτοῦ τόξον ἐν θυμῷ. ἀπ̓ αὐτοῦ ἐξελεύσεται πᾶσ ὁ ἐξελαύνων ἐν τῷ αὐτῷ. καὶ ἔσονται ὡσ μαχηταὶ πατοῦντεσ πηλὸν ἐν ταῖσ ὁδοῖσ ἐν πολέμῳ καὶ παρατάξονται, διότι Κύριοσ μετ̓ αὐτῶν, καὶ καταισχυνθήσονται ἀναβάται ἵππων. καὶ κατισχύσω τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ τὸν οἶκον Ἰωσὴφ σώσω καὶ κατοικιῶ αὐτούσ, ὅτι ἠγάπησα αὐτούσ, καὶ ἔσονται ὃν τρόπον οὐκ ἀπεστρεψάμην αὐτούσ. διότι ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτῶν καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῖσ. καὶ ἔσονται ὡσ μαχηταὶ τοῦ Ἐφραίμ, καὶ χαρήσεται ἡ καρδία αὐτῶν ὡσ ἐν οἴνῳ. καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ὄψονται καὶ εὐφρανθήσονται, καὶ χαρεῖται ἡ καρδία αὐτῶν ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. σημανῶ αὐτοῖσ καὶ εἰσδέξομαι αὐτούσ, διότι λυτρώσομαι αὐτούσ, καὶ πληθυνθήσονται καθότι ἦσαν πολλοί. καὶ σπερῶ αὐτοὺσ ἐν λαοῖσ, καὶ οἱ μακρὰν μνησθήσονταί μου, ἐκθρέψουσι τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπιστρέψουσι. καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ ἐξ Ἀσσυρίων εἰσδέξομαι αὐτούσ, καὶ εἰσ τὴν Γαλααδῖτιν καὶ εἰσ τὸν Λίβανον εἰσάξω αὐτούσ, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷσ. καὶ διελεύσονται ἐν θαλάσσῃ στενῇ καὶ πατάξουσιν ἐν θαλάσσῃ κύματα, καὶ ξηρανθήσεται πάντα τὰ βάθη ποταμῶν, καὶ ἀφαιρεθήσεται πᾶσα ὕβρισ Ἀσσυρίων, καὶ σκῆπτρον Αἰγύπτου περιαιρεθήσεται. καὶ κατισχύσω αὐτοὺσ ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ κατακαυχήσονται, λέγει Κύριοσ. ΔΙΑΝΟΙΞΟΝ, ὁ Λίβανοσ, τὰσ θύρασ σου, καὶ καταφαγέτω πῦρ τὰσ κέδρουσ σου.

ὀλολυξάτω πίτυσ, διότι πέπτωκε κέδροσ, ὅτι μεγάλωσ μεγιστᾶνεσ ἐταλαιπώρησαν. ὀλολύξατε, δρύεσ τῆσ Βασανίτιδοσ, ὅτι κατεσπάσθη ὁ δρυμὸσ ὁ σύμφυτοσ. φωνὴ θρηνούντων ποιμένων, ὅτι τεταλαιπώρηκεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῶν. φωνὴ ὠρυομένων λεόντων, ὅτι τεταλαιπώρηκε τὸ φρύαγμα τοῦ Ἰορδάνου. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ποιμαίνετε τὰ πρόβατα τῆσ σφαγῆσ, ἃ οἱ κτησάμενοι κατέσφαζον καὶ οὐ μετεμέλοντο, καὶ οἱ πωλοῦντεσ αὐτὰ ἔλεγον. εὐλογητὸσ Κύριοσ καὶ πεπλουτήκαμεν. καὶ οἱ ποιμένεσ αὐτῶν οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπ̓ αὐτοῖσ. διὰ τοῦτο οὐ φείσομαι οὐκέτι ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν, λέγει Κύριοσ. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι τοὺσ ἀνθρώπουσ, ἕκαστον εἰσ χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ καὶ εἰσ χεῖρα βασιλέωσ αὐτοῦ, καὶ κατακόψουσι τὴν γῆν, καὶ οὐ μὴ ἐξέλωμαι ἐκ χειρὸσ αὐτῶν. καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα τῆσ σφαγῆσ εἰσ τὴν Χαναανῖτιν. καὶ λήψομαι ἐμαυτῷ δύο ράβδουσ —τὴν μὲν μίαν ἐκάλεσα Κάλλοσ καὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα Σχοίνισμα— καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα. καὶ ἐξαρῶ τοὺσ τρεῖσ ποιμένασ ἐν μηνὶ ἑνί, καὶ βαρυνθήσεται ἡ ψυχή μου ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ γὰρ αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ̓ ἐμέ. καὶ εἶπα. οὐ ποιμανῶ ὑμᾶσ. τὸ ἀποθνῇσκον ἀποθνῃσκέτω, καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐκλιπέτω, καὶ τὰ κατάλοιπα κατεσθιέτωσαν ἕκαστοσ τὰσ σάρκασ τοῦ πλησίον αὐτοῦ. καὶ λήψομαι τὴν ράβδον μου τὴ καλὴν καὶ ἀπορρίψω αὐτὴν τοῦ διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην πρὸσ πάντασ τοὺσ λαούσ. καὶ διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καί γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ φυλασσόμενα, διότι λόγοσ Κυρίου ἐστί. καὶ ἐρῶ πρὸσ αὐτούσ. εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε στήσαντεσ τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε. καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα ἀργυροῦσ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. κάθεσ αὐτοὺσ εἰσ τὸ χωνευτήριον, καὶ σκέψαι εἰ δόκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπέρ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον τοὺσ τριάκοντα ἀργυροῦσ καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺσ εἰσ τὸν οἶκον Κυρίου εἰσ τὸ χωνευτήριον. καὶ ἀπέρριψα τὴν ράβδον τὴν δευτέραν, τὸ Σχοίνισμα, τοῦ διασκεδάσαι τὴν κατάσχεσιν ἀνὰ μέσον Ἰούδα καὶ ἀνὰ μέσον Ἰσραήλ. Καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. ἔτι λάβε σεαυτῷ σκεύη ποιμενικὰ ποιμένοσ ἀπείρου, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ποιμένα ἐπὶ τὴν γῆν. τὸ ἐκλιμπάνον οὐ μὴ ἐπισκέψηται καὶ τὸ ἐσκορπισμένον οὐ μὴ ζητήσῃ καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ μὴ ἰάσηται καὶ τὸ ὁλόκληρον οὐ μὴ κατευθύνῃ καὶ τὰ κρέα τῶν ἐκλεκτῶν καταφάγεται καὶ τούσ ἀστραγάλουσ αὐτῶν ἐκστρέψει. ὦ οἱ ποιμαίνοντεσ τὰ μάταια καὶ οἱ καταλελοιπότεσ τὰ πρόβατα. μάχαιρα ἐπὶ τοὺσ βραχίονασ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν αὐτοῦ. ὁ βραχίων αὐτοῦ ξηραινόμενοσ ξηρανθήσεται, καὶ ὁ ὀφθαλμὸσ ὁ δεξιὸσ αὐτοῦ ἐκτυφλούμενοσ ἐκτυφλωθήσεται. ΛΗΜΜΑ λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. λέγει Κύριοσ ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ θεμελιῶν γῆν καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ.

ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡσ πρόθυρα σαλευόμενα πᾶσι τοῖσ λαοῖσ κύκλῳ, καὶ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἔσται περιοχὴ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τὴν Ἱερουσαλὴμ λίθον καταπατούμενον πᾶσι τοῖσ ἔθνεσι. πᾶσ ὁ καταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ̓ αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη τῆσ γῆσ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, πατάξω πάντα ἵππον ἐν ἐκστάσει καὶ τὸν ἀναβάτην αὐτοῦ ἐν παραφρονήσει, ἐπὶ δὲ τὸν οἶκον Ἰούδα διανοίξω τοὺσ ὀφθαλμούσ μου καὶ πάντασ τοὺσ ἵππουσ τῶν λαῶν πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει. καὶ ἐροῦσιν οἱ χιλίαρχοι Ἰούδα ἐν ταῖσ καρδίαισ αὐτῶν. εὑρήσομεν ἑαυτοῖσ τοὺσ κατοικοῦντασ Ἱερουσαλὴμ ἐν Κυρίῳ παντοκράτορι Θεῷ αὐτῶν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τοὺσ χιλιάρχουσ Ἰούδα ὡσ δαλόν πυρὸσ ἐν ξύλοισ καὶ ὡσ λαμπάδα πυρὸσ ἐν καλάμῃ, καὶ καταφάγονται ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων πάντασ τοὺσ λαοὺσ κυκλόθεν, καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ ἔτι καθ̓ ἑαυτὴν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ σώσει Κύριοσ τὰ σκηνώματα Ἰούδα καθὼσ ἀπ̓ ἀρχῆσ, ὅπωσ μὴ μεγαλύνηται καύχημα οἴκου Δαυὶδ καὶ ἔπαρσισ τῶν κατοικούντων Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τὸν Ἰούδα. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπερασπιεῖ Κύριοσ ὑπὲρ τῶν κατοικούντων Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔσται ὁ ἀσθενῶν ἐν αὐτοῖσ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡσ οἶκοσ Δαυίδ, ὁ δὲ οἶκοσ Δαυὶδ ὡσ οἶκοσ Θεοῦ, ὡσ ἄγγελοσ Κυρίου ἐνώπιον αὐτῶν. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ζητήσω τοῦ ἐξᾶραι πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐρχόμενα ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυὶδ καὶ ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Ἱερουσαλὴμ πνεῦμα χάριτοσ καὶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἐπιβλέψονται πρόσ με ἀνθ̓ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται ἐπ̓ αὐτὸν κοπετόν, ὡσ ἐπ̓ ἀγαπητῷ, καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡσ ἐπὶ τῷ πρωτοτόκῳ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μεγαλυνθήσεται ὁ κοπετὸσ ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡσ κοπετὸσ ροῶνοσ ἐν πεδίῳ ἐκκοπτομένου, καὶ κόψεται ἡ γῆ κατὰ φυλὰσ φυλάσ. φυλὴ οἴκου Δαυὶδ καθ̓ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καθ̓ ἑαυτάσ, φυλὴ οἴκου Νάθαν καθ̓ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καθ̓ ἑαυτάσ, φυλὴ οἴκου Λευὶ καθ̓ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καθ̓ ἑαυτάσ, φυλὴ τοῦ Συμεὼν καθ̓ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καθ̓ ἑαυτάσ. πᾶσαι αἱ ὑπολελειμμέναι φυλαί, φυλὴ καθ̓ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καθ̓ ἑαυτάσ. ΕΝ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶσ τόποσ διανοιγόμενοσ τῷ οἴκῳ Δαυὶδ καὶ τοῖσ κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ εἰσ τὴν μετακίνησιν καὶ εἰσ τὸν χωρισμόν.

καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ Σαβαώθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆσ γῆσ, καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία. καὶ τοὺσ ψευδοπροφήτασ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ ἔσται ἐὰν προφητεύσῃ ἄνθρωποσ ἔτι, καὶ ἐρεῖ πρὸσ αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντεσ αὐτόν. οὐ ζήσῃ, ὅτι ψευδῆ ἐλάλησασ ἐπ̓ ὀνόματι Κυρίου. καὶ συμποδιοῦσιν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντεσ αὐτόν, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταισχυνθήσονται οἱ προφῆται, ἕκαστοσ ἐκ τῆσ ὁράσεωσ αὐτοῦ, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν, καὶ ἐνδύσονται δέρριν τριχίνην ἀνθ̓ ὧν ἐψεύσαντο. καὶ ἐρεῖ. οὐκ εἰμὶ προφήτησ ἐγώ, διότι ἄνθρωποσ ἐργαζόμενοσ τὴν γῆν ἐγώ εἰμι, ὅτι ἄνθρωποσ ἐγέννησέ με ἐκ νεότητόσ μου. καὶ ἐρῶ πρὸσ αὐτόν. τί αἱ πληγαὶ αὗται ἀναμέσον τῶν χειρῶν σου̣ καὶ ἐρεῖ. ἃσ ἐπλήγην ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἀγαπητῷ μου. Ρομφαία ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺσ ποιμένασ μου καὶ ἐπὶ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. πατάξατε τοὺσ ποιμένασ καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺσ ποιμένασ. καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριοσ, τὰ δύο μέρη αὐτῆσ ἐξολοθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει, τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτῇ. καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸσ καὶ πυρώσω αὐτούσ, ὡσ πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτούσ, ὡσ δοκιμάζεται τὸ χρυσίον. αὐτὸσ ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ. λαόσ μου οὗτόσ ἐστι, καὶ αὐτὸσ ἐρεῖ, Κύριοσ ὁ Θεόσ μου. ΙΔΟΥ ἡμέραι ἔρχονται Κυρίου, καὶ διαμερισθήσονται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί.

καὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ εἰσ πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἡ πόλισ, καὶ διαρπαγήσονται αἱ οἰκίαι, καὶ αἱ γυναῖκεσ μολυνθήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆσ πόλεωσ ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολοθρευθῶσιν ἐκ τῆσ πόλεωσ. καὶ ἐξελεύσεται Κύριοσ καὶ παρατάξεται ἐν τοῖσ ἔθνεσιν ἐκείνοισ καθὼσ ἡμέρα παρατάξεωσ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου. καὶ στήσονται οἱ πόδεσ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄροσ τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ ἐξ ἀνατολῶν. καὶ σχισθήσεται τὸ ὄροσ τῶν ἐλαιῶν, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸσ ἀνατολάσ καὶ τὸ ἥμισυ πρὸσ θάλασσαν, χάοσ μέγα σφόδρα. καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρουσ πρὸσ τὸν βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸσ νότον. καὶ ἐμφραχθήσεται ἡ φάραγξ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληθήσεται φάραγξ ὀρέων ἕωσ Ἰασὸλ καὶ ἐμφραχθήσεται καθὼσ ἐνεφράγη ἐν ταῖσ ἡμέραισ τοῦ συσσεισμοῦ, ἐν ἡμέραισ Ὀζίου βασιλέωσ Ἰούδα. καὶ ἥξει Κύριοσ ὁ Θεόσ μου καὶ πάντεσ οἱ ἅγιοι μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἔσται φῶσ καὶ ψῦχοσ καὶ πάγοσ. ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα καὶ οὐ νύξ, καὶ πρὸσ ἑσπέραν ἔσται φῶσ. καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ἱερουσαλήμ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰσ τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰσ τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, καὶ ἐν θέρει καὶ ἐν ἔαρι ἔσται οὕτωσ. καὶ ἔσται Κύριοσ εἰσ βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριοσ εἷσ καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν. κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Γαβὲ ἕωσ Ρεμμὼν κατὰ νότον Ἱερουσαλήμ. Ραμὰ δὲ ἐπὶ τόπου μενεῖ ἀπὸ τῆσ πύλησ Βενιαμὶν ἕωσ τοῦ τόπου τῆσ πύλησ τῆσ πρώτησ, ἕωσ τῆσ πύλησ τῶν γωνιῶν καὶ ἕωσ τοῦ πύργου Ἀναμεήλ, ἕωσ τῶν ὑποληνίων τοῦ βασιλέωσ. κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀνάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ πεποιθότωσ. Καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσισ, ἣν κόψει Κύριοσ πάντασ τοὺσ λαούσ, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. τακήσονται αἱ σάρκεσ αὐτῶν ἑστηκότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ρυήσονται ἐκ τῶν ὀπῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκστασισ Κυρίου μεγάλη ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ ἐπιλήψονται ἕκαστοσ τῆσ χειρὸσ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ συμπλακήσεται ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸσ τὴν χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ. καὶ ὁ Ἰούδασ παρατάξεται ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ συνάξει τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν κυκλόθεν, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ ἱματισμὸν εἰσ πλῆθοσ σφόδρα. καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσισ τῶν ἵππων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖσ παρεμβολαῖσ ἐκείναισ κατὰ τὴν πτῶσιν ταύτην. καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν καταλειφθῶσιν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐλθόντων ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀναβήσονται κατ̓ ἐνιαυτὸν τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ παντοκράτορι καὶ τοῦ ἑορτάζειν τὴν ἑορτὴν τῆσ σκηνοπηγίασ. καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν μὴ ἀναβῶσιν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆσ γῆσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ οὗτοι ἐκείνοισ προστεθήσονται. ἐὰν δὲ φυλὴ Αἰγύπτου μὴ ἀναβῇ μηδὲ ἔλθῃ ἐκεῖ, καὶ ἐπὶ τούτουσ ἔσται ἡ πτῶσισ, ἣν πατάξει Κύριοσ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐὰν μὴ ἀναβῇ τοῦ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆσ σκηνοπηγίασ. αὕτη ἔσται ἡ ἁμαρτία Αἰγύπτου καὶ ἡ ἁμαρτία πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσα ἂν μὴ ἀναβῇ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆσ σκηνοπηγίασ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ ἔσονται οἱ λέβητεσ ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ὡσ φιάλαι πρὸ προσώπου τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ἔσται πᾶσ λέβησ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν τῷ Ἰούδᾳ ἅγιον τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι. καὶ ἥξουσι πάντεσ οἱ θυσιάζοντεσ καὶ λήψονται ἐξ αὐτῶν καὶ ἑψήσουσιν ἐν αὐτοῖσ. καὶ οὐκ ἔσται Χαναναῖοσ οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου παντοκράτοροσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION