Septuagint, Prophetia Aggaei

(70인역 성경, 하까이서)

ΕΝ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέωσ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, μιᾷ τοῦ μηνόσ, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου ἐν χειρὶ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου λέγων. εἰπὸν πρὸσ Ζοροβάβελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆσ Ἰούδα καὶ πρὸσ Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ἰωσεδὲκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ λέγων. ὁ λαὸσ οὗτοσ λέγουσιν. οὐχ ἥκει ὁ καιρὸσ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου ἐν χειρὶ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου λέγων. εἰ καιρὸσ μὲν ὑμῖν ἐστι τοῦ οἰκεῖν ἐν οἴκοισ ὑμῶν κοιλοστάθμοισ, ὁ δὲ οἶκοσ οὗτοσ ἐξηρήμωται̣ καὶ νῦν τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. τάξατε δὴ καρδίασ ὑμῶν εἰσ τὰσ ὁδούσ ὑμῶν. ἐσπείρατε πολλὰ καὶ εἰσηνέγκατε ὀλίγα, ἐφάγετε καὶ οὐκ εἰσ πλησμονήν, ἐπίετε καὶ οὐκ εἰσ μέθην, περιεβάλεσθε καὶ οὐκ ἐθερμάνθητε ἐν αὐτοῖσ, καὶ ὁ τοὺσ μισθοὺσ συνάγων συνήγαγεν εἰσ δεσμὸν τετρυπημένον. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. θέσθε τὰσ καρδίασ ὑμῶν εἰσ τὰσ ὁδοὺσ ὑμῶν. ἀνάβητε εἰσ τὸ ὄροσ καὶ κόψατε ξύλα καὶ οἰκοδομήσατε τὸν οἶκον, καὶ εὐδοκήσω ἐν αὐτῷ καὶ ἐνδοξασθήσομαι, εἶπε Κύριοσ. ἐπεβλέψατε εἰσ πολλά, καὶ ἐγένετο ὀλίγα. καὶ εἰσηνέχθη εἰσ τὸν οἶκον, καὶ ἐξεφύσησα αὐτά. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἀνθ̓ ὧν ὁ οἶκόσ μού ἐστιν ἔρημοσ, ὑμεῖσ δὲ διώκετε ἕκαστοσ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἀνέξει ὁ οὐρανὸσ ἀπὸ δρόσου, καὶ ἡ γῆ ὑποστελεῖται τὰ ἐκφόρια αὐτῆσ. καὶ ἐπάξω ρομφαίαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐπὶ τὸν σῖτον καὶ ἐπὶ τὸν οἶνον καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαιον καὶ ὅσα ἐκφέρει ἡ γῆ καὶ ἐπὶ τοὺσ ἀνθρώπουσ καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πάντασ τοὺσ πόνουσ τῶν χειρῶν αὐτῶν. καὶ ἤκουσε Ζοροβάβελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆσ Ἰούδα καὶ Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ καὶ πάντεσ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ τῆσ φωνῆσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν καὶ τῶν λόγων τοῦ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου, καθότι ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτῶν πρὸσ αὐτούσ, καὶ ἐφοβήθη ὁ λαὸσ ἀπὸ προσώπου Κυρίου. καὶ εἶπεν Ἀγγαῖοσ ἄγγελοσ Κυρίου ἐν ἀγγέλοισ Κυρίου τῷ λαῷ. ἐγώ εἰμι μεθ̓ ὑμῶν, λέγει Κύριοσ. καὶ ἐξήγειρε Κύριοσ τὸ πνεῦμα Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆσ Ἰούδα καὶ τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ τοῦ Ἰωσεδὲκ τοῦ ἱερέωσ τοῦ μεγάλου καὶ τὸ πνεῦμα τῶν καταλοίπων παντὸσ τοῦ λαοῦ, καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐποίουν ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου παντοκράτοροσ Θεοῦ αὐτῶν τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸσ τοῦ ἕκτου, τῷ δευτέρῳ ἔτει, ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέωσ. Τῼ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνόσ, ἐλάλησε Κύριοσ ἐν χειρὶ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου λέγων.

εἰπὸν δὴ πρὸσ Ζοροβάβελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆσ Ἰούδα καὶ πρὸσ Ἰησοῦν τοῦ Ἰωσεδὲκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ πρὸσ πάντασ τοὺσ καταλοίπουσ τοῦ λαοῦ λέγων. τίσ ἐξ ὑμῶν, ὃσ εἶδε τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπροσθεν̣ καὶ πῶσ ὑμεῖσ βλέπετε αὐτὸν νῦν καθὼσ οὐχ ὑπάρχοντα ἐνώπιον ὑμῶν̣ καὶ νῦν κατίσχυε, Ζοροβάβελ, λέγει Κύριοσ, καὶ κατίσχυε, Ἰησοῦ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ, καὶ κατισχυέτω πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ, λέγει Κύριοσ, καὶ ποιεῖτε. διότι μεθ̓ ὑμῶν ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριοσ ὁ παντοκράτωρ, καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν. θαρσεῖτε, διότι τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν. καὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ πλήσω τὸν οἶκον τοῦτον δόξησ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ εἰρήνην ψυχῆσ εἰσ περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον. ‐ Τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ ἐνάτου μηνόσ, ἔτουσ δευτέρου, ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ἀγγαῖον τὸν προφήτην λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐπερώτησον δὴ τοὺσ ἱερεῖσ νόμον λέγων. ἐὰν λάβῃ ἄνθρωποσ κρέασ ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ἅψηται τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου ἢ ἑψήματοσ ἢ οἴνου ἢ ἐλαίου ἢ παντὸσ βρώματοσ, εἰ ἁγιασθήσεται̣ καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ εἶπαν. οὔ. καὶ εἶπεν Ἀγγαῖοσ. ἐὰν ἅψηται μεμιασμένοσ ἀκάθαρτοσ ἐπὶ ψυχῇ ἐπὶ παντὸσ τούτων, εἰ μιανθήσεται̣ καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ εἶπαν. μιανθήσεται. καὶ ἀπεκρίθη Ἀγγαῖοσ καὶ εἶπεν. οὕτωσ ὁ λαὸσ οὗτοσ καὶ οὕτωσ τὸ ἔθνοσ τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ, λέγει Κύριοσ, καὶ οὕτωσ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ὃσ ἐὰν ἐγγίσῃ ἐκεῖ, μιανθήσεται ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν, ὀδυνηθήσονται ἀπὸ προσώπου πόνων αὐτῶν. καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαισ ἐλέγχοντας καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰσ τὰσ καρδίασ ὑμῶν ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ καὶ ὑπεράνω πρὸ τοῦ θεῖναι λίθον ἐπὶ λίθον ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, τίνεσ ᾖτε, ὅτε ἐνεβάλλετε εἰσ κυψέλην κριθῆσ εἴκοσι σάτα, καὶ ἐγένοντο κριθῆσ δέκα σάτα. καὶ εἰσεπορεύεσθε εἰσ τὸ ὑπολήνιον ἐξαντλῆσαι πεντήκοντα μετρητάσ, καὶ ἐγένοντο εἴκοσι. ἐπάταξα ὑμᾶσ ἐν ἀφορίᾳ καὶ ἐν ἀνεμοφθορίᾳ καὶ ἐν χαλάζῃ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρόσ με, λέγει Κύριοσ. ὑποτάξατε δὴ τὰσ καρδίασ ὑμῶν ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ καὶ ἐπέκεινα. ἀπὸ τῆσ τετράδοσ καὶ εἰκάδοσ τοῦ ἐνάτου μηνὸσ καὶ ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ, ἧσ τεθεμελίωται ὁ ναὸσ Κυρίου. θέσθε ἐν ταῖσ καρδίαισ ὑμῶν, εἰ ἔτι ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆσ ἅλω καὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελοσ καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ροὰ καὶ τὰ ξύλα τῆσ ἐλαίασ τὰ οὐ φέροντα καρπόν, ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ εὐλογήσω. ‐ Καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου ἐκ δευτέρου πρὸσ Ἀγγαῖον τὸν προφήτην τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸσ λέγων. εἰπὸν πρὸσ Ζοροβάβελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆσ Ἰούδα λέγων. ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν καὶ καταστρέψω θρόνουσ βασιλέων καὶ ὀλοθρεύσω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν καὶ καταστρέψω ἅρματα καὶ ἀναβάτασ, καὶ καταβήσονται ἵπποι καὶ ἀναβάται αὐτῶν, ἕκαστοσ ἐν ρομφαίᾳ πρὸσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, λήψομαί σε Ζοροβάβελ τὸν τοῦ Σαλαθιήλ, τὸν δοῦλόν μου, λέγει Κύριοσ, καὶ θήσομαί σε ὡσ σφραγῖδα, διότι σὲ ᾑρέτισα, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION