Septuagint, Prophetia Sophoniae

(70인역 성경, 스바니야서)

ΛΟΓΟΣ Κυρίου, ὃσ ἐγενήθη πρὸσ Σοφονίαν τὸν τοῦ Χουσί, υἱὸν Γοδολίου, τοῦ Ἀμορίου, τοῦ Ἐζεκίου, ἐν ἡμέραισ Ἰωσίου υἱοῦ Ἀμὼν βασιλέωσ Ἰούδα. ‐ Ἐκλείψει ἐκλιπέτω ἀπὸ προσώπου τῆσ γῆσ, λέγει Κύριοσ, ἐκλιπέτω ἄνθρωποσ καὶ κτήνη, ἐκλιπέτω τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ ἰχθύεσ τῆσ θαλάσσησ, καὶ ἀσθενήσουσιν οἱ ἀσεβεῖσ καὶ ἐξαρῶ τοὺσ ἀνόμουσ ἀπὸ προσώπου τῆσ γῆσ, λέγει Κύριοσ. καί ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ἐπί πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐξαρῶ ἐκ τοῦ τόπου τούτου τὰ ὀνόματα τῆσ Βάαλ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἱερέων καὶ τοὺσ προσκυνοῦντασ ἐπὶ τὰ δώματα τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺσ ὀμνύοντασ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ τοὺσ ὀμνύοντασ κατὰ τοῦ βασιλέωσ αὐτῶν καὶ τοὺσ ἐκκλίνοντασ ἀπὸ τοῦ Κυρίου καὶ τοὺσ μή ζητοῦντασ τὸν Κύριον καὶ τοὺσ μὴ ἀντεχομένουσ τοῦ Κυρίου. ‐ Εὐλαβεῖσθε ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ, διότι ἐγγὺσ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὅτι ἡτοίμακε Κύριοσ τὴν θυσίαν αὐτοῦ, καὶ ἡγίακε τοὺσ κλητοὺσ αὐτοῦ. καὶ ἔσται ἐν ἡμέρᾳ θυσίασ Κυρίου καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἐνδεδυμένουσ ἐνδύματα ἀλλότρια. καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ πάντασ ἐμφανῶσ ἐπὶ τὰ πρόπυλα ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, τοὺσ πληροῦντασ τὸν οἶκον Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν ἀσεβείασ καὶ δόλου. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ, φωνὴ κραυγῆσ ἀπὸ πύλησ ἀποκεντούντων καὶ ὀλολυγμὸσ ἀπὸ τῆσ δευτέρασ καὶ συντριμμὸσ μέγασ ἀπὸ τῶν βουνῶν. θρηνήσατε, οἱ κατοικοῦντεσ τὴν κατακεκομμένην, ὅτι ὡμοιώθη πᾶσ ὁ λαὸσ Χαναάν, ἐξωλοθρεύθησαν πάντεσ οἱ ἐπῃρμένοι ἀργυρίῳ. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξερευνήσω τὴν Ἱερουσαλὴμ μετὰ λύχνου καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ καταφρονοῦντασ ἐπὶ τὰ φυλάγματα αὐτῶν. οἱ δὲ λέγοντεσ ἐν ταῖσ καρδίαισ αὐτῶν. οὐ μὴ ἀγαθοποιήσῃ Κύριοσ, οὐδ̓ οὐ μὴ κακώσῃ, καὶ ἔσται ἡ δύναμισ αὐτῶν εἰσ διαρπαγὴν καὶ οἱ οἶκοι αὐτῶν εἰσ ἀφανισμόν, καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίασ καὶ οὐ μὴ κατοικήσουσιν ἐν αὐταῖσ καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνασ καὶ οὐ μὴ πίωσι τὸν οἶνον αὐτῶν. ‐ Ὅτι ἐγγὺσ ἡμέρα Κυρίου ἡ μεγάλη, ἐγγὺσ καὶ ταχεῖα σφόδρα. φωνὴ ἡμέρασ Κυρίου πικρὰ καὶ σκληρὰ τέτακται. δυνατὴ ἡμέρα ὀργῆσ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἡμέρα θλίψεωσ καὶ ἀνάγκησ, ἡμέρα ἀωρίασ καὶ ἀφανισμοῦ, ἡμέρα γνόφου καὶ σκότουσ, ἡμέρα νεφέλησ καὶ ὁμίχλησ, ἡμέρα σάλπιγγοσ καὶ κραυγῆσ ἐπὶ τὰσ πόλεισ τὰσ ὀχυρὰσ καὶ ἐπὶ τὰσ γωνίασ τὰσ ὑψηλάσ. καὶ ἐκθλίψω τοὺσ ἀνθρώπουσ, καὶ πορεύσονται ὡσ τυφλοί, ὅτι τῷ Κυρίῳ ἐξήμαρτον. καὶ ἐκχεεῖ τὸ αἷμα αὐτῶν ὡσ χοῦν καὶ τὰσ σάρκασ αὐτῶν ὡσ βόλβιτα. καὶ τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτοὺσ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆσ Κυρίου, καὶ ἐν πυρὶ ζήλου αὐτοῦ καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ, διότι συντέλειαν καὶ σπουδὴν ποιήσει ἐπὶ πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν. ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ καὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνοσ τὸ ἀπαίδευτον,

πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶσ ὡσ ἄνθοσ παραπορευόμενον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ̓ ὑμᾶσ ὀργὴν Κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ̓ ὑμᾶσ ἡμέραν θυμοῦ Κυρίου. ζητήσατε τὸν Κύριον, πάντεσ ταπεινοὶ γῆσ. κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνασθε αὐτά, ὅπωσ σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆσ Κυρίου. διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ Ἀσκάλων εἰσ ἀφανισμόν, καὶ Ἄζωτοσ μεσημβρίασ ἐκριφήσεται, καὶ Ἀκκαρὼν ἐκριζωθήσεται. οὐαὶ οἱ κατοικοῦντεσ τὸ σχοίνισμα τῆσ θαλάσσησ, πάροικοι Κρητῶν. λόγοσ Κυρίου ἐφ̓ ὑμᾶσ, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶσ ἐκ κατοικίασ. καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων. καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆσ θαλάσσησ τοῖσ καταλοίποισ οἴκου Ἰούδα. ἐπ̓ αὐτοὺσ νεμήσονται ἐν τοῖσ οἴκοισ Ἀσκάλωνοσ, δείλησ καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰούδα, ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτῶν, καὶ ἀποστρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν. ‐ Ἤκουσα ὀνειδισμοὺσ Μωὰβ καὶ κονδυλισμοὺσ υἱῶν Ἀμμών, ἐν οἷσ ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου. διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριοσ τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, διότι Μωὰβ ὡσ Σόδομα ἔσται καὶ υἱοὶ Ἀμμὼν ὡσ Γόμορρα, καὶ Δαμασκὸσ ἐκλελειμμένη ὡσ θιμωνία ἅλωνοσ καὶ ἠφανισμένη εἰσ τὸν αἰῶνα. καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτοὺσ καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνουσ μου κληρονομήσουσιν αὐτούσ. αὕτη αὐτοῖσ ἀντὶ τῆσ ὕβρεωσ αὐτῶν, διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν Κύριον τὸν παντοκράτορα. ἐπιφανήσεται Κύριοσ ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἐξολοθρεύσει πάντασ τοὺσ θεοὺσ τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστοσ ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν. ‐ Καὶ ὑμεῖσ, Αἰθίοπεσ, τραυματίαι ρομφαίασ μού ἐστε. καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν Ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευὴ εἰσ ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡσ ἔρημον. καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆσ ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆσ γῆσ, καὶ χαμαιλέοντεσ καί ἐχῖνοι ἐν τοῖσ φατνώμασιν αὐτῆσ κοιτασθήσονται, καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖσ διορύγμασιν αὐτῆσ καὶ κόρακεσ ἐν τοῖσ πυλῶσιν αὐτῆσ, διότι κέδροσ τὸ ἀνάστημα αὐτῆσ. αὕτη ἡ πόλισ ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ̓ ἐλπίδι, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆσ. ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστι μετ̓ ἐμὲ ἔτι. πῶσ ἐγενήθη εἰσ ἀφανισμὸν νομὴ θηρίων. πᾶσ ὁ διαπορευόμενοσ δἰ αὐτῆσ συριεῖ καὶ κινήσει τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ. Ω ἡ ἐπιφανὴσ καὶ ἀπολελυτρωμένη, ἡ πόλισ ἡ περιστερά.

οὐκ εἰσήκουσε φωνῆσ, οὐκ ἐδέξατο παιδείαν, ἐπὶ τῷ Κυρίῳ οὐκ ἐπεποίθει καὶ πρὸσ τὸν Θεὸν αὐτῆσ οὐκ ἤγγισεν. οἱ ἄρχοντεσ αὐτῆσ ἐν αὐτῇ ὡσ λέοντεσ ὠρυόμενοι. οἱ κριταὶ αὐτῆσ ὡσ λύκοι τῆσ Ἀραβίασ, οὐχ ὑπελίποντο εἰσ τὸ πρωί̈. οἱ προφῆται αὐτῆσ πνευματοφόροι, ἄνδρεσ καταφρονηταί. ἱερεῖσ αὐτῆσ βεβηλοῦσι τὰ ἅγια καὶ ἀσεβοῦσι νόμον. ὁ δὲ Κύριοσ δίκαιοσ ἐν μέσῳ αὐτῆσ καὶ οὐ μὴ ποιήσῃ ἄδικον. πρωί̈ πρωί̈ δώσει κρίμα αὐτοῦ εἰσ φῶσ καὶ οὐκ ἀπεκρύβη καὶ οὐκ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει καὶ οὐκ εἰσ νεῖκοσ ἀδικίαν. ἐν διαφθορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνουσ, ἠφανίσθησαν γωνίαι αὐτῶν. ἐξερημώσω τὰσ ὁδοὺσ αὐτῶν τὸ παράπαν τοῦ μὴ διοδεύειν. ἐξέλιπον αἱ πόλεισ αὐτῶν παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν μηδὲ κατοικεῖν. εἶπα. πλὴν φοβεῖσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν, καὶ οὐ μὴ ἐξολοθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆσ, πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ̓ αὐτήν. ἑτοιμάζου, ὄρθρισον, ἔφθαρται πᾶσα ἡ ἐπιφυλλὶσ αὐτῶν. ‐ Διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει Κύριοσ, εἰσ ἡμέραν ἀναστάσεώσ μου εἰσ μαρτύριον. διότι τὸ κρίμα μου εἰσ συναγωγὰσ ἐθνῶν τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖσ, τοῦ ἐκχέαι ἐπ̓ αὐτοὺσ πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου. διότι ἐν πυρὶ ζήλου μου καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ. ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺσ γλῶσσαν εἰσ γενεὰν αὐτῆσ τοῦ ἐπικαλεῖσθαι πάντασ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα. ἐκ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίασ προσδέξομαι ἐν διεσπαρμένοισ μου, οἴσουσι θυσίασ μοι. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐ μὴ καταισχυνθῇσ ἐκ πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων σου, ὧν ἠσέβησασ εἰσ ἐμέ. ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὰ φαυλίσματα τῆσ ὕβρεώσ σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσθῇσ τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὄροσ τὸ ἅγιόν μου. καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πρᾳΰν καὶ ταπεινόν, καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματοσ Κυρίου οἱ κατάλοιποι τοῦ Ἰσραὴλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσι μάταια, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία, διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούσ. ‐ Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ. εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλησ τῆσ καρδίασ σου, θύγατερ Ἱερουσαλήμ. περιεῖλε Κύριοσ τὰ ἀδικήματά σου, λελύτρωταί σε ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν σου. βασιλεὺσ Ἰσραὴλ Κύριοσ ἐν μέσῳ σου, οὐκ ὄψῃ κακὰ οὐκέτι. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐρεῖ Κύριοσ τῇ Ἱερουσαλήμ. θάρσει, Σιών, μὴ παρείσθωσαν αἱ χεῖρέσ σου. Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ἐν σοί, δύνατὸσ σώσει σε, ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡσ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆσ. καὶ συνάξω τοὺσ συντετριμμένουσ σου. οὐαί, τίσ ἔλαβεν ἐπ̓ αὐτὴν ὀνειδισμόν̣ ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἐν σοὶ ἕνεκέν σου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, λέγει Κύριοσ, καὶ σώσω τὴν ἐκπεπιεσμένην, καὶ τὴν ἀπωσμένην εἰσδέξομαι, καὶ θήσομαι αὐτοὺσ εἰσ καύχημα καὶ ὀνομαστοὺσ ἐν πάσῃ τῇ γῇ. καὶ καταισχυνθήσονται ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν καλῶσ ὑμῖν ποιήσω, καὶ ἐν τῷ καιρῷ, ὅταν εἰσδέξωμαι ὑμᾶσ. διότι δώσω ὑμᾶσ ὀνομαστοὺσ καὶ εἰσ καύχημα ἐν πᾶσι τοῖσ λαοῖσ τῆσ γῆσ ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τήν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, λέγει Κύριοσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION