Septuagint, Prophetia Nahum

(70인역 성경, 나훔서)

ΛΗΜΜΑ Νινευή, βιβλίον ὁράσεωσ Ναοὺμ τοῦ Ἐλκεσαίου. Θεὸσ ζηλωτὴσ καὶ ἐκδικῶν Κύριοσ, ἐκδικῶν Κύριοσ μετὰ θυμοῦ, ἐκδικῶν Κύριοσ τοὺσ ὑπεναντίουσ αὐτοῦ, καὶ ἐξαίρων αὐτὸσ τούσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ. Κύριοσ μακρόθυμοσ, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺσ αὐτοῦ, καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳώσει Κύριοσ. ἐν συντελείᾳ καὶ ἐν συσσεισμῷ ἡ ὁδὸσ αὐτοῦ, καὶ νεφέλαι κονιορτὸσ ποδῶν αὐτοῦ. ἀπειλῶν θαλάσσῃ καὶ ξηραίνων αὐτὴν καὶ πάντασ τοὺσ ποταμοὺσ ἐξερημῶν. ὠλιγώθη ἡ Βασανῖτισ καὶ ὁ Κάρμηλοσ, καὶ τὰ ἐξανθοῦντα τοῦ Λιβάνου ἐξέλιπε. τὰ ὄρη ἐσείσθησαν ἀπ̓ αὐτοῦ, καὶ οἱ βουνοὶ ἐσαλεύθησαν. καὶ ἀνεστάλη ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ἡ σύμπασα καὶ πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν αὐτῇ. ἀπὸ προσώπου ὀργῆσ αὐτοῦ τίσ ὑποστήσεται̣ καὶ τίσ ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ̣ ὁ θυμὸσ αὐτοῦ τήκει ἀρχάσ, καὶ αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ̓ αὐτοῦ. χρηστὸσ Κύριοσ τοῖσ ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεωσ καὶ γινώσκων τοὺσ εὐλαβουμένουσ αὐτόν. καὶ ἐν κατακλυσμῷ πορείασ συντέλειαν ποιήσεται τούσ ἐπεγειρομένουσ, καὶ τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ διώξεται σκότοσ. τί λογίζεσθε ἐπὶ τὸν Κύριον̣ συντέλειαν αὐτὸσ ποιήσεται, οὐκ ἐκδικήσει δὶσ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν θλίψει. ὅτι ἕωσ θεμελίου αὐτοῦ χερσωθήσεται καὶ ὡσ σμῖλαξ περιπλεκομένη βρωθήσεται καὶ ὡσ καλάμη ξηρασίασ μεστή. ἐκ σοῦ ἐξελεύσεται λογισμὸσ κατὰ τοῦ Κυρίου πονηρὰ βουλευόμενοσ ἐναντία. τάδε λέγει Κύριοσ κατάρχων ὑδάτων πολλῶν. καὶ οὕτωσ διασταλήσονται, καὶ ἡ ἀκοή σου οὐκ ἐνακουσθήσεται ἔτι. καὶ νῦν συντρίψω τὴν ράβδον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ τοὺσ δεσμούσ σου διαρρήξω. καὶ ἐντελεῖται περὶ σοῦ Κύριοσ, οὐ σπαρήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματόσ σου ἔτι. ἐξ οἴκου Θεοῦ σου ἐξολοθρεύσω τὰ γλυπτὰ καὶ χωνευτά. θήσομαι ταφήν σου, ὅτι ταχεῖσ. ΙΔΟΥ ἐπὶ τὰ ὄρη οἱ πόδεσ εὐαγγελιζομένου καὶ ἀπαγγέλλοντοσ εἰρήνην. ἑόρταζε, Ἰούδα, τὰσ ἑορτάσ σου, ἀπόδοσ τὰσ εὐχάσ σου, διότι οὐ μὴ προσθήσωσιν ἔτι τοῦ διελθεῖν διὰ σοῦ εἰσ παλαίωσιν. ‐ Συντετέλεσται, ἐξῇρται.

ἀνέβη ἐμφυσῶν εἰσ πρόσωπόν σου ἐξαιρούμενοσ ἐκ θλίψεωσ. σκόπευσον ὁδόν, κράτησον ὀσφύοσ, ἄνδρισαι τῇ ἰσχύϊ σφόδρα, διότι ἀπέστρεψε Κύριοσ τὴν ὕβριν Ἰακώβ, καθὼσ ὕβριν τοῦ Ἰσραήλ, διότι ἐκτινάσσοντεσ ἐξετίναξαν αὐτοὺσ καὶ τὰ κλήματα αὐτῶν, διέφθειραν ὅπλα δυναστείασ αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων, ἄνδρασ δυνατοὺσ ἐμπαίζοντασ ἐν πυρί. αἱ ἡνίαι τῶν ἁρμάτων αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἑτοιμασίασ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἱππεῖσ θορυβηθήσονται ἐν ταῖσ ὁδοῖσ, καὶ συγχυθήσονται τὰ ἅρματα καὶ συμπλακήσονται ἐν ταῖσ πλατείαισ. ἡ ὅρασισ αὐτῶν ὡσ λαμπάδεσ πυρὸσ καὶ ὡσ ἀστραπαὶ διατρέχουσαι. καὶ μνησθήσονται οἱ μεγιστᾶνεσ αὐτῶν καὶ φεύξονται ἡμέρασ καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν καὶ σπεύσουσιν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆσ καὶ ἑτοιμάσουσι τὰσ προφυλακὰσ αὐτῶν. πύλαι τῶν ποταμῶν διηνοίχθησαν, καὶ τὰ βασίλεια διέπεσε, καὶ ἡ ὑπόστασισ ἀπεκαλύφθη, καὶ αὕτη ἀνέβαινε, καὶ αἱ δοῦλαι αὐτῆσ ἤγοντο καθὼσ περιστεραὶ φθεγγόμεναι ἐν καρδίαισ αὐτῶν. καὶ Νινευή, ὡσ κολυμβήθρα ὕδατοσ τὰ ὕδατα αὐτῆσ, καὶ αὐτοὶ φεύγοντεσ οὐκ ἔστησαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιβλέπων. διήρπαζον τὸ ἀργύριον, διήρπαζον τὸ χρυσίον, καὶ οὐκ ἦν πέρασ τοῦ κόσμου αὐτῆσ. βεβάρυνται ὑπὲρ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτῆσ. ἐκτιναγμὸσ καὶ ἀνατιναγμὸσ καὶ ἐκβρασμὸσ καὶ καρδίασ θραυσμὸσ καί ὑπόλυσισ γονάτων καὶ ὠδῖνεσ ἐπὶ πᾶσαν ὀσφύν, καὶ τὸ πρόσωπον πάντων ὡσ πρόσκαυμα χύτρασ. ποῦ ἐστι τὸ κατοικητήριον τῶν λεόντων καὶ ἡ νομὴ ἡ οὖσα τοῖσ σκύμνοισ, οὗ ἐπορεύθη λέων τοῦ εἰσελθεῖν ἐκεῖ, σκύμνοσ λέοντοσ καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκφοβῶν̣ λέων ἥρπασε τὰ ἱκανὰ τοῖσ σκύμνοισ αὐτοῦ καὶ ἀπέπνιξε τοῖσ λέουσιν αὐτοῦ καὶ ἔπλησε θήρασ νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἁρπαγῆσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ ἐκκαύσω ἐν καπνῷ πλῆθόσ σου, καὶ τοὺσ λέοντάσ σου καταφάγεται ρομφαία, καὶ ἐξολοθρεύσω ἐκ τῆσ γῆσ τὴν θήραν σου, καὶ οὐ μὴ ἀκουσθῇ οὐκέτι τὰ ἔργα σου. Ω πόλισ αἱμάτων, ὅλη ψευδήσ, ἀδικίασ πλήρησ, οὐ ψηλαφηθήσεται θήρα.

φωνὴ μαστίγων καὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν καὶ ἵππου διώκοντοσ καὶ ἅρματοσ ἀναβράσσοντος καὶ ἱππέωσ ἀναβαίνοντοσ καὶ στιλβούσησ ρομφαίασ καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων καὶ πλήθουσ τραυματιῶν καὶ βαρείασ πτώσεωσ. καὶ οὐκ ἦν πέρασ τοῖσ ἔθνεσιν αὐτῆσ, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τοῖσ σώμασιν αὐτῶν ἀπὸ πλήθουσ πορνείασ. πόρνη καλὴ καὶ ἐπίχαρισ ἡγουμένη φαρμάκων, ἡ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆσ καὶ λαοὺσ ἐν τοῖσ φαρμάκοισ αὐτῆσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ, καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου καὶ δείξω ἔθνεσι τὴν αἰσχύνην σου καὶ βασιλείαισ τὴν ἀτιμίαν σου. καὶ ἐπιρρίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν κατὰ τὰσ ἀκαθαρσίασ σου καὶ θήσομαί σε εἰσ παράδειγμα, καὶ ἔσται πᾶσ ὁ ὁρῶν σε καταβήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ. δειλαία Νινευή. τίσ στενάξει αὐτήν̣ πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ̣ ἑτοίμασαι μερίδα, ἅρμοσαι χορδήν, ἑτοίμασαι μερίδα, Ἀμμὼν ἡ κατοικοῦσα ἐν ποταμοῖσ, ὕδωρ κύκλῳ αὐτῆσ, ἧσ ἡ ἀρχὴ θάλασσα καὶ ὕδωρ τὰ τείχη αὐτῆσ, καὶ Αἰθιοπία ἰσχὺσ αὐτῆσ καὶ Αἴγυπτοσ, καὶ οὐκ ἔστη πέρασ τῆσ φυγῆσ, καὶ Λίβυεσ ἐγένοντο βοηθοὶ αὐτῆσ. καὶ αὐτὴ εἰσ μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτοσ, καὶ τὰ νήπια αὐτῆσ ἐδαφιοῦσιν ἐπ̓ ἀρχὰσ πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆσ, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆσ βαλοῦσι κλήρουσ, καὶ πάντεσ οἱ μεγιστᾶνεσ αὐτῆσ δεθήσονται χειροπέδαισ. καὶ σὺ μεθυσθήσῃ καὶ ἔσῃ ὐπερεωραμένη, καὶ σὺ ζητήσεισ σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν. πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συκαῖ σκοποὺσ ἔχουσαι. ἐὰν σαλευθῶσι, καὶ πεσοῦνται εἰσ στόμα ἔσθοντοσ. ἰδοὺ ὁ λαόσ σου ὡσ γυναῖκεσ ἐν σοί. τοῖσ ἐχθροῖσ σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆσ γῆσ σου, καὶ καταφάγεται πῦρ τοὺσ μοχλούσ σου. ὕδωρ περιοχῆσ ἐπίσπασαι σεαυτῇ καὶ κατακράτησον τῶν ὀχυρωμάτων σου, ἔμβηθι εἰσ πηλὸν καὶ συμπατήθητι ἐν ἀχύροισ, κατακράτησον ὑπὲρ πλίνθον. ἐκεῖ καταφάγεταί σε πῦρ, ἐξολοθρεύσει σε ρομφαία, καταφάγεταί σε ὡσ ἀκρίσ, καὶ βαρυνθήσῃ ὡσ βροῦχοσ. ἐπλήθυνασ τὰσ ἐμπορίασ σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. βροῦχοσ ὥρμησε καὶ ἐξεπετάσθη. ἐξήλατο ὡσ ἀττέλεβοσ ὁ σύμμεικτόσ σου, ὡσ ἀκρὶσ ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέρᾳ πάγουσ. ὁ ἥλιοσ ἀνέτειλε, καὶ ἀφήλατο, καὶ οὐκ ἔγνω τὸν τόπον αὐτῆσ. οὐαὶ αὐτοῖσ. ἐνύσταξαν οἱ ποιμένεσ σου, βασιλεὺσ Ἀσσύριοσ ἐκοίμισε τοὺσ δυνάστασ σου. ἀπῇρεν ὁ λαόσ σου ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκδεχόμενοσ. οὐκ ἔστιν ἴασισ τῇ συντριβῇ σου, ἐφλέγμανεν ἡ πληγή σου. πάντεσ οἱ ἀκούοντεσ τὴν ἀγγελίαν σου κροτήσουσι χεῖρασ ἐπὶ σέ. διότι ἐπὶ τίνα οὐκ ἐπῆλθεν ἡ κακία σου διαπαντόσ̣

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION