Septuagint, Prophetia Amos

(70인역 성경, 아모스서)

ΛΟΓΟΙ Ἀμώσ, οἳ ἐγένοντο ἐν Ἀκκαρεὶμ ἐκ Θεκουέ, οὓσ εἶδεν ὑπὲρ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἡμέραισ Ὀζίου βασιλέωσ Ἰούδα καὶ ἐν ἡμέραισ Ἱεροβοὰμ τοῦ Ἰωὰσ βασιλέωσ Ἰσραήλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. Καὶ εἶπε. Κύριοσ ἐκ Σιὼν ἐφθέγξατο καὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπένθησαν αἱ νομαὶ τῶν ποιμένων, καὶ ἐξηράνθη ἡ κορυφὴ τοῦ Καρμήλου. ‐ Καὶ εἶπε Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ἀσεβείαισ Δαμασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ̓ ὧν ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖσ τὰσ ἐν γαστρὶ ἐχούσασ τῶν ἐν Γαλαάδ. καὶ ἀποστελῶ πῦρ εἰσ τὸν οἶκον Ἀζαήλ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια υἱοῦ Ἄδερ. καὶ συντρίψω μοχλοὺσ Δαμασκοῦ καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντασ ἐκ πεδίου Ὦν, καὶ κατακόψω φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαρράν, καὶ αἰχμαλωτευθήσεται λαὸσ Συρίασ ἐπίκλητοσ, λέγει Κύριοσ. ‐ Τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ἀσεβείαισ Γάζησ καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούσ, ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺσ αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν τοῦ συγκλεῖσαι εἰσ τὴν Ἰδουμαίαν. καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζησ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆσ. καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντασ ἐξ Ἀζώτου, καὶ ἐξαρθήσεται φυλὴ ἐξ Ἀσκάλωνοσ, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ Ἀκκάρων, καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει Κύριοσ. ‐ Τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ἀσεβείαισ Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτήν, ἀνθ̓ ὧν συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν εἰσ τὴν Ἰδουμαίαν καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήκησ ἀδελφῶν. καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τύρου, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆσ. ‐ Τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ἀσεβείαισ τῆσ Ἰδουμαίασ καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούσ, ἕνεκα τοῦ διῶξαι αὐτοὺσ ἐν ρομφαίᾳ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆσ καὶ ἥρπασεν εἰσ μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ καὶ τὸ ὅρμημα αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰσ νῖκοσ. καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰσ Θαμάν, καὶ καταφάγεται θεμέλια τειχέων αὐτῆσ. ‐ Τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ἀσεβείαισ υἱῶν Ἀμμὼν καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ̓ ὧν ἀνέσχιζον τὰσ ἐν γαστρὶ ἐχούσασ τῶν Γαλααδιτῶν, ὅπωσ ἐμπλατύνωσι τὰ ὅρια αὐτῶν. καὶ ἀνάψω πῦρ ἐπὶ τείχη Ραββάθ, καὶ καταφάγεται θεμέλια αὐτῆσ μετὰ κραυγῆσ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου, καὶ σεισθήσεται ἐν ἡμέραισ συντελείασ αὐτῆσ. καὶ πορεύσονται οἱ βασιλεῖσ αὐτῆσ ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ ἱερεῖσ αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντεσ αὐτῶ ἐπὶ τὸ αὐτό, λέγει Κύριοσ. ΤΑΔΕ λέγει Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ἀσεβείαισ Μωὰβ καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ̓ ὧν κατέκαυσαν τὰ ὀστᾶ βασιλέωσ τῆσ Ἰδουμαίασ εἰσ κονίαν.

καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰσ Μωάβ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆσ, καὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωὰβ μετὰ κραυγῆσ καὶ μετὰ φωνῆσ σάλπιγγοσ. καὶ ἐξολοθρεύσω κριτὴν ἐξ αὐτῆσ, καὶ πάντασ αὐτῆσ ἀποκτενῶ μετ̓ αὐτοῦ, λέγει Κύριοσ. ‐ Τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισίν ἀσεβείαισ υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἕνεκα τοῦ ἀπώσασθαι αὐτοὺσ τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺσ τὰ μάταια αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν, οἷσ ἐξηκολούθησαν οἱ πατέρεσ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν. καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ καταφάγεται θεμέλια Ἱερουσαλήμ. ‐ Τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ἀσεβείαισ̓Ισραὴλ καὶ ἐπὶ ταῖσ τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ̓ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων, τὰ πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆσ γῆσ καὶ ἐκονδύλιζον εἰσ κεφαλὰσ πτωχῶν καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέκλιναν, καὶ υἱὸσ καὶ πατὴρ αὐτοῦ εἰσεπορεύοντο πρὸσ τὴν αὐτὴν παιδίσκην, ὅπωσ βεβηλῶσι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν δεσμεύοντεσ σχοινίοισ παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ οἶνον ἐκ συκοφαντιῶν ἔπινον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. ἐγὼ δὲ ἐξῇρα τὸν Ἀμορραῖον ἐκ προσώπου αὐτῶν, οὗ ἦν, καθὼσ ὕψοσ κέδρου τὸ ὕψοσ αὐτοῦ, καὶ ἰσχυρὸσ ἦν ὡσ δρῦσ, καὶ ἐξήρανα τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν καὶ τὰσ ρίζασ αὐτοῦ ὑποκάτωθεν. καὶ ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ περιήγαγον ὑμᾶσ ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν Ἀμορραίων. καὶ ἔλαβον ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰσ προφήτασ καὶ ἐκ τῶν νεανίσκων ὑμῶν εἰσ ἁγιασμόν. μὴ οὐκ ἔστι ταῦτα υἱοὶ Ἰσραήλ̣ λέγει Κύριοσ. καὶ ἐποτίζετε τοὺσ ἡγιασμένουσ οἶνον καὶ τοῖσ προφήταισ ἐνετέλλεσθε λέγοντεσ. οὐ μὴ προφητεύσητε. διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ κυλίω ὑποκάτω ὑμῶν, ὃν τρόπον κυλίεται ἡ ἅμαξα ἡ γέμουσα καλάμησ. καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἐκ δρομέωσ, καὶ ὁ κραταιὸσ οὐ μὴ κρατήσῃ τῆσ ἰσχύοσ αὐτοῦ, καὶ ὁ μαχητὴσ οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ τοξότησ οὐ μὴ ὑποστῇ, καὶ ὁ ὀξὺσ τοῖσ ποσὶν αὐτοῦ οὐ μὴ διασωθῇ καὶ ὁ ἱππεὺσ οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ ὁ κραταιὸσ οὐ μὴ εὑρήσει τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν δυναστείαισ. ὁ γυμνὸσ διώξεται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριοσ. ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριοσ ἐφ̓ ὑμᾶσ, οἶκοσ Ἰσραήλ, καὶ κατὰ πάσησ φυλῆσ, ἧσ ἀνήγαγον ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, λέγων.

πλὴν ὑμᾶσ ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆσ γῆσ. διὰ τοῦτο ἐκδικήσω ἐφ̓ ὑμᾶσ πάσασ τὰσ ἁμαρτίασ ὑμῶν. εἰ πορεύσονται δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καθόλου, ἐὰν μὴ γνωρίσωσιν ἑαυτούσ̣ εἰ ἐρεύξεται λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ αὐτοῦ θήραν οὐκ ἔχων̣ εἰ δώσει σκύμνοσ φωνὴν αὐτοῦ ἐκ τῆσ μάνδρασ αὐτοῦ καθόλου, ἐὰν μὴ ἁρπάσῃ τι̣ εἰ πεσεῖται ὄρνεον ἐπὶ γῆσ γῆσ ἄνευ ἰξευτοῦ̣ εἰ σχασθήσεται παγὶσ ἐπὶ τῆσ γῆσ ἄνευ τοῦ συλλαβεῖν τί̣ εἰ φωνήσει σάλπιγξ ἐν πόλει, καὶ λαὸσ οὐ πτοηθήσεται̣ εἰ ἔσται κακία ἐν πόλει, ἣν Κύριοσ οὐκ ἐποίησε̣ διότι οὐ μὴ ποιήσῃ Κύριοσ ὁ Θεὸσ πρᾶγμα, ἐὰν μὴ ἀποικαλύψῃ παιδείαν αὐτοῦ πρὸσ τοὺσ δούλουσ αὐτοῦ τοὺσ προφήτασ. λέων ἐρεύξεται, καὶ τίσ οὐ φοβηθήσεται̣ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἐλάλησε, καὶ τίσ οὐ προφητεύσει̣ ‐ Ἀπαγγείλατε χώραισ ἐν Ἀσσυρίοισ καὶ ἐπὶ τὰσ χώρασ τῆσ Αἰγύπτου καὶ εἴπατε. συνάχθητε ἐπὶ τὸ ὄροσ Σαμαρείασ καὶ ἴδετε θαυμαστὰ πολλὰ ἐν μέσῳ αὐτῆσ καὶ καταδυναστείαν τὴν ἐν αὐτῇ. καὶ οὐκ ἔγνω ἃ ἔσται ἐναντίον αὐτῆσ, λέγει Κύριοσ, οἱ θησαυρίζοντεσ ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐν ταῖσ χώραισ αὐτῶν. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεόσ. Τύροσ, κυκλόθεν ἡ γῆ σου ἐρημωθήσεται, καὶ κατάξει ἐκ σοῦ ἰσχύν σου, καὶ διαρπαγήσονται αἱ χῶραί σου. τάδε λέγει Κύριοσ. ὃν τρόπον ὅταν ἐκσπάσῃ ὁ ποιμὴν ἐκ στόματοσ τοῦ λέοντοσ δύο σκέλη ἢ λοβὸν ὠτίου, οὕτωσ ἐκσπασθήσονται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Σαμαρείᾳ κατέναντι τῆσ φυλῆσ καὶ ἐν Δαμασκῷ ἱερεῖσ, ἀκούσατε καὶ ἐπιμαρτύρασθε τῷ οἴκῳ Ἰακώβ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ. διότι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὅταν ἐκδικῶ ἀσεβείασ τοῦ Ἰσραὴλ ἐπ̓ αὐτόν, καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια Βαιθήλ, καὶ κατασκαφήσεται τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πεσοῦνται ἐπὶ τὴν γῆν. συγχεῶ καὶ πατάξω τὸν οἶκον τὸν περίπτερον ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν θερινόν, καὶ ἀπολοῦνται οἶκοι ἐλεφάντινοι, καὶ προστεθήσονται ἕτεροι οἶκοι πολλοί, λέγει Κύριοσ. ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον, δαμάλεισ τῆσ Βασανίτιδοσ, αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆσ Σαμαρείασ, αἱ καταδυναστεύουσαι πτωχοὺσ καὶ καταπατοῦσαι πένητασ, αἱ λέγουσαι τοῖσ κυρίοισ αὐτῶν. ἐπίδοτε ἡμῖν ὅπωσ πίωμεν.

ὀμνύει Κύριοσ κατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ, διότι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται ἐφ̓ ὑμᾶσ, καὶ λήψονται ὑμᾶσ ἐν ὅπλοισ, καὶ τοὺσ μεθ̓ ὑμῶν εἰσ λέβητασ ὑποκαιομένουσ ἐμβαλοῦσιν ἔμπυροι λοιμοί, καὶ ἐξενεχθήσεσθε γυμναὶ κατέναντι ἀλλήλων καὶ ἀπορριφήσεσθε εἰσ τὸ ὄροσ τὸ Ρεμμάν, λέγει Κύριοσ. ‐ Εἰσήλθατε εἰσ Βαιθὴλ καὶ ἠνομήσατε καὶ εἰσ Γάλγαλα ἐπληθύνατε τοῦ ἀσεβῆσαι καὶ ἠνέγκατε εἰσ τὸ πρωί̈ θυσίασ ὑμῶν, εἰσ τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν. καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον καὶ ἐπεκαλέσαντο ὁμολογίασ. ἀπαγγείλατε ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, λέγει Κύριοσ. καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν ὑμῶν καὶ ἔνδειαν ἄρτων ἐν πᾶσι τοῖσ τόποισ ὑμῶν. καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρόσ με, λέγει Κύριοσ. καὶ ἐγὼ ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν τὸν ὑετὸν πρὸ τριῶν μηνῶν τοῦ τρυγητοῦ. καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν μίαν, ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν οὐ βρέξω. μερὶσ μία βραχήσεται, καὶ μερίσ, ἐφ̓ ἣν οὐ βρέξω ἐπ̓ αὐτήν, ξηρανθήσεται. καὶ συναθροισθήσονται δύο καὶ τρεῖσ πόλεισ εἰσ πόλιν μίαν τοῦ πιεῖν ὕδωρ καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσι. καὶ οὐκ ἐπιστράφητε πρόσ με, λέγει Κύριοσ. ἐπάταξα ὑμᾶσ ἐν πυρώσει καὶ ἐν ἰκτέρῳ. ἐπληθύνατε κήπουσ ὑμῶν, ἀμπελῶνασ ὑμῶν καὶ συκεῶνασ ὑμῶν καὶ ἐλαιῶνασ ὑμῶν κατέφαγεν ἡ κάμπη. καὶ οὐδ̓ ὧσ ἐπεστρέψατε πρόσ με, λέγει Κύριοσ. ἐξαπέστειλα εἰσ ὑμᾶσ θάνατον ἐν ὁδῷ Αἰγύπτου καὶ ἀπέκτεινα ἐν ρομφαίᾳ τοὺσ νεανίσκουσ ὑμῶν μετὰ αἰχμαλωσίασ ἵππων σου καὶ ἀνήγαγον ἐν πυρὶ τὰσ παρεμβολὰσ ἐν τῇ ὀργῇ μου. καὶ οὐδ̓ ὧσ ἐπεστρέψατε πρόσ με, λέγει Κύριοσ. κατέστρεψα ὑμᾶσ, καθὼσ κατέστρεψεν ὁ Θεὸσ Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ ἐγένεσθε ὡσ δαλὸσ ἐξεσπασμένοσ ἐκ πυρόσ. καὶ οὐδ̓ ὧσ ἐπεστρέψατε πρόσ με, λέγει Κύριοσ. διὰ τοῦτο οὕτωσ ποιήσω σοι, Ἰσραήλ. πλὴν ὅτι οὕτωσ ποιήσω σοι, ἑτοιμάζου τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸν Θεόν σου, Ἰσραήλ. διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα καὶ ἀπαγγέλλων. εἰσ ἀνθρώπουσ τὸν χριστὸν αὐτοῦ, ποιῶν ὄρθρον καὶ ὁμίχλην καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῆσ γῆσ. Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ. ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον Κυρίου τοῦτον, ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ̓ ὑμᾶσ θρῆνον. οἶκοσ Ἰσραὴλ ἔπεσεν, οὐκέτι μὴ προσθῇ τοῦ ἀναστῆναι.

παρθένοσ τοῦ Ἰσραὴλ ἔσφαλεν ἐπὶ τῆσ γῆσ αὐτοῦ, οὐκ ἔστιν ὁ ἀναστήσων αὐτήν. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ Κύριοσ. ἡ πόλισ ἐξ ἧσ ἐξεπορεύοντο χίλιοι, ὑπολειφθήσονται ἑκατόν, καὶ ἐξ ἧσ ἐξεπορεύοντο ἑκατόν, ὑπολειφθήσονται δέκα τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ. διότι τάδε λέγει Κύριοσ πρὸσ τὸν οἶκον Ἰσραήλ. ἐκζητήσατέ με, καὶ ζήσεσθε. καὶ μὴ ἐκζητεῖτε Βαιθὴλ καὶ εἰσ Γάλγαλα μὴ εἰσπορεύεσθε καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου μὴ διαβαίνετε, ὅτι Γάλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθήσεται, καὶ Βαιθὴλ ἔσται ὡσ οὐχ ὑπάρχουσα. ἐκζητήσατε τὸν Κύριον καὶ ζήσατε, ὅπωσ μὴ ἀναλάμψῃ ὡσ πῦρ ὁ οἶκοσ Ἰωσήφ, καὶ καταφάγεται αὐτόν, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ. Κύριοσ ὁ ποιῶν εἰσ ὕψοσ κρίμα καὶ δικαιοσύνην εἰσ γῆν ἔθηκεν, ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων καὶ ἐκτρέπων εἰσ τὸ πρωί̈ σκιὰν καὶ ἡμέραν εἰσ νύκτα συσκοτάζων, ὁ προσκαλούμενοσ τὸ ὕδωρ τῆσ θαλάσσησ καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον τῆσ γῆσ, Κύριοσ ὁ Θεὸσ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ. ὁ διαιρῶν συντριμμὸν ἐπὶ ἰσχὺν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων. ἐμίσησαν ἐν πύλαισ ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο. διὰ τοῦτο ἀνθ̓ ὧν κατεκονδυλίζετε πτωχοὺσ καὶ δῶρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παῤ αὐτῶν, οἴκουσ ξεστοὺσ ᾠκοδομήσατε καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν αὐτοῖσ, ἀμπελῶνασ ἐπιθυμητοὺσ ἐφυτεύσατε καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν οἶνον αὐτῶν. ὅτι ἔγνων πολλὰσ ἀσεβείασ ὑμῶν, καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν, καταπατοῦντεσ δίκαιον, λαμβάνοντεσ ἀλλάγματα καὶ πένητασ ἐν πύλαισ ἐκκλίνοντεσ. διὰ τοῦτο ὁ συνίων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σιωπήσεται, ὅτι καιρὸσ πονηρῶν ἐστιν. ἐκζητήσατε τὸ καλόν, καὶ μὴ τὸ πονηρόν, ὅπωσ ζήσητε. καὶ ἔσται οὕτωσ μεθ̓ ὑμῶν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ, ὃν τρόπον εἴπατε. μεμισήκαμεν τὰ πονηρὰ καὶ ἠγαπήσαμεν τὰ καλά. καὶ ἀποκαταστήσατε ἐν πύλαισ κρίμα, ὅπωσ ἐλεήσῃ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ τοὺσ περιλοίπουσ τοῦ Ἰωσήφ. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ. ἐν πάσαισ ταῖσ πλατείαισ κοπετόσ, καὶ ἐν πάσαισ ταῖσ ὁδοῖσ ρηθήσεται. οὐαί, οὐαί. κληθήσεται γεωργὸσ εἰσ πένθοσ καὶ κοπετὸν καὶ εἰσ εἰδότασ θρῆνον, καὶ ἐν πάσαισ ὁδοῖσ κοπετόσ, διότι ἐλεύσομαι διὰ μέσου σου, εἶπε Κύριοσ. ‐ Οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντεσ τὴν ἡμέραν Κυρίου. ἱνατί αὕτη ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου̣ καὶ αὐτή ἐστι σκότοσ καὶ οὐ φῶσ. ὃν τρόπον ἐὰν φύγῃ ἄνθρωποσ ἐκ προσώπου τοῦ λέοντοσ καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρκοσ, καὶ εἰσπηδήσῃ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀπερείσηται τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ δάκῃ αὐτὸν ὄφισ. οὐχὶ σκότοσ ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου καὶ οὐ φῶσ̣ καὶ γνόφοσ οὐκ ἔχων φέγγοσ αὕτη̣ μεμίσηκα, ἀπῶσμαι ἑορτὰσ ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθῶ θυσίασ ἐν ταῖσ πανηγύρεσιν ὑμῶν. διότι ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίασ ὑμῶν, οὐ προσδέξομαι αὐτά, καὶ σωτηρίου ἐπιφανείασ ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι. μετάστησον ἀπ̓ ἐμοῦ ἦχον ᾠδῶν σου, καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι. καὶ κυλισθήσεται ὡσ ὕδωρ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ὡσ χειμάρρουσ ἄβατοσ. μὴ σφάγια καὶ θυσίασ προσηνέγκατέ μοι, οἶκοσ Ἰσραήλ, τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ̣ καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ραιφάν, τοὺσ τύπουσ αὐτῶν, οὓσ ἐποιήσατε ἑαυτοῖσ. καὶ μετοικιῶ ὑμᾶσ ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει Κύριοσ, ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ. ΟΥΑΙ τοῖσ ἐξουθενοῦσι Σιὼν καὶ τοῖσ πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄροσ Σαμαρείασ. ἀπετρύγησαν ἀρχὰσ ἐθνῶν, καὶ εἰσῆλθον αὐτοί. οἶκοσ τοῦ Ἰσραήλ,

διάβητε πάντεσ καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκεῖθεν εἰσ Ἐμαθραββὰ καὶ κατάβητε ἐκεῖθεν εἰσ Γὲθ ἀλλοφύλων, τὰσ κρατίστασ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων, εἰ πλείονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐστι τῶν ὑμετέρων ὁρίων. οἱ ἐρχόμενοι εἰσ ἡμέραν κακήν, οἱ ἐγγίζοντεσ καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδῶν, οἱ καθεύδοντεσ ἐπὶ κλινῶν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλῶντεσ ἐπὶ ταῖσ στρωμναῖσ αὐτῶν καὶ ἔσθοντεσ ἐρίφουσ ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά, οἱ ἐπικροτοῦντεσ πρὸσ τὴν φωνὴν τῶν ὀργάνων, ὡσ ἑστηκότα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡσ φεύγοντα. οἱ πίνοντεσ τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μῦρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ Ἰωσήφ. διὰ τοῦτο νῦν ἀχμάλωτοι ἔσονται ἀπ̓ ἀρχῆσ δυναστῶν καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸσ ἵππων ἐξ Ἐφραίμ. ὅτι ὤμοσε Κύριοσ καθ̓ ἑαυτοῦ. διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πᾶσα τὴν ὕβριν Ἰακὼβ καὶ τάσ χώρασ αὐτοῦ μεμίσηκα, καὶ ἐξαρῶ πόλιν σὺν πᾶσι τοῖσ κατοικοῦσιν αὐτήν. καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθῶσι δέκα ἄνδρεσ ἐν οἰκίᾳ μιᾷ, καὶ ἀποθανοῦνται, καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι, καὶ λήψονται οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν καὶ παραβιῶνται τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου. καὶ ἐρεῖ τοῖσ προεστηκόσι τῆσ οἰκίασ. εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί̣ καὶ ἐρεῖ. οὐκέτι. καὶ ἐρεῖ. σίγα, ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα Κυρίου. διότι ἰδοὺ Κύριοσ ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἶκον τὸν μέγαν θλάσμασι καὶ τὸν οἶκον τὸν μικρὸν ράγμασιν. εἰ διώξονται ἐν πέτραισ ἵπποι̣ εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαισ̣ ὅτι ἐξεστρέψατε εἰσ θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνησ εἰσ πικρίαν, οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ̓ οὐδενὶ λόγῳ, οἱ λέγοντεσ. οὐκ ἐν τῇ ἰσχύϊ ἡμῶν ἔσχομεν κέρατα̣ διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγερῶ ἐφ̓ ὑμᾶσ, οἶκοσ Ἰσραήλ, ἔθνοσ, λέγει Κύριοσ τῶν δυνάμεων, καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμᾶσ τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰσ Ἐμὰθ καὶ ὡσ τοῦ χειμάρρου τῶν δυσμῶν. ΟΥΤΩΣ ἔδειξέ μοι Κύριοσ ὁ Θεόσ, καὶ ἰδοὺ ἐπιγονὴ ἀκρίδων ἐρχομένη ἑωθινή, καὶ ἰδοὺ βροῦχοσ εἷσ Γὼγ ὁ βασιλεύσ.

καὶ ἔσται ἐὰν συντελέσῃ τοῦ καταφαγεῖν τὸν χόρτον τῆσ γῆσ, καὶ εἶπα. Κύριε Κύριε, ἵλεωσ γενοῦ. τίσ ἀναστήσει τὸν Ἰακώβ̣ ὅτι ὀλιγοστόσ ἐστι. μετανόησον, Κύριε, ἐπὶ τούτῳ. καὶ τοῦτο οὐκ ἔσται, λέγει Κύριοσ. ‐ Οὕτωσ ἔδειξέ μοι Κύριοσ, καὶ ἰδοὺ ἐκάλεσε τὴν δίκην ἐν πυρὶ Κύριοσ, καὶ κατέφαγε τὴν ἄβυσσον τὴν πολλὴν καὶ κατέφαγε τὴν μερίδα Κυρίου. καὶ εἶπα. Κύριε, κόπασον δή, τίσ ἀναστήσει τὸν Ἰακώβ̣ ὅτι ὀλιγοστόσ ἐστι. μετανόησον, Κύριε, ἐπὶ τούτῳ. καὶ τοῦτο οὐ μὴ γένηται, λέγει Κύριοσ. ‐ Οὕτωσ ἔδειξέ μοι Κύριοσ, καὶ ἰδοὺ ἑστηκὼσ ἐπὶ τείχουσ ἀδαμαντίνου, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀδάμασ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. τί σὺ ὁρᾷσ, Ἀμώσ̣ καὶ εἶπα. ἀδάμαντα. καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. ἰδοὺ ἐγὼ ἐντάσσω ἀδάμαντα ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ἰσραήλ, οὐκέτι μὴ προσθῶ τοῦ παρελθεῖν αὐτόν. καὶ ἀφανισθήσονται βωμοὶ τοῦ γέλωτοσ, καὶ αἱ τελεταί τοῦ Ἰσραὴλ ἐρημωθήσονται, καὶ ἀναστήσομαι ἐπὶ τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ ἐν ρομφαίᾳ. ‐ Καὶ ἐξαπέστειλεν Ἀμασίασ ὁ ἱερεὺσ Βαιθὴλ πρὸσ Ἱεροβοὰμ βασιλέα Ἰσραὴλ λέγων. συστροφὰσ ποιεῖται κατὰ σοῦ Ἀμὼσ ἐν μέσῳ οἴκου Ἰσραήλ. οὐ μὴ δύνηται ἡ γῆ ὑπενεγκεῖν πάντασ τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ, διότι τάδε λέγει Ἀμώσ. ἐν ρομφαίᾳ τελευτήσει Ἱεροβοάμ, ὁ δὲ Ἰσραὴλ αἰχμάλωτοσ ἀχθήσεται ἀπὸ τῆσ γῆσ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἀμασίασ πρὸσ Ἀμώσ. ὁ ὁρῶν, βάδιζε ἐκχώρησον σὺ εἰσ γῆν Ἰούδα καὶ ἐκεῖ καταβίου καὶ ἐκεῖ προφητεύσεισ, εἰσ δὲ Βαιθὴλ οὐκέτι προσθήσεισ τοῦ προφητεῦσαι, ὅτι ἁγίασμα βασιλέωσ ἐστὶ καὶ οἶκοσ βασιλείασ ἐστί. καὶ ἀπεκρίθη Ἀμὼσ καὶ εἶπε πρὸσ Ἀμασίαν. οὐκ ἤμην προφήτησ ἐγὼ οὐδὲ υἱὸσ προφήτου, ἀλλ̓ ἢ αἰπόλοσ ἤμην καὶ κνίζων συκάμινα. καὶ ἀνέλαβέ με Κύριοσ ἐκ τῶν προβάτων, καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ. καὶ νῦν ἄκουε λόγον Κυρίου. σὺ λέγεισ. μὴ προφήτευε ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ καὶ οὐ μὴ ὀχλαγωγήσῃσ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακώβ. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ. ἡ γυνή σου ἐν τῇ πόλει πορνεύσει, καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ θυγατέρεσ σου ἐν ρομφαίᾳ πεσοῦνται, καὶ ἡ γῆ σου ἐν σχοινίῳ καταμετρηθήσεται, καὶ σὺ ἐν γῇ ἀκαθάρτῳ τελευτήσεισ, ὁ δὲ Ἰσραὴλ αἰχμάλωτοσ ἀχθήσεται ἀπὸ γῆσ γῆσ αὐτοῦ. ΟΥΤΩΣ ἔδειξέ μοι Κύριοσ καὶ ἰδοὺ ἄγγοσ ἰξευτοῦ.

καὶ εἶπε. τί σὺ βλέπεισ, Ἀμώσ̣ καὶ εἶπα. ἄγγοσ ἰξευτοῦ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. ἥκει τὸ πέρασ ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ, οὐ προσθήσω ἔτι τοῦ παρελθεῖν αὐτόν. καὶ ὀλολύξει τὰ φατνώματα τοῦ ναοῦ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ, πολὺσ ὁ πεπτωκὼσ ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπιρρίψω σιωπήν. ‐ Ἀκούσατε δὴ ταῦτα οἱ ἐκτρίβοντεσ εἰσ τὸ πρωί̈ πένητα καὶ καταδυναστεύοντεσ πτωχοὺσ ἀπὸ τῆσ γῆσ, οἱ λέγοντεσ. πότε διελεύσεται ὁ μὴν καὶ ἐμπολεμήσομεν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἀνοίξομεν θησαυρὸν τοῦ ποιῆσαι μέτρον μικρὸν καὶ τοῦ μεγαλῦναι στάθμια καὶ ποιῆσαι ζυγὸν ἄδικον τοῦ κτᾶσθαι ἐν ἀργυρίῳ καὶ πτωχοὺσ καὶ πένητα ἀντὶ ὑποδημάτων καὶ ἀπὸ παντὸσ γεννήματοσ ἐμπορευσόμεθα̣ ὀμνύει Κύριοσ κατὰ τῆσ ὑπερηφανίασ Ἰακώβ, εἰ ἐπιλησθήσεται εἰσ νῖκοσ πάντα τὰ ἔργα ὑμῶν. καὶ ἐπὶ τούτοισ οὐ ταραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ πενθήσει πᾶσ ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀναβήσεται ὡσ ποταμὸσ συντέλεια καὶ καταβήσεται ὡσ ποταμὸσ Αἰγύπτου. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεόσ, καὶ δύσεται ὁ ἥλιοσ μεσημβρίασ, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆσ γῆσ ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶσ. καὶ μεταστρέψω τὰσ ἑορτὰσ ὑμῶν εἰσ πένθοσ καὶ πάσασ τὰσ ὠδὰσ ὑμῶν εἰσ θρῆνον καὶ ἀναβιβῶ ἐπὶ πᾶσαν ὀσφὺν σάκκον καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα καὶ θήσομαι αὐτὸν ὡσ πένθοσ ἀγαπητοῦ καὶ τοὺσ μετ̓ αὐτοῦ ὡσ ἡμέραν ὀδύνησ. ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριοσ, καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτων οὐδὲ δίψαν ὕδατοσ, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου. καὶ σαλευθήσονται ὕδατα ἀπὸ τῆσ θαλάσσησ ἕωσ θαλάσσησ, καὶ ἀπὸ βορρᾶ ἕωσ ἀνατολῶν περιδραμοῦνται ζητοῦντεσ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκλείψουσιν αἱ παρθένοι αἱ καλαὶ καὶ οἱ νεανίσκοι ἐν δίψει, οἱ ὀμνύοντεσ κατὰ τοῦ ἱλασμοῦ Σαμαρείασ καὶ οἱ λέγοντεσ. ζῇ ὁ Θεόσ σου, Δάν, καὶ ζῇ ὁ Θεόσ σου, Βηρσαβεέ. καὶ πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ ἀναστῶσιν ἔτι. ΕΙΔΟΝ τὸν Κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ εἶπε. πάταξον ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον καὶ σεισθήσεται τὰ πρόπυλα καὶ διάκοψον εἰσ κεφαλὰσ πάντων. καὶ τοὺσ καταλοίπουσ αὐτῶν ἐν ρομφαίᾳ ἀποκτενῶ, οὐ μὴ διαφύγῃ ἐξ αὐτῶν φεύγων, καὶ οὐ μὴ διασωθῇ ἐξ αὐτῶν ἀνασωζόμενοσ.

ἐὰν κατακρυβῶσιν εἰσ ᾅδου, ἐκεῖθεν ἡ χείρ μου ἀνασπάσει αὐτούσ. καὶ ἐὰν ἀναβῶσιν εἰσ τὸν οὐρανόν, ἐκεῖθεν κατάξω αὐτούσ. ἐὰν ἐγκατακρυβῶσιν εἰσ τὴν κορυφὴν τοῦ Καρμήλου, ἐκεῖθεν ἐξερευνήσω καὶ λήψομαι αὐτούσ. καὶ ἐὰν καταδύσωσιν ἐξ ὀφθαλμῶν μου εἰσ τὰ βάθη τῆσ θαλάσσησ, ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράκοντι καὶ δήξεται αὐτούσ. καὶ ἐὰν πορευθῶσιν ἐν αἰχμαλωσίᾳ πρὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῇ ρομφαίᾳ καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούσ. καὶ στηριῶ τοὺσ ὀφθαλμούσ μου ἐπ̓ αὐτοὺσ εἰσ κακὰ καὶ οὐκ εἰσ ἀγαθά. καὶ Κύριοσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἐφαπτόμενοσ τῆσ γῆσ καὶ σαλεύων αὐτήν, καὶ πενθήσουσι πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ αὐτήν, καὶ ἀναβήσεται ὡσ ποταμὸσ συντέλεια αὐτῆσ καὶ καταβήσεται ὡσ ποταμὸσ Αἰγύπτου. ὁ οἰκοδομῶν εἰσ τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἐπὶ τῆσ γῆσ θεμελιῶν, ὁ προσκαλούμενοσ τὸ ὕδωρ τῆσ θαλάσσησ καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον τῆσ γῆσ. Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ. οὐχ ὡσ υἱοὶ Αἰθιόπων ὑμεῖσ ἐστε ἐμοί, υἱοὶ Ἰσραήλ̣ λέγει Κύριοσ. οὐ τὸν Ἰσραὴλ ἀνήγαγον ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ τοὺσ ἀλλοφύλουσ ἐκ Καππαδοκίασ καὶ τοὺσ Σύρουσ ἐκ βόθρου̣ ‐ Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ προσώπου τῆσ γῆσ. πλὴν ὅτι οὐκ εἰσ τέλοσ ἐξαρῶ τὸν οἶκον Ἰακώβ, λέγει Κύριοσ. διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐντέλλομαι καὶ λικμήσω ἐν πᾶσι τοῖσ ἔθνεσι τὸν οἶκον Ἰσραήλ, ὃν τρόπον λικμᾶται ἐν τῷ λικμῷ καὶ οὐ μὴ πέσῃ σύντριμμα ἐπὶ τὴν γῆν. ἐν ρομφαίᾳ τελευτήσουσι πάντεσ ἁμαρτωλοὶ λαοῦ μου οἱ λέγοντεσ. οὐ μὴ ἐγγίσῃ οὐδ̓ οὐ μὴ γένηται ἐφ̓ ἡμᾶσ τὰ κακά. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰ πεπτωκότα αὐτῆσ καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆσ ἀναστήσω καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν καθὼσ αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνοσ, ὅπωσ ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ̓ οὓσ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ̓ αὐτούσ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ ποιῶν πάντα ταῦτα. ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριοσ, καὶ καταλήψεται ὁ ἀμητὸσ τὸν τρυγητόν, καὶ περκάσει ἡ σταφυλὴ ἐν τῷ σπόρῳ, καὶ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν, καὶ πάντεσ οἱ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται. καὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου Ἰσραήλ, καὶ οἰκοδομήσουσι πόλεισ τὰσ ἠφανισμένασ καὶ κατοικήσουσι καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνασ καὶ πίονται τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ ποιήσουσι κήπουσ καὶ φάγονται τὸν καρπὸν αὐτῶν. καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺσ ἐπὶ τῆσ γῆσ αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἐκσπασθῶσιν οὐκέτι ἀπὸ τῆσ γῆσ, ἧσ ἔδωκα αὐτοῖσ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION