Septuagint, Prophetia Osee

(70인역 성경, 호세아서)

ΛΟΓΟΣ Κυρίου, ὃσ ἐγενήθη πρὸσ Ὡσηὲ τὸν τοῦ Βεηρεὶ ἐν ἡμέραισ Ὀζίου καὶ Ἰωάθαμ καὶ Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου βασιλέων Ἰούδα καὶ ἐν ἡμέραισ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ἰωὰσ βασιλέωσ Ἰσραήλ. Ἀρχὴ λόγου Κυρίου εἰσ Ὡσηέ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ὡσηέ. βάδιζε, λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείασ καὶ τέκνα πορνείασ, διότι ἐκπορνεύουσα ἐκπορνεύσει ἡ γῆ ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Κυρίου. καὶ ἐπορεύθη καί ἔλαβε τὴν Γόμερ θυγατέρα Δεβηλαί̈μ, καὶ συνέλαβε καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ αὐτόν. κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰεζραέλ, διότι ἔτι μικρὸν καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα τοῦ Ἰεζραὲλ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ καταπαύσω βασιλείαν οἴκου Ἰσραήλ. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συντρίψω τὸ τόξον τοῦ Ἰσραὴλ ἐν κοιλάδι τοῦ Ἰεζραέλ. καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκε θυγατέρα, καὶ εἶπεν αὐτῷ. κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆσ, Οὐκ‐ἠλεημένη, διότι οὐ μὴ προσθήσω ἔτι ἐλεῆσαι τὸν οἶκον Ἰσραήλ, ἀλλ̓ ἢ ἀντιτασσόμενοσ ἀντιτάξομαι αὐτοῖσ. τοὺσ δὲ υἱοὺσ Ἰούδα ἐλεήσω καὶ σώσω αὐτοὺσ ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ σώσω αὐτοὺσ ἐν τόξῳ οὐδὲ ἐν ρομφαίᾳ οὐδὲ ἐν πολέμῳ οὐδὲ ἐν ἵπποισ οὐδὲ ἐν ἱππεῦσι. καὶ ἀπεγαλάκτισε τὴν Οὐκ‐ἠλεημένην, καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν υἱόν. καὶ εἶπε. κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Οὐ‐λαόσ‐μου, διότι ὑμεῖσ οὐ λαόσ μου, καὶ ἐγώ οὐκ εἰμὶ ὑμῶν. ΚΑΙ ἦν ὁ ἀριθμὸσ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡσ ἡ ἄμμοσ τῆσ θαλάσσησ, ἣ οὐκ ἐκμετρηθήσεται οὐδὲ ἐξαριθμηθήσεται. καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἐρρέθη αὐτοῖσ. οὐ λαόσ μου ὑμεῖσ, κληθήσονται καὶ αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ ζῶντοσ.

καὶ συναχθήσονται υἱοὶ Ἰούδα καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ θήσονται ἑαυτοῖσ ἀρχὴν μίαν καὶ ἀναβήσονται ἐκ τῆσ γῆσ, ὅτι μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ Ἰεζραέλ. εἴπατε τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν. λαόσ μου καὶ τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν. ἠλεημένη. Κρίθητε πρὸσ τὴν μητέρα ὑμῶν, κρίθητε, ὅτι αὕτη οὐ γυνή μου, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀνὴρ αὐτῆσ. καὶ ἐξαρῶ τὴν πορνείαν αὐτῆσ ἐκ προσώπου μου καὶ τὴν μοιχείαν αὐτῆσ ἐκ μέσου μαστῶν αὐτῆσ, ὅπωσ ἂν ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν καὶ ἀποκαταστήσω αὐτὴν καθὼσ ἡμέρα γενέσεωσ αὐτῆσ. καὶ θήσω αὐτὴν ἔρημον καὶ τάξω αὐτὴν ὡσ γῆν ἄνυδρον καὶ ἀποκτενῶ αὐτὴν ἐν δίψει. καὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ οὐ μὴ ἐλεήσω, ὅτι τέκνα πορνείασ ἐστίν. ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἡ μήτηρ αὐτῶν, κατῄσχυνεν ἡ τεκοῦσα αὐτά, ὅτι εἶπε. πορεύσομαι ὀπίσω τῶν ἐραστῶν μου τῶν διδόντων μοι τοὺσ ἄρτουσ μου καὶ τὸ ὕδωρ μου καὶ τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου, τὸ ἔλαιόν μου καὶ πάντα ὅσα μοι καθήκει. διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτῆσ ἐν σκόλοψι καὶ ἀνοικοδομήσω τὰσ ὁδούσ, καὶ τὴν τρίβον αὐτῆσ οὐ μὴ εὕρῃ. καὶ καταδιώξεται τοὺσ ἐραστὰσ αὐτῆσ καὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺσ καὶ ζητήσει αὐτοὺσ καὶ οὐ μὴ εὕρῃ αὐτούσ. καὶ ἐρεῖ. πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω πρὸσ τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον, ὅτι καλῶσ μοι ἦν τότε ἢ νῦν. καὶ αὐτὴ οὐκ ἔγων ὅτι ἐγὼ ἔδωκα αὐτῇ τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ἀργύριον ἐπλήθυνα αὐτῇ. αὐτὴ δὲ ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ ἐποίησε τῇ Βάαλ. διὰ τοῦτο ἐπιστρέψω καὶ κομιοῦμαι τὸν σῖτόν μου καθ̓ ὥραν αὐτοῦ καὶ τὸν οἶνόν μου ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ ἀφελοῦμαι τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου τοῦ μὴ καλύπτειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆσ. καὶ νῦν ἀποκαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆσ ἐνώπιον τῶν ἐραστῶν αὐτῆσ, καὶ οὐδεὶσ οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν ἐκ χειρόσ μου. καὶ ἀποστρέψω πάσασ τὰσ εὐφροσύνασ αὐτῆσ, ἑορτὰσ αὐτῆσ καὶ τὰσ νουμηνίασ αὐτῆσ καὶ τὰ σάββατα αὐτῆσ καὶ πάσασ τὰσ πανηγύρεισ αὐτῆσ. καὶ ἀφανιῶ ἄμπελον αὐτῆσ καὶ τάσ συκᾶσ αὐτῆσ, ὅσα εἶπε. μισθώματά μου ταῦτά ἐστιν ἃ ἔδωκάν μοι οἱ ἐρασταί μου, καὶ θήσομαι αὐτὰ εἰσ μαρτύριον, καὶ καταφάγεται αὐτὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆσ γῆσ. καὶ ἐκδικήσω ἐπ̓ αὐτὴν τὰσ ἡμέρασ τῶν Βααλείμ, ἐν αἷσ ἐπέθυεν αὐτοῖσ καὶ περιετίθετο τὰ ἐνώτια αὐτῆσ καὶ τὰ καθόρμια αὐτῆσ καὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τῶν ἐραστῶν αὐτῆσ, ἐμοῦ δὲ ἐπελάθετο, λέγει Κύριοσ. — Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πλανῶ αὐτὴν καὶ τάξω αὐτὴν ὡσ ἔρημον καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς καὶ δώσω αὐτῇ τὰ κτήματα αὐτῆσ ἐκεῖθεν καὶ τὴν κοιλάδα Ἀχὼρ διανοῖξαι σύνεσιν αὐτῆσ, καὶ ταπεινωθήσεται ἐκεῖ κατὰ τὰσ ἡμέρασ νηπιότητοσ αὐτῆσ καὶ κατὰ τὰσ ἡμέρασ ἀναβάσεωσ αὐτῆσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριοσ, καλέσει με. ὁ ἀνήρ μου, καὶ οὐ καλέσει με ἔτι Βααλείμ. καὶ ἐξαρῶ τὰ ὀνόματα τῶν Βααλεὶμ ἐκ στόματοσ αὐτῆσ καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν οὐκ ἔτι τὰ ὀνόματα αὐτῶν. καὶ διαθήσομαι αὐτοῖσ διαθήκην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μετὰ τῶν θηρίων τοῦ ἀγροῦ καὶ μετὰ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἑρπετῶν τῆσ γῆσ. καὶ τόξον καὶ ρομφαίαν καὶ πόλεμον συντρίψω ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ κατοικιῶ σε ἐπ̓ ἐλπίδι. καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ εἰσ τὸν αἰῶνα καὶ μνηστεύσομαί σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι καὶ ἐν ἐλέει καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν πίστει, καὶ ἐπιγνώσῃ τὸν Κύριον. καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριοσ, ἐπακούσομαι τῷ οὐρανῷ, καὶ αὐτὸσ ἐπακούσεται τῇ γῇ, καὶ ἡ γῆ ἐπακούσεται τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ αὐτὰ ἐπακούσεται τῷ Ἰεζραέλ. καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ‐ἠλεημένην καὶ ἐρῶ τῷ Οὐ‐λαῷ‐μου. λαόσ μου εἰ σύ, καὶ αὐτὸσ ἐρεῖ. Κύριοσ ὁ Θεόσ μου εἶ σύ. ΚΑΙ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. ἔτι πορεύθητι καὶ ἀγάπησον γυναῖκα ἀγαπῶσαν πονηρὰ καὶ μοιχαλίν, καθὼσ ἀγαπᾷ ὁ Θεὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ καὶ αὐτοὶ ἀποβλέπουσιν ἐπὶ θεοὺσ ἀλλοτρίουσ καὶ φιλοῦσι πέμματα μετὰ σταφίδων.

καὶ ἐμισθωσάμην ἐμαυτῷ πεντεκαίδεκα ἀργυρίου καὶ γομὸρ κριθῶν καὶ νέβελ οἴνου καὶ εἶπα πρὸσ αὐτήν. ἡμέρασ πολλὰσ καθήσῃ ἐπ̓ ἐμοὶ καὶ οὐ μὴ πορνεύσῃσ, οὐδὲ μὴ γένῃ ἀνδρὶ ἑτέρῳ, καὶ ἐγὼ ἐπὶ σοί. διότι ἡμέρασ πολλὰσ καθήσονται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οὐκ ὄντοσ βασιλέωσ οὐδὲ ὄντοσ ἄρχοντοσ οὐδὲ οὔσησ θυσίασ οὐδὲ ὄντοσ θυσιαστηρίου οὐδὲ ἱερατείασ οὐδὲ δήλων. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἐπιζητήσουσι Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν καὶ Δαυὶδ τὸν βασιλέα αὐτῶν. καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ αὐτοῦ ἐπ̓ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. ΑΚΟΥΣΑΤΕ λόγον Κυρίου, υἱοὶ Ἰσραήλ, ὅτι κρίσισ τῷ Κυρίῳ πρὸσ τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν, διότι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδὲ ἔλεοσ οὐδὲ ἐπίγνωσισ Θεοῦ ἐπὶ τῆσ γῆσ.

ἀρὰ καὶ ψεῦδοσ καὶ φόνοσ καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ αἵματα ἀφ̓ αἵμασι μίσγουσι. διὰ τοῦτο πενθήσει ἡ γῆ καὶ σμικρυνθήσεται σὺν πᾶσι τοῖσ κατοικοῦσιν αὐτήν, σὺν τοῖσ θηρίοισ τοῦ ἀγροῦ καὶ σὺν τοῖσ ἑρπετοῖσ τῆσ γῆσ καὶ σὺν τοῖσ πετεινοῖσ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οἱ ἰχθύεσ τῆσ θαλάσσησ ἐκλείψουσιν, ὅπωσ μηδεὶσ μήτε δικάζηται μήτε ἐλέγχῃ μηδείσ. ὁ δὲ λαόσ μου ὡσ ἀντιλεγόμενοσ ἱερεύσ. καὶ ἀσθενήσεισ ἡμέρασ, καὶ ἀσθενήσει ὁ προφήτησ μετὰ σοῦ. νυκτὶ ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου. ὡμοιώθη ὁ λαόσ μου ὡσ οὐκ ἔχων γνῶσιν. ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν ἀπώσω, κἀγὼ ἀπώσομαί σε τοῦ μὴ ἱερατεύειν μοι. καὶ ἐπελάθου νόμον Θεοῦ σου, κἀγὼ ἐπιλήσομαι τέκνων σου. κατὰ τὸ πλῆθοσ αὐτῶν οὕτωσ ἥμαρτόν μοι. τὴν δόξαν αὐτῶν εἰσ ἀτιμίαν θήσομαι. ἁμαρτίασ λαοῦ μου φάγονται καὶ ἐν ταῖσ ἀδικίαισ αὐτῶν λήψονται τὰσ ψυχὰσ αὐτῶν. καὶ ἔσται καθὼσ ὁ λαὸσ οὕτωσ καὶ ὁ ἱερεύσ. καὶ ἐκδικήσω ἐπ̓ αὐτὸν τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ. καὶ φάγονται καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, ἐπόρνευσαν καὶ οὐ μὴ κατευθύνωσι, διότι τὸν Κύριον ἐγκατέλιπον τοῦ φυλάξαι. ‐ Πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου. ἐν συμβόλοισ ἐπηρώτων, καὶ ἐν ράβδοισ αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ. πνεύματι πορνείασ ἐπλανήθησαν καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. ἐπὶ τὰσ κορυφὰσ τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον καὶ ἐπὶ τοὺσ βουνοὺσ ἔθυον, ὑποκάτω δρυὸσ καὶ λεύκησ καὶ δένδρου συσκιάζοντοσ, ὅτι καλὸν σκέπη. διὰ τοῦτο ἐκπορνεύσουσιν αἱ θυγατέρεσ ὑμῶν, καὶ αἱ νύμφαι ὑμῶν μοιχεύσουσι. καὶ οὐ μὴ ἐπισκέψωμαι ἐπὶ τὰσ θυγατέρασ ὑμῶν, ὅταν πορνεύσωσι, καὶ ἐπὶ τὰσ νύμφασ ὑμῶν, ὅταν μοιχεύσωσιν. ὅτι αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο καὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον, καὶ ὁ λαὸσ ὁ συνίων συνεπλέκετο μετὰ πόρνησ. ‐ Σὺ δέ, Ἰσραήλ, μὴ ἀγνόει, καὶ Ἰούδα, μὴ εἰσπορεύεσθε εἰσ Γάλγαλα καὶ μὴ ἀναβαίνετε εἰσ τὸν Οἶκον Ὦν καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα Κύριον. διότι ὡσ δάμαλισ παροιστρῶσα παροίστρησεν Ἰσραήλ. νῦν νεμήσει αὐτοὺσ Κύριοσ ὡσ ἀμνὸν ἐν εὐρυχώρῳ. μέτοχοσ εἰδώλων Ἐφραὶμ ἔθηκεν ἑαυτῷ σκάνδαλα, ἡρέτισε Χαναναίουσ. πορνεύοντεσ ἐξεπόρνευσαν, ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ φρυάγματοσ αὐτῶν. συστροφὴ πνεύματοσ σὺ εἶ ἐν ταῖσ πτέρυξιν αὐτῆσ, καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν. ΑΚΟΥΣΑΤΕ ταῦτα, οἱ ἱερεῖσ, καὶ προσέχετε, οἶκοσ Ἰσραήλ, καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ βασιλέωσ, ἐνωτίζεσθε, διότι πρὸσ ὑμᾶσ ἐστι τὸ κρίμα. ὅτι παγὶσ ἐγενήθητε τῇ σκοπιᾷ καὶ ὡσ δίκτυον ἐκτεταμένον ἐπὶ τὸ Ἰταβύριον,

ὃ οἱ ἀγρεύοντεσ τὴν θήραν κατέπηξαν. ἐγὼ δὲ παιδευτὴσ ὑμῶν. ἐγὼ ἔγνων τὸν Ἐφραίμ, καὶ Ἰσραὴλ οὐκ ἀπέστη ἀπ̓ ἐμοῦ. διότι νῦν ἐξεπόρνευσεν Ἐφραίμ, ἐμιάνθη Ἰσραήλ. οὐκ ἔδωκαν τὰ διαβούλια αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸσ τὸν Θεὸν αὐτῶν, ὅτι πνεῦμα πορνείασ ἐν αὐτοῖσ ἐστι, τὸν δὲ Κύριον οὐκ ἐπέγνωσαν. καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρισ τοῦ Ἰσραὴλ εἰσ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ Ἰσραὴλ καὶ Ἐφραὶμ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖσ ἀδικίαισ αὐτῶν, καὶ ἀσθενήσει καὶ Ἰούδασ μετ̓ αὐτῶν. μετὰ προβάτων καὶ μόσχων πορεύσονται τοῦ ἐκζητῆσαι τὸν Κύριον καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόν, ὅτι ἐκκέκλικεν ἀπ̓ αὐτῶν, ὅτι τὸν Κύριον ἐγκατέλιπον, ὅτι τέκνα ἀλλότρια ἐγεννήθησαν αὐτοῖσ. νῦν καταφάγεται αὐτοὺσ ἡ ἐρυσίβη, καὶ τοὺσ κλήρουσ αὐτῶν. ‐ Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺσ βουνούσ, ἠχήσατε ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, κηρύξατε ἐν τῷ οἴκῳ Ὦν. ἐξέστη Βενιαμίν, Ἐφραὶμ εἰσ ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραισ ἐλέγχου. ἐν ταῖσ φυλαῖσ τοῦ Ἰσραὴλ ἔδειξα πιστά. ἐγένοντο οἱ ἄρχοντεσ Ἰούδα ὡσ μετατιθέντεσ ὅρια, ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐκχεῶ ὡσ ὕδωρ τὸ ὅρμημά μου. κατεδυνάστευσεν Ἐφραὶμ τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ, κατεπάτησε κρίμα, ὅτι ἤρξατο πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν ματαίων. καὶ ἐγὼ ὡσ ταραχὴ τῷ Ἐφραὶμ καὶ ὡσ κέντρον τῷ οἴκῳ Ἰούδα. καὶ εἶδεν Ἐφραὶμ τὴν νόσον αὐτοῦ καὶ Ἰούδασ τὴν ὀδύνην αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθη Ἐφραὶμ πρὸσ Ἀσσυρίουσ καὶ ἀπέστειλε πρέσβεισ πρὸσ βασιλέα Ἰαρείμ. καὶ αὐτὸσ οὐκ ἠδυνάσθη ἰάσασθαι ὑμᾶσ, καὶ οὐ μὴ διαπαύσῃ ἐξ ὑμῶν ὀδύνη. διότι ἐγώ εἰμι ὡσ πανθὴρ τῷ Ἐφραὶμ καὶ ὡσ λέων τῷ οἴκῳ Ἰούδα. καὶ ἐγὼ ἁρπῶμαι καὶ πορεύσομαι καὶ λήψομαι, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενοσ. πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω εἰσ τὸν τόπον μου, ἕωσ οὗ ἀφανισθῶσι. καὶ ζητήσουσι τὸ πρόσωπόν μου, ἐν θλίψει αὐτῶν ὀρθριοῦσι πρόσ με λέγοντεσ. ΠΟΡΕΥΘΩΜΕΝ καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὅτι αὐτὸσ ἥρπακε καὶ ἰάσεται ἡμᾶσ, πατάξει καὶ μοτώσει ἡμᾶσ.

ὑγιάσει ἡμᾶσ μετὰ δύο ἡμέρασ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἐξαναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ γνωσόμεθα. διώξωμεν τοῦ γνῶναι τὸν Κύριον, ὡσ ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν, καὶ ἥξει ὡσ ὑετὸσ ἡμῖν πρώϊμοσ καὶ ὄψιμοσ γῇ. τί σοι ποιήσω Ἐφραίμ̣ τί σοι ποιήσω Ἰούδα̣ τὸ δὲ ἔλεοσ ὑμῶν ὡσ νεφέλη πρωϊνὴ καὶ ὡσ δρόσοσ ὀρθρινὴ πορευομένη. ‐ Διὰ τοῦτο ἀπεθέρισα τοὺσ προφήτασ ὑμῶν, ἀπέκτεινα αὐτοὺσ ἐν ρήματι στόματόσ μου, καὶ τὸ κρίμα μου ὡσ φῶσ ἐξελεύσεται. διότι ἔλεοσ θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ ὁλοκαυτώματα. αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡσ ἄνθρωποσ παραβαίνων διαθήκην. ἐκεῖ κατεφρόνησέ μου Γαλαὰδ πόλισ ἐργαζομένη μάταια, ταράσσουσα ὕδωρ, καὶ ἡ ἰσχύσ σου ἀνδρὸσ πειρατοῦ. ἔκρυψαν ἱερεῖσ ὁδόν, ἐφόνευσαν Σίκιμα, ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν. ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Ἰσραὴλ εἶδον φρικώδη ἐκεῖ, πορνείαν τοῦ Ἐφραίμ. ἐμιάνθη Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα. ἄρχου τρυγᾶν σεαυτῷ ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου ἐν τῷ ἰάσασθαί με τὸν Ἰσραήλ. ΚΑΙ ἀποκαλυφθήσεται ἡ ἀδικία Ἐφραὶμ καὶ ἡ κακία Σαμαρείασ, ὅτι εἰργάσαντο ψευδῆ. καὶ κλέπτησ πρὸσ αὐτὸν εἰσελεύσεται, ἐκδιδύσκων λῃστὴσ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ,

ὅπωσ συνᾴδωσιν ὡσ ᾄδοντεσ τῇ καρδίᾳ αὐτῶν. πάσασ τὰσ κακίασ αὐτῶν ἐμνήσθην. νῦν ἐκύκλωσαν αὐτοὺσ τὰ διαβούλια αὐτῶν, ἀπέναντι τοῦ προσώπου μου ἐγένοντο. ἐν ταῖσ κακίαισ αὐτῶν εὔφραναν βασιλεῖσ καὶ ἐν τοῖσ ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντασ. πάντεσ μοιχεύοντεσ, ὡσ κλίβανοσ καιόμενοσ εἰσ πέψιν κατακαύματοσ ἀπὸ τῆσ φλογόσ, ἀπὸ φυράσεωσ στέατοσ ἕωσ τοῦ ζυμωθῆναι αὐτό. αἱ ἡμέραι τῶν βασιλέων ὑμῶν, ἤρξαντο οἱ ἄρχοντεσ θυμοῦσθαι ἐξ οἴνου, ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετὰ λοιμῶν. διότι ἀνεκαύθησαν ὡσ κλίβανοσ αἱ καρδίαι αὐτῶν, ἐν τῷ καταράσσειν αὐτούσ, ὅλην τὴν νύκτα ὅπου Ἐφραὶμ ἐνεπλήσθη, πρωί̈ ἐγενήθη, ἀνεκαύθη ὡσ πυρὸσ φέγγοσ. πάντεσ ἐθερμάνθησαν ὡσ κλίβανοσ καὶ κατέφαγον τοὺσ κριτὰσ αὐτῶν. πάντεσ οἱ βασιλεῖσ αὐτῶν ἔπεσαν, οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖσ ὁ ἐπικαλούμενοσ πρόσ με. ‐ Ἐφραὶμ ἐν τοῖσ λαοῖσ αὐτοῦ συνεμίγνυτο, Ἐφραὶμ ἐγένετο ἐγκρυφίασ οὐ μεταστρεφόμενοσ. κατέφαγον ἀλλότριοι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ, αὐτὸσ δὲ οὐκ ἔγνω. καὶ πολιαὶ ἐξήνθησαν αὐτῷ, καὶ αὐτὸσ οὐκ ἔγνω. καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρισ Ἰσραὴλ εἰσ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπέστρεψαν πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν αὐτὸν ἐν πᾶσι τούτοισ. καὶ ἦν Ἐφραὶμ ὡσ περιστερὰ ἄνουσ οὐχ ἔχουσα καρδίαν. Αἴγυπτον ἐπεκαλεῖτο καὶ εἰσ Ἀσσυρίουσ ἐπορεύθησαν. καθὼσ ἂν πορεύωνται, ἐπιβαλῶ ἐπ̓ αὐτοὺσ τὸ δίκτυόν μου. καθὼσ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατάξω αὐτούσ, παιδεύσω αὐτοὺσ ἐν τῇ ἀκοῇ τῆσ θλίψεωσ αὐτῶν. οὐαὶ αὐτοῖσ, ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ̓ ἐμοῦ. δείλαιοί εἰσιν, ὅτι ἠσέβησαν εἰσ ἐμέ. ἐγὼ δὲ ἐλυτρωσάμην αὐτούσ, αὐτοὶ δὲ κατελάλησαν κατ̓ ἐμοῦ ψευδῆ. καὶ οὐκ ἐβόησαν πρόσ με αἱ καρδίαι αὐτῶν, ἀλλ̓ ἢ ὠλόλυζον ἐν ταῖσ κοίταισ αὐτῶν. ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ κατετέμνοντο. ἐπαιδεύθησαν ἐν ἐμοί, κἀγὼ κατίσχυσα τοὺσ βραχίονασ αὐτῶν, καὶ εἰσ ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηρά. ἀπεστράφησαν εἰσ οὐδέν, ἐγένοντο ὡσ τόξον ἐντεταμένον. πεσοῦνται ἐν ρομφαίᾳ οἱ ἄρχοντεσ αὐτῶν δἰ ἀπαιδευσίαν γλώσσησ αὐτῶν. οὗτοσ ὁ φαυλισμὸσ αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. ΕΙΣ κόλπον αὐτῶν ὡσ γῆ, ὡσ ἀετὸσ ἐπὶ οἶκον Κυρίου, ἀνθ̓ ὧν παρέβησαν τὴν διαθήκην μου καὶ κατὰ τοῦ νόμου μου ἠσέβησαν.

ἐμὲ κεκράξονται. ὁ Θεόσ, ἐγνώκαμέν σε. ὅτι Ἰσραὴλ ἀπεστρέψατο ἀγαθά, ἐχθρὸν κατεδίωξαν. ἑαυτοῖσ ἐβασίλευσαν καὶ οὐ δἰ ἐμοῦ. ἦρξαν καὶ οὐκ ἐγνώρισάν μοι. τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ἐποίησαν ἑαυτοῖσ εἴδωλα, ὅπωσ ἐξολοθρευθῶσιν. ἀπότριψαι τὸν μόσχον σου, Σαμάρεια. παρωξύνθη ὁ θυμόσ μου ἐπ̓ αὐτούσ. ἕωσ τίνοσ οὐ μὴ δύνωνται καθαρισθῆναι ἐν τῷ Ἰσραήλ̣ καὶ αὐτὸ τέκτων ἐποίησε, καὶ οὐ θεόσ ἐστι. διότι πλανῶν ἦν ὁ μόσχοσ σου, Σαμάρεια. ὅτι ἀνεμόφθορα ἔσπειραν, καὶ ἡ καταστροφὴ αὐτῶν ἐκδέξεται αὐτά. δράγμα οὐκ ἔχον ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι ἄλευρον. ἐὰν δὲ καὶ ποιήσῃ, ἀλλότριοι καταφάγονται αὐτό. κατεπόθη Ἰσραήλ, νῦν ἐγένετο ἐν τοῖσ ἔθνεσιν ὡσ σκεῦοσ ἄχρηστον, ὅτι αὐτοὶ ἀνέβησαν εἰσ Ἀσσυρίουσ. ἀνέθαλε καθ̓ ἑαυτὸν Ἐφραίμ, δῶρα ἠγάπησαν. διὰ τοῦτο παραδοθήσονται ἐν τοῖσ ἔθνεσι. νῦν εἰσδέξομαι αὐτούσ, καὶ κοπάσουσι μικρὸν τοῦ χρίειν βασιλέα καὶ ἄρχοντασ. ὅτι ἐπλήθυνεν Ἐφραὶμ θυσιαστήρια, εἰσ ἁμαρτίασ ἐγένοντο αὐτῷ θυσιαστήρια ἠγαπημένα. καταγράψω αὐτῷ πλῆθοσ καὶ τὰ νόμιμα αὐτοῦ, εἰσ ἀλλότρια ἐλογίσθησαν θυσιαστήρια τὰ ἠγαπημένα. διότι ἐὰν θύσωσι θυσίαν καὶ φάγωσι κρέα, Κύριοσ οὐ προσδέξεται αὐτά. νῦν μνησθήσεται τὰσ ἀδικίασ αὐτῶν καὶ ἐκδικήσει τὰσ ἁμαρτίασ αὐτῶν. αὐτοὶ εἰσ Αἴγυπτον ἀπέστρεψαν καὶ ἐν Ἀσσυρίοισ ἀκάθαρτα φάγονται. καὶ ἐπελάθετο Ἰσραὴλ τοῦ ποιήσαντοσ αὐτὸν καὶ ᾠκοδόμησαν τεμένη, καὶ Ἰούδασ ἐπλήθυνε πόλεισ τετειχισμένασ. καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰσ τὰσ πόλεισ αὐτοῦ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῶν. ΜΗ χαῖρε Ἰσραήλ, μηδὲ εὐφραίνου καθὼσ οἱ λαοί, διότι ἐπόρνευσασ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ σου. ἠγάπησασ δόματα ἐπὶ πάντα ἅλωνα σίτου.

ἅλων καὶ ληνὸσ οὐκ ἔγνω αὐτούσ, καὶ ὁ οἶνοσ ἐψεύσατο αὐτούσ. οὐ κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ τοῦ Κυρίου. κατῴκησεν Ἐφραὶμ Αἴγυπτον, καὶ ἐν Ἀσσυρίοισ ἀκάθαρτα φάγονται. οὐκ ἔσπεισαν τῷ Κυρίῳ οἶνον καὶ οὐχ ἥδυναν αὐτῷ. αἱ θυσίαι αὐτῶν ὡσ ἄρτοσ πένθουσ αὐτοῖσ, πάντεσ οἱ ἐσθίοντεσ αὐτὰ μιανθήσονται, διότι οἱ ἄρτοι αὐτῶν ταῖσ ψυχαῖσ αὐτῶν οὐκ εἰσελεύσονται εἰσ τὸν οἶκον Κυρίου. τί ποιήσετε ἐν ἡμέραισ πανηγύρεωσ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆσ τοῦ Κυρίου̣ διὰ τοῦτο ἰδοὺ πορεύσονται ἐκ ταλαιπωρίασ Αἰγύπτου, καὶ ἐκδέξεται αὐτοὺσ Μέμφισ, καὶ θάψει αὐτοὺσ Μαχμάσ. τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεθροσ κληρονομήσει αὐτό, ἄκανθαι ἐν τοῖσ σκηνώμασιν αὐτῶν. ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆσ ἐκδικήσεωσ, ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆσ ἀνταποδόσεώσ σου, καὶ κακωθήσεται Ἰσραὴλ ὥσπερ ὁ προφήτησ ὁ παρεξεστηκώσ, ἄνθρωποσ ὁ πνευματοφόροσ. ὑπὸ τοῦ πλήθουσ τῶν ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθη μανία σου. σκοπὸσ Ἐφραὶμ μετὰ Θεοῦ. προφήτησ, παγὶσ σκολιὰ ἐπὶ πάσασ τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ. μανίαν ἐν οἴκῳ Κυρίου κατέπηξαν. ἐφθάρησαν κατὰ τὰσ ἡμέρασ τοῦ βουνοῦ. μνησθήσεται ἀδικίασ αὐτῶν, ἐκδικήσει ἁμαρτίασ αὐτῶν. ‐ Ὡσ σταφυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον τὸν Ἰσραὴλ καὶ ὡσ σκοπὸν ἐν συκῇ πρώϊμον πατέρασ αὐτῶν εἶδον. αὐτοὶ εἰσῆλθον πρὸσ τὸν Βεελφεγὼρ καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰσ αἰσχύνην, καὶ ἐγένοντο οἱ ἐβδελυγμένοι ὡσ οἱ ἠγαπημένοι. Ἐφραὶμ ὡσ ὄρνεον ἐξεπετάσθη, αἱ δόξαι αὐτῶν ἐκ τόκων καὶ ὠδίνων καὶ συλλήψεων. διότι καὶ ἐὰν ἐκθρέψωσι τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀτεκνωθήσονται ἐξ ἀνθρώπων. διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖσ ἐστι, σάρξ μου ἐξ αὐτῶν. Ἐφραίμ, ὃν τρόπον εἶδον. εἰσ θήραν παρέστησαν τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ Ἐφραὶμ τοῦ ἐξαγαγεῖν εἰσ ἀποκέντησιν τὰ τέκνα αὐτοῦ. δὸσ αὐτοῖσ, Κύριε. τί δώσεισ αὐτοῖσ̣ δὸσ αὐτοῖσ μήτραν ἀτεκνοῦσαν καὶ μαστούσ ξηρούσ. πᾶσαι αἱ κακίαι αὐτῶν ἐν Γαλγάλ, ὅτι ἐκεῖ ἐμίσησα αὐτούσ. διὰ τὰσ κακίασ τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου μου ἐκβαλῶ αὐτούσ, οὐ μὴ προσθήσω τοῦ ἀγαπῆσαι αὐτούσ. πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ αὐτῶν ἀπειθοῦντεσ. ἐπόνεσεν Ἐφραίμ. τὰσ ρίζασ αὐτοῦ ἐξηράνθη, καρπὸν οὐκ ἔτι μὴ ἐνέγκῃ. διότι καὶ ἐὰν γεννήσωσιν, ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίασ αὐτῶν. ἀπώσεται αὐτοὺσ ὁ Θεόσ, ὅτι οὐκ εἰσήκουσαν αὐτοῦ, καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖσ ἔθνεσιν. ΑΜΠΕΛΟΣ εὐκληματοῦσα Ἰσραήλ, ὁ καρπὸσ εὐθηνῶν αὐτῆσ. κατὰ τὸ πλῆθοσ τῶν καρπῶν αὐτῆσ ἐπλήθυνε τὰ θυσιαστήρια, κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆσ γῆσ αὐτοῦ ᾠκοδόμησε στήλασ.

ἐμέρισαν καρδίασ αὐτῶν, νῦν ἀφανισθήσονται. αὐτὸσ κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν, ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν. διότι νῦν ἐροῦσιν. οὐκ ἔστι βασιλεὺσ ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐφοβήθημεν τὸν Κύριον, ὁ δὲ βασιλεὺσ τί ποιήσει ἡμῖν̣ λαλῶν ρήματα προφάσεισ ψευδεῖσ διαθήσεται διαθήκην. ἀνατελεῖ ὡσ ἄγρωστισ κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ὦν παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦντεσ Σαμάρειαν, ὅτι ἐπένθησε λαὸσ αὐτοῦ ἐπ̓ αὐτόν. καὶ καθὼσ παρεπίκραναν αὐτόν, ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ, ὅτι μετῳκίσθη ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ αὐτὸν εἰσ Ἀσσυρίουσ δήσαντεσ ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ Ἰαρείμ. ἐν δόματι Ἐφραὶμ δέξεται, καὶ αἰσχυνθήσεται Ἰσραὴλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ. ἀπέρριψε Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆσ ὡσ φρύγανον ἐπὶ προσώπου ὕδατοσ. καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ὦν, ἁμαρτήματα τοῦ Ἰσραήλ. ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν. καὶ ἐροῦσι τοῖσ ὄρεσι. καλύψατε ἡμᾶσ, καὶ τοῖσ βουνοῖσ. πέσατε ἐφ̓ ἡμᾶσ. ‐ Ἀφ̓ οὗ οἱ βουνοί, ἥμαρτεν Ἰσραήλ, ἐκεῖ ἔστησαν. οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺσ ἐν τῷ βουνῷ πόλεμοσ ἐπὶ τὰ τέκνα ἀδικίασ̣ ἦλθε παιδεῦσαι αὐτούσ, καὶ συναχθήσονται ἐπ̓ αὐτοὺσ λαοὶ ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺσ ἐν ταῖσ δυσὶν ἀδικίαισ αὐτῶν. Ἐφραὶμ δάμαλισ δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκοσ, ἐγὼ δὲ ἀπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆσ. ἐπιβιβῶ Ἐφραὶμ καὶ παρασιωπήσομαι Ἰούδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ Ἰακώβ. σπείρατε ἑαυτοῖσ εἰσ δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰσ καρπὸν ζωῆσ, φωτίσατε ἑαυτοῖσ φῶσ γνώσεωσ, ἐκζητήσατε τὸν Κύριον ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνησ ὑμῖν. ἱνατὶ παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰσ ἀδικίασ αὐτῆσ ἐτρυγήσατε̣ ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ, ὅτι ἤλπισασ ἐν τοῖσ ἁμαρτήμασί σου, ἐν πλήθει δυνάμεώσ σου. καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου, καὶ πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται. ὡσ ἄρχων Σαλαμὰν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Ἱεροβάαλ, ἐν ἡμέραισ πολέμου μητέρα ἐπὶ τέκνοισ ἠδάφισαν. οὕτωσ ποιήσω ὑμῖν, οἶκοσ τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ προσώπου ἀδικίασ κακιῶν ὑμῶν. ΟΡΘΡΟΥ ἀπερρίφησαν, ἀπερρίφη βασιλεὺσ Ἰσραήλ. ὅτι νήπιοσ Ἰσραήλ, καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ.

καθὼσ μετεκάλεσα αὐτούσ, οὕτωσ ἀπῴχοντο ἐκ προσώπου μου. αὐτοὶ τοῖσ Βααλεὶμ ἔθυον καὶ τοῖσ γλυπτοῖσ ἐθυμίων. καὶ ἐγὼ συνεπόδισα τὸν Ἐφραίμ, ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπὶ τὸν βραχίονά μου, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι αὐτούσ. ἐν διαφθορᾷ ἀνθρώπων ἐξέτεινα αὐτοὺσ ἐν δεσμοῖσ ἀγαπήσεώσ μου καὶ ἔσομαι αὐτοῖσ ὡσ ραπίζων ἄνθρωποσ ἐπὶ τὰσ σιαγόνασ αὐτοῦ. καὶ ἐπιβλέψομαι πρὸσ αὐτόν, δυνήσομαι αὐτῷ. κατῴκησεν Ἐφραὶμ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ Ἀσσοὺρ αὐτὸσ βασιλεὺσ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἠθέλησεν ἐπιστρέψαι. καὶ ἠσθένησε ρομφαία ἐν ταῖσ πόλεσιν αὐτοῦ καὶ κατέπαυσεν ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ, καὶ φάγονται ἐκ τῶν διαβουλίων αὐτῶν. καὶ ὁ λαὸσ αὐτοῦ ἐπικρεμάμενοσ ἐκ τῆσ κατοικίασ αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸσ ἐπὶ τὰ τίμια αὐτοῦ θυμωθήσεται, καὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόν. τί σε διαθῶμαι, Ἐφραίμ̣ ὑπερασπιῶ σου, Ἰσραήλ̣ τί σε διαθῷ̣ ὡσ Ἀδαμὰ θήσομαί σε καὶ ὡσ Σεβνείμ̣ μετεστράφη ἡ καρδία μου ἐν τῷ αὐτῷ, συνεταράχθη ἡ μεταμέλειά μου. οὐ μὴ ποιήσω κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου, οὐ μὴ ἐγκαταλίπω τοῦ ἐξαλειφθῆναι τὸν Ἐφραίμ. διότι Θεὸσ ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἄνθρωποσ. ἐν σοὶ ἅγιοσ, καὶ οὐκ εἰσελεύσομαι εἰσ πόλιν. ὀπίσω Κυρίου πορεύσομαι. ὡσ λέων ἐρεύξεται, ὅτι αὐτὸσ ὠρύσεται, καὶ ἐκστήσονται τέκνα ὑδάτων. ἐκστήσονται ὡσ ὄρνεον ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὡσ περιστερὰ ἐκ γῆσ Ἀσσυρίων. καὶ ἀποκαταστήσω αὐτούσ εἰσ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν, λέγει Κύριοσ. ΕΚΥΚΛΩΣΕ με ἐν ψεύδει Ἐφραὶμ καὶ ἐν ἀσεβείασ οἶκοσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα. νῦν ἔγνω αὐτοὺσ ὁ Θεόσ, καὶ λαὸσ ἅγιοσ κεκλήσεται Θεοῦ.

ὁ δὲ Ἐφραὶμ πονηρὸν πνεῦμα ἐδίωξε, καύσωνα ὅλην τὴν ἡμέραν. κενὰ καὶ μάταια ἐπλήθυνε καὶ διαθήκην μετὰ Ἀσσυρίων διέθετο, καὶ ἔλαιον εἰσ Αἴγυπτον ἐνεπορεύετο. καὶ κρίσισ τῷ Κυρίῳ πρὸσ Ἰούδαν τοῦ ἐκδικῆσαι τὸν Ἰακώβ. κατὰ τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἀποδώσει αὐτῷ. ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐπτέρνισε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐν κόποισ αὐτοῦ ἐνίσχυσε πρὸσ Θεὸν καὶ ἐνίσχυσε μετὰ ἀγγέλου, καὶ ἠδυνάσθη. ἔκλαυσαν καὶ ἐδεήθησάν μου, ἐν τῷ οἴκῳ Ὦν εὕροσάν με, καὶ ἐκεῖ ἐλαλήθη πρὸσ αὐτούσ. ὁ δὲ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ παντοκράτωρ ἔσται μνημόσυνον αὐτοῦ. καὶ σὺ ἐν Θεῷ σου ἐπιστρέψεισ. ἔλεον καὶ κρίμα φυλάσσου καὶ ἔγγιζε πρὸσ τὸν Θεόν σου διαπαντόσ. ‐ Χαναὰν ἐν χειρὶ αὐτοῦ ζυγὸσ ἀδικίασ, καταδυναστεύειν ἠγάπησε. καὶ εἶπε Ἐφραίμ. πλὴν πεπλούτηκα, εὕρηκα ἀναψυχὴν ἐμαυτῷ. πάντεσ οἱ πόνοι αὐτοῦ οὐχ εὑρεθήσονται αὐτῷ, δἰ ἀδικίασ ἃσ ἥμαρτεν. ἐγὼ δὲ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, ἔτι κατοικιῶ σε ἐν σκηναῖσ καθὼσ ἡμέρᾳ ἑορτῆσ. καὶ λαλήσω πρὸσ προφήτασ, καὶ ἐγὼ ὁράσεισ ἐπλήθυνα καὶ ἐν χερσὶ προφητῶν ὡμοιώθην. εἰ μὴ Γαλαὰδ ἐστιν, ἄρα ψευδεῖσ ἦσαν ἐν Γαλγὰλ ἄρχοντεσ θυσιάζοντεσ, καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ὡσ χελῶναι ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. καὶ ἀνεχώρησεν Ἰακὼβ εἰσ πεδίον Συρίασ, καὶ ἐδούλευσεν Ἰσραὴλ ἐν γυναικὶ καὶ ἐν γυναικὶ ἐφυλάξατο. καὶ ἐν προφήτῃ ἀνήγαγε Κύριοσ τὸν Ἰσραὴλ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, καὶ ἐν προφήτῃ διεφυλάχθη. ἐθύμωσεν Ἐφραὶμ καὶ παρώργισε, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ̓ αὐτὸν ἐκχυθήσεται, καὶ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ Κύριοσ. ΚΑΤΑ τὸν λόγον Ἐφραὶμ δικαιώματα ἔλαβεν αὐτὸσ ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἔθετο αὐτὰ τῇ Βάαλ καὶ ἀπέθανε.

καὶ νῦν προσέθεντο τοῦ ἁμαρτάνειν ἔτι, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ χώνευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν κατ̓ εἰκόνα εἰδώλων, ἔργα τεκτόνων συντετελεσμένα αὐτοῖσ. αὐτοὶ λέγουσι. θύσατε ἀνθρώπουσ, μόσχοι γὰρ ἐκλελοίπασι. διὰ τοῦτο ἔσονται ὡσ νεφέλη πρωϊνὴ καὶ ὡσ δρόσοσ ὀρθρινὴ πορευομένη, ὥσπερ χνοῦσ ἀποφυσώμενοσ ἀφ̓ ἅλωνοσ καὶ ὡσ ἀτμὶσ ἀπό δακρύων. ἐγὼ δὲ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ὁ στερεῶν τὸν οὐρανὸν καὶ κτίζων γῆν, οὗ αἱ χεῖρεσ ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν. καὶ ἐγὼ ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, καὶ Θεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώσῃ, καὶ σῴζων οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ. ἐγὼ ἐποίμανόν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀοικήτῳ κατὰ τὰσ νομὰσ αὐτῶν. καὶ ἐνεπλήσθησαν εἰσ πλησμονὴν καὶ ὑψώθησαν αἱ καρδίαι αὐτῶν. ἕνεκα τούτου ἐπελάθοντό μου. καὶ ἔσομαι αὐτοῖσ ὡσ πανθὴρ καὶ ὡσ πάρδαλισ κατὰ τὴν ὁδὸν Ἀσσυρίων. ἀπαντήσομαι αὐτοῖσ ὡσ ἄρκοσ ἀπορουμένη καὶ διαρρήξω συγκλεισμὸν καρδίασ αὐτῶν, καὶ καταφάγονται αὐτοὺσ ἐκεῖ σκύμνοι δρυμοῦ, θηρία ἀγροῦ διασπάσει αὐτούσ. τῇ διαφθορᾷ σου, Ἰσραήλ, τίσ βοηθήσει̣ ποῦ ὁ βασιλεύσ σου οὗτοσ̣ καὶ διασωσάτω σε ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσί σου. κρινάτω σε ὃν εἶπασ. δόσ μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα. καὶ ἔδωκά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἔσχον ἐν τῷ θυμῷ μου συστροφὴν ἀδικίασ. Ἐφραίμ, ἐγκεκρυμμένη ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ. ὠδῖνεσ ὡσ τικτούσησ ἥξουσιν αὐτῷ. οὗτοσ ὁ υἱόσ σου ὁ φρόνιμοσ, διότι οὐ μὴ ὑποστῇ ἐν συντριβῇ τέκνων. ἐκ χειρὸσ ᾅδου ρύσομαι καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούσ, ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε̣ ποῦ τὸ κέντρον σου, ᾅδη̣ παράκλησισ κέκρυπται ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου, διότι οὗτοσ ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν διαστελεῖ. ἐπάξει καύσωνα ἄνεμον Κύριοσ ἐκ τῆσ ἐρήμου ἐπ̓ αὐτόν, καὶ ἀναξηρανεῖ τὰσ φλέβασ αὐτοῦ, ἐξερημώσει τὰσ πηγὰσ αὐτοῦ. αὐτὸσ καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ. ΑΦΑΝΙΣΘΗΣΕΤΑΙ Σαμάρεια, ὅτι ἀντέστη πρὸσ τὸν Θεὸν αὐτῆσ. ἐν ρομφαίᾳ πεσοῦνται αὐτοί, καὶ τὰ ὑποτίτθια αὐτῶν ἐδαφισθήσονται, καὶ αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι αὐτῶν διαρραγήσονται.

ἐπιστράφηθι, Ἰσραήλ, πρὸσ Κύριον τὸν Θεόν σου, διότι ἠσθένησαν ἐν ταῖσ ἀδικίαισ σου. λάβετε μεθ̓ ἑαυτῶν λόγουσ καὶ ἐπιστράφητε πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν. εἴπατε αὐτῷ, ὅπωσ μὴ λάβητε ἀδικίαν καὶ λάβητε ἀγαθά, καὶ ἀνταποδώσομεν καρπὸν χειλέων ἡμῶν. Ἀσσοὺρ οὐ μὴ σώσῃ ἡμᾶσ, ἐφ̓ ἵππον οὐκ ἀναβησόμεθα. οὐκέτι μὴ εἴπωμεν. θεοὶ ἡμῶν, τοῖσ ἔργοισ τῶν χειρῶν ἡμῶν. ὁ ἐν σοὶ ἐλεήσει ὀρφανόν. ἰάσομαι τὰσ κατοικίασ αὐτῶν, ἀγαπήσω αὐτοὺσ ὁμολόγωσ, ὅτι ἀποστρέψω τὴν ὀργήν μου ἀπ̓ αὐτοῦ. ἔσομαι ὡσ δρόσοσ τῷ Ἰσραήλ, ἀνθήσει ὡσ κρίνον καὶ βαλεῖ τὰσ ρίζασ αὐτοῦ ὡσ ὁ Λίβανοσ. πορεύσονται οἱ κλάδοι αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὡσ ἐλαία κατάκαρποσ, καὶ ἡ ὀσφρασία αὐτοῦ ὡσ Λιβάνου. ἐπιστρέψουσι καὶ καθιοῦνται ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ, ζήσονται καὶ μεθυσθήσονται σίτῳ. καὶ ἐξανθήσει ὡσ ἄμπελοσ μνημόσυνον αὐτοῦ, ὡσ οἶνοσ Λιβάνου. τῷ Ἐφραίμ, τί αὐτῷ ἔτι καὶ εἰδώλοισ̣ ἐγὼ ἐταπείνωσα αὐτόν, καὶ ἐγὼ κατισχύσω αὐτόν. ἐγὼ ὡσ ἄρκευθοσ πυκάζουσα, ἐξ ἐμοῦ ὁ καρπόσ σου εὕρηται. τίσ σοφὸσ καὶ συνήσει ταῦτα̣ ἢ συνετὸσ καὶ ἐπιγνώσεται αὐτά̣ ὅτι εὐθεῖαι αἱ ὁδοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ δίκαιοι πορεύσονται ἐν αὐταῖσ, οἱ δὲ ἀσεβεῖσ ἀσθενήσουσιν ἐν αὐταῖσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION