Septuagint, Liber Sirach 39:

(70인역 성경, Liber Sirach 39:)

ΠΛΗΝ τοῦ ἐπιδόντοσ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ διανοουμένου ἐν νόμῳ Ὑψίστου, σοφίαν πάντων ἀρχαίων ἐκζητήσει καὶ ἐν προφητείαισ ἀσχοληθήσεται. διηγήσεισ ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει καὶ ἐν στροφαῖσ παραβολῶν συνεισελεύσεται. ἀπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται. ἀνὰ μέσον μεγιστάνων ὑπηρετήσει καὶ ἔναντι ἡγουμένου ὀφθήσεται. ἐν γῇ ἀλλοτρίων ἐθνῶν διελεύσεται, ἀγαθὰ γὰρ καὶ κακὰ ἐν ἀνθρώποισ ἐπείρασε. τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρθρίσαι πρὸσ Κύριον τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἔναντι Ὑψίστου δεηθήσεται. καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν προσευχῇ καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεηθήσεται. ἐὰν Κύριοσ ὁ μέγασ θελήσῃ, πνεύματι συνέσεωσ ἐμπλησθήσεται. αὐτὸσ ἀνομβρήσει ρήματα σοφίασ αὐτοῦ, καὶ ἐν προσευχῇ ἐξομολογήσεται Κυρίῳ. αὐτὸσ κατευθυνεῖ βουλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιστήμην καὶ ἐν τοῖσ ἀποκρύφοισ αὐτοῦ διανοηθήσεται. αὐτὸσ ἐκφανεῖ παιδείαν διδασκαλίασ αὐτοῦ καὶ ἐν νόμῳ διαθήκησ Κυρίου καυχήσεται. αἰνέσουσι τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοί, ἕωσ τοῦ αἰῶνοσ οὐκ ἐξαλειφθήσεται. οὐκ ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰσ γενεὰσ γενεῶν. τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη, καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία. ἐὰν ἐμμείνῃ, ὄνομα καταλείψει ἢ χίλιοι, καὶ ἐὰν ἀναπαύσηται, ἐμποιήσει αὐτῷ. Ἔτι διανοηθεὶσ ἐκδιηγήσομαι καὶ ὡσ διχομηνία ἐπληρώθην. εἰσακούσατέ μου, υἱοὶ ὅσιοι, καὶ βλαστήσατε ὡσ ρόδον φυόμενον ἐπὶ ρεύματοσ ὑγροῦ καὶ ὡσ λίβανοσ εὐωδιάσατε ὀσμὴν καὶ ἀνθήσατε ἄνθοσ ὡσ κρίνον, διάδοτε ὀσμὴν καὶ αἰνέσατε ᾆσμα. εὐλογήσατε Κύριον ἐπὶ πᾶσι τοῖσ ἔργοισ, δότε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μεγαλωσύνην καὶ ἐξομολογήσασθε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ, ἐν ᾠδαῖσ χειλέων καὶ ἐν κινύραισ καὶ οὕτωσ ἐρεῖτε ἐν ἐξομολογήσει. Τὰ ἔργα Κυρίου πάντα ὅτι καλὰ σφόδρα, καὶ πᾶν πρόσταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται. οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. τί τοῦτο̣ εἰσ τί τοῦτο̣ πάντα γὰρ ἐν καιρῷ αὐτοῦ ζητηθήσεται. ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἔστη ὡσ θημωνία ὕδωρ, καὶ ἐν ρήματι στόματοσ αὐτοῦ ἀποδοχεῖα ὑδάτων. ἐν προστάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία, καὶ οὐκ ἔστιν ὃσ ἐλαττώσει τὸ σωτήριον αὐτοῦ. ἔργα πάσησ σαρκὸσ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστι κρυβῆναι ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. ἀπὸ τοῦ αἰῶνοσ εἰσ τὸν αἰῶνα ἐπέβλεψε, καὶ οὐθέν ἐστι θαυμάσιον ἐναντίον αὐτοῦ. οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. τί τοῦτο̣ εἰσ τί τοῦτο̣ πάντα γὰρ εἰσ χρείασ αὐτῶν ἔκτισται. ἡ εὐλογία αὐτοῦ ὡσ ποταμὸσ ἐπεκάλυψε, καὶ ὡσ κατακλυσμὸσ ξηρὰν ἐμέθυσεν. οὕτωσ ὀργὴν αὐτοῦ ἔθνη κληρονομήσει, ὡσ μετέστρεψεν ὕδατα εἰσ ἅλμην. αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ τοῖσ ὁσίοισ εὐθεῖαι, οὕτωσ τοῖσ ἀνόμοισ προσκόμματα. ἀγαθὰ τοῖσ ἀγαθοῖσ ἔκτισται ἀπ̓ ἀρχῆσ, οὕτωσ τοῖσ ἁμαρτωλοῖσ κακά. ἀρχὴ πάσησ χρείασ εἰσ ζωὴν ἀνθρώπου, ὕδωρ, πῦρ, καὶ σίδηροσ καὶ ἅλασ καὶ σεμίδαλισ πυροῦ καὶ μέλι καὶ γάλα, αἷμα σταφυλῆσ καὶ ἔλαιον καὶ ἱμάτιον. ταῦτα πάντα τοῖσ εὐσεβέσιν εἰσ ἀγαθά, οὕτωσ τοῖσ ἁμαρτωλοῖσ τραπήσεται εἰσ κακά. ἔστι πνεύματα, ἃ εἰσ ἐκδίκησιν ἔκτισται καὶ ἐν θυμῷ αὐτοῦ ἐστερέωσαν μάστιγασ αὐτῶν. ἐν καιρῷ συντελείασ ἰσχὺν ἐκχεοῦσι καὶ τὸν θυμὸν τοῦ ποιήσαντοσ αὐτοὺσ κοπάσουσι. πῦρ καὶ χάλαζα καὶ λιμὸσ καὶ θάνατοσ, πάντα ταῦτα εἰσ ἐκδίκησιν ἔκτισται. θηρίων ὀδόντεσ καὶ σκορπίοι καὶ ἔχεισ καὶ ρομφαία ἐκδικοῦσα εἰσ ὄλεθρον ἀσεβεῖσ. ἐν τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ εὐφρανθήσονται καὶ ἐπὶ τῆσ γῆσ εἰσ χρείασ ἑτοιμασθήσονται καὶ ἐν τοῖσ καιροῖσ αὐτῶν οὐ παραβήσονται λόγον. διὰ τοῦτο ἐξ ἀρχῆσ ἐστηρίχθην καὶ διενοήθην καὶ ἐν γραφῇ ἀφῆκα. τὰ ἔργα Κυρίου πάντα ἀγαθὰ καὶ πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆσ χορηγήσει. καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. τοῦτο τούτου πονηρότερον, πάντα γὰρ ἐν καιρῷ εὐδοκιμηθήσεται. καὶ νῦν ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ στόματι ὑμνήσατε καὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα Κυρίου.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION