Septuagint, Liber Sapientiae 12:

(70인역 성경, 지혜서 12:)

ΤΟ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσι. διὸ τοὺσ παραπίπτοντασ κατ̓ ὀλίγον ἐλέγχεισ καὶ ἐν οἷσ ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνήσκων νουθετεῖσ, ἵνα ἀπαλλαγέντεσ τῆσ κακίασ πιστεύσωσιν ἐπὶ σέ, Κύριε. καὶ γὰρ τοὺσ παλαιοὺσ οἰκήτορασ τῆσ ἁγίασ σου γῆσ μισήσας ἐπὶ τῷ ἔχθιστα πράσσειν ἔργα φαρμακειῶν καὶ τελετὰσ ἀνοσίους τέκνων τε φονέασ ἀνελεήμονασ καὶ σπλαγχνοφάγων ἀνθρωπίνων σαρκῶν θοῖναν καὶ αἵματοσ, ἐκ μέσου μύστασ θιάσου καὶ αὐθέντασ γονεῖσ ψυχῶν ἀβοηθήτων, ἐβουλήθησ ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν, ἵνα ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται Θεοῦ παίδων ἡ παρὰ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ. ἀλλὰ καὶ τούτων ὡσ ἀνθρώπων ἐφείσω ἀπέστειλάσ τε προδρόμουσ τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκασ, ἵνα αὐτοὺσ κατὰ βραχὺ ἐξολοθρεύσωσιν. οὐκ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ἀσεβεῖσ δικαίοισ ὑποχειρίουσ δοῦναι ἢ θηρίοισ δεινοῖσ ἢ λόγῳ ἀποτόμῳ ὑφ̓ ἓν ἐκτρῖψαι, κρίνων δὲ κατὰ βραχὺ ἐδίδουσ τόπον μετανοίασ, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσισ αὐτῶν καὶ ἔμφυτοσ ἡ κακία αὐτῶν καὶ ὅτι οὐ μὴ ἀλλαγῇ ὁ λογισμὸσ αὐτῶν εἰσ τὸν αἰῶνα. σπέρμα γὰρ ἦν κατηραμένον ἀπ̓ ἀρχῆσ, οὐδὲ εὐλαβούμενόσ τινα ἐφ̓ οἷσ ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδουσ. τίσ γὰρ ἐρεῖ. τί ἐποίησασ̣ ἢ τίσ ἀντιστήσεται τῷ κρίματί σου̣ τίσ δὲ ἐγκαλέσει σοι κατὰ ἐθνῶν ἀπολωλότων, ἃ σὺ ἐποίησασ̣ ἢ τίσ εἰσ κατάστασίν σοι ἐλεύσεται ἔκδικοσ κατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων̣ οὔτε γὰρ Θεόσ ἐστι πλὴν σοῦ, ᾧ μέλει περὶ πάντων, ἵνα δείξῃσ ὅτι οὐκ ἀδίκωσ ἔκρινασ, οὔτε βασιλεὺσ ἢ τύραννοσ ἀντοφθαλμῆσαι δυνήσεταί σοι περὶ ὧν ἐκόλασασ. δίκαιοσ δὲ ὢν δικαίωσ τὰ πάντα διέπεισ, αὐτὸν τὸν μὴ ὀφείλοντα κολασθῆναι καταδικάσαι ἀλλότριον ἡγούμενοσ τῆσ σῆσ δυνάμεωσ. ἡ γὰρ ἰσχύσ σου δικαιοσύνησ ἀρχή, καὶ τὸ πάντων σε δεσπόζειν πάντων φείδεσθαι ποιεῖ. ἰσχὺν γὰρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστούμενοσ ἐπὶ δυνάμεωσ τελειότητι καὶ ἐν τοῖσ εἰδόσι τὸ θράσοσ ἐξελέγχεισ. σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύοσ ἐν ἐπιεικείᾳ κρίνεισ καὶ μετὰ πολλῆσ φειδοῦσ διοικεῖσ ἡμᾶσ. πάρεστι γάρ σοι, ὅταν θέλῃσ, τὸ δύνασθαι. Ἐδίδαξασ δέ σου τὸν λαὸν διά τῶν τοιούτων ἔργων, ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον. καὶ εὐέλπιδασ ἐποίησασ τοὺσ υἱούσ σου ὅτι δίδωσ ἐπὶ ἁμαρτήμασι μετάνοιαν. εἰ γὰρ ἐχθροὺσ παίδων σου καὶ ὀφειλομένουσ θανάτῳ μετὰ τοσαύτησ ἐτιμώρησασ προσοχῆσ καὶ διέσεωσ, δοὺσ χρόνουσ καὶ τόπον, δἰ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆσ κακίασ, μετὰ πόσησ ἀκριβείασ ἔκρινασ τοὺσ υἱούσ σου, ὧν τοῖσ πατράσιν ὅρκουσ καὶ συνθήκασ ἔδωκασ ἀγαθῶν ὑποσχέσεων̣ Ἡμᾶσ οὖν παιδεύων τοὺσ ἐχθροὺσ ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖσ, ἵνα σου τὴν ἀγαθότητα μεριμνῶμεν κρίνοντεσ, κρινόμενοι δὲ προσδοκῶμεν ἔλεοσ. ὅθεν καὶ τοὺσ ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆσ βιώσαντασ ἀδίκουσ διὰ τῶν ἰδίων ἐβασάνισασ βδελυγμάτων. καὶ γὰρ τῶν πλάνησ ὁδῶν μακρότερον ἐπλανήθησαν, θεοὺσ ὑπολαμβάνοντεσ τὰ καὶ ἐν ζῴοισ τῶν ἐχθρῶν ἄτιμα, νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέντεσ. διὰ τοῦτο ὡσ παισὶν ἀλογίστοισ τὴν κρίσιν εἰσ ἐμπαιγμὸν ἔπεμψασ. οἱ δὲ παιγνίοισ ἐπιτιμήσεωσ μὴ νουθετηθέντεσ ἀξίαν Θεοῦ κρίσιν πειράσουσιν. ἐφ̓ οἷσ γὰρ αὐτοὶ πάσχοντεσ ἠγανάκτουν, ἐπὶ τούτοισ, οὓσ ἐδόκουν θεούσ, ἐν αὐτοῖσ κολαζόμενοι, ἰδόντεσ ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι Θεὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ. διὸ καὶ τὸ τέρμα τῆσ καταδίκησ ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐπῆλθεν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION