Septuagint, Liber Psalmorum 67:

(70인역 성경, 시편 67:)

Εἰσ τὸ τέλοσ. ᾠδῆσ ψαλμὸσ τῷ Δαυί̈δ. ‐ ΑΝΑΣΤΗΤΩ ὁ Θεόσ, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντεσ αὐτόν. ὡσ ἐκλείπει καπνόσ, ἐκλιπέτωσαν. ὡσ τήκεται κηρὸσ ἀπὸ προσώπου πυρόσ, οὕτωσ ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν, ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τερφθήτωσαν ἐν εὐφροσύνῃ. ᾄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριοσ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε ἐνώπιον αὐτοῦ. ταραχθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, τοῦ πατρὸσ τῶν ὀρφανῶν καὶ κριτοῦ τῶν χηρῶν. ὁ Θεὸσ ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ. ὁ Θεὸσ κατοικίζει μονοτρόπουσ ἐν οἴκῳ ἐξάγων πεπεδημένουσ ἐν ἀνδρείᾳ, ὁμοίωσ τοὺσ παραπικραίνοντασ, τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν τάφοισ. ὁ Θεόσ, ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ σου, ἐν τῷ διαβαίνειν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ. . γῆ ἐσείσθη, καὶ γὰρ οἱ οὐρανοὶ ἔσταξαν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ τοῦ Σινᾶ, ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ Ἰσραήλ. βροχὴν ἑκούσιον ἀφοριεῖσ, ὁ Θεόσ, τῇ κληρονομίᾳ σου, καὶ ἠσθένησε, σὺ δὲ κατηρτίσω αὐτήν. τὰ ζῷά σου κατοικοῦσιν ἐν αὐτῇ. ἡτοίμασασ ἐν τῇ χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ Θεόσ. Κύριοσ δώσει ρῆμα τοῖσ εὐαγγελιζομένοισ δυνάμει πολλῇ, ὁ βασιλεὺσ τῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ, τῇ ὡραιότητι τοῦ οἴκου διελέσθαι σκῦλα. ἐὰν κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων, πτέρυγεσ περιστερᾶσ περιηργυρωμέναι, καὶ τὰ μετάφρενα αὐτῆσ ἐν χλωρότητι χρυσίου. ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖσ ἐπ̓ αὐτῆσ, χιονωθήσονται ἐν Σελμών. ὄροσ τοῦ Θεοῦ, ὄροσ πῖον, ὄροσ τετυρωμένον, ὄροσ πῖον. ἱνατί ὑπολαμβάνετε, ὄρη τετυρωμένα, τὸ ὄροσ, ὃ εὐδόκησεν ὁ Θεὸσ κατοικεῖν ἐν αὐτῷ̣ καὶ γὰρ ὁ Κύριοσ κατασκηνώσει εἰσ τέλοσ. τὸ ἅρμα τοῦ Θεοῦ μυριοπλάσιον, χιλιάδεσ εὐθηνούντων. Κύριοσ ἐν αὐτοῖσ ἐν Σινᾷ ἦν, ἐν τῷ ἁγίῳ. ἀνέβησ εἰσ ὕψοσ, ᾐχμαλώτευσασ αἰχμαλωσίαν, ἔλαβεσ δόματα ἐν ἀνθρώποισ, καὶ γὰρ ἀπειθοῦντασ τοῦ κατασκηνῶσαι. Κύριοσ ὁ Θεὸσ εὐλογητόσ, εὐλογητὸσ Κύριοσ ἡμέραν καθ̓ ἡμέραν. κατευοδώσαι ἡμῖν ὁ Θεὸσ τῶν σωτηρίων ἡμῶν. . ὁ Θεὸσ ἡμῶν, ὁ Θεὸσ τοῦ σῴζειν, καὶ τοῦ Κυρίου Κυρίου αἱ διέξοδοι τοῦ θανάτου. πλὴν ὁ Θεὸσ συνθλάσει κεφαλὰσ ἐχθρῶν αὐτοῦ, κορυφὴν τριχὸσ διαπορευομένων ἐν πλημμελείαισ αὐτῶν. εἶπε Κύριοσ. ἐκ Βασὰν ἐπιστρέψω, ἐπιστρέψω ἐν βυθοῖσ θαλάσσησ. ὅπωσ ἂν βαφῇ ὁ πούσ σου ἐν αἵματι, ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου ἐξ ἐχθρῶν παῤ αὐτοῦ. ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί σου, ὁ Θεόσ, αἱ πορεῖαι τοῦ Θεοῦ μου τοῦ βασιλέωσ τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ. προέφθασαν ἄρχοντεσ ἐχόμενοι ψαλλόντων ἐν μέσῳ νεανίδων τυμπανιστριῶν. ἐν ἐκκλησίαισ εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ. ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτεροσ ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντεσ Ἰούδα ἡγεμόνεσ αὐτῶν, ἄρχοντεσ Ζαβουλών, ἄρχοντεσ Νεφθαλείμ. ἔντειλαι, ὁ Θεόσ, τῇ δυνάμει σου, δυνάμωσον, ὁ Θεόσ, τοῦτο, ὃ κατειργάσω ἐν ἡμῖν. ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ σοὶ οἴσουσι βασιλεῖσ δῶρα. ἐπιτίμησον τοῖσ θηρίοισ τοῦ καλάμου. ἡ συναγωγὴ τῶν ταύρων ἐν ταῖσ δαμάλεσι τῶν λαῶν τοῦ ἐγκλεισθῆναι τοὺσ δεδοκιμασμένουσ τῷ ἀργυρίῳ. διασκόρπισον ἔθνη τὰ τοὺσ πολέμουσ θέλοντα. ἥξουσι πρέσβεισ ἐξ Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆσ τῷ Θεῷ. αἱ βασιλεῖαι τῆσ γῆσ, ᾄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ Κυρίῳ. . ψάλατε τῷ Θεῷ τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολάσ. ἰδοὺ δώσει τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν δυνάμεωσ. δότε δόξαν τῷ Θεῷ. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ, καὶ ἡ δύναμισ αὐτοῦ ἐν ταῖσ νεφέλαισ. θαυμαστὸσ ὁ Θεὸσ ἐν τοῖσ ἁγίοισ αὐτοῦ. ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, αὐτὸσ δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ. εὐλογητὸσ ὁ Θεόσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION