Septuagint, Liber Maccabees II 13:

(70인역 성경, Liber Maccabees II 13:)

Τῼ δὲ ἐνάτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει προσέπεσε τοῖσ περὶ τὸν Ἰούδαν Ἀντίοχον τὸν Εὐπάτορα παραγενέσθαι σὺν πλήθεσιν ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν καὶ σὺ αὐτῷ Λυσίαν τὸν ἐπίτροπον καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ἕκαστον ἔχοντα δύναμιν Ἑλληνικὴν πεζῶν μυριάδασ ἕνδεκα καὶ ἱππεῖσ πεντακισχιλίουσ τριακοσίουσ καὶ ἐλέφαντασ εἰκοσιδύο, ἅρματα δὲ δρεπανηφόρα τριακόσια. καὶ Μενέλαοσ δὲ συνέμειξεν αὐτοῖσ καὶ παρεκάλει μετὰ πολλῆσ εἰρωνείασ τὸν Ἀντίοχον, οὐκ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆσ πατρίδοσ, οἰόμενοσ δὲ ἐπὶ τῆσ ἀρχῆσ κατασταθήσεσθαι. ὁ δὲ βασιλεὺσ τῶν βασιλέων ἐξήγειρε τὸν θυμὸν τοῦ Ἀντιόχου ἐπὶ τὸν ἀλιτήριον, καὶ Λυσίου ὑποδείξαντοσ τοῦτον αἴτιον εἶναι πάντων τῶν κακῶν, προσέταξεν, ὡσ ἔθοσ ἐστὶν ἐν τῷ τόπῳ, προσαπολέσαι ἀγαγόντασ αὐτὸν εἰσ Βέροιαν. ἔστι δὲ ἐν τῷ τόπῳ πύργοσ πεντήκοντα πηχῶν πλήρησ σποδοῦ, οὗτοσ δὲ ὄργανον εἶχε περιφερὲσ πάντοθεν ἀπόκρημνον εἰσ τὴν σποδόν. ἐνταῦθα τὸν ἱεροσυλίασ ἔνοχον ὄντα ἢ καί τινων ἄλλων κακῶν ὑπεροχὴν πεποιημένον ἅπαντεσ προσωθοῦσιν εἰσ ὄλεθρον. τοιούτῳ μόρῳ τὸν παράνομον συνέβη θανεῖν, μηδὲ τῆσ γῆσ τυχόντα Μενέλαον, πάνυ δικαίωσ. ἐπεὶ γὰρ συνετελέσατο πολλὰ περὶ τὸν βωμὸν ἁμαρτήματα, οὗ τὸ πῦρ ἁγνὸν ἦν καὶ ἡ σποδόσ, ἐν σποδῷ τὸν θάνατον ἐκομίσατο. Τοῖσ δὲ φρονήμασιν ὁ βασιλεὺσ βεβαρβαρωμένοσ ἤρχετο τὰ χείριστα τῶν ἐπὶ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ γεγονότων ἐνδειξόμενοσ τοῖσ Ἰουδαίοισ. μεταλαβὼν δὲ Ἰούδασ ταῦτα παρήγγειλε τῷ πλήθει δἰ ἡμέρασ καὶ νυκτὸσ ἐπικαλεῖσθαι τὸν Κύριον, εἴποτε ἄλλοτε καὶ νῦν ἐπιβοηθεῖν τοῖσ τοῦ νόμου καὶ πατρίδοσ καὶ ἱεροῦ ἁγίου στερεῖσθαι μέλουσι καὶ τὸν ἄρτι βραχέωσ ἀνεψυχότα λαὸν μὴ ἐᾶσαι τοῖσ δυσφήμοισ ἔθνεσι ὑποχειρίουσ γενέσθαι. πάντων δὲ τὸ αὐτὸ ποιησάντων ὁμοῦ καὶ καταξιωσάντων τὸν ἐλεήμονα Κύριον μετὰ κλαυθμοῦ καὶ νηστειῶν καὶ προπτώσεωσ ἐφ̓ ἡμέρασ τρεῖσ ἀδιαλείπτωσ, παρακαλέσασ αὐτοὺσ ὁ Ἰούδασ ἐκέλευσε παραγίνεσθαι. καθ̓ ἑαυτὸν δὲ σὺν τοῖσ πρεσβυτέροισ γενόμενοσ ἐβουλεύσατο, πρὶν εἰσβαλεῖν τοῦ βασιλέωσ τὸ στράτευμα εἰσ τὴν Ἰουδαίαν καὶ γενέσθαι τῆσ πόλεωσ ἐγκρατεῖσ, ἐξελθόντασ κρῖναι τὰ πράγματα τῇ τοῦ Κυρίου βοηθείᾳ. δοὺσ δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῷ κτίστῃ τοῦ κόσμου, παρακαλέσασ τοὺσ σὺν αὐτῶ γενναίωσ ἀγωνίσασθαι μέχρι θανάτου περὶ νόμων, περὶ ἱεροῦ, πόλεωσ, πατρίδοσ, πολιτείασ, ἐποιήσατο περὶ Μωδεί̈ν τὴν στρατοπεδείαν. δοὺσ δὲ τοῖσ περὶ αὐτὸν σύνθεμα «Θεοῦ νίκη», μετὰ νεανίσκων ἀρίστων κεκριμένων ἐπιβαλὼν νύκτωρ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν αὐλήν, ἐν τῇ παρεμβολῇ ἀνεῖλεν εἰσ ἄνδρασ τετρακισχιλίουσ καὶ τὸν πρωτεύοντα τῶν ἐλεφάντων σὺν τῶν κατ̓ οἰκίαν ὄχλῳ συνέθηκε καὶ τὸ τέλοσ τὴν παρεμβολὴν δέουσ καὶ ταραχῆσ ἐπλήρωσαν καὶ ἐξέλυσαν εὐημεροῦντεσ. ὑποφαινούσησ δὲ ἤδη τῆσ ἡμέρασ τοῦτο ἐγεγόνει διὰ τὴν ἐπαρήγουσαν αὐτῷ τοῦ Κυρίου σκέπην. Ὁ δὲ βασιλεὺσ εἰληφὼσ γεῦσιν τῆσ τῶν Ἰουδαίων εὐτολμίασ, κατεπείρασε διὰ μεθόδων τοὺσ τόπουσ. καὶ ἐπὶ Βαιθσούρᾳ φρούριον ὀχυρὸν τῶν Ἰουδαίων προσῆγε καὶ ἐτροποῦτο, προσέκρουεν, ἠλαττονοῦτο. τοῖσ δὲ ἔνδον Ἰούδασ τὰ δέοντα εἰσέπεμψε. προσήγγειλε δὲ τὰ μυστήρια τοῖσ πολεμίοισ Ρόδοκοσ ἐκ τῆσ Ἰουδαϊκῆσ τάξεωσ. ἀνεζητήθη δὲ καὶ κατελήφθη καὶ κατεκλείσθη. ἐδευτερολόγησεν ὁ βασιλεὺσ τοῖσ ἐν Βαιθσούρᾳ δεξιὰν ἔδωκεν, ἔλαβεν, ἀπῄει προσέβαλε τοῖσ περὶ τὸν Ἰούδαν, ἥττων ἐγένετο, μετέλαβεν ἀπονενοῆσθαι τὸν Φίλιππον ἐν Ἀντιοχείᾳ τὸν ἀπολελειμμένον ἐπὶ τῶν πραγμάτων, συνεχύθη, τοὺσ Ἰουδαίουσ παρεκάλεσεν, ὑπετάγη καὶ ὤμοσεν ἐπὶ πᾶσι τοῖσ δικαίοισ, συνελύθη καὶ θυσίαν προσήγαγεν, ἐτίμησε τὸν νεὼ καὶ τὸν τόπον ἐφιλανθρώπησε καὶ τὸν Μακκαβαῖον ἀπεδέξατο. κατέλιπε στρατηγὸν ἀπὸ Πτολεμαί̈δοσ ἕωσ τῶν Γερρηνῶν Ἡγεμονίδην. ἦλθεν εἰσ Πτολεμαί̈δα. ἐδυσφόρουν περὶ τῶν συνθηκῶν οἱ Πτολεμαεῖσ, ἐδείναζον γὰρ ὑπὲρ ὧν ἠθέλησαν ἀθετεῖν τὰσ διαστάλσεισ. προσῆλθεν ἐπὶ τὸ βῆμα Λυσίασ, ἐπελογήσατο ἐνδεχομένωσ, συνέπεισε, κατεπράϋνε, εὐμενεῖσ ἐποίησεν, ἀνέζευξεν εἰσ Ἀντιόχειαν. οὕτω τὰ τοῦ βασιλέωσ τῆσ ἐφόδου καὶ τῆσ ἀναζυγῆσ ἐχώρησε.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION