Septuagint, Liber Maccabees II 12:

(70인역 성경, Liber Maccabees II 12:)

ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ τῶν συνθηκῶν τούτων, ὁ μὲν Λυσίασ ἀπῄει πρὸσ τὸν βασιλέα, οἱ δὲ Ἰουδαῖοι περὶ τὴν γεωργίαν ἐγίνοντο. τῶν δὲ κατὰ τόπον στρατηγῶν Τιμόθεοσ καὶ Ἀπολλώνιοσ ὁ τοῦ Γενναίουσ, ἔτι δὲ Ἱερώνυμοσ καὶ Δημοφῶν, πρὸσ δὲ τούτοισ Νικάνωρ ὁ Κυπριάρχησ οὐκ εἴων αὐτοὺσ εὐσταθεῖσ καὶ τὰ τῆσ ἡσυχίασ ἄγειν. Ἰοππῖται δὲ τηλικοῦτο συνετέλεσαν τὸ δυσσέβημα. παρακαλέσαντεσ τοὺσ σὺν αὐτοῖσ οἰκοῦντασ Ἰουδαίουσ ἐμβῆναι εἰσ τὰ παρασταθέντα ὑπ̓ αὐτῶν σκάφη σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοισ ὡσ μηδεμιᾶσ ἐνεστώσησ πρὸσ αὐτοὺσ δυσμενείασ, κατὰ δὲ τὸ κοινὸν τῆσ πόλεωσ ψήφισμα, καὶ τούτων ἐπιδεξαμένων ὡσ ἂν εἰρηνεύειν θελόντων καὶ μηδὲν ὕποπτον ἐχόντων, ἐπαναχθέντασ αὐτοὺσ ἐβύθισαν ὄντασ οὐκ ἔλαττον τῶν διακοσίων. μεταλαβὼν δὲ Ἰούδασ τὴν γεγονυῖαν εἰσ τοὺσ ὁμοεθνεῖσ ὠμότητα, παραγγείλασ τοῖσ περὶ αὐτὸν ἀνδράσι καὶ ἐπικαλεσάμενοσ τὸν δίκαιον κριτὴν Θεόν, παρεγένετο ἐπὶ τοὺσ μιαιοφόνουσ τῶν ἀδελφῶν. καὶ τὸν μὲν λιμένα νύκτωρ ἐνέπρησε καὶ τὰ σκάφη κατέφλεξε, τοὺσ δὲ ἐκεῖ συμφυγόντασ ἐξεκέντησε. τοῦ δὲ χωρίου συγκλεισθέντοσ, ἀνέλυσεν ὡσ πάλιν ἥξων καὶ τὸ σύμπαν τῶν Ἰοππιτῶν ἐκριζῶσαι πολίτευμα. μεταλαβὼν δὲ καὶ τοὺσ ἐν Ἰαμνείᾳ τὸν αὐτὸν ἐπιτελεῖν βουλομένουσ τρόπον τοῖσ παροικοῦσιν Ἰουδαίοισ, καὶ τοῖσ Ἰαμνίταισ νυκτὸσ ἐπιβαλὼν ὑφῆψε τὸν λιμένα σὺν τῷ στόλῳ, ὥστε φαίνεσθαι τὰσ αὐγὰσ τοῦ φέγγουσ εἰσ τὰ Ἱεροσόλυμα, σταδίων ὄντων διακοσίων τεσσαράκοντα. Ἐκεῖθεν δὲ ἀποσπασθέντων σταδίουσ ἐννέα, ποιουμένων τὴν πορείαν ἐπὶ τὸν Τιμόθεον, προσέβαλον Ἄραβεσ αὐτῷ οὐκ ἐλάττουσ τῶν πεντακισχιλίων, ἱππεῖσ δὲ πεντακόσιοι. γενομένησ δὲ καρτερᾶσ μάχησ καὶ τῶν περὶ τὸν Ἰούδαν διὰ τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ βοήθειαν εὐημερησάντων, ἐλαττωθέντεσ οἱ νομάδεσ Ἄραβεσ ἠξίουν δοῦναι τὸν Ἰούδαν δεξιὰν αὐτοῖσ, ὑπισχνούμενοι καὶ βοσκήματα δώσειν καὶ ἐν τοῖσ λοιποῖσ ὠφελήσειν αὐτούσ. Ἰούδασ δὲ ὑπολαβὼν ὡσ ἀληθῶσ ἐν πολλοῖσ αὐτοὺσ χρησίμουσ, ἐπεχώρησεν εἰρήνην ἄξειν πρὸσ αὐτούσ. καὶ λαβόντεσ δεξιὰσ εἰσ τὰσ σκηνὰσ αὐτῶν ἐχωρίσθησαν. Ἐπέβαλε δὲ καὶ ἐπί τινα πόλιν γεφυροῦν ὀχυρὰν καὶ τείχεσι περιπεφραγμένην καὶ παμμειγέσιν ἔθνεσι κατοικουμένην, ὄνομα δὲ Κάσπιν. οἱ δ̓ ἔνδον πεποιθότεσ τῇ τῶν τειχέων ἐρυμνότητι τῇ τε τῶν βρωμάτων παραθέσει, ἀναγωγότερον ἐχρῶντο τοῖσ περὶ τὸν Ἰούδαν λοιδοροῦντεσ καὶ προσέτι βλασφημοῦντεσ καὶ λαλοῦντεσ ἃ μὴ θέμισ. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰούδαν ἐπικαλεσάμενοι τὸν μέγαν τοῦ κόσμου δυνάστην, τὸν ἄτερ κριῶν καὶ μηχανῶν ὀργανικῶν κατακρημνίσαντα τὴν Ἱεριχὼ κατὰ τοὺσ Ἰησοῦ χρόνουσ, ἐνέσεισαν θηριωδῶσ τῷ τείχει. καταλαβόμενοί τε τὴν πόλιν τῇ τοῦ Θεοῦ θελήσει, ἀμυθήτουσ ἐποιήσαντο σφαγάσ, ὥστε τὴν παρακειμένην λίμνην, τὸ πλάτοσ ἔχουσαν σταδίων δύο, κατάρρυτον αἵματι πεπληρωμένην φαίνεσθαι. Ἐκεῖθεν δὲ ἀποσπάσαντεσ σταδίουσ ἑπτακοσίουσ πεντήκοντα διήνυσαν εἰσ τὸν Χάρακα πρὸσ τοὺσ λεγομένουσ Τουβιήνουσ Ἰουδαίουσ. καὶ Τιμόθεον μὲν ἐπὶ τῶν τόπων οὐ κατέλαβον, ἄπρακτόν τε ἀπὸ τῶν τόπων ἐκλελυκότα, καταλελοιπότα δὲ φρουρὰν ἔν τινι τόπῳ καὶ μάλα ὀχυράν. Δοσίθεοσ δὲ καὶ Σωσίπατροσ τῶν περὶ τὸν Μακκαβαῖον ἡγεμόνων ἐξοδεύσαντεσ ἀπώλεσαν τοὺσ ὑπὸ Τιμοθέου καταλειφθέντασ ἐν τῷ ὀχυρώματι πλείουσ τῶν μυρίων ἀνδρῶν. ὁ δὲ Μακκαβαῖοσ διατάξασ τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν σπειρηδόν, κατέστησεν αὐτοὺσ ἐπὶ τῶν σπειρῶν καὶ ἐπὶ τὸν Τιμόθεον ὥρμησεν ἔχοντα περὶ αὐτὸν μυριάδασ δώδεκα πεζῶν, ἱππεῖσ δὲ χιλίουσ πρὸσ τοῖσ πεντακοσίοισ. τὴν δὲ ἔφοδον μεταλαβὼν Ἰούδα, ὁ Τιμόθεοσ προσεξαπέστειλε τὰσ γυναῖκασ καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἄλλην ἀποσκευὴν εἰσ τὸ λεγόμενον Καρνίον. ἦν γὰρ δυσπολιόρκητον καὶ δυσπρόσιτον τὸ χωρίον διὰ τὴν τῶν πάντων τῶν τόπων στενότητα. ἐπιφανείσησ δὲ τῆσ Ἰούδα σπείρασ πρώτησ καὶ γενομένου δέουσ ἐπὶ τοὺσ πολεμίουσ, φόβου τε ἐκ τῆσ τοῦ πάντα ἐφορῶντοσ ἐπιφανείασ γενομένου ἐπ̓ αὐτούσ, εἰσ φυγὴν ὥρμησαν ἄλλοσ ἀλλαχῇ φερόμενοσ, ὥστε πολλάκισ ὑπὸ τῶν ἰδίων βλάπτεσθαι καὶ ταῖσ τῶν ξιφῶν ἀκμαῖσ ἀναπείρεσθαι. ἐποιεῖτο δὲ τὸν διωγμὸν εὐτονώτερον Ἰούδασ συγκεντῶν τοὺσ ἀλιτηρίουσ διέφθειρέ τε εἰσ μυριάδασ τρεῖσ ἀνδρῶν. αὐτὸσ δὲ ὁ Τιμόθεοσ ἐμπεσὼν τοῖσ περὶ τὸν Δοσίθεον καὶ Σωσίπατρον, ἠξίου μετὰ πολλῆσ γοητείασ ἐξαφεῖναι σῷον αὐτὸν διὰ τὸ πλειόνων μὲν γονεῖσ, ὧν δὲ ἀδελφοὺσ ἔχειν καὶ τούτουσ ἀλογηθῆναι συμβήσεται, εἰ ἀποθάνοι. πιστώσαντοσ δὲ αὐτοῦ διὰ πλειόνων τὸν ὁρισμὸν ἀποκαταστήσειν τούτουσ ἀπημάντουσ, ἀπέλυσαν αὐτὸν ἕνεκα τῆσ τῶν ἀδελφῶν σωτηρίασ. Ἐξελθὼν δὲ ἐπὶ τὸ Καρνίον καὶ τὸ Ἀταργατεῖον κατέσφαξε μυριάδασ σωμάτων δύο καὶ πεντακισχιλίουσ. μετὰ δὲ τὴν τούτων τροπὴν καὶ ἀπώλειαν ἐπεστράτευσεν Ἰούδασ καὶ ἐπὶ Ἐφρὼν πόλιν ὀχυράν, ἐν ᾗ κατῴκει Λυσίασ καὶ πάμφυλα πλήθη. νεανίαι δὲ πρὸ τῶν τειχῶν καθεστῶτεσ ρωμαλέοι ἀπεμάχοντο εὐρώστωσ, ἔνθα δὲ ὀργάνων καὶ βελῶν πολλαὶ παραθέσεισ ὑπῆρχον ἐπικαλεσάμενοι δὲ τὸν Δυνάστην τὸν μετὰ κράτουσ συντρίβοντα τὰσ τῶν πολεμίων ἀλκάσ, ἔλαβον τὴν πόλιν ὑποχείριον καὶ κατέστρωσαν τῶν ἔνδον εἰσ μυριάδασ δύο καὶ πεντακισχιλίουσ. ἀναζεύξαντεσ δὲ ἐκεῖθεν ὥρμησαν ἐπὶ Σκυθῶν πόλιν ἀπέχουσαν ἀπὸ Ἱεροσολύμων σταδίουσ ἐξακοσίουσ. ἀπομαρτυρησάντων δὲ τῶν ἐκεῖ κατοικούντων Ἰουδαίων, ἣν οἱ Σκυθοπολῖται ἔσχον πρὸσ αὐτοὺσ εὔνοιαν καὶ ἐν τοῖσ τῆσ ἀτυχίασ καιροῖσ ἥμερον ἀπάντησιν ἐποιοῦντο. εὐχαρηστήσαντεσ αὐτοῖσ καὶ προσπαρακαλέσαντεσ καὶ εἰσ τὰ λοιπὰ πρὸσ τὸ γένοσ εὐμενεῖσ εἶναι, παρεγένοντο εἰσ Ἱεροσόλυμα τῆσ τῶν ἑβδομάδων ἑορτῆσ οὔσησ ὑπογύου. Μετὰ δὲ τὴν λεγομένην Πεντηκοστὴν ὥρμησαν ἐπὶ Γοργίαν τὸν τῆσ Ἰδουμαίασ στρατηγόν. ἐξῆλθε δὲ μετὰ πεζῶν τρισχιλίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων, καὶ παραταξαμένων συνέβη πεσεῖν ὀλίγουσ τῶν Ἰουδαίων. Δοσίθεοσ δέ τισ τῶν τοῦ Βακήνοροσ, ἔφιπποσ ἀνὴρ καὶ καρτερόσ, εἴχετο τοῦ Γοργίου καὶ λαβόμενοσ τῆσ χλαμύδοσ ἦγεν αὐτὸν εὐρώστωσ καὶ βουλόμενοσ τὸν κατάρατον λαβεῖν ζωγρίαν, τῶν ἱππέων Θρακῶν τινοσ ἐπενεχθέντοσ αὐτῷ καὶ τὸν ὦμον καθελόντοσ διέφυγεν ὁ Γοργίασ εἰσ Μαρισά. τῶν δὲ περὶ τὸν Ἔσδριν ἐπὶ πλεῖον μαχομένων καὶ κατακόπων ὄντων, ἐπικαλεσάμενοσ ὁ Ἰούδασ τὸν Κύριον σύμμαχον φανῆναι καὶ προοδηγὸν τοῦ πολέμου, καταρξάμενοσ τῇ πατρίῳ φωνῇ τὴν μεθ̓ ὕμνων κραυγήν, ἀναβοήσασ καὶ ἐνσείσασ ἀπροσδοκήτωσ τοῖσ περὶ τὸν Γοργίαν, τροπὴν αὐτῶν ἐποιήσατο. Ἰούδασ δὲ ἀναλαβὼν τὸ στράτευμα ἦγεν εἰσ Ὀδολλὰμ πόλιν. τῆσ δὲ ἑβδομάδοσ ἐπιβαλλούσησ, κατὰ τὸν ἐθισμὸν ἁγνισθέντεσ αὐτόθι τὸ σάββατον διήγαγον. τῇ δὲ ἐχομένῃ ἦλθον οἱ περὶ τὸν Ἰούδαν καθ̓ ὃν τρόπον τὸ τῆσ χρείασ ἐγεγόνει, τὰ τῶν προπεπτωκότων σώματα ἀνακομίσασθαι καὶ μετὰ τῶν συγγενῶν ἀποκαταστῆσαι εἰσ τοὺσ πατρῴουσ τάφουσ. εὗρον δὲ ἑκάστου τῶν τεθνηκότων ὑπὸ τοὺσ χιτῶνασ ἱερώματα τῶν ἀπὸ Ἰαμνείασ εἰδώλων, ἀφ̓ ὧν ὁ νόμοσ ἀπείργει τοὺσ Ἰουδαίουσ. τοῖσ δὲ πᾶσι σαφὲσ ἐγένετο διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν τούσδε πεπτωκέναι. πάντεσ οὖν εὐλογήσαντεσ τὰ τοῦ δικαιοκρίτου Κυρίου τοῦ τὰ κεκρυμμένα φανερὰ ποιοῦντοσ, εἰσ ἱκετείαν ἐτράπησαν ἀξιώσαντεσ τὸ γεγονὸσ ἁμάρτημα τελείωσ ἐξαλειφθῆναι. ὁ δὲ γενναῖοσ Ἰούδασ παρεκάλεσε τὸ πλῆθοσ συντηρεῖν ἑαυτοὺσ ἀναμαρτήτουσ εἶναι, ὑπ̓ ὄψιν ἑωρακότασ τὰ γεγονότα διὰ τὴν τῶν προπεπτωκότων ἁμαρτίαν. ποιησάμενόσ τε κατ̓ ἀνδραλογίαν κατασκευάσματα εἰσ ἀργυρίου δραχμὰσ δισχιλίασ, ἀπέστειλεν εἰσ Ἱεροσόλυμα προσαγαγεῖν περὶ ἁμαρτίασ θυσίαν, πάνυ καλῶσ καὶ ἀστείωσ πράττων ὑπὲρ ἀναστάσεωσ διαλογιζόμενοσ. εἰ γὰρ μὴ τοὺσ προπεπτωκότασ ἀναστῆναι προσεδόκα, περισσὸν ἂν ἦν καὶ ληρῶδεσ ὑπὲρ νεκρῶν προσεύχεσθαι. εἶτ̓ ἐμβλέπων τοῖσ μετ̓ εὐσεβείασ κοιμωμένοισ κάλλιστον ἀποκείμενον χαριστήριον, ὁσία καὶ εὐσεβὴσ ἡ ἐπίνοια. ὅθεν περὶ τῶν τεθνηκότων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσαντο τῆσ ἁμαρτίασ ἀπολυθῆναι.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION