Septuagint, Liber Maccabees II 10:

(70인역 성경, Liber Maccabees II 10:)

ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΣ δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου προάγοντοσ αὐτούσ, τὸ μὲν ἱερὸν ἐκομίσαντο καὶ τὴν πόλιν, τοὺσ δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν βωμοὺσ ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων δεδημιουργημένουσ, ἔτι δὲ τεμένη καθεῖλον. καὶ τὸν νεὼν καθαρίσαντεσ ἕτερον θυσιαστήριον ἐποίησαν καὶ πυρώσαντεσ λίθουσ καὶ πῦρ ἐκ τούτων λαβόντεσ, ἀνήνεγκαν θυσίαν μετὰ διετῆ χρόνον καὶ θυμίαμα καὶ λύχνουσ καὶ τῶν ἄρτων τὴν πρόθεσιν ἐποιήσαντο. ταῦτα δὲ ποιήσαντεσ ἠξίωσαν τὸν Κύριον πεσόντεσ ἐπὶ κοιλίαν μηκέτι περιπεσεῖν τοιούτοισ κακοῖσ, ἀλλ̓ ἐάν ποτε καὶ ἁμάρτωσιν, ὑπ̓ αὐτοῦ μετ̓ ἐπιεικείασ παιδεύεσθαι καὶ μὴ βλασφήμοισ καὶ βαρβάροισ ἔθνεσι παραδίδοσθαι. ἐν ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ὁ νεὼσ ὑπὸ ἀλλοφύλων ἐβεβηλώθη, συνέβη κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὸν καθαρισμὸν γενέσθαι τοῦ ναοῦ, τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνόσ, ὅσ ἐστι Χασελεῦ. καὶ μετ̓ εὐφροσύνησ ἦγον ἡμέρασ ὀκτὼ σκηνωμάτων τρόπον, μνημονεύοντεσ ὡσ πρὸ μικροῦ χρόνου τὴν τῶν σκηνῶν ἑορτὴν ἐν τοῖσ ὄρεσι καὶ ἐν τοῖσ σπηλαίοισ θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι. διὸ θύρσουσ καὶ κλάδουσ ὡραίουσ, ἔτι δὲ φοίνικασ ἔχοντεσ ὕμνουσ ἀνέφερον τῷ εὐοδώσαντι καθαρισθῆναι τὸν ἑαυτοῦ τόπον. ἐδογμάτισαν δὲ μετὰ κοινοῦ προστάγματοσ καὶ ψηφίσματοσ παντὶ τῷ τῶν Ἰουδαίων ἔθνει κατ̓ ἐνιαυτὸν ἄγειν τάσδε τὰσ ἡμέρασ. καὶ τὰ μὲν τῆσ Ἀντιόχου τοῦ προσαγορευθέντοσ Ἐπιφανοῦσ τελευτῆσ οὕτωσ εἶχε. Νυνὶ δὲ τὰ κατὰ τὸν Εὐπάτορα Ἀντίοχον, υἱὸν δὲ τοῦ ἀσεβοῦσ γενόμενον δηλώσομεν, αὐτὰ συντέμνοντεσ τὰ τῶν πολέμων κακά. αὐτὸσ γὰρ παραλαβὼν βασιλείαν ἀνέδειξεν ἐπὶ τῶν πραγμάτων Λυσίαν τινά, Κοίλησ δὲ Συρίασ καὶ Φοινίκησ στρατηγὸν πρώταρχον. Πτολεμαῖοσ γὰρ ὁ καλούμενοσ Μάκρων τὸ δίκαιον συντηρεῖν προηγούμενοσ εἰσ τοὺσ Ἰουδαίουσ διὰ τὴν γεγονυῖαν εἰσ αὐτοὺσ ἀδικίαν ἐπειρᾶτο τὰ πρὸσ αὐτοὺσ εἰρηνικῶσ διεξάγειν. ὅθεν κατηγορούμενοσ ὑπὸ τῶν φίλων πρὸσ τὸν Εὐπάτορα καὶ προδότησ παρέκαστα ἀκούων διὰ τὸ τὴν Κύπρον ἐμπιστευθέντα ὑπὸ τοῦ Φιλομήτοροσ ἐκλιπεῖν καὶ πρὸσ Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ ἀναχωρῆσαι μήτ̓ εὐγενῆ τὴν ἐξουσίαν ἔχων, ὑπ̓ ἀθυμίασ φαρμακεύσασ ἑαυτὸν ἐξέλιπε τὸν βίον. Γοργίασ δὲ γενόμενοσ στρατηγὸσ τῶν τόπων ἐξενοτρόφει καὶ παρέκαστα πρὸσ τοὺσ Ἰουδαίουσ ἐπολεμοτρόφει. ὁμοῦ δὲ τούτῳ καὶ οἱ Ἰδουμαῖοι ἐγκρατεῖσ ἐπικαίρων ὀχυρωμάτων ὄντεσ ἐγύμναζον τοὺσ Ἰουδαίουσ, καὶ τοὺσ φυγαδευθέντασ ἀπὸ Ἱεροσολύμων προσλαβόμενοι πολεμοτροφεῖν ἐπεχείρουν. οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον ποιησάμενοι λιτανείαν καὶ ἀξιώσαντεσ τὸν Θεὸν σύμμαχον αὐτοῖσ γενέσθαι, ἐπὶ τὰ τῶν Ἰδουμαίων ὀχυρώματα ὥρμησαν, οἷσ καὶ προσβαλόντεσ εὐρώστωσ ἐγκρατεῖσ ἐγένοντο τῶν τόπων πάντασ τε τοὺσ ἐπὶ τῷ τείχει μαχομένουσ ἠμύναντο κατέσφαζόν τε τοὺσ ἐμπίπτοντασ, ἀνεῖλον δὲ οὐχ ἦττον τῶν δισμυρίων. συμφυγόντων δὲ οὐκ ἔλαττον τῶν ἐνακισχιλίων εἰσ δύο πύργουσ ὀχυροὺσ εὖ μάλα καὶ πάντα τὰ πρὸσ πολιορκίαν ἔχοντασ, ὁ Μακκαβαῖοσ εἰσ ἐπείγοντασ τόπουσ ἀπολιπὼν Σίμωνα καὶ Ἰώσηφον, ἔτι δὲ καὶ Ζακχαῖον καὶ τοὺσ σὺν αὐτῷ ἱκανοὺσ πρὸσ τὴν τούτων πολιορκίαν, αὐτὸσ ἐχωρίσθη. οἱ δὲ περὶ τὸν Σίμωνα φιλαργυρήσαντεσ ὑπό τινων τῶν ἐν τοῖσ πύργοισ ἐπείσθησαν ἀργυρίῳ. ἑπτάκισ δὲ μυριάδασ δραχμὰσ λαβόντεσ εἴασάν τινασ διαρρυῆναι. προσαγγελθέντοσ δὲ τῷ Μακκαβαίῳ περὶ τοῦ γεγονότοσ, συναγαγὼν τοὺσ ἡγουμένουσ τοῦ λαοῦ κατηγόρησεν ὡσ ἀργυρίου πεπράκασι τοὺσ ἀδελφούσ, τοὺσ πολεμίουσ κατ̓ αὐτῶν ἀπολύσαντεσ. τούτουσ μὲν οὖν προδότασ γενομένουσ ἀπέκτεινε καὶ παραχρῆμα τοὺσ δύο πύργουσ κατελάβετο. τοῖσ δὲ ὅπλοισ τὰ πάντα ἐν ταῖσ χερσὶν εὐοδούμενοσ ἀπώλεσεν ἐν τοῖσ δυσὶν ὀχυρώμασι πλείουσ τῶν δισμυρίων. Τιμόθεοσ δὲ ὁ πρότερον ἡττηθεὶσ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων συναγαγὼν ξένασ δυνάμεισ παμπληθεῖσ καὶ τοὺσ τῆσ Ἀσίασ γενομένουσ ἵππουσ συναθροίσασ οὐκ ὀλίγουσ, παρῆν ὡσ δορυάλωτον ληψόμενοσ τὴν Ἰουδαίαν. οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον συνεγγίζοντοσ αὐτοῦ, πρὸσ ἱκετείαν τοῦ Θεοῦ ἐτράπησαν γῇ τὰσ κεφαλὰσ καταπάσαντεσ καὶ τὰσ ὀσφύασ σάκκοισ ζώσαντεσ, ἐπὶ τὴν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κρηπῖδα προσπεσόντεσ, ἠξίουν ἵλεων αὐτοῖσ γενόμενν ἐχθρεῦσαι τοῖσ ἐχθροῖσ αὐτῶν καὶ ἀντικεῖσθαι τοῖσ ἀντικειμένοισ, καθὼσ ὁ νόμοσ διασαφεῖ. γενόμενοι δὲ ἀπὸ τῆσ δεήσεωσ, ἀναλαβόντεσ τὰ ὅπλα προῆγον ἀπὸ τῆσ πόλεωσ ἐπὶ πλεῖον. συνεγγίσαντεσ δὲ τοῖσ πολεμίοισ ἐφ̓ ἑαυτῶν ἦσαν. ἄρτι δὲ τῆσ ἀνατολῆσ διαδεχομένησ προσέβαλον ἑκάτεροι, οἱ μὲν ἔγγυον ἔχοντεσ εὐημερίασ καὶ νίκησ μετ̓ ἀρετῆσ τὴν ἐπὶ τὸν Κύριον καταφυγήν, οἱ δὲ καθηγεμόνα τῶν ἀγώνων ταττόμενοι τὸν θυμόν. γενομένησ δὲ καρτερᾶσ μάχησ, ἐφάνησαν τοῖσ ὑπεναντίοισ ἐξ οὐρανοῦ ἐφ̓ ἵππων χρυσοχαλίνων ἄνδρεσ πέντε διαπρεπεῖσ, καὶ ἀφηγούμενοι τῶν Ἰουδαίων, οἳ καὶ τὸν Μακκαβαῖον μέσον λαβόντεσ καὶ σκεπάζοντεσ ταῖσ ἑαυτῶν πανοπλίαισ ἄτρωτον διεφύλαττον, εἰσ δὲ τοὺσ ὑπεναντίουσ τοξεύματα καὶ κεραυνοὺσ ἐξερρίπτουν. διὸ συγχυθέντεσ ἀορασίᾳ κατεκόπτοντο ταραχῆσ πεπληρωμένοι. κατεσφάγησαν δὲ δισμύριοι πρὸσ τοῖσ πεντακοσίοισ, ἱππεῖσ δὲ ἑξακόσιοι. αὐτὸσ δὲ ὁ Τιμόθεοσ συνέφυγεν εἰσ Γάζαρα λεγόμενον ὀχύρωμα, εὖ μάλα φρούριον, στρατηγοῦντοσ ἐκεῖ Χαιρέου. οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον ἄσμενοι περιεκάθισαν τὸ φρούριον ἡμέρασ τέσσαρασ. οἱ δὲ ἔνδον τῇ ἐρυμνότητι τοῦ τόπου πεποιθότεσ ὑπεράγαν ἐβλασφήμουν καὶ λόγουσ ἀθεμίτουσ προί̈εντο. ὑποφαινούσησ δὲ τῆσ πέμπτησ ἡμέρασ, εἴκοσι νεανίαι τῶν περὶ τὸν Μακκαβαῖον πυρωθέντεσ τοῖσ θυμοῖσ διὰ τὰσ βλασφημίασ, προσβαλόντεσ τῷ τείχει ἀρρενωδῶσ καὶ θηριώδει θυμῷ τὸν ἐμπίπτοντα ἔκοπτον. ἕτεροι δὲ ὁμοίωσ προσαναβάντεσ ἐν τῷ περισπασμῷ πρὸσ τοὺσ ἔνδον, ἐνεπίμπρων τοὺσ πύργουσ καὶ πυρὰσ ἀνάψαντεσ ζῶντασ τοὺσ βλασφήμουσ κατέκαιον. οἱ δὲ τὰσ πύλασ διέκοπτον, εἰσδεξάμενοι δὲ τὴν λοιπὴν τάξιν προκατελάβοντο τὴν πόλιν. καὶ τὸν Τιμόθεον ἀποκεκρυμμένον ἔν τινι λάκκῳ κατέσφαξαν καὶ τὸν τούτου ἀδελφὸν Χαιρέαν καὶ τὸν Ἀπολλοφάνην. ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι μεθ̓ ὕμνων καὶ ἐξομολογήσεων εὐλόγουν τῷ Κυρίῳ τῷ μεγάλωσ εὐεργετοῦντι τὸν Ἰσραὴλ καὶ τὸ νῖκοσ αὐτοῖσ διδόντι.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION