Septuagint, Liber Maccabees II 2:

(70인역 성경, Liber Maccabees II 2:)

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ δὲ ἐν ταῖσ ἀπογραφαῖσ Ἱερεμίασ ὁ προφήτησ ὅτι ἐκέλευσε τοῦ πυρὸσ λαβεῖν τοὺσ μεταγινομένουσ, ὡσ σεσήμανται, καὶ ὡσ ἐνετείλατο τοῖσ μεταγενομένοισ ὁ προφήτησ, δοὺσ αὐτοῖσ τὸν νόμον, ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν προσταγμάτων τοῦ Κυρίου καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθῶσι ταῖσ διανοίαισ βλέποντεσ ἀγάλματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον. καὶ ἕτερα τοιαῦτα λέγων παρεκάλει μὴ ἀποστῆναι τὸν νόμον ἀπὸ τῆσ καρδίασ αὐτῶν. ἦν δὲν ἐν τῇ γραφῇ ὡσ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὁ προφήτησ χρηματισμοῦ γενηθέντοσ αὐτῷ συνακολουθεῖν. ὡσ δὲ ἐξῆλθεν εἰσ τὸ ὄροσ, οὗ ὁ Μωυσῆσ ἀναβὰσ ἐθεάσατο τὴν τοῦ Θεοῦ κληρονομίαν. καὶ ἐλθὼν ὁ Ἱερεμίασ εὗρεν οἶκον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματοσ εἰσήνεγκεν ἐκεῖ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξε. καὶ προσελθόντεσ τινὲσ τῶν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημήνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν εὑρεῖν. ὡσ δὲ ὁ Ἱερεμίασ ἔγνω, μεμψάμενοσ αὐτοῖσ εἶπεν ὅτι καὶ ἄγνωστοσ ὁ τόποσ ἔσται, ἕωσ ἂν συναγάγῃ ὁ Θεὸσ ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ καὶ ἵλεωσ γένηται. καὶ τότε ὁ Κύριοσ ἀναδείξει ταῦτα, καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα τοῦ Κυρίου καὶ ἡ νεφέλη, ὡσ καὶ ἐπὶ Μωυσῇ ἐδηλοῦτο, ὡσ καὶ ὁ Σαλωμὼν ἠξίωσεν ἵνα ὁ τόποσ καθαγιασθῇ μεγάλωσ. διεσαφεῖτο δὲ καὶ ὡσ σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκε θυσίαν ἐγκαινισμοῦ καὶ τῆσ τελειώσεωσ τοῦ ἱεροῦ. καθὼσ καὶ Μωυσῆσ προσηύξατο πρὸσ Κύριον, καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ τῆσ θυσίασ ἐδαπάνησεν, οὕτωσ καὶ Σαλαμὼν προσηύξατο, καὶ καταβὰν τὸ πῦρ ἀνήλωσε τὰ ὁλοκαυτώματα. καὶ εἶπε Μωυσῆσ. διὰ τὸ μὴ βεβρῶσθαι τὸ περὶ τῆσ ἁμαρτίασ, ἀνηλώθη. ὡσαύτωσ καὶ ὁ Σαλωμὼν τὰσ ὀκτὼ ἡμέρασ ἤγαγεν. ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖσ ἀναγραφαῖσ καὶ ἐν τοῖσ ὑπομνηματισμοῖσ τοῖσ κατὰ τὸν Νεεμίαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡσ καταβαλλόμενοσ βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγε τὰ περὶ τῶν βασιλέων καὶ προφητῶν καὶ τὰ τοῦ Δαυὶδ καὶ ἐπιστολὰσ βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων. ὡσαύτωσ δὲ καὶ Ἰούδασ τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα ἡμῖν ἐπισυνήγαγε πάντα, καὶ ἔστι παῤ ἡμῖν. ὧν οὖν ἐὰν χρείαν ἔχητε τοὺσ ἀποκομιοῦντασ ὑμῖν ἀποστέλλετε. Μέλλοντεσ οὖν ἄγειν τὸν καθαρισμὸν ἐγράψαμεν ὑμῖν. καλῶσ οὖν ποιήσετε ἄγοντεσ τὰσ ἡμέρασ. ὁ δὲ Θεὸσ ὁ σώσασ τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀποδοὺσ τὴν κληρονομίαν πᾶσι καὶ τὸ βασίλειον καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν, καθὼσ ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ νόμου. ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τῷ Θεῷ ὅτι ταχέωσ ἡμᾶσ ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τῆσ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰσ τὸν ἅγιον τόπον. ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶσ ἐκ μεγάλων κακῶν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισε. Τὰ δὲ κατὰ τὸν Ἰούδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺσ τούτου ἀδελφοὺσ καὶ τὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ μεγάλου καθαρισμὸν καὶ τὸν τοῦ βωμοῦ ἐγκαινισμόν, ἔτι τε τοὺσ πρὸσ Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ καὶ τὸν τούτου υἱὸν Εὐπάτορα πολέμους καὶ τὰσ ἐξ οὐρανοῦ γενομένασ ἐπιφανείασ τοῖσ ὑπὲρ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ φιλοτίμωσ ἀνδραγαθήσασιν, ὥστε τὴν ὅλην χώραν ὀλίγουσ ὄντασ λεηλατεῖν καὶ τὰ βάρβαρα πλήθη διώκειν, καὶ τὸ περιβόητον καθ̓ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἱερὸν ἀνακομίσασθαι καὶ τὴν πόλιν ἐλευθερῶσαι καὶ τοὺσ μέλλοντασ καταλύεσθαι νόμουσ ἐπανορθῶσαι, τοῦ Κυρίου μετὰ πάσησ ἐπιεικείασ ἱλέω γενομένου αὐτοῖσ, τὰ ὑπὸ Ἰάσωνοσ τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα δὲ πέντε βιβλίων πειρασόμεθα δἰ ἑνὸσ συντάγματοσ ἐπιτεμεῖν. συνορῶντεσ γὰρ τὸ χῦμα τῶν ἀριθμῶν καὶ τὴν οὖσαν δυσχέρειαν τοῖσ θέλουσιν εἰσκυκλεῖσθαι τοῖσ τῆσ ἱστορίασ διηγήμασι διὰ τὸ πλῆθοσ τῆσ ὕλησ, ἐφροντίσαμεν τοῖσ μὲν βουλομένοισ ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, τοῖσ δὲ φιλοφρονοῦσιν εἰσ τὸ διὰ μνήμησ ἀναλαβεῖν εὐκοπίαν, πᾶσι δὲ τοῖσ ἐντυγχάνουσιν ὠφέλειαν. καὶ ἡμῖν μὲν τοῖσ τὴν κακοπάθειαν ἐπιδεδεγμένοισ τῆσ ἐπιτομῆσ οὐ ρᾴδιον, ἱδρῶτοσ δὲ καὶ ἀγρυπνίασ τὸ πρᾶγμα, καθάπερ τῷ παρασκευάζοντι συμπόσιον καὶ ζητοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐκ εὐχερὲσ μέν, ὅμωσ διὰ τὴν τῶν πολλῶν εὐχαριστίαν ἡδέωσ τὴν κακοπάθειαν ὑποίσομεν, τὸ μὲ διακριβοῦν περὶ ἑκάστων τῷ συγγραφεῖ παραχωρήσαντεσ, τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοῖσ ὑπογραμμοῖσ τῆσ ἐπιτομῆσ διαπονοῦντεσ. καθάπερ γὰρ τῆσ καινῆσ οἰκίασ ἀρχιτέκτονι τῆσ ὅλησ καταβολῆσ φροντιστέον, τῷ δὲ ἐγκαίειν καὶ ζωγραφεῖν ἐπιχειροῦντι τὰ ἐπιτήδεια πρὸσ διακόσμησιν ἐξεταστέον, οὕτω δοκῶ καὶ ἐπὶ ἡμῶν. τὸ μὲν ἐμβατεύειν καὶ περίπατον ποιεῖσθαι λόγον καὶ πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖσ κατὰ μέροσ τῷ τῆσ ἱστορίασ ἀρχηγέτῃ καθήκει. τὸ δὲ σύντομον τῆσ λέξεωσ μεταδιώκειν καὶ τὸ ἐξεργαστικὸν τῆσ πραγματείασ παραιτεῖσθαι τῷ τὴν μετάφρασιν ποιουμένῳ συγχωρητέον. ἐντεῦθεν οὖν ἀρξώμεθα τῆσ διηγήσεωσ, τοῖσ προειρημένοισ τοσοῦτον ἐπιζεύξαντεσ. εὔηθεσ γὰρ τὸ μὲν πρὸ τῆσ ἱστορίασ πλεονάζειν, τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπιτεμεῖν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION