Septuagint, Liber Maccabees I

(70인역 성경, Liber Maccabees I)

ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου τὸν Μακεδόνα, ὃσ ἐξῆλθεν ἐκ τῆσ γῆσ Χεττειείμ, καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ πρότεροσ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. καὶ συνεστήσατο πολέμουσ πολλοὺσ καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων πολλῶν καὶ ἔσφαξε βασιλεῖσ τῆσ γῆσ. καὶ διῆλθεν ἕωσ ἄκρων τῆσ γῆσ καὶ ἔλαβε σκῦλα πλήθουσ ἐθνῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ. καὶ συνήγαγε δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξε χωρῶν καὶ ἐθνῶν καὶ τυράννων, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰσ φόρον. καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνήσκει. καὶ ἐκάλεσε τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ τοὺσ ἐνδόξουσ τοὺσ συντρόφουσ αὐτοῦ ἀπὸ νεότητοσ καὶ διεῖλεν αὐτοῖσ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι ζῶντοσ αὐτοῦ. καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδροσ ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανε. καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἕκαστοσ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. καὶ ἐπέθεντο πάντεσ διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ. καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸσ Ἀντίοχοσ Ἐπιφανήσ, υἱὸσ Ἀντιόχου βασιλέωσ, ὃσ ἦν ὅμηρα ἐν τῇ Ρώμῃ. καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείασ Ἑλλήνων. Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἐξῆλθον ἐξ Ἰσραὴλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺσ λέγοντεσ. πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν, ὅτι ἀφ̓ ἧσ ἐχωρίσθημεν ἀπ̓ αὐτῶν, εὗρεν ἡμᾶσ κακὰ πολλά. καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγοσ ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτῶν, καὶ προεθυμήθησάν τινεσ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπορεύθησαν πρὸσ τὸν βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν. καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ἱεροσολύμοισ κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ ἀκροβυστίασ καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκησ ἁγίασ καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖσ ἔθνεσι καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν. Καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐναντίον Ἀντιόχου, καὶ ὑπέβαλε βασιλεῦσαι τῆσ Αἰγύπτου, ὅπωσ βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰσ δύο βασιλείασ. καὶ εἰσῆλθεν εἰσ Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἐλέφασι καὶ ἐν ἱππεῦσι καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ καὶ συνεστήσαντο πόλεμον πρὸσ Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου. καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖοσ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔφυγε, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί. καὶ κατελάβοντο τὰσ πόλεισ τὰσ ὀχυρὰσ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἐπέστρεψεν Ἀντίοχοσ μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ ἀνέβη εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ. καὶ εἰσῆλθον εἰσ τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἔλαβε τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸσ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὴν τράπεζαν τῆσ προθέσεωσ καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰσ φιάλασ καὶ τὰσ θυί̈σκασ τὰσ χρυσᾶσ καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺσ στεφάνουσ καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισε πάντα. καὶ ἔλαβε τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβε τοὺσ θησαυροὺσ τοὺσ ἀποκρύφουσ, οὓσ εὗρε. καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησε φονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν μεγάλην. καὶ ἐγένετο πένθοσ μέγα ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν. καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντεσ καὶ πρεσβύτεροι, παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν, καὶ τὸ κάλλοσ τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη. πᾶσ νυμφίοσ ἀνέλαβε θρῆνον, καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐγένετο ἐν πένθει. καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ αὐτήν, καὶ πᾶσ ὁ οἶκοσ Ἰακὼβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην. Καὶ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ ἄρχοντα φορολογίασ εἰσ τὰσ πόλεισ Ἰούδα, καὶ ἦλθεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖσ λόγουσ εἰρηνικοὺσ ἐν δόλῳ, καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ. καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσε λαὸν πολὺν ἐξ Ἰσραήλ. καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα τῆσ πόλεωσ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλε τοὺσ οἴκουσ αὐτῆσ καὶ τὰ τείχη αὐτῆσ κύκλῳ. καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὰσ γυναῖκασ καὶ τὰ τέκνα, καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν. καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυὶδ τείχει μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ, πύργοισ ὀχυροῖσ, καὶ ἐγένετο αὐτοῖσ εἰσ ἄκραν. καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνοσ ἁμαρτωλόν, ἄνδρασ παρανόμουσ, καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ. καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὰσ καὶ συναγαγόντεσ τὰ σκῦλα Ἱερουσαλὴμ ἀπέθεντο ἐκεῖ, καὶ ἐγένοντο εἰσ μεγάλην παγίδα. καὶ ἐγένετο εἰσ ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰσ διάβολον πονηρὸν τῷ Ἰσραὴλ διαπαντόσ. καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματοσ καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα. καὶ ἔφυγον οἱ κάτοικοι Ἱερουσαλὴμ δἰ αὐτούσ, καὶ ἐγένετο κατοικία ἀλλοτρίων. καὶ ἐγένετο ἀλλοτρία τοῖσ γενήμασιν αὐτῆσ, καὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ ἐγκατέλιπον αὐτήν. τὸ ἁγίασμα αὐτῆσ ἠρημώθη ὡσ ἔρημοσ, αἱ ἑορταὶ αὐτῆσ ἐστράφησαν εἰσ πένθοσ, τὰ σάββατα αὐτῆσ εἰσ ὀνειδισμόν, ἡ τιμὴ αὐτῆσ εἰσ ἐξουδένωσιν. κατὰ τὴν δόξαν αὐτῆσ ἐπληθύνθη ἡ ἀτιμία αὐτῆσ, καὶ τὸ ὕψοσ αὐτῆσ ἐστράφη εἰσ πένθοσ. Καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺσ Ἀντίοχοσ πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ εἷναι πάντασ εἰσ λαὸν ἕνα καὶ ἐγκαταλιπεῖν ἕκαστον τὰ νόμιμα αὐτοῦ. καὶ ἐπεδέξατο πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέωσ. καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ἰσραὴλ εὐδόκησαν τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν τοῖσ εἰδώλοισ καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ σάββατον. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ βιβλία ἐν χειρὶ ἀγγέλων εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰσ πόλεισ Ἰούδα πορευθῆναι ὀπίσω νομίμων ἀλλοτρίων τῆσ γῆς καὶ κωλῦσαι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ σπονδὴν ἐκ τοῦ ἁγιάσματοσ καὶ βεβηλῶσαι σάββατα καὶ ἑορτὰς καὶ μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίουσ, καὶ οἰκοδομῆσαι βωμοὺσ καὶ τεμένη καὶ εἰδωλεῖα καὶ θύειν ὕεια καὶ κτήνη κοινὰ καὶ ἀφιέναι τοὺσ υἱοὺσ αὐτῶν ἀπεριτμήτουσ, βδελύξαι τὰσ ψυχὰσ αὐτῶν ἐν παντὶ ἀκαθάρτῳ καὶ βεβηλώσει, ὥστε ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου καὶ ἀλλάξαι πάντα τὰ δικαιώματα. καὶ ὃσ ἂν μὴ ποιήσῃ κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ βασιλέωσ, ἀποθανεῖται. κατὰ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἔγραψε πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν ἐπισκόπουσ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐνετείλατο ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα θυσιάζειν κατὰ πόλιν καὶ πόλιν. καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πρὸσ αὐτοὺσ πολλοί, πᾶσ ὁ ἐγκαταλιπὼν τὸν νόμον, καὶ ἐποίησαν κακὰ ἐν τῇ γῇ καὶ ἔθεντο τὸν Ἰσραὴλ ἐν κρύφοισ ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν. καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Χασελεῦ τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει ᾠκοδόμησαν βδέλυγμα ἐρημώσεωσ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐν πόλεσιν Ἰούδα κύκλῳ ᾠκοδόμησαν βωμούσ. καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰκιῶν καὶ ἐν ταῖσ πλατείαισ ἐθυμίων. καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου, ἃ εὗρον, ἐνεπύρισαν πυρὶ κατασχίσαντεσ. καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκησ, καὶ εἴ τισ συνευδόκει τῷ νόμῳ, τὸ σύγκριμα τοῦ βασιλέωσ ἐθανάτου αὐτόν. ἐν ἰσχύϊ αὐτῶν ἐποίουν οὕτωσ τῷ Ἰσραὴλ τοῖσ εὑρισκομένοισ ἐν παντὶ μηνὶ καὶ μηνὶ ἐν ταῖσ πόλεσι. καὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸσ θυσιάζοντεσ ἐπὶ τὸν βωμόν, ὃσ ἦν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ τὰσ γυναῖκασ τὰσ περιτετμηκυίασ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐθανάτωσαν κατὰ τὸ πρόσταγμα καὶ ἐκρέμασαν τὰ βρέφη ἐκ τῶν τραχήλων αὐτῶν, καὶ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν προενόμευσαν καὶ τοὺσ περιτετμηκότασ αὐτοὺσ ἐθανάτωσαν. καὶ πολλοὶ ἐν Ἰσραὴλ ἐκραταιώθησαν καὶ ὠχυρώθησαν ἐν ἑαυτοῖσ τοῦ μὴ φαγεῖν κοινὰ καὶ ἐπελέξαντο ἀποθανεῖν, ἵνα μὴ μιανθῶσι τοῖσ βρώμασι καὶ μὴ βεβηλώσωσι διαθήκην ἁγίαν, καὶ ἀπέθανον. καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ἰσραὴλ σφόδρα. ΕΝ ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἀνέστη Ματταθίασ υἱὸσ Ἰωάννου τοῦ Συμεὼν ἱερεὺσ τῶν υἱῶν Ἰωαρὶβ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐκάθισεν ἐν Μωδεί̈ν.

καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε, Ἰωάννησ ὁ καλούμενοσ Γαδδίσ, Σίμων ὁ καλούμενοσ Θασσί, Ἰούδασ ὁ καλούμενοσ Μακκαβαῖοσ, Ἐλεάζαρ ὁ καλούμενοσ Αὐαράν, Ἰωνάθαν ὁ καλούμενοσ Ἀπφοῦσ. καὶ εἶδε τὰσ βλασφημίασ τὰσ γινομένασ ἐν Ἰούδᾳ καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ εἶπεν. οἴμοι, ἱνατί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καὶ τὸ σύντριμμα τῆσ πόλεωσ τῆσ ἁγίασ καὶ καθίσαι ἐκεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ ἐχθρῶν καὶ τὸ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων̣ ἐγένετο ὁ ναὸσ αὐτῆσ ὡσ ἀνὴρ ἄδοξοσ, τὰ σκεύη τῆσ δόξησ αὐτῆσ αἰχμάλωτα ἀπήχθη, ἀπεκτάνθη τὰ νήπια αὐτῆσ ἐν ταῖσ πλατείαισ, οἱ νεανίσκοι αὐτῆσ ἐν ρομφαίᾳ ἐχθροῦ. ποῖον ἔθνοσ οὐκ ἐκληρονόμησε βασιλείαν αὐτῆσ καὶ οὐκ ἐκράτησε τῶν σκύλων αὐτῆσ̣ πᾶσ ὁ κόσμοσ αὐτῆσ ἀφῃρέθη, ἀντὶ ἐλευθέρασ ἐγένετο εἰσ δούλην. καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν καὶ ἡ καλλονὴ ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη, καὶ ἐβεβήλωσαν αὐτὰ τὰ ἔθνη. ἱνατί ἡμῖν ἔτι ζῆν̣ καὶ διέρρηξε Ματταθίασ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ περιεβάλοντο σάκκουσ καὶ ἐπένθησαν σφόδρα. Καὶ ἦλθον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέωσ οἱ καταναγκάζοντεσ τὴν ἀποστασίαν εἰσ Μωδεί̈ν τὴν πόλιν, ἵνα θυσιάσωσι. καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ἰσραὴλ πρὸσ αὐτοὺσ προσῆλθον. καὶ Ματταθίασ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνήχθησαν. καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ παρὰ τοῦ βασιλέωσ καὶ εἶπον τῷ Ματταθίᾳ λέγοντεσ. ἄρχων καὶ ἔνδοξοσ καὶ μέγασ εἶ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐστηριγμένοσ ἐν υἱοῖσ καὶ ἀδελφοῖσ. νῦν οὖν πρόσελθε πρῶτοσ καὶ ποίησον τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέωσ, ὡσ ἐποίησαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ ἄνδρεσ Ἰούδα καὶ οἱ καταλειφθέντεσ ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκόσ σου τῶν φίλων τοῦ βασιλέωσ, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου δοξασθήσεσθε ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποστολαῖσ πολλαῖσ. καὶ ἀπεκρίθη Ματταθίασ καὶ εἶπε φωνῇ μεγάλῃ. εἰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν οἴκῳ τῆσ βασιλείασ τοῦ βασιλέωσ ἀκούουσιν αὐτοῦ, ἀποστῆναι ἕκαστοσ ἀπὸ λατρείασ πατέρων αὐτοῦ καὶ ᾑρετίσαντο ἐν ταῖσ ἐντολαῖσ αὐτοῦ, ἀλλ̓ ἐγὼ καὶ οἱ υἱοί μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου πορευσόμεθα ἐν διαθήκῃ πατέρων ἡμῶν. ἵλεωσ ἡμῖν καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα. τῶν λόγων τοῦ βασιλέωσ οὐκ ἀκουσόμεθα τοῦ παρελθεῖν τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὰν ἢ ἀριστεράν. καὶ ὡσ ἐπαύσατο λαλῶν τοὺσ λόγουσ τούτουσ, προσῆλθεν ἀνὴρ Ἰουδαῖοσ ἐν ὀφθαλμοῖσ πάντων, θυσιᾶσαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τοῦ ἐν Μωδεί̈ν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶδε Ματταθίασ καὶ ἐζήλωσε, καὶ ἐτρόμησαν οἱ νεφροὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκε θυμὸν κατὰ τὸ κρίμα καὶ δραμὼν ἔσφαξεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ βασιλέωσ τὸν ἀναγκάζοντα θύειν ἀπέκτεινεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὸν βωμὸν καθεῖλε. καὶ ἐζήλωσε τῷ νόμῳ, καθὼσ ἐποίησε Φινεὲσ τῷ Ζαμβρὶ υἱῷ Σαλώμ. καὶ ἀνέκραξε Ματταθίασ ἐν τῇ πόλει φωνῇ μεγάλῃ λέγων. πᾶσ ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳ καὶ ἱστῶν διαθήκην ἐξελθέτω ὀπίσω μου. καὶ ἔφυγον αὐτὸσ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰσ τὰ ὄρη καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ πόλει. Τότε κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντεσ δικαιοσύνην καὶ κρίμα εἰσ τὴν ἔρημον καθίσαι ἐκεῖ, αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν, ὅτι ἐπληθύνθη ἐπ̓ αὐτοὺσ τὰ κακά. καὶ ἀνηγγέλη τοῖσ ἀνδράσι τοῦ βασιλέωσ καὶ ταῖσ δυνάμεσιν, αἵ ἦσαν ἐν Ἱερουσαλὴμ πόλει Δαυίδ, ὅτι κατέβησαν ἄνδρεσ, οἵτινεσ διασκέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέωσ εἰσ τοὺσ κρύφουσ ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ ἔδραμον ὀπίσω αὐτῶν πολλοὶ καὶ καταλαβόντεσ αὐτοὺσ παρενέβαλον ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ συνεστήσαντο πρὸσ αὐτοὺσ πόλεμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ εἶπον πρὸσ αὐτούσ. ἕωσ τοῦ νῦν ἱκανόν. ἐξέλθετε καὶ ποιήσατε κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέωσ καὶ ζήσεσθε. καὶ εἶπον. οὐκ ἐξελευσόμεθα οὐδὲ ποιήσομεν τὸν λόγον τοῦ βασιλέωσ τοῦ βεβηλῶσαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων. καὶ ἐτάχυναν ἐπ̓ αὐτοὺσ πόλεμον. καὶ οὐκ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖσ οὐδὲ λίθον ἐνετίναξαν αὐτοῖσ, οὐδὲ ἐνέφραξαν τοὺσ κρύφους λέγοντεσ. ἀποθάνωμεν πάντεσ ἐν τῇ ἁπλότητι ἡμῶν. μαρτυρεῖ ἐφ̓ ἡμᾶσ ὁ οὐρανὸσ καὶ ἡ γῆ ὅτι ἀκρίτωσ ἀπόλλυτε ἡμᾶσ. καὶ ἀνέστησαν ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐν τῷ πολέμῳ τοῖσ σάββασι, καὶ ἀπέθανον αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἕωσ χιλίων ψυχῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἔγνω Ματταθίασ καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ ἐπένθησαν ἐπ̓ αὐτοὺσ ἕωσ σφόδρα. καὶ εἶπεν ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ. ἐὰν πάντεσ ποιήσωμεν ὡσ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐποίησαν, καὶ μὴ πολεμήσωμεν πρὸσ τὰ ἔθνη ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν δικαιωμάτων ἡμῶν, νῦν τάχιον ἡμᾶσ ἐξολοθρεύσουσιν ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ ἐβουλεύσαντο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντεσ. πᾶσ ἄνθρωποσ, ὃσ ἐὰν ἔλθῃ πρὸσ ἡμᾶσ εἰσ πόλεμον τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, πολεμήσωμεν κατέναντι αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν πάντεσ καθὼσ ἀπέθανον οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τοῖσ κρύφοισ. τότε συνήχθησαν πρὸσ αὐτοὺσ συναγωγὴ Ἁσιδαίων, ἰσχυροὶ δυνάμει ἀπὸ Ἰσραήλ, πᾶσ ὁ ἑκουσιαζόμενοσ τῷ νόμῳ. καὶ πάντεσ οἱ φυγαδεύοντεσ ἀπὸ τῶν κακῶν προσετέθησαν αὐτοῖσ καὶ ἐγένοντο αὐτοῖσ εἰσ στήριγμα. καὶ συνεστήσαντο δύναμιν καὶ ἐπάταξαν ἁμαρτωλοὺσ ἐν ὀργῇ αὐτῶν καὶ ἄνδρασ ἀνόμουσ ἐν θυμῷ αὐτῶν. καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον εἰσ τὰ ἔθνη σωθῆναι. καὶ ἐκύκλωσε Ματταθίασ καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ καθεῖλον τοὺσ βωμοὺς καὶ περιέτεμον τὰ παιδάρια τὰ ἀπερίτμητα, ὅσα εὗρον ἐν ὁρίοισ Ἰσραήλ, ἐν ἰσχύϊ καὶ ἐδίωξαν τοὺσ υἱοὺσ τῆσ ὑπερηφανίασ, καὶ κατευωδώθη τὸ ἔργον ἐν χειρὶ αὐτῶν. καὶ ἀντελάβοντο τοῦ νόμου ἐκ χειρὸσ τῶν ἐθνῶν καὶ ἐκ χειρὸσ τῶν βασιλέων καὶ οὐκ ἔδωκαν κέρασ τῷ ἁμαρτωλῷ. Καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι τοῦ Ματταθίου ἀποθανεῖν, καὶ εἶπε τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ. νῦν ἐστηρίχθη ὑπερηφανία καὶ ἐλεγμὸσ καὶ καιρὸσ καταστροφῆσ καὶ ὀργὴ θυμοῦ. καὶ νῦν, τέκνα, ζηλώσατε τῷ νόμῳ καὶ δότε τὰσ ψυχὰσ ὑμῶν ὑπὲρ διαθήκησ πατέρων ἡμῶν. μνήσθητε τῶν πατέρων ἡμῶν τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησαν ἐν ταῖσ γενεαῖσ αὐτῶν, καὶ δέξασθε δόξαν μεγάλην καὶ ὄνομα αἰώνιον. Ἁβραὰμ οὐχὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστόσ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰσ δικαιοσύνην̣ Ἰωσὴφ ἐν καιρῷ στενοχωρίασ αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἐντολὴν καὶ ἐγένετο κύριοσ Αἰγύπτου. Φινεὲσ ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον ἔλαβε διαθήκην ἱερωσύνησ αἰωνίασ. Ἰησοῦσ ἐν τῷ πληρῶσαι λόγον ἐγένετο κριτὴσ ἐν Ἰσραήλ. Χάλεβ ἐν τῷ ἐπιμαρτύρασθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλαβε γῆσ κληρονομίαν. Δαυὶδ ἐν τῷ ἐλέῳ αὐτοῦ ἐκληρονόμησε θρόνον βασιλείασ εἰσ αἰῶνα αἰῶνοσ. Ἠλίασ ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον νόμου ἀνελήφθη ἕωσ εἰσ τὸν οὐρανόν. Ἀνανίασ, Ἀζαρίασ, Μισαήλ, πιστεύσαντεσ ἐσώθησαν ἐκ φλογόσ. Δανιὴλ ἐν τῇ ἁπλότητι αὐτοῦ ἐρρύσθη ἐκ στόματοσ λεόντων. καὶ οὕτωσ ἐννοήθητε κατὰ γενεὰν καὶ γενεάν, ὅτι πάντεσ οἱ ἐλπίζοντεσ ἐπ̓ αὐτὸν οὐκ ἀσθενήσουσι. καὶ ἀπὸ λόγων ἀνδρὸσ ἁμαρτωλοῦ μὴ φοβηθῆτε, ὅτι ἡ δόξα αὐτοῦ εἰσ κοπρίαν καὶ εἰσ σκώληκασ. σήμερον ἐπαρθήσεται καὶ αὔριον οὐ μὴ εὑρεθῇ, ὅτι ἐπέστρεψεν εἰσ τὸν χοῦν αὐτοῦ, καὶ ὁ διαλογισμὸσ αὐτοῦ ἀπώλετο. καὶ ὑμεῖσ τέκνα ἰσχύσατε καὶ ἀνδρίζεσθε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ δοξασθήσεσθε. καὶ ἰδοὺ Συμεὼν ὁ ἀδελφὸσ ὑμῶν, οἶδα ὅτι ἀνὴρ βουλῆσ ἐστιν, αὐτοῦ ἀκούετε πάσασ τὰσ ἡμέρασ, αὐτὸσ ὑμῖν ἔσται εἰσ πατέρα. καὶ Ἰούδασ Μακκαβαῖοσ ἰσχυρὸσ δυνάμει ἐκ νεότητοσ αὐτοῦ, οὗτοσ ὑμῖν ἔσται ἄρχων στρατιᾶσ καὶ πολεμήσει πόλεμον λαῶν. καὶ ὑμεῖσ προσάξατε πρὸσ ὑμᾶσ πάντασ τοὺσ ποιητὰσ τοῦ νόμου καὶ ἐκδικήσατε ἐκδίκησιν τοῦ λαοῦ ὑμῶν. ἀνταπόδοτε ἀνταπόδομα τοῖσ ἔθνεσι καὶ προσέχετε εἰσ τὰ προστάγματα τοῦ νόμου. καὶ εὐλόγησεν αὐτούσ, καὶ προσετέθη πρὸσ τοὺσ πατέρασ αὐτοῦ. καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ ἕκτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τάφοισ πατέρων αὐτῶν ἐν Μωδεί̈ν, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶσ Ἰσραὴλ κοπετὸν μέγαν. ΚΑΙ ἀνέστη Ἰούδασ ὁ καλούμενοσ Μακκαβαῖοσ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ.

καὶ ἐβοήθουν αὐτῷ πάντεσ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πάντεσ, ὅσοι ἐκολλήθησαν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπολέμουν τὸν πόλεμον Ἰσραὴλ μετ̓ εὐφροσύνησ. καὶ ἐπλάτυνε δόξαν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο θώρακα ὡσ γίγασ καὶ συνεζώσατο τὰ σκεύη αὐτοῦ τὰ πολεμικὰ καὶ συνεστήσατο πολέμουσ σκεπάζων παρεμβολὴν ἐν ρομφαίᾳ. καὶ ὡμοιώθη λέοντι ἐν τοῖσ ἔργοισ αὐτοῦ καὶ ὡσ σκύμνοσ ἐρευγόμενοσ εἰσ θήραν. καὶ ἐδίωξεν ἀνόμουσ ἐξερευνῶν καὶτοὺσ ταράσσοντασ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐφλόγισε. καὶ συνεστάλησαν οἱ ἄνομοι ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτοῦ, καὶ πάντεσ οἱ ἐργάτεσ τῆσ ἀνομίασ συνεταράχθησαν, καὶ εὐωδώθη σωτηρία ἐν χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἐπίκρανε βασιλεῖσ πολλοὺσ καὶ εὔφρανε τὸν Ἰακὼβ ἐν τοῖσ ἔργοισ αὐτοῦ, καὶ ἕωσ τοῦ αἰῶνοσ τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ εἰσ εὐλογίαν. καὶ διῆλθεν ἐν πόλεσιν Ἰούδα καὶ ἐξωλόθρευσεν ἀσεβεῖσ ἐξ αὐτῆσ καὶ ἀπέστρεψεν ὀργὴν ἀπὸ Ἰσραὴλ καὶ ὠνομάσθη ἕωσ ἐσχάτου τῆσ γῆσ καὶ συνήγαγεν ἀπολλυμένουσ. Καὶ συνήγαγεν Ἀπολλώνιοσ ἔθνη καὶ ἀπὸ Σαμαρείασ δύναμιν μεγάλην τοῦ πολεμῆσαι πρὸσ Ἰσραήλ. καὶ ἔγνω Ἰούδασ καὶ ἐξῆλθεν εἰσ συνάντησιν αὐτῷ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν. καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον. καὶ ἔλαβον τὰ σκῦλα αὐτῶν, καὶ τὴν μάχαιραν Ἀπολλωνίου ἔλαβεν Ἰούδασ καὶ ἦν πολεμῶν ἐν αὐτῇ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἤκουσε Σήρων ὁ ἄρχων τῆσ δυνάμεωσ Συρίασ ὅτι ἤθροισεν Ἰούδασ ἄθροισμα καὶ ἐκκλησίαν πιστῶν μετ̓ αὐτοῦ ἐκπορευομένων εἰσ πόλεμον, καὶ εἶπε. ποιήσω ἐμαυτῷ ὄνομα καὶ δοξασθήσομαι ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πολεμήσω τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺσ σὺν αὐτῷ τοὺσ ἐξουδενοῦντασ τὸν λόγον τοῦ βασιλέωσ. καὶ προσέθετο τοῦ ἀναβῆναι. καὶ ἀνέβη μετ̓ αὐτοῦ παρεμβολὴ ἀσεβῶν ἰσχυρὰ βοηθῆσαι αὐτῷ καὶ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν υἱοῖσ Ἰσραήλ. καὶ ἤγγισαν ἕωσ ἀναβάσεωσ Βαιθωρών, καὶ ἐξῆλθεν Ἰούδασ εἰσ συνάντησιν αὐτῶν ὀλιγοστόσ. ὡσ δὲ εἶδον τὴν παρεμβολὴν ἐρχομένην εἰσ συνάντησιν αὐτοῖσ, εἶπον τῷ Ἰούδᾳ. πῶσ δυνησόμεθα ὀλιγοστοὶ ὄντεσ πολεμῆσαι πρὸσ πλῆθοσ τοσοῦτον ἰσχυρόν̣ καὶ ἡμεῖσ ἐκλελύμεθα ἀσιτοῦντεσ σήμερον. καὶ εἶπεν Ἰούδασ. εὔκοπόν ἐστι συγκλεισθῆναι πολλοὺσ ἐν χερσὶν ὀλίγων, καὶ οὐκ ἔστι διαφορὰ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ σῴζειν ἐν πολλοῖσ ἢ ἐν ὀλίγοισ. ὅτι οὐκ ἐν πλήθει δυνάμεωσ νίκη πολέμου ἐστίν, ἀλλ̓ ἢ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἰσχύσ. αὐτοὶ ἔρχονται πρὸσ ἡμᾶσ ἐν πλήθει ὕβρεωσ καὶ ἀνομίασ τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶσ καὶ τὰσ γυναῖκασ ἡμῶν καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν, τοῦ σκυλεῦσαι ἡμᾶσ, ἡμεῖσ δὲ πολεμοῦμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν νομίμων ἡμῶν. καὶ αὐτὸσ συντρίψει αὐτοὺσ πρὸ προσώπου ἡμῶν. ὑμεῖσ δὲ μὴ φοβηθῆτε ἀπ̓ αὐτῶν. ὡσ δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, ἐνήλατο εἰσ αὐτοὺσ ἄφνω, καὶ συνετρίβη Σήρων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἐδίωκον αὐτὸν ἐν τῇ καταβάσει Βαιθωρὼν ἕωσ τοῦ πεδίου. καὶ ἔπεσον ἀπ̓ αὐτῶν εἰσ ἄνδρασ ὀκτακοσίουσ, οἱ δὲ λοιποὶ ἔφυγον εἰσ γῆν Φυλιστιείμ. καὶ ἤρξατο ὁ φόβοσ Ἰούδα καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἡ πτόησισ ἐπιπίπτειν ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν. καὶ ἤγγισεν ἕωσ τοῦ βασιλέωσ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ὑπὲρ τῶν παρατάξεων Ἰούδα ἐξηγεῖτο πᾶν ἔθνοσ. Ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἀντίοχοσ ὁ βασιλεὺσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, ὠργίσθη θυμῷ καὶ ἀπέστειλε καὶ συνήγαγε τὰσ δυνάμεισ πάσασ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ, παρεμβολὴν ἰσχυρὰν σφόδρα. καὶ ἤνοιξε τὸ γαζοφυλάκιον αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν ὀψώνια ταῖσ δυνάμεσιν αὐτοῦ εἰσ ἐνιαυτὸν καὶ ἐνετείλατο εἶναι αὐτοὺσ ἑτοίμουσ εἰσ πᾶσαν χρείαν. καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπε τὸ ἀργύριον ἀπὸ τῶν θησαυρῶν καὶ οἱ φόροι τῆσ χώρασ ὀλίγοι, χάριν τῆσ διχοστασίασ καὶ πληγῆσ, ἧσ κατεσκεύασεν ἐν τῇ γῇ τοῦ ἆραι τὰ νόμιμα, ἃ ἦσαν ἀφ̓ ἡμερῶν τῶν πρώτων. καὶ εὐλαβήθη μὴ οὐκ ἔχῃ ὡσ ἅπαξ καὶ δὶσ εἰσ τὰσ δαπάνασ καὶ τὰ δόματα, ἃ ἐδίδου ἔμπροσθεν δαψιλεῖ χειρὶ καὶ ἐπερίσσευσεν ὑπὲρ τοὺσ βασιλεῖσ τοὺσ ἔμπροσθεν, καὶ ἠπορεῖτο τῇ ψυχῇ αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐβουλεύσατο τοῦ πορευθῆναι εἰσ τὴν Περσίδα καὶ λαβεῖν τοὺσ φόρουσ τῶν χωρῶν καὶ συναγαγεῖν ἀργύριον πολύ. καὶ κατέλιπε Λυσίαν ἄνθρωπον ἔνδοξον καὶ ἀπὸ γένουσ τῆσ βασιλείασ ἐπὶ τῶν πραγμάτων τοῦ βασιλέωσ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου ἕωσ τῶν ὁρίων Αἰγύπτου καὶ τρέφει Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι αὐτόν. καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὰσ ἡμίσεισ τῶν δυνάμεων καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ περὶ πάντων, ὦν ἐβούλετο, καὶ περὶ τῶν κατοικούντων τὴν Ἰουδαίαν καὶ Ἱερουσαλὴμ ἀποστεῖλαι ἐπ̓ αὐτοὺσ δύναμιν τοῦ ἐκτρίψαι καὶ ἐξᾶραι τὴν ἰσχὺν Ἰσραὴλ καὶ τὸ κατάλειμμα Ἱερουσαλὴμ καὶ ἆραι τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τοῦ τόπου καὶ κατοικίσαι υἱοὺσ ἀλλογενεῖσ ἐν πᾶσι τοῖσ ὁρίοισ αὐτῶν καὶ κατακληροδοτῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν. καὶ ὁ βασιλεὺσ παρέλαβε τὰσ ἡμίσεισ τῶν δυνάμεων τὰσ καταλειφθείσασ καὶ ἀπῇρεν ἀπὸ Ἀντιοχείασ ἀπὸ πόλεωσ βασιλείασ αὐτοῦ, ἔτουσ ἑβδόμου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ, καὶ διεπέρασε τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καὶ διεπορεύετο τὰσ ἐπάνω χώρασ. Καὶ ἐπέλεξε Λυσίασ Πτολεμαῖον τὸν Δορυμένουσ καὶ Νικάνορα καὶ Γοργίαν ἄνδρασ δυνατοὺσ τῶν φίλων τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἀπέστειλε μετ̓ αὐτῶν τεσσαράκοντα χιλιάδασ ἀνδρῶν καὶ ἑπτακισχιλίαν ἵππον τοῦ ἐξελθεῖν εἰσ γῆν Ἰούδα καὶ καταφθεῖραι αὐτὴν κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἀπῇραν σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἦλθον καὶ παρενέβαλον πλησίον Ἐμμανοὺμ ἐν τῇ γῇ τῇ πεδινῇ. καὶ ἤκουσαν οἱ ἔμποροι τῆσ χώρασ τὸ ὄνομα αὐτῶν καὶ ἔλαβον ἀργύριον καὶ χρυσίον πολὺ σφόδρα καὶ πέδασ καὶ ἦλθον εἰσ τὴν παρεμβολὴν τοῦ λαβεῖν τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ εἰσ παῖδασ. καὶ προσετέθησαν πρὸσ αὐτοὺσ δύναμισ Συρίασ καὶ γῆσ ἀλλοφύλων. καὶ εἶδεν Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ὅτι ἐπληθύνθη τὰ κακὰ καὶ αἱ δυνάμεισ παρεμβάλλουσιν ἐν τοῖσ ὁρίοισ αὐτῶν, καὶ ἐπέγνωσαν τοὺσ λόγουσ τοῦ βασιλέωσ, οὓσ ἐνετείλατο ποιῆσαι τῷ λαῷ εἰσ ἀπώλειαν καὶ συντέλειαν. καὶ εἶπεν ἕκαστοσ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. ἀναστήσωμεν τὴν καθαίρεσιν τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ πολεμήσωμεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ τῶν ἁγίων. καὶ συνηθροίσθη ἡ συναγωγὴ τοῦ εἶναι ἑτοίμουσ εἰσ πόλεμον καὶ τοῦ προσεύξασθαι καὶ αἰτῆσαι ἔλεον καὶ οἰκτιρμούσ. καὶ Ἱερουσαλὴμ ἦν ἀοίκητοσ ὡσ ἔρημοσ. οὐκ ἦν ὁ εἰσπορευόμενοσ καὶ ἐκπορευόμενοσ ἐκ τῶν γενημάτων αὐτῆσ, καὶ τὸ ἁγίασμα καταπατούμενον, καὶ υἱοὶ ἀλλογενῶν ἐν τῇ ἄκρᾳ, κατάλυμα τοῖσ ἔθνεσι. καὶ ἐξῄρθη τέρψισ ἐξ Ἰακώβ, καὶ ἐξέλιπεν αὐλὸσ καὶ κινύρα. καὶ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν εἰσ Μασσηφὰ κατέναντι Ἱερουσαλήμ, ὅτι τόποσ προσευχῆσ εἰσ Μασσηφὰ τὸ πρότερον τῷ Ἰσραήλ. καὶ ἐνήστευσαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ περιεβάλοντο σάκκουσ καὶ σποδὸν ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. καὶ ἐξεπέτασαν τὸ βιβλίον τοῦ νόμου, περὶ ὧν ἐξηρεύνων τὰ ἔθνη τὰ ὁμοιώματα τῶν εἰδώλων αὐτῶν. καὶ ἤνεγκαν τὰ ἱμάτια τῆσ ἱερωσύνησ καὶ τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰσ δεκάτασ καὶ ἤγειραν τοὺσ ναζιραίουσ, οἳ ἐπλήρωσαν τὰσ ἡμέρασ, καὶ ἐβόησαν φωνῇ εἰσ τὸν οὐρανὸν λέγοντεσ. τί ποιήσωμεν τούτοισ καὶ ποῦ αὐτοὺσ ἀπαγάγωμεν̣ καὶ τὰ ἅγιά σου καταπεπάτηται καὶ βεβήλωται καὶ οἱ ἱερεῖσ σου ἐν πένθει καὶ ταπεινώσει. καὶ ἰδοὺ τὰ ἔθνη συνῆκται ἐφ̓ ἡμᾶσ τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶσ. σὺ οἶδασ ἃ λογίζονται ἐφ̓ ἡμᾶσ. πῶσ δυνησόμεθα ὑποστῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτῶν, ἐὰν μὴ σὺ βοηθήσῃσ ἡμῖν̣ καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ. καὶ μετὰ τοῦτο κατέστησεν Ἰούδασ ἡγούμενοσ τοῦ λαοῦ χιλιάρχουσ καὶ ἑκατοντάρχουσ καὶ πεντηκοντάρχουσ καὶ δεκάρχουσ. καὶ εἶπον τοῖσ οἰκοδομοῦσιν οἰκίασ καὶ μνηστευομένοισ γυναῖκασ καὶ φυτεύουσιν ἀμπελῶνασ καὶ δειλοῖσ ἀποστρέφειν ἕκαστον εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ κατὰ τὸν νόμον. καὶ ἀπῇρεν ἡ παρεμβολή, καὶ παρενέβαλε κατὰ νότον Ἀμμαούσ. καὶ εἶπεν Ἰούδασ. περιζώσασθε καὶ γίνεσθε εἰσ υἱοὺσ δυνατοὺσ καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι εἰσ τὸ πρωί̈ τοῦ πολεμῆσαι ἐν τοῖσ ἔθνεσι τούτοισ τοῖσ ἐπισυνηγμένοισ ἐφ̓ ἡμᾶσ ἐξᾶραι ἡμᾶσ καὶ τὰ ἅγια ἡμῶν. ὅτι κρεῖσσον ἡμᾶσ ἀποθανεῖν ἐν τῷ πολέμῳ ἢ ἐπιδεῖν ἐπὶ τὰ κακὰ τοῦ ἔθνουσ ἡμῶν καὶ τῶν ἁγίων. ὡσ δ̓ ἂν ᾖ θέλημα ἐν οὐρανῷ, οὕτω ποιήσει. ΚΑΙ παρέλαβε Γοργίασ πεντακισχιλίουσ ἄνδρασ καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν, καὶ ἀπῇρεν ἡ παρεμβολὴ νυκτόσ,

ὥστε ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺσ ἄφνω. καὶ οἱ υἱοὶ τῆσ ἄκρασ ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί. καὶ ἤκουσεν Ἰούδασ καὶ ἀπῇρεν αὐτὸσ καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέωσ τὴν ἐν Ἀμμαούσ, ἕωσ ἔτι αἱ δυνάμεισ ἐσκορπισμέναι ἦσαν ἀπὸ τῆσ παρεμβολῆσ. καὶ ἦλθε Γοργίασ εἰσ τὴν παρεμβολὴν Ἰούδα νυκτὸσ καὶ οὐδένα εὗρε. καὶ ἐζήτει αὐτοὺσ ἐν τοῖσ ὄρεσιν, ὅτι εἶπε. φεύγουσιν οὗτοι ἀφ̓ ἡμῶν. καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ὤφθη Ἰούδασ ἐν τῷ πεδίῳ ἐν τρισχιλίοισ ἀνδράσι. πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρασ οὐκ εἶχον καθὼσ ἠβούλοντο. καὶ εἶδον παρεμβολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλοῦσαν αὐτήν, καὶ οὗτοι διδακτοὶ πολέμου. καὶ εἶπεν Ἰούδασ τοῖσ ἀνδράσι τοῖσ μετ̓ αὐτοῦ. μὴ φοβεῖσθε τὸ πλῆθοσ αὐτῶν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν μὴ δειλωθῆτε. μνήσθητε πῶσ ἐσώθησαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν ἐν θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ, ὅτι ἐδίωξεν αὐτοὺσ Φαραὼ ἐν δυνάμει. καὶ νῦν βοήσωμεν εἰσ τὸν οὐρανόν, εἴ πωσ ἐλεήσει ἡμᾶσ καὶ μνησθήσεται διαθήκησ πατέρων ἡμῶν καὶ συντρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατὰ πρόσωπον ἡμῶν σήμερον, καὶ γνώσεται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἐστὶν ὁ λυτρούμενοσ καὶ σῴζων τὸν Ἰσραήλ. καὶ ᾖραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν καὶ εἶδον αὐτοὺσ ἐρχομένουσ ἐξεναντίας καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ εἰσ πόλεμον. καὶ ἐσάλπισαν οἱ μετὰ Ἰούδα καὶ συνῆψαν καὶ συνετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔφυγον εἰσ τὸ πεδίον, οἱ δὲ ἔσχατοι πάντεσ ἔπεσον ἐν ρομφαίᾳ. καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺσ ἕωσ Γαζηρὼν καὶ ἕωσ τῶν πεδίων τῆσ Ἰδουμαίασ καὶ Ἀζώτου καὶ Ἰαμνείασ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰσ ἄνδρασ τρισχιλίουσ. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰούδασ καὶ ἡ δύναμισ ἀπὸ τοῦ διώκειν ὄπισθεν αὐτῶν καὶ εἶπε πρὸσ τὸν λαόν. μὴ ἐπιθυμήσητε τῶν σκύλων, ὅτι πόλεμοσ ἐξεναντίασ ἡμῶν, καὶ Γοργίασ καὶ ἡ δύναμισ ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺσ ἡμῶν. ἀλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσατε αὐτούσ, καὶ μετὰ ταῦτα λάβετε τὰ σκῦλα μετὰ παρρησίασ. ἔτι λαλοῦντοσ Ἰούδα ταῦτα, ὤφθη μέροσ τι ἐκκύπτον ἐκ τοῦ ὄρουσ. καὶ εἶδεν ὅτι τετρόπωνται, καὶ ἐμπυρίζουσι τὴν παρεμβολήν. ὁ γὰρ καπνὸσ ὁ θεωρούμενοσ ἐνεφάνιζε τὸ γεγονόσ. οἱ δὲ ταῦτα συνιδόντεσ ἐδειλώθησαν σφόδρα. συνιδόντεσ δὲ καὶ τὴν Ἰούδα παρεμβολὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἑτοίμην εἰσ παράταξιν, ἔφυγον πάντεσ εἰσ γῆν ἀλλοφύλων. καὶ ἀνέστρεψεν Ἰούδασ ἐπὶ τὴν σκυλείαν τῆσ παρεμβολῆσ, καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν καὶ πλοῦτον μέγαν. καὶ ἐπιστραφέντεσ ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰσ οὐρανὸν ὅτι καλόν, ὅτι εἰσ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο σωτηρία μεγάλη τῷ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώθησαν, παραγενηθέντεσ ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάντα τὰ συμβεβηκότα. ὁ δὲ ἀκούσασ συνεχύθη καὶ ἠθύμει, ὅτι οὐχ οἷα ἤθελε, τοιαῦτα γεγόνει τῷ Ἰσραήλ, καὶ οὐχ οἷα ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ βασιλεύσ, τοιαῦτα ἐξέβη. καὶ ἐν τῷ ἐχομένῳ ἐνιαυτῷ συνελόχισεν ὁ Λυσίασ ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα χιλιάδασ καὶ πεντακισχιλίαν ἵππον, ὥστε ἐκπολεμῆσαι αὐτούσ. καὶ ἦλθον εἰσ τὴν Ἰδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσούροισ, καὶ συνήντησεν αὐτοῖσ Ἰούδασ ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν. καὶ εἶδε τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προσηύξατο καὶ εἶπεν. εὐλογητὸσ εἶ ὁ σωτὴρ τοῦ Ἰσραὴλ ὁ συντρίψασ τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου Δαυὶδ καὶ παρέδωκασ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων εἰσ χεῖρασ Ἰωνάθαν υἱοῦ Σαοὺλ καὶ τοῦ αἴροντοσ τὰ σκεύη αὐτοῦ. οὕτω σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαοῦ σου Ἰσραήλ, καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν. δὸσ αὐτοῖσ δειλίαν καὶ τῆξον θράσοσ ἰσχύοσ αὐτῶν, καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συντριβῇ αὐτῶν. κατάβαλε αὐτοὺσ ρομφαίᾳ ἀγαπώντων σε, καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάντεσ οἱ εἰδότεσ τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοισ. καὶ συνέβαλον ἀλλήλοισ, καὶ ἔπεσον ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ Λυσίου εἰσ πεντακισχιλίουσ ἄνδρασ καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναντίασ αὐτῶν. ἰδὼν δὲ Λυσίασ τὴν γενομένην τροπὴν τῆσ αὐτοῦ συντάξεωσ, τῆσ δὲ Ἰούδα τὸ γεγενημένον θάρσοσ καὶ ὡσ ἕτοιμοί εἰσιν ἢ ζῆν ἢ τεθνάναι γενναίωσ, ἀπῇρεν εἰσ Ἀντιόχειαν καὶ ἐξενολόγει, καὶ πλεονάσασ τὸν γενηθέντα στρατὸν ἐλογίζετο πάλιν παραγενέσθαι εἰσ τὴν Ἰουδαίαν. Εἶπε δὲ Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. ἰδοὺ συνετρίβησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, ἀναβῶμεν καθαρίσαι τὰ ἅγια καὶ ἐγκαινίσαι. καὶ συνήχθη ἡ παρεμβολὴ πᾶσα καὶ ἀνέβησαν εἰσ ὄροσ Σιών. καὶ εἶδον τὸ ἁγίασμα ἠρημωμένον καὶ τὸ θυσιαστήριον βεβηλωμένον καὶ τὰσ πύλασ κατακεκαυμένασ καὶ ἐν ταῖσ αὐλαῖσ φυτὰ πεφυκότα ὡσ ἐν δρυμῷ ἢ ὡσ ἑνὶ τῶν ὀρέων καὶ τὰ παστοφόρια καθῃρημένα. καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐκόψαντο κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπέθεντο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι τῶν σημασιῶν καὶ ἐβόησαν εἰσ τὸν οὐρανόν. τότε ἐπέταξεν Ἰούδασ ἄνδρασ πολεμεῖν τοὺσ ἐν τῇ ἄκρᾳ, ἕωσ ἂν καθαρίσῃ τὰ ἅγια. καὶ ἐπέλεξεν ἱερεῖσ ἀμώμουσ θελητὰσ νόμου, καὶ ἐκαθάρισαν τὰ ἅγια καὶ ᾖραν τοὺσ λίθουσ τοῦ μιασμοῦ εἰσ τόπον ἀκάθαρτον. καὶ ἐβουλεύσαντο περὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆσ ὁλοκαυτώσεωσ τοῦ βεβηλωμένου, τί αὐτῷ ποιήσωσι. καὶ ἐπέπεσεν αὐτοῖσ βουλὴ ἀγαθὴ καθελεῖν αὐτό, μήποτε γένηται αὐτοῖσ εἰσ ὄνειδοσ, ὅτι ἐμίαναν τὰ ἔθνη αὐτό. καὶ καθεῖλον τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἀπέθεντο τοὺσ λίθουσ ἐν τῷ ὄρει τοῦ οἴκου ἐν τόπῳ ἐπιτηδείῳ μέχρι τοῦ παραγενηθῆναι προφήτην τοῦ ἀποκριθῆναι περὶ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον λίθουσ ὁλοκλήρουσ κατὰ τὸν νόμον καὶ ᾠκοδόμησαν τὸ θυσιαστήριον καινὸν κατὰ τὸ πρότερον. καὶ ᾠκοδόμησαν τὰ ἅγια καὶ τὰ ἐντὸσ τοῦ οἴκου καὶ τὰσ αὐλὰσ ἡγίασαν. καὶ ἐποίησαν σκεύη ἅγια καινὰ καὶ εἰσήνεγκαν τὴν λυχνίαν καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων καὶ τὴν τράπεζαν εἰσ τὸν ναόν. καὶ ἐθυμίασαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξῆψαν τοὺσ λύχνουσ τοὺσ ἐπὶ τῆσ λυχνίασ, καὶ ἐφαίνοσαν ἐν τῶ ναῷ. καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτουσ καὶ ἐξεπέτασαν τὰ καταπετάσματα καὶ ἐτέλεσαν πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησαν. καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί̈ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸσ τοῦ ἐνάτου τοῦ ὀγδόου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἔτους καὶ ἀνήνεγκαν θυσίαν κατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων τὸ καινόν, ὃ ἐποίησαν. κατὰ τὸν καιρὸν καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη, ἐν ἐκείνῃ ἐνεκαινίσθη ἐν ᾠδαῖσ καὶ κιθάραισ καὶ κινύραισ καὶ ἐν κυμβάλοισ. καὶ ἔπεσον πᾶσ ὁ λαὸσ ἐπὶ πρόσωπον καὶ προσεκύνησαν καὶ εὐλόγησαν εἰσ οὐρανὸν τὸν εὐοδώσαντα αὐτοῖσ. καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἡμέρασ ὀκτὼ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα μετ̓ εὐφροσύνησ καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεωσ. καὶ κατεκόσμησαν τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ στεφάνοισ χρυσοῖσ καὶ ἀσπιδίσκαισ καὶ ἐνεκαίνισαν τὰσ πύλασ καὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐθύρωσαν αὐτά. καὶ ἐγενήθη εὐφροσύνη μεγάλη ἐν τῷ λαῷ σφόδρα, καὶ ἀπεστράφη ὄνειδοσ ἐθνῶν. καὶ ἔστησεν Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ἰσραήλ, ἵνα ἄγωνται αἱ ἡμέραι ἐγκαινισμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖσ καιροῖσ αὐτῶν ἐνιαυτὸν κατ̓ ἐνιαυτὸν ἡμέρασ ὀκτώ, ἀπὸ τῆσ πέμπτησ καὶ εἰκάδοσ τοῦ μηνὸσ Χασελεῦ, μετ̓ εὐφροσύνησ καὶ χαρᾶσ. καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὸ ὄροσ Σιών, κυκλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργουσ ὀχυρούσ, μή ποτε παραγενηθέντα τὰ ἔθνη καταπατήσωσιν αὐτά, ὡσ ἐποίησαν τὸ πρότερον. καὶ ἐπέταξεν ἐκεῖ δύναμιν τηρεῖν αὐτὸ καὶ ὠχύρωσαν αὐτὸ τηρεῖν τὴν Βαιθσούραν τοῦ ἔχειν τὸν λαὸν ὀχύρωμα κατὰ πρόσωπον τῆσ Ἰδουμαίασ. ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν τὰ ἔθνη κυκλόθεν ὅτι ᾠκοδομήθη τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐνεκαινίσθη τὸ ἁγίασμα ὡσ τὸ πρότερον, καὶ ὠργίσθησαν σφόδρα

καὶ ἐβουλεύσαντο τοῦ ἆραι τὸ γένοσ Ἰακώβ τοὺσ ὄντασ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἤρξαντο τοῦ θανατοῦν ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐξαίρειν. καὶ ἐπολέμει Ἰούδασ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἡσαῦ ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ, τὴν Ἀκραβαττήνην, ὅτι περιεκάθηντο τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ πληγὴν μεγάλην καὶ συνέστειλεν αὐτοὺσ καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν. καὶ ἐμνήσθη τῆσ κακίασ υἱῶν Βαιάν, οἳ ἦσαν τῷ λαῷ εἰσ παγίδα καὶ εἰσ σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺσ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ. καὶ συνεκλείσθησαν ὑπ̓ αὐτοῦ ἐν τοῖσ πύργοισ, καὶ παρενέβαλεν ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτοὺσ καὶ ἐνεπύρισε τοὺσ πύργουσ αὐτῆσ ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖσ ἐνοῦσι. καὶ διεπέρασεν ἐπὶ τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν καὶ εὗρε χεῖρα κραταιὰν καὶ λαὸν πολὺν καὶ Τιμόθεον ἡγούμενον αὐτῶν. καὶ συνῆψε πρὸσ αὐτοὺσ πολέμουσ πολλούσ, καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτούσ. καὶ προκατελάβετο τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ καὶ ἀνέστρεψεν εἰσ τὴν Ἰουδαίαν. Καὶ ἐπισυνήχθησαν τὰ ἔθνη τὰ ἐν τῇ Γαδαὰδ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοὺσ ὄντασ ἐπὶ τοῖσ ὁρίοισ αὐτῶν τοῦ ἐξᾶραι αὐτούσ, καὶ ἔφυγον εἰσ Δάθεμα τὸ ὀχύρωμα. καὶ ἀπέστειλαν γράμματα πρὸσ Ἰούδαν καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ λέγοντεσ. ἐπισυνηγμένα ἐστὶν ἐφ̓ ἡμᾶσ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς καὶ ἑτοιμάζονται ἐλθεῖν καὶ προκαταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα, εἰσ ὃ κατεφύγομεν, καὶ Τιμόθεοσ ἡγεῖται τῆσ δυνάμεωσ αὐτῶν. νῦν οὖν ἐλθὼν ἐξελοῦ ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ αὐτῶν, ὅτι πέπτωκεν ἐξ ἡμῶν πλῆθοσ, καὶ πάντεσ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ ὄντεσ ἐν τοῖσ Τωβίου τεθανάτωνται, καὶ ᾐχμαλωτίκασι τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἀποσκευήν, καὶ ἀπώλεσαν ἐκεῖ ὡσεὶ μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν. ἔτι αἱ ἐπιστολαὶ ἀνεγινώσκοντο, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι ἕτεροι παρεγένοντο ἐκ τῆσ Γαλιλαίασ διερρηχότεσ τὰ ἱμάτια ἀπαγγέλλοντεσ κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα λέγοντες ἐπισυνῆχθαι ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐκ Πτολεμαί̈δοσ καὶ Τύρου καὶ Σιδῶνοσ καὶ πάσησ Γαλιλαίασ ἀλλοφύλων τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμᾶσ. ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἰούδασ καὶ ὁ λαὸσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, ἐπισυνήχθη ἐκκλησία μεγάλη βουλεύσασθαι τί ποιήσωσι τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν, τοῖσ οὖσιν ἐν θλίψει καὶ πολεμουμένοισ ὑπ̓ αὐτῶν. καὶ εἶπεν Ἰούδασ Σίμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρασ καὶ πορεύου καὶ ρῦσαι τοὺσ ἀδελφούσ σου τοὺσ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. ἐγὼ δὲ καὶ Ἰωνάθαν ὁ ἀδελφόσ μου πορευσόμεθα εἰσ τὴν Γαλααδῖτιν. καὶ κατέλιπεν Ἰώσηφον τὸν τοῦ Ζαχαρίου καὶ Ἀζαρίαν ἡγουμένουσ τοῦ λαοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων τῆσ δυνάμεωσ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ εἰσ τήρησιν καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγων. πρόστητε τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸσ τὰ ἔθνη ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶσ. καὶ ἐμερίσθησαν Σίμωνι ἄνδρεσ τρισχίλιοι τοῦ πορευθῆναι εἰσ τὴν Γαλιλαίαν, Ἰούδᾳ δὲ ἄνδρεσ ὀκτακισχίλιοι εἰσ τὴν Γαλααδῖτιν. καὶ ἐπορεύθη Σίμων εἰσ τὴν Γαλιλαίαν καὶ συνῆψε πολέμουσ πολλοὺσ πρὸσ τὰ ἔθνη, καὶ συνετρίβη τὰ ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺσ ἕωσ τῆσ πύλησ Πτολεμαί̈δοσ. καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰσ τρισχιλίουσ ἄνδρασ, καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν. καὶ παρέλαβε τοὺσ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ ἐν Ἀρβάττοισ σὺν ταῖσ γυναιξὶ καὶ τοῖσ τέκνοισ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτοῖσ, καὶ ἤγαγεν εἰσ τὴν Ἰουδαίαν μετ̓ εὐφροσύνησ μεγάλησ. καὶ Ἰούδασ ὁ Μακκαβαῖοσ καὶ Ἰωνάθαν ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ διέβησαν τὸν Ἰορδάνην καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ συνήντησαν τοῖσ Ναβαταίοισ, καὶ ἀπήντησαν αὐτοῖσ εἰρηνικῶσ καὶ διηγήσαντο αὐτοῖσ ἅπαντα τὰ συμβάντα τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλααδίτιδι. καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συνειλημμένοι εἰσὶν εἰσ Βόσορρα καὶ Βοσόρ, ἐν Ἀλέμοισ, Χασφώρ, Μακὲδ καὶ Καρναί̈ν, πᾶσαι αἱ πόλεισ αὗται ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι. καὶ ἐν ταῖσ λοιπαῖσ πόλεσι τῆσ Γαλααδίτιδόσ εἰσι συνειλημμένοι καὶ εἰσ αὔριον τάσσονται παρεμβάλλειν ἐπὶ τὰ ὀχυρώματα καὶ καταλαβέσθαι καὶ ἐξᾶραι πάντασ τούτουσ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. καὶ ἀπέστρεψεν Ἰούδασ καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὁδὸν εἰσ τὴν ἔρημον Βόσορρα ἄφνω. καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ρομφαίασ καὶ ἔλαβε πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί. καὶ ἀπῇρεν ἐκεῖθεν νυκτόσ, καὶ ἐπορεύετο ἕωσ ἐπὶ τὸ ὀχύρωμα. καὶ ἐγένετο ἑωθινῇ ᾖραν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ λαὸσ πολύσ, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμόσ, αἴροντεσ κλίμακασ καὶ μηχανὰσ καταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα καὶ ἐπολέμουν αὐτούσ. καὶ εἶδεν Ἰούδασ ὅτι ἦρκται ὁ πόλεμοσ καὶ ἡ κραυγὴ τῆσ πόλεωσ ἀνέβη εἰσ τὸν οὐρανὸν σάλπιγξι καὶ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπε τοῖσ ἀνδράσι τῆσ δυνάμεωσ. πολεμήσατε σήμερον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν. καὶ ἐξῆλθεν ἐν τρισὶν ἀρχαῖσ ἐξόπισθεν αὐτῶν, καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι καὶ ἐβόησαν ἐν προσευχῇ. καὶ ἐπέγνω ἡ παρεμβολὴ Τιμοθέου ὅτι Μακκαβαῖόσ ἐστι, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰσ ὀκτακισχιλίουσ ἄνδρασ. καὶ ἀπέκλινεν εἰσ Μααφὰ καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν καὶ προκατελάβετο αὐτὴν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆσ καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῆσ καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί. ἐκεῖθεν ἀπῇρε καὶ προκατελάβετο τὴν Χασφών, Μακέδ, Βοσὸρ καὶ τὰσ λοιπὰσ πόλεισ τῆσ Γαλααδίτιδοσ. μετὰ δὲ τὰ ρήματα ταῦτα συνήγαγε Τιμόθεοσ παρεμβολὴν ἄλλην καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον Ραφὼν ἐκ πέραν τοῦ χειμάρρου. καὶ ἀπέστειλεν Ἰούδασ κατασκοπεῦσαι τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ λέγοντεσ. ἐπισυνηγμένα εἰσὶ πρὸσ αὐτοὺσ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, δύναμισ πολλὴ σφόδρα. καὶ Ἄραβασ μεμίσθωνται εἰσ βοήθειαν αὐτοῖσ καὶ παρενέβαλον πέραν τοῦ χειμάρρου ἕτοιμοι τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ εἰσ πόλεμον. καὶ ἐπορεύθη Ἰούδασ εἰσ συνάντησιν αὐτῶν. καὶ εἶπε Τιμόθεοσ τοῖσ ἄρχουσι τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγγίζειν Ἰούδαν καὶ τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδατοσ. ἐὰν διαβῇ πρὸσ ἡμᾶσ πρότεροσ, οὐ δυνησόμεθα ὑποστῆναι αὐτόν, ὅτι δυνάμενοσ δυνήσεται πρὸσ ἡμᾶσ. ἐὰν δὲ δειλωθῇ καὶ παρεμβάλῃ πέραν τοῦ ποταμοῦ, διαπεράσομεν πρὸσ αὐτὸν καὶ δυνησόμεθα πρὸσ αὐτόν. ὡσ δὲ ἤγγισεν Ἰούδασ ἐπὶ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδατοσ, ἔστησε τοὺσ γραμματεῖσ τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ χειμάρρου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγων. μὴ ἀφῆτε πάντα ἄνθρωπον παρεμβαλεῖν, ἀλλ̓ ἐρχέσθωσαν πάντεσ εἰσ τὸν πόλεμον. καὶ διεπέρασεν ἐπ̓ αὐτοὺσ πρότεροσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἔρριψαν τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἔφυγον εἰσ τὸ τέμενοσ ἐν Καρναί̈ν. καὶ προκατελάβοντο τὴν πόλιν καὶ τὸ τέμενοσ ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖσ ἐν αὐτῷ. καὶ ἐτροπώθη ἡ Καρναί̈ν, καὶ οὐκ ἐδύναντο ἔτι ὑποστῆναι κατὰ πρόσωπον Ἰούδα. καὶ συνήγαγεν Ἰούδασ πάντα Ἰσραὴλ τοὺσ ἐν τῇ Γαλααδίτιδι ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου καὶ τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσκευήν, παρεμβολὴν μεγάλην σφόδρα, ἐλθεῖν εἰσ γῆν Ἰούδα. καὶ ἦλθον ἕωσ Ἐφρών, καὶ αὕτη ἡ πόλισ μεγάλη ἐπὶ τῆσ εἰσόδου ὀχυρὰ σφόδρα, οὐκ ἦν ἐκκλῖναι ἀπ̓ αὐτῆσ δεξιὰν ἢ ἀριστεράν, ἀλλ̓ ἢ διὰ μέσου αὐτῆσ πορεύεσθαι. καὶ ἀπέκλεισαν αὐτοὺσ οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ ἐνέφραξαν τὰσ πύλασ λίθοισ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτοὺσ Ἰούδασ λόγοισ εἰρηνικοῖσ λέγων. διελευσόμεθα διὰ τῆσ γῆσ σου τοῦ ἀπελθεῖν εἰσ τὴν γῆν ἡμῶν, καὶ οὐδεὶσ κακοποιήσει ὑμᾶσ, πλὴν τοῖσ ποσὶ παρελευσόμεθα. καὶ οὐκ ἠβούλοντο ἀνοῖξαι αὐτῷ. καὶ ἐπέταξεν Ἰούδασ κηρῦξαι ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ παρεμβαλεῖν ἕκαστον ἐν ᾧ ἐστι τόπῳ. καὶ παρενέβαλον οἱ ἄνδρεσ τῆσ δυνάμεωσ, καὶ ἐπολέμησαν τὴν πόλιν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα, καὶ παρεδόθη ἡ πόλισ ἐν χερσὶν αὐτοῦ. καὶ ἀπώλεσε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ρομφαίασ καὶ ἐξερρίζωσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῆσ καὶ διῆλθε διὰ τῆσ πόλεωσ ἐπάνω τῶν ἀπεκταμμένων. καὶ διέβησαν τὸν Ἰορδάνην εἰσ τὸ πεδίον τὸ μέγα κατὰ πρόσωπον Βαιθσάν. καὶ ἦν Ἰούδασ ἐπισυνάγων τοὺσ ἐσχατίζοντασ καὶ παρακαλῶν τὸν λαὸν κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν, ἕωσ οὗ ἦλθον εἰσ γῆν Ἰούδα. καὶ ἀνέβησαν εἰσ τὸ ὄροσ Σιὼν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ καὶ προσήγαγον ὁλοκαυτώματα, ὅτι οὐκ ἔπεσεν ἐξ αὐτῶν οὐθεὶσ ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι ἐν εἰρήνῃ. Καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ, αἷσ ἦν Ἰούδασ καὶ Ἰωνάθαν ἐν τῇ Γαλαὰδ καὶ Σίμων ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ κατὰ πρόσωπον Πτολεμαί̈δοσ, ἤκουσεν Ἰωσὴφ ὁ τοῦ Ζαχαρίου καὶ Ἀζαρίασ ἄρχοντεσ τῆσ δυνάμεωσ τῶν ἀνδραγαθιῶν καὶ τοῦ πολέμου, οἷα ἐποίησαν, καὶ εἶπε. ποιήσωμεν καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖσ ὄνομα καὶ πορευθῶμεν πολεμῆσαι πρὸσ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν. καὶ παρήγγειλαν τοῖσ ἀπὸ τῆσ δυνάμεωσ τῆσ μετ̓ αὐτῶν, καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ Ἰάμνειαν. καὶ ἐξῆλθε Γοργίασ ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ εἰσ συνάντησιν αὐτοῖσ εἰσ πόλεμον. καὶ ἐτροπώθη Ἰώσηφοσ καὶ Ἀζαρίασ, καὶ ἐδιώχθησαν ἕωσ τῶν ὁρίων τῆσ Ἰουδαίασ, καὶ ἔπεσον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ εἰσ δισχιλίουσ ἄνδρασ. καὶ ἐγενήθη τροπὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι οὐκ ἤκουσαν Ἰούδα καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, οἰόμενοι ἀνδραγαθῆσαι. αὐτοὶ δὲ οὐκ ἦσαν ἐκ τοῦ σπέρματοσ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων, οἷσ ἐδόθη σωτηρία Ἰσραὴλ διὰ χειρὸσ αὐτῶν. καὶ ὁ ἀνὴρ Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐδοξάσθησαν σφόδρα ἐναντίον παντὸσ Ἰσραὴλ καὶ τῶν ἐθνῶν πάντων, οὗ ἠκούετο τὸ ὄνομα αὐτῶν. καὶ ἐπισυνήγοντο πρὸσ αὐτοὺσ εὐφημοῦντεσ. καὶ ἐξῆλθεν Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμουν τοὺσ υἱοὺσ Ἡσαῦ ἐν τῇ γῇ πρὸσ νότον καὶ ἐπάταξε τὴν Χεβρὼν καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ καὶ καθεῖλε τὸ ὀχύρωμα αὐτῆσ καὶ τοὺσ πύργουσ αὐτῆσ ἐνέπρησε κυκλόθεν. καὶ ἀπῇρε τοῦ πορευθῆναι εἰσ γῆν ἀλλοφύλων. καὶ διεπορεύετο τὴν Σαμάρειαν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔπεσον ἱερεῖσ ἐν πολέμῳ βουλόμενοι ἀνδραγαθῆσαι ἐν τῷ αὐτοὺσ ἐξελθεῖν εἰσ πόλεμον ἀβουλεύτωσ. καὶ ἐξέκλινεν Ἰούδασ εἰσ Ἄζωτον γῆν ἀλλοφύλων, καὶ καθεῖλε τοὺσ βωμοὺσ αὐτῶν καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατέκαυσε πυρὶ καὶ ἐσκύλευσε τὰ σκῦλα τῶν πόλεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ τὴν γῆν Ἰούδα. ΚΑΙ ὁ βασιλεὺσ Ἀντίοχοσ διεπορεύετο τὰσ ἐπάνω χώρασ καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐστὶν Ἐλυμαί̈σ ἐν τῇ Περσίδι πόλισ ἔνδοξοσ πλούτῳ ἀργυρίῳ τε καὶ χρυσίῳ.

καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτῇ πλούσιον σφόδρα, καὶ ἐκεῖ καλύμματα χρυσᾶ καὶ θώρακεσ καὶ ὅπλα, ἃ κατέλιπεν ἐκεῖ Ἀλέξανδροσ ὁ Φιλίππου βασιλεὺσ ὁ Μακεδών, ὃσ ἐβασίλευσε πρῶτοσ ἐν τοῖσ Ἕλλησι. καὶ ἦλθε καὶ ἐζήτει καταλαβέσθαι τὴν πόλιν καὶ προνομεῦσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη, ὅτι ἐγνώσθη ὁ λόγοσ τοῖσ ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἀντέστησαν αὐτῷ εἰσ πόλεμον, καὶ ἔφυγε καὶ ἀπῇρεν ἐκεῖθεν μετὰ λύπησ μεγάλησ ἀποστρέψαι εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἦλθεν ἀπαγγέλλων τισ αὐτῷ εἰσ τὴν Περσίδα ὅτι τετρόπωνται αἱ παρεμβολαὶ αἱ πορευθεῖσαι εἰσ γῆν Ἰούδα, καὶ ἐπορεύθη Λυσίασ δυνάμει ἰσχυρᾷ ἐν πρώτοισ καὶ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐπίσχυσαν ὅπλοισ καὶ δυνάμει καὶ σκύλοισ πολλοῖσ, οἷσ ἔλαβον ἀπὸ τῶν παρεμβολῶν, ὧν ἐξέκοψαν, καὶ κα θεῖλον τὸ βδέλυγμα, ὃ ᾠκοδόμησεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸ ἁγίασμα καθὼσ τὸ πρότερον ἐκύκλωσαν τείχεσιν ὑψηλοῖσ καὶ τὴν Βαιθσούραν πόλιν αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, ἐθαμβήθη καὶ ἐσαλεύθη σφόδρα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἐνέπεσεν εἰσ ἀρρωστίαν ἀπὸ τῆσ λύπησ, ὅτι οὐκ ἐγένετο αὐτῷ καθὼσ ἐνεθυμεῖτο. καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρασ πλείουσ, ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ̓ αὐτὸν λύπη μεγάλη, καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀποθνήσκει. καὶ ἐκάλεσε πάντασ τοὺσ φίλουσ αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. ἀφίσταται ὁ ὕπνοσ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ συμπέπτωκα τῇ καρδίᾳ ἀπὸ τῆσ μερίμνησ, καὶ εἶπα τῇ καρδίᾳ μου. ἕωσ τίνοσ θλίψεωσ ἦλθον καὶ κλύδωνοσ μεγάλου, ἐν ᾧ νῦν εἰμι̣ ὅτι χρηστὸσ καὶ ἀγαπώμενοσ ἤμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μου, νῦν δὲ μιμνήσκομαι τῶν κακῶν, ὧν ἐποίησα ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἐξαπέστειλα ἐξᾶραι τοὺσ κατοικοῦντασ Ἰούδα διακενῆσ. ἔγνων οὖν ὅτι χάριν τούτων εὗρόν με τὰ κακὰ ταῦτα. καὶ ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπῃ μεγάλῃ ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ. καὶ ἐκάλεσε Φίλιππον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσησ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ ἀγαγεῖν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν. καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ Ἀντίοχοσ ὁ βασιλεὺσ ἔτουσ ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ. καὶ ἐπέγνω Λυσίασ ὅτι τέθνηκεν ὁ βασιλεύσ, καὶ κατέστησε βασιλεύειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ, ὃν ἐξέθρεψε νεώτερον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐπάτορα. Καὶ οἱ ἐκ τῆσ ἄκρασ ἦσαν συγκλείοντεσ τὸν Ἰσραὴλ κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ζητοῦντεσ τὰ κακὰ δἰ ὅλου καὶ στήριγμα τοῖσ ἔθνεσι. καὶ ἐλογίσατο Ἰούδασ ἐξᾶραι αὐτοὺσ καὶ ἐξεκκλησίασε πάντα τὸν λαὸν τοῦ περικαθίσαι ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ συνήχθησαν ἅμα καὶ περιεκάθισαν ἐπ̓ αὐτοὺσ ἔτουσ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ, καὶ ἐποίησεν ἐπ̓ αὐτοὺσ βελοστάσεισ καὶ μηχανάσ. καὶ ἐξῆλθον ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ συγκλεισμοῦ, καὶ ἐκολλήθησαν αὐτοῖσ τινεσ τῶν ἀσεβῶν ἐξ Ἰσραήλ, καὶ ἐπορεύθησαν πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ εἶπον. ἕωσ πότε οὐ ποιήσῃ κρίσιν καὶ ἐκδικήσεισ τοὺσ ἀδελφοὺσ ἡμῶν̣ ἡμεῖσ εὐδοκοῦμεν δουλεύειν τῷ πατρί σου καὶ πορεύεσθαι τοῖσ ὑπ̓ αὐτοῦ λεγομένοισ καὶ κατακολουθεῖν τοῖσ προστάγμασιν αὐτοῦ. καὶ περικάθηνται εἰσ τὴν ἄκραν υἱοὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν χάριν τούτου καὶ ἀλλοτριοῦνται ἀφ̓ ἡμῶν. πλὴν ὅσοι εὑρίσκοντο ἀφ̓ ἡμῶν ἐθανατοῦντο καὶ αἱ κληρονομίαι ἡμῶν διηρπάζοντο. καὶ οὐκ ἐφ̓ ἡμᾶσ μόνον ἐξέτειναν χεῖρα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν. καὶ ἰδοὺ παρεμβεβλήκασι σήμερον ἐπὶ τὴν ἄκραν ἐν Ἱερουσαλὴμ τοῦ καταλαβέσθαι αὐτήν. καὶ τὸ ἁγίασμα καὶ τὴν Βαιθσούραν ὠχύρωσαν, καὶ ἐὰν μὴ προκαταλάβῃ αὐτοὺσ διὰ τάχουσ, μείζονα τούτων ποιήσουσι, καὶ ἰδοὺ δυνήσῃ τοῦ κατασχεῖν αὐτῶν. Καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεὺσ ὅτε ἤκουσε, καὶ συνήγαγε πάντασ τοὺσ φίλουσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἄρχοντασ τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἐπὶ τῶν ἡνιῶν. καὶ ἀπὸ βασιλειῶν ἑτέρων καὶ ἀπὸ νήσων θαλασσῶν ἦλθον πρὸσ αὐτὸν δυνάμεισ μισθωταί. καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸσ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ἑκατὸν χιλιάδεσ τῶν πεζῶν καὶ εἴκοσι χιλιάδεσ ἵππων καὶ ἐλέφαντεσ δύο καὶ τριάκοντα εἰδότεσ πόλεμον. καὶ ἤλθοσαν διὰ τῆσ Ἰδουμαίασ καὶ παρενεβάλοσαν ἐπὶ Βαιθσούραν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρασ πολλὰσ καὶ ἐποίησαν μηχανάσ. καὶ ἐξῆλθον καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὰσ ἐν πυρὶ καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρωδῶσ. καὶ ἀπῇρεν Ἰούδασ ἀπὸ τῆσ ἄκρασ καὶ παρενέβαλεν εἰσ Βαιθζαχαρία ἀπέναντι τῆσ παρεμβολῆσ τοῦ βασιλέωσ. καὶ ὤρθρισεν ὁ βασιλεὺσ τὸ πρωί̈ καὶ ἀπῇρε τὴν παρεμβολὴν ἐν ὁρμήματι αὐτῆσ κατὰ τὴν ὁδὸν Βαιθζαχαρία, καὶ διεσκευάσθησαν αἱ δυνάμεισ εἰσ τὸν πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι. καὶ τοῖσ ἐλέφασιν ἔδειξαν αἷμα σταφυλῆσ καὶ μόρων τοῦ παραστῆσαι αὐτοὺσ εἰσ τὸν πόλεμον. καὶ διεῖλον τὰ θηρία εἰσ τὰσ φάλαγγασ καὶ παρέστησαν ἑκάστῳ ἐλέφαντι χιλίουσ ἄνδρασ τεθωρακισμένουσ ἐν ἁλυσιδωτοῖσ, καὶ περικεφαλαῖαι χαλκαῖ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν, καὶ πεντακόσιοι ἵπποι διατεταγμένοι ἑκάστῳ θηρίῳ ἐκλελεγμένοι. οὗτοι πρὸ καιροῦ, οὗ ἐὰν ἦν τὸ θηρίον ἦσαν καὶ οὗ ἐὰν ἐπορεύετο ἐπορεύοντο ἅμα, οὐκ ἀφίσταντο ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ πύργοι ξύλινοι ἐπ̓ αὐτοὺσ ὀχυροὶ σκεπαζόμενοι ἐφ̓ ἑκάστου θηρίου ἐζωσμένοι ἐπ̓ αὐτοῦ μηχαναῖσ, καὶ ἐφ̓ ἑκάστου ἄνδρεσ δυνάμεωσ δύο καὶ τριάκοντα οἱ πολεμοῦντεσ ἐπ̓ αὐτοῖσ καὶ ὁ Ἰνδὸσ αὐτοῦ. καὶ τὴν ἐπίλοιπον ἵππον ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἔστησαν ἐπὶ τὰ δύο μέρη τῆσ παρεμβολῆσ κατασείοντεσ καὶ καταφρασσόμενοι ἐν ταῖσ φάραγξιν. ὡσ δὲ ἔστιλβεν ὁ ἥλιοσ ἐπὶ τὰσ χρυσᾶσ καὶ χαλκᾶσ ἀσπίδασ, ἔστιλβε τὰ ὄρη ἀπ̓ αὐτῶν καὶ κατηύγαζεν ὡσ λαμπάδεσ πυρόσ. καὶ ἐξετάθη μέροσ τι τῆσ παρεμβολῆσ τοῦ βασιλέωσ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ὄρη καί τινεσ ἐπὶ τὰ ταπεινά. καὶ ἤρχοντο ἀσφαλῶσ καὶ τεταγμένωσ. καὶ ἐσαλεύοντο πάντεσ οἱ ἀκούοντεσ φωνῆσ πλήθουσ αὐτῶν καὶ ὁδοιπορίασ τοῦ πλήθουσ καὶ συγκρουσμοῦ τῶν ὅπλων. ἦν γὰρ ἡ παρεμβολὴ μεγάλη σφόδρα καὶ ἰσχυρά. καὶ ἤγγισεν Ἰούδασ καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ εἰσ παράταξιν, καὶ ἔπεσον ἀπὸ τῆσ παρεμβολῆσ τοῦ βασιλέωσ ἑξακόσιοι ἄνδρεσ. καὶ εἶδεν Ἐλεάζαρ ὁ Αὐαρὰν ἓν τῶν θηρίων τεθωρακισμένον θώρακι βασιλικῷ, καὶ ἦν ὑπεράγον πάντα τὰ θηρία, καὶ ᾠήθη ὅτι ἐν αὐτῷ ἐστιν ὁ βασιλεύσ. καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ περιποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνομα αἰώνιον. καὶ ἐπέδραμεν αὐτῷ θράσει εἰσ μέσον τῆσ φάλαγγοσ καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ εὐώνυμα, καὶ ἐσχίζοντο ἀπ̓ αὐτοῦ ἔνθα καὶ ἔνθα. καὶ εἰσέδυ ὑπὸ τὸν ἐλέφαντα καὶ ὑπέθεκεν αὐτῷ καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. καὶ εἶδον τὴν ἰσχὺν τῆσ βασιλείασ καὶ τὸ ὅρμημα τῶν δυνάμεων, καὶ ἐξέκλιναν ἀπ̓ αὐτῶν. οἱ δὲ ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ τοῦ βασιλέωσ ἀνέβαινον εἰσ συνάντησιν αὐτῶν εἰσ Ἱερουσαλήμ, καὶ παρενέβαλεν ὁ βασιλεὺσ εἰσ τὴν Ἰουδαίαν καὶ εἰσ τὸ ὄροσ Σιών. καὶ ἐποίησεν εἰρήνην μετὰ τῶν ἐκ Βαιθσούρων, καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆσ πόλεωσ, ὅτι οὐκ ἦν αὐτοῖσ ἐκεῖ διατροφὴ τοῦ συγκεκλεῖσθαι ἐν αὐτῇ, ὅτι σάββατον ἦν τῇ γῇ. καὶ κατελάβετο βασιλεὺσ τὴν Βαιθσούραν, καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ φρουρὰν τηρεῖν αὐτήν. καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὸ ἁγίασμα ἡμέρασ πολλὰσ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ βελοστάσεισ καὶ μηχανὰσ καὶ πυροβόλα καὶ λιθόβολα καὶ σκορπίδια εἰσ τὸ βάλλεσθαι βέλη καὶ σφενδόνασ. καὶ ἐποίησαν καὶ αὐτοὶ μηχανὰσ πρὸσ τὰσ μηχανὰσ αὐτῶν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρασ πολλάσ. βρώματα δὲ οὐκ ἦν ἐν τοῖσ ἀγγείοισ διὰ τὸ ἕβδομον ἔτοσ εἶναι, καὶ οἱ ἀνασῳζόμενοι εἰσ τὴν Ἰουδαίαν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν κατέφαγον τὸ ὑπόλειμμα τῆσ παραθέσεωσ. καὶ ὑπελείφθησαν ἐν τοῖσ ἁγίοισ ἄνδρεσ ὀλίγοι, ὅτι κατεκράτησεν αὐτῶν ὁ λιμόσ, καὶ ἐσκορπίσθησαν ἕκαστοσ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. Καὶ ἤκουσε Λυσίασ ὅτι Φίλιπποσ, ὃν κατέστησεν ὁ βασιλεὺσ Ἀντίοχοσ ἔτι ζῶν ἐκθρέψαι Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰσ τὸ βασιλεῦσαι αὐτόν, ἀπέστρεψεν ἀπὸ τῆσ Περσίδοσ καὶ Μηδίασ καὶ αἱ δυνάμεισ αἱ πορευθεῖσαι τοῦ βασιλέωσ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ζητεῖ παραλαβεῖν τὰ πράγματα. καὶ κατέσπευδε τοῦ ἀπελθεῖν καὶ εἰπεῖν πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ τοὺσ ἡγεμόνασ τῆσ δυνάμεωσ καὶ τοὺσ ἄνδρασ. ἐκλείπομεν καθ̓ ἡμέραν, καὶ ἡ τροφὴ ἡμῖν ὀλίγη, καὶ ὁ τόποσ οὗ παρεμβάλλομέν ἐστιν ὀχυρόσ, καὶ ἐπίκειται ἡμῖν τὰ τῆσ βασιλείασ. νῦν οὖν δῶμεν δεξιὰν τοῖσ ἀνθρώποισ τούτοισ καὶ ποιήσωμεν μετ̓ αὐτῶν εἰρήνην καὶ μετὰ παντὸσ ἔθνουσ αὐτῶν καὶ στήσωμεν αὐτοῖσ τοῦ πορεύεσθαι τοῖσ νομίμοισ αὐτῶν, ὡσ τὸ πρότερον. χάριν γὰρ τῶν νομίμων αὐτῶν, ὧν διεσκεδάσαμεν, ὠργίσθησαν καὶ ἐποίησαν ταῦτα πάντα. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγοσ ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν ἀρχόντων, καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτοὺσ εἰρηνεῦσαι, καὶ ἐπεδέξαντο. καὶ ὤμοσεν αὐτοῖσ ὁ βασιλεὺσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ. ἐπὶ τούτοισ ἐξῆλθον ἐκ τοῦ ὀχυρώματοσ. καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺσ εἰσ τὸ ὄροσ Σιὼν καὶ εἶδε τὸ ὀχύρωμα τοῦ τόπου καὶ ἠθέτησε τὸν ὁρκισμόν, ὃν ὤμοσε, καὶ ἐνετείλατο καθελεῖν τὸ τεῖχοσ κυκλόθεν. καὶ ἀπῇρε κατὰ σπουδὴν καὶ ἀπέστρεψεν εἰσ Ἀντιόχειαν καὶ εὗρε Φίλιππον κυριεύοντα τῆσ πόλεωσ καὶ ἐπολέμησε πρὸσ αὐτόν, καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν βίᾳ. ΕΤΟΥΣ ἑνὸσ καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθε Δημήτριοσ ὁ τοῦ Σελεύκου ἐκ Ρώμησ καὶ ἀνέβη σὺν ἀνδράσιν ὀλίγοισ εἰσ πόλιν παραθαλασσίαν καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ.

καὶ ἐγένετο ὡσ εἰσεπορεύετο εἰσ οἶκον βασιλείασ πατέρων αὐτοῦ, καὶ συνέλαβον αἱ δυνάμεισ τὸν Ἀντίοχον καὶ τὸν Λυσίαν ἀγαγεῖν αὐτοὺσ αὐτῷ. καὶ ἐγνώσθη αὐτῷ τὸ πρᾶγμα καὶ εἶπε. μή μοι δείξητε τὰ πρόσωπα αὐτῶν. καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺσ αἱ δυνάμεισ, καὶ ἐκάθισε Δημήτριοσ ἐπὶ θρόνου βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ ἦλθον πρὸσ αὐτὸν πάντεσ ἄνδρεσ ἄνομοι καὶ ἀσεβεῖσ ἐξ Ἰσραήλ, καὶ Ἄλκιμοσ ἡγεῖτο αὐτῶν, βουλόμενοσ ἱερατεύειν. καὶ κατηγόρησαν τοῦ λαοῦ πρὸσ τὸν βασιλέα λέγοντεσ. ἀπώλεσεν Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοὺσ φίλουσ σου, καὶ ἡμᾶσ ἐσκόρπισαν ἀπὸ τῆσ γῆσ ἡμῶν. νῦν οὖν ἀπόστειλον ἄνδρα, ᾧ πιστεύεισ, καὶ πορευθεὶσ ἰδέτω τὴν ἐξολόθρευσιν πᾶσαν, ἣν ἐποίησεν ἡμῖν καὶ τῇ χώρᾳ τοῦ βασιλέωσ, καὶ κολασάτω αὐτοὺσ καὶ πάντασ τοὺσ ἐπιβοηθοῦντασ αὐτοῖσ. καὶ ἐπέλεξεν ὁ βασιλεὺσ τὸν Βακχίδην τῶν φίλων τοῦ βασιλέωσ κυριεύοντα ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ μέγαν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πιστὸν τῷ βασιλεῖ καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν καὶ Ἄλκιμον τὸν ἀσεβῆ, καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. καὶ ἀπῇραν καὶ ἦλθον μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ εἰσ γῆν Ἰούδα. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ πρὸσ Ἰούδαν καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ λόγοισ εἰρηνικοῖσ μετὰ δόλου. καὶ οὐ προσέσχον τοῖσ λόγοισ αὐτῶν. εἶδον γὰρ ὅτι ἦλθον μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ. καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸσ Ἄλκιμον καὶ Βακχίδην συναγωγὴ γραμματέων ἐκζητῆσαι δίκαια, καὶ πρῶτοι οἱ Ἁσιδαῖοι ἦσαν ἐν υἱοῖσ Ἰσραὴλ καὶ ἐπεζήτουν παῤ αὐτῶν εἰρήνην. εἶπαν γάρ. ἄνθρωποσ ἱερεὺσ ἐκ τοῦ σπέρματοσ Ἀαρὼν ἦλθεν ἐν ταῖσ δυνάμεσι καὶ οὐκ ἀδικήσει ἡμᾶσ. καὶ ἐλάλησε μετ̓ αὐτῶν λόγουσ εἰρηνικοὺσ καὶ ὤμοσεν αὐτοῖσ λέγων. οὐκ ἐκζητήσομεν ὑμῖν κακὸν καὶ τοῖσ φίλοισ ὑμῶν. καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ, καὶ συνέλαβεν ἐξ αὐτῶν ἑξήκοντα ἄνδρασ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺσ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ κατὰ τὸν λόγον, ὃν ἔγραψε. σάρκασ ὁσίων σου καὶ αἵματα αὐτῶν ἐξέχεαν κύκλῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖσ ὁ θάπτων. καὶ ἐπέπεσεν αὐτῶν ὁ φόβοσ καὶ ὁ τρόμοσ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν, ὅτι εἶπαν. οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖσ ἀλήθεια καὶ κρίσισ, παρέβησαν γὰρ τὴν στάσιν καὶ τὸν ὅρκον, ὃν ὤμοσαν. καὶ ἀπῇρε Βακχίδησ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βηθζαὶθ καὶ ἀπέστειλε καὶ συνέλαβε πολλοὺσ ἀπὸ τῶν ἀπ̓ αὐτοῦ αὐτομολησάντων ἀνδρῶν καί τινασ τοῦ λαοῦ καὶ ἔθυσεν αὐτοὺσ εἰσ τὸ φρέαρ τὸ μέγα. καὶ κατέστησε τὴν χώραν τῷ Ἀλκίμῳ καὶ ἀφῆκε μετ̓ αὐτοῦ δύναμιν τοῦ βοηθεῖν αὐτῷ. καὶ ἀπῆλθε Βακχίδησ πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ ἠγωνίσατο Ἄλκιμοσ περὶ τῆσ ἀρχιερωσύνησ, καὶ συνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν πάντεσ οἱ ταράσσοντεσ τὸν λαὸν αὐτῶν καὶ κατεκράτησαν γῆν Ἰούδα καὶ ἐποίησαν πληγὴν μεγάλην ἐν Ἰσραήλ. καὶ εἶδεν Ἰούδασ πᾶσαν τὴν κακίαν, ἣν ἐποίησεν Ἄλκιμοσ καὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ἐν υἱοῖσ Ἰσραὴλ ὑπὲρ τὰ ἔθνη, καὶ ἐξῆλθεν εἰσ πάντα τὰ ὅρια τῆσ Ἰουδαίασ κυκλόθεν καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν ἐν τοῖσ ἀνδράσι τοῖσ αὐτομολήσασι, καὶ ἀνεστάλησαν τοῦ πορεύεσθαι εἰσ τὴν χώραν. ὡσ δὲ εἶδεν Ἄλκιμοσ ὅτι ἐνίσχυσεν Ἰούδασ καὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἔγνω ὅτι οὐ δύναται ὑποστῆναι αὐτούσ, καὶ ἐπέστρεψε πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ κατηγόρησεν αὐτῶν πονηρά. Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Νικάνορα ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ τῶν ἐνδόξων καὶ μισοῦντα καὶ ἐχθραίνοντα τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ἐξᾶραι τὸν λαόν. καὶ ἦλθε Νικάνωρ εἰσ Ἱερουσαλὴμ δυνάμει πολλῇ, καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Ἰούδαν καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ μετὰ δόλου λόγοισ εἰρηνικοῖσ λέγων. μὴ ἔστω μάχην ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν. ἥξω ἐν ἀνδράσιν ὀλίγοισ, ἵνα ὑμῶν ἴδω τὰ πρόσωπα μετ̓ εἰρήνησ. καὶ ἦλθε πρὸσ Ἰούδαν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλουσ εἰρηνικῶσ. καὶ οἱ πολέμιοι ἦσαν ἕτοιμοι ἐξαρπᾶσαι τὸν Ἰούδαν. καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγοσ τῷ Ἰούδᾳ ὅτι μετὰ δόλου ἦλθεν ἐπ̓ αὐτόν, καὶ ἐπτοήθη ἀπ̓ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ. καὶ ἔγνω Νικάνωρ, ὅτι ἀπεκαλύφθη ἡ βουλὴ αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν εἰσ συνάντησιν τῷ Ἰούδᾳ ἐν πολέμῳ κατὰ Χαφαρσαλαμά. καὶ ἔπεσον τῶν παρὰ Νικάνοροσ ὡσεὶ πεντακισχίλοι ἄνδρεσ, καὶ ἔφυγον εἰσ τὴν πόλιν Δαυίδ. Καὶ μετὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἀνέβη Νικάνωρ εἰσ τὸ ὄροσ Σιών. καὶ ἐξῆλθον ἀπὸ τῶν ἱερέων ἐκ τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ ἀσπάσασθαι αὐτὸν εἰρηνικῶσ καὶ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν προσφερομένην ὑπὲρ τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺσ καὶ κατεγέλασεν αὐτῶν καὶ ἐμίανεν αὐτοὺσ καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφάνωσ. καὶ ὤμοσε μετὰ θυμοῦ λέγων. ἐὰν μὴ παραδοθῇ Ἰούδασ καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ εἰσ χεῖράσ μου τὸ νῦν, καὶ ἔσται ἐὰν ἐπιστρέψω ἐν εἰρήνῃ, ἐμπυριῶ τὸν οἶκον τοῦτον. καὶ ἐξῆλθε μετὰ θυμοῦ μεγάλου. καὶ εἰσῆλθον οἱ ἱερεῖσ καὶ ἔστησαν κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ ναοῦ καὶ ἔκλαυσαν καὶ εἶπον. σύ, Κύριε, ἐξελέξω τὸν οἶκον τοῦτον ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομά σου ἐπ̓ αὐτῷ εἶναι οἶκον προσευχῆσ καὶ δεήσεωσ τῷ λαῷ σου. ποίησον ἐκδίκησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ καὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτοῦ, καὶ πεσέτωσαν ἐν ρομφαίᾳ. μνήσθητι τῶν δυσφηριῶν αὐτῶν καὶ μὴ δῷσ αὐτοῖσ μονήν. καὶ ἐξῆλθε Νικάνωρ ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βαιθωρών, καὶ συνήντησεν αὐτῷ δύναμισ Συρίασ. καὶ Ἰούδασ παρενέβαλεν ἐν Ἀδασὰ ἐν τρισχιλίοισ ἀνδράσι. καὶ προσηύξατο Ἰούδασ καὶ εἶπεν. οἱ παρὰ τοῦ βασιλέωσ Ἀσσυρίων ὅτε ἐδυσφήμησαν, ἐξῆλθεν ἄγγελόσ σου, Κύριε, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖσ ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε χιλιάδασ. οὕτω σύντριψον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐνώπιον ἡμῶν σήμερον, καὶ γνώτωσαν οἱ ἐπίλοιποι, ὅτι κακῶσ ἐλάλησαν ἐπὶ τὰ ἅγιά σου, καὶ κρῖνον αὐτὸν κατὰ τὴν κακίαν αὐτοῦ. καὶ συνῆψαν αἱ παρεμβολαὶ εἰσ πόλεμον τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸσ Ἄδαρ, καὶ συνετρίβη ἡ παρεμβολὴ Νικάνοροσ, καὶ ἔπεσεν αὐτὸσ πρῶτοσ ἐν τῷ πολέμῳ. ὡσ δὲ εἶδεν ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὅτι ἔπεσε Νικάνωρ, ρίψαντεσ τὰ ὅπλα αὐτῶν ἔφυγον. καὶ κατεδίωκον αὐτοὺσ ὁδὸν ἡμέρασ μιᾶσ ἀπὸ Ἀδασὰ ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν εἰσ Γάζηρα καὶ ἐσάλπισαν ὀπίσω αὐτῶν ταῖσ σάλπιγξι τῶν σημασιῶν. καὶ ἐξῆλθον ἐκ πασῶν τῶν κωμῶν τῆσ Ἰουδαίασ κυκλόθεν καὶ ὑπερεκέρων αὐτούσ, καὶ ἀνέστρεφον οὗτοι πρὸσ τούτουσ, καὶ ἔπεσον πάντεσ ρομφαίᾳ, καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷσ. καὶ ἔλαβον τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομήν, καὶ τὴν κεφαλὴν Νικάνοροσ ἀφεῖλον καὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, ἣν ἐξέτεινεν ὑπερηφάνωσ, καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐξέτειναν παρὰ τὴν Ἱερουσαλήμ. καὶ εὐφράνθη ὁ λαὸσ σφόδρα καὶ ἤγαγον τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡμέραν εὐφροσύνησ μεγάλησ. καὶ ἔστησαν τοῦ ἄγειν κατὰ ἐνιαυτὸν τὴν ἡμέραν ταύτην τὴν τρισκαιδεκάτην τοῦ Ἄδαρ. καὶ ἠσύχασεν ἡ γῆ Ἰούδα ἡμέρασ ὀλίγασ. ΚΑΙ ἤκουσεν Ἰούδασ τὸ ὄνομα τῶν Ρωμαίων, ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ καὶ αὐτοὶ εὐδοκοῦσιν ἐν πᾶσι τοῖσ προστιθεμένοισ αὐτοῖσ, καὶ ὅσοι ἂν προσέλθωσιν αὐτοῖσ, ἱστῶσιν αὐτοῖσ φιλίαν,

καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ. καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺσ πολέμουσ αὐτῶν καὶ τὰσ ἀνδραγαθίασ, ἃσ ποιοῦσιν ἐν τοῖσ Γαλάταισ, καὶ ὅτι κατεκράτησαν αὐτῶν καὶ ἤγαγον αὐτοὺσ ὑπὸ φόρον, καὶ ὅσα ἐποίησαν ἐν χώρᾳ Ἱσπανίασ τοῦ κατακρατῆσαι τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐκεῖ. καὶ κατεκράτησαν τοῦ τόπου παντὸσ τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ τῇ μακροθυμίᾳ, καὶ ὁ τόποσ ἦν μακρὰν ἀπέχων ἀπ̓ αὐτῶν σφόδρα, καὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων ἐπ̓ αὐτοὺσ ἀπ̓ ἄκρου τῆσ γῆσ ἕωσ συνέτριψαν αὐτοὺσ καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖσ πληγὴν μεγάλην, καὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὐτοῖσ φόρον κατ̓ ἐνιαυτόν. καὶ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα καὶ τοὺσ ἐπῃρμένουσ ἐπ̓ αὐτοὺσ συνέτριψαν αὐτοὺσ ἐν πολέμῳ καὶ κατεκράτησαν αὐτῶν. καὶ Ἀντίοχον τὸν μέγαν βασιλέα τῆσ Ἀσίασ τὸν πορευθέντα ἐπ̓ αὐτοὺσ εἰσ πόλεμον ἔχοντα ἑκατὸν εἴκοσιν ἐλέφαντασ καὶ ἵππον καὶ ἅρματα καὶ δύναμιν πολλὴν σφόδρα, καὶ συνετρίβη ὑπ̓ αὐτῶν, καὶ ἔλαβον αὐτὸν ζῶντα καὶ ἔστησαν αὐτοῖσ διδόναι αὐτόν τε καὶ τοὺσ βασιλεύοντασ μετ̓ αὐτὸν φόρον μέγαν καὶ διδόναι ὅμηρα καὶ διαστολὴν καὶ χώραν τὴν Ἰνδικὴν καὶ Μηδίαν καὶ Λυδίαν καὶ ἀπὸ τῶν καλλίστων χωρῶν αὐτῶν, καὶ λαβόντεσ αὐτὰσ παῤ αὐτοῦ ἔδωκαν αὐτὰσ Εὐμένει τῷ βασιλεῖ. καὶ ὅτι οἱ ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ ἐβουλεύσαντο ἐλθεῖν καὶ ἐξᾶραι αὐτούσ, καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγοσ αὐτοῖσ, καὶ ἀπέστειλαν ἐπ̓ αὐτοὺσ στρατηγὸν ἕνα καὶ ἐπολέμησαν πρὸσ αὐτούσ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί, καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺσ καὶ κατεκράτησαν τῆσ γῆσ αὐτῶν καὶ καθεῖλον τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν καὶ κατεδουλώσαντο αὐτοὺσ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ τὰσ ἐπιλοίπουσ βασιλείασ καὶ τὰσ νήσουσ, ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαν αὐτοῖσ, κατέφθειραν καὶ ἐδούλωσαν αὐτούσ, μετὰ δὲ τῶν φίλων αὐτῶν καὶ τῶν ἐπαναπαυομένων αὐτοῖσ συνετήρησαν φιλίαν. καὶ κατεκράτησαν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐγγὺσ καὶ τῶν μακράν, καὶ ὅσοι ἤκουον τὸ ὄνομα αὐτῶν, ἐφοβοῦντο ἀπ̓ αὐτῶν. ὅσοισ δ̓ ἂν βούλωνται βοηθεῖν καὶ βασιλεύειν, βασιλεύουσιν. οὓσ δ̓ ἂν βούλωνται, μεθιστῶσι. καὶ ὑψώθησαν σφόδρα. καὶ ἐν πᾶσι τούτοισ οὐκ ἐπέθετο οὐδεὶσ αὐτῶν διάδημα καὶ οὐ περιεβάλοντο πορφύραν ὥστε ἁδρυνθῆναι ἐν αὐτῇ. καὶ βουλευτήριον ἐποίησαν ἑαυτοῖσ, καὶ καθ̓ ἡμέραν ἐβουλεύοντο τριακόσιοι καὶ εἴκοσι βουλευόμενοι διαπαντὸσ περὶ τοῦ πλήθουσ τοῦ εὐκοσμεῖν αὐτούσ. καὶ πιστεύουσιν ἑνὶ ἀνθρώπῳ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν κατ̓ ἐνιαυτὸν καὶ κυριεύειν πάσησ τῆσ γῆσ αὐτῶν, καὶ πάντεσ ἀκούουσι τοῦ ἑνόσ, καὶ οὐκ ἔστι φθόνοσ οὐδὲ ζῆλοσ ἐν αὐτοῖσ. καὶ ἐπέλεξεν Ἰούδασ τὸν Εὐπόλεμον υἱὸν Ἰωάννου τοῦ Ἀκκὼσ καὶ Ἰάσονα υἱὸν Ἐλεαζάρου καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺσ εἰσ Ρώμην στῆσαι αὐτοῖσ φιλίαν καὶ συμμαχίαν καὶ τοῦ ἆραι τὸν ζυγὸν ἀπ̓ αὐτῶν, ὅτι εἶδον τὴν βασιλείαν τῶν Ἑλλήνων καταδουλουμένουσ τὸν Ἰσραὴλ δουλείᾳ. καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ Ρώμην, καὶ ἡ ὁδὸσ πολλὴ σφόδρα, καὶ εἰσῆλθον εἰσ τὸ βουλευτήριον καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον. Ἰούδασ ὁ Μακκαβαῖοσ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθοσ τῶν Ἰουδαίων ἀπέστειλαν ἡμᾶσ πρὸσ ὑμᾶσ στῆσαι μεθ̓ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ εἰρήνην καὶ γραφῆναι ἡμᾶσ συμμάχουσ καὶ φίλουσ ὑμῶν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγοσ ἐνώπιον αὐτῶν. καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆσ ἐπιστολῆσ, ἧσ ἀντέγραψεν ἐπὶ δέλτοισ χαλκαῖσ καὶ ἀπέστειλεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ εἶναι παῤ αὐτοῖσ ἐκεῖ μνημόσυνον εἰρήνησ καὶ συμμαχίασ. «Καλῶσ γένοιτο Ρωμαίοισ καὶ τῷ ἔθνει Ἰουδαίων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐπὶ τῆσ ξηρᾶσ εἰσ τὸν αἰῶνα, καὶ ρομφαία καὶ ἐχθρὸσ μακρυνθείη ἀπ̓ αὐτῶν. ἐὰν δὲ ἐνστῇ πόλεμοσ ἐν Ρώμῃ προτέρᾳ ἢ πᾶσι τοῖσ συμμάχοισ αὐτῶν ἐν πάσῃ κυρείᾳ αὐτῶν, συμμαχήσει τὸ ἔθνοσ τῶν Ἰουδαίων, ὡσ ἂν ὁ καιρὸσ ὑπογραφῇ αὐτοῖσ καρδίᾳ πλήρει. καὶ τοῖσ πολεμοῦσιν οὐ δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρκέσουσι σῖτον, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡσ ἔδοξε Ρωμαίοισ. καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν οὐθὲν λαβόντεσ. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἐὰν ἔθνει Ἰουδαίων συμβῇ προτέροισ πόλεμοσ, συμμαχήσουσιν οἱ Ρωμαῖοι ἐκ ψυχῆσ, ὡσ ἂν αὐτοῖσ ὁ καιρὸσ ὑπογράφῃ. καὶ τοῖσ συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτοσ, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡσ ἔδοξε Ρώμῃ. καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν καὶ οὐ μετὰ δόλου. ‐ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἔστησαν Ρωμαῖοι τῷ δήμῳ τῶν Ἰουδαίων. ἐὰν δὲ μετὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ βουλεύσωνται οὗτοι καὶ οὗτοι προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν, ποιήσονται ἐξ αἱρέσεωσ αὐτῶν, καὶ ὃ ἐὰν προσθῶσιν ἢ ἀφέλωσιν, ἔσται κύρια. καὶ περὶ τῶν κακῶν, ὧν ὁ βασιλεὺσ Δημήτριοσ συντελεῖται εἰσ αὐτούσ, ἐγράψαμεν αὐτῷ λέγοντεσ. διατί ἐβάρυνασ τὸν ζυγόν σου ἐπὶ τοὺσ φίλουσ ἡμῶν τοὺσ συμμάχουσ Ἰουδαίουσ̣ ἐὰν οὖν ἔτι ἐντύχωσι κατὰ σοῦ, ποιήσομεν αὐτοῖσ τὴν κρίσιν καὶ πολεμήσομέν σε διὰ τῆσ θαλάσσησ καὶ διὰ τῆσ ξηρᾶσ». ΚΑΙ ἤκουσε Δημήτριοσ ὅτι ἔπεσε Νικάνωρ καὶ αἱ δυνάμεισ αὐτοῦ ἐν πολέμῳ, καὶ προσέθετο τὸν Βακχίδην καὶ τὸν Ἄλκιμον ἐκ δευτέρου ἀποστεῖλαι εἰσ γῆν Ἰούδα καὶ τὸ δεξιὸν κέρασ μετ̓ αὐτῶν.

καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰσ Γάλγαλα καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Μαισαλὼθ τὴν ἐν Ἀρβήλοισ καὶ προκατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἀπώλεσαν ψυχὰσ ἀνθρώπων πολλάσ. καὶ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου ἔτουσ τοῦ δευτέρου καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ παρενέβαλον ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἀπῇραν καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ Βερέαν ἐν εἴκοσι χιλιάσιν ἀνδρῶν καὶ δισχιλίᾳ ἵππῳ. καὶ Ἰούδασ ἦν παρεμβεβληκὼσ ἐν Ἐλασά, καὶ τρισχίλιοι ἄνδρεσ ἐκλεκτοὶ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶδον τὸ πλῆθοσ τῶν δυνάμεων ὅτι πολλοί εἰσι, καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ ἐξερρύησαν πολλοὶ ἀπὸ τῆσ παρεμβολῆσ, οὐ κατελείφθησαν ἐξ αὐτῶν ἀλλ̓ ἢ ὀκτακόσιοι ἄνδρεσ. καὶ εἶδεν Ἰούδασ ὅτι ἀπερρύη ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ καὶ ὁ πόλεμοσ ἔθλιβεν αὐτόν, καὶ συνετρίβη τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ εἶχε καιρὸν συναγαγεῖν αὐτούσ, καὶ ἐξελύθη καὶ εἶπε τοῖσ καταλειφθεῖσιν. ἀναστῶμεν καὶ ἀναβῶμεν ἐπὶ τοὺσ ὑπεναντίουσ ἡμῶν, ἐὰν ἄρα δυνώμεθα πολεμῆσαι αὐτούσ. καὶ ἀπέστρεφον αὐτὸν λέγοντεσ. οὐ μὴ δυνώμεθα, ἀλλ̓ ἢ σῴζωμεν τὰσ ἑαυτῶν ψυχὰσ τὸ νῦν καὶ ἐπιστρέψωμεν μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσωμεν πρὸσ αὐτούσ, ἡμεῖσ δὲ ὀλίγοι. καὶ εἶπεν Ἰούδασ. μή μοι γένοιτο ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο, φυγεῖν ἀπ̓ αὐτῶν, καὶ εἰ ἤγγικεν ὁ καιρὸσ ἡμῶν, καὶ ἀποθάνωμεν ἐν ἀνδρείᾳ χάριν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ μὴ καταλίπωμεν αἰτίαν τῇ δόξῃ ἡμῶν. καὶ ἀπῇρεν ἡ δύναμισ ἀπὸ τῆσ παρεμβολῆσ καὶ ἔστησαν εἰσ συνάντησιν αὐτοῖσ, καὶ ἐμερίσθη ἡ ἵπποσ εἰσ δύο μέρη, καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται προεπορεύοντο τῆσ δυνάμεωσ, καὶ οἱ πρωταγωνισταὶ πάντεσ οἱ δυνατοί. Βακχίδησ δὲ ἦν ἐν τῷ δεξιῷ κέρατι. καὶ ἤγγισεν ἡ φάλαγξ ἐκ τῶν δύο μερῶν καὶ ἐφώνουν ταῖσ σάλπιγξι, καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ἰούδᾳ καὶ αὐτοὶ ταῖσ σάλπιγξι. καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ ἀπὸ τῆσ φωνῆσ τῶν παρεμβολῶν, καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμοσ συνημμένοσ ἀπὸ πρωί̈θεν ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ εἶδεν Ἰούδασ ὅτι Βακχίδησ καὶ τὸ στερέωμα τῆσ παρεμβολῆσ ἐν τοῖσ δεξιοῖσ, καὶ συνῆλθον αὐτῷ πάντεσ οἱ εὔψυχοι τῇ καρδίᾳ, καὶ συνετρίβη τὸ δεξιὸν κέρασ ἀπ̓ αὐτῶν, καὶ ἐδίωκεν ὀπίσω αὐτῶν ἕωσ Ἀζώτου ὄρουσ. καὶ εἰσ τὸ ἀριστερὸν κέρασ εἶδον ὅτι συνετρίβη τὸ δεξιὸν κέρασ, καὶ ἐπέστρεψαν κατὰ πόδασ Ἰούδα καὶ τῶν μετ̓ αὐτοῦ ἐκ τῶν ὄπισθεν. καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμοσ, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τούτων. καὶ Ἰούδασ ἔπεσε, καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον. καὶ ᾖραν Ἰωνάθαν καὶ Σίμων Ἰούδαν τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεί̈ν. καὶ ἔκλαυσαν αὐτὸν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶσ Ἰσραὴλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθουν ἡμέρασ πολλὰσ καὶ εἶπον. πῶσ ἔπεσε δυνατὸσ σῴζων τὸν Ἰσραήλ̣ καὶ τὰ περισσὰ τῶν λόγων Ἰούδα καὶ τῶν πολέμων καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν, ὧν ἐποίησε, καὶ τῆσ μεγαλωσύνησ αὐτῶν οὐ κατεγράφη, πολλὰ γὰρ ἦν σφόδρα. Καὶ ἐγένετο, μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰούδα ἐξέκυψαν οἱ ἄνομοι ἐν πᾶσι τοῖσ ὁρίοισ Ἰσραήλ, καὶ ἀνέτειλαν πάντεσ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀδικίαν. ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἐγενήθη λιμὸσ μέγασ σφόδρα, καὶ ηὐτομόλησεν ἡ χώρα μετ̓ αὐτῶν. καὶ ἐξέλεξε Βακχίδησ τοὺσ ἀσεβεῖσ ἄνδρασ καὶ κατέστησεν αὐτοὺσ κυρίουσ τῆσ χώρασ. καὶ ἐξεζήτουν καὶ ἐξηρεύνων τοὺσ φίλουσ Ἰούδα καὶ ἦγον αὐτοὺσ πρὸσ Βακχίδην, καὶ ἐξεδίκει ἐν αὐτοῖσ καὶ ἐνέπαιζεν αὐτοῖσ. καὶ ἐγένετο θλῖψισ μεγάλη ἐν τῷ Ἰσραήλ, ἥτισ οὐκ ἐγένετο ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ οὐκ ὤφθη προφήτησ ἐν αὐτοῖσ. καὶ ἠθροίσθησαν πάντεσ οἱ φίλοι Ἰούδα καὶ εἶπον τῷ Ἰωνάθαν. ἀφ̓ οὗ ὁ ἀδελφόσ σου Ἰούδασ τετελεύτηκε, καὶ ἀνὴρ ὅμοιοσ αὐτῷ οὐκ ἔστιν ἐξελθεῖν πρὸσ τοὺσ ἐχθροὺσ καὶ Βακχίδην, καὶ ἐν τοῖσ ἐχθραίνουσιν τοῦ ἔθνουσ ἡμῶν. νῦν οὖν σε ᾑρετισάμεθα σήμερον τοῦ εἶναι ἀντ̓ αὐτοῦ ἡμῖν εἰσ ἄρχοντα καὶ ἡγούμενον τοῦ πολεμῆσαι τὸν πόλεμον ἡμῶν. καὶ ἐπεδέξατο Ἰωνάθαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν ἥγησιν καὶ ἀνέστη ἀντὶ Ἰούδα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἔγνω Βακχίδησ καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι. καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν καὶ Σίμων ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ. καὶ πάντεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰσ τὴν ἔρημον Θεκωὲ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ λάκκου Ἀσφάρ. καὶ ἔγνω Βακχίδησ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἦλθεν αὐτὸσ καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἡγούμενον τοῦ ὄχλου καὶ παρεκάλεσε τοὺσ Ναβαταίουσ φίλουσ αὐτοῦ παραθέσθαι αὐτοῖσ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν τὴν πολλήν. καὶ ἐξῆλθον υἱοὶ Ἰαμβρὶ ἐκ Μηδαβὰ καὶ συνέλαβον Ἰωάννην καὶ πάντα, ὅσα εἶχε, καὶ ἀπῆλθον ἔχοντεσ. μετὰ δὲ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἀπήγγειλαν τῷ Ἰωνάθαν καὶ Σίμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ὅτι οἱ υἱοὶ Ἰαμβρὶ ποιοῦσι γάμον μέγαν καὶ ἄγουσι τὴν νύμφην ἀπὸ Ναδαβάθ, θυγατέρα ἑνὸσ τῶν μεγάλων μεγιστάνων Χαναὰν μετὰ παραπομπῆσ μεγάλησ. καὶ ἐμνήσθησαν Ἰωάννου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν καὶ ἐκρύβησαν ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ ὄρουσ. καὶ ᾖραν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ θροῦσ καὶ ἀποσκευὴ πολλή, καὶ ὁ νυμφίοσ ἐξῆλθε καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰσ συνάντησιν αὐτῶν μετὰ τυμπάνων καὶ μουσικῶν καὶ ὅπλων πολλῶν. καὶ ἐξανέστησαν ἐπ̓ αὐτοὺσ ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου οἱ περὶ τὸν Ἰωνάθαν καὶ ἀπέκτειναν αὐτούσ, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον εἰσ τὸ ὄροσ. καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν. καὶ μετεστράφη ὁ γάμοσ εἰσ πένθοσ καὶ ἡ φωνὴ μουσικῶν αὐτῶν εἰσ θρῆνον. καὶ ἐξεδίκησαν τὴν ἐκδίκησιν αἵματοσ ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψαν εἰσ τὸ ἕλοσ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἤκουσε Βακχίδησ καὶ ἦλθε τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἕωσ τῶν κρηπίδων τοῦ Ἰορδάνου ἐν δυνάμει πολλῇ. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν τοῖσ παῤ αὐτοῦ. ἀναστῶμεν νῦν καὶ πολεμήσωμεν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, οὐ γάρ ἐστι σήμερον ὡσ ἐχθὲσ καὶ τρίτην ἡμέραν. ἰδοὺ γὰρ ὁ πόλεμοσ ἐξεναντίασ ἡμῶν καὶ ἐξόπισθεν ἡμῶν, τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ἕλοσ καὶ δρυμόσ, οὐκ ἔστι τόποσ τοῦ ἐκκλῖναι. νῦν οὖν κεκράξατε εἰσ οὐρανόν, ὅπωσ διασωθῆτε ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν ὑμῶν. καὶ συνῆψεν ὁ πόλεμοσ. καὶ ἐξέτεινεν Ἰωνάθαν τὴν χεῖρα αὐτοῦ πατάξαι τὸν Βακχίδην, καὶ ἐξέκλινεν ἀπ̓ αὐτοῦ εἰσ τὰ ὀπίσω. καὶ ἐνεπήδησεν Ἰωνάθαν καὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ εἰσ τὸν Ἰορδάνην καὶ διεκολύμβησαν εἰσ τὸ πέραν, καὶ οὐ διέβησαν ἐπ̓ αὐτοὺσ τὸν Ἰορδάνην. καὶ διέπεσον παρὰ Βακχίδου τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰσ χιλίουσ ἄνδρασ. καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ Ἱερουσαλήμ, καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεισ ὀχυρὰσ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, τὸ ὀχύρωμα τὸ ἐν Ἱεριχὼ καὶ τὴν Ἀμμαοὺσ καὶ τὴν Βαιθωρὼν καὶ τὴν Βαιθὴλ καὶ τὴν Θαμναθὰ Φαραθωνὶ καὶ τὴν Τεφὼν ἐν τείχεσιν ὑψηλοῖσ καὶ πύλαισ καὶ μοχλοῖσ. καὶ ἔθετο φρουρὰν ἐν αὐτοῖσ τοῦ ἐχθραίνειν τῷ Ἰσραήλ. καὶ ὠχύρωσε τὴν πόλιν τὴν ἐν Βαιθσούρᾳ καὶ τὴν Γάζαρα καὶ τὴν ἄκραν καὶ ἔθετο ἐν αὐταῖσ δυνάμεισ καὶ παραθέσεισ βρωμάτων. καὶ ἔλαβε τοὺσ υἱοὺσ τῶν ἡγουμένων τῆσ χώρασ ὅμηρα καὶ ἔθετο αὐτοὺσ ἐν τῇ ἄκρᾳ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν φυλακῇ. Καὶ ἐν ἔτει τρίτῳ καὶ πεντηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐπέταξεν Ἄλκιμοσ καθαιρεῖν τὸ τεῖχοσ τῆσ αὐλῆσ τῶν ἁγίων τῆσ ἐσωτέρασ. καὶ καθεῖλε τὰ ἔργα τῶν προφητῶν καὶ ἐνήρξατο τοῦ καθαιρεῖν. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπλήγη Ἄλκιμοσ καὶ ἐνεποδίσθη τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ ἀπεφράγη τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ παρελύθη καὶ οὐκ ἐδύνατο ἔτι λαλῆσαι λόγον καὶ ἐντείλασθαι περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ. καὶ ἀπέθανεν Ἄλκιμοσ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ βασάνου μεγάλησ. καὶ εἶδε Βακχίδησ ὅτι ἀπέθανεν Ἄλκιμοσ, καὶ ἀπέστρεψε πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ἰούδα ἔτη δύο. Καὶ ἐβουλεύσαντο πάντεσ οἱ ἄνομοι λέγοντεσ. ἰδοὺ Ἰωνάθαν καὶ οἱ παῤ αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ κατοικοῦσι πεποιθότεσ. νῦν οὖν ἄξομεν τὸν Βακχίδην, καὶ συλλήψεται αὐτοὺσ πάντασ ἐν νυκτὶ μιᾷ. καὶ πορευθέντεσ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ. καὶ ἀπῇρε τοῦ ἐλθεῖν μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ καὶ ἀπέστειλεν ἐπιστολὰσ λάθρᾳ πᾶσι τοῖσ συμμάχοισ αὐτοῦ τοῖσ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, ὅπωσ συλλάβωσι τὸν Ἰωνάθαν καὶ τοὺσ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐδύναντο, ὅτι ἐγνώσθη αὐτοῖσ ἡ βουλὴ αὐτῶν. καὶ συνέλαβον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῆσ χώρασ τῶν ἀρχηγῶν τῆσ κακίασ εἰσ πεντήκοντα ἄνδρασ καὶ ἀπέκτειναν αὐτούσ. καὶ ἐξεχώρησεν Ἰωνάθαν καὶ Σίμων καὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ εἰσ Βαιθβασὶ τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ᾠκοδόμησε τὰ καθῃρημένα αὐτῆσ, καὶ ἐστερέωσαν αὐτήν. καὶ ἔγνω Βακχίδησ καὶ συνήγαγε πᾶν τὸ πλῆθοσ αὐτοῦ καὶ τοῖσ ἐκ τῆσ Ἰουδαίασ παρήγγειλε. καὶ ἐλθὼν παρενέβαλεν ἐπὶ Βαιθβασὶ καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν ἡμέρασ πολλὰσ καὶ ἐποίησε μηχανάσ. καὶ ἀπέλιπεν Ἰωνάθαν Σίμωνα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ πόλει καὶ ἐξῆλθεν εἰσ τὴν χώραν καὶ ἐξῆλθεν ἐν ἀριθμῷ. καὶ ἐπάταξεν Ὁδομηρὰ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ υἱοὺσ Φασιρὼν ἐν τῷ σκηνώματι αὐτῶν, καὶ ἐξήρξατο τύπτειν καὶ ἀναβαίνειν ἐν ταῖσ δυνάμεσι. καὶ Σίμων καὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ἐξῆλθον ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ ἐνεπύρισαν τὰσ μηχανάσ. καὶ ἐπολέμησαν πρὸσ τὸν Βακχίδην, καὶ συνετρίβη ὑπ̓ αὐτῶν. καὶ ἔθλιβον αὐτὸν σφόδρα, ὅτι ἦν ἡ βουλὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ἔφοδοσ αὐτοῦ κενή. καὶ ὠργίσθη θυμῷ τοῖσ ἀνδράσι τοῖσ ἀνόμοισ τοῖσ συμβουλεύσασιν αὐτῷ ἐλθεῖν εἰσ τὴν χώραν καὶ ἀπέκτειναν ἐξ αὐτῶν πολλοὺσ καὶ ἐβουλεύσατο τοῦ ἀπελθεῖν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ἐπέγνω Ἰωνάθαν καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν πρέσβεισ τοῦ συνθέσθαι πρὸσ αὐτὸν εἰρήνην καὶ ἀποδοῦναι αὐτοῖσ τὴν αἰχμαλωσίαν. καὶ ἀπεδέξατο καὶ ἐποίησε κατὰ τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ μὴ ἐκζητῆσαι αὐτῷ κακὸν πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ. καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ τὴν αἰχμαλωσίαν, ἣν ᾐχμαλώτευσε τὸ πρότερον ἐκ γῆσ Ἰούδα, καὶ ἀποστρέψασ ἀπῆλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ἐλθεῖν εἰσ τὰ ὅρια αὐτῶν. καὶ κατέπαυσε ρομφαία ἐξ Ἰσραήλ. καὶ ᾤκησεν Ἰωνάθαν ἐν Μαχμάσ. καὶ ἤρξατο Ἰωνάθαν κρίνειν τὸν λαὸν καὶ ἠφάνισε τοὺσ ἀσεβεῖσ ἐξ Ἰσραήλ. ΚΑΙ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη Ἀλέξανδροσ ὁ τοῦ Ἀντιόχου ὁ Ἐπιφανὴσ καὶ κατελάβετο Πτολεμαί̈δα, καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ.

καὶ ἤκουσε Δημήτριοσ ὁ βασιλεὺσ καὶ συνήγαγε δυνάμεισ πολλὰσ σφόδρα καὶ ἐξῆλθεν εἰσ συνάντησιν αὐτῷ εἰσ πόλεμον. καὶ ἀπέστειλε Δημήτριοσ πρὸσ Ἰωνάθαν ἐπιστολὰσ λόγοισ εἰρηνικοῖσ ὥστε μεγαλῦναι αὐτόν. εἶπε γάρ. προφθάσωμεν τοῦ εἰρήνην θεῖναι μετ̓ αὐτοῦ, πρὶν ἢ θεῖναι αὐτὸν μετὰ Ἀλεξάνδρου καθ̓ ἡμῶν. μνησθήσεται γὰρ πάντων τῶν κακῶν, ὧν συνετελέσαμεν πρὸσ αὐτὸν καὶ εἰσ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ καὶ εἰσ τὸ ἔθνοσ αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεισ καὶ κατασκευάζειν ὅπλα καὶ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον αὐτοῦ, καὶ τὰ ὅμηρα τὰ ἐν τῇ ἄκρᾳ εἶπε παραδοῦναι αὐτῷ. καὶ ἦλθεν Ἰωνάθαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀνέγνω τὰσ ἐπιστολὰσ εἰσ τὰ ὦτα παντὸσ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐκ τῆσ ἄκρασ. καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, ὅτι ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεισ. καὶ παρέδωκαν οἱ ἐκ τῆσ ἄκρασ Ἰωνάθαν τὰ ὅμηρα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτοὺσ τοῖσ γονεῦσιν αὐτῶν. καὶ ᾤκησεν Ἰωνάθαν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ καινίζειν τὴν πόλιν. καὶ εἶπε πρὸσ τοὺσ ποιοῦντασ τὰ ἔργα οἰκοδομεῖν τὰ τείχη καὶ τὸ ὄροσ Σιὼν κυκλόθεν ἐκ λίθων τετραγώνων εἰσ ὀχύρωσιν. καὶ ἐποίησαν οὕτωσ. καὶ ἔφυγον οἱ ἀλλογενεῖσ οἱ ὄντεσ ἐν τοῖσ ὀχυρώμασιν, οἷσ ᾠκοδόμησε Βακχίδησ. καὶ κατέλιπεν ἕκαστοσ τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. πλὴν ἐν Βαιθσούρᾳ ὑπελείφθησάν τινεσ τῶν καταλιπόντων τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα, ἦν γὰρ αὐτοῖσ φυγαδευτήριον. Καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ τὰσ ἐπαγγελίασ, ὅσασ ἀπέστειλε Δημήτριοσ τῷ Ἰωνάθαν, καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺσ πολέμουσ καὶ τὰσ ἀνδραγαθίασ, ἃσ ἐποίησεν αὐτὸσ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ τοὺσ κόπουσ, οὓσ ἔσχον, καὶ εἶπε. μὴ εὑρήσομεν ἄνδρα τοιοῦτον ἕνα̣ καὶ νῦν ποιήσομεν αὐτὸν φίλον καὶ σύμμαχον ἡμῶν. καὶ ἔγραψεν ἐπιστολὰσ καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ λέγων. «Βασιλεὺσ Ἀλέξανδροσ τῷ ἀδελφῷ Ἰωνάθαν χαίρειν. ἀκηκόαμεν περὶ σοῦ, ὅτι ἀνὴρ δυνατὸσ ἰσχύϊ καὶ ἐπιτήδειοσ εἶ τοῦ εἶναι ἡμῖν φίλοσ. καὶ νῦν καθεστάκαμέν σε σήμερον ἀρχιερέα τοῦ ἔθνουσ σου καὶ φίλον βασιλέωσ καλεῖσθαί σε καὶ φρονεῖν τὰ ἡμῶν καὶ συντηρεῖν φιλίαν πρὸσ ἡμᾶσ». καὶ ἐνεδύσατο Ἰωνάθαν τὴν ἁγίαν στολὴν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἔτουσ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίασ καὶ συνήγαγε δυνάμεισ καὶ κατεσκεύασεν ὅπλα πολλά. Καὶ ἤκουσε Δημήτριοσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ ἐλυπήθη καὶ εἶπε. τί τοῦτο ἐποιήσαμεν ὅτι προέφθακεν ἡμᾶσ ὁ Ἀλέξανδροσ τοῦ φιλίαν καταθέσθαι τοῖσ Ἰουδαίοισ εἰσ στήριγμα̣ γράψω αὐτοῖσ κἀγὼ λόγουσ παρακλήσεωσ καὶ ὕψουσ καὶ δογμάτων, ὅπωσ ὦσι σὺν ἐμοὶ εἰσ βοήθειαν. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοῖσ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ. «Βασιλεὺσ Δημήτριοσ τῷ ἔθνει τῶν Ἰουδαίων χαίρειν. ἐπεὶ συνετηρήσατε τὰσ πρὸσ ἡμᾶσ συνθήκασ καὶ ἐνεμείνατε τῇ φιλίᾳ ἡμῶν καὶ οὐ προσεχωρήσατε τοῖσ ἐχθροῖσ ἡμῶν, ἠκούσαμεν καὶ ἐχάρημεν. καὶ νῦν ἐμμείνατε ἔτι τοῦ συντηρῆσαι πρὸσ ἡμᾶσ πίστιν, καὶ ἀνταποδώσομεν ὑμῖν ἀγαθὰ ἀνθ̓ ὧν ποιεῖτε μεθ̓ ἡμῶν. καὶ ἀφήσομεν ὑμῖν ἀφέματα πολλὰ καὶ δώσομεν ὑμῖν δόματα. καὶ νῦν ἀπολύω ὑμᾶσ καὶ ἀφίημι πάντασ τοὺσ Ἰουδαίουσ ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῆσ τιμῆσ τοῦ ἁλὸσ καὶ ἀπὸ τῶν στεφάνων, καὶ ἀντὶ τοῦ τρίτου τῆσ σπορᾶσ καὶ ἀντὶ τοῦ ἡμίσουσ τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τοῦ ἐπιβάλλοντόσ μοι λαβεῖν, ἀφίημι ἀπὸ τῆσ σήμερον καὶ ἐπέκεινα τοῦ λαβεῖν ἀπὸ τῆσ γῆσ Ἰούδα καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν νομῶν τῶν προστιθεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆσ Σαμαρείτιδοσ καὶ Γαλιλαίασ, καὶ ἀπὸ τῆσ σήμερον ἡμέρασ καὶ εἰσ τὸν αἰῶνα χρόνον. καὶ Ἱερουσαλὴμ ἤτω ἁγία καὶ ἀφειμένη καὶ τὰ ὅρια αὐτῆσ, αἱ δεκάται καὶ τὰ τέλη. ἀφίημι καὶ τὴν ἐξουσίαν τῆσ ἄκρασ τῆσ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ δίδωμι τῷ ἀρχιερεῖ, ὅπωσ ἂν καταστήσῃ ἐν αὐτῇ ἄνδρασ, οὓσ ἂν ἐκλέξηται αὐτὸσ τοῦ φυλάσσειν αὐτήν. καὶ πᾶσαν ψυχὴν Ἰουδαίων τὴν αἰχμαλωτισθεῖσαν ἀπὸ γῆσ Ἰούδα εἰσ πᾶσαν βασιλείαν μου ἀφίημι ἐλευθέραν δωρεάν. καὶ πάντεσ ἀφιέτωσαν τοὺσ φόρουσ καὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν. καὶ πᾶσαι αἱ ἑορταὶ καὶ τὰ σάββατα καὶ νουμηνίαι καὶ ἡμέραι ἀποδεδειγμέναι καὶ τρεῖσ ἡμέραι πρὸ ἑορτῆσ καὶ τρεῖσ ἡμέραι μετὰ ἑορτὴν ἔστωσαν πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἀτελείασ καὶ ἀφέσεωσ πᾶσι τοῖσ Ἰουδαίοισ τοῖσ οὖσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ οὐχ ἕξει ἐξουσίαν οὐδεὶσ πράσσειν καὶ παρενοχλεῖν τινα αὐτῶν περὶ παντὸσ πράγματοσ. καὶ προγραφήτωσαν τῶν Ἰουδαίων εἰσ τὰσ δυνάμεισ τοῦ βασιλέωσ εἰσ τριάκοντα χιλιάδασ ἀνδρῶν, καὶ δοθήσεται αὐτοῖσ ξένια ὡσ καθήκει πάσαισ ταῖσ δυνάμεσι τοῦ βασιλέωσ. καὶ κατασταθήσεται ἐξ αὐτῶν ἐν τοῖσ ὀχυρώμασι τοῦ βασιλέωσ τοῖσ μεγάλοισ, καὶ ἐκ τούτων κατασταθήσεται ἐπὶ χρειῶν τῆσ βασιλείασ τῶν οὐσῶν εἰσ πίστιν. καὶ οἱ ἐπ̓ αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντεσ ἔστωσαν ἐξ αὐτῶν καὶ πορευέσθωσαν τοῖσ νόμοισ αὐτῶν. καθὰ καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺσ ἐν γῇ Ἰούδα. καὶ τοὺσ τρεῖσ νομοὺσ τοὺσ προστεθέντασ τῇ Ἰουδαίᾳ ἀπὸ τῆσ χώρασ Σαμαρείασ προστεθήτω τῇ Ἰουδαίᾳ πρὸσ τὸ λογισθῆναι τοῦ γενέσθαι ὑφ̓ ἕνα, τοῦ μὴ ὑπακοῦσαι ἄλλησ ἐξουσίασ ἀλλ̓ ἢ τοῦ ἀρχιερέωσ. Πτολεμαί̈δα καὶ τὴν προσκυροῦσαν αὐτῇ δέδωκα δόμα τοῖσ ἁγίοισ τοῖσ ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰσ τὴν προσήκουσαν δαπάνην τοῖσ ἁγίοισ. κἀγὼ δίδωμι κατ̓ ἐνιαυτὸν δεκαπέντε χιλιάδασ σίκλων ἀργυρίου ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βασιλέωσ ἀπὸ τῶν τόπων τῶν ἀνηκόντων. καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον, ὃ οὐκ ἀπεδίδοσαν οἱ ἀπὸ τῶν χρειῶν, ὡσ ἐν τοῖσ πρώτοισ ἔτεσιν, ἀπὸ τοῦ νῦν δώσουσιν εἰσ τὰ ἔργα τοῦ οἴκου. καὶ ἐπὶ τούτοισ πεντακισχιλίουσ σίκλουσ ἀργυρίου, οὓσ ἐλάμβανον ἀπὸ τῶν χρειῶν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τοῦ λόγου κατ̓ ἐνιαυτόν, καὶ ταῦτα ἀφίεται διὰ τὸ ἀνήκειν αὐτὰ τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ λειτουργοῦσι. καὶ ὅσοι ἐὰν φύγωσιν εἰσ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Ἱεροσολύμοισ καὶ ἐν πᾶσι τοῖσ ὁρίοισ αὐτοῦ ὀφείλοντεσ βασιλικὰ καὶ πᾶν πρᾶγμα, ἀπολελύσθωσαν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖσ ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι καὶ τοῦ ἐπικαινισθῆναι τὰ ἔργα τῶν ἁγίων, καὶ ἡ δαπάνη δοθήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέωσ. καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ καὶ ὀχυρῶσαι κυκλόθεν, καὶ ἡ δαπάνη δοθήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέωσ, καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι τὰ τείχη τὰ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ». Ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἰωνάθαν καὶ ὁ λαὸσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, οὐκ ἐπίστευσαν αὐτοῖσ οὐδὲ ἐπεδέξαντο, ὅτι ἐπεμνήσθησαν τῆσ κακίασ τῆσ μεγάλησ, ἧσ ἐποίησεν ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἔθλιψεν αὐτοὺσ σφόδρα. καὶ εὐδόκησαν ἐν Ἀλεξάνδρῳ, ὅτι αὐτὸσ ἐγένετο αὐτοῖσ ἀρχηγὸσ λόγων εἰρηνικῶν, καὶ συνεμάχουν αὐτῷ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. Καὶ συνήγαγεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ δυνάμεισ μεγάλασ καὶ παρενέβαλεν ἐξεναντίασ Δημητρίου. καὶ συνῆψαν πόλεμον οἱ δύο βασιλεῖσ, καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ Δημητρίου, καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν ὁ Ἀλέξανδροσ καὶ ἴσχυσεν ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ ἐστερέωσε τὸν πόλεμον σφόδρα, ἕωσ ἔδυ ὁ ἥλιοσ, καὶ ἔπεσεν ὁ Δημήτριοσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ ἀπέστειλεν Ἀλέξανδροσ πρὸσ Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου πρέσβεισ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ λέγων. «̓Επεὶ ἀνέστρεψα εἰσ γῆν βασιλείασ μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ θρόνου πατέρων μου καὶ ἐκράτησα τῆσ ἀρχῆσ, καὶ συνέτριψα τὸν Δημήτριον καὶ ἐπεκράτησα τῆσ χώρασ ἡμῶν καὶ συνῆψα πρὸσ αὐτὸν μάχην, καὶ συνετρίβη αὐτὸσ καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὑφ̓ ἡμῶν, καὶ ἐκαθίσαμεν ἐπὶ θρόνου βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ νῦν στήσωμεν πρὸσ ἑαυτοὺσ φιλίαν, καὶ νῦν δόσ μοι τὴν θυγατέρα σου εἰσ γυναῖκα, καὶ ἐπιγαμβρεύσω σοι καὶ δώσω σοι δόματα καὶ αὐτῇ ἄξιά σου». Καὶ ἀπεκρίθη Πτολεμαῖοσ ὁ βασιλεὺσ λέγων. «̓Αγαθὴ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἀνέστρεψασ εἰσ γῆν πατέρων σου καὶ ἐκάθισασ ἐπὶ θρόνου βασιλείασ αὐτῶν. καὶ νῦν ποιήσω σοι ἃ ἔγραψασ, ἀλλ̓ ἀπάντησον εἰσ Πτολεμαί̈δα, ὅπωσ ἴδωμεν ἀλλήλουσ, καὶ ἐπιγαμβρεύσω σοι, καθὼσ εἴρηκασ». Καὶ ἐξῆλθε Πτολεμαῖοσ ἐξ Αἰγύπτου, αὐτὸσ καὶ Κλεοπάτρα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθον εἰσ Πτολεμαί̈δα ἔτουσ δευτέρου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ. καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεύσ, καὶ ἐξέδοτο αὐτῷ Κλεοπάτραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ ἐποίησε τὸν γάμον αὐτῆσ ἐν Πτολεμαί̈δι καθὼσ οἱ βασιλεὶσ ἐν δόξῃ μεγάλῃ. καὶ ἔγραψεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ τῷ Ἰωνάθαν ἐλθεῖν εἰσ συνάντησιν αὐτῷ. καὶ ἐπορεύθη μετὰ δόξησ εἰσ Πτολεμαί̈δα καὶ ἀπήντησε τοῖσ δυσὶ βασιλεῦσι. καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ τοῖσ φίλοισ αὐτῶν καὶ δόματα πολλὰ καὶ εὗρε χάριν ἐναντίον αὐτῶν. καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν ἄνδρεσ λοιμοὶ ἐξ Ἰσραήλ, ἄνδρεσ παράνομοι, ἐντυχεῖν κατ̓ αὐτοῦ, καὶ οὐ προσέσχεν αὐτοῖσ ὁ βασιλεύσ. καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺσ καὶ ἐξέδυσαν Ἰωνάθαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν πορφύραν, καὶ ἐποίησαν οὕτωσ. καὶ ἐκάθισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ εἶπε τοῖσ ἄρχουσιν αὐτοῦ. ἐξέλθετε μετ̓ αὐτοῦ εἰσ μέσον τῆσ πόλεωσ καὶ κηρύξατε τοῦ μηδένα ἐντυγχάνειν κατ̓ αὐτοῦ περὶ μηδενὸσ πράγματοσ, καὶ μηδεὶσ αὐτῷ παρενοχλείτω περὶ παντὸσ λόγου. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδον οἱ ἐντυγχάνοντεσ τὴν δόξαν αὐτοῦ, καθὼσ ἐκήρυξε, καὶ περιβεβλημένον αὐτὸν πορφύραν, καὶ ἔφυγον πάντεσ. καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ καὶ ἔγραψεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων καὶ ἔθετο αὐτὸν στρατηγὸν καὶ μεριδάρχην. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ μετ̓ εἰρήνησ καὶ εὐφροσύνησ. Καὶ ἐν ἔτει πέμπτῳ καὶ ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἦλθε Δημήτριοσ υἱὸσ Δημητρίου ἐκ Κρήτησ εἰσ τὴν γῆν τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ βασιλεὺσ καὶ ἐλυπήθη σφόδρα καὶ ὑπέστρεψεν εἰσ Ἀντιόχειαν. καὶ κατέστησε Δημήτριοσ Ἀπολλώνιον τὸν ὄντα ἐπὶ Κοίλησ Συρίασ, καὶ συνήγαγε δύναμιν μεγάλην καὶ παρενέβαλεν ἐν Ἰαμνείᾳ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Ἰωνάθαν τὸν ἀρχιερέα λέγων. «Σὺ μονώτατοσ ἐπαίρῃ ἐφ̓ ἡμᾶσ, ἐγὼ δὲ ἐγενήθην εἰσ καταγέλωτα καὶ εἰσ ὀνειδισμὸν διὰ σέ. καὶ διατί σὺ ἐξουσιάζῃ ἐφ̓ ἡμᾶσ ἐν τοῖσ ὄρεσι̣ νῦν οὖν εἰ πέποιθασ ἐπὶ ταῖσ δυνάμεσί σου, κατάβηθι πρὸσ ἡμᾶσ εἰσ τὸ πεδίον, καὶ συγκριθῶμεν ἑαυτοῖσ ἐκεῖ, ὅτι μετ̓ ἐμοῦ ἐστι δύναμισ τῶν πόλεων. ἐρώτησον καὶ μάθε τίσ εἰμι καὶ οἱ λοιποὶ οἱ βοηθοῦντεσ ἡμῖν, καὶ λέγουσιν. οὐκ ἔστιν ὑμῖν στάσισ ποδὸσ κατὰ πρόσωπον ἡμῶν, ὅτι δὶσ ἐτροπώθησαν οἱ πατέρεσ σου ἐν γῇ αὐτῶν. καὶ νῦν οὐ δυνήσῃ ὑποστῇναι τὴν ἵππον καὶ δύναμιν τοιαύτην ἐν τῷ πεδίῳ, ὅπου οὐκ ἔστι λίθοσ οὐδὲ κόχλαξ οὐδὲ τόποσ τοῦ φυγεῖν». Ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἰωνάθαν τῶν λόγων Ἀπολλωνίου, ἐκινήθη τῇ διανοίᾳ καὶ ἐπέλεξε δέκα χιλιάδασ ἀνδρῶν καὶ ἐξῆλθεν ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ συνήντησεν αὐτῷ Σίμων ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ἐπὶ βοήθειαν αὐτοῦ. καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ Ἰόππην, καὶ ἀπέκλεισαν αὐτὸν ἐκ τῆσ πόλεωσ, ὅτι φρουρὰ Ἀπολλωνίου ἐν Ἰόππῃ, καὶ ἐπολέμησαν αὐτήν. καὶ φοβηθέντεσ ἤνοιξαν οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἐκυρίευσεν Ἰωνάθαν Ἰόππησ. καὶ ἤκουσεν Ἀπολλώνιοσ, καὶ παρενέβαλε τρισχιλίαν ἵππον καὶ δύναμιν πολλὴν καὶ ἐπορεύθη εἰσ Ἄζωτον ὡσ διοδεύων καὶ ἅμα προῆγεν εἰσ τὸ πεδίον διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν πλῆθοσ ἵππου καὶ πεποιθέναι ἐπ̓ αὐτῇ. καὶ κατεδίωξεν Ἰωνάθαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰσ Ἄζωτον, καὶ συνῆψαν αἱ παρεμβολαὶ εἰσ πόλεμον. καὶ ἀπέλιπεν Ἀπολλώνιοσ χιλίαν ἵππον ἐν κρυπτῷ κατόπισθεν αὐτῶν. καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν ὅτι ἔστιν ἔνεδρον κατόπισθεν αὐτοῦ, καὶ ἐκύκλωσαν αὐτοῦ τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐξετίναξαν τὰσ σχίζασ εἰσ τὸν λαὸν ἐκ πρωί̈θεν ἕωσ ἑσπέρασ. ὁ δὲ λαὸσ εἱστήκει καθὼσ ἐπέταξεν Ἰωνάθαν, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἵπποι αὐτῶν. καὶ εἵλκυσε Σίμων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ συνῆψε πρὸσ τὴν φάραγγα, ἡ γὰρ ἵπποσ ἐξελύθη, καὶ συνετρίβησαν ὑπ̓ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον. καὶ ἡ ἵπποσ ἐσκορπίσθη ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ ἔφυγον εἰσ Ἄζωτον καὶ εἰσῆλθον εἰσ Βηθδαγὼν τὸ εἰδωλεῖον αὐτῶν τοῦ σωθῆναι. καὶ ἐνεπύρισεν Ἰωνάθαν τὴν Ἄζωτον καὶ τὰσ πόλεισ τὰσ κύκλῳ αὐτῆσ καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ τὸ ἱερὸν Δαγὼν καὶ τοὺσ συμφυγόντασ εἰσ αὐτὸ ἐνεπύρισε πυρί. καὶ ἐγένοντο οἱ πεπτωκότεσ μαχαίρᾳ σὺν τοῖσ ἐμπυρισθεῖσιν εἰσ ἄνδρασ ὀκτακισχιλίουσ. καὶ ἀπῇρεν ἐκεῖθεν Ἰωνάθαν καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ Ἀσκάλωνα, καὶ ἐξῆλθον οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ εἰσ συνάντησιν αὐτῷ ἐν δόξῃ μεγάλῃ. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ σὺν τοῖσ παῤ αὐτοῦ ἔχοντεσ σκῦλα πολλά. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, καὶ προσέθετο δοξάσαι τὸν Ἰωνάθαν. καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ πόρπην χρυσῆν, ὡσ ἔθοσ ἐστὶ δίδοσθαι τοῖσ συγγενέσι τῶν βασιλέων, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ἀκκαρὼν καὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῆσ εἰσ κληροδοσίαν. ΚΑΙ ὁ βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἤθροισε δυνάμεισ πολλὰσ ὡσ τὴν ἄμμον τὴν περὶ τὸ χεῖλοσ τῆσ θαλάσσησ καὶ πλοῖα πολλὰ καὶ ἐζήτησε κατακρατῆσαι τῆσ βασιλείασ Ἀλεξάνδρου δόλῳ καὶ προσθεῖναι αὐτὴν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

καὶ ἐξῆλθεν εἰσ Συρίαν λόγοισ εἰρηνικοῖσ, καὶ ἤνοιγον αὐτῷ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων καὶ συνήντων αὐτῷ, ὅτι ἐντολὴ ἦν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέωσ συναντᾶν αὐτῷ διὰ τὸ πενθερὸν αὐτοῦ εἶναι. ὡσ δὲ εἰσεπορεύετο εἰσ τὰσ πόλεισ ὁ Πτολεμαῖοσ, ἀπέτασσε τὰσ δυνάμεισ φρουρὰν ἐν ἑκάστῃ πόλει. ὡσ δὲ ἤγγισεν Ἀζώτου, ἔδειξαν αὐτῷ τὸ ἱερὸν Δαγὼν ἐμπεπυρισμένον καὶ Ἄζωτον καὶ τὰ περιπόλια αὐτῆσ καθῃρημένα καὶ τὰ σώματα ἐρριμμένα καὶ τοὺσ ἐμπεπυρισμένουσ, οὓσ ἐνεπύρισεν ἐν τῷ πολέμῳ. ἐποίησαν γὰρ θημωνίασ αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ. καὶ διηγήσαντο τῷ βασιλεῖ ἃ ἐποίησεν Ἰωνάθαν εἰσ τὸ ψογίσαι αὐτόν. καὶ ἐσίγησεν ὁ βασιλεύσ. καὶ συνήντησεν Ἰωνάθαν τῷ βασιλεῖ εἰσ Ἰόππην μετὰ δόξησ, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλουσ καὶ ἐκοιμήθησαν ἐκεῖ. καὶ ἐπορεύθη Ἰωνάθαν μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἕωσ τοῦ ποταμοῦ τοῦ καλουμένου Ἐλευθέρου καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ Ἱερουσαλήμ. ὁ δὲ βασιλεὺσ Πτολεμαῖοσ ἐκυρίευσε τῶν πόλεων τῆσ παραλίασ ἕωσ Σελευκείασ τῆσ παραθαλασσίασ καὶ διελογίζετο περὶ Ἀλεξάνδρου λογισμοὺσ πονηρούσ. καὶ ἀπέστειλε πρέσβεισ πρὸσ Δημήτριον τὸν βασιλέα λέγων. δεῦρο συνθώμεθα πρὸσ ἑαυτοὺσ διαθήκην, καὶ δώσω σοι τὴν θυγατέρα μου, ἣν ἔχει Ἀλέξανδροσ, καὶ βασιλεύσεισ τῆσ βασιλείασ τοῦ πατρόσ σου. μεταμεμέλημαι γὰρ δοὺσ αὐτῷ τὴν θυγατέρα μου, ἐζήτησε γὰρ ἀποκτεῖναί με. καὶ ἐψόγισεν αὐτὸν χάριν τοῦ ἐπιθυμῆσαι αὐτὸν τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ ἀφελόμενοσ αὐτοῦ τὴν θυγατέρα ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Δημητρίῳ καὶ ἠλλοτριώθη τῷ Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἐφάνη ἡ ἔχθρα αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθε Πτολεμαῖοσ εἰσ Ἀντιόχειαν καὶ περιέθετο τὸ διάδημα τῆσ Ἀσίασ. καὶ περιέθετο δύο διαδήματα περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ τῆσ Ἀσίασ καὶ Αἰγύπτου. Ἀλέξανδροσ δὲ ὁ βασιλεὺσ ἦν ἐν Κιλικίᾳ κατὰ τοὺσ καιροὺσ ἐκείνουσ, ὅτι ἀπεστάτουν οἱ ἀπὸ τῶν τόπων ἐκείνων. καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ καὶ ἦλθεν ἐπ̓ αὐτὸν πολέμῳ. καὶ ἐξήγαγε Πτολεμαῖοσ τὴν δύναμιν καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ καὶ ἐτροπώσατο αὐτόν. καὶ ἔφυγεν Ἀλέξανδροσ εἰσ τὴν Ἀραβίαν τοῦ σκεπασθῆναι αὐτὸν ἐκεῖ. ὁ δὲ βασιλεὺσ Πτολεμαῖοσ ὑψώθη. καὶ ἀφεῖλε Ζαβδιὴλ ὁ Ἄραψ τὴν κεφαλὴν Ἀλεξάνδρου καὶ ἀπέστειλε τῷ Πτολεμαίῳ. καὶ ὁ βασιλεὺσ Πτολεμαῖοσ ἀπέθανεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ οἱ ὄντεσ ἐν τοῖσ ὀχυρώμασιν ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν ἐν τοῖσ ὀχυρώμασι. καὶ ἐβασίλευσε Δημήτριοσ ἔτουσ ἑβδόμου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ. Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ συνήγαγεν Ἰωνάθαν τοὺσ ἐκ τῆσ Ἰουδαίασ τοῦ ἐκπολεμῆσαι τὴν ἄκραν τὴν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐποίησεν ἐπ̓ αὐτὴν μηχανὰσ πολλάσ. καὶ ἐπορεύθησάν τινεσ μισοῦντεσ τὸ ἔθνοσ αὐτῶν ἄνδρεσ παράνομοι πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι Ἰωνάθαν περικάθηται τὴν ἄκραν. καὶ ἀκούσασ ὠργίσθη. ὡσ δὲ ἤκουσεν, εὐθέωσ ἀναζεύξασ ἦλθεν εἰσ Πτολεμαί̈δα καὶ ἔγραψεν Ἰωνάθαν τοῦ μὴ περικαθῆσθαι τῇ ἄκρᾳ καὶ τοῦ ἀπαντῆσαι αὐτὸν αὐτῷ συμμίσγειν εἰσ Πτολεμαί̈δα τὴν ταχίστην. ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἰωνάθαν, ἐκέλευσε περικαθῆσθαι καὶ ἐπέλεξε τῶν πρεσβυτέρων Ἰσραὴλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τῷ κινδύνῳ. καὶ λαβὼν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἕτερα ξένια πλείονα ἐπορεύθη πρὸσ τὸν βασιλέα εἰσ Πτολεμαί̈δα καὶ εὗρε χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἐνετύγχανον κατ̓ αὐτοῦ τινεσ ἄνομοι τῶν ἐκ τοῦ ἔθνουσ. καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ καθὼσ ἐποίησαν αὐτῷ οἱ πρὸ αὐτοῦ, καὶ ὕψωσεν αὐτὸν ἐναντίον πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ ὅσα ἄλλα εἶχε τίμια τὸ πρότερον καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων ἡγεῖσθαι. καὶ ἠξίωσεν Ἰωνάθαν τὸν βασιλέα ποιῆσαι τὴν Ἰουδαίαν ἀφορολόγητον καὶ τὰσ τρεῖσ τοπαρχίασ καὶ τὴν Σαμαρεῖτιν καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ τάλαντα τριακόσια. καὶ εὐδόκησεν ὁ βασιλεὺσ καὶ ἔγραψε τῷ Ἰωνάθαν ἐπιστολὰσ περὶ πάντων τούτων ἐχούσασ τὸν τρόπον τοῦτον. «Βασιλεὺσ Δημήτριοσ Ἰωνάθαν τῷ ἀδελφῷ χαίρειν, καὶ ἔθνει Ἰουδαίων. τὸ ἀντίγραφον τῆσ ἐπιστολῆσ, ἧσ ἐγράψαμεν Λασθένει τῷ συγγενεῖ ἡμῶν περὶ ὑμῶν, γεγράφαμεν καὶ πρὸσ ὑμᾶσ ὅπωσ εἰδῆτε. βασιλεὺσ Δημήτριοσ Λασθένει τῷ πατρὶ χαίρειν. τῷ ἔθνει τῶν Ἰουδαίων φίλοισ ἡμῶν καὶ συντηροῦσι τὰ πρὸσ ἡμᾶσ δίκαια ἐκρίναμεν ἀγαθοποιῆσαι χάριν τῆσ ἐξ αὐτῶν εὐνοίασ πρὸσ ἡμᾶσ. ἑστάκαμεν οὖν αὐτοῖσ τά τε ὅρια τῆσ Ἰουδαίασ καὶ τοὺσ τρεῖσ νομούσ, Ἀφαίρεμα καὶ Λύδδαν καὶ Ραμαθέμ, οἵτινεσ προσετέθησαν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀπὸ τῆσ Σαμαρείτιδοσ, καὶ πάντα τὰ συγκυροῦντα αὐτοῖσ πᾶσι τοῖσ θυσιάζουσιν εἰσ Ἱεροσόλυμα, ἀντὶ τῶν βασιλικῶν, ὧν ἐλάμβανεν ὁ βασιλεὺσ παῤ αὐτῶν τὸ πρότερον κατ̓ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν γεννημάτων τῆσ γῆσ καὶ ἀπὸ τῶν ἀκροδρύων. καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀνήκοντα ἡμῖν ἀπὸ τοῦ νῦν τῶν δεκατῶν καὶ τῶν τελῶν τῶν ἀνηκόντων ἡμῖν καὶ τὰσ τοῦ ἁλὸσ λίμνασ καὶ τοὺσ ἀνήκοντασ ἡμῖν στεφάνουσ, πάντα ἐπαρκῶσ παρίεμεν αὐτοῖσ. καὶ οὐκ ἀθετηθήσεται οὐδὲ ἓν τούτων ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον. νῦν οὖν ἐπιμέλεσθε τοῦ ποιῆσαι τούτων ἀντίγραφον καὶ δοθήτω Ἰωνάθαν καὶ τεθήτω ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ». Καὶ εἶδε Δημήτριοσ ὁ βασιλεὺσ ὅτι ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ οὐδὲν αὐτῷ ἀνθειστήκει, καὶ ἀπέλυσε πάσασ τὰσ δυνάμεισ αὐτοῦ ἕκαστον εἰσ τὸν ἴδιον τόπον, πλὴν τῶν ξένων δυνάμεων, ὧν ἐξενολόγησεν ἀπὸ τῶν νήσων τῶν ἐθνῶν. καὶ ἤχθραναν αὐτῷ πᾶσαι αἱ δυνάμεισ τῶν πατέρων αὐτοῦ. Τρύφων δὲ ἦν τῶν παρὰ Ἀλέξάνδρου τὸ πρότερον καὶ εἶδεν ὅτι πᾶσαι αἱ δυνάμεισ καταγογγύζουσι τοῦ Δημητρίου, καὶ ἐπορεύθη πρὸσ Εἰμαλκουαὶ τὸν Ἄραβα, ὃσ ἔτρεφε τὸν Ἀντίοχον τὸ παιδάριον τὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου. καὶ προσήδρευεν αὐτῷ, ὅπωσ παραδοῖ αὐτὸν αὐτῷ, ὅπωσ βασιλεύσῃ ἀντὶ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ὅσα συνετέλεσε Δημήτριοσ καὶ τὴν ἔχθραν, ἣν ἐχθραίνουσιν αὐτῷ αἱ δυνάμεισ αὐτοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἡμέρασ πολλάσ. καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν πρὸσ Δημήτριον τὸν βασιλέα, ἵνα ἐκβάλῃ τοὺσ ἐκ τῆσ ἄκρασ ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ τοὺσ ἐν τοῖσ ὀχυρώμασιν. ἦσαν γὰρ πολεμοῦντεσ τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἀπέστειλε Δημήτριοσ πρὸσ Ἰωνάθαν λέγων. οὐ μόνον ταῦτα ποιήσω σοι καὶ τῷ ἔθνει σου, ἀλλὰ δόξῃ δοξάσω σε καὶ τὸ ἔθνοσ σου, ἐὰν εὐκαιρίασ τύχω. νῦν οὖν ὀρθῶσ ποιήσεισ ἀποστείλασ μοι ἄνδρασ, οἳ συμμαχήσουσιν, ὅτι ἀπέστησαν πᾶσαι αἱ δυνάμεισ μου. καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν ἄνδρασ τρισχιλίουσ δυνατοὺσ ἰσχύϊ αὐτῷ εἰσ Ἀντιόχειαν, καὶ ἤλθοσαν πρὸσ τὸν βασιλέα, καὶ ηὐφράνθη ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ αὐτῶν. καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ εἰσ μέσον τῆσ πόλεωσ εἰσ ἀνδρῶν δώδεκα μυριάδασ ἀνδρῶν καὶ ἠβούλοντο ἀνελεῖν τὸν βασιλέα. καὶ ἔφυγεν ὁ βασιλεὺσ εἰσ τὴν αὐλήν, καὶ κατελάβοντο οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ τὰσ διόδουσ τῆσ πόλεωσ καὶ ἤρξαντο πολεμεῖν. καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺσ τοὺσ Ἰουδαίουσ ἐπὶ βοήθειαν, καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν πάντεσ ἅμα καὶ διεσπάρησαν ἐν τῇ πόλει πάντεσ ἅμα καὶ ἀπέκτειναν ἐν τῇ πόλει ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰσ μυριάδασ δέκα. καὶ ἐνεπύρισαν τὴν πόλιν καὶ ἐλάβοσαν σκῦλα πολλὰ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἔσωσαν τὸν βασιλέα. καὶ εἶδον οἱ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ ὅτι κατεκράτησαν οἱ Ἰουδαῖοι τῆσ πόλεωσ ὡσ ἠβούλοντο, καὶ ἠσθένησαν ταῖσ διανοίαισ αὐτῶν καὶ ἐκέκραξαν πρὸσ τὸν βασιλέα μετὰ δεήσεωσ λέγοντεσ. δὸσ ἡμῖν δεξιὰσ καὶ παυσάσθωσαν οἱ Ἰουδαῖοι πολεμοῦντεσ ἡμᾶσ καὶ τὴν πόλιν. καὶ ἔρριψαν τὰ ὅπλα καὶ ἐποίησαν εἰρήνην καὶ ἐδοξάσθησαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἔχοντεσ σκῦλα πολλά. καὶ ἐκάθησε Δημήτριοσ ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ θρόνου τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ, καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἐψεύσατο πάντα, ὅσα εἶπε, καὶ ἠλλοτριώθη τῷ Ἰωνάθαν καὶ οὐκ ἀνταπέδωκε κατὰ τὰσ εὐνοίασ, ἃσ ἀνταπέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἔθλιβεν αὐτὸν σφόδρα. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀπέστρεψε Τρύφων καὶ Ἀντίοχοσ μετ̓ αὐτοῦ παιδάριον νεώτερον. καὶ ἐβασίλευσε καὶ ἐπέθετο διάδημα. καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεισ, ἃσ ἀπεσκόρπισε Δημήτριοσ, καὶ ἐπολέμησαν πρὸσ αὐτόν, καὶ ἔφυγε καὶ ἐτροπώθη. καὶ ἔλαβε Τρύφων τὰ θηρία καὶ κατεκράτησεν Ἀντιοχείασ. καὶ ἔγραψεν Ἀντίοχοσ ὁ νεώτεροσ τῷ Ἰωνάθαν λέγων. ἵστημί σοι τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ καθίστημί σε ἐπὶ τῶν τεσσάρων νομῶν καὶ εἶναί σε τῶν φίλων τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ χρυσώματα καὶ διακονίαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν πίνειν ἐν χρυσώμασι καὶ εἶναι ἐν πορφύρᾳ καὶ ἔχειν πόρπην χρυσῆν. καὶ Σίμωνα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησε στρατηγὸν ἀπὸ τῆσ κλίμακοσ Τύρου ἕωσ τῶν ὁρίων Αἰγύπτου. καὶ ἐξῆλθεν Ἰωνάθαν καὶ διεπορεύετο πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν ταῖσ πόλεσι, καὶ ἠθροίσθησαν πρὸσ αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεισ Συρίασ εἰσ συμμαχίαν, καὶ ἦλθεν εἰσ Ἀσκάλωνα, καὶ ἀπήντησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ ἐνδόξωσ. καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰσ Γάζαν, καὶ ἀπέκλεισαν οἱ ἀπὸ Γάζησ, καὶ περιεκάθισε περὶ αὐτὴν καὶ ἐνεπύρισε τὰ περιπόλια αὐτῆσ πυρὶ καὶ ἐσκύλευσεν αὐτά. καὶ ἠξίωσαν οἱ ἀπὸ Γάζησ τὸν Ἰωνάθαν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ δεξιὰσ καὶ ἔλαβε τοὺσ υἱοὺσ ἀρχόντων αὐτῶν εἰσ ὅμηρα καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺσ εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ διῆλθε τὴν χώραν ἕωσ Δαμασκοῦ. καὶ ἤκουσεν Ἰωνάθαν ὅτι παρῆσαν οἱ ἄρχοντεσ Δημητρίου εἰσ Κάδησ τὴν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ βουλόμενοι μεταστῆσαι αὐτὸν τῆσ χρείασ. καὶ συνήντησεν αὐτοῖσ, τὸν δὲ ἀδελφὸν αὐτοῦ Σίμωνα κατέλιπεν ἐν τῇ χώρᾳ. καὶ παρενέβαλε Σίμων ἐπὶ Βαιθσούρᾳ καὶ ἐπολέμει αὐτὴν ἡμέρασ πολλὰσ καὶ συνέκλεισεν αὐτήν. καὶ ἠξίωσαν αὐτὸν τοῦ δεξιὰσ λαβεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ. καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺσ ἐκεῖθεν καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἔθετο ἐπ̓ αὐτῇ φρουράν. καὶ Ἰωνάθαν καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ Γεννησάρ, καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί̈ εἰσ τὸ πεδίον Νασώρ. καὶ ἰδοὺ παρεμβολὴ ἀλλοφύλων ἀπήντα αὐτῷ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐξέβαλον ἔνεδρον ἐπ̓ αὐτὸν ἐν τοῖσ ὄρεσιν, αὐτοὶ δὲ ἀπήντησαν ἐξεναντίασ. τὰ δὲ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν καὶ συνῆψαν πόλεμον. καὶ ἔφυγον οἱ παρὰ Ἰωνάθαν πάντεσ, οὐδὲ εἷσ κατελείφθη ἀπ̓ αὐτῶν, πλὴν Ματταθίασ ὁ τοῦ Ἀβεσσαλώμου καὶ Ἰούδασ ὁ τοῦ Χαλφὶ ἄρχοντεσ τῆσ στρατιᾶσ τῶν δυνάμεων. καὶ διέρρηξεν Ἰωνάθαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐπέθετο γῆν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ προσηύξατο. καὶ ὑπέστρεψε πρὸσ αὐτοὺσ πολέμῳ καὶ ἐτροπώσατο αὐτούσ, καὶ ἔφυγον. καὶ εἶδον οἱ φεύγοντεσ οἱ παῤ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν πρὸσ αὐτὸν καὶ ἐδίωκον μετ̓ αὐτοῦ ἕωσ Κάδησ ἕωσ τῆσ παρεμβολῆσ αὐτῶν καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ. καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰσ ἄνδρασ τρισχιλίουσ. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν εἰσ Ἱερουσαλήμ. ΚΑΙ εἶδεν Ἰωνάθαν ὅτι ὁ καιρὸσ αὐτῷ συνεργεῖ, καὶ ἐπέλεξεν ἄνδρασ καὶ ἀπέστειλεν εἰσ Ρώμην στῆσαι καὶ ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸσ αὐτοὺσ φιλίαν.

καὶ πρὸσ Σπαρτιάτασ καὶ τόπουσ ἑτέρουσ ἀπέστειλεν ἐπιστολὰσ κατὰ τὰ αὐτά. καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ Ρώμην καὶ εἰσῆλθον εἰσ τὸ βουλευτήριον καὶ εἶπον. Ἰωνάθαν ὁ ἀρχιερεὺσ καὶ τὸ ἔθνοσ τῶν Ἰουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶσ ἀνανεώσασθαι τὴν φιλίαν αὐτοῖσ καὶ τὴν συμμαχίαν κατὰ τὸ πρότερον. καὶ ἔδωκαν ἐπιστολὰσ αὐτοῖσ πρὸσ αὐτοὺσ κατὰ τόπον, ὅπωσ προπέμπωσιν αὐτοὺσ εἰσ γῆν Ἰούδα μετ̓ εἰρήνησ. Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἔγραψεν Ἰωνάθαν τοῖσ Σπαρτιάταισ. «̓Ιωνάθαν ἀρχιερεὺσ καὶ ἡ γερουσία τοῦ ἔθνουσ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ ὁ λοιπὸσ δῆμοσ τῶν Ἰουδαίων Σπαρτιάταισ τοῖσ ἀδελφοῖσ χαίρειν. ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν ἐπιστολαὶ πρὸσ Ὀνίαν τὸν ἀρχιερέα παρὰ Δαρείου τοῦ βασιλεύοντοσ ἐν ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ἀδελφοὶ ἡμῶν, ὡσ τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται. καὶ ἐπεδέξατο Ὀνίασ τὸν ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμένον ἐνδόξωσ καὶ ἔλαβε τὰσ ἐπιστολάσ, ἐν αἷσ διεσαφεῖτο περὶ συμμαχίασ καὶ φιλίασ. καὶ ἡμεῖσ οὖν ἀπροσδεεῖσ τούτων ὄντεσ, παράκλησιν ἔχοντεσ τὰ βιβλία τὰ ἅγια τὰ ἐν ταῖσ χερσὶν ἡμῶν, ἐπειράθημεν ἀποστεῖλαι τὴν πρὸσ ὑμᾶσ ἀδελφότητα καὶ φιλίαν ἀνανεώσασθαι πρὸσ τὸ μὴ ἐξαλλοτριωθῆναι ὑμῶν. πολλοὶ γὰρ καιροὶ διῆλθον ἀφ̓ οὗ ἀπεστείλατε πρὸσ ἡμᾶσ. ἡμεῖσ οὖν ἐν παντὶ καιρῷ ἀδιαλείπτωσ ἔν τε ταῖσ ἑορταῖσ καὶ ταῖσ λοιπαῖσ καθηκούσαισ ἡμέραισ μιμνησκόμεθα ὑμῶν ἐφ̓ ὧν προσφέρομεν θυσιῶν καὶ ἐν ταῖσ προσευχαῖσ, ὡσ δέον ἐστὶ καὶ πρέπον μνημονεύειν ἀδελφῶν. εὐφραινόμεθα δὲ ἐπὶ τῇ δόξῃ ὑμῶν. ἡμᾶσ δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ θλίψεισ καὶ πόλεμοι πολλοί, καὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶσ οἱ βασιλεῖσ οἱ κύκλῳ ἡμῶν. καὶ οὐκ ἠβουλόμεθα οὖν παρενοχλεῖν ὑμῖν καὶ τοῖσ λοιποῖσ συμμάχοισ καὶ φίλοισ ἡμῶν ἐν τοῖσ πολέμοισ τούτοισ. ἔχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθειαν βοηθοῦσαν ἡμῖν καὶ ἐρρύσθημεν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν. ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον Ἀντιόχου καὶ Ἀντίπατρον Ἰάσωνοσ καὶ ἀπεστάλκαμεν πρὸσ Ρωμαίουσ ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸσ αὐτοὺσ φιλίαν καὶ συμμαχίαν τὴν προτέραν. ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖσ καὶ πρὸσ ὑμᾶσ πορευθῆναι καὶ ἀσπάσασθαι ὑμᾶσ καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰσ παῤ ἡμῶν ἐπιστολὰσ περὶ τῆσ ἀνανεώσεωσ καὶ τῆσ ἀδελφότητοσ ἡμῶν. καὶ νῦν καλῶσ ποιήσετε ἀντιφωνήσοντεσ ἡμῖν πρὸσ ταῦτα». Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἀπέστειλαν Ὀνίᾳ. «Ἄρειοσ βασιλεὺσ Σπαρτιατῶν Ὀνίᾳ ἱερεῖ μεγάλῳ χαίρειν. εὑρέθη ἐν γραφῇ περί τε τῶν Σπαρτιατῶν καὶ Ἰουδαίων, ὅτι εἰσὶν ἀδελφοὶ καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένουσ Ἁβραάμ. καὶ νῦν ἀφ̓ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα, καλῶσ ποιήσετε γράφοντεσ ἡμῖν περὶ τῆσ εἰρήνησ ὑμῶν, καὶ ἡμεῖσ δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖν τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξισ ὑμῶν ἡμῖν ἐστι, καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν. ἐντελλόμεθα οὖν ὅπωσ ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ ταῦτα». Καὶ ἤκουσεν Ἰωνάθαν ὅτι ἐπέστρεψαν οἱ ἄρχοντεσ Δημητρίου μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ ὑπὲρ τὸ πρότερον τοῦ πολεμῆσαι πρὸσ αὐτόν. καὶ ἀπῇρεν ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀπήντησεν αὐτοῖσ εἰσ τὴν Ἀμαθῖτιν χώραν. οὐ γὰρ ἔδωκεν αὐτοῖσ ἀνοχὴν ἐμβατεῦσαι εἰσ τὴν χώραν αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλε κατασκόπουσ εἰσ τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ, ὅτι οὕτω τάσσονται ἐπιπεσεῖν ἐπ̓ αὐτοὺσ τὴν νύκτα. ὡσ δὲ ἔδυ ὁ ἥλιοσ, ἐπέταξεν Ἰωνάθαν τοῖσ παῤ αὐτοῦ γρηγορεῖν καὶ εἶναι ἐπὶ τοῖσ ὅπλοισ καὶ ἑτοιμάζεσθαι εἰσ πόλεμον δἰ ὅλησ τῆσ νυκτὸσ καὶ ἐξέβαλε προφύλακασ κύκλῳ τῆσ παρεμβολῆσ. καὶ ἤκουσαν οἱ ὑπεναντίοι ὅτι ἡτοίμασται Ἰωνάθαν καὶ οἱ παῤ αὐτοῦ εἰσ πόλεμον, καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἀνέκαυσαν πυρὰσ ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν. Ἰωνάθαν δὲ καὶ οἱ παῤ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ἕωσ πρωί̈, ἔβλεπον γὰρ τὰ φῶτα καιόμενα. καὶ κατεδίωξεν Ἰωνάθαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ οὐ κατέλαβεν αὐτούσ, διέβησαν γὰρ τὸν Ἐλεύθερον ποταμόν. καὶ ἐξέκλινεν Ἰωνάθαν ἐπὶ τοὺσ Ἄραβασ τοὺσ καλουμένουσ Ζαβαδαίουσ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν. καὶ ἀναζεύξασ ἦλθεν εἰσ Δαμασκὸν καὶ διώδευσεν ἐν πάσῃ τῇ χώρᾳ. καὶ Σίμων ἐξῆλθε καὶ διώδευσεν ἕωσ Ἀσκάλωνοσ καὶ τῶν πλησίον ὀχυρωμάτων, καὶ ἐξέκλινεν εἰσ Ἰόππην καὶ προκατελάβετο αὐτήν. ἤκουσεν γὰρ ὅτι βούλονται τὸ ὀχύρωμα παραδοῦναι τοῖσ παρὰ Δημητρίου. καὶ ἔθετο ἐκεῖ φρουράν, ὅπωσ φυλάσσωσιν αὐτήν. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν καὶ ἐξεκκλησίασε τοὺσ πρεσβυτέρουσ τοῦ λαοῦ καὶ ἐβουλεύσατο μετ̓ αὐτῶν τοῦ οἰκοδομῆσαι ὀχυρώματα ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ προσυψῶσαι τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ καὶ ὑψῶσαι ὕψοσ μέγα ἀνὰ μέσον τῆσ ἄκρασ καὶ τῆσ πόλεωσ εἰσ τὸ διαχωρίζειν αὐτὴν τῆσ πόλεωσ, ἵνα ᾖ αὕτη κατὰ μόνασ, ὅπωσ μήτε ἀγοράζωσι μήτε πωλῶσι. καὶ συνήχθησαν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν πόλιν καὶ ἤγγισε τοῦ τείχουσ τοῦ χειμάρρου τοῦ ἐξ ἀπηλιώτου, καὶ ἐπεσκεύασαν τὸ καλούμενον Χαφεναθά. καὶ Σίμων ᾠκοδόμησε τὴν Ἀδιδὰ ἐν τῇ Σεφήλᾳ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν καὶ ἐπέστησε θύρασ καὶ μοχλούσ. Καὶ ἐζήτησε Τρύφων βασιλεῦσαι τῆσ Ἀσίασ καὶ περιθέσθαι τὸ διάδημα καὶ ἐκτεῖναι χεῖρα ἐπὶ Ἀντίοχον τὸν βασιλέα. καὶ ἐφοβήθη μήποτε οὐκ ἐάσῃ αὐτὸν Ἰωνάθαν καὶ μήποτε πολεμήσῃ πρὸσ αὐτόν, καὶ ἐζήτει πόρον τοῦ συλλαβεῖν τὸν Ἰωνάθαν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ἀπάρασ ἦλθεν εἰσ Βαιθσάν. καὶ ἐξῆλθεν Ἰωνάθαν εἰσ ἀπάντησιν αὐτῷ ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἀνδρῶν ἐπιλελεγμέναισ εἰσ παράταξιν καὶ ἦλθεν εἰσ Βαιθσάν. καὶ εἶδε Τρύφων ὅτι πάρεστιν Ἰωνάθαν μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ, καὶ ἐκτεῖναι χεῖρασ ἐπ̓ αὐτὸν εὐλαβήθη, καὶ ἐπεδέξατο αὐτὸν ἐνδόξωσ καὶ συνέστησεν αὐτὸν πᾶσι τοῖσ φίλοισ αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα καὶ ἐπέταξε ταῖσ δυνάμεσιν αὐτοῦ ὑπακούειν αὐτῷ ὡσ ἑαυτῷ. καὶ εἶπε τῷ Ἰωνάθαν. ἱνατί ἔκοψασ πάντα τὸν λαὸν τοῦτον, πολέμου μὴ ἐνεστηκότοσ ἡμῖν̣ καὶ νῦν ἀπόστειλον αὐτοὺσ εἰσ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν, ἐπίλεξαι δὲ σεαυτῷ ἄνδρασ ὀλίγουσ, οἵτινεσ ἔσονται μετὰ σοῦ, καὶ δεῦρο μετ̓ ἐμοῦ εἰσ Πτολεμαί̈δα, καὶ παραδώσω σοι αὐτὴν καὶ τὰ λοιπὰ ὀχυρώματα καὶ τὰσ δυνάμεισ τὰσ λοιπὰσ καὶ πάντασ τοὺσ ἐπὶ τῶν χρειῶν, καὶ ἐπιστρέψασ ἀπελεύσομαι. τούτου γὰρ χάριν πάρειμι. καὶ ἐμπιστεύσασ αὐτῷ ἐποίησε καθὼσ εἶπε, καὶ ἐξαπέστειλε τὰσ δυνάμεισ, καὶ ἀπῆλθον εἰσ γῆν Ἰούδα. κατέλιπε δὲ μεθ̓ ἑαυτοῦ ἄνδρασ τρισχιλίουσ, ὧν δισχιλίουσ ἀφῆκεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, χίλιοι δὲ συνῆλθον αὐτῷ. ὡσ δὲ εἰσῆλθεν Ἰωνάθαν εἰσ Πτολεμαί̈δα, ἀπέκλεισαν οἱ Πτολεμαεῖσ τὰσ πύλασ καὶ συνέλαβον αὐτόν, καὶ πάντασ τοὺσ εἰσελθόντασ μετ̓ αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ. καὶ ἀπέστειλε Τρύφων δυνάμεισ καὶ ἵππον εἰσ τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὸ πεδίον τὸ μέγα τοῦ ἀπολέσαι πάντασ τοὺσ παρὰ Ἰωνάθαν. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι συνελήφθη Ἰωνάθαν καὶ ἀπόλωλε καὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ παρεκάλεσαν ἑαυτοὺσ καὶ ἐπορεύοντο συνεστραμμένοι ἕτοιμοι εἰσ πόλεμον. καὶ εἶδον οἱ διώκοντεσ ὅτι περὶ ψυχῆσ αὐτοῖσ ἐστι, καὶ ἐπέστρεψαν. καὶ ἦλθον πάντεσ μετ̓ εἰρήνησ εἰσ γῆν Ἰούδα καὶ ἐπένθησαν τὸν Ἰωνάθαν καὶ τοὺσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ ἐπένθησε πᾶσ Ἰσραὴλ πένθοσ μέγα. καὶ ἐζήτησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν ἐκτρίψαι αὐτούσ. εἶπαν γάρ. οὐκ ἔχουσιν ἄρχοντα καὶ βοηθοῦντα. νῦν οὖν πολεμήσωμεν αὐτοὺσ καὶ ἐξάρωμεν ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. ΚΑΙ ἤκουσε Σίμων ὅτι συνήγαγε Τρύφων δύναμιν πολλὴν τοῦ ἐλθεῖν εἰσ γῆν Ἰούδα καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν.

καὶ εἶδε τὸν λαὸν ὅτι ἐστὶν ἔντρομοσ καὶ ἔμφοβοσ, καὶ ἀνέβη εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἤθροισε τὸν λαὸν καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. αὐτοὶ οἴδατε ὅσα ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ μου ἐποιήσαμεν περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ἁγίων, καὶ τοὺσ πολέμουσ καὶ τὰσ στενοχωρίασ, ἃσ εἴδομεν. τούτου χάριν ἀπώλοντο οἱ ἀδελφοί μου πάντεσ χάριν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ κατελείφθην ἐγὼ μόνοσ. καὶ νῦν μή μοι γένοιτο φείσασθαί μου τῆσ ψυχῆσ ἐν παντὶ καιρῷ θλίψεωσ, οὐ γάρ εἰμι κρείσσων τῶν ἀδελφῶν μου. πλὴν ἐκδικήσω περὶ τοῦ ἔθνουσ μου καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν τέκνων ἡμῶν, ὅτι συνήχθησαν πάντα τὰ ἔθνη ἐκτρῖψαι ἡμᾶσ ἔχθρασ χάριν. καὶ ἀνεζωοπύρησε τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ ἅμα τῷ ἀκοῦσαι τῶν λόγων τούτων, καὶ ἀπεκρίθησαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντεσ. σὺ εἶ ἡμῶν ἡγούμενοσ ἀντὶ Ἰούδα καὶ Ἰωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ σου. πολέμησον τὸν πόλεμον ἡμῶν, καὶ πάντα, ὅσα ἂν εἴπῃσ ἡμῖν, ποιήσομεν. καὶ συνήγαγε πάντασ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ πολεμιστὰσ καὶ ἐτάχυνε τοῦ τελέσαι τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν κυκλόθεν. καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν τὸν τοῦ Ἀβεσσαλώμου καὶ μετ̓ αὐτοῦ δύναμιν ἱκανὴν εἰσ Ἰόππην, καὶ ἐξέβαλε τοὺσ ὄντασ ἐν αὐτῇ καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ ἀπῇρε Τρύφων ἀπὸ Πτολεμαί̈δοσ μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ εἰσελθεῖν εἰσ γῆν Ἰούδα, καὶ Ἰωνάθαν μετ̓ αὐτοῦ ἐν φυλακῇ. Σίμων δὲ παρενέβαλεν ἐν Ἀδιδὰ κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου. καὶ ἐπέγνω Τρύφων ὅτι ἀνέστη Σίμων ἀντὶ Ἰωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ὅτι συνάπτειν αὐτῷ μέλλει πόλεμον, καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν πρέσβεισ λέγων. περὶ ἀργυρίου, οὗ ὤφειλεν Ἰωνάθαν ὁ ἀδελφόσ σου εἰσ τὸ βασιλικὸν δἰ ἃσ εἶχε χρείασ, συνέχομεν αὐτόν. καὶ νῦν ἀπόστειλον ἀργυρίου τάλαντα ἑκατὸν καὶ δύο τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὅμηρα, ὅπωσ μὴ ἀφεθεὶσ ἀποστατήσῃ ἀφ̓ ἡμῶν, καὶ ἀφήσομεν αὐτόν. καὶ ἔγνω Σίμων ὅτι δόλῳ λαλοῦσι πρὸσ αὐτόν, καὶ πέμπει τοῦ λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια, μήποτε ἔχθραν ἄρῃ μεγάλην πρὸσ τὸν λαὸν λέγων. ὅτι οὐκ ἀπέστειλα αὐτῷ τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια, καὶ ἀπώλετο. καὶ ἀπέστειλε τὰ παιδάρια καὶ τὰ ἑκατὸν τάλαντα, καὶ διεψεύσατο καὶ οὐκ ἀφῆκε τὸν Ἰωνάθαν. καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθε Τρύφων τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰσ τὴν χώραν καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν, καὶ ἐκύκλωσεν ὁδὸν τὴν εἰσ Ἄδωρα. καὶ Σίμων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἀντιπαρῆγεν αὐτῷ εἰσ πάντα τόπον, οὗ ἂν ἐπορεύετο. οἱ δὲ ἐκ τῆσ ἄκρασ ἀπέστελλον πρὸσ Τρύφωνα πρεσβευτὰσ κατασπεύδοντασ αὐτὸν τοῦ ἐλθεῖν πρὸσ αὐτοὺσ διὰ τῆσ ἐρήμου καὶ ἀποστεῖλαι αὐτοῖσ τροφάσ. καὶ ἡτοίμασε Τρύφων πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ ἐλθεῖν ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ ἦν χιὼν πολλὴ σφόδρα, καὶ οὐκ ἦλθε διὰ τὴν χιόνα. καὶ ἀπῇρε καὶ ἦλθεν εἰσ τὴν Γαλααδῖτιν. ὡσ δὲ ἤγγισε τῆσ Βασκαμᾶ, ἀπέκτεινε τὸν Ἰωνάθαν, καὶ ἐτάφη ἐκεῖ. καὶ ἐπέστρεψε Τρύφων καὶ ἀπῆλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε Σίμων καὶ ἔλαβε τὰ ὀστᾶ Ἰωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἔθαψεν αὐτὰ ἐν Μωδεί̈ν πόλει τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶσ Ἰσραὴλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθησαν αὐτὸν ἡμέρασ πολλάσ. καὶ ᾠκοδόμησε Σίμων ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ὕψωσεν αὐτὸν τῇ ὁράσει λίθῳ ξεστῷ ἐκ τῶν ὄπισθεν καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν. καὶ ἔστησεν ἐπ̓ αὐτὰ ἑπτὰ πυραμίδασ, μίαν κατέναντι τῆσ μιᾶσ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖσ τέσσαρσιν ἀδελφοῖσ. καὶ ταύταισ ἐποίησε μηχανήματα περιθεὶσ στύλουσ μεγάλουσ καὶ ἐποίησεν ἐπὶ τοῖσ στύλοισ πανοπλίασ εἰσ ὄνομα αἰώνιον καὶ παρὰ ταῖσ πανοπλίαισ πλοῖα ἐπιγεγλυμμένα εἰσ τὸ θεωρεῖσθαι ὑπὸ πάντων τῶν πλεόντων τὴν θάλασσαν. οὗτοσ ὁ τάφοσ ὃν ἐποίησεν ἐν Μωδεί̈ν, ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. Ὁ δὲ Τρύφων ἐπορεύετο δόλῳ μετὰ Ἀντιόχου τοῦ βασιλέωσ τοῦ νεωτέρου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ καὶ περιέθετο διάδημα τῆσ Ἀσίασ καὶ ἐποίησε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ᾠκοδόμησε Σίμων τὰ ὀχυρώματα τῆσ Ἰουδαίασ, καὶ περιετείχισε πύργοισ ὑψηλοῖσ καὶ τείχεσι μεγάλοισ καὶ πύλαισ καὶ μοχλοῖσ καὶ ἔθετο βρώματα ἐν τοῖσ ὀχυρώμασι. καὶ ἐπέλεξε Σίμων ἄνδρασ καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Δημήτριον τὸν βασιλέα τοῦ ποιῆσαι ἄφεσιν τῇ χώρᾳ, ὅτι πᾶσαι αἱ πράξεισ Τρύφωνοσ ἦσαν ἁρπαγαί. καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Δημήτριοσ ὁ βασιλεὺσ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ καὶ ἔγραψεν αὐτῷ ἐπιστολὴν ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ντοιαύτην. «Βασιλεὺσ Δημήτριοσ Σίμωνι ἀρχιερεῖ καὶ φίλῳ βασιλέων καὶ πρεσβυτέροισ καὶ ἔθνει Ἰουδαίων χαίρειν. τὸν στέφανον τὸν χρυσοῦν καὶ τὴν βαί̈νην, ἣν ἀπεστείλατε, κεκομίσμεθα καὶ ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ποιεῖν ὑμῖν εἰρήνην μεγάλην καὶ γράφειν τοῖσ ἐπὶ τῶν χρειῶν τοῦ ἀφιέναι ὑμῖν ἀφέματα. καὶ ὅσα ἑστήκαμεν πρὸσ ὑμᾶσ, ἕστηκε, καὶ τὰ ὀχυρώματα, ἃ ᾠκοδομήκατε, ὑπαρχέτω ὑμῖν. ἀφίεμεν δὲ ἀγνοήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ καὶ τὸν στέφανον, ὃν ὠφείλετε, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐτελωνεῖτο ἐν Ἱερουσαλήμ, μηκέτι τελωνείσθω. καὶ εἴ τινεσ ἐπιτήδειοι ὑμῶν γραφῆναι εἰσ τοὺσ περὶ ἡμᾶσ, ἐγγραφέσθωσαν, καὶ γινέσθω ἀναμέσον ἡμῶν εἰρήνη». — ἔτουσ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ᾔρθη ὁ ζυγὸσ τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἤρξατο ὁ λαὸσ Ἰσραὴλ γράφειν ἐν ταῖσ συγγραφαῖσ καὶ συναλλάγμασιν ἔτουσ πρώτου ἐπὶ Σίμωνοσ ἀρχιερέωσ μεγάλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου Ἰουδαίων. Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ παρενέβαλε Σίμων ἐπὶ Γάζαρα καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὴν παρεμβολαῖσ καὶ ἐποίησεν ἑλεπόλεισ καὶ προσήγαγε τῇ πόλει καὶ ἐπάταξε πύργον ἕνα καὶ κατελάβετο. καὶ ἐξήλλοντο οἱ ἐν τῇ ἑλεπόλει εἰσ τὴν πόλιν, καὶ ἐγένετο κίνημα μέγα ἐν τῇ πόλει. καὶ ἀνέβησαν οἱ ἐν τῇ πόλει σὺν ταῖσ γυναιξὶ καὶ τοῖσ τέκνοισ ἐπὶ τὸ τεῖχοσ διερρηχότεσ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ ἀξιοῦντεσ Σίμωνα δεξιὰσ αὐτοῖσ δοῦναι καὶ εἶπαν. μὴ ἡμῖν χρήσῃ κατὰ τὰσ πονηρίασ ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεόσ σου. καὶ συνελύθη Σίμων αὐτοῖσ καὶ οὐκ ἐπολέμησεν αὐτούσ. καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺσ ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἐκαθάρισε τὰσ οἰκίασ, ἐν αἷσ ἦν τὰ εἴδωλα, καὶ οὕτωσ εἰσῆλθεν εἰσ αὐτὴν ὑμνῶν καὶ εὐλογῶν. καὶ ἐξέβαλεν ἐξ αὐτῆσ πᾶσαν ἀκαθαρσίαν καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ ἄνδρασ, οἵτινεσ τὸν νόμον ποιοῦσι, καὶ προσωχύρωσεν αὐτὴν καὶ ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν αὐτῇ οἴκησιν. οἱ δὲ ἐκ τῆσ ἄκρασ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐκωλύοντο ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι εἰσ τὴν χώραν καὶ ἀγοράζειν καὶ πωλεῖν καὶ ἐπείνασαν σφόδρα, καὶ ἀπώλοντο ἐξ αὐτῶν ἱκανοὶ τῇ λιμῷ. καὶ ἐβόησαν πρὸσ Σίμωνα δεξιὰσ λαβεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ. καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺσ ἐκεῖθεν καὶ ἐκαθάρισε τὴν ἄκραν ἀπὸ τῶν μιασμάτων. καὶ εἰσῆλθον εἰσ αὐτὴν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ δευτέρου μηνὸσ ἔτουσ ἑνὸσ καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ μετὰ αἰνέσεωσ καὶ βαί̈ων καὶ ἐν κινύραισ καὶ ἐν κυμβάλοισ καὶ ἐν νάβλαισ καὶ ἐν ὕμνοισ καὶ ἐν ᾠδαῖσ, ὅτι συνετρίβη ἐχθρὸσ μέγασ ἐξ Ἰσραήλ. καὶ ἔστησε κατ̓ ἐνιαυτὸν τοῦ ἄγειν τὴν ἡμέραν ταύτην μετ̓ εὐφροσύνησ. καὶ προσωχύρωσε τὸ ὄροσ τοῦ ἱεροῦ τὸ παρὰ τὴν ἄκραν. καὶ ᾤκει ἐκεῖ αὐτὸσ καὶ οἱ παῤ αὐτοῦ. καὶ εἶδε Σίμων τὸν Ἰωάννην υἱὸν αὐτοῦ, ὅτι ἀνήρ ἐστι, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἡγούμενον τῶν δυνάμεων πασῶν. καὶ ᾤκει ἐν Γαζάροισ. ΚΑΙ ἐν ἔτει δευτέρῳ καὶ ἑβδομηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ συνήγαγε Δημήτριοσ ὁ βασιλεὺσ τὰσ δυνάμεισ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰσ Μηδίαν τοῦ ἐπισπάσασθαι βοήθειαν αὐτῷ, ὅπωσ πολεμήσῃ τὸν Τρύφωνα.

καὶ ἤκουσεν Ἀρσάκησ ὁ βασιλεὺσ τῆσ Περσίδοσ καὶ Μηδίασ ὅτι ἦλθε Δημήτριοσ εἰσ τὰ ὅρια αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ συλλαβεῖν αὐτὸν ζῶντα. καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπάταξε τὴν παρεμβολὴν Δημητρίου καὶ συνέλαβεν αὐτὸν καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸσ Ἀρσάκην, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν φυλακῇ. Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ἰούδα πάσασ τὰσ ἡμέρασ Σίμωνοσ, καὶ ἐζήτησαν ἀγαθὰ τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ ἤρεσεν αὐτοῖσ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ μετὰ πάσησ τῆσ δόξησ αὐτοῦ ἔλαβε τὴν Ἰόππην εἰσ λιμένα καὶ ἐποίησεν εἴσοδον ταῖσ νήσοισ τῆσ θαλάσσησ. καὶ ἐπλάτυνε τὰ ὅρια τῷ ἔθνει αὐτοῦ καὶ ἐκράτησε τῆσ χώρασ. καὶ συνήγαγεν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἐκυρίευσε Γαζάρων καὶ Βαιθσούρων καὶ τῆσ ἄκρασ. καὶ ἐξῇρε τὰσ ἀκαθαρσίασ ἐξ αὐτῆσ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντικείμενοσ αὐτῷ. καὶ ἦσαν γεωργοῦντεσ τὴν γῆν αὐτῶν μετ̓ εἰρήνησ, καὶ ἡ γῆ ἐδίδου τὰ γεννήματα αὐτῆσ καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων τὸν καρπὸν αὐτῶν. πρεσβύτεροι ἐν ταῖσ πλατείαισ ἐκάθηντο, πάντεσ περὶ ἀγαθῶν ἐκοινολογοῦντο, καὶ οἱ νεανίσκοι ἐνεδύσαντο δόξασ καὶ στολὰσ πολέμου. ταῖσ πόλεσιν ἐχορήγησε βρώματα καὶ ἔταξεν αὐτὰσ ἐν σκεύεσιν ὀχυρώσεωσ, ἕωσ ὅτου ὠνομάσθη τὸ ὄνομα τῆσ δόξησ αὐτοῦ ἕωσ ἄκρου τῆσ γῆσ. ἐποίησε τὴν εἰρήνην ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ εὐφράνθη Ἰσραὴλ εὐφροσύνην μεγάλην. καὶ ἐκάθισεν ἕκαστοσ ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὴν συκῆν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκφοβῶν αὐτούσ. καὶ ἐξέλιπεν ὁ πολεμῶν αὐτοὺσ ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ οἱ βασιλεῖσ συνετρίβησαν ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ. καὶ ἐστήρισε πάντασ τοὺσ ταπεινοὺσ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. τὸν νόμον ἐξεζήτησε καὶ ἐξῇρε πάντα ἄνομον καὶ πονηρόν. τὰ ἅγια ἐδόξασε, καὶ ἐπλήθυνε τὰ σκεύη τῶν ἁγίων. Καὶ ἠκούσθη ἐν Ρώμῃ, ὅτι ἀπέθανεν Ἰωνάθαν, καὶ ἕωσ Σπάρτησ, καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. ὡσ δὲ ἤκουσαν, ὅτι Σίμων ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ γέγονεν ἀντ̓ αὐτοῦ ἀρχιερεὺσ καὶ ἐπικρατεῖ τῆσ χώρασ καὶ τῶν πόλεων τῶν ἐν αὐτῇ, ἔγραψαν πρὸσ αὐτὸν δέλτοισ χαλκαῖσ τοῦ ἀνανεώσασθαι πρὸσ αὐτὸν φιλίαν καὶ τὴν συμμαχίαν, ἣν ἔστησαν πρὸσ Ἰούδαν καὶ Ἰωνάθαν τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ. καὶ ἀνεγνώσθησαν ἐνώπιον τῆσ ἐκκλησίασ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἀπέστειλαν οἱ Σπαρτιάται. «Σπαρτιατῶν ἄρχοντεσ καὶ ἡ πόλισ Σίμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ καὶ τοῖσ πρεσβυτέροισ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τῷ λοιπῷ δήμῳ τῶν Ἰουδαίων ἀδελφοῖσ χαίρειν. οἱ πρεσβευταὶ οἱ ἀποσταλέντεσ πρὸσ τὸν δῆμον ἡμῶν ἀπήγγειλαν ἡμῖν περὶ τῆσ δόξησ ὑμῶν καὶ τιμῆσ, καὶ ηὐφράνθημεν ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ αὐτῶν. καὶ ἀνεγράψαμεν τὰ ὑπ̓ αὐτῶν εἰρημένα ἐν ταῖσ βουλαῖσ τοῦ δήμου οὕτωσ. Νουμήνιοσ Ἀντιόχου καὶ Ἀντίπατροσ Ἰάσωνοσ πρεσβευταὶ Ἰουδαίων ἤλθοσαν πρὸσ ἡμᾶσ ἀνανεούμενοι τὴν πρὸσ ἡμᾶσ φιλίαν. καὶ ἤρεσε τῷ δήμῳ ἐπιδέξασθαι τοὺσ ἄνδρασ ἐνδόξωσ καὶ τοῦ θέσθαι τὸ ἀντίγραφον τῶν λόγων αὐτῶν ἐν τοῖσ ἀποδεδειγμένοισ τῶ δήμῳ βιβλίοισ τοῦ ἔχειν μνημόσυνον τὸν δῆμον τῶν Σπαρτιατῶν. τὸ δὲ ἀντίγραφον τούτων ἐγράψαμεν Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ». ‐ Μετὰ δὲ ταῦτα ἀπέστειλε Σίμων τὸν Νουμήνιον εἰσ Ρώμην ἔχοντα ἀσπίδα χρυσῆν μεγάλην ὁλκῆσ μνῶν χιλίων εἰσ τὸ στῆσαι πρὸσ αὐτοὺσ τὴν συμμαχίαν. Ὡσ δὲ ἤκουσεν ὁ δῆμοσ τῶν λόγων τούτων, εἶπαν. τίνα χάριν ἀποδώσομεν Σίμωνι καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ̣ ἐστήρισε γὰρ αὐτὸσ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησαν τοὺσ ἐχθροὺσ Ἰσραὴλ ἀπ̓ αὐτῶν καὶ ἔστησαν αὐτῷ ἐλευθερίαν. καὶ κατέγραψαν ἐν δέλτοισ χαλκαῖσ καὶ ἔθεντο ἐν στήλαισ ἐν ὄρει Σιών. καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆσ γραφῆσ. «̓Οκτωκαιδεκάτῃ Ἐλούλ, ἔτουσ δευτέρου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ‐ καὶ τοῦτο τρίτον ἔτοσ ἐπὶ Σίμωνοσ ἀρχιερέως ἐν ἀσαραμὲλ ‐ ἐπὶ συναγωγῆσ μεγάλησ ἱερέων καὶ λαοῦ καὶ ἀρχόντων ἔθνουσ καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆσ χώρασ ἐγνώρισεν ἡμῖν. ἐπεὶ πολλάκισ ἐγενήθησαν πόλεμοι ἐν τῇ χώρᾳ, Σίμων δὲ ὁ υἱὸσ Ματταθίου ὁ υἱὸσ τῶν υἱῶν Ἰωαρὶβ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἔδωκαν ἑαυτοὺσ τῷ κινδύνῳ καὶ ἀντέστησαν τοῖσ ὑπεναντίοισ τοῦ ἔθνουσ αὐτῶν, ὅπωσ σταθῇ τὰ ἅγια αὐτῶν καὶ ὁ νόμοσ, καὶ δόξῃ μεγάλῃ ἐδόξασαν τὸ ἔθνοσ αὐτῶν. καὶ ἤθροισεν Ἰωνάθαν τὸ ἔθνοσ αὐτῶν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖσ ἀρχιερεὺσ καὶ προσετέθη πρὸσ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐβουλήθησαν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐμβατεῦσαι εἰσ τὴν χώραν αὐτῶν τοῦ ἐκτρῖψαι τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἐκτεῖναι χεῖρασ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῶν. τότε ἀνέστη Σίμων, καὶ ἐπολέμησε περὶ τοῦ ἔθνουσ αὐτοῦ καὶ ἐδαπάνησε χρήματα πολλὰ τῶν ἑαυτοῦ καὶ ὡπλοδότησε τοὺσ ἄνδρασ τῆσ δυνάμεωσ τοῦ ἔθνουσ αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ ὀψώνια καὶ ὠχύρωσε τὰσ πόλεισ τῆσ Ἰουδαίασ καὶ τὴν Βαιθσούραν τὴν ἐπὶ τῶν ὁρίων τῆσ Ἰουδαίασ, οὗ ἦν τὰ ὅπλα τῶν πολεμίων τὸ πρότερον, καὶ ἔθετο ἐκεῖ φρουρὰν ἄνδρασ Ἰουδαίουσ. καὶ Ἰόππην ὠχύρωσε τὴν ἐπὶ τῆσ θαλάσσησ καὶ τὴν Γάζαρα τὴν ἐπὶ τῶν ὁρίων Ἀζώτου, ἐν ᾗ ᾤκουν οἱ πολέμιοι τὸ πρότερον ἐκεῖ, καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ Ἰουδαίουσ, καὶ ὅσα ἐπιτήδεια ἦν πρὸσ τὴν τούτων ἐπανόρθωσιν, ἔθετο ἐν αὐτοῖσ. καὶ εἶδεν ὁ λαὸσ τὴν πρᾶξιν τοῦ Σίμωνοσ καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἐβουλεύσατο ποιῆσαι τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ ἔθεντο αὐτὸν ἡγούμενον αὐτῶν καὶ ἀρχιερέα διὰ τὸ αὐτὸν πεποιηκέναι πάντα ταῦτα καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν πίστιν, ἣν συνετήρησε τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε παντὶ τρόπῳ ὑψῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ. καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ εὐωδώθη ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ τοῦ ἐξαρθῆναι τὰ ἔθνη ἐκ τῆσ χώρασ αὐτῶν καὶ τοὺσ ἐν τῇ πόλει Δαυὶδ τοὺσ ἐν Ἱερουσαλήμ, οἳ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ ἄκραν, ἐξ ἧσ ἐξεπορεύοντο καὶ ἐμίαινον κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ἐποίουν πληγὴν μεγάλην ἐν τῇ ἁγνείᾳ. καὶ κατῴκισεν ἐν αὐτῇ ἄνδρασ Ἰουδαίουσ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν πρὸσ ἀσφάλειαν τῆσ χώρασ καὶ τῆσ πόλεωσ καὶ ὕψωσε τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ, καὶ ὁ βασιλεὺσ Δημήτριοσ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην κατὰ ταῦτα καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν δόξῃ μεγάλῃ. ἤκουσε γὰρ ὅτι προσηγόρευνται οἱ Ἰουδαῖοι ὑπὸ Ρωμαίων φίλοι καὶ σύμμαχοι καὶ ἀδελφοί, καὶ ὅτι ἀπήντησαν τοῖσ πρεσβευταῖσ Σίμωνοσ ἐνδόξωσ, καὶ ὅτι εὐδόκησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἱερεῖσ τοῦ εἶναι Σίμωνα ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα εἰσ τὸν αἰῶνα ἕωσ τοῦ ἀναστῆναι προφήτην πιστὸν καὶ τοῦ εἶναι ἐπ̓ αὐτῶν στρατηγὸν καὶ ὅπωσ μέλῃ αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων καθιστάναι αὐτοὺσ ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῆσ χώρασ καὶ ἐπὶ τῶν ὅπλων καὶ ἐπὶ τῶν ὀχυρωμάτων, καὶ ὅπωσ μέλῃ αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων, καὶ ὅπωσ ἀκούηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὅπωσ γράφωνται ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ πᾶσαι συγγραφαὶ ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ὅπωσ περιβάλληται πορφύραν καὶ χρυσοφορῇ. καὶ οὐκ ἐξέσται οὐδενὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων ἀθετῆσαί τι τούτων καὶ ἀντειπεῖν τοῖσ ὑπ̓ αὐτοῦ ρηθησομένοισ καὶ ἐπισυστρέψαι συστροφὴν ἐν τῇ χώρᾳ ἄνευ αὐτοῦ καὶ περιβάλλεσθαι πορφύραν καὶ ἐμπορποῦσθαι πόρπην χρυσῆν. ὃσ δ̓ ἂν παρὰ ταῦτα ποιήσῃ ἢ ἀθετήσῃ τι τούτων, ἔνοχοσ ἔσται». ‐ καὶ εὐδόκησε πᾶσ ὁ λαὸσ θέσθαι Σίμωνι καὶ ποιῆσαι κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ. καὶ ἐπεδέξατο Σίμων καὶ εὐδόκησεν ἀρχιερατεύειν καὶ εἶναι στρατηγὸσ καὶ ἐθνάρχησ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἱερέων καὶ τοῦ προστατῆσαι πάντων. καὶ τὴν γραφὴν ταύτην εἶπον θέσθαι ἐν δέλτοισ χαλκαῖσ καὶ στῆσαι αὐτὰσ ἐν περιβόλῳ τῶν ἁγίων ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ, τὰ δὲ ἀντίγραφα αὐτῶν θέσθαι ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, ὅπωσ ἔχῃ Σίμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ. ΚΑΙ ἀπέστειλεν ὁ Ἀντίοχοσ υἱὸσ Δημητρίου τοῦ βασιλέωσ ἐπιστολὰσ ἀπὸ τῶν νήσων τῆσ θαλάσσησ Σίμωνι ἱερεῖ καὶ ἐθνάρχῃ τῶν Ἰουδαίων καὶ παντὶ τῷ ἔθνει.

καὶ ἦσαν περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον. «Βασιλεὺσ Ἀντίοχοσ Σίμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ καὶ ἐθνάρχῃ καὶ ἔθνει Ἰουδαίων χαίρειν, ἐπειδὴ ἄνδρεσ λοιμοὶ κατεκράτησαν τῆσ βασιλείασ τῶν πατέρων ἡμῶν, βούλομαι δὲ ἀντιποιήσασθαι τῆσ βασιλείασ, ὅπωσ ἀποκαταστήσω αὐτὴν ὡσ ἦν τὸ πρότερον, ἐξενολόγησα δὲ πλῆθοσ δυνάμεων καὶ κατεσκεύασα πλοῖα πολεμικά, βούλομαι δὲ ἐκβῆναι κατὰ τὴν χώραν, ὅπωσ μετέλθω τοὺσ κατεφθαρκότασ τὴν χώραν ἡμῶν καὶ τοὺσ ἠρημωκότασ πόλεισ πολλὰσ ἐν τῇ βασιλείᾳ. νῦν οὖν ἵστημί σοι πάντα τὰ ἀφαιρέματα, ἃ ἀφῆκάν σοι οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεῖσ καὶ ὅσα ἄλλα δόματα ἀφῆκάν σοι. καὶ ἐπέτρεψά σοι ποιῆσαι κόμμα ἴδιον νόμισμα τῇ χώρᾳ σου, Ἱερουσαλὴμ δὲ καὶ τὰ ἅγια εἶναι ἐλεύθερα. καὶ πάντα τὰ ὅπλα ὅσα κατεσκεύασασ, καὶ τὰ ὀχυρώματα, ἃ ᾠκοδόμησασ ὧν κρατεῖσ, μενέτω σοι. καὶ πᾶν ὀφείλημα βασιλικὸν καὶ τὰ ἐσόμενα βασιλικά, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον ἀφιέσθω σοι. ὡσ δ̓ ἂν κρατήσωμεν τῆσ βασιλείασ ἡμῶν, δοξάσομέν σε καὶ τὸ ἔθνοσ σου καὶ τὸ ἱερὸν δόξῃ μεγάλῃ, ὥστε φανερὰν γενέσθαι τὴν δόξαν ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ». ‐ Ἔτουσ τετάρτου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθεν Ἀντίοχοσ εἰσ τὴν γῆν πατέρων αὐτοῦ, καὶ συνῆλθον πρὸσ αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεισ, ὥστε ὀλίγουσ εἶναι τοὺσ καταλειφθέντασ σὺν Τρύφωνι. καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν Ἀντίοχοσ ὁ βασιλεύσ, καὶ ἦλθε φεύγων εἰσ Δωρᾶ τὴν ἐπὶ τῆσ θαλάσσησ. εἶδε γὰρ ὅτι συνῆκται ἐπ̓ αὐτὸν τὰ κακά, καὶ ἀφῆκαν αὐτὸν αἱ δυνάμεισ. καὶ παρενέβαλεν Ἀντίοχοσ ἐπὶ Δωρᾶ καὶ σὺν αὐτῷ δώδεκα μυριάδεσ ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ὀκτακισχιλία ἵπποσ. καὶ ἐκύκλωσε τὴν πόλιν, καὶ τὰ πλοῖα ἀπὸ θαλάσσησ συνῆψαν, καὶ ἔθλιβε τὴν πόλιν ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ τῆσ θαλάσσησ, καὶ οὐκ εἴασεν οὐδένα ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι. Καὶ ἦλθε Νουμήνιοσ καὶ οἱ παῤ αὐτοῦ ἐκ Ρώμησ ἔχοντεσ ἐπιστολὰσ τοῖσ βασιλεῦσι καὶ ταῖσ χώραισ, ἐν αἷσ ἐγέγραπτο τάδε. «Λεύκιοσ ὕπατοσ Ρωμαίων Πτολεμαίῳ βασιλεῖ χαίρειν. οἱ πρεσβευταὶ τῶν Ἰουδαίων ἦλθον πρὸσ ἡμᾶσ, φίλοι ἡμῶν καὶ σύμμαχοι, ἀνανεούμενοι τὴν ἐξ ἀρχῆσ φιλίαν καὶ συμμαχίαν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Σίμωνοσ τοῦ ἀρχιερέωσ καὶ τοῦ δήμου τῶν Ἰουδαίων. ἤνεγκαν δὲ ἀσπίδα χρυσῆν ἀπὸ μνῶν χιλίων. ἤρεσεν οὖν ἡμῖν γράψαι τοῖσ βασιλεῦσι καὶ ταῖσ χώραισ ὅπωσ μὴ ἐκζητήσωσιν αὐτοῖσ κακὰ καὶ μὴ πολεμήσωσιν αὐτοὺσ καὶ τὰσ πόλεισ αὐτῶν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἵνα μὴ συμμαχήσωσι τοῖσ πολεμοῦσιν αὐτούσ. ἔδοξε δὲ ἡμῖν δέξασθαι τὴν ἀσπίδα παῤ αὐτῶν. εἴ τινεσ οὖν λοιμοὶ διαπεφεύγασιν ἐκ τῆσ χώρασ αὐτῶν πρὸσ ἡμᾶσ, παράδοτε αὐτοὺσ Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ, ὅπωσ ἐκδικήσῃ ἐν αὐτοῖσ κατὰ τὸν νόμον αὐτῶν». ‐ Καὶ τὰ αὐτὰ ἔγραψε Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ καὶ Ἀττάλῳ, Ἀριαράθῃ καὶ Ἀρσάκῃ καὶ εἰσ πάσασ τὰσ χώρασ καὶ Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταισ καὶ εἰσ Δῆλον καὶ Μύνδον καὶ Σικυῶνα καὶ εἰσ τὴν Καρίαν καὶ εἰσ Σάμον καὶ εἰσ τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰσ τὴν Λυκίαν καὶ εἰσ Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰσ Ρόδον καὶ εἰσ Φασηλίδα καὶ εἰσ Κῶ καὶ εἰσ Σίδην καὶ εἰσ Ἄραδον καὶ εἰσ Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην. τὸ δὲ ἀντίγραφον αὐτῶν ἔγραψαν Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ. Ἀντίοχοσ δὲ ὁ βασιλεὺσ παρενέβαλεν ἐπὶ Δωρᾶ ἐν τῇ δευτέρᾳ, προσάγων διὰ παντὸσ αὐτῇ τὰσ χεῖρασ καὶ μηχανὰσ ποιούμενοσ καὶ συνέκλεισε τὸν Τρύφωνα τοῦ μὴ εἰσπορεύεσθαι καὶ ἐκπορεύεσθαι. καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Σίμων δισχιλίουσ ἄνδρασ ἐκλεκτοὺσ συμμαχῆσαι αὐτῷ καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη ἱκανά. καὶ οὐκ ἠβούλετο αὐτὰ δέξασθαι, ἀλλ̓ ἠθέτησε πάντα, ὅσα συνέθετο αὐτῷ τὸ πρότερον, καὶ ἠλλοτριοῦντο αὐτῷ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν Ἀθηνόβιον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ κοινολογησάμενον αὐτῷ λέγων. ὑμεῖσ κατακρατεῖτε τῆσ Ἰόππησ καὶ Γαζάρων καὶ τῆσ ἄκρασ τῆσ ἐν Ἱερουσαλήμ, πόλεισ τῆσ βασιλείασ μου. τὰ ὅρια αὐτῶν ἠρημώσατε καὶ ἐποιήσατε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ ἐκυριεύσατε τόπων πολλῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. νῦν οὖν παράδοτε τὰσ πόλεισ, ἃσ κατελάβεσθε, καὶ τοὺσ φόρουσ τῶν τόπων, ὧν κατεκυριεύσατε ἐκτὸσ τῶν ὁρίων τῆσ Ἰουδαίασ. εἰ δὲ μή, δότε ἀντ̓ αὐτῶν πεντακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τῆσ καταφθορᾶσ, ἧσ κατεφθάρκατε, καὶ τῶν φόρων τῶν πόλεων ἄλλα τάλαντα πεντακόσια. εἰ δὲ μή, παραγενόμενοι ἐκπολεμήσομεν ὑμᾶσ. καὶ ἦλθεν Ἀθηνόβιοσ φίλοσ τοῦ βασιλέωσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ εἶδε τὴν δόξαν Σίμωνοσ καὶ κυλικεῖον μετὰ χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμάτων καὶ παράστασιν ἱκανὴν καὶ ἐξίστατο καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῶ τοὺσ λόγουσ τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἀποκριθεὶσ Σίμων εἶπεν αὐτῷ. οὔτε γῆν ἀλλοτρίαν εἰλήφαμεν οὔτε ἀλλοτρίων κεκρατήκαμεν, ἀλλὰ τῆσ κληρονομίασ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὑπὸ δὲ ἐχθρῶν ἡμῶν ἔν τινι καιρῷ ἀκρίτωσ κατεκρατήθη. ἡμεῖσ δὲ καιρὸν ἔχοντεσ ἀντεχόμεθα τῆσ κληρονομίασ τῶν πατέρων ἡμῶν. περὶ δὲ Ἰόππησ καὶ Γαζάρων, ὧν αἰτεῖσ, αὗται ἐποίουν ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην κατὰ τὴν χώραν ἡμῶν, τούτων δώσομεν τάλαντα ἑκατόν. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἀθηνόβιοσ λόγον, ἀπέστρεψε δὲ μετὰ θυμοῦ πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ τὴν δόξαν Σίμωνοσ καὶ πάντα, ὅσα εἶδε, καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεὺσ ὀργὴν μεγάλην. Τρύφων δὲ ἐμβὰσ εἰσ πλοῖον ἔφυγεν εἰσ Ὀρθωσιάδα. καὶ κατέστησεν ὁ βασιλεὺσ τὸν Κενδεβαῖον στρατηγὸν τῆσ παραλίασ καὶ δυνάμεισ πεζικὰσ καὶ ἱππικὰσ ἔδωκεν αὐτῷ. καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ παρεμβαλεῖν κατὰ πρόσωπον τῆσ Ἰουδαίασ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ οἰκοδομῆσαι τὴν Κεδρὼν καὶ ὀχυρῶσαι τὰσ πύλασ καὶ ὅπωσ πολεμήσῃ τὸν λαόν. ὁ δὲ βασιλεὺσ ἐδίωκε τὸν Τρύφωνα. καὶ παρεγενήθη Κενδεβαῖοσ εἰσ Ἰάμνειαν καὶ ἤρξατο τοῦ ἐρεθίζειν τὸν λαὸν καὶ ἐμβατεύειν εἰσ τὴν Ἰουδαίαν καὶ αἰχμαλωτίζειν τὸν λαὸν καὶ φονεύειν, καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Κεδρὼν καὶ ἔταξεν ἐκεῖ ἱππεῖσ καὶ δυνάμεισ, ὅπωσ ἐκπορευόμενοι ἐξοδεύωσι τὰσ ὁδοὺσ τῆσ Ἰουδαίασ, καθὰ συνέταξεν αὐτῷ ὁ βασιλεύσ. ΚΑΙ ἀνέβη Ἰωάννησ ἐκ Γαζάρων καὶ ἀπήγγειλε Σίμωνι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἃ συνετέλει Κενδεβαῖοσ.

καὶ ἐκάλεσε Σίμων τοὺσ δύο υἱοὺσ αὐτοῦ τοὺσ πρεσβυτέρουσ Ἰούδαν καὶ Ἰωάννην καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ μου ἐπολεμήσαμεν τοὺσ πολεμίουσ Ἰσραὴλ ἀπὸ νεότητοσ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ, καὶ εὐωδώθη ἐν ταῖσ χερσὶν ἡμῶν ρύσασθαι τὸν Ἰσραὴλ πλεονάκισ. νῦν δὲ γεγήρακα, καὶ ὑμεῖσ δὲ ἐν τῶ ἐλέει ἱκανοί ἐστε ἐν τοῖσ ἔτεσι. γίνεσθε ἀντ̓ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ ἐξελθόντεσ ὑπερμαχεῖτε ὑπὲρ τοῦ ἔθνουσ ἡμῶν, ἡ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ βοήθεια ἔστω μεθ̓ ὑμῶν. καὶ ἐπέλεξεν ἐκ τῆσ χώρασ εἴκοσι χιλιάδασ ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ἱππεῖσ, καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὸν Κενδεβαῖον καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Μωδεί̈ν. καὶ ἀναστάντεσ τὸ πρωί̈ ἐπορεύοντο εἰσ τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ δύναμισ πολλὴ εἰσ συνάντησιν αὐτοῖσ, πεζικὴ καὶ ἱππεῖσ, καὶ ἦν χειμάρρουσ ἀναμέσον αὐτῶν. καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν αὐτὸσ καὶ ὁ λαὸσ αὐτοῦ. καὶ εἶδε τὸν λαὸν δειλούμενον διαπερᾶσαι τὸν χειμάρρουν καὶ διεπέρασε πρῶτοσ. καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ ἄνδρεσ καὶ διεπέρασαν κατόπισθεν αὐτοῦ. καὶ διεῖλε τὸν λαὸν καὶ τοὺσ ἱππεῖσ ἐν μέσῳ τῶν πεζῶν. ἡ δὲ ἵπποσ τῶν ὑπεναντίων πολλὴ σφόδρα. καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ ἱεραῖσ σάλπιγξι, καὶ ἐτροπώθη Κενδεβαῖοσ καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί. οἱ δὲ καταλειφθέντεσ ἔφυγον εἰσ τὸ ὀχύρωμα. τότε ἐτραυματίσθη Ἰούδασ ὁ ἀδελφὸσ Ἰωάννου. Ἰωάννησ δὲ κατεδίωξεν αὐτοὺσ ἕωσ ἦλθεν εἰσ Κεδρών, ἣν ᾠκοδόμησε. καὶ ἔφυγον ἕωσ εἰσ τοὺσ πύργουσ τοὺσ ἐν τοῖσ ἀγροῖσ Ἀζώτου, καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰσ ἄνδρασ δισχιλίουσ καὶ ἀπέστρεψεν εἰσ γῆν Ἰούδα μετ̓ εἰρήνησ. Καὶ Πτολεμαῖοσ ὁ τοῦ Ἀβούβου ἦν καθεσταμένοσ στρατηγὸσ εἰσ τὸ πεδίον Ἱεριχὼ καὶ ἔσχεν ἀργύριον καὶ χρυσίον πολύ. ἦν γὰρ γαμβρὸσ τοῦ ἀρχιερέωσ. καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ἠβουλήθη κατακρατῆσαι τῆσ χώρασ καὶ ἐβουλεύετο δόλῳ κατὰ Σίμωνοσ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἆραι αὐτούσ. Σίμων δὲ ἦν ἐφοδεύων τὰσ πόλεισ τὰσ ἐν τῇ χώρᾳ καὶ φροντίζων τῆσ ἐπιμελείασ αὐτῶν. καὶ κατέβη εἰσ Ἱεριχὼ αὐτὸσ καὶ Ματταθίασ καὶ Ἰούδασ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἔτουσ ἑβδόμου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν μηνὶ ἑνδεκάτῳ . καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺσ ὁ τοῦ Ἀβούβου εἰσ τὸ ὀχυρωμάτιον τὸ καλούμενον Δὼκ μετὰ δόλου, ὃ ᾠκοδόμησε, καὶ ἐποίησεν αὐτοῖσ πότον μέγαν καὶ ἐνέκρυψεν ἐκεῖ ἄνδρασ. καὶ ὅτε ἐμεθύσθη Σίμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ἐξανέστη Πτολεμαῖοσ καὶ οἱ παῤ αὐτοῦ καὶ ἐλάβοσαν τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἐπεισήλθοσαν τῷ Σίμωνι εἰσ τὸ συμπόσιον καὶ ἀπέκτειναν αὐτὸν καὶ τοὺσ δύο υἱοὺσ αὐτοῦ καί τινασ τῶν παιδαρίων αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν ἀθεσίαν μεγάλην, καὶ ἀπέδωκε κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν. καὶ ἔγραψε ταῦτα Πτολεμαῖοσ καὶ ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ, ὅπωσ ἀποστείλῃ αὐτῷ δυνάμεισ εἰσ βοήθειαν καὶ παραδῷ αὐτῷ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τὰσ πόλεισ. καὶ ἀπέστειλεν ἑτέρουσ εἰσ Γάζαρα ἆραι τὸν Ἰωάννην, καὶ τοῖσ χιλιάρχοισ ἀπέστειλεν ἐπιστολὰσ παραγενέσθαι πρὸσ αὐτόν, ὅπωσ δῷ αὐτοῖσ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ δόματα, καὶ ἑτέρουσ ἀπέστειλε καταλαβέσθαι τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸ ὄροσ τοῦ ἱεροῦ. καὶ προδραμών τισ ἀπήγγειλεν Ἰωάννῃ εἰσ Γάζαρα ὅτι ἀπώλετο ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι ἀπέσταλκε καὶ σὲ ἀποκτεῖναι. καὶ ἀκούσασ ἐξέστη σφόδρα καὶ συνέλαβε τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ ἐλθόντασ ἀπολέσαι αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούσ, ἐπέγνω γὰρ ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωάννου καὶ τῶν πολέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτοῦ, ὧν ἠνδραγάθησε, καὶ τῆσ οἰκοδομῆσ τῶν τειχέων, ὧν ᾠκοδόμησε, καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ, ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ ἡμερῶν ἀρχιερωσύνησ αὐτοῦ, ἀφ̓ οὗ ἐγενήθη ἀρχιερεὺσ μετὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION