Septuagint, Liber Esther

(70인역 성경, 에스테르기)

ΕΤΟΥΣ δευτέρου βασιλεύοντοσ Ἀρταξέρξου τοῦ μεγάλου βασιλέωσ τῇ μιᾷ τοῦ Νισάν, ἐνύπνιον εἶδε Μαρδοχαῖοσ ὁ τοῦ Ἰαί̈ρου, τοῦ Σεμεί̈ου, τοῦ Κισσαίου, ἐκ φυλῆσ Βενιαμίν, β ἄνθρωποσ Ἰουδαῖοσ οἰκῶν ἐν Σούσοισ τῇ πόλει, ἄνθρωποσ μέγασ, θεραπεύων ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέωσ. γ ἦν δὲ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ, ἧσ ᾐχμαλώτευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ ἐξ Ἱερουσαλὴμ μετὰ Ἰεχονίου τοῦ βασιλέωσ τῆσ Ἰουδαίασ. δ καὶ τοῦτο αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον. καὶ ἰδοὺ φωναὶ καὶ θόρυβοσ, βρονταὶ καὶ σεισμόσ, τάραχοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. ε καὶ ἰδοὺ δύο δράκοντεσ μεγάλοι ἕτοιμοι προῆλθον ἀμφότεροι παλαίειν, καὶ ἐγένετο αὐτῶν φωνὴ μεγάλη. ζ καὶ τῇ φωνῇ αὐτῶν ἡτοιμάσθη πᾶν ἔθνοσ εἰσ πόλεμον, ὥστε πολεμῆσαι δικαίων ἔθνοσ. η καὶ ἰδοὺ ἡμέρα σκότοσ καὶ γνόφου, θλῖψισ καὶ στενοχωρία, κάκωσισ καὶ τάραχοσ μέγασ ἐπὶ τῆσ γῆσ. θ καὶ ἐταράχθη πᾶν ἔθνοσ δίκαιον φοβούμενοι τὰ ἑαυτῶν κακὰ καὶ ἡτοιμάσθησαν ἀπολέσθαι καὶ ἐβόησαν πρὸσ τὸν Θεόν. ι ἀπὸ δὲ τῆσ βοῆσ αὐτῶν ἐγένετο ὡσανεὶ ἀπὸ μικρᾶσ πηγῆσ ποταμὸσ μέγασ, ὕδωρ πολύ. κ καὶ φῶσ καὶ ἥλιοσ ἀνέτειλε, καὶ οἱ ταπεινοὶ ὑψώθησαν καὶ κατέφαγον τοὺσ ἐνδόξουσ. λ καὶ διεγερθεὶσ Μαρδοχαῖοσ ὁ ἑωρακὼσ τὸ ἐνύπνιον τοῦτο καὶ τί ὁ Θεὸσ βεβούλευται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐν παντὶ λόγῳ ἤθελεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕωσ τῆσ νυκτόσ. μ καὶ ἡσύχασε Μαρδοχαῖοσ ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ Γαβαθὰ καὶ Θάρα τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέωσ τῶν φυλασσόντων τὴν αὐλὴν ν ἤκουσέ τε αὐτῶν τοὺσ λογισμοὺσ καὶ τὰσ μερίμνασ αὐτῶν ἐξηρεύνησε καὶ ἔμαθεν, ὅτι ἑτοιμάζουσι τὰσ χεῖρασ ἐπιβαλεῖν Ἀρταξέρξῃ τῷ βασιλεῖ, καὶ ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν. ξ καὶ ἐξήτασεν ὁ βασιλεὺσ τοὺσ δύο εὐνούχουσ, καὶ ὁμολογήσαντεσ ἀπήχθησαν. ο καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ εἰσ μνημόσυνον, καὶ Μαρδοχαῖοσ ἔγραψεν περὶ τῶν λόγων τούτων. π καὶ ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺσ Μαρδοχαίῳ θεραπεύειν ἐν τῇ αὐλῇ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα περὶ τούτων. ρ καὶ ἦν Ἀμὰν Ἀμαδάθου Βουγαῖοσ ἔνδοξοσ ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἐζήτησε κακοποιῆσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέωσ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἐν ταῖσ ἡμέραισ Ἀρταξέρξου —οὗτοσ ὁ Ἀρταξέρξησ ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ χωρῶν ἐκράτησεν— ἐν αὐταῖσ ταῖσ ἡμέραισ ὅτε ἐθρονίσθη βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ ἐν Σούσοισ τῇ πόλει, ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει βασιλεύοντοσ αὐτοῦ, δοχὴν ἐποίησε τοῖσ φίλοισ καὶ τοῖσ λοιποῖσ ἔθνεσι καὶ τοῖσ Περσῶν καὶ Μήδων ἐνδόξοισ καὶ τοῖσ ἄρχουσι τῶν σατραπῶν. καὶ μετὰ ταῦτα μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖσ τὸν πλοῦτον τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν τῆσ εὐφροσύνησ τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐν ἡμέραισ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, ὅτε δὲ ἀνεπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ γάμου, ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ πότον τοῖσ ἔθνεσι τοῖσ εὑρεθεῖσιν εἰσ τὴν πόλιν ἐπὶ ἡμέρασ ἓξ ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ βασιλέως κεκοσμημένῃ βυσσίνοισ καὶ καρπασίνοισ τεταμένοισ ἐπὶ σχοινίοισ βυσσίνοισ καὶ πορφυροῖσ, ἐπὶ κύβοισ χρυσοῖσ καὶ ἀργυροῖσ, ἐπὶ στύλοισ παρίνοισ καὶ λιθίνοισ. κλῖναι χρυσαῖ καὶ ἀργυραῖ ἐπὶ λιθοστρώτου σμαραγδίτου λίθου καὶ πιννίνου καὶ παρίνου λίθου καὶ στρώμναι διαφανεῖσ ποικίλωσ διηνθισμέναι, κύκλῳ ρόδα πεπασμένα. ποτήρια χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἀνθράκινον κυλίκιον προκείμενον ἀπὸ ταλάντων τρισμυρίων. οἶνοσ πολὺσ καὶ ἡδύσ, ὃν αὐτὸσ ὁ βασιλεὺσ ἔπινεν. ὁ δὲ πότοσ οὗτοσ οὐ κατὰ προκείμενον νόμον ἐγένετο, οὕτωσ δὲ ἠθέλησεν ὁ βασιλεὺσ καὶ ἐπέταξε τοῖσ οἰκονόμοισ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. καὶ Ἀστὶν ἡ βασίλισσα ἐποίησε πότον ταῖσ γυναιξὶν ἐν τοῖσ βασιλείοισ, ὅπου ὁ βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἡδέωσ γενόμενοσ ὁ βασιλεὺσ εἶπε τῷ Ἀμὰν καὶ Βαζὰν καὶ Θάρᾳ καὶ Βαραζὶ καὶ Ζαθολθὰ καὶ Ἀβαταζὰ καὶ Θαραβά, τοῖσ ἑπτὰ εὐνούχοισ τοῖσ διακόνοισ τοῦ βασιλέωσ Ἀρταξέρξου, εἰσαγαγεῖν τὴν βασίλισσαν πρὸσ αὐτόν, βασιλεύειν αὐτὴν καὶ περιθεῖναι αὐτῇ τὸ διάδημα καὶ δεῖξαι τοῖσ ἄρχουσι καὶ τοῖσ ἔθνεσι τὸ κάλλοσ αὐτῆσ, ὅτι καλὴ ἦν. καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτοῦ Ἀστὶν ἡ βασίλισσα ἐλθεῖν μετὰ τῶν εὐνούχων. καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεὺσ καὶ ὠργίσθη καὶ εἶπε τοῖσ φίλοισ αὐτοῦ. κατὰ ταῦτα ἐλάλησεν Ἀστίν, ποιήσατε οὖν περὶ τούτου νόμον καὶ κρίσιν. καὶ προσῆλθεν αὐτῷ Ἀρκεσαῖοσ καὶ Σαρσαθαῖοσ καὶ Μαλησεὰρ οἱ ἄρχοντεσ Περσῶν καὶ Μήδων, οἱ ἐγγὺσ τοῦ βασιλέωσ, οἱ πρῶτοι παρακαθήμενοι τῷ βασιλεῖ, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τοὺσ νόμουσ, ὡσ δεῖ ποιῆσαι Ἀστὶν τῇ βασιλίσσῃ, ὅτι οὐκ ἐποίησε τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ προσταχθέντα διὰ τῶν εὐνούχων. καὶ εἶπεν ὁ Μουχαῖοσ πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ τοὺσ ἄρχοντασ. οὐ τὸν βασιλέα μόνον ἠδίκησεν Ἀστὶν ἡ βασίλισσα, ἀλλὰ καὶ πάντασ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ τοὺσ ἡγουμένουσ τοῦ βασιλέωσ . ὡσ οὖν ἀντεῖπε τῷ βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ, οὕτω σήμερον αἱ τυραννίδεσ αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρχόντων Περσῶν καὶ Μήδων ἀκούσασαι τὰ τῷ βασιλεῖ λεχθέντα ὑπ̓ αὐτῆσ, τολμήσουσιν ὁμοίωσ ἀτιμάσαι τοὺσ ἄνδρασ αὐτῶν. εἰ οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, προσταξάτω βασιλικόν, καὶ γραφήτω κατὰ τοὺσ νόμουσ Μήδων καὶ Περσῶν. καὶ μὴ ἄλλωσ χρησάσθω, μηδὲ εἰσελθέτω ἔτι ἡ βασίλισσα πρὸσ αὐτόν, καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῆσ δότω ὁ βασιλεὺσ γυναικὶ κρείττονι αὐτῆσ. καὶ ἀκουσθήτω ὁ νόμοσ ὁ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ, ὃν ἐὰν ποιῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, καὶ οὕτω πᾶσαι αἱ γυναῖκεσ περιθήσουσι τιμὴν τοῖσ ἀνδράσιν ἑαυτῶν, ἀπὸ πτωχοῦ ἕωσ πλουσίου. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγοσ τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖσ ἄρχουσι, καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ καθὰ ἐλάλησεν ὁ Μουχαῖοσ. καὶ ἀπέστειλεν εἰσ πᾶσαν τὴν βασιλείαν κατὰ χώραν, κατὰ τὴν λέξιν αὐτῶν, ὥστε εἶναι φόβον αὐτοῖσ ἐν ταῖσ οἰκίαισ αὐτῶν. ΚΑΙ μετὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἐκόπασεν ὁ βασιλεὺσ τοῦ θυμοῦ καὶ οὐκέτι ἐμνήσθη τῆσ Ἀστίν, μνημονεύων οἷα ἐλάλησε καὶ ὡσ κατέκρινεν αὐτήν.

καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέωσ. ζητηθήτω τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφθορα καλὰ τῷ εἴδει. καὶ καταστήσει ὁ βασιλεὺσ κωμάρχασ ἐν πάσαισ ταῖσ χώραισ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ, καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρθενικὰ καλὰ τῷ εἴδει εἰσ Σοῦσαν τὴν πόλιν εἰσ τὸν γυναικῶνα. καὶ παραδοθήτωσαν τῷ εὐνούχῳ τοῦ βασιλέωσ τῷ φύλακι τῶν γυναικῶν, καὶ δοθήτω σμῆγμα καὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια. καὶ ἡ γυνή, ἣ ἂν ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ, βασιλεύσει ἀντὶ Ἀστίν. καὶ ἤρεσε τῷ βασιλεῖ τὸ πρᾶγμα, καὶ ἐποίησεν οὕτωσ. καὶ ἄνθρωποσ ἦν Ἰουδαῖοσ ἐν Σούσοισ τῇ πόλει, καὶ ὄνομα αὐτοῦ Μαρδοχαῖοσ ὁ τοῦ Ἰαί̈ρου, τοῦ Σεμεί̈ου, τοῦ Κισσαίου, ἐκ φυλῆσ Βενιαμίν, ὃσ ἦν αἰχμάλωτοσ ἐξ Ἱερουσαλήμ, ἣν ᾐχμαλώτευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ. καὶ ἦν τούτῳ παῖσ θρεπτή, θυγάτηρ Ἀμιναδὰβ ἀδελφοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Ἐσθήρ. ἐν δὲ τῷ μεταλλάξαι αὐτῆσ τοὺσ γονεῖσ ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰσ γυναῖκα. καὶ ἦν τὸ κοράσιον καλὸν τῷ εἴδει. καὶ ὅτε ἠκούσθη τὸ τοῦ βασιλέωσ πρόσταγμα, συνήχθησαν πολλὰ κοράσια εἰσ Σοῦσαν τὴν πόλιν ὑπὸ χεῖρα Γαί̈, καὶ ἤχθη Ἐσθὴρ πρὸσ Γαί̈ τὸν φύλακα τῶν γυναικῶν. καὶ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ κοράσιον καὶ εὗρε χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἔσπευσε δοῦναι αὐτῇ τὸ σμῆγμα καὶ τὴν μερίδα καὶ τὰ ἑπτὰ κοράσια τὰ ὑποδεδειγμένα αὐτῇ ἐκ βασιλικοῦ καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ καλῶσ καὶ ταῖσ ἅβραισ αὐτῆσ ἐν τῷ γυναικῶνι. καὶ οὐχ ὑπέδειξε Ἐσθὴρ τὸ γένοσ αὐτῆσ οὐδὲ τὴν πατρίδα. ὁ γὰρ Μαρδοχαῖοσ ἐνετείλατο αὐτῇ μὴ ἀπαγγεῖλαι. καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν περιεπάτει ὁ Μαρδοχαῖοσ κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν ἐπισκοπῶν τί Ἐσθὴρ συμβήσεται. οὗτοσ δὲ ἦν καιρὸσ κορασίου εἰσελθεῖν πρὸσ τὸν βασιλέα, ὅταν ἀναπληρώσῃ μῆνασ δεκαδύο. οὕτωσ γὰρ αναπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆσ θεραπείασ, μῆνασ ἓξ ἀλειφόμεναι ἐν σμυρνίνῳ ἐλαίῳ καὶ μῆνασ ἓξ ἐν τοῖσ ἀρώμασι καὶ ἐν τοῖσ σμήγμασι τῶν γυναικῶν, καὶ τότε εἰσπορεύεται πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ ᾧ ἐὰν εἴπῃ, παραδώσει αὐτὴν συνεισέρχεσθαι αὐτῷ ἀπὸ τοῦ γυναικῶνοσ ἕωσ τῶν βασιλείων. δείλησ εἰσπορεύεται καὶ πρὸσ ἡμέραν ἀποτρέχει εἰσ τὸν γυναικῶνα τὸν δεύτερον, οὗ Γαί̈ ὁ εὐνοῦχοσ τοῦ βασιλέωσ ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν, καὶ οὐκέτι εἰσπορεύεται πρὸσ τὸν βασιλέα, ἐὰν μὴ κληθῇ ὀνόματι. ἐν δὲ τῷ ἀναπληροῦσθαι τὸν χρόνον Ἐσθὴρ τῆσ θυγατρὸσ Ἀμιναδὰβ ἀδελφοῦ πατρὸσ Μαρδοχαίου εἰσελθεῖν πρὸσ τὸν βασιλέα οὐδὲν ἠθέτησεν, ὧν ἐνετείλατο ὁ εὐνοῦχοσ ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν. ἦν γὰρ Ἐσθὴρ εὑρίσκουσα χάριν παρὰ πάντων τῶν βλεπόντων αὐτήν. καὶ εἰσῆλθεν Ἐσθὴρ πρὸσ Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα τῷ δωδεκάτῳ μηνί, ὅσ ἐστιν Ἀδάρ, τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ ἠράσθη ὁ βασιλεὺσ Ἐσθήρ, καὶ εὗρε χάριν παρὰ πάσασ τὰσ παρθένουσ, καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὸ διάδημα τὸ γυναικεῖον. καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ πότον πᾶσι τοῖσ φίλοισ αὐτοῦ καὶ ταῖσ δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρασ ἑπτὰ καὶ ὕψωσε τοὺσ γάμουσ Ἐσθὴρ καὶ ἄφεσιν ἐποίησε τοῖσ ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. ὁ δὲ Μαρδοχαῖοσ ἐθεράπευεν ἐν τῇ αὐλῇ. ἡ δὲ Ἐσθὴρ οὐχ ὑπέδειξε τὴν πατρίδα αὐτῆσ. οὕτωσ γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖοσ, φοβεῖσθαι τὸν Θεὸν καὶ ποιεῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ, καθὼσ ἦν μετ̓ αὐτοῦ καὶ Ἐσθὴρ οὐ μετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν αὐτῆσ. Καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ βασιλέωσ, οἱ ἀρχισωματοφύλακεσ, ὅτι προήχθη Μαρδοχαῖοσ, καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα. καὶ ἐδηλώθη Μαρδοχαίῳ ὁ λόγοσ, καὶ ἐσήμανεν Ἐσθήρ, καὶ αὐτὴ ἐνεφάνισε τῷ βασιλεῖ τὰ τῆσ ἐπιβουλῆς ὁ δὲ βασιλεὺσ ἤτασε τοὺσ δύο εὐνούχουσ καὶ ἐκρέμασεν αὐτούσ. καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺσ καταχωρίσαι εἰσ μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιβλιοθήκῃ ὑπὲρ τῆσ εὐνοίασ Μαρδοχαίου ἐν ἐγκωμίῳ. ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ Ἀμὰν Ἀμαδάθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ.

καὶ πάντεσ οἱ ἐν τῇ αὐλῇ προσεκύνουν αὐτῷ, οὕτωσ γὰρ προσέταξεν ὁ βασιλεὺσ ποιῆσαι. ὁ δὲ Μαρδοχαῖοσ οὐ προσεκύνει αὐτῷ. καὶ ἐλάλησαν οἱ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέωσ τῷ Μαρδοχαίῳ. Μαρδοχαῖε, τί παρακούεισ τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ λεγόμενα̣ καθ̓ ἑκάστην ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπήκουεν αὐτῶν. καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ἀμὰν Μαρδοχαῖον τοῖσ τοῦ βασιλέωσ λόγοισ ἀντιτασσόμενον. καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖσ ὁ Μαρδοχαῖοσ ὅτι Ἰουδαῖόσ ἐστι. καὶ ἐπιγνοὺσ Ἀμὰν ὅτι οὐ προσκυνεῖ αὐτῷ Μαρδοχαῖοσ, ἐθυμώθη σφόδρα καὶ ἐβουλεύσατο ἀφανίσαι πάντασ τοὺσ ὑπὸ τὴν Ἀρταξέρξου βασιλείαν Ἰουδαίουσ. καὶ ἐποίησε ψήφισμα ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῆσ βασιλείασ Ἀρταξέρξου καὶ ἔβαλε κλήρουσ ἡμέραν ἐξ ἡμέρασ καὶ μῆνα ἐκ μηνόσ, ὥστε ἀπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένοσ Μαρδοχαίου, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆροσ εἰσ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ μηνόσ, ὅσ ἐστιν Ἀδάρ. καὶ ἐλάλησε πρὸσ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξησ λέγων. ὑπάρχει ἔθνοσ διεσπαρμένον ἐν τοῖσ ἔθνεσιν ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ σου, οἱ δὲ νόμοι αὐτῶν ἔξαλλοι παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, τῶν δὲ νόμων τοῦ βασιλέωσ παρακούουσι, καὶ οὐ συμφέρει τῷ βασιλεῖ ἐᾶσαι αὐτούσ. εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω ἀπολέσαι αὐτούσ, κἀγὼ διαγράψω εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον τοῦ βασιλέωσ ἀργυρίου τάλαντα μύρια. καὶ περιελόμενοσ ὁ βασιλεὺσ τὸ δακτύλιον ἔδωκεν εἰσ χεῖρασ τῷ Ἀμὰν σφραγίσαι κατὰ τῶν γεγραμμένων κατὰ τῶν Ἰουδαίων. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ τῷ Ἀμάν. τὸ μὲν ἀργύριον ἔχε, τῷ δὲ ἔθνει χρῶ ὡσ βούλει. καὶ ἐκλήθησαν οἱ γραμματεῖσ τοῦ βασιλέωσ μηνὶ πρώτῳ τῇ τρισκαιδεκάτῃ καὶ ἔγραψαν, ὡσ ἐπέταξεν Ἀμάν, τοῖσ στρατηγοῖσ, καὶ τοῖσ ἄρχουσι κατὰ πᾶσαν χώραν ἀπὸ Ἰνδικῆσ ἕωσ τῆσ Αἰθιοπίασ, ταῖσ ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ χώραισ, τοῖσ τε ἄρχουσι τῶν ἐθνῶν κατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν δἰ Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἀπεστάλη διὰ βιβλιοφόρων εἰσ τὴν Ἀρταξέρξου βασιλείαν ἀφανίσαι τὸ γένοσ τῶν Ἰουδαίων ἐν ἡμέρᾳ μιᾶ μηνὸσ δωδεκάτου, ὅσ ἐστιν Ἀδάρ, καὶ διαρπάσαι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν. α Τῆσ δὲ ἐπιστολῆσ ἐστι τὸ ἀντίγραφον τόδε. «Βασιλεὺσ μέγασ Ἀρταξέρξησ τοῖσ ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ ἕωσ τῆσ Αἰθιοπίασ ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοπάρχαισ ὑποτεταγμένοισ τάδε γράφει. β πολλῶν ἐπάρξασ ἐθνῶν καὶ πάσησ ἐπικρατήσασ οἰκουμένησ, ἐβουλήθην μὴ τῷ θράσει τῆσ ἐξουσίασ ἐπαιρόμενοσ, ἐπιεικέστερον δὲ καὶ μετὰ ἠπιότητοσ ἀεὶ διεξάγων, τοὺσ τῶν ὑποτεταγμένων ἀκυμάντουσ διαπαντὸσ καταστῆσαι βίουσ, τήν τε βασιλείαν ἥμερον καὶ πορευτὴν μέχρι περάτων παρεξόμενοσ ἀνανεώσασθαί τε τὴν ποθουμένην τοῖσ πᾶσιν ἀνθρώποισ εἰρήνην. ̔͂ γ πυθομένου δέ μου τῶν συμβούλων, πῶσ ἂν ἀχθείη τοῦτο ἐπὶ πέρασ, ὁ σωφροσύνῃ παῤ ἡμῖν διενέγκασ καὶ ἐν τῇ εὐνοίᾳ ἀπαραλλάκτωσ καὶ βεβαίᾳ πίστει ἀποδεδειγμένοσ καὶ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρασ ἀπενηνεγμένοσ Ἀμὰν δ ἐπέδειξεν ἡμῖν ἐν πάσαισ ταῖσ κατὰ τὴν οἰκουμένην φυλαῖσ ἀναμεμεῖχθαι δυσμενῆ λαόν τινα τοῖσ νόμοισ ἀντίθετον πρὸσ πᾶν ἔθνοσ τά τε τῶν βασιλέων παραπέμποντασ διηνεκῶσ διατάγματα, πρὸσ τὸ μὴ κατατίθεσθαι τὴν ὑφ̓ ἡμῶν κατευθυνομένην ἀμέμπτωσ συναρχίαν. ε διειληφότεσ οὖν τόδε τὸ ἔθνοσ μονώτατον ἐν ἀντιπαραγωγῇ παντὶ διαπαντὸσ ἀνθρώπῳ κείμενον, διαγωγὴν νόμων ξενίζουσαν παραλλάσσον καὶ δυσνοοῦν τοῖσ ἡμετέροισ πράγμασι τὰ χείριστα συντελοῦν κακὰ καὶ πρὸσ τὸ μὴ τὴν βασιλείαν εὐσταθείασ τυγχάνειν. ζ προστετάχαμεν οὖν τοὺσ σημαινομένουσ ὑμῖν ἐν τοῖσ γεγραμμένοισ ὑπὸ Ἀμὰν τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ δευτέρου πατρὸσ ἡμῶν πάντασ σὺν συναιξὶ καὶ τέκνοισ ἀπολέσαι ὁλορριζεὶ ταῖσ τῶν ἐχθρῶν μαχαίραισ ἄνευ παντὸσ οἴκτου καὶ φειδοῦσ, τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸσ Ἀδάρ, τοῦ ἐνεστῶτοσ ἔτουσ, η ὅπωσ οἱ πάλαι καὶ νῦν δυσμενεῖσ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίωσ εἰσ τὸν ᾅδην κατελθόντεσ, εἰσ τὸν μετέπειτα χρόνον εὐσταθῆ καὶ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῖν διὰ τέλουσ τὰ πράγματα». Τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν ἐξετίθετο κατὰ χώραν, καὶ προσετάγη πᾶσι τοῖσ ἔθνεσιν ἑτοίμουσ εἶναι εἰσ τὴν ἡμέραν ταύτην. ἐσπεύδετο δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ εἰσ Σοῦσαν. ὁ δὲ βασιλεὺσ καὶ Ἀμὰν ἐκωθωνίζοντο, ἐταράσσετο δὲ ἡ πόλισ. Ο δὲ Μαρδοχαῖοσ ἐπιγνοὺσ τὸ συντελούμενον διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ καὶ ἐνεδύσατο σάκκον καὶ κατεπάσατο σποδὸν καὶ ἐκπηδήσασ διὰ τῆσ πλατείασ τῆσ πόλεωσ ἐβόα φωνῇ μεγάλῃ. αἴρεται ἔθνοσ μηδὲν ἠδικηκόσ.

καὶ ἦλθεν ἕωσ τῆσ πύλησ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔστη. οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ ἐξὸν εἰσελθεῖν εἰσ τὴν αὐλὴν σάκκον ἔχοντι καὶ σποδόν. καὶ ἐν πάσῃ χώρᾳ, οὗ ἐξετίθετο τὰ γράμματα, κραυγὴ καὶ κοπετὸσ καὶ πένθοσ μέγα τοῖσ Ἰουδαίοισ, σάκκον καὶ σποδὸν ἔστρωσαν ἑαυτοῖσ. καὶ εἰσῆλθον αἱ ἅβραι καὶ οἱ εὐνοῦχοι τῆσ βασιλίσσησ καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ, καὶ ἐταράχθη ἀκούσασα τὸ γεγονὸσ καὶ ἀπέστειλε στολίσαι τὸν Μαρδαχαῖον καὶ ἀφελέσθαι αὐτοῦ τὸν σάκκον. ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη. ἡ δὲ Ἐσθὴρ προσεκαλέσατο Ἀχραθαῖον τὸν εὐνοῦχον αὐτῆσ, ὃσ παρειστήκει αὐτῇ, καὶ ἀπέστειλε μαθεῖν αὕτη παρὰ τοῦ Μαρδοχαίου τὸ ἀκριβέσ. ὁ δὲ Μαρδοχαῖοσ ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸσ καὶ τὴν ἐπαγγελίαν, ἣν ἐπηγγείλατο Ἀμὰν τῷ βασιλεῖ εἰσ τὴν γάζαν ταλάντων μυρίων, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺσ Ἰουδαίουσ. καὶ τὸ ἀντίγραφον τὸ ἐν Σούσοισ ἐκτεθὲν ὑπὲρ τοῦ ἀπολέσθαι αὐτοὺσ ἔδωκεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ Ἐσθήρ. καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐντείλασθαι αὐτῇ εἰσελθούσῃ παραιτήσασθαι τὸν βασιλέα καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ λαοῦ μνησθεῖσα ἡμερῶν ταπεινώσεώσ σου, ὡσ ἐτράφησ ἐν χειρί μου, διότι Ἀμὰν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλάλησε καθ̓ ἡμῶν εἰσ θάνατον. ἐπικάλεσαι τὸν Κύριον καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ ἡμῶν ρῦσαι ἡμᾶσ ἐκ θανάτου. εἰσελθὼν δὲ ὁ Ἀχραθαῖοσ ἐλάλησεν αὐτῇ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ. εἶπε δὲ Ἐσθὴρ πρὸσ Ἀχραθαῖον. πορεύθητι πρὸσ Μαρδοχαῖον καὶ εἰπόν, ὅτι τὰ ἔθνη πάντα τῆσ βασιλείασ γινώσκει, ὅτι πᾶσ ἄνθρωποσ ἢ γυνή, ὃσ εἰσελεύσεται πρὸσ τὸν βασιλέα εἰσ τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν ἄκλητοσ, οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία. πλὴν ᾧ ἐκτείνῃ ὁ βασιλεὺσ τὴν χρυσῆν ράβδον, οὗτοσ σωθήσεται. κἀγὼ οὐ κέκλημαι εἰσελθεῖν πρὸσ τὸν βασιλέα, εἰσὶν αὗται ἡμέραι τριάκοντα. καὶ ἀπήγγειλεν Ἀχραθαῖοσ Μαρδοχαίῳ πάντασ τοὺσ λόγουσ Ἐσθήρ, καὶ εἶπε Μαρδοχαῖοσ πρὸσ Ἀχραθαῖον. πορεύθητι καὶ εἶπον αὐτῇ. Ἐσθήρ, μὴ εἴπῃσ σεαυτῇ, ὅτι σωθήσῃ μόνη ἐν τῇ βασιλείᾳ παρὰ πάντασ τοὺσ Ἰουδαίουσ. ὡσ ὅτι ἐὰν παρακούσῃσ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἄλλοθεν βοήθεια καὶ σκέπη ἔσται τοῖσ Ἰουδαίοισ, σὺ δὲ καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ σου ἀπολεῖσθε. καὶ τίσ οἶδεν, εἰ εἰσ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐβασίλευσασ̣ καὶ ἐξαπέστειλεν Ἐσθὴρ τὸν ἥκοντα πρὸσ αὐτήν, πρὸσ Μαρδοχαῖον λέγουσα. βαδίσασ ἐκκλησίασον τοὺσ Ἰουδαίουσ τοὺσ ἐν Σούσοισ καὶ νηστεύσατε ἐπ̓ ἐμοὶ καὶ μὴ φάγητε μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέρασ τρεῖσ νύκτα καὶ ἡμέραν, κἀγὼ δὲ καὶ αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν, καὶ τότε εἰσελεύσομαι πρὸσ τὸν βασιλέα παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν καὶ ἀπολέσθαι με δέῃ. Καὶ βαδίσασ Μαρδοχαῖοσ ἐποίησεν ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Ἐσθήρ. α καὶ ἐδεήθη Κυρίου μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα Κυρίου καὶ εἶπε. β Κύριε Κύριε, βασιλεῦ πάντων κρατῶν, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ πᾶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ θέλειν σε σῶσαι τὸν Ἰσραήλ. γ ὅτι σὺ ἐποίησασ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ̓ οὐρανὸν καὶ Κύριοσ εἶ πάντων, καὶ οὐκ ἔστιν ὃσ ἀντιτάξεταί σοι τῷ Κυρίῳ. δ σὺ πάντα γινώσκεισ. σὺ οἶδασ, Κύριε, ὅτι οὐκ ἐν ὕβρει οὐδὲ ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τοῦτο, τὸ μὴ προσκυνεῖν τὸν ὑπερήφανον Ἀμάν, ὅτι ηὐδόκουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν αὐτοῦ πρὸσ σωτηρίαν Ἰσραήλ. ε ἀλλ̓ ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου ὑπεράνω δόξησ Θεοῦ, καὶ οὐ προσκυνήσω οὐδένα, πλὴν σοῦ τοῦ Κυρίου μου καὶ οὐ ποιήσω αὐτὰ ἐν ὑπερηφανίᾳ. ζ καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεόσ, ὁ βασιλεύσ, ὁ Θεὸσ Ἁβραάμ, φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰσ καταφθορὰν καὶ ἐπεθύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆσ κληρονομίαν σου. η μὴ ὑπερίδῃσ τὴν μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. θ ἐπάκουσον τῆσ δεήσεώσ μου καὶ ἱλάσθητι τῷ κλήρῳ σου καὶ στρέψον τὸ πένθοσ ἡμῶν εἰσ εὐωχίαν, ἵνα ζῶντεσ ὑμνῶμέν σου τὸ ὄνομα, Κύριε, καὶ μὴ ἀφανίσῃσ στόμα αἰνούντων σε, Κύριε. ι καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἐκέκραξεν ἐξ ἰσχύοσ αὐτῶν, ὅτι θάνατοσ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτῶν. κ Καὶ Ἐσθὴρ ἡ βασίλισσα κατέφυγεν ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν ἀγῶνι θανάτου κατειλημμένη, καὶ ἀφελομένη τὰ ἱμάτια τῆσ δόξησ αὐτῆσ ἐνεδύσατο ἱμάτια στενοχωρίασ καὶ πένθουσ, καὶ ἀντὶ τῶν ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, σποδοῦ καὶ κοπριῶν ἐνέπλησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆσ καὶ τὸ σῶμα αὐτῆσ ἐταπείνωσε σφόδρα καὶ πάντα τόπον κόσμου ἀγαλλιάματοσ αὐτῆσ ἔπλησε στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆσ καὶ ἐδεῖτο Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶπε. λ Κύριέ μου, βασιλεὺσ ἡμῶν σὺ εἶ μόνοσ. βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ βοηθὸν εἰ μὴ σέ, ὅτι κίνδυνόσ μου ἐν χειρί μου. μ ἐγὼ ἤκουον ἐκ γενετῆσ μου ἐν φυλῇ πατριᾶσ μου ὅτι σύ, Κύριε, ἔλαβεσ τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν προγόνων αὐτῶν εἰσ κληρονομίαν αἰώνιον καὶ ἐποίησασ αὐτοῖσ ὅσα ἐλάλησασ. ν καὶ νῦν ἡμάρτομεν ἐνώπιόν σου, καὶ παρέδωκασ ἡμᾶσ εἰσ χεῖρασ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ἀνθ̓ ὧν ἐδοξάσαμεν τοὺσ θεοὺσ αὐτῶν. δίκαιοσ εἶ, Κύριε. ξ καὶ νῦν οὐκ ἱκανώθησαν ἐν πικρασμῷ δουλείασ ἡμῶν, ἀλλ̓ ἔθηκαν τὰσ χεῖρασ αὐτῶν ἐπὶ τὰσ χεῖρασ τῶν εἰδώλων αὐτῶν ἐξάραι ὁρισμὸν στόματόσ σου καὶ ἀφανίσαι κληρονομίαν σου καὶ ἐμφράξαι στόμα αἰνούντων σοι καὶ σβέσαι δόξαν οἴκου σου καὶ θυσιαστηρίου σου, ο καὶ ἀνοῖξαι στόμα ἐθνῶν εἰσ ἀρετὰσ ματαίων καὶ θαυμασθῆναι βασιλέα σάρκινον εἰσ αἰῶνα. π μὴ παραδῷσ, Κύριε, τὸ σκῆπτρόν σου τοῖσ μὴ οὖσι, καὶ μὴ καταγελασάτωσαν ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ στρέψον τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ̓ αὐτούσ, τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ̓ ἡμᾶσ παραδειγμάτισον. ρ μνήσθητι, Κύριε, γνώσθητι ἐν καιρῷ θλίψεωσ ἡμῶν καὶ ἐμὲ θάρσυνον, βασιλεῦ τῶν θεῶν καὶ πάσησ ἀρχῆσ ἐπικρατῶν. σ δὸσ λόγον εὔρυθμον εἰσ τὸ στόμα μου ἐνώπιον τοῦ λέοντοσ καὶ μετάθεσ τὴν καρδίαν αὐτοῦ εἰσ μῖσοσ τοῦ πολεμοῦντοσ ἡμᾶσ εἰσ συντέλειαν αὐτοῦ καὶ τῶν ὁμονούντων αὐτῶ. τ ἡμᾶσ δὲ ρῦσαι ἐν χειρί σου καὶ βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ εἰσ μὴ σέ, Κύριε. υ πάντων γνῶσιν ἔχεισ καὶ οἶδασ ὅτι ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων καὶ βδελύσσομαι κοίτην ἀπεριτμήτων καὶ παντὸσ ἀλλοτρίου. φ σὺ οἶδασ τὴν ἀνάγκην μου, ὅτι βδελύσσομαι τὸ σημεῖον τῆσ ὑπερηφανίασ μου, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ μου ἐν ἡμέραισ ὀπτασίασ μου. βδελύσσομαι αὐτὸ ὡσ ράκοσ καταμηνίων καὶ οὐ φορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραισ ἡσυχίασ μου. χ καὶ οὐκ ἔφαγεν ἡ δούλη σου τράπεζαν Ἀμὰν καὶ οὐκ ἐδόξασα συμπόσιον βασιλέωσ, οὐδὲ ἔπιον οἶνον σπονδῶν. ψ καὶ οὐκ ηὐφράνθη ἡ δούλη σου ἀφ̓ ἡμέρασ μεταβολῆσ μου μέχρι νῦν, πλὴν ἐπὶ σοί, Κύριε, ὁ Θεὸσ Ἁβραάμ. ω ὁ Θεὸσ ὁ ἰσχύων ἐπὶ πάντασ, εἰσάκουσον φωνὴν ἀπηλπισμένων καὶ ρῦσαι ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ τῶν πονηρευομένων, καὶ ρῦσαί με ἐκ τοῦ φόβου μου. ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡσ ἐπαύσατο προσευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆσ θεραπείασ καὶ περιεβάλετο τὴν δόξαν αὐτῆσ.

α καὶ γενηθεῖσα ἐπιφανήσ, ἐπικαλεσαμένη τῶν πάντων ἐπόπτην Θεὸν καὶ σωτῆρα, παρέλαβε τὰσ δύο ἅβρασ. καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο ὡσ τρυφερευομένη, ἡ δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει κουφίζουσα τὴν ἔνδυσιν αὐτῆσ, β καὶ αὐτὴ ἐρυθριῶσα ἀκμῇ κάλλουσ αὐτῆσ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆσ ἱλαρὸν ὡσ προσφιλέσ, ἡ δὲ καρδία αὐτῆσ ἀπεστενωμένη ἀπὸ τοῦ φόβου. γ καὶ εἰσελθοῦσα πάσασ τὰσ θύρασ κατέστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ, καὶ αὐτὸσ ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ καὶ πᾶσαν στολὴν τῆσ ἐπιφανείασ αὐτοῦ ἐνδεδύκει, ὅλοσ διὰ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτελῶν, καὶ ἦν φοβερὸσ σφόδρα. δ καὶ ἄρασ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξῃ ἐν ἀκμῇ θυμοῦ ἔβλεψε, καὶ ἔπεσεν ἡ βασίλισσα καὶ μετέβαλε τὸ χρῶμα αὐτῆσ ἐν ἐκλύσει καὶ κατεπέκυψεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆσ ἅβρασ τῆσ προπορευομένησ. ε καὶ μετέβαλεν ὁ Θεὸσ τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέωσ εἰσ πραΰτητα, καὶ ἀγωνιάσασ ἀνεπήδησεν ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἀνέλαβεν αὐτὴν ἐπὶ τὰσ ἀγκάλασ αὐτοῦ, μέχρισ οὗ κατέστη, καὶ παρεκάλει αὐτὴν λόγοισ εἰρηνικοῖσ καὶ εἶπεν αὐτῇ. ζ τί ἐστιν Ἐσθήρ̣ ἐγὼ ὁ ἀδελφόσ σου, θάρσει, οὐ μὴ ἀποθάνῃσ ὅτι κοινὸν τὸ πρόσταγμα ἡμῶν ἐστι. πρόσελθε. καὶ ἄρασ τὴν χρυσῆν ράβδον ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆσ καὶ ἠσπάσατο αὐτὴν καὶ εἶπε. λάλησόν μοι. α καὶ εἶπεν αὐτῷ. εἶδόν σε, κύριε, ὡσ ἄγγελον Θεοῦ, καὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου ἀπὸ φόβου τῆσ δόξησ σου, ὅτι θαυμαστὸσ εἶ, κύριε, καὶ τὸ πρόσωπόν σου χαρίτων μεστόν. β ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεωσ αὐτῆσ καὶ ὁ βασιλεὺσ ἐταράσσετο, καὶ πᾶσα ἡ θεραπεία αὐτοῦ παρεκάλει αὐτήν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. τί θέλεισ, Ἐσθήρ̣ καὶ τί σού ἐστι τὸ ἀξίωμα̣ ἕωσ τοῦ ἡμίσουσ τῆσ βασιλείασ μου, καὶ ἔσται σοι. εἶπε δὲ Ἐσθήρ. ἡμέρα μου ἐπίσημοσ σήμερόν ἐστι. εἰ οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, ἐλθάτω καὶ αὐτὸσ καὶ Ἀμὰν εἰσ τὴν δοχήν, ἣν ποιήσω σήμερον. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. κατασπεύσατε Ἀμάν, ὅπωσ ποιήσωμεν τὸν λόγον Ἐσθήρ. καὶ παραγίνονται ἀμφότεροι εἰσ τὴν δοχήν, ἣν εἶπεν Ἐσθήρ. ἐν δὲ τῷ πότῳ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ Ἐσθήρ. τί ἐστι βασίλισσα Ἐσθήρ̣ καὶ ἔσται ὅσα ἀξιοῖσ. καὶ εἶπε. τὸ αἴτημά μου καὶ τὸ ἀξίωμα. εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ, ἐλθάτω ὁ βασιλεὺσ καὶ Ἀμὰν ἔτι τὴν αὔριον εἰσ τὴν δοχήν, ἣν ποιήσω αὐτοῖσ, καὶ αὔριον ποιήσω τὰ αὐτά. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἀμὰν ἀπὸ τοῦ βασιλέωσ ὑπερχαρὴσ εὐφραινόμενοσ. ἐν δὲ τῷ ἰδεῖν Ἀμὰν Μαρδοχαῖον τὸν Ἰουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ ἐθυμώθη σφόδρα καὶ εἰσελθὼν εἰσ τὰ ἴδια ἐκάλεσε τοὺσ φίλουσ καὶ Ζωσάραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖσ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν, ἣν ὁ βασιλεὺσ αὐτῷ περιέθηκε, καὶ ὡσ ἐποίησεν αὐτὸν πρωτεύειν καὶ ἡγεῖσθαι τῆσ βασιλείασ. καὶ εἶπεν Ἀμάν. οὐ κέκληκεν ἡ βασίλισσα μετὰ τοῦ βασιλέωσ οὐδένα εἰσ τὴν δοχὴν ἀλλ̓ ἢ ἐμέ, καὶ εἰσ τὴν αὔριον κέκλημαι. καὶ ταῦτά μοι οὐκ ἀρέσκει, ὅταν ἴδω Μαρδοχαῖον τὸν Ἰουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ζωσάρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ φίλοι. κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεντήκοντα, ὄρθρου δὲ εἰπὸν τῷ βασιλεῖ καὶ κρεμασθήτω Μαρδοχαῖοσ ἐπὶ τοῦ ξύλου. σὺ δὲ εἴσελθε εἰσ τὴ δοχὴν σὺν τῷ βασιλεῖ καὶ εὐφραίνου. καὶ ἤρεσε τὸ ρῆμα τῷ Ἀμάν, καὶ ἡτοιμάσθη τὸ ξύλον. Ο δὲ Κύριοσ ἀπέστησε τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασιλέωσ τὴν νύκτα ἐκείνην, καὶ εἶπε τῷ διακόνῳ αὐτοῦ εἰσφέρειν γράμματα μνημόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινώσκειν αὐτῷ.

εὗρε δὲ τὰ γράμματα τὰ γραφέντα περὶ Μαρδοχαίου, ὡσ ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέωσ ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτοὺσ καὶ ζητῆσαι ἐπιβαλεῖν τὰσ χεῖρασ Ἀρταξέρξῃ. εἶπε δὲ ὁ βασιλεύσ. τίνα δόξαν ἢ χάριν ἐποιήσαμεν τῷ Μαρδοχαίῳ̣ καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέωσ. οὐκ ἐποίησασ αὐτῷ οὐδέν. ἐν δὲ τῷ πυνθάνεσθαι τὸν βασιλέα περὶ τῆσ εὐνοίασ Μαρδοχαίου, ἰδοὺ Ἀμὰν ἐν τῇ αὐλῇ. εἶπε δὲ ὁ βασιλεύσ. τίσ ἐν τῇ αὐλῇ̣ ὁ δὲ Ἀμὰν εἰσῆλθεν εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ, ᾧ ἡτοίμασε. καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέωσ. ἰδοὺ Ἀμὰν ἕστηκεν ἐν τῇ αὐλῇ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. καλέσατε αὐτόν. εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺσ τῷ Ἀμάν. τί ποιήσω τῷ ἀνθρώπῳ, ὃν ἐγὼ θέλω δοξάσαι̣ εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ Ἀμάν. τίνα θέλει ὁ βασιλεὺσ δοξάσαι εἰ μὴ ἐμέ̣ εἶπε δὲ πρὸσ τὸν βασιλέα. ἄνθρωπον, ὃν ὁ βασιλεὺσ θέλει δοξάσαι, ἐνεγκάτωσαν οἱ παῖδεσ τοῦ βασιλέωσ στολὴν βυσσίνην, ἣν ὁ βασιλεὺσ περιβάλλεται, καὶ ἵππον ἐφ̓ ὃν ὁ βασιλεὺσ ἐπιβαίνει, καὶ δότω ἑνὶ τῶν φίλων τοῦ βασιλέωσ τῶν ἐνδόξων καὶ στολισάτω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ὁ βασιλεὺσ ἀγαπᾷ, καὶ ἀναβιβασάτω αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ κηρυσσέτω διὰ τῆσ πλατείασ τῆσ πόλεωσ λέγων. οὕτωσ ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ, ὃν ὁ βασιλεὺσ δοξάζει. εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺσ τῷ Ἀμάν. καλῶσ ἐλάλησασ. οὕτωσ ποίησον τῷ Μαρδοχαίῳ τῷ Ἰουδαίῳ τῷ θεραπεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μὴ παραπεσάτω σου λόγοσ, ὧν ἐλάλησασ. ἔλαβε δὲ Ἀμὰν τὴν στολὴν καὶ τὸν ἵππον, καὶ ἐστόλισε τὸν Μαρδοχαῖον, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ διῆλθε διὰ τῆσ πλατείασ τῆσ πόλεωσ καὶ ἐκήρυσσε λέγων. οὕτωσ ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ, ὃν ὁ βασιλεὺσ θέλει δοξάσαι. ἐπέστρεψε δὲ ὁ Μαρδοχαῖοσ εἰσ τὴν αὐλήν. Ἀμὰν δὲ ὑπέστρεψεν εἰσ τὰ ἴδια λυπούμενοσ κατὰ κεφαλῆσ. καὶ διηγήσατο Ἀμὰν τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ Ζωσάρᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖσ φίλοισ, καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτὸν οἱ φίλοι καὶ ἡ γυνή. εἰ ἐκ γένουσ Ἰουδαίων Μαρδοχαῖοσ, ἦρξαι ταπεινοῦσθαι ἐνώπιον αὐτοῦ, πεσὼν πεσῇ καὶ οὐ μὴ δύνῃ αὐτὸν ἀμύνασθαι, ὅτι Θεὸσ ζῶν μετ̓ αὐτοῦ. ἔτι αὐτῶν λαλούντων, παραγίνονται οἱ εὐνοῦχοι ἐπισπεύδοντεσ τὸν Ἀμὰν ἐπὶ τὸν πότον, ὃν ἡτοίμασεν Ἐσθήρ. ΕΙΣΗΛΘΕ δὲ ὁ βασιλεὺσ καὶ Ἀμὰν συμπιεῖν τῇ βασιλίσσῃ.

εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺσ Ἐσθὴρ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν τῷ πότῳ. τί ἐστιν, Ἐσθὴρ βασίλισσα, καὶ τί τὸ αἴτημά σου καὶ τί τὸ ἀξιωμά σου̣ καὶ ἔστω σοι ἕωσ ἡμίσουσ τῆσ βασιλείασ μου. καὶ ἀποκριθεῖσα εἶπεν. εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ, δοθήτω ἡ ψυχὴ τῷ αἰτήματί μου καὶ ὁ λαόσ μου τῷ ἀξιώματί μου. ἐπράθημεν γὰρ ἐγώ τε καὶ ὁ λαόσ μου εἰσ ἀπώλειαν καὶ διαρπαγὴν καὶ δουλείαν, ἡμεῖσ καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν εἰσ παῖδασ καὶ παιδίσκασ, καὶ παρήκουσα. οὐ γὰρ ἄξιοσ ὁ διάβολοσ τῆσ αὐλῆσ τοῦ βασιλέωσ. εἶπε δὲ ὁ βασιλεύσ. τίσ οὗτοσ, ὅστισ ἐτόλμησε ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο̣ εἶπε δὲ Ἐσθήρ. ἄνθρωποσ ἐχθρὸσ Ἀμάν, ὁ πονηρὸσ οὗτοσ. Ἀμὰν δὲ ἐταράχθη ἀπὸ τοῦ βασιλέωσ καὶ τῆσ βασιλίσσησ. ὁ δὲ βασιλεὺσ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ συμποσίου εἰσ τὸν κῆπον. ὁ δὲ Ἀμὰν παρῃτεῖτο τὴν βασίλισσαν, ἑώρα γὰρ ἑαυτὸν ἐν κακοῖσ ὄντα. ἐπέστρεψε δὲ ὁ βασιλεὺσ ἐκ τοῦ κήπου, Ἀμάν δὲ ἐπιπεπτώκει ἐπὶ τὴν κλίνην ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν. εἶπε δὲ ὁ βασιλεύσ. ὥστε καὶ τὴν γυναῖκα βιάζῃ ἐν τῇ οἰκίᾳ μου̣ Ἀμὰν δὲ ἀκούσασ διετράπη τῷ προσώπῳ. εἶπε δὲ Βουγαθὰν εἷσ τῶν εὐνούχων πρὸσ τὸν βασιλέα. ἰδοὺ καὶ ξύλον ἡτοίμασεν Ἀμὰν Μαρδοχαίῳ τῷ λαλήσαντι περὶ τοῦ βασιλέωσ, καὶ ὤρθωται ἐν τοῖσ Ἀμὰν ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. εἶπε δὲ ὁ βασιλεύσ. σταυρωθήτω ἐπ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐκρεμάσθη Ἀμὰν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὃ ἡτοιμάσθη Μαρδοχαίῳ. καὶ τότε ὁ βασιλεὺσ ἐκόπασε τοῦ θυμοῦ. ΚΑΙ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ ἐδωρήσατο Ἐσθὴρ ὅσα ὑπῆρχεν Ἀμὰν τῷ διαβόλῳ, καὶ Μαρδοχαῖοσ προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ. ὑπέδειξε γὰρ Ἐσθήρ, ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ.

ἔλαβε δὲ ὁ βασιλεὺσ τὸν δακτύλιον, ὃν ἀφείλετο Ἀμάν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ, καὶ κατέστησεν Ἐσθὴρ Μαρδοχαῖον ἐπὶ πάντων τῶν Ἀμάν. καὶ προσθεῖσα ἐλάλησε πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ προσέπεσε πρὸσ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν Ἀμὰν κακίαν καὶ ὅσα ἐποίησε τοῖσ Ἰουδαίοισ. ἐξέτεινε δὲ ὁ βασιλεὺσ Ἐσθὴρ τὴν ράβδον τὴν χρυσῆν, ἐξηγέρθη δὲ Ἐσθὴρ παρεστηκέναι τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπεν Ἐσθήρ. εἰ δοκεῖ σοι καὶ εὗρον χάριν, πεμφθήτω ἀποστραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ Ἀμάν, τὰ γραφέντα ἀπολέσθαι τοὺσ Ἰουδαίουσ, οἵ εἰσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. πῶσ γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου καὶ πῶσ δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆσ πατρίδοσ μου̣ καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ Ἐσθήρ. εἰ πάντα τὰ ὑπάρχοντα Ἀμὰν ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι καὶ αὐτὸν ἐκρέμασα ἐπὶ ξύλου, ὅτι τὰσ χεῖρασ ἐπήνεγκε τοῖσ Ἰουδαίοισ, τί ἔτι ἐπιζητεῖσ̣ γράψατε καὶ ὑμεῖσ ἐκ τοῦ ὀνόματόσ μου, ὡσ δοκεῖ ὑμῖν, καὶ σφραγίσατε τῷ δακτυλίῳ μου. ὅσα γὰρ γράφετε τοῦ βασιλέωσ ἐπιτάξαντοσ καὶ σφραγισθῇ τῷ δακτυλίω μου, οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ ἀντειπεῖν. ἐκλήθησαν δὲ οἱ γραμματεῖσ ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, ὅσ ἐστι Νισάν, τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ ἔτουσ, καὶ ἐγράφη τοῖσ Ἰουδαίοισ ὅσα ἐνετείλατο τοῖσ οἰκονόμοισ καὶ τοῖσ ἄρχουσι τῶν σατραπῶν, ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ ἕωσ τῆσ Αἰθιοπίασ, ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ σατράπαισ κατὰ χώραν καὶ χώραν, κατὰ τὴν ἑαυτῶν λέξιν. ἐγράφη δὲ διὰ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐσφραγίσθη τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα διὰ βιβλιοφόρων, ὡσ ἐπέταξε αὐτοῖσ χρῆσθαι τοῖσ νόμοισ αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει βοηθῆσαί τε αὐτοῖσ καὶ χρῆσθαι τοῖσ ἀντιδίκοισ αὐτῶν καὶ τοῖσ ἀντικειμένοισ αὐτῶν, ὡσ βούλονται, ἐν ἡμέρα μιᾷ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ Ἀρταξέρξου, τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνόσ, ὅσ ἐστιν Ἀδάρ. α Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆσ ἐπιστολῆσ τὰ ὑπογεγραμμένα. β «βασιλεὺσ μέγασ Ἀρταξέρξησ τοῖσ ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ ἕωσ τῆσ Αἰθιοπίασ ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ σατραπείαισ χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοῖσ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι, χαίρειν. γ πολλοὶ τῇ πλείστῃ τῶν εὐεργετούντων χρηστότητι πυκνότερον τιμώμενοι μεῖζον ἐφρόνησαν καὶ οὐ μόνον τοὺσ ὑποτεταγμένουσ ἡμῖν ζητοῦσι κακοποιεῖν, τόν τε κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν καὶ τοῖσ ἑαυτῶν εὐεργέταισ ἐπιχειροῦσιν μηχανᾶσθαι. δ καὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀνταναιροῦντεσ, ἀλλὰ καὶ τοῖσ τῶν ἀπειραγάθων κόμποισ ἐπαρθέντεσ, τοῦ τὰ πάντα κατοπτεύοντοσ ἀεὶ Θεοῦ μισοπόνηρον ὑπολαμβάνουσιν ἐκφεύξεσθαι δίκην. ε πολλάκισ δὲ καὶ πολλοὺσ τῶν ἐπ̓ ἐξουσίαισ τεταγμένων τῶν πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα παραμυθία μετόχουσ αἱμάτων ἀθώων καταστήσασα, περιέβαλε συμφοραῖσ ἀνηκέστοισ, ζ τῷ τῆσ κακοηθείασ ψευδεῖ παραλογισμῷ παραλογισαμένων τὴν τῶν ἐπικρατούντων ἀκέραιον εὐγνωμοσύνην. η σκοπεῖν δὲ ἔξεστιν, οὐ τοσοῦτον ἐκ τῶν παλαιοτέρων ὧν παρεδώκαμεν ἱστοριῶν, ὅσα ἐστὶ παρὰ πόδασ ὑμᾶσ ἐκζητοῦντασ ἀνοσίωσ συντετελεσμένα τῇ τῶν ἀνάξια δυναστευόντων λοιμότητι, θ καὶ προσέχειν εἰσ τὰ μετὰ ταῦτα εἰσ τὸ τὴν βασιλείαν ἀτάραχον τοῖσ πᾶσιν ἀνθρώποισ μετ̓ εἰρήνησ παρεξόμεθα, ι χρώμενοι ταῖσ μεταβολαῖσ, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα διακρίνοντεσ ἀεὶ μετ̓ ἐπιεικεστέρασ ἀπαντήσεωσ. κ ὡσ γὰρ Ἀμὰν Ἀμαδάθου Μακεδών, ταῖσ ἀληθείασ ἀλλότριοσ τοῦ τῶν Περσῶν αἵματοσ καὶ πολὺ διεστηκὼσ τῆσ ἡμετέρασ χρηστότητοσ, ἐπιξενωθεὶσ ἡμῖν λ ἔτυχεν, ἧσ ἔχομεν πρὸσ πᾶν ἔθνοσ φιλανθρωπίασ ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε ἀναγορεύεσθαι ἡμῶν πατέρα καὶ προσκυνούμενον ὑπὸ πάντων τὸ δεύτερον τοῦ βασιλικοῦ θρόνου πρόσωπον διατελεῖν. μ οὐκ ἐνέγκασ δὲ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπετήδευσε τῆσ ἀρχῆσ στερῆσαι ἡμᾶσ καὶ τοῦ πνεύματοσ, ν τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα καὶ διαπαντὸσ εὐεργέτην Μαρδοχαῖον καὶ τὴν ἄμεμπτον τῆσ βασιλείασ κοινωνὸν Ἐσθὴρ σὺν παντὶ τῷ τούτων ἔθνει πολυπλόκοισ μεθόδων παραλογισμοῖσ αἰτησάμενοσ εἰσ ἀπώλειαν. ξ διὰ γὰρ τῶν τρόπων τούτων ᾠήθη λαβὼν ἡμᾶσ ἐρήμουσ, τὴν τῶν Περσῶν ἐπικράτησιν εἰσ τοὺσ Μακεδόνασ μετάξαι. ο ἡμεῖσ δὲ τοὺσ ὑπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παραδεδομένουσ εἰσ ἀφανισμὸν Ἰουδαίουσ, εὑρίσκομεν οὐ κακούργουσ ὄντασ, δικαιοτάτοισ δὲ πολιτευομένουσ νόμοισ, π ὄντασ δὲ υἱοὺσ τοῦ Ὑψίστου μεγίστου ζῶντοσ Θεοῦ τοῦ κατευθύνοντοσ ἡμῖν τε καὶ τοῖσ προγόνοισ ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ καλλίστῃ διαθέσει. ρ καλῶσ οὗν ποιήσετε μὴ προσχρησάμενοι τοῖσ ὑπὸ Ἀμὰν Ἀμαδάθου ἀποσταλεῖσι γράμμασι διὰ τὸν αὐτὸν τὸν ταῦτα ἐξεργασάμενον πρὸσ ταῖσ Σούσων πύλαισ ἐσταυρῶσθαι σὺν τῇ πανοικίᾳ, τὴν καταξίαν τοῦ τὰ πάντα ἐπικρατοῦντοσ Θεοῦ διὰ τάχουσ ἀποδόντοσ αὐτῷ κρίσιν. σ τὸ δὲ ἀντίγραφον τῆσ ἐπιστολῆσ ταύτησ ἐκθέντεσ ἐν παντὶ τόπῳ μετὰ παρρησίασ, ἐᾶν τοὺσ Ἰουδαίουσ χρῆσθαι τοῖσ ἑαυτῶν νομίμοισ καὶ συνεπισχύειν αὐτοῖσ, ὅπωσ τοὺσ ἐν καιρῷ θλίψεωσ ἐπιθεμένουσ αὐτοῖσ ἀμύνωνται τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸσ Ἀδὰρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. τ ταύτην γὰρ ὁ τὰ πάντα δυναστεύων Θεὸσ ἀντ̓ ὀλεθρίασ τοῦ ἐκλεκτοῦ γένουσ ἐποίησεν αὐτοῖσ εὐφροσύνην. υ καὶ ὑμεῖσ οὖν ἐν ταῖσ ἐπωνύμοισ ὑμῶν ἑορταῖσ ἐπίσημον ἡμέραν μετὰ πάσησ εὐωχίασ ἄγεται, ὅπωσ καὶ νῦν καὶ μετὰ ταῦτα σωτηρία ᾖ ἡμῖν καὶ τοῖσ εὐνοοῦσι Πέρσαισ, τοῖσ δὲ ἡμῖν ἐπιβουλεύουσι μνημόσυνον τῆσ ἀπωλείασ. φ πᾶσα δὲ πόλισ ἢ χώρα τὸ σύνολον, ἥτισ κατὰ ταῦτα μὴ ποιήσῃ, δόρατι καὶ πυρὶ καταναλωθήσεται μετ̓ ὀργῆσ. οὐ μόνον ἀνθρώποισ ἄβατοσ, ἀλλὰ καὶ θηρίοισ καὶ πετεινοῖσ εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον ἔχθιστοσ κατασταθήσεται. τὰ δὲ ἀντίγραφα ἐκτιθέσθωσαν ὀφθαλμοφανῶσ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ, ἑτοίμουσ τε εἶναι πάντασ τοὺσ Ἰουδαίουσ εἰσ ταύτην τὴν ἡμέραν, πολεμῆσαι αὐτῶν τοὺσ ὑπεναντίουσ». Οἱ μὲν οὗν ἱππεῖσ ἐξῆλθον σπεύδοντεσ τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ λεγόμενα ἐπιτελεῖν. ἐξετέθη δὲ τὸ πρόσταγμα καὶ ἐν Σούσοισ. ὁ δὲ Μαρδοχαῖοσ ἐξῆλθεν ἐστολισμένοσ τὴν βασιλικὴν στολὴν καὶ στέφανον ἔχων χρυσοῦν καὶ διάδημα βύσσινον πορφυροῦν. ἰδόντεσ δὲ οἱ ἐν Σούσοισ ἐχάρησαν. τοῖσ δὲ Ἰουδαίοισ ἐγένετο φῶσ καὶ εὐφροσύνη. κατὰ πόλιν καὶ χώραν, οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ πρόσταγμα, οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ ἔκθεμα, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τοῖσ Ἰουδαίοισ, κώθων καὶ εὐφροσύνη. καὶ πολλοὶ τῶν ἐθνῶν περιετέμνοντο καὶ ἰουδάϊζον διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. Εν γὰρ τῷ δωδεκάτῳ μηνί, τῇ τρισκαιδεκάτη τοῦ μηνόσ, ὅσ ἐστιν Ἀδάρ, παρῆν τὰ γράμματα τὰ γραφέντα ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ.

ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπώλοντο οἱ ἀντικείμενοι τοῖσ Ἰουδαίοισ. οὐδεὶσ γὰρ ἀντέστη, φοβούμενοσ αὐτούσ. οἱ γὰρ ἄρχοντεσ τῶν σατραπῶν καὶ οἱ τύραννοι καὶ οἱ βασιλικοὶ γραμματεῖσ ἐτίμων τοὺσ Ἰουδαίουσ. ὁ γὰρ φόβοσ Μαρδοχαίου ἐνέκειτο αὐτοῖσ. προσέπεσε γὰρ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέωσ ὀνομασθῆναι ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ καὶ ἐμεγαλύνετο. καὶ ἐπάταξαν οἱ Ἰουδαῖοι πληγὴν ἐν πᾶσι τοῖσ ἐχθροῖσ αὐτῶν πληγὴν μαχαίρασ καὶ ἀναιρέσεωσ καὶ ἀπωλείασ καὶ ἐποίησαν ἐν τοῖσ μισοῦσιν αὐτοὺσ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. καὶ ἐν Σούσοισ τῇ πόλει ἀπέκτειναν οἱ Ἰουδαῖοι ἄνδρασ πεντακοσίουσ, τόν τε Φαρσαννὲσ καὶ Δελφὼν καὶ Φασγὰ καὶ Φαραδαθὰ καὶ Βαρέα καὶ Σαρβακὰ καὶ Μαρμασιμὰ καὶ Ρουφαῖον καὶ Ἀρσαῖον καὶ Ζαβουθαῖον, τοὺσ δέκα υἱοὺσ Ἀμὰν Ἀμαδάθου Βουγαίου τοῦ ἐχθροῦ τῶν Ἰουδαίων, καὶ διήρπασαν. ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐπεδόθη ὁ ἀριθμὸσ τῷ βασιλεῖ τῶν ἀπολωλότων ἐν Σούσοισ. εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺσ πρὸσ Ἐσθήρ. ἀπώλεσαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοισ τῇ πόλει ἄνδρασ πεντακοσίουσ. ἐν δὲ τῇ περιχώρῳ πῶσ οἴει ἐχρήσαντο̣ τί οὖν ἀξιοῖσ ἔτι, καὶ ἔσται σοι̣ καὶ εἶπεν Ἐσθὴρ τῷ βασιλεῖ. δοθήτω τοῖσ Ἰουδαίοισ χρῆσθαι ὡσαύτωσ τὴν αὔριον, ὥστε τοὺσ δέκα υἱοὺσ Ἀμὰν κρεμάσαι. καὶ ἐπέτρεψεν οὕτωσ γενέσθαι καὶ ἐξέθηκε τοῖσ Ἰουδαίοισ τῆσ πόλεωσ τὰ σώματα τῶν υἱῶν Ἀμὰν κρεμάσαι. καὶ συνήχθησαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοισ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ Ἀδὰρ καὶ ἀπέκτειναν ἄνδρασ τριακοσίουσ καὶ οὐδὲν διήρπασαν. οἱ δὲ λοιποὶ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐν τῇ βασιλείᾳ συνήχθησαν καὶ ἑαυτοῖσ ἐβοήθουν καὶ ἀνεπαύσαντο ἀπὸ τῶν πολεμίων. ἀπώλεσαν γὰρ αὐτῶν μυρίουσ πεντακισχιλίουσ τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ Ἀδὰρ καὶ οὐδὲν διήρπασαν. καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸσ καὶ ἦγον αὐτὴν ἡμέραν ἀναπαύσεωσ μετὰ χαρᾶσ καὶ εὐφροσύνησ. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοισ τῇ πόλει συνήχθησαν καὶ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ ἀνεπαύσαντο. ἦγον δὲ καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην μετὰ χαρᾶσ καὶ εὐφροσύνησ. διὰ τοῦτο οὖν οἱ Ἰουδαῖοι οἱ διεσπαρμένοι ἐν πάσῃ χώρᾳ τῇ ἔξω ἄγουσι τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ Ἀδὰρ ἡμέραν ἀγαθὴν μετ̓ εὐφροσύνησ ἀποστέλλοντεσ μερίδασ ἕκαστοσ τῷ πλησίον. Ἔγραψε δὲ Μαρδοχαῖοσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ εἰσ βιβλίον καὶ ἐξαπέστειλε τοῖσ Ἰουδαίοισ, ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ Ἀρταξέρξου βασιλεία, τοῖσ ἐγγὺσ καὶ τοῖσ μακράν, στῆσαι τὰσ ἡμέρασ ταύτασ ἀγαθὰσ ἄγειν τε τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ Ἀδὰρ — ἐν γὰρ ταύταισ ταῖσ ἡμέραισ ἀνεπαύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν— καὶ τὸν μῆνα, ἐν ᾧ ἐστράφη αὐτοῖσ ἀπὸ πένθουσ εἰσ χαρὰν καὶ ἀπὸ ὀδύνησ εἰσ ἀγαθὴν ἡμέραν, ἄγειν ὅλον ἀγαθὰσ ἡμέρασ γάμων καὶ εὐφροσύνησ, ἐξαποστέλλοντασ μερίδασ τοῖσ φίλοισ καὶ τοῖσ πτωχοῖσ. καὶ προσεδέξαντο οἱ Ἰουδαῖοι, καθὼσ ἔγραψεν αὐτοῖσ ὁ Μαρδοχαῖοσ, πῶσ Ἀμὰν Ἀμαδάθου, ὁ Μακεδών, ἐπολέμει αὐτούσ, καθὼσ ἔθετο ψήφισμα καὶ κλῆρον ἀφανίσαι αὐτούσ, καὶ ὡσ εἰσῆλθε πρὸσ τὸν βασιλέα λέγων κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον. ὅσα δὲ ἐπεχείρησεν ἐπάξαι ἐπὶ τοὺσ Ἰουδαίουσ κακά, ἐπ̓ αὐτὸν ἐγένοντο, καὶ ἐκρεμάσθη αὐτόσ, καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ. διὰ τοῦτο ἐπεκλήθησαν αἱ ἡμέραι αὗται Φρουραὶ διὰ τοὺσ κλήρουσ, ὅτι τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν καλοῦνται Φρουραί, διὰ τοὺσ λόγουσ τῆσ ἐπιστολῆσ ταύτησ καὶ ὅσα πεπόνθασι διὰ ταῦτα καὶ ὅσα αὐτοῖσ ἐγένετο, καὶ ἔστησε. καὶ προσεδέχοντο οἱ Ἰουδαῖοι ἐφ̓ ἑαυτοῖσ καὶ ἐπὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖσ προστεθειμένοισ ἐπ̓ αὐτῶν, οὐδὲ μὴν ἄλλων χρήσονται. αἱ δὲ ἡμέραι αὗται μνημόσυνον ἐπιτελούμενον κατὰ γενεὰν καὶ γενεὰν καὶ πόλιν καὶ πατριὰν καὶ χώραν. αἱ δὲ ἡμέραι αὗται τῶν Φρουραὶ ἀχθήσονται εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐκ τῶν γενεῶν. καὶ ἔγραψεν Ἐσθὴρ ἡ βασίλισσα θυγάτηρ Ἀμιναδὰβ καὶ Μαρδοχαῖοσ ὁ Ἰουδαῖοσ ὅσα ἐποίησαν τό τε στερέωμα τῆσ ἐπιστολῆσ τῶν Φρουραί. καὶ Μαρδοχαῖοσ καὶ Ἐσθὴρ ἡ βασίλισσα ἔστησαν ἑαυτοῖσ καθ̓ ἑαυτῶν, καὶ τότε στήσαντεσ κατὰ τῆσ ὑγείασ ἑαυτῶν καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν. καὶ Ἐσθὴρ λόγῳ ἔστησεν εἰσ τὸν αἰῶνα, καὶ ἐγράφη εἰσ μνημόσυνον.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION