Septuagint, Liber Esther 8:

(70인역 성경, 에스테르기 8:)

ΚΑΙ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ ἐδωρήσατο Ἐσθὴρ ὅσα ὑπῆρχεν Ἀμὰν τῷ διαβόλῳ, καὶ Μαρδοχαῖοσ προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ. ὑπέδειξε γὰρ Ἐσθήρ, ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ. ἔλαβε δὲ ὁ βασιλεὺσ τὸν δακτύλιον, ὃν ἀφείλετο Ἀμάν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ, καὶ κατέστησεν Ἐσθὴρ Μαρδοχαῖον ἐπὶ πάντων τῶν Ἀμάν. καὶ προσθεῖσα ἐλάλησε πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ προσέπεσε πρὸσ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν Ἀμὰν κακίαν καὶ ὅσα ἐποίησε τοῖσ Ἰουδαίοισ. ἐξέτεινε δὲ ὁ βασιλεὺσ Ἐσθὴρ τὴν ράβδον τὴν χρυσῆν, ἐξηγέρθη δὲ Ἐσθὴρ παρεστηκέναι τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπεν Ἐσθήρ. εἰ δοκεῖ σοι καὶ εὗρον χάριν, πεμφθήτω ἀποστραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ Ἀμάν, τὰ γραφέντα ἀπολέσθαι τοὺσ Ἰουδαίουσ, οἵ εἰσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. πῶσ γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου καὶ πῶσ δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆσ πατρίδοσ μου̣ καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ Ἐσθήρ. εἰ πάντα τὰ ὑπάρχοντα Ἀμὰν ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι καὶ αὐτὸν ἐκρέμασα ἐπὶ ξύλου, ὅτι τὰσ χεῖρασ ἐπήνεγκε τοῖσ Ἰουδαίοισ, τί ἔτι ἐπιζητεῖσ̣ γράψατε καὶ ὑμεῖσ ἐκ τοῦ ὀνόματόσ μου, ὡσ δοκεῖ ὑμῖν, καὶ σφραγίσατε τῷ δακτυλίῳ μου. ὅσα γὰρ γράφετε τοῦ βασιλέωσ ἐπιτάξαντοσ καὶ σφραγισθῇ τῷ δακτυλίω μου, οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ ἀντειπεῖν. ἐκλήθησαν δὲ οἱ γραμματεῖσ ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, ὅσ ἐστι Νισάν, τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ ἔτουσ, καὶ ἐγράφη τοῖσ Ἰουδαίοισ ὅσα ἐνετείλατο τοῖσ οἰκονόμοισ καὶ τοῖσ ἄρχουσι τῶν σατραπῶν, ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ ἕωσ τῆσ Αἰθιοπίασ, ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ σατράπαισ κατὰ χώραν καὶ χώραν, κατὰ τὴν ἑαυτῶν λέξιν. ἐγράφη δὲ διὰ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐσφραγίσθη τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα διὰ βιβλιοφόρων, ὡσ ἐπέταξε αὐτοῖσ χρῆσθαι τοῖσ νόμοισ αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει βοηθῆσαί τε αὐτοῖσ καὶ χρῆσθαι τοῖσ ἀντιδίκοισ αὐτῶν καὶ τοῖσ ἀντικειμένοισ αὐτῶν, ὡσ βούλονται, ἐν ἡμέρα μιᾷ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ Ἀρταξέρξου, τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνόσ, ὅσ ἐστιν Ἀδάρ. α Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆσ ἐπιστολῆσ τὰ ὑπογεγραμμένα. β «βασιλεὺσ μέγασ Ἀρταξέρξησ τοῖσ ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ ἕωσ τῆσ Αἰθιοπίασ ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ σατραπείαισ χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοῖσ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι, χαίρειν. γ πολλοὶ τῇ πλείστῃ τῶν εὐεργετούντων χρηστότητι πυκνότερον τιμώμενοι μεῖζον ἐφρόνησαν καὶ οὐ μόνον τοὺσ ὑποτεταγμένουσ ἡμῖν ζητοῦσι κακοποιεῖν, τόν τε κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν καὶ τοῖσ ἑαυτῶν εὐεργέταισ ἐπιχειροῦσιν μηχανᾶσθαι. δ καὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀνταναιροῦντεσ, ἀλλὰ καὶ τοῖσ τῶν ἀπειραγάθων κόμποισ ἐπαρθέντεσ, τοῦ τὰ πάντα κατοπτεύοντοσ ἀεὶ Θεοῦ μισοπόνηρον ὑπολαμβάνουσιν ἐκφεύξεσθαι δίκην. ε πολλάκισ δὲ καὶ πολλοὺσ τῶν ἐπ̓ ἐξουσίαισ τεταγμένων τῶν πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα παραμυθία μετόχουσ αἱμάτων ἀθώων καταστήσασα, περιέβαλε συμφοραῖσ ἀνηκέστοισ, ζ τῷ τῆσ κακοηθείασ ψευδεῖ παραλογισμῷ παραλογισαμένων τὴν τῶν ἐπικρατούντων ἀκέραιον εὐγνωμοσύνην. η σκοπεῖν δὲ ἔξεστιν, οὐ τοσοῦτον ἐκ τῶν παλαιοτέρων ὧν παρεδώκαμεν ἱστοριῶν, ὅσα ἐστὶ παρὰ πόδασ ὑμᾶσ ἐκζητοῦντασ ἀνοσίωσ συντετελεσμένα τῇ τῶν ἀνάξια δυναστευόντων λοιμότητι, θ καὶ προσέχειν εἰσ τὰ μετὰ ταῦτα εἰσ τὸ τὴν βασιλείαν ἀτάραχον τοῖσ πᾶσιν ἀνθρώποισ μετ̓ εἰρήνησ παρεξόμεθα, ι χρώμενοι ταῖσ μεταβολαῖσ, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα διακρίνοντεσ ἀεὶ μετ̓ ἐπιεικεστέρασ ἀπαντήσεωσ. κ ὡσ γὰρ Ἀμὰν Ἀμαδάθου Μακεδών, ταῖσ ἀληθείασ ἀλλότριοσ τοῦ τῶν Περσῶν αἵματοσ καὶ πολὺ διεστηκὼσ τῆσ ἡμετέρασ χρηστότητοσ, ἐπιξενωθεὶσ ἡμῖν λ ἔτυχεν, ἧσ ἔχομεν πρὸσ πᾶν ἔθνοσ φιλανθρωπίασ ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε ἀναγορεύεσθαι ἡμῶν πατέρα καὶ προσκυνούμενον ὑπὸ πάντων τὸ δεύτερον τοῦ βασιλικοῦ θρόνου πρόσωπον διατελεῖν. μ οὐκ ἐνέγκασ δὲ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπετήδευσε τῆσ ἀρχῆσ στερῆσαι ἡμᾶσ καὶ τοῦ πνεύματοσ, ν τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα καὶ διαπαντὸσ εὐεργέτην Μαρδοχαῖον καὶ τὴν ἄμεμπτον τῆσ βασιλείασ κοινωνὸν Ἐσθὴρ σὺν παντὶ τῷ τούτων ἔθνει πολυπλόκοισ μεθόδων παραλογισμοῖσ αἰτησάμενοσ εἰσ ἀπώλειαν. ξ διὰ γὰρ τῶν τρόπων τούτων ᾠήθη λαβὼν ἡμᾶσ ἐρήμουσ, τὴν τῶν Περσῶν ἐπικράτησιν εἰσ τοὺσ Μακεδόνασ μετάξαι. ο ἡμεῖσ δὲ τοὺσ ὑπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παραδεδομένουσ εἰσ ἀφανισμὸν Ἰουδαίουσ, εὑρίσκομεν οὐ κακούργουσ ὄντασ, δικαιοτάτοισ δὲ πολιτευομένουσ νόμοισ, π ὄντασ δὲ υἱοὺσ τοῦ Ὑψίστου μεγίστου ζῶντοσ Θεοῦ τοῦ κατευθύνοντοσ ἡμῖν τε καὶ τοῖσ προγόνοισ ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ καλλίστῃ διαθέσει. ρ καλῶσ οὗν ποιήσετε μὴ προσχρησάμενοι τοῖσ ὑπὸ Ἀμὰν Ἀμαδάθου ἀποσταλεῖσι γράμμασι διὰ τὸν αὐτὸν τὸν ταῦτα ἐξεργασάμενον πρὸσ ταῖσ Σούσων πύλαισ ἐσταυρῶσθαι σὺν τῇ πανοικίᾳ, τὴν καταξίαν τοῦ τὰ πάντα ἐπικρατοῦντοσ Θεοῦ διὰ τάχουσ ἀποδόντοσ αὐτῷ κρίσιν. σ τὸ δὲ ἀντίγραφον τῆσ ἐπιστολῆσ ταύτησ ἐκθέντεσ ἐν παντὶ τόπῳ μετὰ παρρησίασ, ἐᾶν τοὺσ Ἰουδαίουσ χρῆσθαι τοῖσ ἑαυτῶν νομίμοισ καὶ συνεπισχύειν αὐτοῖσ, ὅπωσ τοὺσ ἐν καιρῷ θλίψεωσ ἐπιθεμένουσ αὐτοῖσ ἀμύνωνται τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸσ Ἀδὰρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. τ ταύτην γὰρ ὁ τὰ πάντα δυναστεύων Θεὸσ ἀντ̓ ὀλεθρίασ τοῦ ἐκλεκτοῦ γένουσ ἐποίησεν αὐτοῖσ εὐφροσύνην. υ καὶ ὑμεῖσ οὖν ἐν ταῖσ ἐπωνύμοισ ὑμῶν ἑορταῖσ ἐπίσημον ἡμέραν μετὰ πάσησ εὐωχίασ ἄγεται, ὅπωσ καὶ νῦν καὶ μετὰ ταῦτα σωτηρία ᾖ ἡμῖν καὶ τοῖσ εὐνοοῦσι Πέρσαισ, τοῖσ δὲ ἡμῖν ἐπιβουλεύουσι μνημόσυνον τῆσ ἀπωλείασ. φ πᾶσα δὲ πόλισ ἢ χώρα τὸ σύνολον, ἥτισ κατὰ ταῦτα μὴ ποιήσῃ, δόρατι καὶ πυρὶ καταναλωθήσεται μετ̓ ὀργῆσ. οὐ μόνον ἀνθρώποισ ἄβατοσ, ἀλλὰ καὶ θηρίοισ καὶ πετεινοῖσ εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον ἔχθιστοσ κατασταθήσεται. τὰ δὲ ἀντίγραφα ἐκτιθέσθωσαν ὀφθαλμοφανῶσ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ, ἑτοίμουσ τε εἶναι πάντασ τοὺσ Ἰουδαίουσ εἰσ ταύτην τὴν ἡμέραν, πολεμῆσαι αὐτῶν τοὺσ ὑπεναντίουσ». Οἱ μὲν οὗν ἱππεῖσ ἐξῆλθον σπεύδοντεσ τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ λεγόμενα ἐπιτελεῖν. ἐξετέθη δὲ τὸ πρόσταγμα καὶ ἐν Σούσοισ. ὁ δὲ Μαρδοχαῖοσ ἐξῆλθεν ἐστολισμένοσ τὴν βασιλικὴν στολὴν καὶ στέφανον ἔχων χρυσοῦν καὶ διάδημα βύσσινον πορφυροῦν. ἰδόντεσ δὲ οἱ ἐν Σούσοισ ἐχάρησαν. τοῖσ δὲ Ἰουδαίοισ ἐγένετο φῶσ καὶ εὐφροσύνη. κατὰ πόλιν καὶ χώραν, οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ πρόσταγμα, οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ ἔκθεμα, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τοῖσ Ἰουδαίοισ, κώθων καὶ εὐφροσύνη. καὶ πολλοὶ τῶν ἐθνῶν περιετέμνοντο καὶ ἰουδάϊζον διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION