Septuagint, Liber Nehemiae

(70인역 성경, 느헤미야기)

ΛΟΓΟΙ Νεεμία υἱοῦ Ἀχαλία, καὶ ἐγένετο ἐν μηνὶ Χασελεῦ ἔτουσ εἰκοστοῦ καὶ ἐγὼ ἤμην ἐν Σουσὰν ἀβιρά, καὶ ἦλθεν Ἀνανὶ εἷσ ἀπὸ ἀδελφῶν μου, αὐτὸσ καὶ ἄνδρεσ Ἰούδα, καὶ ἠρώτησα αὐτοὺσ περὶ τῶν σωθέντων, οἳ κατελείφθησαν ἀπὸ τῆσ αἰχμαλωσίασ καὶ περὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἴποσαν πρόσ με. οἱ καταλειπόμενοι οἱ καταλειφθέντεσ ἀπὸ τῆσ αἰχμαλωσίασ ἐκεῖ ἐν τῇ χώρᾳ ἐν πονηρίᾳ μεγάλῃ καὶ ἐν ὀνειδισμῷ, καὶ τείχη Ἱερουσαλὴμ καθῃρημένα, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆσ ἐνεπρήσθησαν ἐν πυρί. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαί με τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἐκάθισα καὶ ἔκλαυσα καὶ ἐπένθησα ἡμέρασ καὶ ἤμην νηστεύων καὶ προσευχόμενοσ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπα. μὴ δή, Κύριε ὁ Θεὸσ τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ἰσχυρόσ, ὁ μέγασ καὶ φοβερόσ, φυλάσσων τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεόσ σου τοῖσ ἀγαπῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖσ φυλάσσουσι τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ. ἔστω δὴ τὸ οὖσ σου προσέχον καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀνεῳγμένοι τοῦ ἀκοῦσαι προσευχὴν τοῦ δούλου σου, ἣν ἐγὼ προσεύχομαι ἐνώπιόν σου σήμερον ἡμέραν καὶ νύκτα περὶ υἱῶν Ἰσραὴλ δούλων σου. καὶ ἐξαγορεύσω ἐπὶ ἁμαρτίαισ υἱῶν Ἰσραήλ, ἃσ ἡμάρτομέν σοι. καὶ ἐγὼ καὶ ὁ οἶκοσ πατρόσ μου ἡμάρτομεν. διαλύσει διελύσαμεν πρόσ σε. καὶ οὐκ ἐφυλάξαμεν τὰσ ἐντολὰσ καὶ τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα, ἃ ἐνετείλω τῷ Μωυσῇ παιδί σου. μνήσθητι δὴ τὸν λόγον, ὃν ἐνετείλω τῷ Μωυσῇ παιδί σου λέγων. ὑμεῖσ ἐὰν ἀσυνθετήσητε, ἐγὼ διασκορπιῶ ὑμᾶσ ἐν τοῖσ λαοῖσ. καὶ ἐὰν ἐπιστρέψητε πρόσ με καὶ φυλάξητε τὰσ ἐντολάσ μου καὶ ποιήσητε αὐτάσ, ἐὰν ᾖ ἡ διασπορὰ ὑμῶν ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, ἐκεῖθεν συνάξω αὐτοὺσ καὶ εἰσάξω αὐτοὺσ εἰσ τὸν τόπον, ὃν ἐξελεξάμην κατασκηνῶσαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. καὶ αὐτοὶ παῖδέσ σου καὶ λαόσ σου, οὓσ ἐλυτρώσω ἐν τῇ δυνάμει σου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ. μὴ δή, Κύριε. ἀλλὰ ἔστω τὸ οὖσ σου προσέχον εἰσ τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου καὶ εἰσ τὴν προσευχὴν παίδων σου τῶν θελόντων φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου. καὶ εὐόδωσον δὴ τῷ παιδί σου σήμερον καὶ δὸσ αὐτὸν εἰσ οἰκτιρμοὺσ ἐνώπιον τοῦ ἀνδρὸσ τούτου. καὶ ἐγὼ ἤμην οἰνοχόοσ τῷ βασιλεῖ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν μηνὶ Νισὰν ἔτουσ εἰκοστοῦ Ἀρθασασθὰ βασιλεῖ καὶ ἦν ὁ οἶνοσ ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἔλαβον τὸν οἶνον καὶ ἔδωκα τῷ βασιλεῖ, καὶ οὐκ ἦν ἕτεροσ ἐνώπιον αὐτοῦ.

καὶ εἶπέ μοι ὁ βασιλεύσ. διατί τὸ πρόσωπόν σου πονηρὸν καὶ οὐκ εἶ μετριάζων̣ καὶ οὐκ ἔστι τοῦτο, εἰ μὴ πονηρία καρδίασ. καὶ ἐφοβήθην πολὺ σφόδρα, καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ. ὁ βασιλεὺσ εἰσ τὸν αἰῶνα ζήτω. διατί οὐ μὴ γένηται πονηρὸν τὸ πρόσωπόν μου, διότι ἡ πόλισ, οἶκοσ μνημείων πατέρων μου, ἠρημώθη καὶ αἱ πύλαι αὐτῆσ κατεβρώθησαν ἐν πυρί̣ καὶ εἶπέ μοι ὁ βασιλεύσ. περὶ τίνοσ τοῦτο σὺ ζητεῖσ̣ καὶ προσηυξάμην πρὸσ τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ. εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθόν, καὶ εἰ ἀγαθυνθήσεται ὁ παῖσ σου ἐνώπιόν σου ὥστε πέμψαι αὐτὸν ἐν Ἰούδᾳ εἰσ πόλιν μνημείων πατέρων μου, καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτήν. καὶ εἶπέ μοι ὁ βασιλεὺσ καὶ ἡ παλλακὴ ἡ καθημένη ἐχόμενα αὐτοῦ. ἕωσ πότε ἔσται ἡ πορεία σου καὶ πότε ἐπιστρέψεισ̣ καὶ ἠγαθύνθη ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἀπέστειλέ με, καὶ ἔδωκα αὐτῷ ὅρον, καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ. εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθόν, δότω μοι ἐπιστολὰσ πρὸσ τοὺσ ἐπάρχουσ πέραν τοῦ ποταμοῦ ὥστε παραγαγεῖν με, ἕωσ ἔλθω ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ ἐπιστολὴν ἐπὶ Ἀσὰφ φύλακα τοῦ παραδείσου, ὅσ ἐστι τῷ βασιλεῖ, ὥστε δοῦναί μοι ξύλα στεγάσαι τὰσ πύλασ καὶ εἰσ τὸ τεῖχοσ τῆσ πόλεωσ καὶ εἰσ οἶκον, ὃν εἰσελεύσομαι εἰσ αὐτόν. καὶ ἔδωκέ μοι ὁ βασιλεὺσ ὡσ χεὶρ Θεοῦ ἡ ἀγαθή. καὶ ἦλθον πρὸσ τοὺσ ἐπάρχουσ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἔδωκα αὐτοῖσ τὰσ ἐπιστολὰσ τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἀπέστειλε μετ’ ἐμοῦ ὁ βασιλεὺσ ἀρχηγοὺσ δυνάμεωσ καὶ ἱππεῖσ. καὶ ἤκουσε Σαναβαλλὰτ ὁ Ἀρωνὶ καὶ Τωβία ὁ δοῦλοσ Ἀμμωνί, καὶ πονηρὸν αὐτοῖσ ἐγένετο ὅτι ἥκει ὁ ἄνθρωποσ ζητῆσαι ἀγαθὸν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. Καὶ ἦλθον εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἤμην ἐκεῖ ἡμέρασ τρεῖσ. καὶ ἀνέστην νυκτὸσ ἐγὼ καὶ ἄνδρεσ ὀλίγοι μετ’ ἐμοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλα ἀνθρώπῳ τί ὁ Θεὸσ δίδωσιν εἰσ καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι μετὰ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ κτῆνοσ οὐκ ἔστι μετ’ ἐμοῦ, εἰ μὴ τὸ κτῆνοσ, ᾧ ἐγὼ ἐπιβαίνω ἐπ’ αὐτῷ. καὶ ἐξῆλθον ἐν πύλῃ τοῦ Γωληλὰ καὶ πρὸσ στόμα πηγῆσ τῶν συκῶν καὶ εἰσ πύλην τῆσ κοπρίασ καὶ ἤμην συντρίβων ἐν τῷ τείχει Ἱερουσαλήμ, ὃ αὐτοὶ καθαιροῦσι καὶ πύλαι αὐτῆσ κατεβρώθησαν πυρί. καὶ παρῆλθον ἐπὶ πύλην τοῦ Αἴ̈ν καὶ εἰσ κολυμβήθραν τοῦ βασιλέωσ, καὶ οὐκ ἦν τόποσ τῷ κτήνει παρελθεῖν ὑποκάτω μου. καὶ ἤμην ἀναβαίνων ἐν τῷ τείχει χειμάρρου νυκτὸσ καὶ ἤμην συντρίβων ἐν τῷ τείχει, καὶ ἤμην ἐν πύλῃ τῆσ φάραγγοσ καὶ ἐπέστρεψα. τότε οἱ φυλάσσοντεσ οὐκ ἔγνωσαν τί ἐπορεύθην καὶ τί ἐγὼ ποιῶ, καὶ τοῖσ Ἰουδαίοισ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ ἐντίμοισ καὶ τοῖσ στρατηγοῖσ καὶ τοῖσ καταλοίποισ τοῖσ ποιοῦσι τὰ ἔργα, ἕωσ τότε οὐκ ἀπήγγειλα. καὶ εἶπα πρὸσ αὐτούσ. ὑμεῖσ βλέπετε τὴν πονηρίαν ταύτην, ἐν ᾗ ἐσμεν ἐν αὐτῇ, πῶσ Ἱερουσαλὴμ ἔρημοσ καὶ αἱ πύλαι αὐτῆσ ἐδόθησαν πυρί. δεῦτε καὶ διοικοδομήσωμεν τὸ τεῖχοσ Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἐσόμεθα ἔτι ὄνειδοσ. καὶ ἀπήγγειλα αὐτοῖσ τὴν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἥ ἐστιν ἀγαθὴ ἐπ’ ἐμέ, καὶ τοὺσ λόγουσ τοῦ βασιλέωσ, οὓσ εἶπέ μοι, καὶ εἶπα. ἀναστῶμεν καὶ οἰκοδομήσωμεν. καὶ ἐκραταιώθησαν αἱ χεῖρεσ αὐτῶν εἰσ τὸ ἀγαθόν. καὶ ἤκουσε Σαναβαλλὰτ ὁ Ἀρωνὶ καὶ Τωβία ὁ δοῦλοσ ὁ Ἀμμωνὶ καὶ Γησὰμ ὁ Ἀραβὶ καὶ ἐξεγέλασαν ἡμᾶσ καὶ ἦλθον ἐφ’ ἡμᾶσ καὶ εἶπαν. τί τὸ ρῆμα τοῦτο, ὃ ὑμεῖσ ποιεῖτε̣ ᾖ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμεῖσ ἀποστατεῖτε̣ καὶ ἐπέστρεψα αὐτοῖσ λόγον καὶ εἶπα αὐτοῖσ. ὁ Θεὸσ τοῦ οὐρανοῦ, αὐτὸσ εὐοδώσει ἡμῖν, καὶ ἡμεῖσ δοῦλοι αὐτοῦ καθαροί, καὶ οἰκοδομήσομεν. καὶ ὑμῖν οὐκ ἔστι μερὶσ καὶ δικαιοσύνη καὶ μνημόσυνον ἐν Ἱερουσαλήμ. ΚΑΙ ἀνέστη Ἐλιασοὺβ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖσ καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πύλην τὴν προβατικήν. αὐτοὶ ἡγίασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρασ αὐτῆσ καὶ ἕωσ πύργου τῶν ἑκατὸν ἡγίασαν ἕωσ πύργου Ἀναμεὴλ

καὶ ἐπὶ χεῖρασ ἀνδρῶν υἱῶν Ἱεριχὼ καὶ ἐπὶ χεῖρασ υἱῶν Ζακχούρ, υἱοῦ Ἀμαρί. καὶ τὴν πύλην τὴν ἰχθυηρὰν ᾠκοδόμησαν υἱοὶ Ἀσανά. αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρασ αὐτῆσ καὶ κλεῖθρα αὐτῆσ καὶ μοχλοὺσ αὐτῆσ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν ἀπὸ Ραμὼθ υἱὸσ Οὐρία, υἱοῦ Ἀκκώσ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχε Μοσολλὰμ υἱὸσ Βαραχίου υἱοῦ Μαζεβήλ, καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχε Σαδὼκ υἱὸσ Βαανά. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχοσαν οἱ Θεκωί̈μ, καὶ ἀδωρηὲμ οὐκ εἰσήνεγκαν τράχηλον αὐτῶν εἰσ δουλείαν αὐτῶν. καὶ τὴν πύλην Ἰασαναί̈ ἐκράτησαν Ἰωϊδὰ υἱὸσ Φασὲκ καὶ Μεσουλὰμ υἱὸσ Βασωδία. αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρασ αὐτῆσ καὶ κλεῖθρα αὐτῆσ καὶ μοχλοὺσ αὐτῆσ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησαν Μαλτίασ ὁ Γαβαωνίτησ καὶ Εὐάρων ὁ Μηρωνωθίτησ, ἄνδρεσ τῆσ Γαβαὼν καὶ τῆσ Μασφὰ ἕωσ θρόνου τοῦ ἄρχοντοσ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ παρ’ αὐτὸν παρησφαλίσατο Ὀζιὴλ υἱὸσ Ἀραχίου πυρωτῶν. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ἀνανίασ υἱὸσ τοῦ Ρωκεί̈μ, καὶ κατέλιπον Ἱερουσαλὴμ ἕωσ τοῦ τείχουσ τοῦ πλατέοσ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησε Ραφαί̈α υἱὸσ Σούρ, ἄρχων ἡμίσουσ περιχώρου Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ἰεδαί̈α υἱὸσ Ἐρωμὰφ καὶ κατέναντι οἰκίασ αὐτοῦ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ἀττοὺθ υἱὸσ Ἀσαβανία. καὶ δεύτεροσ ἐκράτησε Μελχίασ υἱὸσ Ἠρὰμ καὶ Ἀσοὺβ υἱὸσ Φαὰτ Μωὰβ καὶ ἕωσ πύργου τῶν θαννουρίμ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησε Σαλλοὺμ υἱὸσ Ἀλλωῆσ ἄρχων ἡμίσουσ περιχώρου Ἱερουσαλήμ, αὐτὸσ καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτοῦ. τὴν πύλην τῆσ φάραγγοσ ἐκράτησαν Ἀνοὺν καὶ οἱ κατοικοῦντεσ Ζανώ. αὐτοὶ ᾠκοδόμησαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρασ αὐτῆσ καὶ κλεῖθρα αὐτῆσ καὶ μοχλοὺσ αὐτῆσ καὶ χιλίουσ πήχεισ ἐν τῷ τείχει ἕωσ τῆσ πύλησ τῆσ κοπρίασ. καὶ τὴν πύλην τῆσ κοπρίασ ἐκράτησε Μελχία υἱὸσ Ρηχὰβ ἄρχων περιχώρου Βηθακχαρίμ, αὐτὸσ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἐσκέπασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρασ αὐτῆσ καὶ κλεῖθρα αὐτῆσ καὶ μοχλοὺσ αὐτῆσ. τὴν δὲ πύλην τῆσ πηγῆσ ἠσφαλίσατο Σαλωμὼν υἱὸσ Χολεζὲ ἄρχων μέρουσ τῆσ Μασφά. αὐτὸσ ἐξῳκοδόμησεν αὐτὴν καὶ ἐστέγασεν αὐτὴν καὶ ἔστησε τὰσ θύρασ αὐτῆσ καὶ μοχλοὺσ αὐτῆσ καὶ τὸ τεῖχοσ κολυμβήθρασ τῶν κωδίων τῇ κουρᾷ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἕωσ τῶν κλιμάκων τῶν καταβαινουσῶν ἀπὸ πόλεωσ Δαυίδ. ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησε Νεεμίασ υἱὸσ Ἀζαβοὺχ ἄρχων ἡμίσουσ περιχώρου Βηθσοὺρ ἕωσ κήπου τάφου Δαυὶδ καὶ ἕωσ τῆσ κολυμβήθρασ τῆσ γεγονυίασ καὶ ἕωσ Βηθαγγαρίμ. ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησαν οἱ Λευῖται, Ραοὺμ υἱὸσ Βανί. ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ἀσαβία ἄρχων ἡμίσουσ περιχώρου Κεϊλὰ τῷ περιχώρῳ αὐτοῦ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν ἀδελφοὶ αὐτῶν Βενεί̈ υἱὸσ Ἠναδὰδ ἄρχων ἡμίσουσ περιχώρου Κεϊλά. καὶ ἐκράτησαν ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ Ἀζοὺρ υἱὸσ Ἰησοῦ, ἄρχων τοῦ Μασφαί, μέτρον δεύτερον πύργου ἀναβάσεωσ τῆσ συναπτούσησ τῆσ γωνίασ. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Βαροὺχ υἱὸσ Ζαβοῦ μέτρον δεύτερον ἀπὸ τῆσ γωνίασ ἕωσ θύρασ Βηθελιασοὺβ τοῦ ἱερέωσ τοῦ μεγάλου. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Μεραμὼθ υἱὸσ Οὐρία, υἱοῦ Ἀκκώσ, μέτρον δεύτερον ἀπὸ θύρασ Βηθελιασοὺβ ἕωσ ἐκλείψεωσ Βηθελιασούβ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖσ ἄνδρεσ Ἐκχεχάρ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Βενιαμὶν καὶ Ἀσοὺβ κατέναντι οἴκου αὐτῶν. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Ἀζαρίασ υἱὸσ Μαασίου, υἱοῦ Ἀνανία ἐχόμενα οἴκου αὐτοῦ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Βανὶ υἱὸσ Ἀδὰδ μέτρον δεύτερον ἀπὸ Βηθαζαρία ἕωσ τῆσ γωνίασ καὶ ἕωσ τῆσ καμπῆς Φαλὰχ υἱοῦ Εὐζαί̈ ἐξεναντίασ τῆσ γωνίασ, καὶ ὁ πύργοσ ὁ ἐξέχων ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέωσ ὁ ἀνώτεροσ ὁ τῆσ αὐλῆσ τῆσ φυλακῆσ. καὶ μετ’ αὐτὸν Φαδαί̈α υἱὸσ Φόροσ. καὶ οἱ ναθινὶμ ἦσαν οἰκοῦντεσ ἐν τῷ Ὠφὰλ ἕωσ κήπου πύλησ τοῦ ὕδατοσ εἰσ ἀνατολάσ, καὶ ὁ πύργοσ ὁ ἐξέχων. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ Θεκωί̈μ μέτρον δεύτερον ἐξεναντίασ τοῦ πύργου τοῦ μεγάλου τοῦ ἐξέχοντοσ καὶ ἕωσ τοῦ τείχουσ τοῦ Ὀφλά. ἀνώτερον πύλησ τῶν ἵππων ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖσ, ἀνὴρ ἐξεναντίασ οἴκου ἑαυτοῦ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Σαδδοὺκ υἱὸσ Ἐμμὴρ ἐξεναντίασ οἴκου ἑαυτοῦ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Σαμαί̈α υἱὸσ Σεχενία φύλαξ τῆσ πύλησ τῆσ ἀνατολῆσ. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Ἀνανία υἱὸσ Σελεμία καὶ Ἀνὼμ υἱὸσ Σελέφ, ὁ ἕκτοσ, μέτρον δεύτερον. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Μεσουλὰμ υἱὸσ Βαραχία ἐξεναντίασ γαζοφυλακίου αὐτοῦ. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησε Μελχία υἱὸσ τοῦ Σαρεφὶ ἕωσ Βηθαναθινὶμ καὶ οἱ ροπωπῶλαι ἀπέναντι πύλησ τοῦ Μαφεκὰδ καὶ ἕωσ ἀναβάσεωσ τῆσ καμπῆσ. καὶ ἀνὰ μέσον τῆσ πύλησ τῆσ προβατικῆσ ἐκράτησαν οἱ χαλκεῖσ καὶ οἱ ροπωπῶλαι. Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσε Σαναβαλλὰτ ὅτι ἡμεῖσ οἰκοδομοῦμεν τὸ τεῖχοσ, καὶ πονηρὸν αὐτῷ ἐφάνη, καὶ ὠργίσθη ἐπὶ πολὺ καὶ ἐξεγέλα ἐπὶ τοῖσ Ἰουδαίοισ. καὶ εἶπεν ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. αὕτη ἡ δύναμισ Σομόρων, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι οὗτοι οἰκοδομοῦσι τὴν ἑαυτῶν πόλιν̣ ἆρα θυσιάζουσιν̣ ἆρα δυνήσονται̣ καὶ σήμερον ἰάσονται τοὺσ λίθουσ μετὰ τὸ χῶμα γενέσθαι γῆσ καυθέντασ̣ καὶ Τωβίασ ὁ Ἀμμανίτησ ἐχόμενα αὐτοῦ ἦλθε καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. μὴ θυσιάζουσιν ἢ φάγονται ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν̣ οὐχὶ ἀναβήσεται ἀλώπηξ καὶ καθελεῖ τὸ τεῖχοσ λίθων αὐτῶν̣ ἄκουσον, ὀ Θεὸσ ἡμῶν, ὅτι ἐγενήθημεν εἰσ μυκτηρισμόν, καὶ ἐπίστρεψον ὀνειδισμὸν αὐτῶν εἰσ κεφαλὴν αὐτῶν καὶ δὸσ αὐτοὺσ εἰσ μυκτηρισμὸν ἐν γῇ αἰχμαλωσίασ καὶ μὴ καλύψῃσ ἐπὶ ἀνομίαν. ΚΑΙ ἐγένετο ὡσ ἤκουσε Σαναβαλλὰτ καὶ Τωβία καὶ οἱ Ἄραβεσ καὶ οἱ Ἀμμανῖται ὅτι ἀνέβη ἡ φυὴ τοῖσ τείχεσιν Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀναφράσσεσθαι, καὶ πονηρὸν αὐτοῖσ ἐφάνη σφόδρα.

καὶ συνήχθησαν πάντεσ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐλθεῖν παρατάξασθαι ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ποιῆσαι αὐτὴν ἀφανῆ. καὶ προσηυξάμεθα πρὸσ τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ ἐστήσαμεν προφύλακασ ἐπ’ αὐτοὺσ ἡμέρασ καὶ νυκτὸσ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ εἶπεν Ἰούδασ. συνετρίβη ἡ ἰσχὺσ τῶν ἐχθρῶν, καὶ ὁ χοῦσ πολύσ, καὶ ἡμεῖσ οὐ δυνησόμεθα οἰκοδομεῖν ἐν τῷ τείχει. καὶ εἶπαν οἱ θλίβοντεσ ἡμᾶσ. οὐ γνώσονται καὶ οὐκ ὄψονται ἕωσ ὅτου ἔλθωμεν εἰσ μέσον αὐτῶν καὶ φονεύσωμεν αὐτοὺσ καὶ καταπαύσωμεν τὸ ἔργον. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤλθοσαν οἱ Ἰουδαῖοι οἱ οἰκοῦντεσ ἐχόμενα αὐτῶν καὶ εἴποσαν ἡμῖν. ἀναβαίνουσιν ἐκ πάντων τῶν τόπων ἐφ’ ἡμᾶσ. καὶ ἔστησα εἰσ τὰ κατώτατα τοῦ τόπου κατόπισθεν τοῦ τείχουσ ἐν τοῖσ σκεπεινοῖσ καὶ ἔστησα τὸν λαὸν κατὰ δήμουσ μετὰ ρομφαιῶν αὐτῶν, λόγχασ αὐτῶν καὶ τόξα αὐτῶν. καὶ εἶδον καὶ ἀνέστην καὶ εἶπα πρὸσ τοὺσ ἐντίμουσ καὶ πρὸσ τοὺσ στρατηγοὺσ καὶ πρὸσ τοὺσ καταλοίπουσ τοῦ λαοῦ. μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. μνήσθητε τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τοῦ μεγάλου καὶ φοβεροῦ καὶ παρατάξασθε περὶ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν, θυγατέρων ὑμῶν, γυναικῶν ὑμῶν καὶ οἴκων ὑμῶν. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἥκουσαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ὅτι ἐγνώσθη ἡμῖν καὶ διεσκέδασεν ὁ Θεὸσ τὴν βουλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπεστρέψαμεν πάντεσ ἡμεῖσ εἰσ τὸ τεῖχοσ, ἀνὴρ εἰσ τὸ ἔργον αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ ἥμισυ τῶν ἐκτετιναγμένων ἐποίουν τὸ ἔργον καὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ λόγχαι καὶ θυρεοὶ καὶ τόξα καὶ θώρακεσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ ὀπίσω παντὸσ οἴκου Ἰούδα τῶν οἰκοδομούντων ἐν τῷ τείχει, καὶ οἱ αἴροντεσ ἐν τοῖσ ἀρτῆρσιν ἐν ὅπλοισ. ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτοῦ τὸ ἔργον καὶ ἐν μιᾷ ἐκράτει τὴν βολίδα. καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀνὴρ ρομφαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένοσ ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ᾠκοδομοῦσαν καὶ ὁ σαλπίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ. καὶ εἶπα πρὸσ τοὺσ ἐντίμουσ καὶ πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ πρὸσ τοὺσ καταλοίπουσ τοῦ λαοῦ. τὸ ἔργον πλατὺ καὶ πολύ, καὶ ἡμεῖσ σκορπιζόμεθα ἐπὶ τοῦ τείχουσ μακρὰν ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. ἐν τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀκούσητε τὴν φωνὴν τῆσ κερατίνησ, ἐκεῖ συναχθήσεσθε πρὸσ ἡμᾶσ, καὶ ὁ Θεὸσ ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν. καὶ ἡμεῖσ ποιοῦντεσ τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρατοῦντεσ τὰσ λόγχασ ἀπὸ ἀναβάσεωσ τοῦ ὄρθρου ἕωσ ἐξόδου τῶν ἄστρων. καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἶπα τῷ λαῷ. ἕκαστοσ μετὰ τοῦ νεανίσκου αὐτοῦ αὐλίσθητε ἐν μέσῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστω ὑμῖν ἡ νὺξ προφυλακὴ καὶ ἡ ἡμέρα ἔργον. καὶ ἤμην ἐγὼ καὶ οἱ ἄνδρεσ τῆσ προφυλακῆσ ὀπίσω μου, καὶ οὐκ ἦν ἐξ ἡμῶν ἐκδιδυσκόμενοσ ἀνὴρ τά ἱμάτια αὐτοῦ. ΚΑΙ ἡ κραυγὴ τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αὐτῶν μεγάλη πρὸσ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῶν τοὺσ Ἰουδαίουσ.

καὶ ἦσάν τινεσ λέγοντεσ. ἐν υἱοῖσ ἡμῶν καὶ ἐν θυγατράσιν ἡμῶν ἡμεῖσ πολλοί. καὶ ληψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα καὶ ζησόμεθα. καὶ εἰσί τινεσ λέγοντεσ. ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνεσ ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν, ἡμεῖσ διεγγυῶμεν, καὶ ληψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα. καὶ εἰσί τινεσ λέγοντεσ. ἐδανεισάμεθα ἀργύριον εἰσ φόρουσ τοῦ βασιλέωσ, ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνεσ ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν. καὶ νῦν ὡσ σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν, ὡσ υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν. καὶ ἰδοὺ ἡμεῖσ καταδυναστεύομεν τοὺσ υἱοὺσ ἡμῶν καὶ τὰσ θυγατέρασ ἡμῶν εἰσ δούλουσ, καί εἰσιν ἀπὸ θυγατέρων ἡμῶν καταδυναστευόμεναι, καὶ οὐκ ἔστι δύναμισ χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνεσ ἡμῶν τοῖσ ἐντίμοισ. καὶ ἐλυπήθην σφόδρα, καθὼσ ἤκουσα τὴν κραυγὴν αὐτῶν καὶ τοὺσ λόγουσ τούτουσ. καὶ ἐβουλεύσατο καρδία μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐμαχεσάμην πρὸσ τοὺσ ἐντίμουσ καὶ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ εἶπα αὐτοῖσ. ἀπαιτήσει ἀνὴρ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἃ ὑμεῖσ ἀπαιτεῖτε. καὶ ἔδωκα ἐπ’ αὐτοὺσ ἐκκλησίαν μεγάλην καὶ εἶπα αὐτοῖσ. ἡμεῖσ κεκτήμεθα τοὺσ ἀδελφοὺσ ἡμῶν τοὺσ Ἰουδαίουσ τοὺσ πωλουμένουσ τοῖσ ἔθνεσιν ἐν ἑκουσίῳ ἡμῶν. καὶ ὑμεῖσ πωλεῖτε τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν καὶ παραδοθήσονται ἡμῖν̣ καὶ ἡσύχασαν καὶ οὐχ εὕροσαν λόγον. καὶ εἶπα. οὐκ ἀγαθὸσ ὁ λόγοσ, ὃν ὑμεῖσ ποιεῖτε. οὐχ οὕτωσ ἐν φόβῳ Θεοῦ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε ἀπὸ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ γνωστοί μου καὶ ἐγὼ ἐθήκαμεν ἑαυτοῖσ ἀργύριον καὶ σῖτον. ἐγκατελίπομεν δὴ τὴν ἀπαίτησιν ταύτην. ἐπιστρέψατε δὴ αὐτοῖσ ὡσ σήμερον ἀγροὺσ αὐτῶν καὶ ἀμπελῶνασ αὐτῶν καὶ ἐλαιῶνασ αὐτῶν καὶ οἰκίασ αὐτῶν. καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγκατε αὐτοῖσ. καὶ εἶπαν. ἀποδώσομεν, καὶ παρ’ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν, οὕτωσ ποιήσομεν καθὼσ σὺ λέγεισ. καὶ ἐκάλεσα τοὺσ ἱερεῖσ καὶ ὥρκισα αὐτοὺσ ποιῆσαι ὡσ τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα καὶ εἶπα. οὕτωσ ἐκτινάξαι ὁ Θεὸσ πάντα ἄνδρα, ὃσ οὐ στήσει τὸν λόγον τοῦτον, ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐκ κόπου αὐτοῦ, καὶ ἔσται οὕτωσ ἐκτετιναγμένοσ καὶ κενόσ. καὶ εἶπε πᾶσα ἡ ἐκκλησία. ἀμήν, καὶ ἤνεσαν τὸν Κύριον. καὶ ἐποίησεν ὁ λαὸσ τὸ ρῆμα τοῦτο. Ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ, ἧσ ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰσ ἄρχοντα αὐτῶν ἐν γῇ Ἰούδα, ἀπὸ ἔτουσ εἰκοστοῦ καὶ ἕωσ ἔτουσ τριακοστοῦ καὶ δευτέρου τῷ Ἀρθασασθὰ ἔτη δώδεκα, ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον. καὶ τὰσ βίασ τὰσ πρώτασ, ἃσ πρὸ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ’ αὐτούσ, καὶ ἐλάβοσαν παρ’ αὐτῶν ἐν ἄρτοισ καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον, δίδραχμα τεσσαράκοντα, καὶ οἱ ἐκτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν. κἀγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτωσ ἀπὸ προσώπου φόβου Θεοῦ. καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχουσ τούτων οὐκ ἐκράτησα, ἀγρὸν οὐκ ἐκτησάμην, καὶ πάντεσ οἱ συνηγμένοι ἐκεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον. καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἄνδρεσ, καὶ ἐρχόμενοι πρὸσ ἡμᾶσ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ἐπὶ τράπεζάν μου. καὶ ἦν γινόμενον εἰσ ἡμέραν μίαν μόσχοσ εἷσ καὶ πρόβατα ἓξ ἐκλεκτὰ καὶ χίμαροσ ἐγίνοντό μοι καὶ ἀνὰ μέσον δέκα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνοσ τῷ πλήθει. καὶ σὺν τούτοισ ἄρτουσ τῆσ βίασ οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. μνήσθητί μου, ὁ Θεόσ, εἰσ ἀγαθὸν πάντα ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ τούτῳ. ΚΑΙ ἐγένετο καθὼσ ἠκούσθη τῷ Σαναβαλλὰτ καὶ Τωβίᾳ καὶ τῷ Γησὰμ τῷ Ἀραβὶ καὶ τοῖσ καταλοίποισ ἐχθρῶν ἡμῶν ὅτι ᾠκοδόμησα τὸ τεῖχοσ, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτοῖσ πνοή. ἕωσ τοῦ καιροῦ ἐκείνου θύρασ οὐκ ἐπέστησα ἐν ταῖσ πύλαισ.

καὶ ἀπέστειλε Σαναβαλλὰτ καὶ Γησὰμ πρόσ με λέγων. δεῦρο καὶ συναχθῶμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν ταῖσ κώμαισ ἐν πεδίῳ Ὠνώ. καὶ αὐτοὶ λογιζόμενοι ποιῆσαί μοι πονηρίαν. καὶ ἀπέστειλα ἐπ’ αὐτοὺσ ἀγγέλουσ λέγων. ἔργον μέγα ἐγὼ ποιῶ καὶ οὐ δυνήσομαι καταβῆναι, μή ποτε καταπαύσῃ τὸ ἔργον. ὡσ ἂν τελειώσω αὐτό, καταβήσομαι πρὸσ ὑμᾶσ. καὶ ἀπέστειλαν πρόσ με ὡσ τὸ ρῆμα τοῦτο, καὶ ἀπέστειλα αὐτοῖσ κατὰ ταῦτα. καὶ ἀπέστειλε πρόσ με Σαναβαλλὰτ τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἐπιστολὴν ἀνεῳγμένην ἐν χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ. «̓Εν ἔθνεσιν ἠκούσθη ὅτι σὺ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι λογίζεσθε ἀποστατῆσαι, διὰ τοῦτο σὺ οἰκοδομεῖσ τὸ τεῖχοσ, καὶ σὺ ἔσῃ αὐτοῖσ εἰσ βασιλέα. καὶ πρὸσ τούτοισ προφήτασ ἔστησασ σεαυτῷ, ἵνα καθίσῃσ ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰούδα. καὶ νῦν ἀπαγγελήσονται τῷ βασιλεῖ οἱ λόγοι οὗτοι. καὶ νῦν δεῦρο βουλευσώμεθα ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἀπέστειλα πρὸσ αὐτὸν λέγων. οὐκ ἐγενήθη ὡσ οἱ λόγοι οὗτοι, ὡσ σὺ λέγεισ, ὅτι ἀπὸ καρδίασ σου σὺ ψεύδῃ αὐτούσ. ὅτι πάντεσ φοβερίζουσιν ἡμᾶσ λέγοντεσ. ἐκλυθήσονται αἱ χεῖρεσ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἔργου τούτου, καὶ οὐ ποιηθήσεται. καὶ νῦν ἐκραταίωσα τὰσ χεῖράσ μου». Κἀγὼ εἰσῆλθον εἰσ οἶκον Σεμεί̈ υἱοῦ Δαλαί̈α, υἱοῦ Μεταβεήλ —καὶ αὐτὸσ συνεχόμενοσ— καὶ εἶπε. συναχθῶμεν εἰσ οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ αὐτοῦ καὶ κλείσωμεν τὰσ θύρασ αὐτοῦ, ὅτι ἔρχονται νυκτὸσ φονεῦσαί σε. καὶ εἶπα. τίσ ἐστιν ὁ ἀνήρ, ὃσ εἰσελεύσεται εἰσ τὸν οἶκον καὶ ζήσεται̣ καὶ ἐπέγνων καὶ ἰδοὺ ὁ Θεὸσ οὐκ ἀπέστειλεν αὐτόν, ὅτι ἡ προφητεία λόγοσ κατ’ ἐμοῦ, καὶ Τωβίασ καὶ Σαναβαλλὰτ ἐμισθώσαντο ἐπ’ ἐμὲ ὄχλον, ὅπωσ φοβηθῶ καὶ ποιήσω οὕτωσ καὶ ἁμάρτω καὶ γένωμαι αὐτοῖσ εἰσ ὄνομα πονηρόν, ὅπωσ ὀνειδίσωσί με. μνήσθητι, ὁ Θεόσ, Τωβία καὶ Σαναβαλλάτ, ὡσ τὰ ποιήματα αὐτοῦ ταῦτα, καὶ τῷ Νωαδίᾳ τῷ προφήτῃ καὶ τοῖσ καταλοίποισ τῶν προφητῶν, οἳ ἦσαν φοβερίζοντέσ με. Καὶ ἐτελέσθη τὸ τεῖχοσ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ Ἐλοὺλ μηνὸσ εἰσ πεντήκοντα καὶ δύο ἡμέρασ. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν πάντεσ οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, καὶ ἐφοβήθησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, καὶ ἐπέπεσε φόβοσ σφόδρα ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτῶν, καὶ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦτο. καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἀπὸ πολλῶν ἐντίμων Ἰούδα ἐπιστολαὶ ἐπορεύοντο πρὸσ Τωβίαν, καὶ αἱ Τωβία ἤρχοντο πρὸσ αὐτούσ, ὅτι πολλοὶ ἐν Ἰούδᾳ ἔνορκοι ἦσαν αὐτῷ, ὅτι γαμβρὸσ ἦν τοῦ Σεχενία υἱοῦ Ἡραέ, καὶ Ἰωνὰν υἱὸσ αὐτοῦ ἔλαβε τὴν θυγατέρα Μεσουλὰμ υἱοῦ Βαραχία εἰσ γυναῖκα. καὶ τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ ἦσαν λέγοντεσ πρόσ με καὶ λόγουσ μου ἦσαν ἐκφέροντεσ αὐτῷ, καὶ ἐπιστολὰσ ἀπέστειλε Τωβίασ φοβερίσαι με. ΚΑΙ ἐγένετο ἡνίκα ᾠκοδομήθη τὸ τεῖχοσ, καὶ ἔστησα τάσ θύρασ, καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ἄδοντεσ καὶ οἱ Λευῖται.

καὶ ἐνετειλάμην τῷ Ἀνανίᾳ ἀδελφῷ μου καὶ τῷ Ἀνανίᾳ ἄρχοντι τῆσ βιρὰ ἐν Ἱερουσαλήμ, ὅτι αὐτὸσ ὡσ ἀνὴρ ἀληθὴσ καὶ φοβούμενοσ τὸν Θεὸν παρὰ πολλούσ, καὶ εἶπα αὐτοῖσ. οὐκ ἀνοιγήσονται πύλαι Ἱερουσαλὴμ ἕωσ ἅμα τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔτι αὐτῶν γρηγορούντων κλειέσθωσαν αἱ θύραι καὶ σφηνούσθωσαν. καὶ στῆσον προφύλακασ οἰκούντων ἐν Ἱερουσαλήμ, ἀνὴρ ἐν προφυλακῇ αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἀπέναντι οἰκίασ αὐτοῦ. Καὶ ἡ πόλισ πλατεῖα καὶ μεγάλη, καὶ ὁ λαὸσ ὀλίγοσ ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ ἦσαν οἰκίαι ᾠκοδομημέναι. καὶ ἔδωκεν ὁ Θεὸσ εἰσ τὴν καρδίαν μου καὶ συνῆξα τοὺσ ἐντίμουσ καὶ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ τὸν λαὸν εἰσ συνοδίασ. καὶ εὗρον βιβλίον τῆσ συνοδίασ, οἳ ἀνέβησαν ἐν πρώτοισ, καὶ εὗρον γεγραμμένον ἐν αὐτῷ. καὶ οὗτοι υἱοὶ τῆσ χώρασ οἱ ἀναβάντεσ ἀπὸ αἰχμαλωσίασ τῆσ ἀποικίασ, ἧσ ἀπῴκισε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ καὶ ἐπέστρεψαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ εἰσ Ἰούδα ἀνὴρ εἰσ τὴν πόλιν αὐτοῦ μετὰ Ζοροβάβελ καὶ Ἰησοῦ καὶ Νεεμία Ἀζαρία καὶ Ρεελμὰ Ναεμανί, Μαρδοχαῖοσ, Βαλσάν, Μασφαράθ, Ἔσδρα, Βογουί̈α, Ἰναούμ, Βαανά, Μασφάρ, ἄνδρεσ λαοῦ Ἰσραήλ. υἱοὶ Φόροσ δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομηκονταδύο. υἱοὶ Σαφατία τριακόσιοι ἑβδομηκονταδύο. υἱοὶ Ἠρὰ ἑξακόσιοι πεντηκονταδύο. υἱοὶ Φαὰθ Μωὰβ τοῖσ υἱοῖσ Ἰησοῦ καὶ Ἰωὰβ δισχίλιοι ἑξακόσιοι δεκαοκτώ. υἱοὶ Αἰλὰμ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρεσ. υἱοὶ Ζαθουί̈α ὀκτακόσιοι τεσσαρακονταπέντε. υἱοὶ Ζακχοῦ ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα. υἱοὶ Βανουί̈ ἑξακόσιοι τεσσαρακονταοκτώ. υἱοὶ Βηβὶ ἑξακόσιοι εἰκοσιοκτώ. υἱοὶ Ἀσγὰδ δισχίλιοι τριακόσιοι εἰκοσιδύο. υἱοὶ Ἀδωνικὰμ ἑξακόσιοι ἑξηκονταεπτά. υἱοὶ Βαγοί̈ δισχίλιοι ἑξηκονταεπτά. υἱοὶ Ἠδὶν ἑξακόσιοι πεντηκονταπέντε. υἱοὶ Ἀτὴρ τῷ Ἐζεκίᾳ ἐνενηκονταοκτώ. υἱοὶ Ἠσὰμ τριακόσιοι εἰκοσιοκτώ. υἱοὶ Βεσεί̈ τριακόσιοι εἰκοσιτέσσαρεσ. υἱοὶ Ἀρὶφ ἑκατὸν δώδεκα. υἱοὶ Ἀσὲν διακόσιοι εἰκοσιτρεῖσ. υἱοὶ Γαβαὼν ἐνενηκονταπέντε. υἱοὶ Βαιθαλὲμ ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖσ. υἱοὶ Ἀτωφὰ πεντηκονταέξ. υἱοὶ Ἀναθὼθ ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ. ἄνδρεσ Βηθασμὼθ τεσσαρακονταδύο. ἄνδρεσ Καριαθαρίμ, Καφιρὰ καὶ Βηρὼθ ἑπτακόσιοι τεσσαρακοντατρεῖσ. ἄνδρεσ Ἀραμὰ καὶ Γαβαὰ ἑξακόσιοι εἴκοσιν. ἄνδρεσ Μαχεμὰσ ἑκατὸν εἰκοσιδύο. ἄνδρεσ Βαιθὴλ καὶ Αἴ̈ ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖσ. ἄνδρεσ Ναβία ἑκατὸν πεντηκονταδύο. ἄνδρεσ Ἠλαμαὰρ χίλιοι διακόσιοι πεντηκονταδύο. υἱοὶ Ἠρὰμ τριακόσιοι εἴκοσι. υἱοὶ Ἰεριχὼ τριακόσιοι τεσσαρακονταπέντε. υἱοὶ Λοδαδὶδ καὶ Ὠνὼ ἑπτακόσιοι εἰκοσιεῖσ. υἱοὶ Σανανὰ τρισχίλιοι ἐνακόσιοι τριάκοντα. οἱ ἱερεῖσ, υἱοὶ Ἰωδαὲ εἰσ οἶκον Ἰησοῦ ἐνακόσιοι ἑβδομηκοντατρεῖσ. υἱοὶ Ἐμμὴρ χίλιοι πεντηκονταδύο. υἱοὶ Φασεοὺρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαρακονταεπτά. υἱοὶ Ἠρὰμ χίλιοι δεκαεπτά. οἱ Λευῖται, υἱοὶ Ἰησοῦ τοῦ Καδμιὴλ τοῖσ υἱοῖσ τοῦ Οὐδουί̈α ἑβδομηκοντατέσσαρεσ. οἱ ἄδοντεσ, υἱοὶ Ἀσὰφ ἑκατὸν τεσσαρακονταοκτώ. οἱ πυλωροί, υἱοὶ Σαλούμ, υἱοὶ Ἀτήρ, υἱοὶ Τελμών, υἱοὶ Ἀκούβ, υἱοὶ Ἀτιτά, υἱοὶ Σαβί, ἑκατὸν τριακονταοκτώ. οἱναθινίμ, υἱοὶ Σηά, υἱοὶ Ἀσφά, υἱοὶ Ταβαώθ, υἱοὶ Κιράσ, υἱοὶ Ἀσουί̈α, υἱοὶ Φαδών, υἱοὶ Λαβανά, υἱοὶ Ἀγαβά, υἱοὶ Σελμεί̈, υἱοὶ Ἀνάν, υἱοὶ Γαδήλ, υἱοὶ Γαάρ, υἱοὶ Ρααί̈α, υἱοὶ Ρασσών, υἱοὶ Νεκωδά, υἱοὶ Γηζάμ, υἱοὶ Ὀζί, υἱοὶ Φεσή, υἱοὶ Βησί, υἱοὶ Μεϊνών, υἱοὶ Νεφωσασί, υἱοὶ Βακβούκ, υἱοὶ Ἀχιφά, υἱοὶ Ἀρούρ, υἱοὶ Βασαλώθ, υἱοὶ Μιδά, υἱοὶ Ἀδασάν, υἱοὶ Βαρκουέ, υἱοὶ Σισαράθ, υἱοὶ Θημά, υἱοὶ Νισιά, υἱοὶ Ἀτιφά, υἱοὶ δούλων Σαλωμών, υἱοὶ Σουτεί̈, υἱοὶ Σαφαράτ, υἱοὶ Φεριδά, υἱοὶ Ἰελήλ, υἱοὶ Δορκών, υἱοὶ Γαδαήλ, υἱοὶ Σαφατία, υἱοὶ Ἐττήλ, υἱοὶ Φακαράθ, υἱοὶ Σαβαί̈μ, υἱοὶ Ἠμίμ. πάντεσ οἱ ναθινίμ, καὶ υἱοὶ δούλων Σαλωμών, τριακόσιοι ἐνενηκονταδύο. καὶ οὗτοι ἀνέβησαν ἀπὸ Θελμελέθ, Θελαρησά, Χαρούβ, Ἠρών, Ἰεμὴρ καὶ οὐκ ἐδυνάσθησαν ἀπαγγεῖλαι οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν εἰ ἀπὸ Ἰσραήλ εἰσιν. υἱοὶ Δαλαία, υἱοὶ Τωβία, υἱοὶ Νεκωδά, ἑξακόσιοι τεσσαρακονταδύο. καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων υἱοὶ Ἐβία, υἱοὶ Ἀκώσ, υἱοὶ Βερζελλί, ὅτι ἔλαβον ἀπὸ θυγατέρων Βερζελλὶ τοῦ Γαλααδίτου γυναῖκασ καὶ ἐκλήθησαν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν. οὗτοι ἐζήτησαν γραφὴν αὐτῶν τῆσ συνοδίασ, καὶ οὐχ εὑρέθη, καὶ ἠγχιστεύθησαν ἀπὸ τῆσ ἱερατείασ, καὶ εἶπεν Ἀθερσασθά, ἵνα μὴ φάγωσιν ἀπὸ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, ἕωσ ἀναστῇ ἱερεὺσ φωτίσων. καὶ ἐγένετο πᾶσα ἡ ἐκκλησία ὡσεὶ τέσσαρεσ μυριάδεσ δισχίλιοι τριακόσιοι ἑξήκοντα, πάρεξ δούλων αὐτῶν καὶ παιδισκῶν αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά. καὶ ᾄδοντεσ καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε. ὄνοι δισχίλιοι ἑπτακόσιοι. καὶ ἀπὸ μέρουσ ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν εἰσ τὸ ἔργον τῷ Νεεμίᾳ εἰσ θησαυρὸν χρυσοῦσ χιλίουσ, φιάλασ πεντήκοντα καὶ χωθωνὼθ τῶν ἱερέων τριάκοντα. καὶ ἀπὸ ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν εἰσ θησαυροὺσ τοῦ ἔργου χρυσοῦ νομίσματοσ δύο μυριάδασ καὶ ἀργυρίου μνᾶσ δισχιλίασ τριακοσίασ, καὶ ἔδωκαν οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ χρυσίου δύο μυριάδασ καὶ ἀργυρίου μνᾶσ δισχιλίασ διακοσίασ καὶ χωθωνὼθ τῶν ἱερέων ἑξηκονταεπτά. καί ἐκάθισαν οἱ ἱερεῖσ καὶ Λευῖται καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντεσ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ναθινὶμ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν. ΚΑΙ ἔφθασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομοσ ‐καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν‐ καὶ συνήχθησαν πᾶσ ὁ λαὸσ ὡσ ἀνὴρ εἷσ εἰσ τὸ πλάτοσ τὸ ἔμπροσθεν πύλησ τοῦ ὕδατοσ. καὶ εἶπαν τῷ Ἔσδρᾳ τῷ γραμματεῖ ἐνέγκαι τὸ βιβλίον νόμου Μωυσῆ, ὃν ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Ἰσραήλ.

καὶ ἤνεγκεν Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ τὸν νόμον ἐνώπιον τῆσ ἐκκλησίασ ἀπὸ ἀνδρὸσ ἕωσ γυναικὸσ καὶ πᾶσ ὁ συνίων ἀκούειν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου καὶ ἀνέγνω ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆσ ὥρασ τοῦ διαφωτίσαι τὸν ἥλιον ἕωσ ἡμίσουσ τῆσ ἡμέρασ ἀπέναντι τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ αὐτοὶ συνιέντεσ, καὶ ὦτα παντὸσ τοῦ λαοῦ εἰσ τὸ βιβλίον τοῦ νόμου. καὶ ἔστη Ἔσδρασ ὁ γραμματεὺσ ἐπὶ βήματοσ ξυλίνου, καὶ ἔστησαν ἐχόμενα αὐτοῦ Ματταθίασ καὶ Σαμαί̈ασ καὶ Ἀνανίασ καὶ Οὐρίασ καὶ Χελκία καὶ Μαασία ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀριστερῶν Φαδαί̈ασ καὶ Μισαὴλ καὶ Μελχίασ καὶ Ἀσὼμ καὶ Ἀσαβαδμὰ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Μεσολλάμ. καὶ ἤνοιξεν Ἔσδρασ τὸ βιβλίον ἐνώπιον παντὸσ τοῦ λαοῦ, ὅτι αὐτὸσ ἦν ἐπάνω τοῦ λαοῦ ‐καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤνοιξεν αὐτό, ἔστη πᾶσ ὁ λαόσ‐ καὶ ηὐλόγησεν Ἔσδρασ Κύριον τὸν Θεὸν τὸν μέγαν, καὶ ἀπεκρίθη πᾶσ ὁ λαὸσ καὶ εἶπαν. ἀμήν, ἐπάραντεσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν, καὶ ἔκυψαν καὶ προσεκύνησαν τῷ Κυρίῳ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ Ἰησοῦσ καὶ Βαναί̈ασ καὶ Σαραβίασ ἦσαν συνετίζοντεσ τὸν λαὸν εἰσ τὸν νόμον. καὶ ὁ λαὸσ ἐν τῇ στάσει αὐτοῦ. καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐδίδασκεν Ἔσδρασ καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ Κυρίου, καὶ συνῆκεν ὁ λαὸσ ἐν τῇ ἀναγνώσει. καὶ εἶπε Νεεμίασ καὶ Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ καὶ γραμματεὺσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ συνετίζοντεσ τὸν λαὸν καὶ εἶπαν παντὶ τῷ λαῷ. ἡμέρα ἁγία ἐστὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν, μὴ πενθεῖτε μηδὲ κλαίετε. ὅτι ἔκλαιε πᾶσ ὁ λαόσ, ὡσ ἤκουσαν τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. πορεύεσθε φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε μερίδασ τοῖσ μὴ ἔχουσιν. ὅτι ἁγία ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. καὶ μὴ διαπέσητε, ὅτι ἐστὶ Κύριοσ ἰσχὺσ ἡμῶν. καὶ οἱ Λευῖται κατεσιώπων πάντα τὸν λαὸν λέγοντεσ. σιωπᾶτε, ὅτι ἡμέρα ἁγία, καὶ μὴ καταπίπτετε. καὶ ἀπῆλθε πᾶσ ὁ λαὸσ φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀποστέλλειν μερίδασ καὶ ποιῆσαι εὐφροσύνην μεγάλην, ὅτι συνῆκαν ἐν τοῖσ λόγοισ οἷσ ἐγνώρισεν αὐτοῖσ. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ συνήχθησαν οἱ ἄρχοντεσ τῶν πατριῶν σὺν τῷ παντὶ λαῷ, οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται πρὸσ Ἔσδραν τὸν γραμματέα ἐπιστῆσαι πρὸσ πάντασ τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου. καὶ εὕροσαν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ, ᾧ ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Μωυσῇ, ὅπωσ κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν σκηναῖσ ἐν ἑορτῇ ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, καὶ ὅπωσ σημάνωσι σάλπιγξιν ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ εἶπεν Ἔσδρασ. ἐξέλθετε εἰσ τὸ ὄροσ, καὶ ἐνέγκατε φύλλα ἐλαίασ καὶ φύλλα ξύλων κυπαρισσίνων καὶ φύλλα μυρσίνησ καὶ φύλλα φοινίκων καὶ φύλλα ξύλου δασέοσ ποιῆσαι σκηνὰσ κατὰ τὸ γεγραμμένον. καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸσ καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ σκηνὰσ ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ δώματοσ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖσ αὐλαῖσ αὐτῶν καὶ ἐν ταῖσ αὐλαῖσ οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πλατείαισ τῆσ πόλεωσ καὶ ἕωσ πύλησ Ἐφραίμ. καὶ ἐποίησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία, οἱ ἐπιστρέψαντεσ ἀπὸ τῆσ αἰχμαλωσίασ, σκηνὰσ καὶ ἐκάθισαν ἐν σκηναῖσ. ὅτι οὐκ ἐποίησαν ἀπὸ ἡμερῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυῆ οὕτωσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ. καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη. καὶ ἀνέγνω ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ Θεοῦ ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ τῆσ πρώτησ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ τῆσ ἐσχάτησ. καὶ ἐποίησαν ἑορτὴν ἑπτὰ ἡμέρασ, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον κατὰ τὸ κρίμα. ΚΑΙ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ μηνὸσ τούτου συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν σάκκοισ καὶ σποδῷ ἐπὶ κεφαλῆσ αὐτῶν.

καὶ ἐχωρίσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ παντὸσ υἱοῦ ἀλλοτρίου καὶ ἔστησαν καὶ ἐξηγόρευσαν τὰσ ἁμαρτίασ αὐτῶν καὶ τὰσ ἀνομίασ τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῇ στάσει αὐτῶν καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν καὶ ἦσαν ἐξαγορεύοντεσ τῷ Κυρίῳ καὶ προσκυνοῦντεσ τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν. καὶ ἔστη ἐπὶ ἀναβάσει τῶν Λευιτῶν Ἰησοῦσ καὶ οἱ υἱοὶ Καδμιήλ, Σεχενία υἱὸσ Σαραβία, υἱοὶ Χωνενὶ καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν. καὶ εἴποσαν οἱ Λευῖται Ἰησοῦσ καὶ Καδμιήλ. ἀνάστητε, εὐλογεῖτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνοσ καὶ ἕωσ τοῦ αἰῶνοσ. καὶ εὐλογήσουσιν ὄνομα δόξησ σου καὶ ὑψώσουσιν ἐπὶ πάσῃ εὐλογίᾳ καὶ αἰνέσει. καὶ εἶπεν Ἔσδρασ. σὺ εἶ αὐτὸσ Κύριοσ μόνοσ, σὺ ἐποίησασ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσαν τὴν στάσιν αὐτῶν, τὴν γῆν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, τὰσ θαλάσσασ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐταῖσ, καὶ σὺ ζωοποιεῖσ τὰ πάντα, καὶ σοὶ προσκυνοῦσιν αἱ στρατιαὶ τῶν οὐρανῶν. σὺ εἶ Κύριοσ ὁ Θεόσ. σὺ ἐξελέξω ἐν Ἅβραμ καὶ ἐξήγαγεσ αὐτὸν ἐκ τῆσ χώρασ τῶν Χαλδαίων καὶ ἐπέθηκασ αὐτῷ ὄνομα Ἁβραάμ. καὶ εὗρεσ τὴν καρδίαν αὐτοῦ πιστὴν ἐνώπιόν σου καὶ διέθου πρὸσ αὐτὸν διαθήκην δοῦναι αὐτῷ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ἀμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ἰεβουσαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. καὶ ἔστησασ τοὺσ λόγουσ σου, ὅτι δίκαιοσ σύ. καὶ εἶδεσ τὴν ταπείνωσιν τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὴν κραυγὴν αὐτῶν ἤκουσασ ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν. καὶ ἔδωκασ σημεῖα καὶ τέρατα ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραὼ καὶ ἐν πᾶσι τοῖσ παισὶν αὐτοῦ καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ τῆσ γῆσ αὐτοῦ, ὅτι ἔγνωσ ὅτι ὑπερηφάνησαν ἐπ’ αὐτούσ, καὶ ἐποίησασ σεαυτῷ ὄνομα ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη. καὶ τὴν θάλασσαν ἔρρηξασ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ παρήλθοσαν ἐν μέσῳ τῆσ θαλάσσησ ἐν ξηρασίᾳ, καὶ τοὺσ καταδιώξοντασ αὐτοὺσ ἔρριψασ εἰσ βυθὸν ὡσεὶ λίθον ἐν ὕδατι σφοδρῷ. καὶ ἐν στύλῳ νεφέλησ ὡδήγησασ αὐτοὺσ ἡμέρασ καὶ ἐν στύλῳ πυρὸσ τὴν νύκτα τοῦ φωτίσαι αὐτοῖσ τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσονται ἐν αὐτῇ. καὶ ἐπὶ ὄροσ Σινὰ κατέβησ καὶ ἐλάλησασ πρὸσ αὐτοὺσ ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔδωκασ αὐτοῖσ κρίματα εὐθέα καὶ νόμουσ ἀληθείασ, προστάγματα καὶ ἐντολὰσ ἀγαθάσ. καὶ τὸ σάββατόν σου τὸ ἅγιον ἐγνώρισασ αὐτοῖσ, ἐντολὰσ καὶ προστάγματα καὶ νόμον ἐνετείλω αὐτοῖσ ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου σου. καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ ἔδωκασ αὐτοῖσ εἰσ σιτοδοτίαν αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἐκ πέτρασ ἐξήνεγκασ αὐτοῖσ εἰσ δίψαν αὐτῶν. καὶ εἶπασ αὐτοῖσ εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἐφ’ ἣν ἐξέτεινασ τὴν χεῖρά σου δοῦναι αὐτοῖσ. καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρεσ ἡμῶν ὑπερηφανεύσαντο καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῶν ἐντολῶν σου. καὶ ἀνένευσαν τοῦ εἰσακοῦσαι καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῶν θαυμασίων σου, ὧν ἐποίησασ μετ’ αὐτῶν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ ἔδωκαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι εἰσ δουλείαν αὐτῶν ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ σὺ ὁ Θεὸσ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμοσ καὶ πολυέλεοσ, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπεσ αὐτούσ. ἔτι δὲ καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπαν. οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ ἐξαγαγόντεσ ἡμᾶσ ἐξ Αἰγύπτου. καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺσ μεγάλουσ. καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοῖσ σου τοῖσ πολλοῖσ οὐκ ἐγκατέλιπεσ αὐτοὺσ ἐν τῇ ἐρήμῳ, τὸν στύλον τῆσ νεφέλησ οὐκ ἐξέκλινασ ἀπ’ αὐτῶν ἡμέρασ ὁδηγῆσαι αὐτοὺσ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὸν στύλον τοῦ πυρὸσ τὴν νύκτα, φωτίζειν αὐτοῖσ τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσονται ἐν αὐτῇ. καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ἔδωκασ συνετίσαι αὐτοὺσ καὶ τὸ μάννα σου οὐκ ἀφυστέρησασ ἀπὸ στόματοσ αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἔδωκασ αὐτοῖσ ἐν τῷ δίψει αὐτῶν. καὶ τεσσαράκοντα ἔτη διέθρεψασ αὐτοὺσ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐχ ὑστέρησασ αὐτοῖσ οὐδέν. ἱμάτια αὐτῶν οὐκ ἐπαλαιώθησαν, καὶ πόδεσ αὐτῶν οὐ διερράγησαν. καὶ ἔδωκασ αὐτοῖσ βασιλείασ καὶ λαοὺσ ἐμέρισασ αὐτοῖσ, καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν Σηὼν βασιλέωσ Ἐσεβὼν καὶ τὴν γῆν Ὢγ βασιλέωσ τοῦ Βασάν. καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτῶν ἐπλήθυνασ ὡσ τοὺσ ἀστέρασ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἰσήγαγεσ αὐτοὺσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν εἶπασ τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, καὶ ἐκληρονόμησαν αὐτήν. καὶ ἐξέτριψασ ἐνώπιον αὐτῶν τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ ἔδωκασ αὐτοὺσ εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν καὶ τοὺσ βασιλεῖσ αὐτῶν καὶ τοὺσ λαοὺσ τῆσ γῆσ ποιῆσαι αὐτοῖσ ὡσ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτῶν. καὶ κατελάβοσαν πόλεισ ὑψηλὰσ καὶ ἐκληρονόμησαν οἰκίασ πλήρεισ πάντων ἀγαθῶν, λάκκουσ λελατομημένουσ, ἀμπελῶνασ καὶ ἐλαιῶνασ καὶ πᾶν ξύλον βρώσιμον εἰσ πλῆθοσ. καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν καὶ ἐλιπάνθησαν καὶ ἐτρύφησαν ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ μεγάλῃ. καὶ ἤλλαξαν καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ σοῦ καὶ ἔρριψαν τὸν νόμον σου ὀπίσω σώματοσ αὐτῶν καὶ τοὺσ προφήτασ σου ἀπέκτειναν, οἳ διεμαρτύραντο ἐν αὐτοῖσ ἐπιστρέψαι αὐτοὺσ πρόσ σε, καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺσ μεγάλουσ. καὶ ἔδωκασ αὐτοὺσ ἐν χειρὶ θλιβόντων αὐτούσ, καὶ ἔθλιψαν αὐτούσ. καὶ ἀνεβόησαν πρόσ σε ἐν καιρῷ θλίψεωσ αὐτῶν, καὶ σὺ ἐξ οὐρανοῦ σου ἤκουσασ καὶ ἐν οἰκτιρμοῖσ σου τοῖσ μεγάλοισ ἔδωκασ αὐτοῖσ σωτῆρασ καὶ ἔσωσασ αὐτοὺσ ἐκ χειρὸσ θλιβόντων αὐτούσ. καὶ ὡσ ἀνεπαύσαντο, ἐπέστρεψαν ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου. καὶ ἐγκατέλιπεσ αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ κατῆρξαν ἐν αὐτοῖσ. καὶ πάλιν ἀνεβόησαν πρόσ σε, καὶ σὺ ἐξ οὐρανοῦ εἰσήκουσασ καὶ ἐρρύσω αὐτοὺσ ἐν οἰκτιρμοῖσ σου πολλοῖσ. καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖσ ἐπιστρέψαι αὐτοὺσ εἰσ τὸν νόμον σου, καὶ οὐκ ἤκουσαν, ἀλλ’ ἐν ταῖσ ἐντολαῖσ σου καὶ κρίμασί σου ἡμάρτοσαν, ἃ ποιήσασ αὐτὰ ἄνθρωποσ ζήσεται ἐν αὐτοῖσ. καὶ ἔδωκαν νῶτον ἀπειθοῦντα καὶ τράχηλον αὐτῶν ἐσκλήρυναν καὶ οὐκ ἤκουσαν. καὶ εἵλκυσασ ἐπ’ αὐτοὺσ ἔτη πολλὰ καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖσ ἐν πνεύματί σου ἐν χειρὶ προφητῶν σου. καὶ οὐκ ἠνωτίσαντο, καὶ ἔδωκασ αὐτοὺσ ἐν χειρὶ λαῶν τῆσ γῆσ. καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοῖσ σου τοῖσ πολλοῖσ οὐκ ἐποίησασ αὐτοὺσ συντέλειαν καὶ οὐκ ἐγκατέλιπεσ αὐτούσ, ὅτι ἰσχυρὸσ εἶ καὶ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων. καὶ νῦν, ὁ Θεὸσ ἡμῶν ὁ ἰσχυρόσ, ὁ μέγασ, ὁ κραταιὸσ καὶ ὁ φοβερόσ, φυλάσσων τὴν διαθήκην σου καὶ τὸ ἔλεόσ σου, μὴ ὀλιγωθήτω ἐνώπιόν σου πᾶσ ὁ μόχθοσ, ὃσ εὗρεν ἡμᾶσ καὶ τοὺσ βασιλεῖσ ἡμῶν καὶ τοὺσ ἄρχοντασ ἡμῶν καὶ τοὺσ ἱερεῖσ ἡμῶν καὶ τοὺσ προφήτασ ἡμῶν καὶ τοὺσ πατέρασ ἡμῶν καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ σου ἀπὸ ἡμερῶν βασιλέων Ἀσσοὺρ καὶ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ σὺ δίκαιοσ ἐπὶ πᾶσι τοῖσ ἐρχομένοισ ἐφ’ ἡμᾶσ, ὅτι ἀλήθειαν ἐποίησασ, καὶ ἡμεῖσ ἐξημάρτομεν, καὶ οἱ βασιλεῖσ ἡμῶν καὶ οἱ ἄρχοντεσ ἡμῶν καὶ οἱ ἱερεῖσ ἡμῶν καὶ οἱ πατέρεσ ἡμῶν οὐκ ἐποίησαν τὸν νόμον σου καὶ οὐ προσέσχον τῶν ἐντολῶν σου καὶ τὰ μαρτύριά σου, ἃ διεμαρτύρω αὐτοῖσ. καὶ αὐτοὶ ἐν βασιλείᾳ σου καὶ ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ πολλῇ, ᾗ ἔδωκασ αὐτοῖσ, καὶ ἐν τῇ γῇ τῇ πλατείᾳ καὶ λιπαρᾷ, ᾗ ἔδωκασ ἐνώπιον αὐτῶν, οὐκ ἐδούλευσάν σοι καὶ οὐκ ἀπέστρεψαν ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν τῶν πονηρῶν. ἰδοὺ σήμερόν ἐσμεν δοῦλοι, καὶ ἡ γῆ, ἣν ἔδωκασ τοῖσ πατράσιν ἡμῶν φαγεῖν τὸν καρπὸν αὐτῆσ καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτῆσ, ἰδού ἐσμεν δοῦλοι ἐπ’ αὐτῆσ, καὶ οἱ καρποὶ αὐτῆσ πολλοὶ τοῖσ βασιλεῦσιν, οἷσ ἔδωκασ ἐφ’ ἡμᾶσ ἐν ἁμαρτίαισ ἡμῶν, καὶ ἐπὶ τὰ σώματα ἡμῶν ἐξουσιάζουσι καὶ ἐν κτήνεσιν ἡμῶν ὡσ ἀρεστὸν αὐτοῖσ, καὶ ἐν θλίψει μεγάλῃ ἐσμέν. καὶ ἐν πᾶσι τούτοισ ἡμεῖσ διατιθέμεθα πίστιν καὶ γράφομεν, καὶ ἐπισφραγίζουσιν ἄρχοντεσ ἡμῶν, Λευῖται ἡμῶν, ἱερεῖσ ἡμῶν. ΚΑΙ ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων Νεεμίασ Ἀρτασασθὰ υἱὸσ Ἀχαλία καὶ Σεδεκίας

υἱὸσ Ἀραία καὶ Ἀζαρία καὶ Ἱερμία, Φασούρ, Ἀμαρία, Μελχία, Ἀττούσ, Σεβανί, Μαλούχ, Ἰράμ, Μεραμώθ, Ἀβδία, Δανιήλ, Γανναθών, Βαρούχ, Μεσουλάμ, Ἀβία, Μιαμίν, Μααζία, Βελγαί̈, Σαμαί̈α, οὗτοι ἱερεῖσ. καὶ οἱ Λευῖται Ἰησοῦσ υἱὸσ Ἀζανία, Βαναίου ἀπὸ υἱῶν Ἠναδάδ, Καδμιὴλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Σαβανία, Ὠδουί̈α, Καλιτάν, Φελία, Ἀνάν, Μιχά, Ροώβ, Ἀσεβίασ, Ζακχώρ, Σαραβία, Σεβανία, Ὠδούμ, υἱοὶ Βανουναί̈. ἄρχοντεσ τοῦ λαοῦ Φόροσ, Φαάθ, Μωάβ, Ἠλάμ, Ζαθουί̈α, υἱοὶ Βανί, Ἀσγάδ, Βηβαί̈, Ἀδανία, Βαγοί̈, Ἠδίν, Ἀτήρ, Ἐζεκία, Ἀζούρ, Ὠδουί̈α, Ἠσάμ, Βησί, Ἀρίφ, Ἀναθώθ, Νωβαί̈, Μεγαφήσ, Μεσουλάμ, Ἠζίρ, Μεσωζεβήλ, Σαδούκ, Ἰεδδούα, Φαλτία, Ἀνάν, Ἀναί̈α, Ὠσηέ, Ἀνανία, Ἀσούβ, Ἀλωήσ, Φαλαί̈, Σωβήκ, Ρεούμ, Ἐσσαβανά, Μαασία, καὶ Αἴ̈α, Αἰνάν, Ἠνάμ, Μαλούχ, Ἠράμ, Βαανά. καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ, οἱ ἱερεῖσ, οἱ Λευῖται, οἱ πυλωροί, οἱ ᾄδοντεσ, οἱ ναθινὶμ καὶ πᾶσ ὁ προσπορευόμενοσ ἀπὸ λαῶν τῆσ γῆσ πρὸσ νόμον τοῦ Θεοῦ, γυναῖκεσ αὐτῶν, υἱοὶ αὐτῶν, θυγατέρεσ αὐτῶν, πᾶσ ὁ εἰδὼσ καὶ συνίων, ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῶν καὶ κατηράσαντο αὐτοὺσ καὶ εἰσήλθοσαν ἐν ἀρᾷ καὶ ἐν ὅρκῳ τοῦ πορεύεσθαι ἐν νόμῳ τοῦ Θεοῦ, ὃσ ἐδόθη ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου τοῦ Θεοῦ, φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν πάσασ τὰσ ἐντολὰσ Κυρίου καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ τοῦ μὴ δοῦναι θυγατέρασ ἡμῶν τοῖσ λαοῖσ τῆσ γῆσ, καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῶν οὐ ληψόμεθα τοῖσ υἱοῖσ ἡμῶν. καὶ λαοὶ τῆσ γῆσ οἱ φέροντεσ τοὺσ ἀγορασμοὺσ καὶ πᾶσαν πρᾶσιν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ἀποδόσθαι, οὐκ ἀγορῶμεν παρ’ αὐτῶν ἐν σαββάτῳ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἁγίᾳ. καὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτοσ τὸ ἕβδομον καὶ ἀπαίτησιν πάσησ χειρόσ. καὶ στήσομεν ἐφ’ ἡμᾶσ ἐντολὰσ δοῦναι ἐφ’ ἡμᾶσ τρίτον τοῦ διδράχμου κατ’ ἐνιαυτὸν εἰσ δουλείαν οἴκου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἰσ ἄρτουσ τοῦ προσώπου καὶ θυσίαν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰσ ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐνδελεχισμοῦ τῶν σαββάτων, τῶν νουμηνιῶν, εἰσ τὰσ ἑορτὰσ καὶ εἰσ τὰ ἅγια, καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίασ ἐξιλάσασθαι περὶ Ἰσραήλ, καὶ εἰσ ἔργα οἴκου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ κλήρουσ ἐβάλομεν περὶ κλήρου ξυλοφορίασ, οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ ὁ λαόσ, ἐνέγκαι εἰσ οἶκον Θεοῦ ἡμῶν, εἰσ οἶκον πατριῶν ἡμῶν, εἰσ καιροὺσ ἀπὸ χρόνων, ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτόν, ἐκκαῦσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν, ὡσ γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ ἐνέγκαι τὰ πρωτογεννήματα τῆσ γῆσ ἡμῶν καὶ πρωτογεννήματα καρποῦ παντὸσ ξύλου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν εἰσ οἶκον Κυρίου καὶ τὰ πρωτότοκα υἱῶν ἡμῶν καὶ κτηνῶν ἡμῶν, ὡσ γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι εἰσ οἶκον Θεοῦ ἡμῶν τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ λειτουργοῦσιν ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν καὶ τὸν καρπὸν παντὸσ ξύλου, οἴνου καὶ ἐλαίου οἴσομεν τοῖσ ἱερεῦσιν εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον οἴκου τοῦ Θεοῦ. καὶ δεκάτην γῆσ ἡμῶν τοῖσ Λευίταισ. καὶ αὐτοὶ οἱ Λευῖται δεκατοῦντεσ ἐν πάσαισ πόλεσι δουλείασ ἡμῶν. καὶ ἔσται ὁ ἱερεὺσ υἱὸσ Ἀαρὼν μετὰ τοῦ Λευίτου ἐν τῇ δεκάτῃ τοῦ Λευίτου, καὶ οἱ Λευῖται ἀνοίσουσι τὴν δεκάτην τῆσ δεκάτησ εἰσ οἶκον Θεοῦ ἡμῶν εἰσ τὰ γαζοφυλάκια εἰσ οἶκον Θεοῦ. ὅτι εἰσ τοὺσ θησαυροὺσ εἰσοίσουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Λευὶ τὰσ ἀπαρχὰσ τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, καὶ ἐκεῖ σκεύη τὰ ἅγια, καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ λειτουργοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντεσ, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψομεν τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ΚΑΙ ἐκάθισαν οἱ ἄρχοντεσ τοῦ λαοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ ἐβάλοσαν κλήρουσ ἐνέγκαι ἕνα ἀπὸ τῶν δέκα καθίσαι ἐν Ἱερουσαλὴμ πόλει τῇ ἁγίᾳ καὶ ἐννέα μέρη ἐν ταῖσ πόλεσι.

καὶ εὐλόγησεν ὁ λαὸσ τοὺσ πάντασ ἄνδρασ τοὺσ ἑκουσιαζομένουσ καθίσαι ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντεσ τῆσ χώρασ, οἳ ἐκάθισαν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πόλεσιν Ἰούδα. ἐκάθισαν ἀνὴρ ἐν κατασχέσει αὐτοῦ, ἐν πόλεσιν αὐτῶν Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ναθιναῖοι καὶ οἱ υἱοὶ δούλων Σαλωμών. καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐκάθισαν ἀπὸ υἱῶν Ἰούδα καὶ ἀπὸ υἱῶν Βενιαμίν. ἀπὸ υἱῶν Ἰούδα. Ἀθαί̈α υἱὸσ Ἀζία, υἱὸσ Ζαχαρία, υἱὸσ Σαμαρία, υἱὸσ Σαφατία, υἱὸσ Μαλελεὴλ καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρέσ, καὶ Μαασία υἱὸσ Βαρούχ, υἱὸσ Χαλαζά, υἱὸσ Ὀζία, υἱὸσ Ἀδαί̈α, υἱὸσ Ἰωαρίβ, υἱὸσ Ζαχαρίου, υἱὸσ τοῦ Σηλωνί. πάντεσ υἱοὶ Φαρὲσ οἱ καθήμενοι ἐν Ἱερουσαλὴμ τετρακόσιοι ἑξηκονταοκτὼ ἄνδρεσ δυνάμεωσ. καὶ οὗτοι υἱοὶ Βενιαμίν. Σηλὼ υἱὸσ Μεσουλάμ, υἱὸσ Ἰωάδ, υἱὸσ Φαδαί̈α, υἱὸσ Κωλεί̈α, υἱὸσ Μαασίου, υἱὸσ Ἐθιήλ, υἱὸσ Ἰεσία, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ Γηβέ, Σηλί, ἐννακόσιοι εἰκοσιοκτώ. καὶ Ἰωὴλ υἱὸσ Ζεχρὶ ἐπίσκοποσ ἐπ’ αὐτούσ, καὶ Ἰούδα υἱὸσ Ἀσανὰ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ δεύτεροσ. ἀπὸ τῶν ἱερέων. καὶ Ἰαδία υἱὸσ Ἰωρίβ, Ἰαχίν, Σαραία υἱὸσ Ἐλχία, υἱὸσ Μεσουλάμ, υἱὸσ Σαδδούκ, υἱὸσ Μαριώθ, υἱὸσ Αἰτὼθ ἀπέναντι οἴκου τοῦ Θεοῦ. καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ποιοῦντεσ τὸ ἔργον τοῦ οἴκου ὀκτακόσιοι εἰκοσιδύο. καὶ Ἀδαί̈α υἱὸσ Ἱεροάμ, υἱοῦ Φαλαλία, υἱοῦ Ἀμασί, υἱὸσ Ζαχαρία, υἱὸσ Φασσούρ, υἱὸσ Μελχία, καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἄρχοντεσ πατριῶν διακόσιοι τεσσαρακονταδύο. καὶ Ἀμασία υἱὸσ Ἐσδριήλ, υἱοῦ Μεσαριμίθ, υἱοῦ Ἐμμήρ, καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δυνατοὶ παρατάξεωσ ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ. καὶ ἐπίσκοποσ Βαδιὴλ υἱὸσ τῶν μεγάλων. καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν Σαμαί̈α υἱὸσ Ἐσρικάμ, Ματθανίασ υἰὸσ Μιχὰ καὶ Ἰωβὴβ υἱὸσ Σαμουί̈, διακόσιοι ὀγδοηκοντατέσσαρεσ. καὶ οἱ πυλωροὶ Ἀκούβ, Τελαμίν, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἑκατὸν ἑβδομηκονταδύο. καὶ ἐπίσκοποσ Λευιτῶν υἱὸσ Βανί, υἱὸσ Ὀζί, υἱὸσ Ἀσαβία, υἱὸσ Μιχά. ἀπὸ υἱῶν Ἀσὰφ τῶν ἆδόντων ἀπέναντι ἔργου οἴκου τοῦ Θεοῦ. ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέωσ εἰσ αὐτούσ. καὶ Φαθαί̈α υἱὸσ Βασηζὰ πρὸσ χεῖρα τοῦ βασιλέωσ εἰσ πᾶν χρῆμα τῷ λαῷ. καὶ πρὸσ τὰσ ἐπαύλεισ ἐν ἀγρῷ αὐτῶν. καὶ ἀπὸ υἱῶν Ἰούδα ἐκάθισαν ἐν Καριαθαρβὸκ καὶ ἐν Ἰησοῦ καὶ ἐν Βηρσαβεέ, καὶ ἐπαύλεισ αὐτῶν, Λαχὶσ καὶ ἀγροὶ αὐτῆσ. καὶ παρενεβάλοσαν ἐν Βηρσαβεέ. καὶ οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ Γαβαὰ Μαχμάσ. καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν μερίδεσ Ἰούδα τῷ Βενιαμίν. ΚΑΙ οὗτοι οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται οἱ ἀναβάντεσ μετὰ Ζοροβάβελ υἱοῦ Σαλαθιὴλ καὶ Ἰησοῦ. Σαραί̈α, Ἱερεμία, Ἔσδρα,

Ἀμαρία, Μαλούχ, Σεχενία. οὗτοι οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἱερέων καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ἡμέραισ Ἰησοῦ. καὶ οἱ Λευῖται, Ἰησοῦ, Βανουί̈, Καδμιήλ, Σαραβία, Ἰωδαέ, Ματθανία, ἐπὶ τῶν χειρῶν αὐτὸσ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰσ τὰσ ἐφημερίασ. καὶ Ἰησοῦσ ἐγέννησε τὸν Ἰωακίμ, καὶ Ἰωακὶμ ἐγέννησε τὸν Ἐλιασίβ, καὶ Ἐλιασὶβ τὸν Ἰωδαέ, καὶ Ἰωδαὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωνάθαν, καὶ Ἰωνάθαν ἐγέννησε τὸν Ἰαδού. καὶ ἐν ἡμέραισ Ἰωακὶμ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ τῶν πατριῶν. τῷ Σαραί̈α Ἀμαρία, τῷ Ἱερεμίᾳ Ἀνανία, τῷ Ἔσδρᾳ Μεσουλάμ, τῷ Ἀμαρίᾳ Ἰωανάν, τῷ Ἀμαλοὺχ Ἰωνάθαν, τῷ Σεχενίᾳ Ἰωσήφ, τῷ Ἀρὲ Μαννάσ, τῷ Μαριὼθ Ἐλκαί̈, τῷ Ἀδαδαί̈ Ζαχαρία, τῷ Γαναθὼθ Μοσολάμ, τῷ Ἀβιὰ Ζεχρί, τῷ Μιαμὶν Μααδαὶ τῷ Φελετί, τῷ Βαλγὰσ Σαμουέ, τῷ Σεμίᾳ Ἰωνάθαν, τῷ Ἰωαρὶβ Ματθαναί̈, τῷ Ἐδίῳ Ὀζί, τῷ Σαλαί̈ Καλλαί̈, τῷ Ἀμὲκ Ἀβέδ, τῷ Ἐλκίᾳ Ἀσαβίασ, τῷ Ἰεδεϊοὺ Ναθαναήλ. οἱ Λευῖται ἐν ἡμέραισ Ἐλιασίβ, Ἰωαδὰ καὶ Ἰωὰ καὶ Ἰωανὰν καὶ Ἰδούα, γεγραμμένοι ἄρχοντεσ τῶν πατριῶν, καὶ οἱ ἱερεῖσ ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ Πέρσου. υἱοὶ δὲ Λευὶ ἄρχοντεσ τῶν πατριῶν γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν καὶ ἕωσ ἡμερῶν Ἰωανὰν υἱοῦ Ἐλισουέ. καὶ οἱ ἄρχοντεσ τῶν Λευιτῶν Ἀσαβία καὶ Σαραβία καὶ Ἰησοῦ καὶ υἱοὶ Καδμιὴλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατεναντίον αὐτῶν εἰσ ὕμνον αἰνεῖν ἐν ἐντολῇ Δαυὶδ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ἐφημερία πρὸσ ἐφημερίαν ἐν τῷ συναγαγεῖν με τοὺσ πυλωροὺς ἐν ἡμέραισ Ἰωακὶμ υἱοῦ Ἰησοῦ, υἱοῦ Ἰωσεδὲκ καὶ ἐν ἡμέραισ Νεεμία, καὶ Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ καὶ γραμματεύσ. Καί ἐν ἐγκαινίοισ τείχουσ Ἱερουσαλὴμ ἐζήτησαν τοὺσ Λευίτασ ἐν τοῖσ τόποισ αὐτῶν τοῦ ἐνέγκαι αὐτοὺσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ ποιῆσαι ἐγκαίνια καὶ εὐφροσύνην ἐν Θωδαθὰ καὶ ἐν ᾠδαῖσ, κυμβαλίζοντεσ καὶ ψαλτήρια καὶ κινύραι. καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἆδόντων καὶ ἀπὸ τῆσ περιχώρου κυκλόθεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀπὸ ἐπαύλεων καὶ ἀπὸ ἀγρῶν. ὅτι ἐπαύλεισ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖσ οἱ ᾄδοντεσ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται, καὶ ἐκαθάρισαν τὸν λαὸν καὶ τοὺσ πυλωροὺσ καὶ τὸ τεῖχοσ. καὶ ἀνήνεγκα τοὺσ ἄρχοντασ Ἰούδα ἐπάνω τοῦ τείχουσ καὶ ἔστησα δύο περὶ αἰνέσεωσ μεγάλουσ, καὶ διῆλθον ἐκ δεξιῶν ἐπάνω τοῦ τείχουσ τῆσ κοπρίασ, καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῶν Ὠσαί̈α καὶ ἥμισυ ἀρχόντων Ἰούδα καὶ Ἀζαρίασ καὶ Ἔσδρασ καὶ Μεσολλάμ, καὶ Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν καὶ Σαμαί̈ασ καὶ Ἱερεμία καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἐν σάλπιγξι Ζαχαρίασ υἱὸσ Ἰωνάθαν, υἱὸσ Σαμαί̈α, υἱὸσ Ματθανία, υἱὸσ Μιχαία, υἱὸσ Ζακχούρ, υἱὸσ Ἀσάφ. καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σαμαί̈α καὶ Ὀζιήλ, Γελώλ, Ἰαμά, Αἴ̈α, Ναθαναὴλ καὶ Ἰούδα, Ἀνανί, τοῦ αἰνεῖν ἐν ᾠδαῖσ Δαυὶδ ἀνθρώπου Θεοῦ, καὶ Ἔσδρασ ὁ γραμματεὺσ ἔμπροσθεν αὐτῶν. ἐπὶ πύλησ τοῦ αἲν κατέναντι αὐτῶν ἀνέβησαν ἐπὶ κλίμακασ πόλεωσ Δαυὶδ ἐν ἀναβάσει τοῦ τείχουσ ἐπάνωθεν τοῦ οἴκου Δαυὶδ καὶ ἕωσ τῆσ πύλησ τοῦ ὕδατοσ κατὰ ἀνατολάσ. καὶ περὶ αἰνέσεωσ ἡ δευτέρα ἐπορεύετο συναντῶσα αὐτοῖσ, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ ἐπάνω τοῦ τείχουσ ὑπεράνω τοῦ πύργου τῶν θεννουρὶμ καὶ ἕωσ τοῦ τείχουσ τοῦ πλατέος καὶ ὑπεράνω τῆσ πύλησ Ἐφραὶμ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην ἰχθυρὰν καὶ πύργῳ Ἀναμεὴλ καὶ ἕωσ πύλησ τῆσ προβατικῆσ καὶ ἔστησαν ἐν πύλῃ τῆσ φυλακῆσ. καὶ ἔστησαν αἱ δύο τῆσ αἰνέσεωσ ἐν οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐγὼ καὶ τὸ ἥμισυ τῶν στρατηγῶν μετ’ ἐμοῦ καὶ οἱ ἱερεῖσ Ἐλιακίμ, Μαασίασ, Βενιαμίν, Μιχαίασ, Ἐλιωηναί, Ζαχαρίασ, Ἀνανίασ ἐν σάλπιγξι καὶ Μαασίασ καὶ Σεμεί̈ασ καὶ Ἐλεάζαρ καὶ Ὀζὶ καὶ Ἰωανὰθ καὶ Μελχίασ καὶ Αἰλὰμ καὶ Ἐζούρ, καὶ ἠκούσθησαν οἱ ᾄδοντεσ καὶ ἐπεσκέπησαν. καὶ ἔθυσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θυσιάσματα μεγάλα καὶ ηὐφράνθησαν, ὅτι ὁ Θεὸσ ηὔφρανεν αὐτοὺσ μεγάλωσ. καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ηὐφράνθησαν, καὶ ἠκούσθη ἡ εὐφροσύνη ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ μακρόθεν. Καὶ κατέστησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἄνδρασ ἐπὶ τῶν γαζοφυλακίων, τοῖσ θυσαυροῖσ, ταῖσ ἀπαρχαῖσ καὶ ταῖσ δεκάταισ καὶ τοῖσ συνηγμένοισ ἐν αὐτοῖσ ἄρχουσι τῶν πόλεων, μερίδασ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ Λευίταισ, ὅτι εὐφροσύνη ἦν ἐν Ἰούδᾳ ἐπὶ τοὺσ ἱερεῖσ καὶ ἐπὶ τοὺσ Λευίτασ τοὺσ ἑστῶτασ. καὶ ἐφύλαξαν φυλακὰσ Θεοῦ αὐτῶν καὶ φυλακὰσ τοῦ καθαρισμοῦ καὶ τοὺσ ᾄδοντασ καὶ τοὺσ πυλωρούσ, ὡσ ἐντολαὶ Δαυὶδ καὶ Σαλωμὼν υἱοῦ αὐτοῦ. ὅτι ἐν ἡμέραισ Δαυὶδ Ἀσὰφ ἀπ’ ἀρχῆσ πρῶτοσ τῶν ἆδόντων καὶ ὕμνον καὶ αἴνεσιν τῷ Θεῷ. καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἐν ἡμέραισ Ζοροβάβελ καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ Νεεμίου διδόντεσ μερίδασ τῶν ἆδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, λόγον ἡμέρασ ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ, καὶ ἁγιάζοντεσ τοῖσ Λευίταισ, καὶ οἱ Λευῖται ἁγιάζοντεσ τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρών. Εν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεγνώσθη ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ καὶ εὑρέθη γεγραμμένον ἐν αὐτῷ, ὅπωσ μὴ εἰσέλθωσιν Ἀμμανῖται καὶ Μωαβῖται ἐν ἐκκλησίᾳ Θεοῦ ἕωσ αἰῶνοσ,

ὅτι οὐ συνήντησαν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι καὶ ἐμισθώσαντο ἐπ’ αὐτὸν τὸν Βαλαὰμ καταράσασθαι, καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Θεὸσ ἡμῶν τὴν κατάραν εἰσ εὐλογίαν. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσαν τὸν νόμον, καὶ ἐχωρίσθησαν πᾶσ ἐπίμικτοσ ἐν Ἰσραήλ. καὶ πρὸ τούτου Ἐλιασὶβ ὁ ἱερεὺσ οἰκῶν ἐν γαζοφυλακίῳ οἴκου Θεοῦ ἡμῶν ἐγγίων Τωβίᾳ καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ γαζοφυλάκιον μέγα, καὶ ἐκεῖ ἦσαν πρότερον διδόντεσ τὴν μαναὰν καὶ τὸν λίβανον καὶ τὰ σκεύη καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἐντολὴν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν ἆδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν καὶ ἀπαρχὰσ τῶν ἱερέων. καὶ ἐν παντὶ τούτῳ οὐκ ἤμην ἐν Ἱερουσαλήμ. ὅτι ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Ἀρθασασθὰ βασιλέωσ Βαβυλῶνοσ ἦλθον πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ μετὰ τὸ τέλοσ τῶν ἡμερῶν ᾐτησάμην παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἦλθον εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ συνῆκα ἐν τῇ πονηρίᾳ, ᾖ ἐποίησεν Ἐλιασὶβ τῷ Τωβίᾳ, ποιῆσαι αὐτῷ γαζοφυλάκιον ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ Θεοῦ. καὶ πονηρόν μοι ἐφάνη σφόδρα, καὶ ἔρριψα πάντα τὰ σκεύη οἴκου Τωβία ἔξω ἀπὸ τοῦ γαζοφυλακίου. καὶ εἶπα καὶ ἐκαθάρισαν τὰ γαζοφυλάκια, καὶ ἐπέστρεψα ἐκεῖ σκεύη οἴκου τοῦ Θεοῦ, τὴν μαναὰν καὶ τὸν λίβανον. καὶ ἔγνων ὅτι μερίδεσ τῶν Λευιτῶν οὐκ ἐδόθησαν, καὶ ἐφύγοσαν ἀνὴρ εἰσ ἀγρὸν αὐτοῦ, οἱ Λευῖται καὶ οἱ ᾄδοντεσ ποιοῦντεσ τὸ ἔργον. καὶ ἐμαχεσάμην τοῖσ στρατηγοῖσ καὶ εἶπα. διατί ἐγκατελείφθη ὁ οἶκοσ τοῦ Θεοῦ̣ καὶ συνήγαγον αὐτοὺσ καὶ ἔστησα αὐτοὺσ ἐπὶ τῇ στάσει αὐτῶν. καὶ πᾶσ Ἰούδα ἤνεγκαν δεκάτην τοῦ πυροῦ καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου εἰσ τοὺσ θησαυροὺς ἐπὶ χεῖρα Σελεμία τοῦ ἱερέωσ καὶ Σαδδοὺκ τοῦ γραμματέωσ καὶ Φαδαί̈α ἀπὸ τῶν Λευιτῶν, καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν Ἀνὰν υἱὸσ Ζακχούρ, υἱὸσ Ματθανίου, ὅτι πιστοὶ ἐλογίσθησαν ἐπ’ αὐτοὺσ μερίζειν τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν. μνήσθητί μου, ὁ Θεόσ, ἐν ταύτῃ, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτω ἔλεόσ μου, ὃ ἐποίησα ἐν οἴκῳ Κυρίου τοῦ Θεοῦ. Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ εἶδον ἐν Ἰούδᾳ πατοῦντασ ληνοὺσ ἐν τῷ σαββάτῳ καὶ φέροντασ δράγματα καὶ ἐπιγεμίζοντασ ἐπὶ τοὺσ ὄνουσ καὶ οἶνον καὶ σταφυλὴν καὶ σῦκα καὶ πᾶν βάσταγμα καὶ φέροντασ εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν ἡμέρᾳ πράσεωσ αὐτῶν. καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐτῇ φέροντεσ ἰχθὺν καὶ πᾶσαν πρᾶσιν πωλοῦντεσ ἐν τῷ σαββάτῳ τοῖσ υἱοῖσ Ἰούδα καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐμαχεσάμην τοῖσ υἱοῖσ Ἰούδα τοῖσ ἐλευθέροισ καὶ εἶπα αὐτοῖσ. τίσ ὁ λόγοσ οὗτοσ ὁ πονηρόσ, ὃν ὑμεῖσ ποιεῖτε, καὶ βεβηλοῦτε τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου̣ οὐχὶ οὕτωσ ἐποίησαν οἱ πατέρεσ ὑμῶν, καὶ ἤνεγκεν ἐπ’ αὐτοὺσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν καὶ ἐφ’ ἡμᾶσ πάντα τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην̣ καὶ ὑμεῖσ προστίθετε ὀργὴν ἐπὶ Ἰσραὴλ βεβηλῶσαι τὸ σάββατον̣ καὶ ἐγένετο ἡνίκα κατέστησαν πύλαι ἐν Ἱερουσαλὴμ πρὸ τοῦ σαββάτου, καὶ εἶπα καὶ ἔκλεισαν τὰσ πύλασ, καὶ εἶπα ὥστε μὴ ἀνοιγῆναι αὐτὰσ ἕωσ ὀπίσω τοῦ σαββάτου. καὶ ἐκ τῶν παιδαρίων μου ἔστησα ἐπὶ τὰσ πύλασ, ὥστε μὴ αἴρειν βαστάγματα ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. καὶ ηὐλίσθησαν πάντεσ καὶ ἐποίησαν πρᾶσιν ἔξω Ἱερουσαλὴμ ἅπαξ καὶ δίσ. καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν αὐτοῖσ καὶ εἶπα πρὸσ αὐτούσ. διατί ὑμεῖσ αὐλίζεσθε ἀπέναντι τοῦ τείχουσ̣ ἐὰν δευτερώσητε, ἐκτενῶ χεῖρά μου ἐν ὑμῖν. ἀπὸ τοῦ καιροῦ ἐκείνου οὐκ ἤλθοσαν ἐν σαββάτῳ. καὶ εἶπα τοῖσ Λευίταισ, οἳ ἦσαν καθαριζόμενοι, καὶ ἐρχόμενοι φυλάσσοντεσ τὰσ πύλασ, ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου. πρὸσ ταῦτα μνήσθητί μου, ὁ Θεόσ, καὶ φεῖσαί μου κατὰ τὸ πλῆθοσ τοῦ ἐλέουσ σου. Καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ εἶδον τοὺσ Ἰουδαίουσ, οἳ ἐκάθισαν γυναῖκασ Ἀζωτίασ, Ἀμμανίτιδασ, Μωαβίτιδας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἥμισυ λαλοῦντεσ Ἀζωτιστὶ καὶ οὐκ εἰσὶν ἐπιγινώσκοντεσ λαλεῖν Ἰουδαϊστί, καὶ ἐμαχεσάμην μετ’ αὐτῶν καὶ κατηρασάμην αὐτοὺσ καὶ ἐπάταξα ἐν αὐτοῖσ ἄνδρασ καὶ ἐμαδάρωσα αὐτοὺσ καὶ ὥρκισα αὐτοὺσ ἐν τῷ Θεῷ. ἐὰν δῶτε τὰσ θυγατέρασ ὑμῶν τοῖσ υἱοῖσ αὐτῶν, καὶ ἐὰν λάβητε ἀπὸ τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖσ υἱοῖσ ὑμῶν. οὐχ οὕτωσ ἥμαρτε Σαλωμὼν βασιλεὺσ Ἰσραήλ̣ καὶ ἐν ἔθνεσι πολλοῖσ οὐκ ἦν βασιλεὺσ ὅμοιοσ αὐτῷ. καὶ ἀγαπώμενοσ τῷ Θεῷ ἦν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ὁ Θεὸσ εἰσ βασιλέα ἐπὶ πάντα Ἰσραήλ. καὶ τοῦτον ἐξέκλιναν αἱ γυναῖκεσ αἱ ἀλλότριαι. καὶ ὑμῶν μὴ ἀκουσώμεθα ποιῆσαι τὴν πᾶσαν πονηρίαν ταύτην ἀσυνθετῆσαι ἐν τῷ Θεῷ ἡμῶν καθίσαι γυναῖκασ ἀλλοτρίασ̣ καὶ ἀπὸ υἱῶν Ἰωαδὰ τοῦ Ἐλισοὺβ τοῦ ἱερέωσ τοῦ μεγάλου νυμφίου τοῦ Σαναβαλλὰτ τοῦ Οὐρανίτου καὶ ἐξέβρασα αὐτὸν ἀπ’ ἐμοῦ. μνήσθητι αὐτοῖσ, ὁ Θεόσ, ἐπὶ ἀγχιστείᾳ τῆσ ἱερατείασ καὶ διαθήκῃ τῆσ ἱερατείασ καὶ τοὺσ Λευίτασ. καὶ ἐκαθάρισα αὐτοὺσ ἀπὸ πάσησ ἀλλοτριώσεωσ καὶ ἔστησα ἐφημερίασ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ Λευίταισ, ἀνὴρ ὡσ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τὸ δῶρον τῶν ξυλοφόρων ἐν καιροῖσ ἀπὸ χρόνων καὶ ἐν τοῖσ βακχουρίοισ. μνήσθητί μου ὁ Θεὸσ ἡμῶν εἰσ ἀγαθωσύνην.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION