Septuagint, Liber Esdrae I

(70인역 성경, 에즈라기)

ΚΑΙ ἤγαγεν Ἰωσίασ τὸ πάσχα ἐν Ἱερουσαλὴμ τῷ Κυρίῳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσε τὸ πάσχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου στήσασ τοὺσ ἱερεῖσ κατ̓ ἐφημερίασ ἐστολισμένουσ ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Κυρίου. καὶ εἶπε τοῖσ Λευίταισ, ἱεροδούλοισ τοῦ Ἰσραήλ, ἁγιάσαι ἑαυτοὺσ τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆσ ἁγίασ κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν ὁ τοῦ Δαυὶδ ὁ βασιλεύσ. οὐκ ἔσται ὑμῖν ἆραι ἐπ̓ ὤμων αὐτήν. καὶ νῦν λατρεύετε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν καὶ θεραπεύετε τὸ ἔθνοσ αὐτοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἑτοιμάσατε κατὰ τὰσ πατριὰσ καὶ τὰσ φυλὰσ ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυὶδ βασιλέωσ Ἰσραὴλ καὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σαλωμὼν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. καὶ στάντεσ ἐν τῷ ἁγίῳ κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν, τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἐν τάξει θύσατε τὸ πάσχα καὶ τὰσ θυσίασ ἑτοιμάσατε τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ πάσχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ. καὶ ἐδωρήσατο Ἰωσίασ τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδασ, μόσχουσ τρισχιλίουσ. ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ̓ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ Λευίταισ. καὶ ἔδωκε Χελκίασ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Ἡσκῆλοσ οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖσ ἱερεῦσιν εἰσ πάσχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια, μόσχουσ τριακοσίουσ. καὶ Ἰεχονίασ καὶ Σαμαίασ καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀδελφὸσ καὶ Ἀσαβίασ καὶ Ὀχιῆλοσ καὶ Ἰωρὰμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖσ Λευίταισ εἰσ πάσχα πρόβατα πεντακιχίλια, μόσχουσ ἑπτακοσίουσ. καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα. εὐπρεπῶσ ἔστησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται ἔχοντεσ τὰ ἄζυμα κατὰ τὰσ φυλὰσ καὶ κατὰ τὰσ μεριδαρχίασ τῶν πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ προσενεγκεῖν τῷ Κυρίῳ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτω τὸ πρωϊνόν. καὶ ὤπτησαν τὸ πάσχα πυρὶ ὡσ καθήκει, καὶ τὰσ θυσίασ ἥψησαν ἐν τοῖσ χαλκείοισ καὶ λέβησι μετ̓ εὐωδίασ καὶ ἀπήνεγκαν πᾶσι τοῖσ ἐκ τοῦ λαοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖσ τε καὶ τοῖσ ἱερεῦσιν ἀδελφοῖσ αὐτῶν υἱοῖσ Ἀαρών. οἱ γὰρ ἱερεῖσ ἀνέφερον τὰ στέατα ἕωσ ἀωρίασ, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖσ καὶ τοῖσ ἱερεῦσιν ἀδελφοῖσ αὐτῶν υἱοῖσ Ἀαρών. καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ἀσὰφ ἦσαν ἐπὶ τῆσ τάξεωσ αὐτῶν, κατὰ τὰ ὑπὸ Δαυὶδ τεταγμένα καὶ Ἀσὰφ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Ἐδδινοῦσ ὁ παρά τοῦ βασιλέωσ, καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ̓ ἑκάστου πυλῶνοσ. οὐκ ἔστι παραβῆναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐφημερίαν, οἱ γὰρ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖσ. καὶ συνετελέσθη τὰ τῆσ θυσίασ τοῦ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀχθῆναι τὸ πάσχα καὶ προσαχθῆναι τὰσ θυσίασ ἐπὶ τὸ τοῦ Κυρίου θυσιαστήριον κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέωσ Ἰωσίου. καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντεσ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὸ πάσχα καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέρασ ἑπτά. καὶ οὐκ ἤχθη τὸ πάσχα τοιοῦτον ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουὴλ τοῦ προφήτου, καὶ πάντεσ οἱ βασιλεῖσ τοῦ Ἰσραὴλ οὐκ ἠγάγοσαν πάσχα τοιοῦτον, οἷον ἤγαγεν Ἰωσίασ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ὁ εὑρεθεὶσ ἐν τῇ κατοικήσει αὐτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντοσ Ἰωσίου ἤχθη τὸ πάσχα τοῦτο. καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ἰωσίου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ πλήρει εὐσεβείασ. καὶ τὰ κατ̓ αὐτὸν δέ ἀναγέγραπται ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν χρόνοισ, περὶ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἠσεβηκότων εἰσ τὸν Κύριον παρὰ πᾶν ἔθνοσ καὶ βασιλείαν, καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτὸν ἐν αἰσθήσει, καὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ἰσραήλ. Καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ἰωσίου συνέβη Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμὺσ ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου, καὶ ἐξῆλθεν εἰσ ἀπάντησιν αὐτῷ Ἰωσίασ. καὶ διεπέμψατο πρὸσ αὐτὸν βασιλεὺσ Αἰγύπτου λέγων. τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐστι, βασιλεῦ τῆσ Ἰουδαίασ̣ οὐχὶ πρόσ σε ἐξαπέσταλμαι ὑπὸ Κυρίου τοῦ Θεοῦ. ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου ὁ πόλεμόσ μου ἐστί. καὶ νῦν Κύριοσ μετ̓ ἐμοῦ ἐστι, καὶ Κύριοσ μετ̓ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν. ἀπόστηθι καὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ Κυρίῳ. καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν Ἰωσίασ ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπεχείρει, οὐ προσέχων ρήμασιν Ἱερεμίου προφήτου ἐκ στόματοσ Κυρίου. ἀλλὰ συνεστήσατο πρὸσ αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδώ, καὶ κατέβησαν οἱ ἄρχοντεσ πρὸσ τὸν βασιλέα Ἰωσίαν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ τοῖσ παισὶν ἑαυτοῦ. ἀποστήσατέ με ἀπὸ τῆσ μάχησ, ἠσθένησα γὰρ λίαν. καὶ εὐθέωσ ἀπέστησαν αὐτὸν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἀπὸ τῆσ παρατάξεωσ, καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτέριον αὐτοῦ. καὶ ἀποκατασταθεὶσ εἰσ Ἱερουσαλήμ, μετήλλαξε τὸν βίον αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ πατρικῷ τάφῳ. καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ ἐπένθησαν τὸν Ἰωσίαν, καὶ ἐθρήνησεν Ἱερεμίασ ὁ προφήτησ ὑπὲρ Ἰωσίου, καὶ οἱ προκαθήμενοι σὺν γυναιξὶν ἐθρηνοῦσαν αὐτὸν ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐξεδόθη τοῦτο γίνεσθαι ἀεὶ εἰσ ἅπαν τὸ γένοσ Ἰσραήλ. ταῦτα δὲ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τῶν ἱστορουμένων περὶ τῶν βασιλέων τῆσ Ἰουδαίασ. καὶ τὸ καθ̓ ἓν πραχθὲν τῆσ πράξεωσ Ἰωσίου καὶ τῆσ δόξησ αὐτοῦ καὶ τῆσ συνέσεωσ αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, τά τε προπραχθέντα ὑπ̓ αὐτοῦ καὶ τὰ νῦν, ἱστόρηται ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα. Καὶ ἀναλαβόντεσ οἱ ἐκ τοῦ ἔθνουσ τὸν Ἰεχονίαν υἱὸν Ἰωσίου ἀνέδειξαν βασιλέα ἀντὶ Ἰωσίου τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ὄντα ἐτῶν εἴκοσι τριῶν. καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ καὶ Ἱερουσαλὴμ μῆνασ τρεῖσ. καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν βασιλεὺσ Αἰγύπτου τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐζημίωσε τὸ ἔθνοσ ἀργυρίου ταλάντοισ ἑκατὸν καὶ χρυσίου ταλάντῳ ἑνί. καὶ ἀνέδειξε βασιλεὺσ Αἰγύπτου βασιλέα Ἰωακὶμ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βασιλέα τῆσ Ἰουδαίασ καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἔδησεν Ἰωακὶμ τοὺσ μεγιστᾶνασ, Ζαράκην δὲ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ συλλαβὼν ἀνήγαγεν ἐξ Αἰγύπτου. Ἐτῶν δὲ ἦν εἰκοσιπέντε Ἰωακίμ, ὅτε ἐβασίλευσε τῆσ Ἰουδαίασ καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. μετ̓ αὐτὸν δὲ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ καὶ δήσασ αὐτὸν ἐν χαλκείῳ δεσμῷ καὶ ἀπήγαγεν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ Κυρίου λαβὼν Ναβουχοδονόσορ καὶ ἀπενέγκασ ἀπηρείσατο ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι. τὰ δὲ ἱστορηθέντα περὶ αὐτοῦ καὶ τῆσ ἀκαθαρσίασ αὐτοῦ καὶ δυσσεβείασ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τῶν χρόνων τῶν βασιλέων. Καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ Ἰωακὶμ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ. ὅτε γὰρ ἀνεδείχθη, ἦν ἐτῶν ὀκτώ. βασιλεύει δὲ μῆνασ τρεῖσ καὶ ἡμέρασ δέκα ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἔναντι Κυρίου. Καὶ μετ̓ ἐνιαυτὸν ἀποστείλασ Ναβουχοδονόσορ μετήγαγεν αὐτὸν εἰσ Βαβυλῶνα ἅμα τοῖσ ἱεροῖσ σκεύεσι τοῦ Κυρίου καὶ ἀνέδειξε Σεδεκίαν βασιλέα τῆσ Ἰουδαίασ καὶ Ἱερουσαλὴμ ὄντα ἐτῶν εἴκοσιν ἑνόσ, βασιλεύει δὲ ἔτη ἕνδεκα, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ τῶν ρηθέντων λόγων ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου ἐκ στόματοσ τοῦ Κυρίου. καὶ ὁρκισθεὶσ ἀπὸ τοῦ βασιλέωσ Ναβουχοδονόσορ τῷ ὀνόματι Κυρίου, ἐπιορκήσασ ἀπέστη. καὶ σκληρύνασ αὐτοῦ τὸν τράχηλον καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ παρέβη τὰ νόμιμα Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. καὶ οἱ ἡγούμενοι δὲ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων πολλὰ ἠσέβησαν καὶ ὑπὲρ πάσασ τὰσ ἀκαθαρσίασ πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου τὸ ἁγιαζόμενον ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ μετακαλέσαι αὐτούσ, καθότι ἐφείδετο αὐτῶν καὶ τοῦ σκηνώματοσ αὐτοῦ. αὐτοὶ δὲ ἐμυκτήρισαν ἐν τοῖσ ἀγγέλοισ αὐτοῦ καὶ ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησε Κύριοσ ἦσαν ἐκπαίζοντεσ τοὺσ προφήτασ αὐτοῦ, ἕωσ οὗ θυμωθέντα αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ διὰ τὰ δυσσεβήματα προστάξαι ἀναβιβάσαι ἐπ̓ αὐτοὺσ τοὺσ βασιλεῖσ τῶν Χαλδαίων. οὗτοι ἀπέκτειναν τοὺσ νεανίσκουσ αὐτῶν ἐν ρομφαίᾳ περικύκλῳ τοῦ ἁγίου αὐτῶν ἱεροῦ καὶ οὐκ ἐφείσαντο νεανίσκου καὶ παρθένου καὶ πρεσβύτου καὶ νεωτέρου, ἀλλὰ πάντασ παρέδωκαν εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν. καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ Κυρίου τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰσ κιβωτοὺσ τοῦ Κυρίου καὶ τὰσ βασιλικὰσ ἀποθήκασ ἀναλαβόντεσ ἀπήνεγκαν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἐνεπύρισαν τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καί ἔλυσαν τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ καὶ τοὺσ πύργουσ αὐτῆσ ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ καὶ συνετέλεσαν πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆσ ἀχρειῶσαι, καὶ τοὺσ ἐπιλοίπουσ ἀπήγαγε μετὰ ρομφαίασ εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἦσαν παῖδεσ αὐτῷ καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ μέχρι τοῦ βασιλεῦσαι Πέρσασ εἰσ ἀναπλήρωσιν ρήματοσ τοῦ Κυρίου ἐν στόματι Ἱερεμίου. ἕωσ τοῦ εὐδοκῆσαι τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆσ, πάντα τὸν χρόνον τῆσ ἐρημώσεωσ αὐτῆσ, σαββατιεῖ εἰσ συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα. ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ Κύρου Περσῶν ἔτουσ πρώτου εἰσ συντέλειαν ρήματοσ Κυρίου ἐν στόματι Ἱερεμίου,

ἤγειρε Κύριοσ τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέωσΠερσῶν, καὶ ἐκήρυξεν ἐν ὅλῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἅμα διά γραπτῶν λέγων. τάδε λέγει ὁ βασιλεὺσ Περσῶν Κῦροσ. ἐμὲ ἀνέδειξε βασιλέα τῆσ οἰκουμένησ ὁ Κύριοσ τοῦ Ἰσραήλ, Κύριοσ ὁ Ὕψιστοσ. καὶ ἐσήμηνέ μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ἱερουσαλήμ, τῇ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ. εἴ τισ ἐστὶν οὖν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνουσ αὐτοῦ, ἔστω ὁ Κύριοσ αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἀναβὰσ εἰσ τὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τοῦ Ἰσραήλ . ὅσοι οὖν κατὰ τοὺσ τόπουσ οἰκοῦσι, βοηθείτωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ, ἐν δόσεσι μεθ̓ ἵππων καὶ κτηνῶν σὺν τοῖσ ἄλλοισ τοῖσ κατ̓ εὐχὰσ προστεθειμένοισ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ καταστήσαντεσ οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆσ Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν φυλῆσ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντων, ὧν ἤγειρε Κύριοσ τὸ πνεῦμα ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ Κυρίῳ τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οἱ περικύκλῳ αὐτῶν ἐβοήθησαν ἐν πᾶσιν ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ, ἵπποισ, κτήνεσι καὶ εὐχαῖσ ὡσ πλείσταισ πολλῶν, ὧν ὁ νοῦσ ἠγέρθη. καὶ ὁ βασιλεὺσ Κῦροσ ἐξήνεγκε τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ Κυρίου, ἃ μετήνεγκε Ναβουχοδονόσορ ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλείῳ αὐτοῦ. ἐξενέγκασ δὲ αὐτὰ Κῦροσ ὁ βασιλεὺσ Περσῶν παρέδωκεν αὐτὰ Μιθραδάτῃ τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλακι. διά δὲ τούτου παρεδόθησαν Σαμανασσάρῳ προστάτῃ τῆσ Ἰουδαίασ. ὁ δὲ τούτων ἀριθμὸσ ἦν. σπονδεῖα χρυσᾶ χίλια, σπονδεῖα ἀργυρᾶ χίλια, θυί̈σκαι ἀργυραῖ εἰκοσιεννέα, φιάλαι χρυσαῖ τριάκοντα, ἀργυραῖ δισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα καὶ ἄλλα σκεύη χίλια. τὰ δὲ πάντα σκεύη διεκομίσθη, χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, πεντακισχίλια τετρακόσια ἑξηκονταεννέα. ἀνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σαμανασσάρου ἅμα τοῖσ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ ἐκ Βαβυλῶνοσ εἰσ Ἱερουσαλήμ. Ἐν δὲ τοῖσ ἐπὶ Ἀρταξέρξου τῶν Περσῶν βασιλέωσ χρόνοισ κατέγραψαν αὐτῷ κατὰ τῶν κατοικούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλὴμ Βήλεμοσ καὶ Μιθραδάτησ καὶ Ταβέλλιοσ καὶ Ράθυμοσ καὶ Βεέλτεθμοσ καὶ Σαμέλλιοσ ὁ γραμματεὺσ καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοισ συντασσόμενοι, οἰκοῦντεσ δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖσ ἄλλοισ τόποισ, τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν. «Βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ κυρίῳ οἱ παῖδέσ σου Ράθυμοσ ὁ τὰ προσπίπτοντα καὶ Σαμέλλιοσ ὁ γραμματεὺσ καὶ ἐπίλοιποι τῆσ βουλῆσ αὐτῶν καὶ κριταὶ οἱ ἐν Κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ. καὶ νῦν γνωστὸν ἔστω τῷ κυρίῳ βασιλεῖ, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ἀναβάντεσ παῤ ὑμῶν πρὸσ ἡμᾶσ ἐλθόντεσ εἰσ Ἱερουσαλήμ, τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσι, τάσ τε ἀγορὰσ αὐτῆσ καὶ τὰ τείχη θεραπεύουσι καὶ ναὸν ὑποβάλλονται. ἐὰν οὖν ἡ πόλισ αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη συντελεσθῇ, φορολογίαν οὐ μὴ ὑπομείνωσι δοῦναι, ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσιν ἀντιστήσονται. καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται τὰ κατὰ τὸν ναόν, καλῶσ ἔχειν ὑπολαμβάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ προσφωνῆσαι τῷ κυρίῳ βασιλεῖ, ὅπωσ, ἂν φαίνηταί σοι, ἐπισκεφθῇ ἐν τοῖσ ἀπὸ τῶν πατέρων σου βιβλίοισ. καὶ εὑρήσεισ ἐν τοῖσ ὑπομνηματισμοῖσ γεγραμμένα περὶ τούτων καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλισ ἐκείνη ἦν ἀποστάτισ καὶ βασιλεῖσ καὶ πόλεισ ἐνοχλοῦσα καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἀποστάται καὶ πολιορκίασ συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνοσ, δἰ ἣν αἰτίαν καὶ ἡ πόλισ αὕτη ἠρημώθη. νῦν οὖν ὑποδεικνύομέν σοι, κύριε βασιλεῦ, ὅτι ἐὰν ἡ πόλισ αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ ταύτησ τείχη ἀνασταθῇ, κάθοδοσ οὐκ ἔτι σοι ἔσται εἰσ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην». τότε ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺσ Ραθύμῳ τῷ γράφοντι τὰ προσπίπτοντα καὶ Βεελτέθμῳ καὶ Σαμελλίῳ γραμματεῖ καὶ τοῖσ λοιποῖσ τοῖσ συντασσομένοισ καὶ οἰκοῦσιν ἐν τῇ Σαμαρείᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ τὰ ὑπογεγραμμένα. «̓Ανέγνων τὴν ἐπιστολήν, ἣν πεπόμφατε πρόσ με. ἐπέταξα οὖν ἐπισκέψασθαι, καὶ εὑρέθη ὅτι ἡ πόλισ ἐκείνη ἐστὶν ἐξ αἰῶνοσ βασιλεῦσιν ἀντιπαρατάσσουσα καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποστάσεισ καὶ πολέμουσ ἐν αὐτῇ συντελοῦντεσ καὶ βασιλεῖσ ἰσχυροὶ καὶ σκληροὶ ἦσαν ἐν Ἱερουσαλὴμ κυριεύοντεσ καὶ φορολογοῦντεσ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην. νῦν οὖν ἐπέταξα ἀποκωλῦσαι τοὺσ ἀνθρώπουσ ἐκείνουσ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὴν πόλιν καὶ προνοηθῆναι ὅπωσ μηδὲν παρὰ ταῦτα γένηται καὶ μὴ προβῇ ἐπὶ πλεῖον τὰ τῆσ κακίασ εἰσ τὸ βασιλεῖσ ἐνοχλῆσαι». τότε ἀναγνωσθέντων τῶν παρὰ τοῦ βασιλέωσ Ἀρταξέρξου γραφέντων, Ράθυμοσ καὶ Σαμέλλιοσ ὁ γραμματεὺσ καὶ οἱ τούτοισ συντασσόμενοι ἀναζεύξαντεσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ κατὰ σπουδὴν μεθ̓ ἵππου καὶ ὄχλου παρατάξεωσ, ἤρξαντο κωλύειν τοὺσ οἰκοδομοῦντασ. καὶ ἤργει ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτουσ τῆσ βασιλείασ Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέωσ. ΚΑΙ βασιλεὺσ Δαρεῖοσ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην πᾶσι τοῖσ ὑπ̓ αὐτὸν καὶ πᾶσι τοῖσ οἰκογενέσιν αὐτοῦ καὶ πᾶσι τοῖσ μεγιστᾶσι τῆσ Μηδίασ καὶ τῆσ Περσίδος

καὶ πᾶσι τοῖσ σατράπαισ καὶ στρατηγοῖσ καὶ τοπάρχαισ τοῖσ ὑπ̓ αὐτόν, ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ μέχρισ Αἰθιοπίασ ἐν ταῖσ ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ σατραπείαισ. καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐπίοσαν καὶ ἐμπλησθέντεσ ἀνέλυσαν. ὁ δὲ Δαρεῖοσ ὁ βασιλεὺσ ἀνέλυσεν εἰσ τὸν κοιτῶνα ἑαυτοῦ καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἔξυπνοσ ἐγένετο. τότε οἱ τρεῖσ νεανίσκοι οἱ σωματοφύλακεσ οἱ φυλάσσοντεσ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέωσ εἶπαν ἕτεροσ πρὸσ τὸν ἕτερον. εἴπωμεν ἕκαστοσ ἡμῶν ἕνα λόγον, ὃσ ὑπερισχύσει. καὶ οὗ ἐὰν φανῇ τὸ ρῆμα αὐτοῦ σοφώτερον τοῦ ἑτέρου, δώσει αὐτῷ Δαρεῖοσ ὁ βασιλεὺσ δωρεὰσ μεγάλασ καὶ ἐπινίκια μεγάλα καὶ πορφύραν περιβαλέσθαι καὶ ἐν χρυσώμασι πίνειν καὶ ἐπὶ χρυσῷ καθεύδεν καὶ ἅρμα χρυσοχάλινον καὶ κίδαριν βυσσίνην καὶ μανιάκην περὶ τὸν τράχηλον, καὶ δεύτεροσ καθιεῖται Δαρείου διὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ συγγενὴσ Δαρείου κληθήσεται. καὶ τότε γράψαντεσ ἕκαστοσ τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐσφραγίσαντο καὶ ἔθηκαν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον Δαρείου τοῦ βασιλέωσ καὶ εἶπαν. ὅταν ἐγερθῇ ὁ βασιλεύσ, δώσουσιν αὐτῷ τὸ γράμμα, καὶ ὃν ἂν κρίνῃ ὁ βασιλεὺσ καὶ οἱ τρεῖσ μεγιστᾶνεσ τῆσ Περσίδοσ ὅτι οὗ ὁ λόγοσ αὐτοῦ σοφώτεροσ, αὐτῷ δοθήσεται τὸ νῖκοσ καθὼσ γέγραπται. ὁ εἷσ ἔγραψεν, ὑπερισχύει ὁ οἶνοσ. ὁ ἕτεροσ ἔγραψεν, ὑπερισχύει ὁ βασιλεύσ. ὁ τρίτοσ ἔγραψεν, ὑπερισχύουσιν αἱ γυναῖκεσ, ὑπὲρ δὲ πάντα νικᾷ ἡ ἀλήθεια. καὶ ὅτε ἐξηγέρθη ὁ βασιλεύσ, λαβόντεσ τὸ γράμμα ἔδωκαν αὐτῷ, καὶ ἀνέγνω. καὶ ἐξαποστείλασ ἐκάλεσε πάντασ τοὺσ μεγιστᾶνασ τῆσ Περσίδοσ καὶ τῆσ Μηδείασ καὶ τοὺσ σατράπασ καὶ στρατηγοὺσ καὶ τοπάρχασ καὶ ὑπάτουσ καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χρηματιστηρίῳ, καὶ ἀνεγνώσθη τὸ γράμμα ἐνώπιον αὐτῶν. καὶ εἶπε. καλέσατε τοὺσ νεανίσκουσ, καὶ αὐτοὶ δηλώσουσι τοὺσ λόγουσ ἑαυτῶν. καὶ ἐκλήθησαν καὶ εἰσήλθοσαν. καὶ εἶπαν αὐτοῖσ. ἀπαγγείλατε ἡμῖν περὶ τῶν γεγραμμένων. Καὶ ἤρξατο ὁ πρῶτοσ ὁ εἴπασ περὶ τῆσ ἰσχύοσ τοῦ οἴνου καὶ ἔφη οὕτωσ. ἄνδρεσ, πῶσ ὑπερισχύει ὁ οἶνοσ̣ πάντασ τοὺσ ἀνθρώπουσ τοὺσ πιόντασ αὐτὸν πλανᾷ τὴν διάνοιαν. τοῦ τε βασιλέωσ καὶ τοῦ ὀρφανοῦ ποιεῖ τὴν διάνοιαν μίαν, τήν τε τοῦ οἰκέτου καὶ τὴν τοῦ ἐλευθέρου, τήν τε τοῦ πένητοσ καὶ τὴν τοῦ πλουσίου. καὶ πᾶσαν διάνοιαν μεταστρέφει εἰσ εὐωχίαν καὶ εὐφροσύνην καὶ οὐ μέμνηται πᾶσαν λύπην καὶ πᾶν ὀφείλημα. καὶ πάσασ καρδίασ ποιεῖ πλουσίασ καὶ οὐ μέμνηται βασιλέα οὐδὲ σατράπην καὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ λαλεῖν. καὶ οὐ μέμνηται, ὅταν πίνωσι, φιλιάζειν φίλοισ καὶ ἀδελφοῖσ, καὶ μετ̓ οὐ πολὺ σπῶνται τὰσ μαχαίρασ. καὶ ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου ἐγερθῶσιν, οὐ μέμνηνται ἃ ἔπραξαν. ὦ ἄνδρεσ, οὐχ ὑπερισχύει ὁ οἶνοσ, ὅτι οὕτωσ ἀναγκάζει ποιεῖν̣ καὶ ἐσίγησεν οὕτωσ εἴπασ. ΚΑΙ ἤρξατο ὁ δεύτεροσ λαλεῖν, ὁ εἴπασ περὶ τῆσ ἰσχύοσ τοῦ βασιλέωσ.

ὦ ἄνδρεσ, οὐχ ὑπερισχύουσιν οἱ ἄνθρωποι, τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν κατακρατοῦντεσ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖσ̣ ὁ δὲ βασιλεὺσ ὑπερισχύει καὶ κυριεύει αὐτῶν καὶ δεσπόζει αὐτῶν, καὶ πᾶν ὃ ἐὰν εἴπῃ αὐτοῖσ, ἐνακούουσιν. ἐὰν εἴπῃ αὐτοῖσ ποιῆσαι πόλεμον ἕτεροσ πρὸσ τὸν ἕτερον, ποιοῦσιν. ἐὰν δὲ ἐξαποστείλῃ αὐτοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ, βαδίζουσι καὶ κατεργάζονται τὰ ὄρη καὶ τὰ τείχη καὶ τοὺσ πύργουσ, φονεύουσι καὶ φονεύονται, καὶ τὸν λόγον τοῦ βασιλέωσ οὐ παραβαίνουσιν. ἐὰν δὲ νικήσωσι, τῷ βασιλεῖ κομίζουσι πάντα, καὶ ὅσα ἐὰν προνομεύσωσι καὶ τὰ ἄλλα πάντα. καὶ ὅσοι οὐ στρατεύονται οὐδὲ πολεμοῦσιν, ἀλλὰ γεωργοῦσι τὴν γῆν, πάλιν ὅταν σπείρωσι, θερίσαντεσ ἀναφέρουσι τῷ βασιλεῖ. καὶ ἕτεροσ τὸν ἕτερον ἀναγκάζοντεσ ἀναφέρουσι τοὺσ φόρουσ τῷ βασιλεῖ. καὶ αὐτὸσ εἷσ μόνοσ ἐστίν. ἐὰν εἴπῃ ἀποκτεῖναι, ἀποκτέννουσιν. ἐὰν εἴπῃ ἀφεῖναι, ἀφιοῦσιν. εἶπε πατάξαι, τύπτουσιν. εἶπεν ἐρημῶσαι, ἐρημοῦσιν. εἶπεν οἰκοδομῆσαι, οἰκοδομοῦσιν. εἶπεν ἐκκόψαι, ἐκκόπτουσιν. εἶπε φυτεῦσαι, φυτεύουσι. καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ αὐτοῦ καὶ αἱ δυνάμεισ αὐτοῦ ἐνακούουσι. πρὸσ δὲ τούτοισ, αὐτὸσ ἀνάκειται, ἐσθίει καὶ πίνει καὶ καθεύδει, αὐτοὶ δὲ τηροῦσι κύκλῳ περὶ αὐτὸν καὶ οὐ δύνανται ἕκαστοσ ἀπελθεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ, οὐδὲ παρακούουσιν αὐτοῦ. ὦ ἄνδρεσ, πῶσ οὐχ ὑπερισχύει ὁ βασιλεύσ, ὅτι οὕτωσ ἐπάκουστόσ ἐστι̣ καὶ ἐσίγησεν. Ὁ δὲ τρίτοσ ὁ εἴπασ περὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῆσ ἀληθείασ ‐οὗτόσ ἐστι Ζοροβάβελ‐ ἤρξατο λαλεῖν. ἄνδρεσ, οὐ μέγασ ὁ βασιλεὺσ καὶ πολλοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ ὁ οἶνοσ ἰσχύει̣ τίσ οὖν ὁ δεσπόζων αὐτῶν ἢ τίσ ὁ κυριεύων αὐτῶν̣ οὐχ αἱ γυναῖκεσ̣ αἱ γυναῖκεσ ἐγέννησαν τὸν βασιλέα καὶ πάντα τὸν λαόν, ὃσ κυριεύει τῆσ θαλάσσησ καὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐξ αὐτῶν ἐγένοντο, καὶ αὗται ἐξέθρεψαν αὐτοὺσ τοὺσ φυτεύσαντασ τοὺσ ἀμπελῶνασ, ἐξ ὧν ὁ οἶνοσ γίνεται. καὶ αὗται ποιοῦσι τὰσ στολὰσ τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὗται ποιοῦσι δόξαν τοῖσ ἀνθρώποισ, καὶ οὐ δύνανται οἱ ἄνθρωποι χωρὶσ τῶν γυναικῶν εἶναι. ἐὰν δὲ συναγάγωσι χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ πᾶν πρᾶγμα ὡραῖον καὶ ἴδωσι γυναῖκα μίαν καλὴν τῷ εἴδει καὶ τῷ κάλλει, ταῦτα πάντα ἀφέντεσ, εἰσ αὐτὴν ἐκκέχηναν καὶ χάσκοντεσ τὸ στόμα θεωροῦσιν αὐτήν, καὶ πάντεσ αὐτὴν αἱρετίζουσι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πᾶν πρᾶγμα ὡραῖον. ἄνθρωποσ τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἐγκαταλείπει, ὃσ ἐξέθρεψεν αὐτόν, καὶ τὴν ἰδίαν χώραν καὶ πρὸσ τὴν ἰδίαν γυναῖκα κολλᾶται καὶ μετὰ τῆσ γυναικὸσ ἀφίησι τὴν ψυχὴν καὶ οὔτε τὸν πατέρα μέμνηται οὔτε τὴν μητέρα οὔτε τὴν χώραν. καὶ ἐντεῦθεν δεῖ ὑμᾶσ γνῶναι ὅτι αἱ γυναῖκεσ κυριεύουσιν ὑμῶν. οὐχὶ πονεῖτε καὶ μοχθεῖτε, καὶ πάντα ταῖσ γυναιξὶ δίδοτε καὶ φέρετε̣ καὶ λαμβάνει ὁ ἄνθρωποσ τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἐκπορεύεται ἐξοδεύειν καὶ λῃστεύειν καὶ κλέπτειν καὶ εἰσ τὴν θάλασσαν πλεῖν καὶ ποταμούσ. καὶ τὸν λέοντα θεωρεῖ καὶ ἐν σκότει βαδίζει, καὶ ὅταν κλέψῃ καὶ ἁρπάσῃ καὶ λωποδυτήσῃ, τῇ ἐρωμένῃ ἀποφέρει. καὶ πλεῖον ἀγαπᾷ ἄνθρωποσ τὴν ἰδίαν γυναῖκα μᾶλλον ἢ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. καὶ πολλοὶ ἀπενοήθησαν. ταῖσ ἰδίαισ διανοίαισ διὰ τὰσ γυναῖκασ καὶ δοῦλοι ἐγένοντο δἰ αὐτάσ, καὶ πολλοὶ ἀπώλοντο καὶ ἐσφάλησαν καὶ ἡμάρτοσαν διὰ τὰσ γυναῖκασ. καὶ νῦν οὐ πιστεύετέ μοι̣ οὐχὶ μέγασ ὁ βασιλεὺσ τῇ ἐξουσίᾳ αὐτοῦ̣ οὐχὶ πᾶσαι αἱ χῶραι εὐλαβοῦνται ἅψασθαι αὐτοῦ̣ ἐθεώρουν αὐτὸν καὶ Ἀπάμην τὴν θυγατέρα Βαρτάκου τοῦ θαυμαστοῦ, τὴν παλλακὴν τοῦ βασιλέωσ, καθημένην ἐν δεξιᾷ τοῦ βασιλέως καὶ ἀφαιροῦσαν τὸ διάδημα ἀπὸ τῆσ κεφαλῆσ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐπιτιθοῦσαν ἑαυτῇ καὶ ἐρράπιζε τὸν βασιλέα τῇ ἀριστερᾷ. καὶ πρὸσ τούτοισ ὁ βασιλεὺσ χάσκων τὸ στόμα ἐθεώρει αὐτήν. καὶ ἐὰν προσγελάσῃ αὐτῷ, γελᾷ. ἐὰν δὲ πικρανθῇ ἐπ̓ αὐτόν, κολακεύει αὐτήν, ὅπωσ διαλλαγῇ αὐτῷ. ὦ ἄνδρεσ, πῶσ οὐχὶ ἰσχυραὶ αἱ γυναῖκεσ, ὅτι οὕτωσ πράσσουσι̣ καὶ τότε ὁ βασιλεὺσ καὶ οἱ μεγιστᾶνεσ ἔβλεπον εἷσ τὸν ἕτερον. καὶ ἤρξατο λαλεῖν περὶ τῆσ ἀληθείασ. ἄνδρεσ, οὐχὶ ἰσχυραὶ αἱ γυναῖκεσ̣ μεγάλη ἡ γῆ καὶ ὑψηλὸσ ὁ οὐρανὸσ καὶ ταχὺσ τῷ δρόμῳ ὁ ἥλιοσ, ὅτι στρέφεται ἐν τῷ κύκλῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάλιν ἀποτρέχει εἰσ τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. οὐχὶ μέγασ ὃσ ταῦτα ποιεῖ̣ καὶ ἡ ἀλήθεια μεγάλη καὶ ἰσχυροτέρα παρὰ πάντα. πᾶσα ἡ γῆ τὴν ἀλήθειαν καλεῖ, καὶ ὁ οὐρανὸσ αὐτὴν εὐλογεῖ, καὶ πάντα τὰ ἔργα σείεται καὶ τρέμει, καὶ οὐκ ἔστι μετ̓ αὐτῆσ ἄδικον οὐδέν. ἄδικοσ ὁ οἶνοσ, ἄδικοσ ὁ βασιλεύσ, ἄδικοι αἱ γυναῖκεσ, ἄδικοι πάντεσ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἄδικα πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ τοιαῦτα. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖσ ἀλήθεια, καὶ ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῶν ἀπολοῦνται. ἡ δὲ ἀλήθεια μένει καὶ ἰσχύει εἰσ τὸν αἰῶνα καὶ ζῇ καὶ κρατεῖ εἰσ τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνοσ. καὶ οὐκ ἔστι παῤ αὐτὴν λαμβάνειν πρόσωπα, οὐδὲ διάφορα, ἀλλὰ τὰ δίκαια ποιεῖ ἀπὸ πάντων τῶν ἀδίκων καὶ πονηρῶν. καὶ πάντεσ εὐδοκοῦσι τοῖσ ἔργοισ αὐτῆσ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ κρίσει αὐτῆσ οὐδὲν ἄδικον. καὶ αὐτῇ ἡ ἰσχὺσ καὶ τὸ βασίλειον καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ἡ μεγαλειότησ τῶν πάντων αἰώνων. εὐλογητὸσ ὁ Θεὸσ τῆσ ἀληθείασ. καὶ ἐσιώπησε τοῦ λαλεῖν. καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ τότε ἐφώνησε, καὶ τότε εἶπον. μεγάλη ἡ ἀλήθεια καὶ ὑπερισχύει. Τότε ὁ βασιλεὺσ εἶπεν αὐτῷ. αἴτησαι ὃ θέλεισ πλείω τῶν γεγραμμένων, καὶ δώσομέν σοι ὃν τρόπον εὑρέθησ σοφώτεροσ, καὶ ἐχόμενόσ μου καθήσῃ, καὶ συγγενήσ μου κληθήσῃ. τότε εἶπε τῷ βασιλεῖ. μνήσθητι τὴν εὐχήν, ἣν ηὔξω, οἰκοδομῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ τὸ βασίλειόν σου παρέλαβεσ, καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ληφθέντα ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐκπέμψαι, ἃ ἐχώρισε Κῦροσ, ὅτε ηὔξατο ἐκκόψαι Βαβυλῶνα, καὶ ηὔξατο ἐξαποστεῖλαι ἐκεῖ. καὶ σὺ ηὔξω οἰκοδομῆσαι τὸν ναόν, ὃν ἐνεπύρισαν οἱ Ἰδουμαῖοι, ὅτε ἠρημώθη ἡ Ἰουδαία ὑπὸ τῶν Χαλδαίων. καὶ νῦν τοῦτό ἐστιν, ὅ σε ἀξιῶ, κύριε βασιλεῦ, καὶ ὃ αἰτοῦμαί σε, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μεγαλωσύνη ἡ παρὰ σοῦ. δέομαι οὖν ἵνα ποιήσῃσ τὴν εὐχήν, ἣν ηὔξω τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ ποιῆσαι ἐκ στόματόσ σου. τότε ἀναστὰσ Δαρεῖοσ ὁ βασιλεὺσ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔγραψεν αὐτῷ τὰσ ἐπιστολὰσ πρὸσ πάντασ τοὺσ οἰκονόμουσ καὶ τοπάρχασ καὶ στρατηγοὺσ καὶ σατράπασ, ἵνα προπέμψωσιν αὐτὸν καὶ τοὺσ μετ̓ αὐτοῦ πάντασ ἀναβαίνοντασ οἰκοδομῆσαι τὴν Ἱερουσαλήμ. καὶ πᾶσι τοῖσ τοπάρχαισ ἐν κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ καὶ τοῖσ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἔγραψεν ἐπιστολὰσ μεταφέρειν ξύλα κέδρινα ἀπὸ τοῦ Λιβάνου εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ὅπωσ οἰκοδομήσωσι μετ̓ αὐτοῦ τὴν πόλιν. καὶ ἔγραψε πᾶσι τοῖσ Ἰουδαίοισ τοῖσ ἀναβαίνουσιν ἀπὸ τῆσ βασιλείασ εἰσ τὴν Ἰουδαίαν ὑπὲρ τῆσ ἐλευθερίασ, πάντα δυνατὸν καὶ τοπάρχην καὶ σατράπην καὶ οἰκονόμον μὴ ἀπελεύσεσθαι ἐπὶ τὰσ θύρασ αὐτῶν, καὶ πᾶσαν τὴν χώραν, ἣν κρατοῦσιν, ἀφορολόγητον αὐτοῖσ ὑπάρχειν, καὶ ἵνα οἱ Ἰδουμαῖοι ἀφίωσι τὰσ κώμασ, ἃσ διακρατοῦσι τῶν Ἰουδαίων, καὶ εἰσ τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ἱεροῦ δοθῆναι κατ̓ ἐνιαυτὸν τάλαντα εἴκοσι μέχρι τοῦ οἰκοδομηθῆναι, καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὁλοκαυτώματα καρποῦσθαι καθ̓ ἡμέραν, καθὰ ἔχουσιν ἐντολὴν ἑπτακαίδεκα προσφέρειν, ἄλλα τάλαντα, δέκα κατ̓ ἐνιαυτόν, καὶ πᾶσι τοῖσ προσβαίνουσιν ἀπὸ τῆσ Βαβυλωνίασ κτίσαι τὴν πόλιν, ὑπάρχειν τὴν ἐλευθερίαν, αὐτοῖσ τε καὶ τοῖσ ἐκγόνοισ αὐτῶν, καὶ πᾶσι τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ προσβαίνουσιν. ἔγραψε δὲ καὶ τὴν χορηγίαν καὶ τὴν ἱερατικὴν στολήν, ἐν τίνι λατρεύουσιν ἐν αὐτῇ. καὶ τοῖσ Λευίταισ ἔγραψε δοῦναι τὴν χορηγίαν ἕωσ τῆσ ἡμέρασ, ἧσ ἐπιτελεσθῇ ὁ οἶκοσ καὶ Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομηθῆναι, καὶ πᾶσι τοῖσ φρουροῦσι τὴν πόλιν ἔγραψε δοῦναι αὐτοῖσ κλήρουσ καὶ ὀψώνια. καὶ ἐξαπέστειλε πάντα τὰ σκεύη, ἃ ἐχώρισε Κῦροσ ἀπὸ Βαβυλῶνοσ. καὶ πάντα, ὅσα εἶπε Κῦροσ ποιῆσαι, καὶ αὐτὸσ ἐπέταξε ποιῆσαι καὶ ἐξαποστεῖλαι εἰσ Ἱερουσαλήμ. Καὶ ὅτε ἐξῆλθεν ὁ νεανίσκοσ, ἄρασ τὸ πρόσωπον εἰσ τὸν οὐρανὸν ἐναντίον Ἱερουσαλὴμ εὐλόγησε τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ λέγων. παρὰ σοῦ νίκη, καὶ παρὰ σοῦ ἡ σοφία, καὶ σὴ ἡ δόξα καὶ ἐγὼ σὸσ οἰκέτησ. εὐλογητὸσ εἶ, ὃσ ἔδωκάσ μοι σοφίαν, καὶ σοὶ ὁμολογῶ, δέσποτα τῶν πατέρων. καὶ ἔλαβε τὰσ ἐπιστολὰσ καὶ ἐξῆλθε καὶ ἦλθεν εἰσ Βαβυλῶνα καὶ ἀπήγγειλε τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτοῦ πᾶσι. καὶ εὐλόγησαν τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν, ὅτι ἔδωκεν αὐτοῖσ ἄνεσιν καὶ ἄφεσιν ἀναβῆναι καὶ οἰκοδομῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸ ἱερόν, οὗ ὠνομάσθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπ̓ αὐτῷ. καὶ ἐκωθωνίζοντο μετὰ μουσικῶν καὶ χαρᾶσ ἡμέρασ ἑπτά. ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἐξελέγησαν ἀναβῆναι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν κατὰ φυλὰσ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρεσ καὶ οἱ παῖδεσ αὐτῶν καὶ αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.

καὶ Δαρεῖοσ συναπέστειλε μετ̓ αὐτῶν ἱππεῖσ χιλίουσ ἕωσ τοῦ ἀποκαταστῆσαι αὐτούσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ μετ̓ εἰρήνησ καὶ μετὰ μουσικῶν τυμπάνων καὶ αὐλῶν. καὶ πάντεσ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν παίζοντεσ, καὶ ἐποίησεν αὐτοῖσ συναναβῆναι μετ̓ ἐκείνων. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀναβαινόντων κατὰ πατριὰσ αὐτῶν εἰσ τὰσ φυλὰσ ἐπὶ τὴν μεριδαρχίαν αὐτῶν. οἱ ἱερεῖσ υἱοὶ Φινεὲσ υἱοῦ Ἀαρών. Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ τοῦ Σαραίου καὶ Ἰωακὶμ ὁ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Δαυίδ, ἐκ τῆσ γενεᾶσ Φαρέσ, φυλῆσ δὲ Ἰούδα, ὃσ ἐλάλησεν ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέωσ Περσῶν λόγουσ σοφοὺσ ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ μηνὶ Νισὰν τοῦ πρώτου μηνόσ. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ ἐκ τῆσ Ἰουδαίασ ἀναβάντεσ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ τῆσ παροικίασ, οὓσ μετῴκισε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ εἰσ Βαβυλῶνα καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν λοιπὴν Ἰουδαίαν ἕκαστοσ εἰσ τὴν ἰδίαν πόλιν, οἱ ἐλθόντεσ μετὰ Ζοροβάβελ καὶ Ἰησοῦ, Νεεμίου, Ζαραίου, Ρησαίου, Ἐνηνέοσ, Μαρδοχαίου, Βεελσάρου, Ἀσφαράσου, Ρεελίου, Ροί̈μου, Βαανά, τῶν προηγουμένων αὐτῶν. ἀριθμὸσ τῶν ἀπὸ τοῦ ἔθνουσ καὶ οἱ προηγούμενοι αὐτῶν. υἱοὶ Φόροσ δύο χιλιάδεσ καὶ ἑκατὸν ἑβδομηκονταδύο. υἱοὶ Σαφὰτ τετρακόσιοι ἑβδομηκονταδύο. υἱοὶ Ἀρὲσ ἑπτακόσιοι πεντηκονταέξ. υἱοὶ Φαὰθ Μωὰβ εἰσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰησοῦ καὶ Ἰωὰβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δεκαδύο. υἱοὶ Ἠλὰμ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρεσ. υἱοὶ Ζαθουί̈ ἐνακόσιοι ἑβδομηκονταπέντε. υἱοὶ Χορβὲ ἑπτακόσιοι πέντε. υἱοὶ Βανὶ ἑξακόσιοι τεσσαρακονταοκτώ. υἱοὶ Βηβαὶ ἑξακόσιοι τριακοντατρεῖσ. υἱοὶ Ἀργαὶ χίλιοι τριακόσιοι εἰκοσιδύο. υἱοὶ Ἀδωνικὰν ἑξακόσιοι τριακονταεπτά. υἱοὶ Βαγοί̈ δισχίλιοι ἑξακόσιοι ἕξ. υἱοὶ Ἀδινοὺ τετρακόσιοι πεντηκοντατέσσαρεσ. υἱοὶ Ἀτὴρ Ἐζεκίου ἐνενηκονταδύο. υἱοὶ Κιλὰν καὶ Ἀζηνὰν ἑξηκονταεπτά. υἱοὶ Ἀζαροὺ τετρακόσιοι τριακονταδύο. υἱοὶ Ἀννὶσ ἑκατὸν εἷσ. υἱοὶ Ἀρὸμ τριακονταδύο. υἱοὶ Βασαὶ τριακόσιοι εἰκοσιτρεῖσ. υἱοὶ Ἀρσιφουρὶθ ἑκατὸν δύο. υἱοὶ Βαιτηροὺσ τρισχίλιοι πέντε. υἱοὶ ἐκ Βαιθλωμῶν ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖσ. οἱ ἐκ Νετωφὰσ πεντηκονταπέντε. οἱ ἐξ Ἀναθὼθ ἑκατὸν πεντηκονταοκτώ. οἱ ἐκ Βαιθασμὼν τεσσαρακονταδύο. οἱ ἐκ Καριαθιρὶ εἰκοσιπέντε. οἱ ἐκ Καφείρασ καὶ Βηρὼγ ἑπτακόσιοι τεσσαρακοντατρεῖσ. οἱ Χαδιασαὶ καὶ Ἀμμίδιοι τετρακόσιοι εἰκοσιδύο. οἱ ἐκ Κιραμᾶσ καὶ Γαββῆσ ἑξακόσιοι εἴκοσιν εἷσ. οἱ ἐκ Μακαλὼν ἑκατὸν εἰκοσιδύο. οἱ ἐκ Βετολίω πεντηκονταδύο. υἱοὶ Νιφὶσ ἑκατὸν πεντηκονταέξ. υἱοὶ Καλαμωλάλου καὶ Ὠνοὺσ ἑπτακόσιοι εἰκοσιπέντε. υἱοὶ Ἱερεχοὺ διακόσιοι τεσαρακονταπέντε. υἱοὶ Σανάασ τρισχίλιοι τριακόσιοι εἷσ. οἱ ἱερεῖσ οἱ υἱοὶ Ἰεδδοὺ τοῦ Ἰησοῦ εἰσ τοὺσ υἱοὺσ Σανασὶβ ὀκτακόσιοι ἑβδομήκονταδύο. υἱοὶ Ἐμμηροὺθ διακόσιοι πεντηκονταδύο. υἱοὶ Φασσούρου χίλιοι τεσσαρακονταεπτά. υἱοὶ Χαρμὶ διακόσιοι δεκαεπτά. οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ Ἰησοῦ καὶ Καδμιήλου καὶ Βάννου καὶ Σουδίου ἑβδομηκοντατέσσαρεσ. οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ἀσὰφ ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ. οἱ θυρωροὶ υἱοὶ Σαλούμ, υἱοὶ Ἀτάρ, υἱοὶ Τολμάν, υἱοὶ Δακούβ, υἱοὶ Ἀτητά, υἱοὶ Τωβίσ, πάντεσ ἑκατὸν τριακονταεννέα. οἱ ἱερόδουλοι, υἱοὶ Ἡσαῦ, υἱοὶ Ἀσιφά, υἱοὶ Ταβαώθ, υἱοὶ Κηράσ, υἱοὶ Σουδά, υἱοὶ Φαλαίου, υἱοὶ Λαβανά, υἱοὶ Ἀγραβά, υἱοὶ Ἀκούδ, υἱοὶ Οὐτά, υἱοὶ Κητάβ, υἱοὶ Ἀκκαβά, υἱοὶ Συβαί̈, υἱοὶ Ἀνάν, υἱοὶ Καθουά, υἱοὶ Γεδδούρ, υἱοὶ Ἰαί̈ρου, υἱοὶ Δαισάν, υἱοὶ Νοεβά, υἱοὶ Χασεβά, υἱοὶ Καζηρά, υἱοὶ Ὀζίου, υἱοὶ Φινοέ, υἱοὶ Ἀσαρά, υἱοὶ Βασθαί̈, υἱοὶ Ἀσσανά, υἱοὶ Μανί, υἱοὶ Ναφισί, υἱοὶ Ἀκούφ, υἱοὶ Ἀχιβά, υἱοὶ Ἀσούβ, υἱοὶ Φαρακέμ, υἱοὶ Βασαλέμ, υἱοὶ Μεεδδά, υἱοὶ Κουθά, υἱοὶ Χαρέα, υἱοὶ Βαρχουέ, υἱοὶ Σεράρ, υἱοὶ Θομοί̈, υἱοὶ Νασί, υἱοὶ Ἀτεφά. υἱοὶ παίδων Σαλωμών, υἱοὶ Ἀσσαπφιώθ, υἱοὶ Φαριρά, υἱοὶ Ἰειηλί, υἱοὶ Λοζών, υἱοὶ Ἰσραήλ, υἱοὶ Σαφυί̈, υἱοὶ Ἀγιά, υἱοὶ Φαχαρέθ, υἱοὶ Σαβιή, υἱοὶ Σαρωθί, υἱοὶ Μισαίασ, υἱοὶ Τάσ, υἱοὶ Ἀδδούσ, υἱοὶ Σουβά, υἱοὶ Ἀφερρά, υἱοὶ Βαρωδίσ, υἱοὶ Σαφάγ, υἱοὶ Ἀλλών. πάντεσ οἱ ἱερόδουλοι καὶ οἱ υἱοὶ τῶν παίδων Σαλωμὼν τριακόσιοι ἑβδομηκονταδύο. οὗτοι ἀναβάντεσ ἀπὸ Θερμελὲθ καὶ Θελερσάσ, ἡγούμενοσ αὐτῶν Χαρααθαλὰν καὶ Ἀαλάρ. καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὰσ πατριὰσ αὐτῶν καὶ γενεάσ, ὡσ ἐκ τοῦ Ἰσραήλ εἰσιν. υἱοὶ Δαλὰν τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαενάν, υἱοὶ Νεκωδὰν ἑξακόσιοι πεντηκονταδύο. καὶ ἐκ τῶν ἱερέων οἱ ἐμποιούμενοι ἱερωσύνησ καὶ οὐχ εὑρέθησαν. υἱοὶ Ὀβδία, υἱοὶ Ἀκβώσ, υἱοὶ Ἰαδδοὺ τοῦ λαβόντοσ Αὐγίαν γυναῖκα τῶν θυγατέρων Φαηζελδαίου, καὶ ἐκλήθη ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. καὶ τούτων ζητηθείσησ τῆσ γενικῆσ γραφῆσ ἐν τῷ καταλοχισμῷ καὶ μὴ εὑρεθείσησ, ἐχωρίσθησαν τοῦ ἱερατεύειν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Νεεμίασ καὶ Ἀτθαρίασ μὴ μετέχειν τῶν ἁγίων ἕωσ ἀναστῇ ἀρχιερεὺσ ἐνδεδυμένοσ τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν. οἱ δὲ πάντεσ Ἰσραὴλ ἦσαν ἀπὸ δωδεκαετοῦσ καὶ ἐπάνω, χωρὶσ παίδων καὶ παιδισκῶν, μυριάδεσ τέσσαρεσ δισχίλιοι τριακόσιοι ἑξήκοντα. παῖδεσ τούτων καὶ παιδίσκαι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά. ψάλται καὶ ψαλτῳδοὶ διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε. κάμηλοι τετρακόσιοι τριακονταπέντε καὶ ἵπποι ἑπτακισχίλιοι τριακονταέξ, ἡμίονοι διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε, ὑποζύγια πεντακισχίλια πεντακόσια εἰκοσιπέντε. καὶ ἐκ τῶν ἡγουμένων κατὰ τάσ πατριὰσ ἐν τῷ παραγίνεσθαι αὐτοὺσ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ, ηὔξαντο ἐγεῖραι τὸν οἶκον ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ κατὰ τὴν αὐτῶν δύναμιν καὶ δοῦναι εἰσ τὸ ἱερὸν γαζοφυλάκιον τῶν ἔργων χρυσίου μνᾶσ χιλίασ καὶ ἀργυρίου μνᾶσ πεντακισχιλίασ καὶ στολὰσ ἱερατικὰσ ἑκατόν. καὶ κατῳκίσθησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τῇ χώρᾳ, οἵ τε ἱεροψάλται καὶ οἱ θυρωροὶ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἐν ταῖσ κώμαισ αὐτῶν. Ἐνστάντοσ δὲ τοῦ ἑβδόμου μηνὸσ καὶ ὄντων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἑκάστου ἐν τοῖσ ἰδίοισ, συνήχθησαν ὁμοθυμαδὸν εἰσ τὸ εὐρύχωρον τοῦ πρώτου πυλῶνοσ τοῦ πρὸσ τῇ ἀνατολῇ. καὶ καταστὰσ Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖσ καὶ Ζοροβάβελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ καὶ οἱ τούτου ἀδελφοὶ ἡτοίμασαν τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ προσενέγκαι ἐπ̓ αὐτοῦ ὁλοκαυτώσεισ ἀκολούθωσ τοῖσ ἐν τῇ Μωυσέωσ βίβλῳ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ διηγορευμένοισ. καὶ ἐπισυνήχθησαν αὐτοῖσ ἐκ τῶν ἄλλων ἐθνῶν τῆσ γῆσ, καὶ κατώρθωσαν τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν, ὅτι ἐν ἔχθρᾳ ἦσαν αὐτοῖσ. καὶ κατίσχυσαν αὐτοὺσ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ ἀνέφερον θυσίασ κατὰ τὸν καιρὸν καί ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ τὸ πρωϊνὸν καὶ τὸ δειλινὸν καὶ ἠγάγοσαν τὴν τῆσ σκηνοπηγίασ ἑορτήν, ὡσ ἐπιτέτακται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ θυσίασ καθ̓ ἡμέραν, ὡσ προσῆκον ἦν, καὶ μετὰ ταῦτα προσφορὰσ ἐνδελεχισμοῦ καὶ θυσίασ σαββάτων καὶ νουμηνιῶν καὶ ἑορτῶν πασῶν ἡγιασμένων. καὶ ὅσοι ηὔξαντο εὐχὴν τῷ Θεῷ, ἀπὸ τῆσ νουμηνίασ τοῦ ἑβδόμου μηνὸσ ἤρξαντο προσφέρειν θυσίασ τῷ Θεῷ, καὶ ὁ ναὸσ τοῦ Θεοῦ οὔπω ᾠκοδόμητο. καὶ ἔδωκαν ἀργύριον τοῖσ λατόμοισ καὶ τέκτοσι καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ χάρα τοῖσ Σιδωνίοισ καὶ Τυρίοισ εἰσ τὸ παράγειν αὐτοὺσ ἐκ τοῦ Λιβάνου ξύλα κέδρινα, διαφέρειν σχεδίασ εἰσ τὸν Ἰόπησ λιμένα, κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ γραφὲν αὐτοῖσ παρὰ Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέωσ. καὶ τῷ δευτέρῳ ἔτει παραγενόμενοσ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ εἰσ Ἱερουσαλὴμ μηνὸσ δευτέρου ἤρξατο Ζοροβάβελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ καὶ Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖσ οἱ Λευῖται καὶ πάντεσ οἱ παραγενόμενοι ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐθεμελίωσαν τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ δευτέρου μηνόσ, τοῦ δευτέρου ἔτουσ, ἐν τῷ ἐλθεῖν εἰσ τὴν Ἰουδαίαν καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἔστησαν τοὺσ Λευίτασ ἀπὸ εἰκοσαετοῦσ ἐπὶ τῶν ἔργων τοῦ Κυρίου, καὶ ἔστη Ἰησοῦσ καὶ οἱ υἱοὶ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ Καδμιὴλ ὁ ἀδελφὸσ καὶ οἱ υἱοὶ Ἠμαδαβοῦν καὶ οἱ υἱοὶ Ἰωδὰ τοῦ Ἡλιαδοὺδ σὺν τοῖσ υἱοῖσ καὶ ἀδελφοῖσ, πάντεσ οἱ Λευῖται, ὁμοθυμαδὸν ἐργοδιῶκται ποιοῦντεσ εἰσ τὰ ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου. καὶ ᾠκοδόμησαν οἱ οἰκοδόμοι τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖσ ἐστολισμένοι μετὰ μουσικῶν καὶ σαλπίγγων καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ Ἀσὰφ ἔχοντεσ τὰ κύμβαλα ὑμνοῦντεσ τῷ Κυρίῳ καὶ εὐλογοῦντεσ κατὰ Δαυὶδ βασιλέα τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἐφώνησαν δἰ ὕμνων εὐλογοῦντεσ τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἡ χρηστότησ αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα εἰσ τοὺσ αἰῶνασ ἐν παντὶ Ἰσραήλ. καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἐσάλπισαν καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ ὑμνοῦντεσ τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τῇ ἐγέρσει τοῦ οἴκου Κυρίου. καὶ ἤλθοσαν ἐκ τῶν ἱερέων τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν προκαθημένων κατὰ τὰσ πατριὰσ αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι οἱ ἑωρακότεσ τὸν πρὸ τούτου οἶκον πρὸσ τὴν τούτου οἰκοδομὴν μετὰ κλαυθμοῦ καὶ κραυγῆσ μεγάλης καὶ πολλοὶ διὰ σαλπίγγων καὶ χαρᾶσ μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ὥστε τὸν λαὸν μὴ ἀκούειν τῶν σαλπίγγων διὰ τὸν κλαυθμὸν τοῦ λαοῦ. ὁ γὰρ ὄχλοσ ἦν ὁ σαλπίζων μεγάλωσ, ὥστε μακρόθεν ἀκούεσθαι. Καὶ ἀκούσαντεσ οἱ ἐχθροὶ τῆσ φυλῆσ Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν ἤλθοσαν ἐπιγνῶναι τίσ ἡ φωνὴ τῶν σαλπίγγων. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι οἱ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ οἰκοδομοῦσι τὸν ναὸν τῷ Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραήλ, καὶ προσελθόντεσ ἐν τῷ Ζοροβάβελ καὶ Ἰησοῦ καὶ τοῖσ ἡγουμένοισ τῶν πατριῶν λέγουσιν αὐτοῖσ. συνοικοδομήσωμεν ὑμῖν. ὁμοίωσ γὰρ ὑμῖν ἀκούομεν τοῦ Κυρίου ὑμῶν καὶ αὐτῷ ἐπιθύομεν ἀφ̓ ἡμερῶν Ἀσβασαρὲθ βασιλέωσ Ἀσσυρίων, ὃσ μετήγαγεν ἡμᾶσ ἐνταῦθα. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Ζοροβάβελ καὶ Ἰησοῦσ καὶ οἱ ἡγούμενοι τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραήλ. οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν. ἡμεῖσ γὰρ μόνοι οἰκοδομήσομεν τῷ Κυρίῳ τοῦ Ἰσραὴλ ἀκολούθωσ, οἷσ προσέταξεν ἡμῖν Κῦροσ ὁ βασιλεὺσ Περσῶν. τὰ δὲ ἔθνη τῆσ γῆσ ἐπικοιμώμενα τοῖσ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ πολιορκοῦντεσ εἶργον τοῦ οἰκοδομεῖν. καὶ βουλὰσ δημαγωγοῦντεσ καὶ συστάσεισ ποιούμενοι ἀπεκώλυσαν τοῦ ἀποτελεσθῆναι τὴν οἰκοδομὴν πάντα τὸν χρόνον τῆσ ζωῆσ τοῦ βασιλέωσ Κύρου. καὶ εἴρχθησαν τῆσ οἰκοδομῆσ ἔτη δύο ἕωσ τῆσ Δαρείου βασιλείασ. ΕΝ δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆσ Δαρείου βασιλείασ ἐπροφήτευσεν Ἀγγαῖοσ καὶ Ζαχαρίασ ὁ τοῦ Ἀδδὼ οἱ προφῆται ἐπὶ τοὺσ Ἰουδαίουσ τοὺσ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ ἐπ̓ αὐτούσ.

τότε στὰσ Ζοροβάβελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ καὶ Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ ἤρξαντο οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, συνόντων τῶν προφητῶν τοῦ Κυρίου βοηθούντων αὐτοῖσ. ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ παρῆν πρὸσ αὐτοὺσ Σισίννησ ὁ ἔπαρχοσ Συρίασ καὶ Φοινίκησ καὶ Σαθραβουζάνησ καὶ οἱ συνεταῖροι καὶ εἶπαν αὐτοῖσ. τίνοσ ὑμῖν συντάξαντοσ τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομεῖτε, καὶ τὴν στέγην ταύτην καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐπιτελεῖτε̣ καὶ τίνεσ εἰσὶν οἰκοδόμοι οἱ ταῦτα ἐπιτελοῦντεσ̣ καὶ ἔσχοσαν χάριν ἐπισκοπῆσ γενομένησ ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν παρὰ τοῦ Κυρίου οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων καὶ οὐκ ἐκωλύθησαν τῆσ οἰκοδομῆσ, μέχρισ οὗ ὑποσημανθῆναι Δαρείῳ περὶ αὐτῶν καὶ προσφωνηθῆναι. Ἀντίγραφον ἐπιστολῆσ, ἧσ ἔγραψε Δαρείῳ καὶ ἀπέστειλαν. «Σισίννησ ὁ ἔπαρχοσ Συρίασ καὶ Φοινίκησ καὶ Σαθραβουζάνησ καὶ οἱ συνεταῖροι οἱ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόνεσ βασιλεῖ Δαρείῳ χαίρειν. πάντα γνωστὰ ἔστω τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, ὅτι παραγενόμενοι εἰσ τὴν χώραν τῆσ Ἰουδαίασ καὶ ἐλθόντεσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν κατελάβομεν τῆσ αἰχμαλωσίασ τοὺσ πρεσβυτέρουσ τῶν Ἰουδαίων ἐν Ἱερουσαλὴμ τῇ πόλει οἰκοδομοῦντασ οἶκον τῷ Κυρίῳ μέγαν, καινὸν διὰ λίθων ξυστῶν πολυτελῶν, ξύλων τιθεμένων ἐν τοῖσ τοίχοισ, καὶ τὰ ἔργα ἐκεῖνα ἐπὶ σπουδῆσ γινόμενα καὶ εὐοδούμενον τὸ ἔργον ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτῶν καὶ ἐν πάσῃ δόξῃ, καὶ ἐπιμελείᾳ συντελούμενον. τότε ἐπυνθανόμεθα τῶν πρεσβυτέρων τούτων λέγοντεσ. τίνοσ ὑμῖν προστάξαντοσ οἰκοδομεῖτε τὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὰ ἔργα ταῦτα θεμελιοῦτε̣ ἐπερωτήσαμεν οὖν αὐτοὺσ εἵνεκεν τοῦ γνωρίσαι σοι καὶ γράψαι σοι τοὺσ ἀνθρώπουσ τοὺσ ἀφηγουμένουσ καὶ τὴν ὀνοματογραφίαν ᾐτοῦμεν αὐτοὺσ τῶν προκαθηγουμένων. οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν ἡμῖν λέγοντεσ. ἡμεῖσ ἐσμεν παῖδεσ τοῦ Κυρίου τοῦ κτίσαντοσ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. καὶ ᾠκοδόμητο οἶκοσ ἔμπροσθεν ἐτῶν πλειόνων διὰ βασιλέωσ τοῦ Ἰσραὴλ μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ καὶ ἐπετελέσθη. καὶ ἐπεὶ οἱ πατέρεσ ἡμῶν παραπικράναντεσ ἥμαρτον εἰσ τὸν Κύριον τοῦ Ἰσραὴλ τὸν οὐράνιον, παρέδωκεν αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ Ναβουχοδονόσορ βασιλέωσ Βαβυλῶνοσ βασιλέωσ τῶν Χαλδαίων. τόν τε οἶκον καθελόντεσ ἐνεπύρισαν καὶ τὸν λαὸν ἠχμαλώτευσαν εἰσ Βαβυλῶνα. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει βασιλεύοντοσ Κύρου χώρασ Βαβυλωνίασ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺσ Κῦροσ τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομῆσαι. καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκε Ναβουχοδονόσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ αὐτοῦ ναῷ, πάλιν ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦροσ ὁ βασιλεὺσ ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Βαβυλωνίᾳ, καὶ παρεδόθη Σαβανασσάρῳ Ζοροβάβελ τῷ ἐπάρχῳ, καὶ ἐπετάγη αὐτῷ, καὶ ἀπήνεγκε πάντα τὰ σκεύη ταῦτα ἀποθεῖναι ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου οἰκοδομηθῆναι ἐπὶ τοῦ τόπου. τότε ὁ Σαβανάσσαροσ παραγενόμενοσ ἀνεβάλετο τοὺσ θεμελίουσ τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν οἰκοδομούμενοσ οὐκ ἔλαβε συντέλειαν. νῦν οὖν εἰ κρίνεται, βασιλεῦ, ἐπισκεπήτω ἐν τοῖσ βασιλικοῖσ βιβλιοφυλακίοισ τοῦ Κύρου. καὶ ἐὰν εὑρίσκηται μετὰ τῆσ γνώμησ Κύρου τοῦ βασιλέωσ γενομένην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ κρίνηται τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἡμῶν, προσφωνησάτω ἡμῖν περὶ τούτων». Τότε ὁ βασιλεὺσ Δαρεῖοσ προσέταξεν ἐπισκέψασθαι ἐν τοῖσ βιβλιοφυλακίοισ τοῖσ κειμένοισ ἐν Βαβυλῶνι, και εὑρέθη ἐν Ἐκβατάνοισ τῇ βάρει τῇ ἐν Μηδίᾳ χώρᾳ τόμοσ εἷσ, ἐν ᾧ ὑπομνημάτιστο τάδε. «Ἔτουσ πρώτου βασιλεύοντοσ Κύρου βασιλεὺσ Κῦροσ προσέταξε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομῆσαι, ὅπου ἐπιθύουσι διὰ πυρὸσ ἐνδελεχοῦσ, οὗ τὸ ὕψοσ πηχῶν ἑξήκοντα, πλάτοσ πηχῶν ἑξήκοντα, διὰ δόμων λιθίνων ξυστῶν τριῶν καὶ δόμου ξυλίνου ἐγχωρίου καινοῦ ἑνόσ, καὶ τὸ δαπάνημα δοθῆναι ἐκ τοῦ οἴκου Κύρου τοῦ βασιλέωσ, καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ οἴκου Κυρίου τά τε χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκε Ναβουχοδονόσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀπήνεγκεν εἰσ Βαβυλῶνα, ἀποκατασταθῆναι εἰσ τὸν οἶκον τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, οὗ ἦν κείμενα, ὅπωσ τεθῇ ἐκεῖ. προσέταξε δὲ ἐπιμεληθῆναι Σισίννῃ ἐπάρχῳ Συρίασ καὶ Φοινίκησ καὶ Σαθραβουζάνῃ καὶ τοῖσ συνεταίροισ καὶ τοῖσ ἀποτεταγμένοισ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόσιν ἀπέχεσθαι τοῦ τόπου, ἐᾶσαι δὲ τὸν παῖδα Κυρίου Ζοροβάβελ, ἔπαρχον δὲ τῆσ Ἰουδαίασ, καὶ τοὺσ πρεσβυτέρουσ τῶν Ἰουδαίων τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου ἐκεῖνον οἰκοδομεῖν ἐπὶ τοῦ τόπου. καὶ ἐγὼ δὲ ἐπέταξα ὁλοσχερῶσ οἰκοδομῆσαι καὶ ἀτενίσαι, ἵνα συμποιῶσι τοῖσ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ τῆσ Ἰουδαίασ μέχρι τοῦ ἐπιτελεσθῆναι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου. καὶ ἀπὸ τῆσ φορολογίασ Κοίλησ Συρίασ καὶ Φοινίκησ ἐπιμελῶσ σύνταξιν δίδοσθαι τούτοισ τοῖσ ἀνθρώποισ εἰσ θυσίαν τῷ Κυρίῳ, Ζοροβάβελ ἐπάρχῳ, εἰσ ταύρουσ καὶ κριοὺσ καὶ ἄρνασ, ὁμοίωσ δὲ καὶ πυρὸν καὶ ἅλα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον ἐνδελεχῶσ κατ̓ ἐνιαυτόν, καθὼσ ἂν οἱ ἱερεῖσ οἱ ἐν Ἱερουσαλὴμ ὑπαγορεύσωσιν ἀναλίσκεσθαι καθ̓ ἡμέραν ἀναμφισβητήτωσ, ὅπωσ προσφέρωνται σπονδαὶ τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ ὑπὲρ τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν παίδων καὶ προσεύχωνται περὶ τῆσ αὐτῶν ζωῆσ, καὶ προστάξαι ἵνα ὅσοι ἐὰν παραβῶσί τι τῶν γεγραμμένων καὶ ἀκυρώσωσι, ληφθῆναι ξύλον ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τούτου κρεμασθῆναι καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ εἶναι βασιλικά. διὰ ταῦτα καὶ ὁ Κύριοσ, οὗ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπικέκληται ἐκεῖ, ἀφανίσαι πάντα βασιλέα καὶ ἔθνοσ, ὃσ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ κωλῦσαι ἢ κακοποιῆσαι τὸν οἶκον Κυρίου ἐκεῖνον τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. ἐγὼ βασιλεὺσ Δαρεῖοσ δεδογμάτικα ἐπιμελῶσ κατὰ ταῦτα γίνεσθαι». ΤΟΤΕ Σισίννησ ἔπαρχοσ Κοίλησ Συρίασ καὶ Φοινίκησ, καὶ Σαθραβουζάνησ καὶ οἱ συνεταῖροι κατακολουθήσαντεσ τοῖσ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ Δαρείου προσταγεῖσιν

ἐπεστάτουν τῶν ἱερῶν ἔργων ἐπιμελέστερον συνεργοῦντεσ τοῖσ πρεσβυτέροισ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἱεροστάταισ. καὶ εὔοδα ἐγίνετο τὰ ἱερὰ ἔργα προφητευόντων Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου τῶν προφητῶν. καὶ συνετέλεσαν ταῦτα διὰ προστάγματοσ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, καὶ μετὰ τῆσ γνώμησ τοῦ Κύρου καὶ Δαρείου καὶ Ἀρταξέρξου βασιλέων Περσῶν συνετελέσθη ὁ οἶκοσ ὁ ἅγιοσ ἕωσ τρίτησ καὶ εἰκάδοσ μηνὸσ Ἄδαρ τοῦ ἕκτου ἔτουσ βασιλέωσ Δαρείου. καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ οἱ προστεθέντεσ ἀκολούθωσ τοῖσ ἐν τῇ Μωυσέωσ βίβλῳ. καὶ προσήνεγκαν εἰσ τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Κυρίου ταύρουσ ἑκατόν, κριοὺσ διακοσίουσ, ἄρνασ τετρακοσίουσ, χιμάρουσ ὑπὲρ ἁμαρτίασ παντὸσ τοῦ Ἰσραὴλ δώδεκα πρὸσ ἀριθμόν, ἐκ τῶν φυλάρχων τοῦ Ἰσραὴλ δώδεκα. καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται κατὰ φυλὰσ ἐστολισμένοι ἐπὶ τῶν ἔργων Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ ἀκολούθωσ τῇ Μωυσέωσ βίβλῳ καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ̓ ἑκάστου πυλῶνοσ. καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῶν ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ τὸ πάσχα ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη τοῦ πρώτου μηνόσ. ὅτι ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται ἅμα καὶ πάντεσ οἱ υἱοὶ τῆσ αἰχμαλωσίασ, ὅτι ἡγνίσθησαν, ὅτι οἱ Λευῖται ἅμα πάντεσ ἡγνίσθησαν. καὶ ἔθυσαν τὸ πάσχα πᾶσι τοῖσ υἱοῖσ τῆσ αἰχμαλωσίασ καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν τοῖσ ἱερεῦσι καὶ ἑαυτοῖσ. καὶ ἐφάγοσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ, πάντεσ οἱ χωρισθέντεσ ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ, ζητοῦντεσ τὸν Κύριον. καὶ ἠγάγοσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρασ εὐφραινόμενοι ἔναντι Κυρίου, ὅτι μετέστρεψε τὴν βουλὴν τοῦ βασιλέωσ Ἀσσυρίων ἐπ̓ αὐτοὺσ κατισχῦσαι τὰσ χεῖρασ αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἔργα Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. ΚΑΙ μεταγενέστεροσ τούτων βασιλεύοντοσ Ἀρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέωσ προσέβη Ἔσδρασ Σαραίου, τοῦ Ἐζεχρίου, τοῦ Χελκίου τοῦ Σαλήμου,

τοῦ Σαδδούκου, τοῦ Ἀχιτώβ, τοῦ Ἀμαρίου, τοῦ Ὀζίου, τοῦ Βοκκά, τοῦ Ἀβισαί̈, τοῦ Φινεέσ, τοῦ Ἐλεάζαρ, τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέωσ τοῦ πρώτου. οὗτοσ Ἔσδρασ ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶνοσ ὡσ γραμματεὺσ εὐφυὴσ ὢν ἐν τῷ Μωυσέωσ νόμῳ τῷ ἐκδεδομένῳ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ δόξαν, εὑρόντοσ χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἀξιώματα αὐτοῦ. καὶ συνανέβησαν ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἱεροψαλτῶν καὶ θυρωρῶν καὶ ἱεροδούλων εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἔτουσ ἑβδόμου βασιλεύοντοσ Ἀρταξέρξου ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ . ἐξελθόντεσ γὰρ ἐκ Βαβυλῶνοσ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ πρώτου μηνὸσ παρεγένοντο εἰσ Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτοῖσ εὐοδίαν παρὰ τοῦ Κυρίου ἐπ̓ αὐτῷ. ὁ γὰρ Ἔσδρασ πολλὴν ἐπιστήμην περιεῖχεν εἰσ τὸ μηδὲν παραλιπεῖν τῶν ἐκ τοῦ νόμου Κυρίου καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν διδάξαι πάντα τὸν Ἰσραὴλ δικαιώματα καὶ κρίματα. Προσπεσόντοσ δὲ τοῦ γραφέντοσ προστάγματοσ παρὰ Ἀρταξέρξου βασιλέωσ πρὸσ Ἔσδραν τὸν ἱερέα καὶ ἀναγνώστην τοῦ νόμου Κυρίου, οὗ ἐστιν ἀντίγραφον τὸ ὑποκείμενον. «Βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ Ἔδρᾳ τῷ ἱερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ τοῦ νόμου Κυρίου χαίρειν. καὶ τὰ φιλάνθρωπα ἐγὼ κρίνασ προσέταξα τοὺσ βουλομένουσ ἐκ τοῦ ἔθνουσ τῶν Ἰουδαίων αἱρετίζοντασ καὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, καὶ τῶνδε ἐν τῇ ἡμετέρᾳ βασιλείᾳ, συμπορεύεσθαί σοι εἰσ Ἱερουσαλήμ. ὅσοι οὖν ἐνθυμοῦνται, συνεξορμάσθωσαν καθάπερ δέδοκται ἐμοί τε καὶ τοῖσ ἑπτὰ φίλοισ συμβουλευταῖσ, ὅπωσ ἐπισκέψωνται τὰ κατὰ τὴν Ἰουδαίαν καὶ Ἱερουσαλὴμ ἀκολούθωσ ᾧ ἔχει ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, καὶ ἀπενεγκεῖν δῶρα τῷ Κυρίῳ τοῦ Ἰσραήλ, ἃ ηὐξάμην ἐγώ τε καὶ οἱ φίλοι, εἰσ Ἱερουσαλήμ, καὶ πᾶν χρυσίον καὶ ἀργύριον, ὃ ἐὰν εὑρεθῇ ἐν τῇ χώρᾳ τῆσ Βαβυλωνίασ, τῷ Κυρίῳ εἰσ Ἱερουσαλὴμ σὺν τῷ δεδωρημένῳ ὑπὸ τοῦ ἔθνουσ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν τὸ ἐν Ἱερουσαλὴμ συναχθῆναι, τό τε χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον εἰσ ταύρουσ καὶ κριοὺσ καὶ ἄρνασ καὶ τὰ τούτοισ ἀκόλουθα, ὥστε προσενεγκεῖν θυσίασ τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ πάντα, ὅσα ἐὰν βούλῃ μετὰ τῶν ἀδελφῶν σου ποιῆσαι χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ, ἐπιτέλει κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ σου, καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ Κυρίου τὰ διδόμενά σοι εἰσ τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Θεοῦ σου τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ἂν ὑποπίπτῃ σοι εἰσ τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Θεοῦ σου δώσεισ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γαζοφυλακίου. κἀγὼ ἰδοὺ Ἀρταξέρξησ βασιλεὺσ προσέταξασ τοῖσ γαζοφύλαξι Συρίασ καὶ Φοινίκησ, ἵνα ὅσα ἐὰν ἀποστείλῃ Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ καὶ ἀναγνώστησ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἐπιμελῶσ διδῶσιν ἕωσ ἀργυρίου ταλάντων ἑκατόν, ὁμοίωσ δὲ καὶ ἕωσ πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ οἴνου μετρητῶν ἑκατὸν καὶ ἄλλα ἐκ πλήθουσ. πάντα κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ νόμον ἐπιτελεσθήτω ἐπιμελῶσ τῷ Θεῷ τῷ Ὑψίστῳ, ἕνεκεν τοῦ μὴ γενέσθαι ὀργὴν εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. καὶ ὑμῖν δὲ λέγεται ὅπωσ πᾶσι τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ Λευίταισ καὶ ἱεροψάλταισ καὶ θυρωροῖσ καὶ ἱεροδούλοισ καὶ πραγματικοῖσ τοῦ ἱεροῦ τούτου μηδὲ μία φορολογία μηδὲ ἄλλη ἐπιβουλὴ γίνηται, καὶ μηδένα ἔχειν ἐξουσίαν ἐπιβαλεῖν τι τούτοισ. καὶ σύ, Ἔσδρα, κατὰ τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἀνάδειξον κριτὰσ καὶ δικαστάσ, ὅπωσ δικάζωσιν ἐν ὅλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ πάντασ τοὺσ ἐπισταμένουσ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ σου. καὶ τοὺσ μή ἐπισταμένουσ διδάξεισ. καὶ πάντεσ, ὅσοι ἂν παραβαίνωσι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ σου καὶ τὸν βασιλικόν, ἐπιμελῶσ κολασθήσονται, ἐάν τε καὶ θανάτῳ. ἐάν τε καὶ τιμωρίᾳ ἢ ἀργυρικῇ ζημίᾳ ἢ ἀπαγωγῇ». Καὶ εἶπεν Ἔσδρασ ὁ γραμματεύσ. εὐλογητὸσ μόνοσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων μου ὁ δοὺσ ταῦτα εἰσ τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέωσ, δοξάσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐμὲ ἐτίμησεν ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν συμβουλευόντων καὶ πάντων τῶν φίλων καὶ μεγιστάνων αὐτοῦ. καὶ ἐγὼ εὐθαρσὴσ ἐγενόμην κατὰ τὴν ἀντίληψιν Κυρίου τοῦ Θεοῦ μου καὶ συνήγαγον ἄνδρασ ἐκ τοῦ Ἰσραὴλ ὥστε συναναβῆναί μοι. Καὶ οὗτοι οἱ προηγούμενοι κατὰ τὰσ πατριὰσ αὐτῶν καὶ τὰσ μεριδαρχίασ οἱ ἀναβάντεσ μετ̓ ἐμοῦ ἐκ Βαβυλῶνοσ ἐν τῇ βασιλείᾳ Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέωσ. ἐκ τῶν υἱῶν Φινεέσ, Γηρσών. ἐκ τῶν υἱῶν Ἰαθαμάρου, Γαμαλιήλ. ἐκ τῶν υἱῶν Δαυίδ, Λαττοὺσ ὁ Σεχενίου. ἐκ τῶν υἱῶν Φόροσ, Ζαχαρίασ καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἀπεγράφησαν ἄνδρεσ ἑκατὸν πεντήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Φαὰθ Μωάβ, Ἐλιαωνίασ Ζαραίου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ διακόσιοι. ἐκ τῶν υἱῶν Ζαθόησ, Σεχενίασ Ἰεζήλου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ τριακόσιοι. ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδίν, Ὠβὴθ Ἰωνάθου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ διακόσιοι πεντήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Ἠλάμ, Ἰεσίασ Γοθολίου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Σαφατίου, Ζαραί̈ασ Μιχαήλου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Ἰωάβ, Ἀβαδίασ Ἰεζήλου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ διακόσιοι δεκαδύο. ἐκ τῶν υἱῶν Βανίασ, Σαλιμὼθ Ἰωσαφίου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐκ τῶν υἱῶν Βαβί, Ζαχαρίασ Βηβαί̈ καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ εἰκοσιοκτώ. ἐκ τῶν υἱῶν Ἀστάθ, Ἰωάννησ Ἀκατὰν καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑκατὸν δέκα. ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδωνικάμ, οἱ ἔσχατοι καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν. Ἐλιφαλὰ τοῦ Γεουὴλ καὶ Σαμαίασ καὶ μετ̓ αὐτῶν ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Βαγώ, Οὐθὶ ὁ τοῦ Ἰσταλκούρου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. Καὶ συνήγαγον αὐτοὺσ ἐπὶ τὸν λεγόμενον Θερὰν ποταμόν, καὶ παρενεβάλομεν ἡμέρασ τρεῖσ αὐτόθι, καὶ κατέμαθον αὐτούσ. καὶ ἐκ τῶν ἱερέων καὶ ἐκ τῶν λευιτῶν οὐχ εὑρὼν ἐκεῖ ἀπέστειλα πρὸσ Ἐλεάζαρον καὶ Ἰδουῆλον καὶ Μαιὰ καὶ Μασμὰν καὶ Ἀλναθὰν καὶ Σαμαίαν κα’Ι Ἰώριβον, Νάθαν, Ἐννατάν, Ζαχαρίαν καὶ Μοσόλλαμον τοὺσ ἡγουμένουσ καὶ ἐπιστήμονας καὶ εἶπα αὐτοῖσ ἐλθεῖν πρὸσ Λοδδαῖον τὸν ἡγούμενον τὸν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ γαζοφυλακίου, ἐντειλάμενοσ αὐτοῖσ διαλεχθῆναι Λοδδαίῳ καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτοῦ καὶ τοῖσ ἐν τῷ τόπῳ γαζοφύλαξιν ἀποστεῖλαι ἡμῖν τοὺσ ἱερατεύσοντασ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. καὶ ἤγαγον ἡμῖν κατὰ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἄνδρασ ἐπιστήμονασ τῶν υἱῶν Μοολὶ τοῦ Λευὶ τοῦ Ἰσραήλ, Ἀσεβηβίαν καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἀδελφούσ, ὄντασ δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ Ἀσεβίαν καὶ Ἄννουον καὶ Ὠσαίαν ἀδελφὸν ἐκ τῶν υἱῶν Χανουναίου καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, εἴκοσιν ἄνδρεσ. καὶ ἐκ τῶν ἱεροδούλων, ὧν ἔδωκε Δαυίδ, καὶ οἱ ἡγούμενοι εἰσ τὴν ἐργασίαν τῶν Λευιτῶν, ἱεροδούλουσ διακοσίουσ καὶ εἴκοσι. πάντων ἐσημάνθη ἡ ὀνοματογραφία. καὶ εὐξάμην ἐκεῖ νηστείαν τοῖσ νεανίσκοισ ἔναντι Κυρίου ἡμῶν ζητῆσαι παῤ αὐτοῦ εὐοδίαν ἡμῖν τε καὶ τοῖσ συνοῦσιν ἡμῖν τέκνοισ ἡμῶν καὶ κτήνεσιν. ἐνετράπην γὰρ αἰτῆσαι τὸν βασιλέα πεζούσ τε καὶ ἱππεῖσ καὶ προπομπὴν ἕνεκεν ἀσφαλείασ τῆσ πρὸσ τοὺσ ἐναντιουμένουσ ἡμῖν. εἴπαμεν γὰρ τῷ βασιλεῖ, ὅτι ἡ ἰσχὺσ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἔσται μετά τῶν ἐπιζητούντων αὐτὸν εἰσ πᾶσαν ἐπανόρθωσιν. καὶ πάλιν ἐδεήθημεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν πάντα ταῦτα καὶ ἐτύχομεν εὐϊλάτου. καὶ ἐχώρισα τῶν φυλάρχων τῶν ἱερέων ἄνδρασ δεκαδύο, καὶ Ἐσερεβίαν καὶ Σαμίαν καὶ μετ̓ αὐτῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἄνδρασ δώδεκα, καὶ ἔστησα αὐτοῖσ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἃ ἐδωρήσατο ὁ βασιλεύσ, καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ καὶ οἱ μεγιστᾶνεσ καὶ πᾶσ Ἰσραήλ. καὶ στήσασ παρέδωκα αὐτοῖσ ἀργυρίου τάλαντα ἑξακόσια πεντήκοντα καὶ σκεύη ἀργυρᾶ ταλάντων ἑκατὸν καὶ χρυσίου τάλαντα ἑκατὸν καὶ χρυσώματα εἴκοσι καὶ σκεύη χάλκεα ἀπὸ χρηστοῦ χαλκοῦ στίλβοντα χρυσοειδῆ σκεύη δώδεκα. καὶ εἶπα αὐτοῖσ. καὶ ὑμεῖσ ἅγιοί ἐστε τῷ Κυρίῳ καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια, καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον εὐχὴ τῷ Κυρίῳ, Κυρίῳ τῶν πατέρων ἡμῶν. ἀγρυπνεῖτε καὶ φυλάσσετε ἕωσ τοῦ παραδοῦναι ὑμᾶσ αὐτὰ τοῖσ φυλάρχοισ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τοῖσ ἡγουμένοισ τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐν τοῖσ παστοφορίοισ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ οἱ παραλαβόντεσ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰσήνεγκαν εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ ἀναζεύξαντεσ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Θερὰ τῇ δωδεκάτῃ τοῦ πρώτου μηνὸσ ἕωσ εἰσήλθομεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν τὴν ἐφ̓ ἡμῖν. καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶσ ἀπὸ τῆσ εἰσόδου ἀπὸ παντὸσ ἐχθροῦ, καὶ ἤλθομεν εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ γενομένησ αὐτόθι ἡμέρασ τρίτησ, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ σταθὲν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον παρεδόθη ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ἡμῶν Μαρμωθὶ Οὐρίᾳ ἱερεῖ — καὶ μετ̓ αὐτοῦ Ἐλεάζαρ ὁ τοῦ Φινεέσ, καὶ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ Ἰωσαβδὸσ Ἰησοῦ καὶ Μωὲθ Σαβάννου, οἱ Λευῖται— πρὸσ ἀριθμὸν καὶ ὁλκὴν ἅπαντα, καὶ ἐγράφη πᾶσα ἡ ὁλκὴ αὐτῶν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. οἱ δὲ παραγενόμενοι ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ προσήνεγκαν θυσίασ τῷ Θεῷ τοῦ Ἰσραὴλ Κυρίῳ, ταύρουσ δώδεκα ὑπὲρ παντὸσ Ἰσραήλ, κριοὺσ ἐνενηκονταέξ, ἄρνασ ἑβδομηκονταδύο, τράγουσ ὑπὲρ σωτηρίου δώδεκα. ἅπαντα θυσίαν τῷ Κυρίῳ. καὶ ἀπέδωκαν τὰ προστάγματα τοῦ βασιλέωσ τοῖσ βασιλικοῖσ οἰκονόμοισ καὶ τοῖσ ἐπάρχοισ Κοίλησ Συρίασ καὶ Φοινίκησ, καὶ ἐδόξασαν τὸ ἔθνοσ καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ τούτων τελεσθέντων προσήλθοσάν μοι οἱ ἡγούμενοι λέγοντεσ. οὐκ ἐχώρισαν τὸ ἔθνοσ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ οἱ ἄρχοντεσ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται τὰ ἀλλογενῆ ἔθνη τῆσ γῆσ καὶ τὰσ ἀκαθαρσίασ αὐτῶν, Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ἰεβουσαίων καὶ Μωαβιτῶν καὶ Αἰγυπτίων καὶ Ἰδουμαίων. συνῴκησαν γὰρ μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτῶν καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, καὶ ἐπεμίγη τὸ σπέρμα τὸ ἅγιον εἰσ τὰ ἀλλογενῆ ἔθνη τῆσ γῆσ, καὶ μετεῖχον οἱ προηγούμενοι καὶ οἱ μεγιστᾶνεσ τῆσ ἀνομίασ ταύτησ ἀπὸ τῆσ ἀρχῆσ τοῦ πράγματοσ. καὶ ἅμα τῷ ἀκοῦσαί με ταῦτα διέρρηξα τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα καὶ κατέτιλα τοῦ τριχώματοσ τῆσ κεφαλῆσ καὶ τοῦ πώγωνοσ καὶ ἐκάθισα σύννουσ καὶ περίλυποσ. καὶ ἐπισυνήχθησαν πρόσ με ὅσοι ποτὲ ἐπικινοῦντο ἐπὶ τῷ ρήματι Κυρίου Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ἐμοῦ πενθοῦντοσ ἐπὶ τῇ ἀνομίᾳ, καὶ ἐκαθήμην περίλυπτοσ ἕωσ τῆσ δειλινῆσ θυσίασ. καὶ ἐξεγερθεὶσ ἐκ τῆσ νηστείασ, διερρηγμένα ἔχων τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα, κάμψασ τὰ γόνατα καὶ ἐκτείνασ τὰσ χεῖρασ πρὸσ τὸν Κύριον ἔλεγον. Κύριε, ᾔσχυμμαι καὶ ἐντέτραμμαι κατὰ πρόσωπόν σου. αἱ γὰρ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐπλεόνασαν ὑπὲρ τὰσ κεφαλὰσ ἡμῶν, αἱ δὲ ἄγνοιαι ἡμῶν ὑπερήνεγκαν ἕωσ τοῦ οὐρανοῦ ἔτι ἀπὸ τῶν χρόνων τῶν πατέρων ἡμῶν, καί ἐσμεν ἐν μεγάλῃ ἁμαρτίᾳ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ διά τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν παρεδόθημεν σὺν τοῖσ ἀδελφοῖσ ἡμῶν καὶ σὺν τοῖσ βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ σὺν τοῖσ ἱερεῦσιν ἡμῶν τοῖσ βασιλεῦσι τῆσ γῆσ εἰσ ρομφαίαν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ προνομὴν μετὰ αἰσχύνησ μέχρι τῆσ σήμερον ἡμέρασ. καὶ νῦν κατὰ πόσον τι ἐγενήθη ἡμῖν ἔλεοσ παρὰ σοῦ, Κύριε, καταλειφθῆναι ἡμῖν ρίζαν καὶ ὄνομα ἐν τῷ τόπῳ ἁγιάσματόσ σου καὶ τοῦ ἀνακαλύψαι φωστῆρα ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν τροφὴν ἐν τῷ καιρῷ τῆσ δουλείασ ἡμῶν̣ καὶ ἐν τῷ δουλεύειν ἡμᾶσ οὐκ ἐγκατελείφθημεν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἀλλὰ ἐποίησεν ἡμᾶσ ἐν χάριτι ἐνώπιον τῶν βασιλέων Περσῶν δοῦναι ἡμῖν τροφὴν καὶ δοξάσαι τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ ἐγεῖραι τὴν ἔρημον Σιών, δοῦναι ἡμῖν στερέωμα ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ νῦν τί ἐροῦμεν, Κύριε, ἔχοντεσ ταῦτα̣ παρέβημεν γὰρ τὰ προστάγματά σου, ἃ ἔδωκασ ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν λέγων, ὅτι ἡ γῆ, εἰσ ἣν εἰσέρχεσθε κληρονομῆσαι, ἔστι γῆ μεμολυσμένη μολυσμῷ τῶν ἀλλογενῶν τῆσ γῆσ, καὶ τῆσ ἀκαθαρσίασ αὐτῶν ἐνέπλησαν αὐτήν. καὶ νῦν τὰσ θυγατέρασ ὑμῶν μὴ συνοικήσητε τοῖσ υἱοῖσ αὐτῶν καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖσ υἱοῖσ ὑμῶν. καὶ οὐ ζητήσετε εἰρηνεῦσαι τὰ πρὸσ αὐτοὺσ τὸν ἅπαντα χρόνον, ἵνα ἰσχύσαντεσ φάγητε τὰ ἀγαθὰ τῆσ γῆσ, καὶ κατακληρονομήσητε τοῖσ τέκνοισ ὑμῶν ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ τὰ συμβαίνοντα πάντα ἡμῖν γίνεται διὰ τὰ ἔργα ἡμῶν τὰ πονηρὰ καὶ τὰσ μεγάλασ ἁμαρτίασ ἡμῶν. σὺ γάρ, Κύριε, ἐκούφισασ τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν καὶ ἔδωκασ ἡμῖν τοιαύτην ρίζαν. πάλιν ἀνεκάμψαμεν παραβῆναι τὸν νόμον σου εἰσ τὸ ἐπιμιγῆναι τῇ ἀκαθαρσίᾳ τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ. οὐχὶ ὠργίσθησ ἡμῖν ἀπολέσαι ἡμᾶσ ἕωσ τοῦ μὴ καταλιπεῖν ρίζαν καὶ σπέρμα καὶ ὄνομα ἡμῶν̣ Κύριε τοῦ Ἰσραήλ, ἀληθινὸσ εἶ. κατελείφθημεν γὰρ ρίζα ἐν τῇ σήμερον. ἰδοὺ νῦν ἐσμεν ἐνώπιόν σου ἐν ταῖσ ἀνομίαισ ἡμῶν. οὐ γάρ ἐστι στῆναι ἔτι ἔμπροσθέν σου ἐπὶ τούτοισ. Καὶ ὅτε προσευχόμενοσ Ἔσδρασ ἀνθωμολογεῖτο κλαίων χαμαιπετὴσ ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ, ἐπισυνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ὄχλοσ πολὺσ σφόδρα, ἄνδρεσ καὶ γυναῖκεσ καὶ νεανίαι. κλαυθμὸσ γὰρ ἦν μέγασ ἐν τῷ πλήθει. καὶ φωνήσασ Ἰεχονίασ Ἰεήλου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ εἶπεν. Ἔσδρα, ἡμεῖσ ἡμάρτομεν εἰσ τὸν Κύριον καὶ συνῳκίσαμεν γυναῖκασ ἀλλογενεῖσ ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ. καὶ νῦν ἐστιν ἐπάνω πᾶσ Ἰσραήλ. ἐν τούτῳ γινέσθω ἡμῖν ὁρκωμοσία πρὸσ τὸν Κύριον, ἐκβαλεῖν πάσασ τὰσ γυναῖκασ ἡμῶν τὰσ ἐκ τῶν ἀλλογενῶν σὺν τοῖσ τέκνοισ αὐτῶν, ὡσ ἐκρίθη σοι, καὶ ὅσοι πειθαρχοῦσι τῷ νόμῳ Κυρίου. ἀναστὰσ ἐπιτέλει. πρόσ σε γὰρ τὸ πρᾶγμα, καὶ ἡμεῖσ μετὰ σοῦ ἰσχὺν ποιεῖν. καὶ ἀναστὰσ Ἔσδρασ ὥρκισε τοὺσ φυλάρχουσ τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν παντὸσ τοῦ Ἰσραὴλ ποιῆσαι κατὰ ταῦτα. καὶ ὤμοσαν. ΚΑΙ ἀναστὰσ Ἔσδρασ ἀπὸ τῆσ αὐλῆσ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύθη εἰσ τὸ παστοφόριον Ἰωνὰν τοῦ Ἐλιασίβου,

καὶ αὐλισθεὶσ ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιε, πενθῶν ἐπὶ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθουσ. καὶ ἐγένετο κήρυγμα ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλὴμ πᾶσι τοῖσ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ συναχθῆναι εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν ἢ τρισὶν ἡμέραισ κατὰ τὸ κρίμα τῶν προκαθημένων πρεσβυτέρων, ἀνιερωθήσονται τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ αὐτὸσ ἀλλοτριωθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθουσ τῆσ αἰχμαλωσίασ. καὶ ἐπισυνήχθησαν πάντεσ οἱ ἐκ τῆσ φυλῆσ Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν ἐν τρισὶν ἡμέραισ εἰσ Ἱερουσαλήμ , καὶ συνεκάθισαν πᾶν τὸ πλῆθοσ ἐν τῷ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ τρέμοντεσ διὰ τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα. καὶ ἀναστὰσ Ἔσδρασ εἶπεν αὐτοῖσ. ὑμεῖσ ἠνομήσατε καὶ συνῳκίσατε γυναιξὶν ἀλλογενέσι τοῦ προσθεῖναι ἁμαρτίασ τῷ Ἰσραήλ. καὶ νῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ Κυρίῳ Θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλογενῶν. καὶ ἐφώνησεν ἅπαν τὸ πλῆθοσ καὶ εἶπον μεγάλῃ τῇ φωνῇ. οὕτωσ ὡσ εἴρηκασ ποιήσομεν. ἀλλὰ τὸ πλῆθοσ πολὺ καὶ ὥρα χειμερινή, καὶ οὐκ ἰσχύομεν στῆναι αἴθριοι, καὶ τὸ ἔργον οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡμέρασ μιᾶσ οὐδὲ δύο. ἐπὶ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοισ. στήτωσαν δὲ οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθουσ, καὶ πάντεσ οἱ ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν ὅσοι ἔχουσι γυναῖκασ ἀλλογενεῖσ, παραγενηθήτωσαν λαβόντεσ χρόνον. ἑκάστου δὲ τόπου τοὺσ πρεσβυτέρουσ καὶ τοὺσ κριτὰσ ἕωσ τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν Κυρίου ἀφ̓ ἡμῶν τοῦ πράγματοσ τούτου. Ἰωνάθασ Ἀζαήλου καὶ Ἐζεκίασ Θεωκανοῦ ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα, καὶ Μοσόλλαμοσ καὶ Λευὶσ καὶ Σαββαταῖοσ συνεβράβευσαν αὐτοῖσ. καὶ ἐποίησαν κατὰ πάντα ταῦτα οἱ ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ. καὶ ἐπελέξατο αὐτῷ Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ ἄνδρασ ἡγουμένουσ τῶν πατριῶν αὐτῶν πάντασ κατ̓ ὄνομα, καὶ συνεκλείσθησαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ δεκάτου ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα. καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρασ τὰ κατὰ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ ἐπισυνέχοντασ γυναῖκασ ἀλλογενεῖσ ἕωσ τῆσ νουμηνίασ τοῦ πρώτου μηνόσ. καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντεσ ἀλλογενεῖσ γυναῖκασ ἔχοντεσ. ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ τοῦ Ἰωσεδὲκ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Μαθήλασ καὶ Ἐλεάζαροσ καὶ Ἰώριβοσ καὶ Ἰωαδάνοσ. καὶ ἐπέβαλον τὰσ χεῖρασ ἐκβαλεῖν τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν, καὶ εἰσ ἐξιλασμὸν κριοὺσ ὑπὲρ τῆσ ἀγνοίασ αὐτῶν. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐμμήρ, Ἀνανίασ καὶ Ζαβδαῖοσ καὶ Μάνησ καὶ Σαμαῖοσ καὶ Ἱερεὴλ καὶ Ἀζαρίασ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισούρ, Ἐλιωναί̈σ Μασσίασ Ἰσμαῆλοσ καὶ Ναθαναῆλοσ καὶ Ὠκόδηλοσ καὶ Σαλόασ. καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν, Ἰωζαβάδοσ καὶ Σεμεί̈σ καὶ Κώϊοσ καὶ Παθαῖοσ καὶ Ἰούδασ καὶ Ἰωνάσ. ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν, Ἐλιάσεβοσ, Βακχοῦροσ. ἐκ τῶν θυρωρῶν, Σαλοῦμοσ καὶ Τολβάνησ. ἐκ τοῦ Ἰσραὴλ ἐκ τῶν υἱῶν Φόροσ, Ἱερμὰσ καὶ Ἰεζίασ καὶ Μελχίασ καὶ Μαῆλοσ καὶ Ἐλεάζαροσ καὶ Ἀσεβίασ καὶ Βαναίασ. ἐκ τῶν υἱῶν Ἠλά, Ματθανίασ, Ζαχαρίασ καὶ Ἰεζριῆλοσ καὶ Ἰωαβδίοσ καὶ Ἱερεμὼθ καὶ Αἰ̈δίασ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαμώθ, Ἐλιαδάσ, Ἐλιάσιμοσ, Ὀθονίασ Ἰαριμὼθ καὶ Σάβαθοσ καὶ Ζεραλίασ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαί̈, Ἰωάννησ καὶ Ἀνανίασ καὶ Ἰωζάβδοσ καὶ Ἀμαθίασ. ἐκ τῶν υἱῶν Μανί, Ὠλαμόσ, Μαμοῦχοσ, Ἰεδαῖοσ, Ἰασοῦβοσ καὶ Ἰασαῆλοσ καὶ Ἱερεμώθ. καὶ ἐξ υἱῶν Ἀδδί, Νάαθοσ καὶ Μοοσίασ, Λακκοῦνοσ καὶ Ναί̈δοσ, Ματθανίασ καὶ Σεσθήλ. καὶ Βαλνοῦοσ καὶ Μανασσίασ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀνάν, Ἐλιωνὰσ καὶ Ἀσαί̈ασ καὶ Μελχίασ καὶ Σαββαῖοσ καὶ Σίμων Χοσαμαῖοσ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσόμ, Ἀλταναῖοσ καὶ Ματταθίασ καὶ Σαβανναῖοσ καὶ Ἐλιφαλὰτ καὶ Μανασσῆσ καὶ Σεμεί̈. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανί, Ἱερεμίασ, Μομδίοσ, Ἰσμαῆροσ, Ἰουήλ, Μαβδαί̈ καὶ Πεδίασ καὶ Ἄνωσ, Ραβασίων καὶ Ἐνάσιβοσ καὶ Μαμνιτάναιμοσ, Ἐλίασισ, Βαννούσ, Ἐλιαλί, Σομεί̈σ, Σελεμίασ, Ναθανίασ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐζωρά, Σεσίσ, Ἐσρήλ, Ἀζαῆλοσ, Σαματόσ, Ζαμβρί, Ἰώσηφοσ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐθμά, Μαζιτίασ, Ζαβαδαίασ, Ἠδαί̈σ, Ἰουήλ, Βαναίασ. πάντεσ οὗτοι συνῴκισαν γυναῖκασ ἀλλογενεῖσ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτὰσ σὺν τέκνοισ. Καὶ κατῴκησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν ταῖσ κατοικίαισ αὐτῶν. καὶ συνήχθη πᾶν τὸ πλῆθοσ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ εὐρύχωρον τοῦ πρὸσ ἀνατολὰσ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος καὶ εἶπεν Ἔσδρᾳ τῷ ἱερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ. κόμισαι τὸν νόμον Μωυσῆ τὸν παραδοθέντα ὑπὸ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἐκόμισεν Ἔσδρασ ὁ ἀρχιερεὺσ τὸν νόμον παντὶ τῷ πλήθει ἀνθρώπου ἕωσ γυναικὸσ καὶ πᾶσι τοῖσ ἱερεῦσιν ἀκοῦσαι τοῦ νόμου νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνόσ. καὶ ἀνεγίνωσκεν ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνοσ εὐρυχώρῳ, ἐξ ὄρθρου ἕωσ μέσησ ἡμέρασ, ἐνώπιον ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, καὶ ἀπέδωκαν πᾶν τὸ πλῆθοσ τὸν νοῦν εἰσ τὸν νόμον. καὶ ἔστη Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ καὶ ἀναγνώστησ τοῦ νόμου ἐπὶ τοῦ ξυλίνου βήματοσ τοῦ κατασκευασθέντοσ, καὶ ἔστησαν παῤ αὐτῷ Ματταθίασ, Σαμμούσ, Ἀνανίασ, Ἀζαρίασ, Οὐρίασ, Ἐζεκίασ, Βαάλσαμοσ ἐκ δεξιῶν, καὶ ἐξ εὐωνύμων Φαλδαῖοσ καὶ Μισαήλ, Μελχίασ, Λωθάσουβοσ, Ναβαρίασ, Ζαχαρίασ. καὶ ἀναλαβὼν Ἔσδρασ τὸ βιβλίον ἐνώπιον τοῦ πλήθουσ προεκάθητο ἐπιδόξωσ ἐνώπιον πάντων, καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν νόμον πάντεσ ὀρθοὶ ἔστησαν. καὶ εὐλόγησεν Ἔσδρασ τῷ Κυρίῳ Θεῷ Ὑψίστῳ Θεῷ Σαβαὼθ παντοκράτορι, καὶ ἐπεφώνησε πᾶν τὸ πλῆθοσ ἀμήν. καὶ ἄραντεσ ἄνω τὰσ χεῖρασ, προσπεσόντεσ ἐπὶ τὴν γῆν, προσεκύνησαν τῷ Κυρίῳ. Ἰησοῦσ καὶ Ἀννιοὺθ καὶ Σαραβίασ καὶ Ἰαδινὸσ καὶ Ἰάκουβοσ, Σαββαταῖοσ, Αὐταίασ, Μαιάννασ καὶ Καλίτασ, Ἀζαρίασ καὶ Ἰώζαβδοσ καὶ Ἀνανίασ, Φαλίασ, οἱ Λευῖται, ἐδίδασκον τὸν νόμον τοῦ Κυρίου καὶ πρὸσ τὸ πλῆθοσ ἀνεγίνωσκον τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, ἐμφυσιοῦντεσ ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν. καὶ εἶπεν Ἀτθαράτησ Ἔσδρᾳ τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ καὶ τοῖσ Λευίταισ τοῖσ διδάσκουσι τὸ πλῆθοσ ἐπὶ πάντασ. ἡ ἡμέρα αὕτη ἐστὶν ἁγία τῷ Κυρίῳ, καὶ πάντεσ ἔκλαιον ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοῦ νόμου. βαδίσαντεσ οὖν φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε ἀποστολὰσ τοῖσ μὴ ἔχουσιν, ἁγία γὰρ ἡ ἡμέρα τῷ Κυρίῳ. καὶ μὴ λυπεῖσθε, ὁ γὰρ Κύριοσ δοξάσει ὑμᾶσ. καὶ οἱ Λευῖται ἐκέλευον παντὶ τῷ δήμῳ λέγοντεσ. ἡ ἡμέρα αὕτη ἁγία, μὴ λυπεῖσθε. καὶ ᾤχοντο πάντεσ φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ εὐφραίνεσθαι καὶ δοῦναι ἀποστολὰσ τοῖσ μὴ ἔχουσι καὶ εὐφρανθῆναι μεγάλωσ, ὅτι γὰρ ἐνεφυσιώθησαν ἐν τοῖσ ρήμασιν, οἷσ ἐδιδάχθησαν, καὶ ἐπισυνήχθησαν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION