Septuagint, Liber II Paralipomenon

(70인역 성경, 역대기 하권)

ΚΑΙ ἐνίσχυσε Σαλωμὼν υἱὸσ Δαυὶδ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτοῦμετ’ αὐτοῦ καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν εἰσ ὕψοσ. καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸσ πάντα Ἰσραήλ, τοῖσ χιλιάρχοισ καὶ τοῖσ ἑκατοντάρχοισ καὶ τοῖσ κριταῖσ καὶ πᾶσι τοῖσ ἄρχουσιν ἐναντίον Ἰσραὴλ τοῖσ ἄρχουσι τῶν πατριῶν. καὶ ἐπορεύθη Σαλωμὼν καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία εἰσ τὴν ὑψηλὴν τὴν ἐν Γαβαών, οὗ ἐκεῖ ἦν ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐποίησε Μωυσῆσ παῖσ Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ. ἀλλὰ κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ ἀνήνεγκε Δαυὶδ ἐκ πόλεωσ Καριαθιαρίμ, ὅτι ἡτοίμασεν αὐτῇ Δαυίδ, ὅτι ἔπηξεν αὐτῇ σκηνὴν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ὃ ἐποίησε Βεσελεὴλ υἱὸσ Οὐρίου, υἱοῦ Ὤρ, ἐκεῖ ἦν ἔναντι τῆσ σκηνῆσ Κυρίου, καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ Σαλωμὼν καὶ ἡ ἐκκλησία, καὶ ἤνεγκε Σαλωμὼν ἐκεῖ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐνώπιον Κυρίου τὸ ἐν τῇ σκηνῇ καὶ ἤνεγκεν ἐπ’ αὐτῷ ὁλοκαύτωσιν χιλίαν. ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ὤφθη Θεὸσ τῷ Σαλωμὼν καὶ εἶπεν αὐτῷ. αἴτησαι τί σοι δῶ. καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸσ τὸν Θεόν. σὺ ἐποίησασ μετὰ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου ἔλεοσ μέγα καί ἐβασίλευσάσ με ἀντ’ αὐτοῦ. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεόσ, πιστωθήτω δὴ τὸ ὄνομά σου ἐπὶ Δαυὶδ τὸν πατέρα μου, ὅτι σὺ ἐβασίλευσάσ με ἐπὶ λαὸν πολύν, ὡσ ὁ χοῦσ τῆσ γῆσ. νῦν σοφίαν καὶ σύνεσιν δόσ μοι, καὶ ἐξελεύσομαι ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσελεύσομαι, ὅτι τίσ κρινεῖ τὸν λαόν σου τὸν μέγαν τοῦτον̣ καὶ εἶπεν ὁ Θεὸσ πρὸσ Σαλωμών. ἀνθ’ ὧν ἐγένετο τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον χρημάτων οὐδὲ δόξαν οὐδὲ τὴν ψυχὴν τῶν ὑπεναντίων καὶ ἡμέρασ πολλὰσ οὐκ ᾐτήσω, καὶ ᾔτησασ σεαυτῷ σοφίαν καὶ σύνεσιν, ὅπωσ κρίνῃσ τὸν λαόν μου, ἐφ’ ὃν ἐβασίλευσά σε ἐπ’ αὐτόν, τὴν σοφίαν καὶ τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι καὶ πλοῦτον καὶ χρήματα καὶ δόξαν δώσω σοι, ὡσ οὐκ ἐγενήθη ὅμοιόσ σοι ἐν τοῖσ βασιλεῦσι τοῖσ ἔμπροσθέν σου, καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἔσται οὕτωσ. καὶ ἦλθε Σαλωμὼν ἐκ βαμὰ τῆσ ἐν Γαβαὼν εἰσ Ἱερουσαλὴμ πρὸ προσώπου τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραήλ. Καὶ συνήγαγε Σαλωμὼν ἅρματα καὶ ἱππεῖσ, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ χίλια καὶ τετρακόσια ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδεσ ἱππέων. καὶ κατέλιπεν αὐτὰ ἐν πόλεσι τῶν ἁρμάτων, καὶ ὁ λαὸσ μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἔθηκεν ὁ βασιλεὺσ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡσ λίθουσ, καὶ τὰσ κέδρουσ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὡσ συκαμίνουσ τὰσ ἐν τῇ πεδινῇ εἰσ πλῆθοσ. καὶ ἡ ἔξοδοσ τῶν ἵππων Σαλωμὼν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἡ τιμὴ τῶν ἐμπόρων τοῦ βασιλέωσ. ἐμπορεύεσθαι ἠγόραζον. καὶ ἀνέβαινον καὶ ἐξῆγον ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἓν ἑξακοσίων ἀργυρίου καὶ ἵππον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου. καὶ οὕτω πᾶσι τοῖσ βασιλεῦσι τῶν Χετταίων καὶ τοῖσ βασιλεῦσι Συρίασ ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔφερον. ΚΑΙ εἶπε Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

καὶ συνήγαγε Σαλωμὼν ἑβδομήκοντα χιλιάδασ ἀνδρῶν νωτοφόρων καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδασ λατόμων ἐν τῷ ὄρει, καὶ οἱ ἐπιστάται ἐπ’ αὐτῶν τρισχίλιοι ἑξακόσιοι. καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν πρὸσ Χιρὰμ βασιλέα Τύρου λέγων. ὡσ ἐποίησασ μετὰ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου καὶ ἀπέστειλασ αὐτῷ κέδρουσ τοῦ οἰκοδομῆσαι ἑαυτῷ οἶκον κατοικῆσαι ἐν αὐτῷ, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ οἰκοδομῶ οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ μου ἁγιάσαι αὐτὸν αὐτῷ τοῦ θυμιᾶν ἀπέναντι αὐτοῦ θυμίαμα καὶ πρόθεσιν διὰ παντὸσ καὶ τοῦ ἀναφέρειν ὁλοκαυτώματα διὰ παντὸσ τὸ πρωί̈ καὶ τὸ δείλησ καὶ ἐν τοῖσ σαββάτοισ καὶ ἐν ταῖσ νουμηνίαισ καὶ ἐν ταῖσ ἑορταῖσ τοῦ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν. εἰσ τὸν αἰῶνα τοῦτο ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. καὶ ὁ οἶκοσ, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ μέγασ, ὅτι μέγασ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν παρὰ πάντασ τοὺσ θεούσ. καὶ τίσ ἰσχύσει οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον̣ ὅτι ὁ οὐρανὸσ καὶ ὁ οὐρανὸσ τοῦ οὐρανοῦ οὐ φέρουσι τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ τίσ ἐγὼ οἰκοδομῶν αὐτῷ οἶκον̣ ὅτι ἀλλ’ ἢ τοῦ θυμιᾶν κατέναντι αὐτοῦ. καὶ νῦν ἀπόστειλόν μοι ἄνδρα σοφὸν καὶ εἰδότα τοῦ ποιῆσαι ἐν τῷ χρυσίῳ καὶ ἐν τῷ ἀργυρίῳ καὶ ἐν τῷ χαλκῷ καὶ ἐν τῷ σιδήρῳ καὶ ἐν τῇ πορφύρᾳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐπιστάμενον γλύψαι γλυφὴν μετὰ τῶν σοφῶν τῶν μετ’ ἐμοῦ ἐν Ἰούδᾳ καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ, ἃ ἡτοίμασε Δαυὶδ ὁ πατήρ μου. καὶ ἀπόστειλόν μοι ξύλα κέδρινα καὶ ἀρκεύθινα καὶ πεύκινα ἐκ τοῦ Λιβάνου, ὅτι ἐγὼ οἶδα ὡσ οἱ δοῦλοί σου οἴδασι κόπτειν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου. καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδέσ σου μετὰ τῶν παίδων μου πορεύσονται ἑτοιμάσαι μοι ξύλα εἰσ πλῆθοσ, ὅτι ὁ οἶκοσ, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ μέγασ καὶ ἔνδοξοσ. καὶ ἰδοὺ τοῖσ ἐργαζομένοισ τοῖσ κόπτουσι ξύλα εἰσ βρώματα δέδωκα σῖτον εἰσ δόματα τοῖσ παισί σου κόρων πυροῦ εἴκοσι χιλιάδασ καὶ κριθῶν κόρων εἴκοσι χιλιάδασ καὶ οἴνου μέτρων εἴκοσι χιλιάδασ καὶ ἐλαίου μέτρων εἴκοσι χιλιάδασ. καὶ εἶπε Χιρὰμ βασιλεὺσ Τύρου ἐν γραφῇ καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Σαλωμὼν λέγων. ἐν τῷ ἀγαπῆσαι Κύριον τὸν λαὸν αὐτοῦ ἔδωκέ σε ἐπ’ αὐτοὺσ βασιλέα. καὶ εἶπε Χιράμ. εὐλογητὸσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ὃσ ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὃσ ἔδωκε τῷΔαυὶδ τῷ βασιλεῖ υἱὸν σοφὸν καὶ ἐπιστάμενον ἐπιστήμην καὶ σύνεσιν, ὃσ οἰκοδομήσει οἶκον τῷ Κυρίῳ καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. καὶ νῦν ἀπέστειλά σοι ἄνδρα σοφὸν καὶ εἰδότα σύνεσιν Χιρὰμ τὸν πατέρα μου εἰδότα ποιῆσαι ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ καὶ ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ καὶ ἐν λίθοισ καὶ ξύλοισ καὶ ὑφαίνειν ἐν τῇ πορφύρᾳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐν τῇ βύσσῳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ γλύψαι γλυφὰσ καὶ διανοεῖσθαι πᾶσαν διανόησιν, ὅσα ἂν δῷσ αὐτῷ, μετὰ τῶν σοφῶν σου καὶ σοφῶν Δαυὶδ κυρίου μου πατρόσ σου. καὶ νῦν τὸν σῖτον καὶ τὴν κριθὴν καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον, ἃ εἶπεν ὁ κύριόσ μου, ἀποστειλάτω τοῖσ παισὶν αὐτοῦ. καὶ ἡμεῖσ κόψομεν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου κατὰ πᾶσαν τὴν χρείαν σου καὶ ἄξομεν αὐτὰ σχεδίαισ ἐπὶ θάλασσαν Ἰόππησ, καὶ σὺ ἄξεισ αὐτὰ εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ συνήγαγε Σαλωμὼν πάντασ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ προσηλύτουσ τοὺσ ἐν γῇ Ἰσραὴλ μετὰ τὸν ἀριθμόν, ὃν ἠρίθμησεν αὐτοὺσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ εὑρέθησαν ἑκατὸν πεντήκοντα χιλιάδεσ καὶ τρισχίλιοι ἑξακόσιοι. καὶ ἐποίησεν ἐξ αὐτῶν ἑβδομήκοντα χιλιάδασ νωτοφόρων καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδασ λατόμων καὶ τρισχιλίουσ ἑξακοσίουσ ἐργοδιώκτασ ἐπὶ τὸν λαόν. ΚΑΙ ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον Κυρίου ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν ὄρει τοῦ Ἀμωρία, οὗ ὤφθη Κύριοσ τῷ Δαυὶδ πατρὶ αὐτοῦ, ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἡτοίμασε Δαυὶδ ἐν ἅλῳ Ὀρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου.

καὶ ἤρξατο οἰκοδομῆσαι ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ ταῦτα ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ. μῆκοσ πήχεων ἡ διαμέτρησισ ἡ πρώτη πήχεων ἑξήκοντα καὶ εὗροσ πήχεων εἴκοσι. καὶ αἰλὰμ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου, μῆκοσ ἐπὶ πρόσωπον πλάτουσ τοῦ οἴκου πήχεων εἴκοσι καὶ ὕψοσ πήχεων ἑκατὸν εἴκοσι. καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν ἔσωθεν χρυσίῳ καθαρῷ. καὶ τὸν οἶκον τὸν μέγαν ἐξύλωσε ξύλοισ κεδρίνοισ καὶ κατεχρύσωσε χρυσίῳ καθαρῷ καὶ ἔγλυψεν ἐπ’ αὐτοῦ φοίνικασ καὶ χαλαστά. καὶ ἐκόσμησε τὸν οἶκον λίθοισ τιμίοισ εἰσ δόξαν καὶ ἐχρύσωσε χρυσίῳ χρυσίου τοῦ ἐκ Φαρουί̈μ καὶ ἐχρύσωσε τὸν οἶκον καὶ τοὺσ τοίχουσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ πυλῶνασ καὶ τὰ ὀροφώματα καὶ τὰ θυρώματα χρυσίῳ καὶ ἔγλυψε Χερουβὶμ ἐπὶ τῶν τοίχων. καὶ ἐποίησε τὸν οἶκον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, μῆκοσ αὐτοῦ ἐπὶ πρόσωπον πλάτουσ τοῦ οἴκου πήχεων εἴκοσι καὶ τὸ εὗροσ πήχεων εἴκοσι, καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ καθαρῷ εἰσ Χερουβὶμ εἰσ τάλαντα ἑξακόσια. καὶ ὁλκὴ τῶν ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νἥλων, ὁλκὴ τοῦ ἑνὸσ πεντήκοντα σίκλοι χρυσίου. καὶ τὸ ὑπερῷον ἐχρύσωσε χρυσίῳ. καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων Χερουβὶμ δύο, ἔργον ἐκ ξύλων καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὰ χρυσίῳ. καὶ αἱ πτέρυγεσ τῶν Χερουβὶμ τὸ μῆκοσ πήχεων εἴκοσι, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ μία πήχεων πέντε ἁπτομένη τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ ἑτέρα πήχεων πέντε ἁπτομένη τῆσ πτέρυγοσ τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑτέρου. καὶ αἱ πτέρυγεσ τῶν Χερουβὶμ τούτων διαπεπετασμέναι πήχεων εἴκοσι. καὶ αὐτὰ ἑστηκόκα ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτῶν, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰσ τὸν οἶκον. καὶ ἐποίησε τὸ καταπέτασμα ὑακίνθου καὶ πορφύρασ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου καὶ ὕφανεν ἐν αὐτῷ Χερουβίμ. καὶ ἐποίησεν ἔμπροσθεν τοῦ οἴκου στύλουσ δύο, πήχεων τριακονταπέντε τὸ ὕψοσ καὶ τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν πήχεων πέντε. καὶ ἐποίησε σερσερὼθ ἐν τῷ δαβὶρ καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων. καὶ ἐποίησε ροί̈σκουσ ἑκατὸν καὶ ἐποίησε ροί̈σκουσ ἐπὶ τῶν χαλαστῶν. καὶ ἔστησε τοὺσ στύλουσ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ τὸν ἕνα ἐξ εὐωνύμων, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ ἐκ δεξιῶν Κατόρθωσισ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐξ ἀριστερῶν Ἰσχύσ. ΚΑΙ ἐποίησε θυσιαστήριον χαλκοῦν, εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκοσ καὶ εἴκοσι πήχεων τὸ εὖροσ καὶ δέκα πήχεων τὸ ὕψοσ.

καὶ ἐποίησε τὴν θάλασσαν χυτήν, δέκα πήχεων τὴν διαμέτρησιν, στρογγύλην κυκλόθεν, καὶ πέντε πήχεων τὸ ὕψοσ καὶ τὸ κύκλωμα τριάκοντα πήχεων. καὶ ὁμοίωμα μόσχων ὑποκάτω αὐτῆσ, κύκλῳ κυκλοῦσιν αὐτήν, δέκα πήχεισ περιέχουσι τὸν λουτῆρα κυκλόθεν. δύο γένη ἐχώνευσαν τοὺσ μόσχουσ ἐν τῇ χωνεύσει αὐτῶν, ᾗ ἐποίησαν αὐτούσ, δώδεκα μόσχουσ, οἱ τρεῖσ βλέποντεσ βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖσ δυσμὰσ καὶ οἱ τρεῖσ νότον καὶ οἱ τρεῖσ κατ’ ἀνατολάσ, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ’ αὐτῶν ἄνω, ἦσαν τὰ ὀπίσθια αὐτῶν ἔσω. καὶ τὸ πάχοσ αὐτῆσ παλαιστήσ, καὶ τὸ χεῖλοσ αὐτῆσ ὡσ χεῖλοσ ποτηρίου, διαγεγλυμμένα βλαστοὺσ κρίνου, χωροῦσαν μετρητὰσ τρισχιλίουσ. καὶ ἐξετέλεσε. καὶ ἐποίησε λουτῆρασ δέκα καὶ ἔθηκε τοὺσ πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ τοὺσ πέντε ἐξ ἀριστερῶν τοῦ πλύνειν ἐν αὐτοῖσ τὰ ἔργα τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἀποκλύζειν ἐν αὐτοῖσ. καὶ ἡ θάλασσα εἰσ τὸ νίπτεσθαι τοὺσ ἱερεῖσ ἐν αὐτῇ. καὶ ἐποίησε τὰσ λυχνίασ τὰσ χρυσᾶσ δέκα κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν. καὶ ἐποίησε τραπέζασ δέκα καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ εὐωνύμων, καὶ ἐποίησε φιάλασ χρυσᾶσ ἑκατόν. καὶ ἐποίησε τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην καὶ θύρασ τῇ αὐλῇ καὶ θυρώματα αὐτῶν κατακεχαλκωμένα χαλκῷ. καὶ τὴν θάλασσαν ἔθηκεν ἀπὸ γωνίασ τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν ὡσ πρὸσ ἀνατολὰσ κατέναντι. καὶ ἐποίησε Χιρὰμ τὰσ κρεάγρασ καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ συνετέλεσε Χιρὰμ ποιῆσαι πᾶσαν τὴν ἐργασίαν, ἣν ἐποίησε Σαλωμὼν τῷ βασιλεῖ ἐν οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, στύλουσ δύο καὶ ἐπ’ αὐτῶν γωλὰθ τῇ χωθαρὲθ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ δίκτυα δύο συγκαλύψαι τὰσ κεφαλὰσ τῶν χωθαρέθ, ἅ ἐστιν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων, καὶ κώδωνασ χρυσοῦσ τετρακοσίουσ εἰσ τὰ δύο δίκτυα καὶ δύο γένη ροί̈σκων ἐν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ τοῦ συγκαλύψαι τὰσ δύο γωλὰθ τῶν χωθαρέθ, ἅ ἐστιν ἐπάνω τῶν στύλων. καὶ τὰσ μεχωνὼθ ἐποίησε δέκα, καὶ τοὺσ λουτῆρασ ἐποίησεν ἐπὶ τῶν μεχωνὼθ καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺσ μόσχουσ τοὺσ δώδεκα ὑποκάτω αὐτῆς καὶ τοὺσ ποδιστῆρασ καὶ τοὺσ ἀναλημπτῆρασ καὶ τοὺσ λέβητασ καὶ τὰσ κρεάγρασ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν, ἃ ἐποίησε Χιράμ, καὶ ἀνήνεγκε τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν οἴκῳ Κυρίου χαλκοῦ καθαροῦ. ἐν τῷ περιχώρῳ τοῦ Ἰορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺσ ἐν τῷ πάχει τῆσ γῆσ ἐν οἴκῳ Σοκχὼθ καὶ ἀνὰ μέσον Σαρηδαθά. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν πάντα τὰ σκεύη ταῦτα εἰσ πλῆθοσ σφόδρα, ὅτι οὐκ ἐξέλιπεν ὁλκὴ τοῦ χαλκοῦ. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν πάντα τὰ σκεύη οἴκου Κυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὰσ τραπέζας καὶ τὰσ λυχνίασ καὶ τοὺσ λύχνουσ τοῦ φωτὸσ κατὰ τὸ κρίμα καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβὶρ χρυσίου καθαροῦ καὶ λαβίδεσ αὐτῶν καὶ οἱ λύχνοι αὐτῶν καὶ τὰσ φιάλασ καὶ τὰσ θυί̈σκασ καὶ τὰ πυρεῖα χρυσίου καθαροῦ, καὶ ἡ θύρα τοῦ οἴκου ἡ ἐσωτέρα εἰσ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ τὰσ θύρασ τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶσ. ΚΑΙ συνετελέσθη πᾶσα ἡ ἐργασία, ἣν ἐποίησε Σαλωμὼν ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ εἰσήνεγκε Σαλωμὼν τὰ ἅγια Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη καὶ ἔδωκεν εἰσ θησαυρὸν οἴκου Κυρίου.

τότε ἐξεκκλησίασε Σαλωμὼν πάντασ τοὺσ πρεσβυτέρουσ Ἰσραὴλ καὶ πάντασ τοὺσ ἄρχοντασ τῶν φυλῶν τοὺσ ἡγουμένουσ πατριῶν υἱῶν Ἰσραὴλ εἰσ Ἱερουσαλὴμ τοῦ ἀνενέγκαι κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου ἐκ πόλεωσ Δαυὶδ . καὶ ἐξεκκλησιάσθησαν πρὸσ τὸν βασιλέα πᾶσ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἦλθον πάντεσ οἱ πρεσβύτεροι Ἰσραὴλ καὶ ἔλαβον πάντεσ οἱ Λευῖται τὴν κιβωτὸν καὶ ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὴν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται. καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν καὶ πᾶσα συναγωγὴ Ἰσραὴλ καὶ οἱ φοβούμενοι καὶ οἱ ἐπισυνηγμένοι αὐτῶν ἔμπροσθεν τῆσ κιβωτοῦ θύοντεσ μόσχουσ καὶ πρόβατα, οἳ οὐκ ἀριθμηθήσονται καὶ οἳ οὐ λογισθήσονται ἀπὸ τοῦ πλήθουσ. καὶ εἰσήνεγκαν οἱ ἱερεῖσ τὴν κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου εἰσ τὸν τόπον αὐτῆσ, εἰσ τὸ δαβὶρ τοῦ οἴκου εἰσ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ὑποκάτω τῶν πτερύγων τῶν Χερουβίμ. καὶ ἦν τὰ Χερουβὶμ διαπεπετακότα τὰσ πτέρυγασ αὐτῶν ἐπὶ τὸν τόπον τῆσ κιβωτοῦ, καὶ συνεκάλυπτε τὰ Χερουβὶμ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τοὺσ ἀναφορεῖσ αὐτῆσ ἐπάνωθεν. καὶ ὑπερεῖχον οἱ ἀναφορεῖσ, καὶ ἐβλέποντο αἱ κεφαλαὶ τῶν ἀναφορέων ἐκ τῶν ἁγίων εἰσ πρόσωπον τοῦ δαβίρ, οὐκ ἐβλέποντο ἔξω. καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύο πλάκεσ, ἃσ ἔθηκε Μωυσῆσ ἐν Χωρήβ, ἃ διέθετο Κύριοσ μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξελθεῖν τοὺσ ἱερεῖσ ἐκ τῶν ἁγίων —ὅτι πάντεσ οἱ ἱερεῖσ οἱ εὑρεθέντεσ ἡγιάσθησαν, οὐκ ἦσαν διατεταγμένοι κατ’ ἐφημερίαν, καὶ οἱ Λευῖται οἱ ψαλτῳδοὶ πάντεσ τοῖσ υἱοῖσ Ἀσάφ, τῷ Αἰμάν, τῷ Ἰδιθοὺν καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτῶν καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν, τῶν ἐνδεδυμένων στολὰσ βυσσίνασ, ἐν κυμβάλοισ καὶ ἐν νάβλαισ καὶ ἐν κινύραισ, ἑστηκότεσ κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου καὶ μετ’ αὐτῶν ἱερεῖσ ἑκατὸν εἴκοσι σαλπίζοντεσ ταῖσ σάλπιγξι. καὶ ἐγένετο μία φωνὴ ἐν τῷ σαλπίζειν καὶ ἐν τῷ ψαλτῳδεῖν καὶ ἐν τῷ ἀναφωνεῖν φωνῇ μιᾷ τοῦ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τῷ Κυρίῳ— καὶ ὕψωσαν φωνὴν ἐν σάλπιγξι καὶ ἐν κυμβάλοισ καὶ ἐν ὀργάνοισ τῶν ᾠδῶν καὶ ἔλεγον. ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰσ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ. καὶ ὁ οἶκοσ ἐνεπλήσθη νεφέλησ δόξησ Κυρίου, καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖσ τοῦ στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆσ νεφέλησ, ὅτι ἐνέπλησε δόξα Κυρίου τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ. ΤΟΤΕ εἶπε Σαλωμών. Κύριοσ εἶπε τοῦ κατασκηνῶσαι ἐν γνόφῳ.

καὶ ἐγὼ ᾠκοδόμηκα οἶκον τῷ ὀνόματί σου ἅγιόν σοι καὶ ἕτοιμον τοῦ κατασκηνῶσαι εἰσ τοὺσ αἰῶνασ. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺσ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὴν πᾶσαν ἐκκλησίαν Ἰσραήλ, καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ἰσραὴλ παρειστήκει. καὶ εἶπεν. εὐλογητὸσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ὡσ ἐλάλησεν ἐν στόματι αὐτοῦ πρὸσ Δαυὶδ τὸν πατέρα μου καὶ ἐν χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσε λέγων. ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ, ἧσ ἀνήγαγον τὸν λαόν μου ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ἰσραὴλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι τό ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐξελεξάμην ἀνδρὶ τοῦ εἶναι εἰσ ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ. καὶ ἐξελεξάμην τὴν Ἱερουσαλὴμ γενέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην ἐν Δαυὶδ τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ. καὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Δαυὶδ πατέρα μου. διότι ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καλῶσ ἐποίησασ, ὅτι ἐγένετο ἐπὶ τὴν καρδίαν σου. πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεισ τὸν οἶκον, ὅτι ὁ υἱόσ σου, ὃσ ἐξελεύσεται ἐκ τῆσ ὀσφύοσ σου, οὗτοσ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου. καὶ ἀνέστησε Κύριοσ τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε, καὶ ἐγενήθην ἀντὶ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ τὸν θρόνον Ἰσραήλ, καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ, καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἔθηκα ἐκεῖ τὴν κιβωτόν, ἐν ᾗ ἐκεῖ διαθήκη Κυρίου, ἣν διέθετο τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἔστη κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου ἔναντι πάσησ ἐκκλησίασ Ἰσραὴλ καὶ διεπέτασε τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ. ὅτι ἐποίησε Σαλωμὼν βάσιν χαλκῆν καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆσ αὐλῆσ τοῦ ἱεροῦ, πέντε πήχεων τὸ μῆκοσ αὐτῆσ καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖροσ αὐτῆσ καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψοσ αὐτῆσ, καὶ ἔστη ἐπ’ αὐτῆσ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ γόνατα ἔναντι πάσησ ἐκκλησίασ Ἰσραὴλ καὶ διεπέτασε τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ εἰσ τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, οὐκ ἔστιν ὅμοιόσ σοι Θεὸσ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆσ γῆσ, φυλάσσων τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεοσ τοῖσ παισί σου τοῖσ πορευομένοισ ἐναντίον σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ. ἃ ἐφύλαξασ τῷ παιδί σου Δαυὶδ τῷ πατρί μου, ἃ ἐλάλησασ αὐτῷ λέγων, καὶ ἐλάλησασ ἐν στόματί σου καὶ ἐν χερσί σου ἐπλήρωσασ ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, φύλαξον τῷ παιδί σου τῷ Δαυὶδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησασ αὐτῷ λέγων. οὐκ ἐκλείψει σοι ἀνὴρ ἀπὸ προσώπου μου καθήμενοσ ἐπὶ θρόνου Ἰσραήλ, πλὴν ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῷ νόμῳ μου, ὡσ ἐπορεύθησ ἐναντίον μου. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ρῆμά σου, ὃ ἐλάλησασ τῷ παιδί σου τῷ Δαυίδ, ὅτι εἰ ἀληθῶσ κατοικήσει Θεὸσ μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆσ γῆσ̣ εἰ ὁ οὐρανὸσ καὶ ὁ οὐρανὸσ τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοι, καὶ τίσ ὁ οἶκοσ οὗτοσ, ὃν ᾠκοδόμησα̣ καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν παιδόσ σου καὶ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, Κύριε ὁ Θεόσ, τοῦ ἐπακοῦσαι τῆσ δεήσεωσ καὶ τῆσ προσευχῆσ, ἧσ ὁ παῖσ σου προσεύχεται ἐναντίον σου σήμερον, τοῦ εἶναι ὀφθαλμούσ σου ἀνεῳγμένουσ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρασ καὶ νυκτὸσ εἰσ τὸν τόπον τοῦτον, ὃν εἶπασ ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομά σου ἐκεῖ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆσ προσευχῆσ, ἧσ προσεύχεται ὁ παῖσ σου εἰσ τὸν τόπον τοῦτον. καὶ ἀκούσῃ τῆσ δεήσεωσ τοῦ παιδόσ σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ, ἃ ἂν προσεύξωνται εἰσ τὸν τόπον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆσ κατοικήσεώσ σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀκούσῃ καὶ ἵλεωσ ἔσῃ. ἐὰν ἁμάρτῃ ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἐπ’ αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀρᾶσθαι αὐτόν, καὶ ἔλθῃ καὶ ἀράσηται κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσεισ καὶ κρινεῖσ τοὺσ δούλουσ σου τοῦ ἀποδοῦναι τῷ ἀνόμῳ καὶ ἀποδοῦναι ὁδοὺσ αὐτοῦ εἰσ κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον, τοῦ ἀποδοῦναι αὐτῷ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. καὶ ἐὰν θραυσθῇ ὁ λαόσ σου Ἰσραὴλ κατέναντι τοῦ ἐχθροῦ, ἐὰν ἁμάρτωσί σοι, καὶ ἐπιστρέψωσι καὶ ἐξομολογήσωνται τῷ ὀνόματί σου καὶ προσεύξωνται καὶ δεηθῶσιν ἐναντίον σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεωσ ἔσῃ ταῖσ ἁμαρτίαισ λαοῦ σου Ἰσραὴλ καὶ ἀποστρέψεισ αὐτοὺσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκασ αὐτοῖσ καὶ τοῖσ πατράσιν αὐτῶν. ἐν τῷ συσχεθῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γενέσθαι ὑετόν, ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι, καὶ προσεύξονται εἰσ τὸν τόπον τοῦτον καὶ αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου καὶ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν, ὅτι ταπεινώσεισ αὐτούσ, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεωσ ἔσῃ ταῖσ ἁμαρτίαισ τῶν παίδων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ, ὅτι δηλώσεισ αὐτοῖσ τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθήν, ἐν ᾗ πορεύσονται ἐν αὐτῇ, καὶ δώσεισ ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν σου, ἣν ἔδωκασ τῷ λαῷ σου εἰσ κληρονομίαν. λιμὸσ ἐὰν γένηται ἐπὶ τῆσ γῆσ, θάνατοσ ἐὰν γένηται, ἀνεμοφθορία καὶ ἴκτεροσ, ἀκρὶσ καὶ βροῦχοσ ἐὰν γένηται, καὶ ἐὰν θλίψῃ αὐτὸν ὁ ἐχθρὸσ κατέναντι τῶν πόλεων αὐτῶν, κατὰ πᾶσαν πληγὴν καὶ πάντα πόνον, καὶ πᾶσα προσευχὴ καὶ πᾶσα δέησισ, ἣ ἐὰν γένηται παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ παντὶ λαῷ σου Ἰσραήλ, ἐὰν γνῷ ἄνθρωποσ τὴν ἀφὴν αὐτοῦ καὶ τὴν μαλακίαν αὐτοῦ καὶ διαπετάσῃ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ εἰσ τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἱλάσῃ καὶ δώσεισ ἀνδρὶ κατὰ τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ, ὡσ ἂν γνῷσ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι μόνοσ γινώσκεισ τὴν καρδίαν υἱῶν ἀνθρώπων, ὅπωσ φοβῶνται πάσασ ὁδούσ σου πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ πρόσωπον τῆσ γῆσ, ἧσ ἔδωκασ τοῖσ πατράσιν ἡμῶν. καὶ πᾶσ ἀλλότριοσ, ὃσ οὐκ ἐκ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ ἐστιν αὐτὸσ καὶ ἔλθῃ ἐκ γῆσ μακρόθεν διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ τὴν χεῖρά σου τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονά σου τὸν ὑψηλὸν καὶ ἔλθωσι καὶ προσεύξωνται εἰσ τὸν τόπον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ποιήσεισ κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐπικαλέσηταί σε ὁ ἀλλότριοσ, ὅπωσ γνῶσι πάντεσ οἱ λαοὶ τῆσ γῆσ τὸ ὄνομά σου καὶ τοῦ φοβεῖσθαί σε ὡσ ὁ λαόσ σου Ἰσραὴλ καὶ τοῦ γνῶναι ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησα. ἐὰν δὲ ἐξέλθῃ ὁ λαόσ σου εἰσ πόλεμον ἐπὶ τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ ἐν ὁδῷ, ᾗ ἀποστελεῖσ αὐτούσ, καὶ προσεύξωνται πρόσ σε κατὰ τὴν ὁδὸν τῆσ πόλεωσ ταύτησ, ἣν ἐξελέξω ἐν αὐτῇ, καὶ οἴκου, οὗ ᾠκοδόμηκα τῷ ὀνόματί σου, καὶ ἀκούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆσ προσευχῆσ αὐτῶν καὶ τῆσ δεήσεωσ αὐτῶν καὶ ποιήσεισ τὸ δικαίωμα αὐτῶν. ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι καὶ πατάξεισ αὐτοὺσ καὶ παραδώσεισ αὐτοὺσ κατὰ πρόσωπον ἐχθρῶν καὶ αἰχμαλωτεύσουσιν αὐτοὺσ οἱ αἰχμαλωτεύοντεσ αὐτοὺσ εἰσ γῆν ἐχθρῶν εἰσ γῆν μακρὰν ἢ ἐγγὺς καὶ ἐπιστρέψωσι καρδίαν αὐτῶν ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, οὗ μετήχθησαν ἐκεῖ, καί γε ἐπιστρέψωσι καὶ δεηθῶσί σου ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ αὐτῶν λέγοντεσ. ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν, καὶ ἐπιστρέψωσι πρόσ σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν ἐν γῇ αἰχμαλωτευσάντων αὐτοὺσ καὶ προσεύξωνται ὁδὸν γῆσ αὐτῶν, ἧσ ἔδωκασ τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, καὶ τῆσ πόλεωσ, ἧσ ἐξελέξω, καὶ τοῦ οἴκου, οὗ ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου, καὶ ἀκούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου τῆσ προσευχῆσ αὐτῶν καὶ τῆσ δεήσεωσ αὐτῶν καὶ ποιήσεισ κρίματα καὶ ἵλεωσ ἔσῃ τῷ λαῷ τῷ ἁμαρτῶντί σοι. καὶ νῦν, Κύριε, ἔστωσαν δὴ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀνεῳγμένοι καὶ τὰ ὦτά σου ἐπήκοα ἐπὶ τὴν δέησιν τοῦ τόπου τούτου. καὶ νῦν ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεόσ, εἰσ τὴν κατάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸσ τῆσ ἰσχύοσ σου. οἱ ἱερεῖσ σου, Κύριε ὁ Θεόσ, ἐνδύσαιντο σωτηρίαν, καὶ οἱ υἱοί σου εὐφρανθήτωσαν ἐν ἀγαθοῖσ. Κύριε ὁ Θεόσ, μὴ ἀποστρέψῃσ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου, μνήσθητι τὰ ἐλέη Δαυὶδ τοῦ δούλου σου. ΚΑΙ ὡσ συνετέλεσε Σαλωμὼν προσευχόμενοσ, καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰσ θυσίασ, καὶ δόξα Κυρίου ἔπλησε τὸν οἶκον.

καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖσ εἰσελθεῖν εἰσ τὸν οἶκον Κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι ἔπλησε δόξα Κυρίου τὸν οἶκον. καὶ πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἑώρων καταβαῖνον τὸ πῦρ, καὶ ἡ δόξα Κυρίου ἐπὶ τὸν οἶκον, καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ τὸ λιθόστρωτον καὶ προσεκύνησαν καὶ ᾔνουν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰσ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ. καὶ ὁ βασιλεὺσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ θύοντεσ θύματα ἔναντι Κυρίου. καὶ ἐθυσίασεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν τὴν θυσίαν μόσχων εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδασ καὶ βοσκημάτων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδασ, καὶ ἐνεκαίνισε τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ὁ βασιλεὺσ καὶ πᾶσ ὁ λαόσ. καὶ οἱ ἱερεῖσ ἐπὶ τὰσ φυλακὰσ αὐτῶν ἑστηκότεσ, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοισ ᾠδῶν Κυρίου τοῦ Δαυὶδ τοῦ βασιλέωσ τοῦ ἐξομολογεῖσθαι ἔναντι Κυρίου, ὅτι εἰσ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ, ἐν ὕμνοισ Δαυὶδ διὰ χειρὸσ αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖσ σαλπίζοντεσ ταῖσ σάλπιγξιν ἐναντίον αὐτῶν, καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἑστηκώσ. καὶ ἡγίασε Σαλωμὼν τὸ μέσον τῆσ αὐλῆσ τῆσ ἐν οἴκῳ Κυρίου, ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα τῶν σωτηρίων, ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ὃ ἐποίησε Σαλωμών, οὐκ ἐξεποίει δέξασθαι τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ μαναὰ καὶ τὰ στέατα. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τὴν ἑορτὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἑπτὰ ἡμέρασ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ’ αὐτοῦ, ἐκκλησία μεγάλη σφόδρα ἀπὸ εἰσόδου Αἰμὰθ καὶ ἕωσ χειμάρρου Αἰγύπτου. καὶ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον, ὅτι ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρασ ἑορτήν. καὶ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου ἀπέστειλε τὸν λαὸν εἰσ τὰ σκηνώματα αὐτῶν εὐφραινομένουσ καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ, οἷσ ἐποίησε Κύριοσ τῷ Δαυίδ, καὶ τῷ Σαλωμῶντι καὶ τῷ Ἰσραὴλ λαῷ αὐτοῦ. Καὶ συνετέλεσε Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ. καὶ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ἐν τῇ ψυχῇ Σαλωμὼν τοῦ ποιῆσαι ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ, εὐωδώθη. καὶ ὤφθη Κύριοσ τῷ Σαλωμὼν τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἤκουσα τῆσ προσευχῆσ σου καὶ ἐξελεξάμην ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐμαυτῷ εἰσ οἶκον θυσίασ. ἐὰν συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετόσ, καὶ ἐὰν ἐντείλωμαι τῇ ἀκρίδι καταφαγεῖν τὸ ξύλον, καὶ ἐὰν ἀποστείλω θάνατον ἐν τῷ λαῷ μου, καὶ ἐὰν ἐντραπῇ ὁ λαόσ μου ἐφ’ οὓσ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούσ, καὶ προσεύξωνται καὶ ζητήσωσι τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ ἐγὼ εἰσακούσομαι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεωσ ἔσομαι ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτῶν καὶ ἰάσομαι τὴν γῆν αὐτῶν. καὶ νῦν οἱ ὀφθαλμοί μου ἔσονται ἀνεῳγμένοι καὶ τὰ ὦτά μου ἐπήκοα τῇ προσευχῇ τοῦ τόπου τούτου. καὶ νῦν ἐξελεξάμην καὶ ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ ἕωσ αἰῶνοσ, καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἡ καρδία μου ἐκεῖ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇσ ἐναντίον μου ὡσ Δαυὶδ ὁ πατήρ σου καὶ ποιήσεισ κατὰ πάντα, ἃ ἐνετειλάμην σοι, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξῃ, καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆσ βασιλείασ σου, ὡσ διεθέμην Δαυὶδ τῷ πατρί σου λέγων. οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἡγούμενοσ ἀνὴρ ἐν Ἰσραήλ. καὶ ἐὰν ἀποστρέψητε ὑμεῖσ καὶ ἐγκαταλίπητε τὰ προστάγματά μου καὶ τὰσ ἐντολάσ μου, ἃσ ἔδωκα ἐναντίον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖσ ἑτέροισ καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖσ, καὶ ἐξαρῶ ὑμᾶσ ἀπὸ τῆσ γῆσ, ἧσ ἔδωκα αὐτοῖσ, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀποστρέψω ἐκ προσώπου μου καὶ δώσω αὐτὸν εἰσ παραβολὴν καὶ εἰσ διήγημα ἐν πᾶσι τοῖσ ἔθνεσι. καὶ ὁ οἶκοσ οὗτοσ ὁ ὑψηλόσ, πᾶσ ὁ διαπορευόμενοσ αὐτὸν ἐκστήσεται καὶ ἐρεῖ. χάριν τίνοσ ἐποίησε Κύριοσ τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ̣ καὶ ἐροῦσι. διότι ἐγκατέλιπον Κύριον τὸν Θεόν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖσ καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖσ, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτούσ πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην. ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ εἴκοσιν ἔτη, ἐν οἷσ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ,

καὶ τὰσ πόλεισ, ἃσ ἔδωκε Χιρὰμ τῷ Σαλωμών, ᾠκοδόμησεν αὐτὰσ Σαλωμών καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ τοὺσ υἰοὺσ Ἰσραήλ. καὶ ἦλθε Σαλωμὼν εἰσ Βαισωβὰ καὶ κατίσχυσεν αὐτήν. καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Θοεδμὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τὰσ ὀχυράσ, ἃσ ᾠκοδόμησεν ἐν Ἡμάθ. καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Βαιθωρὼν τὴν ἄνω καὶ τὴν Βαιθωρὼν τὴν κάτω, πόλεισ ὀχυράσ, τείχη, πύλαι καὶ μοχλοί, καὶ τὴν Βααλὰθ καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τὰσ ὀχυράσ, αἳ ἦσαν τῷ Σαλωμών, καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τῶν ἁρμάτων καὶ τὰσ πόλεισ τῶν ἱππέων καὶ ὅσα ἐπεθύμησε Σαλωμὼν κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ οἰκοδομῆσαι ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ καταλειφθεὶσ ἀπὸ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Ἀμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Εὐαίου καὶ τοῦ Ἰεβουσαίου, οἳ οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλ’ ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν αὐτῶν τῶν καταλειφθέντων μετ’ αὐτοὺσ ἐν τῇ γῇ, οὓσ οὐκ ἐξωλόθρευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺσ Σαλωμὼν εἰσ φόρον ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐκ ἔδωκε Σαλωμὼν εἰσ παῖδασ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, ὅτι αὐτοὶ ἄνδρεσ πολεμισταὶ καὶ ἄρχοντεσ καὶ δυνατοὶ καὶ ἄρχοντεσ ἁρμάτων καὶ ἱππέων. καὶ οὗτοι ἄρχοντεσ τῶν προστατῶν βασιλέωσ Σαλωμών. πεντήκοντα καὶ διακόσιοι ἐργοδιωκτοῦντεσ ἐν τῷ λαῷ. Καὶ τὴν θυγατέρα Φαραὼ ἀνήγαγε Σαλωμὼν ἐκ πόλεωσ Δαυὶδ εἰσ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν αὐτῇ, ὅτι εἶπεν. οὐ κατοικήσει ἡ γυνή μου ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ βασιλέωσ Ἰσραήλ, ὅτι ἅγιόσ ἐστιν οὗ εἰσῆλθεν ἐκεῖ κιβωτὸσ Κυρίου. Τότε ἀνήνεγκε Σαλωμὼν ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃ ᾠκοδόμησε Κυρίῳ ἀπέναντι τοῦ ναοῦ, κατὰ τὸν λόγον ἡμέρασ ἐν ἡμέρᾳ τοῦ ἀναφέρειν κατὰ τὰσ ἐντολὰσ Μωυσῆ ἐν τοῖσ σαββάτοισ καὶ ἐν τοῖσ μησὶ καὶ ἐν ταῖσ ἑορταῖσ τρεῖσ καιροὺσ τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν σκηνῶν. καὶ ἔστησε κατὰ τὴν κρίσιν Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ τὰσ διαιρέσεισ τῶν ἱερέων, κατὰ τὰσ λειτουργίασ αὐτῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐπὶ τὰσ φυλακὰσ αὐτῶν τοῦ αἰνεῖν καὶ λειτουργεῖν κατέναντι τῶν ἱερέων κατὰ τὸν λόγον ἡμέρασ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, καὶ οἱ πυλωροὶ κατὰ τὰσ διαιρέσεισ αὐτῶν εἰσ πύλην καὶ πύλην, ὅτι οὕτωσ ἐντολαὶ Δαυὶδ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. οὐ παρῆλθον τὰσ ἐντολὰσ τοῦ βασιλέωσ περὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰσ πάντα λόγον καὶ εἰσ τοὺσ θησαυρούσ. καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ ἐργασία, ἀφ’ ἧσ ἡμέρασ ἐθεμελιώθη, ἕωσ οὗ ἐτελείωσε Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου. Τότε ᾤχετο Σαλωμὼν εἰσ Γασιὼν Γαβὲρ καὶ εἰσ τὴν Αἰλὰθ τὴν παραθαλασσίαν ἐν γῇ Ἰδουμαίᾳ. καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ πλοῖα καὶ παῖδασ εἰδότασ θάλασσαν, καὶ ᾤχοντο μετὰ τῶν παίδων Σαλωμὼν εἰσ Σωφιρὰ καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν τετρακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα χρυσίου καὶ ἦλθον πρὸσ τὸν βασιλέα Σαλωμών. ΚΑΙ βασίλισσα Σαβὰ ἤκουσε τὸ ὄνομα Σαλωμὼν καὶ ἦλθε τοῦ πειράσαι Σαλωμὼν ἐν αἰνίγμασιν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἀρώματα εἰσ πλῆθοσ καὶ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον καὶ ἦλθε πρὸσ Σαλωμὼν καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτὸν πάντα, ὅσα ἦν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆσ.

καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντασ τοὺσ λόγουσ αὐτῆσ καὶ οὐ παρῆλθε λόγοσ ἀπὸ Σαλωμών, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ. καὶ εἶδε βασίλισσα Σαβὰ τὴν σοφίαν Σαλωμὼν καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησε, καὶ τὰ βρώματα τῶν τραπεζῶν καὶ καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ ἱματισμὸν αὐτῶν καὶ οἰνοχόουσ αὐτοῦ καὶ στολισμὸν αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, ἃ ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ Κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆσ ἐγένετο. καὶ εἶπε πρὸσ τὸν βασιλέα. ἀληθινὸσ ὁ λόγοσ, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τῶν λόγων σου καὶ περὶ τῆσ σοφίασ σου, καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖσ λόγοισ, ἕωσ οὗ ἦλθον καὶ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἀπηγγέλη μοι ἥμισυ τοῦ πλήθουσ τῆσ σοφίασ σου, προσέθηκασ ἐπὶ τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα. μακάριοι οἱ ἄνδρεσ σου, μακάριοι οἱ παῖδεσ οὗτοι οἱ παρεστηκότεσ σοι διαπαντὸσ καὶ ἀκούοντεσ τὴν σοφίαν σου. ἔστω Κύριοσ ὁ Θεόσ σου εὐλογημένοσ, ὃσ ἠθέλησεν ἐν σοὶ τοῦ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνον αὐτοῦ εἰσ βασιλέα Κυρίῳ Θεῷ σου. ἐν τῷ ἀγαπῆσαι Κύριον τὸν Θεόν σου τὸν Ἰσραὴλ τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰσ αἰῶνα καὶ ἔδωκέ σε ἐπ’ αὐτοὺσ εἰσ βασιλέα τοῦ ποιῆσαι κρίμα καὶ δικαιοσύνην. καὶ ἔδωκε τῷ βασιλεῖ ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἀρώματα εἰσ πλῆθοσ πολὺ καὶ λίθον τίμιον. καὶ οὐκ ἦν κατὰ τὰ ἀρώματα ἐκεῖνα, ἃ ἔδωκε βασίλισσα Σαβὰ τῷ βασιλεῖ Σαλωμών.. καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἔδωκε τῇ βασιλίσσῃ Σαβὰ πάντα τὰ θελήματα αὐτῆσ, ἃ ᾔτησεν, ἐκτὸσ πάντων, ὧν ἤνεγκε τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. καὶ ἀπέστρεψεν εἰσ τὴν γῆν αὐτῆσ. Καὶ ἦν ὁ σταθμὸσ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐνεχθέντοσ τῷ Σαλωμὼν ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια ἑξηκονταὲξ τάλαντα χρυσίου, πλὴν τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπορευομένων, ὧν ἔφερον, καὶ πάντων τῶν βασιλέων τῆσ Ἀραβίασ καὶ σατραπῶν τῆσ γῆσ, πάντεσ ἔφερον χρυσίον καὶ ἀργύριον τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν διακοσίουσ θυρεοὺσ χρυσοῦσ ἐλατούσ, ἑξακόσιοι χρυσοῖ καθαροὶ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸν ἕνα θυρεόν. καὶ τριακοσίασ ἀσπίδασ ἐλατὰσ χρυσᾶσ, τριακοσίων χρυσῶν ἀνεφέρετο ἐπὶ τὴν ἀσπίδα ἑκάστην. καὶ ἔδωκεν αὐτὰσ ὁ βασιλεὺσ ἐν οἴκῳ δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου. καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ θρόνον ἐλεφαντίνων ὀδόντων μέγαν καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ. καὶ ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ ἐνδεδεμένοι χρυσίῳ καὶ ἀγκῶνεσ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆσ καθέδρασ, καὶ δύο λέοντεσ ἑστηκότεσ παρὰ τοὺσ ἀγκῶνασ, καὶ δώδεκα λέοντεσ ἑστηκότεσ ἐκεῖ ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν. οὐκ ἐγενήθη οὕτωσ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ. καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ βασιλέωσ Σαλωμὼν χρυσίου, καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ κατειλημμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον λογιζόμενον ἐν ἡμέραισ Σαλωμὼν εἰσ οὐθέν. ὅτι ναῦσ τῷ βασιλεῖ ἐπορεύετο εἰσ Θαρσεῖσ μετὰ τῶν παίδων Χιράμ, ἅπαξ διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο πλοῖα ἐκ Θαρσεῖσ τῷ βασιλεῖ γέμοντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ ὀδόντων ἐλεφαντίνων καὶ πιθήκων. καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμὼν ὑπὲρ πάντασ τοὺσ βασιλεῖσ καὶ πλούτῳ καὶ σοφίᾳ. καὶ πάντεσ οἱ βασιλεῖσ τῆσ γῆσ ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμὼν ἀκοῦσαι τῆσ σοφίασ αὐτοῦ, ἧσ ἔδωκεν ὁ Θεὸσ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ. καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστοσ τὰ δῶρα αὐτοῦ, σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα, ἵππουσ καὶ ἡμιόνουσ, τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν. καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τέσσαρεσ χιλιάδεσ θήλειαι ἵπποι εἰσ ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδεσ ἱππέων, καὶ ἔθετο αὐτοὺσ ἐν πόλεσι τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἦν ἡγούμενοσ πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕωσ γῆσ ἀλλοφύλων καὶ ἕωσ ὁρίων Αἰγύπτου. καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡσ λίθουσ καὶ τὰσ κέδρουσ ὡσ συκαμίνουσ τὰσ ἐν τῇ πεδινῇ εἰσ πλῆθοσ. καὶ ἡ ἔξοδοσ τῶν ἵππων ἐξ Αἰγύπτου τῷ Σαλωμὼν καὶ ἐκ πάσησ τῆσ γῆσ. Καὶ οἱ κατάλοιποι λόγοι Σαλωμὼν οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ οὗτοι γεγραμμένοι ἐπὶ τῶν λόγων Νάθαν τοῦ προφήτου καὶ ἐπὶ τῶν λόγων Ἀχιὰ τοῦ Σηλωνίτου καὶ ἐν ταῖσ ὁράσεσιν Ἰωὴλ τοῦ ὁρῶντοσ περὶ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ. καὶ ἐβασίλευσε Σαλωμὼν ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη. καὶ ἐκοιμήθη Σαλωμών, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε Ροβοὰμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΚΑΙ ἦλθε Ροβοὰμ εἰσ Συχέμ, ὅτι εἰσ Συχὲμ ἤρχετο πᾶσ Ἰσραὴλ βασιλεῦσαι αὐτόν.

καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ναβάτ —καὶ αὐτὸσ ἐν Αἰγύπτῳ, ὡσ ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου Σαλωμὼν τοῦ βασιλέωσ καὶ κατῴκησεν Ἱεροβοὰμ ἐν Αἰγύπτῳ— καὶ ἀπέστρεψεν Ἱεροβοὰμ ἐξ Αἰγύπτου. καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἦλθεν Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ἰσραὴλ πρὸσ Ροβοὰμ λέγοντεσ. ὁ πατήρ σου ἐσκλήρυνε τὸν ζυγὸν ἡμῶν, καὶ νῦν ἄφεσ ἀπὸ τῆσ δουλείασ τοῦ πατρόσ σου τῆσ σκληρᾶσ καὶ ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέοσ, οὗ ἔδωκεν ἐφ’ ἡμᾶσ, καὶ δουλεύσομέν σοι. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. πορεύεσθε ἕωσ τριῶν ἡμερῶν καὶ ἔρχεσθε πρόσ με. καὶ ἀπῆλθεν ὁ λαόσ. καὶ συνήγαγεν ὁ βασιλεὺσ Ροβοὰμ τοὺσ πρεσβυτέρουσ τοὺσ ἑστηκότασ ἐναντίον τοῦ Σαλωμὼν τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐν τῷ ζῆν αὐτὸν λέγων. πῶσ ὑμεῖσ βουλεύεσθε τοῦ ἀποκριθῆναι τῷ λαῷ τούτῳ λόγον̣ καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ λέγοντεσ. ἐὰν ἐν τῇ σήμερον γένῃ εἰσ ἀγαθὸν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ εὐδοκήσῃσ καὶ λαλήσῃσ αὐτοῖσ λόγουσ ἀγαθούσ, καὶ ἔσονταί σοι παῖδεσ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ κατέλιπε τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, οἳ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν συνεκτραφέντων μετ’ αὐτοῦ τῶν ἑστηκότων ἐναντίον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τί ὑμεῖσ βουλεύεσθε καὶ ἀποκριθήσομαι λόγον τῷ λαῷ τούτῳ, οἳ ἐλάλησαν πρόσ με λέγοντεσ. ἄνεσ ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ, οὗ ἔδωκεν ὁ πατήρ σου ἐφ’ ἡμᾶσ̣ καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ’ αὐτοῦ λέγοντεσ. οὕτωσ λαλήσεισ τῷ λαῷ τῷ λαλήσαντι πρόσ σε λέγων. ὁ πατήρ σου ἐβάρυνε τὸν ζυγὸν ἡμῶν καὶ σὺ ἄφεσ ἀφ’ ἡμῶν, οὕτωσ ἐρεῖσ. ὁ μικρὸσ δάκτυλόσ μου παχύτεροσ τῆσ ὀσφύοσ τοῦ πατρόσ μου. καὶ νῦν ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶσ ζυγῷ βαρεῖ, κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν ζυγὸν ἡμῶν, ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶσ ἐν μάστιξι κἀγὼ παιδεύσω ὑμᾶσ ἐν σκορπίοισ. καὶ ἦλθεν Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ πρὸσ Ροβοὰμ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡσ ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺσ λέγων. ἐπιστρέψατε πρόσ με ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺσ σκληρά, καὶ ἐγκατέλιπεν ὁ βασιλεὺσ Ροβοὰμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ κατὰ τὴν βουλὴν τῶν νεωτέρων λέγων. ὁ πατήρ μου ἐβάρυνε τὸν ζυγὸν ὑμῶν καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπ’ αὐτόν, ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶσ ἐν μάστιξι καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμᾶσ ἐν σκορπίοισ. καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ τοῦ λαοῦ, ὅτι ἦν μεταστροφὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ λέγων. ἀνέστησε Κύριοσ τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἀχιὰ τοῦ Σηλωνίτου περὶ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ καὶ παντὸσ Ἰσραήλ, ὅτι οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ αὐτῶν. καὶ ἀπεκρίθη ὁ λαὸσ πρὸσ τὸν βασιλέα λέγων. τίσ ἡμῶν ἡ μερὶσ ἐν Δαυὶδ καὶ κληρονομία ἐν υἱῷ Ἰεσσαί̣ εἰσ τὰ σκηνώματά σου, Ἰσραήλ. νῦν βλέπε τὸν οἶκόν σου, Δαυίδ. καὶ ἐπορεύθη πᾶσ Ἰσραὴλ εἰσ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ. καὶ ἄνδρεσ Ἰσραὴλ καὶ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν πόλεσιν Ἰούδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐπ’ αὐτῶν Ροβοάμ. καὶ ἀπέστειλεν ἐπ’ αὐτοὺσ Ροβοὰμ ὁ βασιλεὺσ τὸν Ἀδωνιρὰμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ λίθοισ καὶ ἀπέθανε. καὶ ὁ βασιλεὺσ Ροβοὰμ ἔσπευσε τοῦ ἀναβῆναι εἰσ τὸ ἅρμα τοῦ φυγεῖν εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἠθέτησεν Ἰσραὴλ ἐν τῷ οἴκῳ Δαυὶδ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. ΚΑΙ ἦλθε Ροβοὰμ εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐξεκκλησίασε τὸν Ἰούδαν καὶ Βενιαμὶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδασ νεανίσκων ποιούντων πόλεμον, καὶ ἐπολέμει πρὸσ Ἰσραὴλ τοῦ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν τῷ Ροβοάμ.

καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Σαμαίαν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λέγων. εἰπὸν πρὸσ Ροβοὰμ τὸν τοῦ Σαλωμὼν καὶ πάντα Ἰούδαν καὶ Βενιαμὶν λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ. οὐκ ἀναβήσεσθε καὶ οὐ πολεμήσεσθε πρὸσ τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν. ἀποστρέφετε ἕκαστοσ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι παρ’ ἐμοῦ ἐγένετο τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ ἐπήκουσαν τοῦ λόγου Κυρίου καὶ ἀπεστράφησαν τοῦ μὴ πορευθῆναι ἐπὶ Ἱεροβοάμ. καὶ κατῴκησε Ροβοὰμ εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ᾠκοδόμησε πόλεισ τειχήρεισ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ. καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Βηθλεὲμ καὶ Αἰτὰν καὶ Θεκωὲ καὶ Βαιθσουρὰ καὶ τὴν Σοχὼθ καὶ τὴν Ὀδολλὰμ καὶ τὴν Γὲθ καὶ τὴν Μαρισὰν καὶ τὴν Ζὶφ καὶ τὴν Ἀδωραὶμ καὶ Λαχίσ, καὶ τὴν Ἀζηκὰ καὶ τὴν Σαραὰ καὶ τὴν Αἰλὼμ καὶ τὴν Χεβρών, ἥ ἐστι τοῦ Ἰούδα καὶ Βενιαμίν, πόλεισ τειχήρεισ. καὶ ὠχύρωσεν αὐτὰσ τείχεσι καὶ ἔδωκεν ἐν αὐταῖσ ἡγουμένουσ καὶ παραθέσεισ βρωμάτων, ἔλαιον καὶ οἶνον, κατὰ πόλιν καὶ κατὰ πόλιν θυρεοὺσ καὶ δόρατα, καὶ κατίσχυσεν αὐτὰσ εἰσ πλῆθοσ σφόδρα. καὶ ἦσαν αὐτῷ Ἰούδα καὶ Βενιαμίν. καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται, οἳ ἦσαν ἐν παντὶ Ἰσραὴλ συνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν ἐκ πάντων τῶν ὁρίων. ὅτι ἐγκατέλιπον οἱ Λευῖται τὰ σκηνώματα τῆσ κατασχέσεωσ αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν πρὸσ Ἰούδα εἰσ Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἐξέβαλεν αὐτοὺσ Ἱεροβοὰμ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ μὴ λειτουργεῖν Κυρίῳ καὶ κατέστησεν ἑαυτῷ ἱερεῖσ τῶν ὑψηλῶν καὶ τοῖσ εἰδώλοισ καὶ τοῖσ ματαίοισ καὶ τοῖσ μόσχοισ, ἃ ἐποίησεν Ἱεροβοάμ, καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺσ ἀπὸ φυλῶν Ἰσραήλ, οἳ ἔδωκαν καρδίαν αὐτῶν τοῦ ζητῆσαι Κύριον Θεὸν Ἰσραὴλ καὶ ἦλθον εἰσ Ἱερουσαλὴμ θῦσαι Κυρίῳ Θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ κατίσχυσαν τὴν βασιλείαν Ἰούδα καὶ κατίσχυσαν Ροβοὰμ τὸν τοῦ Σαλωμὼν εἰσ ἔτη τρία, ὅτι ἐπορεύθη ἐν ταῖσ ὁδοῖσ Δαυὶδ καὶ Σαλωμὼν ἔτη τρία. καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Ροβοὰμ γυναῖκα τὴν Μολλὰθ θυγατέρα Ἱεριμοὺθ υἱοῦ Δαυὶδ καὶ Ἀβιγαίαν θυγατέρα Ἑλιὰβ τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱοὺσ τὸν Ἰαοὺσ καὶ τὸν Σαμαρίαν καὶ τὸν Ζαάμ. καὶ μετὰ ταῦτα ἔλαβεν ἑαυτῷ τὴν Μααχὰ θυγατέρα Ἀβεσσαλώμ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ἀβιὰ καὶ τὸν Ἰετθὶ καὶ τὸν Ζηζὰ καὶ τὸν Σαλημώθ. καὶ ἠγάπησε Ροβοὰμ τὴν Μααχὰ θυγατέρα Ἀβεσσαλὼμ ὑπὲρ πάσασ τὰσ γυναῖκασ αὐτοῦ καὶ τὰσ παλλακὰσ αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκασ δεκαοκτὼ εἶχε καὶ παλλακὰσ τριάκοντα. καὶ ἐγέννησεν υἱοὺσ εἴκοσι καὶ ὀκτὼ καὶ θυγατέρασ ἑξήκοντα. καὶ κατέστησεν εἰσ ἄρχοντα Ἀβιὰ τὸν τῆσ Μααχὰ εἰσ ἡγούμενον ἐν τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτοῦ, ὅτι βασιλεῦσαι διενοεῖτο αὐτόν. καὶ ηὐξήθη παρὰ πάντασ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖσ ὁρίοισ Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν καὶ ἐν ταῖσ πόλεσι ταῖσ ὀχυραῖσ καὶ ἔδωκεν αὐταῖσ τροφὰσ πλῆθοσ πολὺ καὶ ᾐτήσατο πλῆθοσ γυναικῶν. ΚΑΙ ἐγένετο ὡσ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία Ροβοὰμ καὶ ὡσ κατεκρατήθη, ἐγκατέλιπε τὰσ ἐντολὰσ Κυρίου καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ’ αὐτοῦ.

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ τῆσ βασιλείασ Ροβοὰμ ἀνέβη Σουσακὶμ βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἥμαρτον ἐναντίον Κυρίου, ἐν χιλίοισ καὶ διακοσίοισ ἅρμασι καὶ ἑξήκοντα χιλιάσιν ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸσ τοῦ πλήθουσ τοῦ ἐλθόντοσ μετ’ αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου, Λίβυεσ, Τρωγοδύται καὶ Αἰθίοπεσ. καὶ κατεκράτησαν τῶν πόλεων τῶν ὀχυρῶν, αἳ ἦσαν ἐν Ἰούδᾳ, καὶ ἦλθον εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ Σαμαίασ ὁ προφήτησ ἦλθε πρὸσ Ροβοὰμ καὶ πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ Ἰούδα τοὺσ συναχθέντασ εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ προσώπου Σουσακὶμ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. οὕτωσ εἶπε Κύριοσ. ὑμεῖσ ἐγκατελίπετέ με, καὶ ἐγὼ ἐγκαταλείψω ὑμᾶσ ἐν χειρὶ Σουσακίμ. καὶ ᾐσχύνθησαν οἱ ἄρχοντεσ Ἰσραὴλ καὶ ὁ βασιλεὺσ καὶ εἶπαν. δίκαιοσ ὁ Κύριοσ. καὶ ἐν τῷ ἰδεῖν Κύριον ὅτι ἐνετράπησαν, καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Σαμαίαν λέγων. ἐνετράπησαν, οὐ καταφθερῶ αὐτούσ. καὶ δώσω αὐτοὺσ ὡσ μικρὸσ εἰσ σωτηρίαν, καὶ οὐ μὴ στάξῃ ὁ θυμόσ μου ἐν Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἔσονται εἰσ παῖδασ καὶ γνώσονται τὴν δουλείαν μου καὶ τὴν δουλείαν τῆσ βασιλείασ τῆσ γῆσ. καὶ ἀνέβη Σουσακὶμ βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔλαβε τοὺσ θησαυροὺσ τοὺσ ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ τοὺσ θησαυροὺσ τοὺσ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέωσ, τὰ πάντα ἔλαβε. καὶ ἔλαβε τοὺσ θυρεοὺσ τοὺσ χρυσοῦσ, οὓσ ἐποίησε Σαλωμών, καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ Ροβοὰμ θυρεοὺσ χαλκοῦσ ἀντ’ αὐτῶν. καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτὸν Σουσακὶμ ἄρχοντασ παρατρεχόντων, τοὺσ φυλάσσοντασ τὸν πυλῶνα τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν τὸν βασιλέα εἰσ οἶκον Κυρίου. εἰσεπορεύοντο οἱ φυλάσσοντεσ καὶ οἱ παρατρέχοντεσ καὶ οἱ ἐπιστρέφοντεσ εἰσ ἀπάντησιν τῶν παρατρεχόντων. καὶ ἐν τῷ ἐντραπῆναι αὐτὸν ἀπεστράφη ἀπ’ αὐτοῦ ὀργὴ Κυρίου καὶ οὐκ εἰσ καταφθορὰν εἰσ τέλοσ. καὶ γὰρ ἐν Ἰούδᾳ ἦσαν λόγοι ἀγαθοί. Καὶ κατίσχυσεν ὁ βασιλεὺσ Ροβοὰμ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐβασίλευσε. καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸσ ἐτῶν Ροβοὰμ ἐν τῷβασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ πόλει, ᾗ ἐξελέξατο Κύριοσ ἐπονομάσαι τό ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ τὸ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Νοομμὰ ἡ Ἀμανῖτισ. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρόν, ὅτι οὐ κατεύθυνε τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν Κύριον. καὶ λόγοι Ροβοὰμ οἱ πρῶτοι καὶ ἔσχατοι οὐκ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν τοῖσ λόγοισ Σαμαία τοῦ προφήτου καὶ Ἀδδὼ τοῦ ὁρῶντοσ καὶ πράξεισ αὐτοῦ̣ καὶ ἐπολέμησε Ροβοὰμ τὸν Ἱεροβοὰμ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἀπέθανε Ροβοὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἀβιὰ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΕΝ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ Ἱεροβοὰμ ἐβασίλευσεν Ἀβιὰ ἐπὶ Ἰούδαν.

τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Μααχὰ θυγάτηρ Οὐριὴλ ἀπὸ Γαβαών. καὶ πόλεμοσ ἦν ἀνὰ μέσον Ἀβιὰ καὶ ἀνὰ μέσον Ἱεροβοάμ. καὶ παρετάξατο Ἀβιὰ ἐν δυνάμει πολεμισταῖσ δυνάμεωσ τετρακοσίαισ χιλιάσιν ἀνδρῶν δυνατῶν, καὶ Ἱεροβοὰμ παρετάξατο πρὸσ αὐτὸν πόλεμον ἐν ὀκτακοσίαισ χιλιάσι, δυνατοὶ πολεμισταὶ δυνάμεωσ. καὶ ἀνέστη Ἀβιὰ ἀπὸ τοῦ ὄρουσ Σομόρων, ὅ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ, καὶ εἶπεν. ἀκούσατε Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶσ Ἰσραήλ. οὐχ ὑμῖν γνῶναι ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ ἔδωκε βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ εἰσ τὸν αἰῶνα τῷ Δαυὶδ καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ διαθήκῃ ἁλόσ̣ καὶ ἀνέστη Ἱεροβοὰμ ὁ τοῦ Ναβὰτ ὁ παῖσ Σαλωμὼν τοῦ Δαυὶδ καὶ ἀπέστη ἀπὸ τοῦ κυρίου αὐτοῦ. καὶ συνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν ἄνδρεσ λοιμοὶ υἱοὶ παράνομοι, καὶ ἀντέστη πρὸσ Ροβοὰμ τὸν τοῦ Σαλωμών, καὶ Ροβοὰμ ἦν νεώτεροσ καὶ δειλὸσ τῇ καρδίᾳ καὶ οὐκ ἀντέστη κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ. καὶ νῦν ὑμεῖσ λέγετε ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον βασιλείασ Κυρίου διὰ χειρὸσ υἱῶν Δαυίδ. καὶ ὑμεῖσ πλῆθοσ πολὺ καὶ μεθ’ ὑμῶν μόσχοι χρυσοῖ, οὓσ ἐποίησεν ὑμῖν Ἱεροβοὰμ εἰσ θεούσ. ἦ οὐκ ἐξεβάλετε τοὺσ ἱερεῖσ Κυρίου τοὺσ υἱοὺσ Ἀαρὼν καὶ τοὺσ Λευίτασ καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖσ ἱερεῖσ ἐκ τοῦ λαοῦ τῆσ γῆσ πάσησ̣ ὁ προσπορευόμενοσ πληρῶσαι τὰσ χεῖρασ ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν καὶ κριοῖσ ἑπτὰ καὶ ἐγίνετο εἰσ ἱερέα τῷ μὴ ὄντι θεῷ. καὶ ἡμεῖσ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν οὐκ ἐγκατελίπομεν, καὶ οἱ ἱερεῖσ αὐτοῦ λειτουργοῦσι τῷ Κυρίῳ οἱ υἱοὶ Ἀαρὼν καὶ οἱ Λευῖται, καὶ ἐν ταῖσ ἐφημερίαισ αὐτῶν. θυμιῶσι τῷ Κυρίῳ ὁλοκαύτωμα πρωί̈ καὶ δείλησ καὶ θυμίαμα συνθέσεωσ καὶ προθέσεισ ἄρτων ἐπὶ τῆσ τραπέζησ τῆσ καθαρᾶσ, καὶ ἡ λυχνία ἡ χρυσῆ καὶ οἱ λύχνοι τῆσ καύσεωσ ἀνάψαι δείλησ, ὅτι φυλάσσομεν τὰσ φυλακὰσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ὑμεῖσ ἐγκατελίπετε αὐτόν. καὶ ἰδοὺ μεθ’ ἡμῶν ἐν ἀρχῇ Κύριοσ καὶ οἱ ἱερεῖσ αὐτοῦ καὶ αἱ σάλπιγγεσ τῆσ σημασίασ τοῦ σημαίνειν ἐφ’ ἡμᾶσ. οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραὴλ μὴ πολεμήσητε πρὸσ Κύριον Θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι οὐκ εὐοδώσεται ὑμῖν. καὶ Ἱεροβοὰμ ἀπέστρεψε τὸ ἔνεδρον ἐλθεῖν αὐτῷ ἐκ τῶν ὄπισθεν. καὶ ἐγένετο ἔμπροσθεν Ἰούδα, καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκ τῶν ὄπισθεν. καὶ ἀπέστρεψεν Ἰούδασ, καὶ ἰδοὺ αὐτοῖσ ὁ πόλεμοσ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν, καὶ ἐβόησαν πρὸσ Κύριον, καὶ οἱ ἱερεῖσ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι. καὶ ἐβόησαν ἄνδρεσ Ἰούδα καὶ ἐγένετο ἐν τῷ βοᾶν ἄνδρασ Ἰούδα καὶ Κύριοσ ἐπάταξε τὸν Ἱεροβοὰμ καὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐναντίον Ἀβιὰ καὶ Ἰούδα. καὶ ἔφυγον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου Ἰούδα, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν. καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖσ Ἀβιὰ καὶ ὁ λαὸσ αὐτοῦ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἀπὸ Ἰσραὴλ πεντακόσιαι χιλιάδεσ ἄνδρεσ δυνατοί. καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα, ὅτι ἤλπισαν ἐπὶ Κύριον Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ κατεδίωξεν Ἀβιὰ ὀπίσω Ἱεροβοὰμ καὶ προκατελάβετο παρ’ αὐτοῦ πόλεισ, τὴν Βαιθὴλ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ καὶ τὴν Ἰσανὰ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ καὶ τὴν Ἐφρὼν καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ. καὶ οὐκ ἔσχεν ἰσχὺν Ἱεροβοὰμ ἔτι πάσασ τὰσ ἡμέρασ Ἀβιά, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Κύριοσ, καὶ ἐτελεύτησε. καὶ κατίσχυσεν Ἀβιὰ καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ γυναῖκασ δεκατέσσαρασ καὶ ἐγέννησεν υἱοὺσ εἰκοσιδύο καὶ ἑκκαίδεκα θυγατέρασ. καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ἀβιὰ καὶ αἱ πράξεισ αὐτοῦ καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ τοῦ προφήτου Ἀδδώ. ΚΑΙ ἀπέθανεν Ἀβιὰ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἀσὰ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ἐν ταῖσ ἡμέραισ Ἀσὰ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ἰούδα δέκα ἔτη,

καὶ ἐποίησε τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ. καὶ ἀπέστησε τὰ θυσιαστήρια τῶν ἀλλοτρίων καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψε τὰσ στήλασ καὶ ἐξέκοψε τὰ ἄλση καὶ εἶπε τῷ Ἰούδᾳ ἐκζητῆσαι τὸν Κύριον Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ποιῆσαι τόν νόμον καὶ τὰσ ἐντολάσ. καὶ ἀπέστησεν ἀπὸ πασῶν πόλεων Ἰούδα τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα, καὶ εἰρήνευσε πόλεισ τειχήρεισ ἐν γῇ Ἰούδα, ὅτι εἰρήνευσεν ἡ γῆ. καὶ οὐκ ἦν αὐτῷ πόλεμοσ ἐν τοῖσ ἔτεσι τούτοισ, ὅτι κατέπαυσε Κύριοσ αὐτῷ. καὶ εἶπε τῷ Ἰούδᾳ. οἰκοδομήσωμεν τὰσ πόλεισ ταύτασ καὶ ποιήσωμεν τείχη καὶ πύργουσ καὶ πύλασ καὶ μοχλούσ, ἐν ᾧ τῆσ γῆσ κυριεύσομεν, ὅτι καθὼσ ἐξεζητήσαμεν Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐξεζήτησεν ἡμᾶσ καὶ κατέπαυσεν ἡμᾶσ κυκλόθεν καὶ εὐώδωσεν ἡμῖν. καὶ ἐγένετο δύναμισ τῷ Ἀσὰ ὁπλοφόρων αἰρόντων θυρεοὺσ καὶ δόρατα ἐν γῇ Ἰούδα τριακόσιαι χιλιάδεσ καὶ ἐν γῇ Βενιαμὶν πελτασταὶ καὶ τοξόται διακόσιαι καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδεσ, πάντεσ οὗτοι πολεμισταὶ δυνάμεωσ. καὶ ἐξῆλθεν ἐπ’ αὐτοὺσ Ζαρὲ ὁ Αἰθίοψ ἐν δυνάμει ἐν χιλίαισ χιλιάσι καὶ ἅρμασι τριακοσίοισ, καὶ ἦλθεν ἕωσ Μαρισά. καὶ ἐξῆλθεν Ἀσὰ εἰσ συνάντησιν αὐτῷ καὶ παρετάξατο πόλεμον ἐν τῇ φάραγγι κατὰ βορρᾶν Μαρισά. καὶ ἐβόησεν Ἀσὰ πρὸσ ΚύριοΘεὸν αὐτοῦ καὶ εἶπε. Κύριε, οὐκ ἀδυνατεῖ παρὰ σοὶ σώζειν ἐν πολλοῖσ καὶ ἐν ὀλίγοισ. κατίσχυσον ἡμᾶσ, Κύριε ὁ Θεὸσ ἡμῶν, ὅτι ἐπὶ σοὶ πεποίθαμεν καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἤλθομεν ἐπὶ τὸ πλῆθοσ τὸ πολὺ τοῦτο. Κύριε ὁ Θεὸσ ἡμῶν, μὴ κατισχυσάτω πρόσ σε ἄνθρωποσ. καὶ ἐπάταξε Κύριοσ τοὺσ Αἰθίοπασ ἐναντίον Ἰούδα, καὶ ἔφυγον Αἰθίοπεσ. καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺσ Ἀσὰ καὶ ὁ λαὸσ αὐτοῦ ἕωσ Γεδώρ, καὶ ἔπεσον Αἰθίοπεσ ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖσ περιποίησιν, ὅτι συνετρίβησαν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐναντίον τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ, καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά. καὶ ἐξέκοψαν τὰσ κώμασ αὐτῶν κύκλῳ Γεδώρ, ὅτι ἐγενήθη ἔκστασισ Κυρίου ἐπ’ αὐτούσ, καὶ ἐσκύλευσαν πάσασ τὰσ πόλεισ αὐτῶν, ὅτι πολλὰ σκῦλα ἐγενήθη αὐτοῖσ. καί γε σκηνὰσ κτήσεων, τοὺσ Ἀλιμαζονεῖσ, ἐξέκοψαν καὶ ἔλαβον πρόβατα πολλὰ καὶ καμήλουσ καὶ ἐπέστρεψαν εἰσ Ἱερουσαλήμ. ΚΑΙ Ἀζαρίασ υἱὸσ Ὠδήδ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου,

καὶ ἐξῆλθεν εἰσ ἀπάντησιν Ἀσὰ καὶ παντὶ Ἰούδᾳ καὶ Βενιαμὶν καὶ εἶπεν. ἀκούσατέ μου, Ἀσὰ καὶ πᾶσ Ἰούδα καὶ Βενιαμίν. Κύριοσ μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ εἶναι ὑμᾶσ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐὰν ἐκζητήσητε αὐτόν, εὑρεθήσεται ὑμῖν, καὶ ἐὰν ἐγκαταλίπητε αὐτόν, ἐγκαταλείψει ὑμᾶσ. καὶ ἡμέραι πολλαὶ τῷ Ἰσραὴλ ἐν οὐ θεῷ ἀληθινῷ καὶ οὐχ ἱερέωσ ὑποδεικνύοντοσ καὶ ἐν οὐ νόμῳ. καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺσ ἐπὶ Κύριον Θεὸν Ἰσραήλ, καὶ εὑρεθήσεται αὐτοῖσ. καὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ οὐκ ἔστιν εἰρήνη τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ, ὅτι ἔκστασισ Κυρίου ἐπὶ πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ τὰσ χώρασ. καὶ πολεμήσει ἔθνοσ πρὸσ ἔθνοσ καὶ πόλισ πρὸσ πόλιν, ὅτι ὁ Θεὸσ ἐξέστησεν αὐτοὺσ ἐν πάσῃ θλίψει. καὶ ὑμεῖσ ἰσχύσατε, καὶ μὴ ἐκλυέσθωσαν αἱ χεῖρεσ ὑμῶν, ὅτι ἔστι μισθὸσ τῇ ἐργασίᾳ ὑμῶν. καὶ ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ τὴν προφητείαν Ἀδὰδ τοῦ προφήτου καὶ κατίσχυσε καὶ ἐξέβαλε τὰ βδελύγματα ἀπὸ πάσησ τῆσ γῆσ Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν καὶ ἀπὸ τῶν πόλεων, ὧν κατέσχεν Ἱεροβοὰμ ἐν ὄρει Ἐφραίμ, καὶ ἐνεκαίνισε τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὃ ἦν ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ Κυρίου. καὶ ἐξεκκλησίασε τὸν Ἰούδαν καὶ Βενιαμὶν καὶ τοὺσ προσηλύτουσ τοὺσ παροικοῦντασ μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Ἐφραὶμ καὶ ἀπὸ Μανασσῆ καὶ ἀπὸ Συμεών, ὅτι προσετέθησαν πρὸσ αὐτὸν πολλοὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτούσ, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ. καὶ συνήχθησαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἐν τῷ ἔτει τῷ πεντεκαιδεκάτῳ τῆσ βασιλείασ Ἀσά. καὶ ἔθυσε τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκαν, μόσχουσ ἑπτακοσίουσ καὶ πρόβατα ἑπτακισχίλια. καὶ διῆλθεν ἐν διαθήκῃ ζητῆσαι Κύριον Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν ἐξ ὅλησ τῆσ καρδίασ καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ ψυχῆσ αὐτῶν. καὶ πᾶσ, ὃσ ἐὰν μὴ ἐκζητήσῃ τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, ἀποθανεῖται ἀπὸ νεωτέρου ἕωσ πρεσβυτέρου, ἀπὸ ἀνδρὸσ ἕωσ γυναικόσ. καὶ ὤμοσαν ἐν Κυρίῳ ἐν φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἐν σάλπιγξι καὶ ἐν κερατίναισ. καὶ ηὐφράνθησαν πᾶσ Ἰούδα περὶ τοῦ ὅρκου, ὅτι ἐξ ὅλησ τῆσ ψυχῆσ ὤμοσαν καὶ ἐν πάσῃ θελήσει ἐζήτησαν αὐτόν, καὶ εὑρέθη αὐτοῖσ καὶ κατέπαυσε Κύριοσ αὐτοῖσ κυκλόθεν. καὶ τὴν Μααχὰ τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησε τοῦ μὴ εἶναι τῇ Ἀστάρτῃ λειτουργοῦσαν καὶ κατέκοψε τὸ εἴδωλον καὶ κατέκαυσεν ἐν χειμάρρῳ Κέδρων. πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἀπέστησαν, ἔτι ὑπῆρχεν ἐν τῷ Ἰσραήλ. ἀλλ’ ἡ καρδία Ἀσὰ ἐγένετο πλήρησ πάσασ τὰσ ἡμέρασ αὐτοῦ. καὶ εἰσήνεγκε τὰ ἅγια Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ τὰ ἅγια οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη. καὶ πόλεμοσ οὐκ ἦν μετ’ αὐτοῦ ἕωσ τοῦ πέμπτου καὶ τριακοστοῦ ἔτουσ τῆσ βασιλείασ Ἀσά. ΚΑΙ ἐν τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆσ βασιλείασ Ἀσὰ ἀνέβη βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Ραμὰ τοῦ μὴ δοῦναι ἔξοδον καὶ εἴσοδον τῷ Ἀσὰ βασιλεῖ Ἰούδα.

καὶ ἔλαβεν Ἀσὰ ἀργύριον καὶ χρυσίον ἐκ θησαυρῶν οἴκου Κυρίου καὶ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ ἀπέστειλε πρὸσ τὸν υἱὸν τοῦ Ἄδερ βασιλέωσ Συρίασ τὸν κατοικοῦντα ἐν Δαμασκῷ λέγων. διάθου διαθήκην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρόσ μου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρόσ σου. ἰδοὺ ἀπέσταλκά σοι χρυσίον καὶ ἀργύριον, δεῦρο καὶ διασκέδασον ἀπ’ ἐμοῦ τὸν Βαασὰ βασιλέα Ἰσραὴλ καὶ ἀπελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ. καὶ ἤκουσεν υἱὸσ Ἄδερ τοῦ βασιλέωσ Ἀσὰ καὶ ἀπέστειλε τοὺσ ἄρχοντασ τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ ἐπὶ τὰσ πόλεισ Ἰσραὴλ καὶ ἐπάταξε τὴν Αἰ̈ὼν καὶ τὴν Δὰν καὶ τὴν Ἀβελμαί̈ν καὶ πάσασ τὰσ περιχώρουσ Νεφθαλί. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι Βαασὰ ἀπέλιπε τοῦ μηκέτι οἰκοδομεῖν τὴν Ραμὰ καὶ κατέπαυσε τὸ ἔργον αὐτοῦ. καὶ Ἀσὰ βασιλεὺσ ἔλαβε πάντα τὸν Ἰούδαν καὶ ἔλαβε τοὺσ λίθουσ τῆσ Ραμὰ καὶ τὰ ξύλα αὐτῆσ, ἃ ᾠκοδόμησε Βαασά, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖσ τὴν Γαβαὲ καὶ τὴν Μασφά. καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦλθεν Ἀνανὶ ὁ προφήτησ πρὸσ Ἀσὰ βασιλέα Ἰούδα καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἐν τῷ πεποιθέναι σε ἐπὶ βασιλέα Συρίασ καὶ μὴ πεποιθέναι σε ἐπὶ Κύριον Θεόν σου, διὰ τοῦτο ἐσώθη ἡ δύναμισ Συρίασ ἀπὸ τῆσ χειρόσ σου. οὐχ οἱ Αἰθίοπεσ καὶ Λίβυεσ ἦσαν εἰσ δύναμιν πολλὴν εἰσ θάρσοσ, εἰσ ἱππεῖσ εἰσ πλῆθοσ σφόδρα̣ καὶ ἐν τῷ πεποιθέναι σε ἐπὶ Κύριον παρέδωκεν εἰσ χεῖράσ σου̣ ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπιβλέπουσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ κατισχῦσαι ἐν πάσῃ καρδίᾳ πλήρει πρὸσ αὐτόν. ἠγνόηκασ ἐπὶ τούτῳ. ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μετὰ σοῦ πόλεμοσ. καὶ ἐθυμώθη Ἀσὰ τῷ προφήτῃ καὶ παρέθετο αὐτὸν εἰσ φυλακήν, ὅτι ὠργίσθη ἐπὶ τούτῳ. καὶ ἐλυμήνατο Ἀσὰ ἐν τῷ λαῷ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ. Καὶ ἰδοὺ οἱ λόγοι Ἀσὰ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ βασιλέων Ἰούδα καὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐμαλακίσθη Ἀσὰ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ καὶ τριακοστῷ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ τοὺσ πόδασ, ἕωσ σφόδρα ἐμαλακίσθη. καὶ ἐν τῇ μαλακίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐζήτησε τὸν Κύριον, ἀλλὰ τοὺσ ἰατρούσ. καὶ ἐκοιμήθη Ἀσὰ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτελεύτησεν ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ μνήματι, ᾧ ὤρυξεν ἑαυτῷ ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐκοίμησαν αὐτὸν ἐπὶ τῆσ κλίνησ καὶ ἔπλησαν ἀρωμάτων καὶ γένη μύρων μυρεψῶν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ἐκφορὰν μεγάλην ἕωσ σφόδρα. ΚΑΙ ἐβασίλευσεν Ἰωσαφὰτ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν Ἰωσαφὰτ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.

καὶ ἔδωκε δύναμιν ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα ταῖσ ὀχυραῖσ καὶ κατέστησεν ἡγουμένουσ ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα καὶ ἐν πόλεσιν Ἐφραίμ, ἃσ προκατελάβετο Ἀσὰ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο Κύριοσ μετὰ Ἰωσαφάτ, ὅτι ἐπορεύθη ἐν ὁδοῖσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ταῖσ πρώταισ καὶ οὐκ ἐξεζήτησε τὰ εἴδωλα, ἀλλὰ Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐξεζήτησε καὶ ἐν ταῖσ ἐντολαῖσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐπορεύθη, καὶ οὐχ ὡσ τὰ ἔργα τοῦ Ἰσραήλ. καὶ κατεύθυνε Κύριοσ τὴν βασιλείαν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἔδωκε πᾶσ Ἰούδα δῶρα τῷ Ἰωσαφάτ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ πλοῦτοσ καὶ δόξα πολλή. καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν ὁδῷ Κυρίου, καὶ ἔτι εξῇρε τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ ἄλση ἀπὸ τῆσ γῆσ Ἰούδα. καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ ἀπέστειλε τοὺσ ἡγουμένουσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ υἱοὺσ τῶν δυνατῶν, τὸν Ἀβδίαν καὶ Ζαχαρίαν καὶ Ναθαναὴλ καὶ Μιχαίαν, τοῦ διδάσκειν ἐν πόλεσιν Ἰούδα. καὶ μετ’ αὐτῶν οἱ Λευῖται Σαμαίασ καὶ Ναθανίασ καὶ Ζαβδίασ καὶ Ἀσιὴλ καὶ Σεμιραμὼθ καὶ Ἰωνάθαν καὶ Ἀδωνίασ καὶ Τωβίασ, οἱ Λευῖται, καὶ μετ’ αὐτῶν Ἐλισαμὰ καὶ Ἰωρὰμ οἱ ἱερεῖσ, καὶ ἐδίδασκον ἐν Ἰούδᾳ, καὶ μετ’ αὐτῶν βίβλοσ νόμου Κυρίου, καὶ διῆλθον ἐν ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα καὶ ἐδίδασκον τὸν λαόν. καὶ ἐγένετο ἔκστασισ Κυρίου ἐπὶ πάσαισ ταῖσ βασιλείαισ τῆσ γῆσ κύκλῳ Ἰούδα, καὶ οὐκ ἐπολέμουν πρὸσ Ἰωσαφάτ. καὶ ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων ἔφερον τῷ Ἰωσαφὰτ δῶρα καὶ ἀργύριον καὶ δόματα, καὶ οἱ Ἄραβεσ ἔφερον αὐτῷ κριοὺσ προβάτων ἑπτακισχιλίουσ ἑπτακοσίουσ. καὶ ἦν Ἰωσαφὰτ πορευόμενοσ μείζων ἕωσ εἰσ ὕψοσ καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ οἰκήσεισ καὶ πόλεισ ὀχυράσ. καὶ ἔργα πολλὰ ἐγένετο αὐτῷ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἄνδρεσ πολεμισταὶ δυνατοὶ ἰσχύοντεσ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ οὗτοσ ὁ ἀριθμὸσ αὐτῶν κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν. καὶ τῷ Ἰούδᾳ χιλίαρχοι, Ἔδνασ ὁ ἄρχων καὶ μετ’ αὐτοῦ υἱοὶ δυνατοὶ δυνάμεωσ τριακόσιαι χιλιάδεσ. καὶ μετ’ αὐτὸν Ἰωανὰν ὁ ἡγούμενοσ καὶ μετ’ αὐτοῦ διακόσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδεσ. καὶ μετ’ αὐτὸν Ἀμασίασ ὁ τοῦ Ζαρί, ὁ προθυμούμενοσ τῷ Κυρίῳ, καὶ μετ’ αὐτοῦ διακόσιαι χιλιάδεσ δυνατοὶ δυνάμεωσ. καὶ ἐκ τοῦ Βενιαμὶν δυνατὸσ δυνάμεωσ Ἐλιαδὰ καὶ μετ’ αὐτοῦ τοξόται καὶ πελτασταὶ διακόσιαι χιλιάδεσ. καὶ μετ’ αὐτὸν Ἰωζαβὰδ καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδεσ δυνατοὶ πολέμου. οὗτοι οἱ λειτουργοῦντεσ τῷ βασιλεῖ, ἐκτὸσ ὧν ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ ἐν ταῖσ πόλεσι ταῖσ ὀχυραῖσ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ. ΚΑΙ ἐγενήθη τῷ Ἰωσαφὰτ ἔτι πλοῦτοσ καὶ δόξα πολλή, καὶ ἐπεγαμβρεύσατο ἐν οἴκῳ Ἀχαάβ.

καὶ κατέβη διὰ τέλουσ ἐτῶν πρὸσ Ἀχαὰβ εἰσ Σαμάρειαν. καὶ ἔθυσεν αὐτῷ Ἀχαὰβ πρόβατα καὶ μόσχουσ πολλοὺσ καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἠγάπα αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰσ Ραμὼθ τῆσ Γαλααδίτιδοσ. καὶ εἶπεν Ἀχαὰβ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφὰτ βασιλέα Ἰούδα. εἰ πορεύσῃ μετ’ ἐμοῦ εἰσ Ραμὼθ τῆσ Γαλααδίτιδοσ̣ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ὡσ ἐγώ, οὕτω καὶ σύ. ὡσ ὁ λαόσ σου καὶ ὁ λαόσ μου μετὰ σοῦ εἰσ πόλεμον. καὶ εἶπεν Ἰωσαφὰτ πρὸσ βασιλέα Ἰσραήλ. ζήτησον δὴ σήμερον τὸν Κύριον. καὶ συνήγαγεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ τοὺσ προφήτασ τετρακοσίουσ ἄνδρασ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. εἰ πορευθῶ εἰσ Ραμὼθ Γαλαὰδ εἰσ πόλεμον ἢ ἐπίσχω̣ καὶ εἶπαν. ἀνάβαινε, καὶ δώσει ὁ Θεὸσ εἰσ τὰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν Ἰωσαφάτ. οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτησ τοῦ Κυρίου ἔτι καὶ ἐπιζητήσομεν παρ’ αὐτοῦ̣ καὶ εἶπε βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφάτ. ἔτι ἀνὴρ εἷσ τοῦ ζητῆσαι τὸν Κύριον δι’ αὐτοῦ, καὶ ἐγὼ ἐμίσησα αὐτόν, ὅτι οὐκ ἔστι προφητεύων περὶ ἐμοῦ εἰσ ἀγαθά, ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ εἰσ κακά, οὗτοσ Μιχαίασ υἱὸσ Ἰεμβλά. καὶ εἶπεν Ἰωσαφάτ. μὴ λαλείτω ὁ βασιλεὺσ οὕτωσ. καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺσ εὐνοῦχον ἕνα καὶ εἶπε. τάχοσ Μιχαίαν υἱὸν Ἰεμβλά. καὶ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα καθήμενοι ἕκαστοσ ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἐνδεδυμένοι στολάσ, καθήμενοι ἐν τῷ εὐρυχώρῳ θύρασ πύλησ Σαμαρείασ, καὶ πάντεσ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον ἐναντίον αὐτῶν. καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Σεδεκίασ υἱὸσ Χαναὰν κέρατα σιδηρᾶ καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. ἐν τούτοισ κερατιεῖσ τὴν Συρίαν ἕωσ ἂν συντελεσθῇ. καὶ πάντεσ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον οὕτω λέγοντεσ. ἀνάβαινε εἰσ Ραμὼθ Γαλαὰδ καὶ εὐοδωθήσῃ, καὶ δώσει Κύριοσ εἰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ ὁ ἄγγελοσ ὁ πορευθεὶσ τοῦ καλέσαι τὸν Μιχαίαν ἐλάλησεν αὐτῷ λέγων. ἰδοὺ ἐλάλησαν οἱ προφῆται ἐν στόματι ἑνὶ ἀγαθὰ περὶ τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἔστωσαν δὴ οἱ λόγοι σου ὡσ ἑνὸσ αὐτῶν, καὶ λαλήσεισ ἀγαθά. καὶ εἶπε Μιχαίασ. ζῇ Κύριοσ, ὅτι ὃ ἐὰν εἴπῃ ὁ Θεὸσ πρόσ με, αὐτὸ λαλήσω. καὶ ἦλθε πρὸσ τόν βασιλέα, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύσ. Μιχαία, εἰ πορευθῶ εἰσ Ραμὼθ Γαλαὰδ εἰσ πόλεμον ἢ ἐπίσχω̣ καὶ εἶπεν. ἀνάβαινε καὶ εὐοδώσεισ, καὶ δοθήσονται εἰσ χεῖρασ ὑμῶν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύσ. ποσάκισ ὁρκίζω σε ἵνα μὴ λαλήσῃσ πρόσ με πλὴν τὴν ἀλήθειαν ἐν ὀνόματι Κυρίου̣ καὶ εἶπεν. εἶδον τὸν Ἰσραὴλ διεσπαρμένουσ ἐν τοῖσ ὄρεσιν ὡσ πρόβατα, οἷσ οὐκ ἔστι ποιμήν, καὶ εἶπε Κύριοσ. οὐκ ἔχουσιν ἡγούμενον οὗτοι, ἀναστρεφέτωσαν ἕκαστοσ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφάτ. οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι οὐ προφητεύει περὶ ἐμοῦ ἀγαθά, ἀλλ’ ἢ κακά̣ καὶ εἶπεν. οὐχ οὕτωσ. ἀκούσατε λόγον Κυρίου. εἶδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα δύναμισ τοῦ οὐρανοῦ παρειστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀριστερῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπε Κύριοσ. τίσ ἀπατήσει τὸν Ἀχαὰβ βασιλέα Ἰσραὴλ καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσεῖται ἐν Ραμὼθ Γαλαάδ̣ καὶ οὗτοσ εἶπεν οὕτωσ, καὶ οὗτοσ εἶπεν οὕτωσ. καὶ ἐξῆλθε τὸ πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον Κυρίου καὶ εἶπεν. ἐγὼ ἀπατήσω αὐτόν. καὶ εἶπε Κύριοσ. ἐν τίνι̣ καὶ εἶπεν. ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲσ ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν. ἀπατήσεισ καὶ δυνήσῃ, ἔξελθε καὶ ποίησον οὕτω. καὶ νῦν ἰδοὺ ἔδωκε Κύριοσ πνεῦμα ψευδὲσ ἐν στόματι τῶν προφητῶν σου τούτων, καὶ Κύριοσ ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ κακά. καὶ ἤγγισε Σεδεκίασ υἱὸσ Χαναὰν καὶ ἐπάταξε τὸν Μιχαίαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα καὶ εἶπεν αὐτῷ. ποίᾳ τῇ ὁδῷ παρῆλθε πνεῦμα Κυρίου παρ’ ἐμοῦ τοῦ λαλῆσαι πρόσ σε̣ καὶ εἶπε Μιχαίασ. ἰδοὺ ὄψῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἰσελεύσῃ ταμιεῖον ἐκ ταμιείου τοῦ κατακρυβῆναι. καὶ εἶπε βασιλεὺσ Ἰσραήλ. λάβετε τὸν Μιχαίαν καὶ ἀποστρέψατε πρὸσ Ἐμὴρ ἄρχοντα τῆσ πόλεωσ καὶ πρὸσ Ἰωὰσ ἄρχοντα υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἐρεῖτε. οὕτωσ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. ἀπόθεσθε τοῦτον εἰσ οἶκον φυλακῆσ, καὶ ἐσθιέτω ἄρτον θλίψεωσ καὶ ὕδωρ θλίψεωσ ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι με ἐν εἰρήνῃ. καὶ εἶπε Μιχαίασ. ἐὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃσ ἐν εἰρήνῃ, οὐκ ἐλάλησε Κύριοσ ἐν ἐμοί. ἀκούσατε λαοὶ πάντεσ. Καὶ ἀνέβη βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα εἰσ Ραμὼθ Γαλαάδ. καὶ εἶπε βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφάτ. κατακάλυψόν με καὶ εἰσελεύσομαι εἰσ τὸν πόλεμον, καὶ σὺ ἔνδυσαι τὸν ἱματισμόν μου. καὶ συνεκαλύψατο βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν πόλεμον. καὶ βασιλεὺσ Συρίασ ἐνετείλατο τοῖσ ἄρχουσι τῶν ἁρμάτων τοῖσ μετ’ αὐτοῦ λέγων. μὴ πολεμεῖτε τὸν μικρὸν καὶ τὸν μέγαν, ἀλλ’ ἢ τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ μόνον. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδον οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἁρμάτων τὸν Ἰωσαφάτ, καὶ αὐτοὶ εἶπαν. βασιλεὺσ Ἰσραήλ ἐστι, καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν τοῦ πολεμεῖν. καὶ ἐβόησεν Ἰωσαφάτ, καὶ Κύριοσ ἔσωσεν αὐτόν, καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺσ ὁ Θεὸσ ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδον οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἁρμάτων ὅτι οὐκ ἦν βασιλεὺσ Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστρεψαν ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ ἀνὴρ ἔτεινε τόξον εὐστόχωσ καὶ ἐπάταξε τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ ἀνὰ μέσον τοῦ πνεύμονοσ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θώρακοσ. καὶ εἶπε τῷ ἡνιόχῳ. ἐπίστρεφε τὴν χεῖρά σου καὶ ἐξάγαγέ με ἐκ τοῦ πολέμου, ὅτι ἐπόνεσα. καὶ ἐτροπώθη ὁ πόλεμοσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἦν ἑστηκὼσ ἐπὶ τοῦ ἅρματοσ ἐξεναντίασ Συρίασ ἕωσ ἑσπέρασ καὶ ἀπέθανε δύνοντοσ τοῦ ἡλίου. ΚΑΙ ἐπέστρεψεν Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰσ Ἱερουσαλήμ.

καὶ ἐξῆλθεν εἰσ ἀπάντησιν αὐτοῦ Ἰοὺ ὁ τοῦ Ἀνανὶ ὁ προφήτησ καὶ εἶπεν αὐτῷ. βασιλεῦ Ἰωσαφάτ, εἰ ἁμαρτωλῷ σὺ βοηθεῖσ ἢ μισουμένῳ ὑπὸ Κυρίου φιλιάζεισ̣ διὰ τοῦτο ἐγένετο ἐπὶ σὲ ὀργὴ παρὰ Κυρίου. ὅτι ἀλλ’ ἢ λόγοι ἀγαθοὶ εὑρέθησαν ἐν σοί, ὅτι ἐξῇρασ τὰ ἄλση ἀπὸ τῆσ γῆσ Ἰούδα καὶ κατηύθυνασ τὴν καρδίαν σου ἐκζητῆσαι τὸν Κύριον. καὶ κατῴκησεν Ἰωσαφὰτ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ πάλιν ἐξῆλθεν εἰσ τὸν λαὸν ἀπὸ Βηρσαβεὲ ἕωσ ὄρουσ Ἐφραὶμ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτοὺσ ἐπὶ Κύριον Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ κατέστησε τοὺσ κριτὰσ ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα ταῖσ ὀχυραῖσ ἐν πόλει καὶ πόλει καὶ εἶπε τοῖσ κριταῖσ. ἴδετε τί ὑμεῖσ ποιεῖτε, ὅτι οὐκ ἀνθρώπῳ ὑμεῖσ κρίνετε, ἀλλ’ ἢ τῷ Κυρίῳ, καὶ μεθ’ ὑμῶν λόγοι τῆσ κρίσεωσ. καὶ νῦν γενέσθω φόβοσ Κυρίου ἐφ’ ὑμᾶσ, καὶ φυλάσσετε καὶ ποιήσατε, ὅτι οὐκ ἔστι μετὰ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἀδικία, οὐδὲ θαυμάσαι πρόσωπον οὐδὲ λαβεῖν δῶρα. καί γε ἐν Ἱερουσαλὴμ κατέστησεν Ἰωσαφὰτ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν πατριαρχῶν Ἰσραὴλ εἰσ κρίσιν Κυρίου, καὶ κρίνειν τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐνετείλατο πρὸσ αὐτοὺσ λέγων. οὕτω ποιήσετε ἐν φόβῳ Κυρίου, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν πλήρει καρδίᾳ. πᾶσ ἀνὴρ κρίσιν τὴν ἐλθοῦσαν ἐφ’ ὑμᾶσ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν τῶν κατοικούντων ἐν ταῖσ πόλεσιν αὐτῶν ἀνὰ μέσον αἷμα αἵματοσ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ προστάγματοσ καὶ ἐντολῆσ καὶ δικαιώματα καὶ κρίματα καὶ διαστελεῖσθε αὐτοῖσ, καὶ οὐχ ἁμαρτήσονται τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐκ ἔσται ὀργὴ ἐφ’ ὑμᾶσ καὶ ἐπὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν. οὕτω ποιήσετε καὶ οὐχ ἁμαρτήσεσθε. καὶ ἰδοὺ Ἁμαρίασ ὁ ἱερεὺσ ἡγούμενοσ ἐφ’ ὑμᾶσ εἰσ πάντα λόγον Κυρίου καὶ Ζαβδίασ υἱὸσ Ἰσμαὴλ ὁ ἡγούμενοσ εἰσ οἶκον Ἰούδα πρὸσ πάντα λόγον βασιλέωσ καὶ οἱ γραμματεῖσ καὶ οἱ Λευῖται πρὸ προσώπου ὑμῶν. ἰσχύσατε καὶ ποιήσατε, καὶ ἔσται Κύριοσ μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ. ΚΑΙ μετὰ ταῦτα ἦλθον οἱ υἱοὶ Μωάβ, καὶ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ μετ’ αὐτῶν ἐκ τῶν Μιναίων πρὸσ Ἰωσαφὰτ εἰσ πόλεμον.

καὶ ἦλθον καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ἰωσαφὰτ λέγοντεσ. ἥκει ἐπὶ σὲ πλῆθοσ πολὺ ἐκ πέραν τῆσ θαλάσσησ ἀπὸ Συρίασ, καὶ ἰδού εἰσιν ἐν Ἀσασὰν Θαμὰρ . καὶ ἐφοβήθη καὶ ἔδωκεν Ἰωσαφὰτ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν Κύριον καὶ ἐκήρυξε νηστείαν ἐν παντὶ Ἰούδᾳ. καὶ συνήχθη Ἰούδασ ἐκζητῆσαι τὸν Κύριον, καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ἰούδα ἦλθον ζητῆσαι τὸν Κύριον. καὶ ἀνέστη Ἰωσαφὰτ ἐν ἐκκλησίᾳ Ἰούδα ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν οἴκῳ Κυρίου κατὰ πρόσωπον τῆσ αὐλῆσ τῆσ καινῆς καὶ εἶπε. Κύριε ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων μου, οὐχὶ σὺ εἶ Θεὸσ ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ σὺ κυριεύεισ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺσ δυναστείασ καὶ οὐκ ἔστι πρόσ σε ἀντιστῆναι̣ οὐχὶ σὺ ὁ Κύριοσ ὁ ἐξολοθρεύσασ τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ προσώπου τοῦ λαοῦ σου Ἰσραὴλ καὶ ἔδωκασ αὐτὴν σπέρματι Ἁβραὰμ τῷ ἠγαπημένῳ σου εἰσ τὸν αἰῶνα̣ καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν αὐτῇ ἁγίασμα τῷ ὀνόματί σου λέγοντεσ. ἐὰν ἐπέλθῃ ἐφ’ ἡμᾶσ κακά, ρομφαία, κρίσισ, θάνατοσ, λιμόσ, στησόμεθα ἐναντίον τοῦ οἴκου τούτου καὶ ἐναντίον σου, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ βοησόμεθα πρὸσ σὲ ἀπὸ τῆσ θλίψεωσ, καὶ ἀκούσῃ καὶ σώσεισ. καὶ νῦν ἰδοὺ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ Μωὰβ καὶ ὄροσ Σηείρ, εἰσ οὓσ οὐκ ἔδωκασ τῷ Ἰσραὴλ διελθεῖν δι’ αὐτῶν, ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, ὅτι ἐξέκλιναν ἀπ’ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξωλόθρευσαν αὐτούσ. καὶ νῦν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπιχειροῦσιν ἐφ’ ἡμᾶσ ἐξελθεῖν ἐκβαλεῖν ἡμᾶσ ἀπὸ τῆσ κληρονομίασ ἡμῶν, ἧσ ἔδωκασ ἡμῖν. Κύριε ὁ Θεὸσ ἡμῶν, οὐ κρινεῖσ ἐν αὐτοῖσ̣ ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰσχὺσ τοῦ ἀντιστῆναι πρὸσ τὸ πλῆθοσ τὸ πολὺ τοῦτο τὸ ἐλθὸν ἐφ’ ἡμᾶσ, καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσωμεν αὐτοῖσ, ἀλλ’ ἢ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. καὶ πᾶσ Ἰούδασ ἑστηκὼσ ἔναντι Κυρίου, καὶ τὰ παιδία αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκεσ αὐτῶν. καὶ τῷ Ὀζιὴλ τῷ τοῦ Ζαχαρίου τῶν υἱῶν Βαναίου τῶν υἱῶν Ἐλεϊὴλ τοῦ Ματθανίου τοῦ Λευίτου ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἀσάφ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ εἶπεν. ἀκούσατε πᾶσ Ἰούδα καὶ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἰωσαφάτ. τάδε λέγει Κύριοσ ὑμῖν αὐτοῖσ. μὴ φοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄχλου τοῦ πολλοῦ τούτου, ὅτι οὐχ ὑμῖν ἐστιν ἡ παράταξισ, ἀλλ’ ἢ τῷ Θεῷ. αὔριον κατάβητε ἐπ’ αὐτούσ. ἰδοὺ ἀναβαίνουσι κατὰ τὴν ἀνάβασιν Ἀσάσ, καὶ εὑρήσετε αὐτοὺσ ἐπ’ ἄκρου ποταμοῦ τῆσ ἐρήμου Ἰεριήλ. οὐχ ὑμῖν ἐστι πολεμῆσαι. ταῦτα σύνετε καὶ ἴδετε τὴν σωτηρίαν Κυρίου μεθ’ ὑμῶν, Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλήμ. μὴ φοβηθῆτε μηδὲ πτοηθῆτε αὔριον ἐξελθεῖν εἰσ ἀπάντησιν αὐτοῖσ, καὶ Κύριοσ μεθ’ ὑμῶν. καὶ κύψασ Ἰωσαφὰτ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πᾶσ Ἰούδα καὶ οἱ κατοικοῦντεσ Ἱερουσαλὴμ ἔπεσαν ἔναντι Κυρίου προσκυνῆσαι Κυρίῳ. καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται ἀπὸ τῶν υἱῶν Καὰθ καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Κορὲ αἰνεῖν Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ ἐν φωνῇ μεγάλῃ εἰσ ὕψοσ. Καὶ ὤρθρισαν πρωί̈ καὶ ἐξῆλθον εἰσ τὴν ἔρημον Θεκωέ, καὶ ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺσ ἔστη Ἰωσαφὰτ καὶ ἐβόησε καὶ εἶπεν. ἀκούσατέ μου Ἰούδα καὶ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Ἱερουσαλήμ. ἐμπιστεύσατε ἐν Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν, καὶ ἐμπιστευθήσεσθε. ἐμπιστεύσατε ἐν προφήτῃ αὐτοῦ, καὶ εὐοδωθήσεσθε. καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ ἔστησε ψαλτῳδοὺσ καὶ αἰνοῦντασ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔμπροσθεν τῆσ δυνάμεωσ, καὶ ἔλεγον. ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι εἰσ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι αὐτοὺσ τῆσ αἰνέσεωσ καὶ τῆσ ἐξομολογήσεωσ ἔδωκε Κύριοσ πολεμεῖν τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν ἐπὶ Μωὰβ καὶ ὄροσ Σηεὶρ τοὺσ ἐξελθόντασ ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ ἐτροπώθησαν. καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ Μωὰβ ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ ὄροσ Σηεὶρ ἐξολοθρεῦσαι καὶ ἐκτρῖψαι αὐτούσ. καὶ ὡσ συνετέλεσαν τοὺσ κατοικοῦντασ Σηείρ, ἀνέστησαν εἰσ ἀλλήλουσ τοῦ ἐξολοθρευθῆναι. καὶ Ἰούδασ ἦλθεν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τῆσ ἐρήμου καὶ ἐπέβλεψε καὶ εἶδε τὸ πλῆθοσ, καὶ ἰδοὺ πάντεσ νεκροὶ πεπτωκότεσ ἐπὶ τῆσ γῆσ, οὐκ ἦν σωζόμενοσ. καὶ ἐξῆλθεν Ἰωσαφὰτ καὶ ὁ λαὸσ αὐτοῦ σκυλεῦσαι τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ εὗρον κτήνη πολλὰ καὶ ἀποσκευὴν καὶ σκῦλα καὶ σκεύη ἐπιθυμητὰ καὶ ἐσκύλευσαν ἐν αὐτοῖσ. καὶ ἐγένοντο ἡμέραι τρεῖσ σκυλευόντων αὐτῶν τὰ σκῦλα, ὅτι πολλὰ ἦν. καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐπισυνήχθησαν εἰσ τὸν αὐλῶνα τῆσ εὐλογίασ, ἐκεῖ γὰρ ηὐλόγησαν τὸν Κύριον. διὰ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κοιλὰσ εὐλογίασ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐπέστρεψε πᾶσ ἀνὴρ Ἰούδα εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ Ἰωσαφὰτ ἡγούμενοσ αὐτῶν ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ εἰσῆλθον εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν νάβλαισ καὶ κινύραισ καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰσ οἶκον Κυρίου. καὶ ἐγένετο ἔκστασισ Κυρίου ἐπὶ πάσασ τὰσ βασιλείασ τῆσ γῆσ ἐν τῷ ἀκοῦσαι αὐτοὺσ ὅτι Κύριοσ ἐπολέμησε πρὸσ τοὺσ ὑπεναντίουσ Ἰσραήλ. καὶ εἰρήνευσεν ἡ βασιλεία Ἰωσαφάτ, καὶ κατέπαυσεν αὐτῷ ὁ Θεὸσ αὐτοῦ κυκλόθεν. Καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωσαφὰτ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, ὢν ἐτῶν τριακονταπέντε ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτόν, καὶ εἴκοσι καὶ πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἀζουβὰ θυγάτηρ Σαλί. καὶ ἐπορεύθη ἐν ταῖσ ὁδοῖσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ Ἀσὰ καὶ οὐκ ἐξέκλινε τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου. ἀλλὰ τὰ ὑψηλὰ ἔτι ὑπῆρχε, καὶ ἔτι ὁ λαὸσ οὐ κατεύθυνε τὴν καρδίαν αὐτῶν πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ἰωσαφὰτ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν λόγοισ Ἰοὺ τοῦ Ἀνανί, ὃσ κατέγραψε βιβλίον βασιλέων Ἰσραήλ. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐκοινώνησεν Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα πρὸσ Ὀχοζίαν βασιλέα Ἰσραήλ ἐν τῷ ποιῆσαι καὶ πορευθῆναι πρὸσ αὐτὸν τοῦ ποιῆσαι πλοῖα τοῦ πορευθῆναι εἰσ Θαρσεῖσ καὶ ἐποίησε πλοῖα ἐν Γασιὼν Γαβέρ. καὶ ἐπροφήτευσεν Ἐλιέζερ ὁ τοῦ Δωδία ἀπὸ Μαρισῆσ ἐπὶ Ἰωσαφὰτ λέγων. ὡσ ἐφιλίασασ τῷ Ὀχοζίᾳ, ἔθραυσε Κύριοσ τὸ ἔργον σου, καὶ συνετρίβη τὰ πλοῖά σου. καὶ οὐκ ἐδυνάσθη πορευθῆναι εἰσ Θαρσεῖσ. ΚΑΙ ἐκοιμήθη Ἰωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωρὰμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

καὶ αὐτῷ ἀδελφοὶ υἱοὶ Ἰωσαφὰτ ἕξ, Ἀζαρίασ καὶ Ἰεϊὴλ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Ἀζαρίασ καὶ Μιχαὴλ καὶ Σαφατίασ. πάντεσ οὗτοι υἱοὶ Ἰωσαφὰτ βασιλέωσ Ἰούδα. καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ ὁ πατὴρ αὐτῶν δόματα πολλά, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ὅπλα μετὰ τῶν πόλεων τετειχισμένων ἐν Ἰούδᾳ. καὶ τὴν βασιλείαν ἔδωκε τῷ Ἰωράμ, ὅτι οὗτοσ ὁ πρωτότοκοσ. καὶ ἀνέστη Ἰωρὰμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ἐκραταιώθη καὶ ἀπέκτεινε πάντασ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ ἐν ρομφαίᾳ καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ἰσραήλ. ὄντοσ αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν, κατέστη Ἰωρὰμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ βασιλέων Ἰσραήλ, ὡσ ἐποίησεν οἶκοσ Ἀχαάβ, ὅτι θυγάτηρ Ἀχαὰβ ἦν αὐτοῦ γυνή, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου. καὶ οὐκ ἐβούλετο Κύριοσ ἐξολοθρεῦσαι τὸν οἶκον Δαυὶδ διὰ τὴν διαθήκην, ἣν διέθετο τῷ Δαυίδ, καὶ ὡσ εἶπεν αὐτῷ δοῦναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἀπέστη Ἐδὼμ ἀπὸ τοῦ Ἰούδα καὶ ἐβασίλευσαν ἐφ’ ἑαυτοὺσ βασιλέα. καὶ ᾤχετο Ἰωρὰμ μετὰ τῶν ἀρχόντων καὶ πᾶσα ἡ ἵπποσ μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο καὶ ἠγέρθη νυκτὸσ καὶ ἐπάταξεν Ἐδὼμ τὸν κυκλοῦντα αὐτὸν καὶ τοὺσ ἄρχοντασ τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔφυγεν ὁ λαὸσ εἰσ τὰ σκηνώματα αὐτῶν. καὶ ἀπέστη ἀπὸ Ἰούδα Ἐδὼμ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. τότε ἀπέστη Λομνὰ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ χειρὸσ αὐτοῦ, ὅτι ἐγκατέλιπε Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ γὰρ αὐτὸσ ἐποίησεν ὑψηλὰ ἐν ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα καὶ ἐξεπόρνευσε τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀπεπλάνησε τὸν Ἰούδαν. καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ παρὰ Ἠλιοὺ τοῦ προφήτου λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ Θεὸσ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ σου. ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπορεύθησ ἐν ὁδῷ Ἰωσαφὰτ τοῦ πατρόσ σου καὶ ἐν ὁδοῖσ Ἀσὰ βασιλέωσ Ἰούδα καὶ ἐπορεύθησ ἐν ὁδοῖσ βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ ἐξεπόρνευσασ τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν Ἱερουσαλήμ, ὡσ ἐξεπόρνευσεν οἶκοσ Ἀχαάβ, καὶ τοὺσ ἀδελφούσ σου υἱοὺσ τοῦ πατρόσ σου τοὺσ ἀγαθοὺσ ὑπὲρ σὲ ἀπέκτεινασ, ἰδοὺ Κύριοσ πατάξει σε πληγὴν μεγάλην ἐν τῷ λαῷ σου καὶ ἐν τοῖσ υἱοῖσ σου καὶ ἐν γυναιξί σου καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἀποσκευῇ σου. καὶ σὺ ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ, ἐν νόσῳ κοιλίασ, ἕωσ οὗ ἐξέλθῃ ἡ κοιλία σου μετὰ τῆσ μαλακίασ ἐξ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ. καὶ ἐπήγειρε Κύριοσ ἐπὶ Ἰωρὰμ τοὺσ ἀλλοφύλουσ καὶ τοὺσ Ἄραβασ καὶ τοὺσ ὁμόρουσ τῶν Αἰθιόπων, καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ Ἰούδαν καὶ κατεδυνάστευον καὶ ἀπέστρεψαν πᾶσαν τὴν ἀποσκευήν, ἣν εὗρον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέωσ, καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείφθη αὐτῷ υἱόσ, ἀλλ’ ἢ Ὀχοζίασ ὁ μικρότατοσ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐπάταξεν αὐτὸν Κύριοσ εἰσ τὴν κοιλίαν μαλακίαν, ᾗ οὐκ ἔστιν ἰατρεία. καὶ ἐγένετο ἐξ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ, καὶ ὡσ ἦλθε καιρὸσ τῶν ἡμερῶν ἡμέρασ δύο, ἐξῆλθεν ἡ κοιλία αὐτοῦ μετὰ τῆσ νόσου, καὶ ἀπέθανεν ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ὁ λαὸσ αὐτοῦ ἐκφορὰν καθὼσ ἐκφορὰν πατέρων αὐτοῦ. ἦν τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν, ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐπορεύθη οὐκ ἐν ἐπαίνῳ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυὶδ καὶ οὐκ ἐν τάφοισ τῶν βασιλέων. ΚΑΙ ἐβασίλευσαν οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Ἱερουσαλὴμ τὸν Ὀχοζίαν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μικρὸν ἀντ’ αὐτοῦ, ὅτι πάντασ τοὺσ πρεσβυτέρουσ ἀπέκτεινε τὸ ἐπελθὸν ἐπ’ αὐτοὺσ λῃστήριον, οἱ Ἄραβεσ καὶ οἱ Ἀλιμοζονεῖσ. καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίασ υἱὸσ Ἰωρὰμ βασιλέωσ Ἰούδα.

ὢν ἐτῶν εἴκοσιν Ὀχοζίασ ἐβασίλευσε καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Γοθολία θυγάτηρ Ἀμβρί. καὶ οὗτοσ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ οἴκου Ἀχαάβ, ὅτι μήτηρ αὐτοῦ ἦν σύμβουλοσ τοῦ ἁμαρτάνειν. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου ὡσ οἶκοσ Ἀχαάβ, ὅτι αὐτοὶ ἦσαν αὐτῷ σύμβουλοι μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι αὐτόν, καὶ ἐν ταῖσ βουλαῖσ αὐτῶν ἐπορεύθη καὶ ἐπορεύθη μετὰ Ἰωρὰμ υἱοῦ Ἀχαὰβ βασιλέωσ Ἰσραὴλ εἰσ πόλεμον ἐπὶ Ἀζαὴλ βασιλέα Συρίασ εἰσ Ραμὼθ Γαλαάδ. καὶ ἐπάταξαν οἱ τοξόται τὸν Ἰωράμ. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωρὰμ τοῦ ἰατρευθῆναι εἰσ Ἰεζράελ ἀπὸ τῶν πληγῶν, ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν οἱ Σύροι ἐν Ραμὼθ ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν πρὸσ Ἀζαὴλ βασιλέα Συρίασ. καὶ Ὀχοζίασ υἱὸσ Ἰωρὰμ βασιλεὺσ Ἰούδα κατέβη θεάσασθαι τὸν Ἰωρὰμ υἱὸν Ἀχαὰβ εἰσ Ἰεζράελ, ὅτι ἠρρώστει. καὶ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐγένετο καταστροφὴ Ὀχοζίᾳ ἐλθεῖν πρὸσ Ἰωράμ. καὶ ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐξῆλθε μετ’ αὐτοῦ Ἰωρὰμ πρὸσ Ἰοὺ υἱὸν Ναμεσσεί̈ χριστὸν Κυρίου εἰσ τὸν οἶκον Ἀχαάβ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐξεδίκησεν Ἰοὺ τὸν οἶκον Ἀχαάβ, καὶ εὗρε τοὺσ ἄρχοντασ Ἰούδα καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ Ὀχοζίου λειτουργοῦντασ τῷ Ὀχοζίᾳ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούσ. καὶ εἶπε τοῦ ζητῆσαι τὸν Ὀχοζίαν, καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἰατρευόμενον ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸσ Ἰού, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἔθαψαν αὐτόν, ὅτι εἶπαν. υἱὸσ Ἰωσαφάτ ἐστιν, ὃσ ἐζήτησε τὸν Κύριον ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἦν ἐν οἴκῳ Ὀχοζίᾳ κατισχῦσαι δύναμιν περὶ τῆσ βασιλείασ. Καὶ Γοθολία ἡ μήτηρ Ὀχοζίου εἶδεν ὅτι τέθνηκεν ὁ υἱὸσ αὐτῆσ καὶ ἠγέρθη καὶ ἀπώλεσε πᾶν τὸ σπέρμα τῆσ βασιλείασ ἐν οἴκῳ Ἰούδα. καὶ ἔλαβεν Ἰωσαβὲθ θυγάτηρ τοῦ βασιλέωσ τὸν Ἰωὰσ υἱὸν Ὀχοζίου καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου υἱῶν τοῦ βασιλέωσ τῶν θανατουμένων καὶ ἔδωκεν αὐτὸν καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ εἰσ ταμιεῖον τῶν κλινῶν. καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν Ἰωσαβὲθ θυγάτηρ τοῦ βασιλέωσ Ἰωράμ, ἀδελφὴ Ὀχοζίου, γυνὴ Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέωσ, καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου τῆσ Γοθολίασ, καὶ οὐκ ἀπέκτεινεν αὐτόν. καὶ ἦν μετ’ αὐτοῦ ἐν οἴκῳ τοῦ Θεοῦ κατακεκρυμμένοσ ἓξ ἔτη, καὶ Γοθολία ἐβασίλευσεν ἐπὶ τῆσ γῆσ. ΚΑΙ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀγδόῳ ἐκραταίωσεν Ἰωδαὲ καὶ ἔλαβε τοὺσ ἑκατοντάρχουσ, τὸν Ἀζαρίαν υἱὸν Ἰωρὰμ καὶ τὸν Ἰσμαὴλ υἱὸν Ἰωανὰν καὶ τὸν Ἀζαρίαν υἱὸν Ὠβὴδ καὶ τὸν Μαασαίαν υἱὸν Ἀδαί̈α καὶ τὸν Ἐλισαφὰν υἱὸν Ζαχαρίου, μεθ’ ἑαυτοῦ εἰσ οἶκον Κυρίου.

καὶ ἐκύκλωσαν τὸν Ἰούδαν καὶ συνήγαγον τοὺσ Λευίτασ ἐκ πασῶν τῶν πόλεων Ἰούδα καὶ ἄρχοντασ πατριῶν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἦλθον εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ διέθεντο πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ἰούδα διαθήκην ἐν οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖσ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέωσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἰδοὺ ὁ υἱὸσ τοῦ βασιλέωσ βασιλευσάτω, καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυίδ. νῦν ὁ λόγοσ οὗτοσ, ὃν ποιήσετε. τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσπορευέσθωσαν τὸ σάββατον, τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, καὶ εἰσ τὰσ πύλασ τῶν εἰσόδων, καὶ τὸ τρίτον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέωσ, καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῇ μέσῃ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἐν αὐλαῖσ οἴκου Κυρίου. καὶ μὴ εἰσελθέτω εἰσ οἶκον Κυρίου ἐὰν μὴ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λειτουργοῦντεσ τῶν Λευιτῶν. αὐτοὶ εἰσελεύσονται, ὅτι ἅγιοί εἰσι, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ φυλασσέτω φυλακὰσ Κυρίου. καὶ κυκλώσουσιν οἱ Λευῖται τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἀνδρὸσ σκεῦοσ σκεῦοσ ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ὁ εἰσπορευόμενοσ εἰσ τὸν οἶκον ἀποθανεῖται. καὶ ἔσονται μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἐκπορευομένου καὶ εἰσπορευομένου αὐτοῦ. καὶ ἐποίησαν οἱ Λευῖται καὶ πᾶσ Ἰούδα κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτοῖσ Ἰωδαὲ ὁ ἱερεύσ, καὶ ἔλαβον ἕκαστοσ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆσ τοῦ σαββάτου ἕωσ ἐξόδου τοῦ σαββάτου, ὅτι οὐ κατέλυσεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ τὰσ ἐφημερίασ. καὶ ἔδωκεν Ἰωδαὲ τὰσ μαχαίρασ καὶ τοὺσ θυρεοὺσ καὶ τὰ ὅπλα, ἃ ἦν τοῦ βασιλέωσ Δαυίδ, ἐν οἴκῳ τοῦ Θεοῦ. καὶ ἔστησε τὸν λαὸν πάντα, ἕκαστον ἐν τοῖσ ὅπλοισ αὐτοῦ, ἀπὸ τῆσ ὠμίασ τοῦ οἴκου τῆσ δεξιᾶσ ἕωσ τῆσ ὠμίασ τῆσ ἀριστερᾶσ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ. καὶ ἐξήγαγε τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔδωκεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ βασίλειον καὶ τὰ μαρτύρια, καὶ ἐβασίλευσαν καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ εἶπαν. ζήτω ὁ βασιλεύσ. καὶ ἤκουσε Γοθολία τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ τρεχόντων καὶ ἐξομολογουμένων καὶ αἰνούντων τὸν βασιλέα καὶ εἰσῆλθε πρὸσ τὸν βασιλέα εἰσ οἶκον Κυρίου. καὶ εἶδε καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ τῆσ στάσεωσ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῆσ εἰσόδου οἱ ἄρχοντεσ καὶ αἱ σάλπιγγεσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ περὶ τὸν βασιλέα, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ ηὐφράνθη καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι καὶ οἱ ᾄδοντεσ ἐν τοῖσ ὀργάνοισ ᾠδοὶ καί ὑμνοῦντεσ αἶνον. καὶ διέρρηξε Γοθολία τὴν στολὴν αὐτῆσ καὶ ἐβόησεν. ἐπιτιθέμενοι ἐπιτίθεσθε. καὶ ἐξῆλθεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεύσ, καὶ ἐνετείλατο Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ τοῖσ ἑκατοντάρχοισ καὶ τοῖσ ἀρχηγοῖσ τῆσ δυνάμεωσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἐκβάλετε αὐτὴν ἐκτὸσ τοῦ οἴκου καὶ εἰσέλθατε ὀπίσω αὐτῆσ, καὶ ἀποθανέτω μαχαίρᾳ. ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύσ. μὴ ἀποθανέτω ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἄνεσιν καὶ διῆλθε διὰ τῆσ πύλησ τῶν ἱππέων τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ. καὶ διέθετο Ἰωδαὲ διαθήκην ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέωσ εἶναι λαὸν τῷ Κυρίῳ. καὶ εἰσῆλθε πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ εἰσ οἶκον Βάαλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν καὶ τὸν Ματθὰν ἱερέα Βάαλ ἐθανάτωσαν ἐναντίον τῶν θυσιαστηρίων αὐτοῦ. καὶ ἐνεχείρισεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ τὰ ἔργα οἴκου Κυρίου διὰ χειρὸσ ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἀνέστησε τὰσ ἐφημερίασ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ἃσ διέστειλε Δαυὶδ ἐπὶ τὸν οἶκον Κυρίου καὶ ἀνενέγκαι ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ, καθὼσ γέγραπται ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν ᾠδαῖσ διὰ χειρὸσ Δαυίδ. καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὰσ πύλασ οἴκου Κυρίου, καὶ οὐκ εἰσελεύσεται ἀκάθαρτοσ εἰσ πᾶν πρᾶγμα. καὶ ἔλαβε τοὺσ πατριάρχασ καὶ τοὺσ δυνατοὺσ καὶ τοὺσ ἄρχοντασ τοῦ λαοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆσ γῆσ καὶ ἐπεβίβασαν τὸν βασιλέα εἰσ οἶκον Κυρίου, καὶ εἰσῆλθε διὰ τῆσ πύλησ τῆσ ἐσωτέρασ εἰσ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἐκάθισαν τὸν βασιλέα ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆσ βασιλείασ. καὶ ηὐφράνθη πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ, καὶ ἡ πόλισ ἡσύχασε, καὶ τὴν Γοθολίαν ἐθανάτωσαν μαχαίρᾳ. ΩΝ ἐτῶν ἑπτὰ Ἰωὰσ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Σαβιὰ ἐκ Βηρσαβεέ.

καὶ ἐποίησεν Ἰωὰσ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου πάσασ τὰσ ἡμέρασ Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέωσ. καὶ ἔλαβεν Ἰωδαέ δύο γυναῖκασ ἑαυτῷ, καὶ ἐγέννησαν υἱοὺσ καὶ θυγατέρασ. καὶ ἐγένετο μετά ταῦτα καί ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Ἰωὰσ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ συνήγαγε τοὺσ ἱερεῖσ καὶ τοὺσ Λευίτασ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἐξέλθατε εἰσ τὰσ πόλεισ Ἰούδα καὶ συναγάγετε ἀπὸ παντὸσ Ἰσραὴλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον Κυρίου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ σπεύσατε λαλῆσαι. καὶ οὐκ ἔσπευσαν οἱ Λευῖται. καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺσ Ἰωὰσ τὸν Ἰωδαέ τὸν ἄρχοντα καὶ εἶπεν αὐτῷ. διατί οὐκ ἐπεσκέψω περὶ τῶν Λευιτῶν τοῦ εἰσενέγκαι ἀπὸ Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλὴμ τὸ κεκριμένον ὑπὸ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξεκκλησίασε τὸν Ἰσραὴλ εἰσ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου̣ ὅτι Γοθολία ἦν ἡ ἄνομοσ, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆσ κατέσπασαν τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ. καὶ γὰρ τὰ ἅγια οἴκου Κυρίου ἐποίησαν ταῖσ Βααλίμ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. γενηθήτω γλωσσόκομον καὶ τεθήτω ἐν πύλῃ οἴκου Κυρίου ἔξω. καὶ κηρυξάτωσαν ἐν Ἰούδᾳ καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰσενέγκαι Κυρίῳ, καθὼσ εἶπε Μωυσῆσ παῖσ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ ἔδωκαν πάντεσ ἄρχοντεσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ καὶ εἰσέφερον καὶ ἐνέβαλλον εἰσ τὸ γλωσσόκομον, ἕωσ οὗ ἐπληρώθη, καὶ ἐγένετο ὡσ εἰσέφερον τὸ γλωσσόκομον πρὸσ τοὺσ προστάτασ τοῦ βασιλέωσ διὰ χειρὸσ τῶν Λευιτῶν καὶ ὡσ εἶδον ὅτι ἐπλεόνασε τὸ ἀργύριον, καὶ ἦλθεν ὁ γραμματεὺσ τοῦ βασιλέωσ καὶ ὁ προστάτησ τοῦ ἱερέωσ τοῦ μεγάλου καὶ ἐξεκένωσαν τὸ γλωσσόκομον καὶ κατέστησαν εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. οὕτωσ ἐποίουν ἡμέραν ἐξ ἡμέρασ καὶ συνήγαγον ἀργύριον πολύ. καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ὁ βασιλεὺσ καὶ Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ τοῖσ ποιοῦσι τὰ ἔργα εἰσ ἐργασίαν οἴκου Κυρίου, καὶ ἐμισθοῦντο λατόμουσ καὶ τέκτονασ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον Κυρίου καὶ χαλκεῖσ σιδήρου καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ ἐποίουν οἱ ποιοῦντεσ τὰ ἔργα, καὶ ἀνέβη μῆκοσ τῶν ἔργων ἐν χερσὶν αὐτῶν καὶ ἀνέστησαν τὸν οἶκον Κυρίου ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτοῦ καὶ ἐνίσχυσαν. καὶ ὡσ συνετέλεσαν, ἤνεγκαν πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ πρὸσ Ἰωδαὲ τὸ κατάλοιπον τοῦ ἀργυρίου, καὶ ἐποίησαν σκεύη εἰσ οἶκον Κυρίου, σκεύη λειτουργικὰ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυί̈σκασ χρυσᾶσ καὶ ἀργυρᾶσ. καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεισ ἐν οἴκῳ Κυρίου διαπαντὸσ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Ἰωδαέ. Καὶ ἐγήρασεν Ἰωδαὲ πλήρησ ἡμερῶν καὶ ἐτελεύτησεν ὢν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν. καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυὶδ μετὰ τῶν βασιλέων, ὅτι ἐποίησεν ἀγαθωσύνην μετὰ Ἰσραὴλ καὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰωδαὲ εἰσῆλθον οἱ ἄρχοντεσ Ἰούδα καὶ προσεκύνησαν τὸν βασιλέα. τότε ἐπήκουσεν αὐτοῖσ ὁ βασιλεύσ. καὶ ἐγκατέλιπον τὸν οἶκον Κυρίου Θεοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ἐδούλευον ταῖσ Ἀστάρταισ καὶ τοῖσ εἰδώλοισ. καὶ ἐγένετο ὀργὴ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτοὺσ προφήτασ ἐπιστρέψαι πρὸσ Κύριον, καὶ οὐκ ἤκουσαν. καὶ διεμαρτύρατο αὐτοῖσ, καὶ οὐχ ὑπήκουσαν. καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐνέδυσε τὸν Ἀζαρίαν τὸν τοῦ Ἰωδαὲ τὸν ἱερέα καὶ ἀνέστη ἐπάνω τοῦ λαοῦ καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. τί παραπορεύεσθε τὰσ ἐντολὰσ Κυρίου̣ καὶ οὐκ εὐοδωθήσεσθε, ὅτι ἐγκατελίπετε τὸν Κύριον, καὶ ἐγκαταλείψει ὑμᾶσ. καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν δι’ ἐντολῆσ Ἰωὰσ τοῦ βασιλέωσ ἐν αὐλῇ οἴκου Κυρίου. καὶ οὐκ ἐμνήσθη Ἰωὰσ τοῦ ἐλέουσ, οὗ ἐποίησεν Ἰωδαὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ. καὶ ὡσ ἀπέθνησκεν, εἶπεν. ἴδοι Κύριοσ καὶ κρινάτω. καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸν δύναμισ Συρίασ καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ κατέφθειραν πάντασ τοὺσ ἄρχοντασ τοῦ λαοῦ ἐν τῷ λαῷ καὶ πάντα τά σκῦλα αὐτῶν ἀπέστειλαν τῷ βασιλεῖ Δαμασκοῦ. ὅτι ἐν ὀλίγοισ ἀνδράσι παρεγένετο δύναμισ Συρίασ, καὶ ὁ Θεὸσ παρέδωκεν εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν δύναμιν πολλὴν σφόδρα, ὅτι ἐγκατέλιπον Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ μετὰ Ἰωὰσ ἐποίησε κρίματα. καὶ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτοὺσ ἀπ’ αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐγκαταλιπεῖν αὐτὸν ἐν μαλακίαισ μεγάλαισ καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἐν αἵμασιν υἱοῦ Ἰωδαέ τοῦ ἱερέωσ καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐπὶ τῆσ κλίνησ αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανε. καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυὶδ καὶ οὐκ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν βασιλέων. καὶ οἱ ἐπιθέμενοι ἐπ’ αὐτὸν Ζαβὲδ ὁ τοῦ Σαμαὰθ ὁ Ἀμμανίτησ καὶ Ἰωζαβὲδ ὁ τοῦ Σομαρὼθ ὁ Μωαβίτης καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πάντεσ, καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ πέντε. καὶ τὰ λοιπὰ ἰδοὺ γεγραμμένα ἐπὶ τὴν γραφὴν τῶν βασιλέων. καὶ ἐβασίλευσεν Ἀμασίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΩΝ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐβασίλευσεν Ἀμασίασ καὶ εἰκοσιεννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἰωαδὲν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλ’ οὐκ ἐν καρδίᾳ πλήρει. καὶ ἐγένετο ὡσ κατέστη ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσε τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ τοὺσ φονεύσαντασ τὸν βασιλέα πατέρα αὐτοῦ. καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτῶν οὐκ ἀπέκτεινε κατὰ τὴν διαθήκην τοῦ νόμου Κυρίου, καθὼσ γέγραπται, ὡσ ἐνετείλατο Κύριοσ λέγων. οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρεσ ὑπὲρ τέκνων, καὶ οἱ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ἀλλ’ ἢ ἕκαστοσ τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανοῦνται. καὶ συνήγαγεν Ἀμασίασ τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ ἀνέστησεν αὐτοὺσ κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν εἰσ χιλιάρχουσ καὶ ἑκατοντάρχουσ ἐν παντὶ Ἰούδᾳ καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἠρίθμησεν αὐτοὺσ ἀπὸ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω καὶ εὗρεν αὐτοὺσ τριακοσίασ χιλιάδασ ἐξελθεῖν εἰσ πόλεμον δυνατοὺσ κρατοῦντασ δόρυ καὶ θυρεόν. καὶ ἐμισθώσατο ἀπὸ Ἰσραὴλ ἑκατὸν χιλιάδασ δυνατοὺσ ἰσχύϊ ἑκατὸν ταλάντων ἀργυρίου. καὶ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἦλθε πρὸσ αὐτὸν λέγων. βασιλεῦ, οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ δύναμισ Ἰσραήλ, ὅτι οὐκ ἔστι Κύριοσ μετά Ἰσραήλ, πάντων τῶν υἱῶν Ἐφραίμ. ὅτι ἐὰν ὑπολάβῃσ κατισχῦσαι ἐν τούτοισ, καὶ τροπώσεταί σε Κύριοσ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, ὅτι ἐστὶ παρὰ Κυρίου καὶ ἰσχῦσαι καὶ τροπώσασθαι. καὶ εἶπεν Ἀμασίασ τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ. καὶ τί ποιήσω τὰ ἑκατὸν τάλαντα, ἃ ἔδωκα τῇ δυνάμει Ἰσραήλ̣ καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ. ἔστι τῷ Κυρίῳ δοῦναί σοι πλεῖστα τούτων. καὶ διεχώρισεν Ἀμασίασ τῇ δυνάμει τῇ ἐλθούσῃ πρὸσ αὐτὸν ἀπὸ Ἐφραὶμ ἀπελθεῖν εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ ἐθυμώθησαν σφόδρα ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ἐπέστρεψαν εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν ἐν ὀργῇ θυμοῦ. καὶ Ἀμασίασ κατίσχυσε καὶ παρέλαβε τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰσ τὴν κοιλάδα τῶν ἁλῶν καὶ ἐπάταξεν ἐκεῖ τοὺσ υἱοὺσ Σηεὶρ δέκα χιλιάδασ. καὶ δέκα χιλιάδασ ἐζώγρησαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα καὶ ἔφερον αὐτοὺσ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ κρημνοῦ καὶ κατεκρήμνιζον αὐτοὺσ ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ κρημνοῦ, καὶ πάντεσ διερρήγνυντο. καὶ οἱ υἱοὶ τῆσ δυνάμεωσ, οὓσ ἀπέστρεψεν Ἀμασίασ τοῦ μὴ πορευθῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰσ πόλεμον, καὶ ἐπέθεντο ἐπὶ τὰσ πόλεισ Ἰούδα ἀπὸ Σαμαρείασ ἕωσ Βαιθωρὼν καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖσ τρεῖσ χιλιάδασ καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά. καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἐλθεῖν Ἀμασίαν πατάξαντα τὴν Ἰδουμαίαν καὶ ἤνεγκε πρὸσ αὐτοὺσ τοὺσ θεοὺσ υἱῶν Σηεὶρ καὶ ἔστησεν αὐτοὺσ ἑαυτῷ εἰσ θεοὺσ καὶ ἐναντίον αὐτῶν προσεκύνει καὶ αὐτὸσ αὐτοῖσ ἔθυε. καὶ ἐγένετο ὀργὴ Κυρίου ἐπὶ Ἀμασίαν, καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ προφήτην καὶ εἶπεν αὐτῷ. τί ἐζήτησασ τοὺσ Θεοὺσ τοῦ λαοῦ, οἳ οὐκ ἐξείλοντο τὸν λαὸν ἑαυτῶν ἐκ χειρόσ σου̣ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτῷ πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ. μὴ σύμβουλον τοῦ βασιλέωσ δέδωκά σε̣ πρόσεχε ἵνα μὴ μαστιγωθῇσ. καὶ ἐσιώπησεν ὁ προφήτησ καὶ εἶπεν, ὅτι γινώσκω ὅτι ἐβούλετο ἐπὶ σοὶ τοῦ καταφθεῖραί σε, ὅτι ἐποίησασ τοῦτο καὶ οὐκ ἐπήκουσασ τῆσ συμβουλίασ μου. καὶ ἐβουλεύσατο Ἀμασίασ ὁ βασιλεὺσ Ἰούδα καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Ἰωὰσ υἱὸν Ἰωάχαζ υἱοῦ Ἰηοὺ βασιλέα Ἰσραὴλ λέγων. δεῦρο καὶ ὀφθῶμεν προσώποισ. καὶ ἀπέστειλεν Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἀμασίαν βασιλέα Ἰούδα λέγων. ὁ ἀχοὺχ ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλε πρὸσ τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων. δὸσ τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰσ γυναῖκα. καὶ ἰδοὺ ἐλεύσεται τά θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ. καὶ ἦλθον τὰ θηρία καὶ κατεπάτησαν τὸν ἀχούχ. εἶπασ. ἰδοὺ ἐπάταξα τὴν Ἰδουμαίαν καὶ ἐπαίρει σε ἡ καρδία σου ἡ βαρεῖα. νῦν κάθισον ἐν οἴκῳ σου καὶ ἱνατί συμβάλλεισ ἐν κακίᾳ καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ἰούδασ μετὰ σοῦ̣ καὶ οὐκ ἤκουσεν Ἀμασίασ, ὅτι παρὰ Κυρίου ἐγένετο τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν εἰσ χεῖρασ, ὅτι ἐξεζήτησε τοὺσ θεοὺσ τῶν Ἰδουμαίων. καὶ ἀνέβη Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰσραήλ, καὶ ὤφθησαν ἀλλήλοισ αὐτὸσ καὶ Ἀμασίασ βασιλεὺσ Ἰούδα ἐν Βαιθσαμύσ, ἥ ἐστι τοῦ Ἰούδα. καὶ ἐτροπώθη Ἰούδασ κατὰ πρόσωπον Ἰσραήλ, καὶ ἔφυγεν ἕκαστοσ εἰσ τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. καὶ τὸν Ἀμασίαν βασιλέα Ἰούδα τὸν τοῦ Ἰωὰσ υἱοῦ Ἰωάχαζ κατέλαβεν Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἐν Βαιθσαμὺσ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ κατέσπασεν ἀπὸ τοῦ τείχουσ Ἱερουσαλήμ, ἀπὸ πύλησ Ἐφραὶμ ἕωσ πύλησ γωνίασ τετρακοσίουσ πήχεισ. καὶ πᾶν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ παρὰ τῷ Ἀβδεδὸμ καὶ τοὺσ θησαυροὺσ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ τοὺσ υἱοὺσ τῶν συμμίξεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ Σαμάρειαν. καὶ ἔζησεν Ἀμασίασ ὁ τοῦ Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰούδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἰωὰσ τὸν τοῦ Ἰωάχαζ βασιλέα Ἰσραὴλ ἔτη δεκαπέντε. καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ἀμασίου οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι οὐκ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίου βασιλέων Ἰούδα καὶ Ἰσραήλ̣ καὶ ἐν τῷ καιρῷ, ᾧ ἀπέστη Ἀμασίασ ἀπὸ Κυρίου, καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ ἐπίθεσιν, καὶ ἔφυγεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰσ Λαχίσ. καὶ ἀπέστειλαν κατόπισθεν αὐτοῦ εἰσ Λαχὶσ καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ. καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἵππων καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ. ΚΑΙ ἔλαβε πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ τὸν Ὀζίαν, καὶ αὐτὸσ υἱὸσ ἑκκαίδεκα ἐτῶν, καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ Ἀμασίου.

αὐτὸσ ᾠκοδόμησε τὴν Αἰλάθ, αὐτὸσ ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ἰούδᾳ μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. υἱὸσ ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἐβασίλευσεν Ὀζίασ καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἰεχελία ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ἀμασίασ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἦν ἐκζητῶν τὸν Κύριον ἐν ταῖσ ἡμέραισ Ζαχαρίου τοῦ συνιόντοσ ἐν φόβῳ Κυρίου. καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ ἐζήτησε τὸν Κύριον, καὶ εὐώδωσεν αὐτῷ Κύριοσ. καὶ ἐξῆλθε καὶ ἐπολέμησε πρὸσ τοὺσ ἀλλοφύλουσ καὶ κατέσπασε τὰ τείχη Γὲθ καὶ τὰ τείχη Ἰαβνὴ καὶ τὰ τείχη Ἀζώτου καὶ ᾠκοδόμησε πόλεισ Ἀζώτου καὶ ἐν τοῖσ ἀλλοφύλοισ. καὶ κατίσχυσεν αὐτὸν Κύριοσ ἐπὶ τοὺσ ἀλλοφύλουσ καὶ ἐπὶ τοὺσ Ἄραβασ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐπὶ τῆσ πέτρασ καὶ ἐπὶ τοὺσ Μιναίουσ. καὶ ἔδωκαν οἱ Μιναῖοι δῶρα τῷ Ὀζίᾳ, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕωσ εἰσόδου Αἰγύπτου, ὅτι κατίσχυσεν ἕωσ ἄνω. καὶ ᾠκοδόμησεν Ὀζίασ πύργουσ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆσ γωνίασ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆσ φάραγγοσ καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν καὶ κατίσχυσε. καὶ ᾠκοδόμησε πύργουσ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐλατόμησε λάκκουσ πολλούσ, ὅτι κτήνη πολλὰ ὑπῆρχεν αὐτῷ ἐν Σεφηλᾷ καὶ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ ἀμπελουργοὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ἐν τῷ Καρμήλῳ, ὅτι γεωργὸσ ἦν. καὶ ἐγένετο τῷ Ὀζίᾳ δύναμισ ποιοῦσα πόλεμον καὶ ἐκπορευομένη εἰσ παράταξιν εἰσ πόλεμον καὶ εἰσπορευομένη εἰσ παράταξιν εἰσ ἀριθμόν, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸσ αὐτῶν διὰ χειρὸσ Ἰεϊὴλ τοῦ γραμματέωσ καὶ Μαασίου τοῦ κριτοῦ, διὰ χειρὸσ Ἀνανίου τοῦ διαδόχου τοῦ βασιλέωσ. πᾶσ ὁ ἀριθμὸσ τῶν πατριαρχῶν τῶν δυνατῶν εἰσ πόλεμον δισχίλιοι ἑξακόσιοι, καὶ μετ’ αὐτῶν δύναμισ πολεμικὴ τριακόσιαι χιλιάδεσ καὶ ἑπτακισχίλιοι καί πεντακόσιοι. οὗτοι οἱ ποιοῦντεσ πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύοσ βοηθῆσαι τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοὺσ ὑπεναντίουσ. καὶ ἡτοίμασεν αὐτοῖσ Ὀζίασ πάσῃ τῇ δυνάμει θυρεοὺσ καὶ δόρατα καὶ περικεφαλαίασ καὶ θώρακασ καὶ τόξα καὶ σφενδόνασ εἰσ λίθουσ. καὶ ἐποίησεν ἐν Ἱερουσαλὴμ μηχανὰσ μεμηχανευμένασ λογιστοῦ τοῦ εἶναι ἐπὶ τῶν πύργων καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν βάλλειν βέλεσι καὶ λίθοισ μεγάλοισ. καὶ ἠκούσθη ἡ κατασκευὴ αὐτῶν ἕωσ πόρρω, ὅτι ἐθαυμαστώθη τοῦ βοηθῆναι, ἕωσ οὗ κατίσχυσε. Καὶ ὡσ κατίσχυσεν, ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ τοῦ καταφθεῖραι, καὶ ἠδίκησεν ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν ναὸν Κυρίου θυμιάσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων. καὶ εἰσῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ Ἀζαρίασ ὁ ἱερεὺσ καὶ μετ’ αὐτοῦ ἱερεῖσ τοῦ Κυρίου ὀγδοήκοντα υἱοὶ δυνατοὶ καὶ ἔστησαν ἐπὶ Ὀζίαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν αὐτῷ. οὐ σοί, Ὀζία, θυμιάσαι τῷ Κυρίῳ, ἀλλ’ ἢ τοῖσ ἱερεῦσιν υἱοῖσ Ἀαρὼν τοῖσ ἡγιασμένοισ θυμιάσαι. ἔξελθε ἐκ τοῦ ἁγιάσματοσ, ὅτι ἀπέστησ ἀπὸ Κυρίου, καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο εἰσ δόξαν παρὰ Κυρίου Θεοῦ. καὶ ἐθυμώθη Ὀζίασ, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ θυμιατήριον τοῦ θυμιάσαι ἐν τῷ ναῷ, καὶ ἐν τῷ θυμωθῆναι αὐτὸν πρὸσ τοὺσ ἱερεῖσ καὶ ἡ λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν ἱερέων ἐν οἴκῳ Κυρίου ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων. καὶ ἐπέστρεψε πρὸσ αὐτὸν Ἀζαρίασ ὁ ἱερεὺσ ὁ πρῶτοσ καὶ οἱ ἱερεῖσ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸσ λεπρὸσ ἐν τῷ μετώπῳ. καὶ κατέσπευσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν, καὶ γὰρ αὐτὸσ ἔσπευσεν ἐξελθεῖν, ὅτι ἤλεγξεν αὐτὸν Κύριοσ. καὶ Ὀζίασ ὁ βασιλεὺσ ἦν λεπρὸσ ἕωσ ἡμέρασ τῆσ τελευτῆσ αὐτοῦ, καὶ ἐν οἴκῳ ἀφφουσὼθ ἐκάθητο λεπρόσ, ὅτι ἀπεσχίσθη ἀπὸ οἴκου Κυρίου. καὶ Ἰωάθαμ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ἐπὶ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ κρίνων τὸν λαὸν τῆσ γῆσ. καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ὀζίου οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμμένοι ὑπὸ Ἰεσσίου τοῦ προφήτου. καὶ ἐκοιμήθη Ὀζίασ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ τῆσ ταφῆσ τῶν βασιλέων, ὅτι εἶπαν ὅτι λεπρόσ ἐστι. καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωάθαμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΥΙΟΣ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωάθαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ἱερουσὰ θυγάτηρ Σαδώκ.

καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα, ἃ ἐποίησεν Ὀζίασ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἀλλ’ οὐκ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν ναὸν Κυρίου, καὶ ἔτι ὁ λαὸσ κατεφθείρετο. αὐτὸσ ᾠκοδόμησε τὴν πύλην οἴκου Κυρίου τὴν ὑψηλὴν καὶ ἐν τείχει τοῦ Ὀφλὰ ᾠκοδόμησε πολλά. καὶ πόλεισ ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει Ἰούδα καὶ ἐν τοῖσ δρυμοῖσ καὶ οἰκήσεισ καὶ πύργουσ. αὐτὸσ ἐμαχέσατο πρὸσ βασιλέα υἱῶν Ἀμμὼν καὶ κατίσχυσεν ἐπ’ αὐτόν. καὶ ἐδίδουν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ κατ’ ἐνιαυτὸν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα χιλιάδασ κόρων πυροῦ καὶ κριθῶν δέκα χιλιάδασ. ταῦτα ἔφερεν αὐτῷ βασιλεὺσ υἱῶν Ἀμμὼν κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ. καὶ κατίσχυσεν Ἰωάθαμ, ὅτι ἡτοίμασε τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ ἐναντίον Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ. καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ἰωάθαμ καὶ ὁ πόλεμοσ καὶ αἱ πράξεισ αὐτοῦ ἰδοὺ γεγραμμέναι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ἰούδα καὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐκοιμήθη Ἰωάθαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἄχαζ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΥΙΟΣ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν Ἄχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ οὐκ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου, ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

καὶ ἐπορεύθη κατὰ τὰσ ὁδοὺσ βασιλέων Ἰσραήλ. καὶ γὰρ γλυπτὰ ἐποίησε τοῖσ εἰδώλοισ αὐτῶν καὶ ἔθυεν ἐν Βενεννὸμ καὶ διῆγε τὰ τέκνα αὐτοῦ διὰ πυρὸσ κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξωλόθρευσε Κύριοσ ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐθυμία ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν δωμάτων καὶ ὑποκάτω παντὸσ ξύλου ἀλσώδουσ. καὶ παρέδωκεν αὐτὸν Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτοῦ διὰ χειρὸσ βασιλέωσ Συρίασ, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ καὶ ᾐχμαλώτευσεν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἤγαγεν εἰσ Δαμασκόν. καὶ γὰρ εἰσ χεῖρασ βασιλέωσ Ἰσραὴλ παρέδωκεν αὐτόν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ πληγὴν μεγάλην. καὶ ἀπέκτεινε Φακεὲ ὁ τοῦ Ρομελία βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἐν Ἰούδᾳ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδασ ἀνδρῶν δυνατῶν ἰσχύϊ ἐν τῷ καταλιπεῖν αὐτοὺσ Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ ἀπέκτεινε Ζεχρὶ ὁ δυνατὸσ τοῦ Ἐφραὶμ τὸν Μαασὰ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέωσ καὶ τὸν Ἐζρικὰν ἡγούμενον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ τὸν Ἑλκανὰ τὸν διάδοχον τοῦ βασιλέωσ. καὶ ᾐχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τριακοσίασ χιλιάδασ, γυναῖκασ καὶ υἱοὺσ καὶ θυγατέρασ, καὶ σκῦλα πολλὰ ἐσκύλευσαν ἐξ αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν τὰ σκῦλα εἰσ Σαμάρειαν. καὶ ἐκεῖ ἦν ὁ προφήτησ τοῦ Κυρίου, Ὠδὴδ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἐξῆλθεν εἰσ ἀπάντησιν τῆσ δυνάμεωσ τῶν ἐρχομένων εἰσ Σαμάρειαν καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἰδοὺ ὀργὴ Κυρίου Θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ εἰσ τὰσ χεῖρασ ὑμῶν, καὶ ἀπεκτείνατε ἐν αὐτοῖσ ἐν ὀργῇ. καὶ ἕωσ τῶν οὐρανῶν ἔφθακε. καὶ νῦν υἱοὺσ Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλὴμ ὑμεῖσ λέγετε κατακτήσασθαι εἰσ δούλουσ καὶ δούλασ. οὐκ ἰδού εἰμι μεθ’ ὑμῶν μαρτυρῆσαι Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν̣ καὶ νῦν ἀκούσατέ μου καὶ ἀποστρέψατε τὴν αἰχμαλωσίαν, ἣν ᾐχμαλωτεύσατε τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὅτι ὀργὴ θυμοῦ Κυρίου ἐφ’ ὑμῖν. καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντεσ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἐφραίμ, Οὐδείασ ὁ τοῦ Ἰωανοῦ καὶ Βαραχίασ ὁ τοῦ Μωσολαμὼθ καὶ Ἐζεκίασ ὁ τοῦ Σελλὴμ καὶ Ἀμασίασ ὁ τοῦ Ἐλδαί̈, ἐπὶ τοὺσ ἐρχομένουσ ἀπὸ τοῦ πολέμου, καὶ εἶπαν αὐτοῖσ. οὐ μὴ εἰσαγάγητε τὴν αἰχμαλωσίαν ὧδε πρὸσ ἡμᾶσ, ὅτι εἰσ τὸ ἁμαρτάνειν τῷ Κυρίῳ ἐφ’ ἡμᾶσ ὑμεῖσ λέγετε, προσθεῖναι ἐπὶ ταῖσ ἁμαρτίαισ ἡμῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἄγνοιαν ἡμῶν, ὅτι πολλὴ ἡ ἁμαρτία ἡμῶν καὶ ὀργὴ θυμοῦ Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἀφῆκαν οἱ πολεμισταὶ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα ἐναντίον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσησ τῆσ ἐκκλησίασ. καὶ ἀνέστησαν ἄνδρεσ, οἳ ἐπεκλήθησαν ἐν ὀνόματι, καὶ ἀντελάβοντο τῆσ αἰχμαλωσίασ καὶ πάντασ τοὺσ γυμνοὺσ περιέβαλον ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἐνέδυσαν αὐτοὺσ καὶ ὑπέδυσαν αὐτοὺσ καὶ ἔδωκαν φαγεῖν καὶ ἀλείψασθαι καὶ ἀντελάβοντο καὶ ἐν ὑποζυγίοισ παντὸσ ἀσθενοῦντοσ καὶ κατέστησαν αὐτοὺσ εἰσ Ἱεριχὼ πόλιν Φοινίκων πρὸσ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν εἰσ Σαμάρειαν. Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ πρὸσ βασιλέα Ἀσσοὺρ βοηθῆσαι αὐτῷ καὶ ἐν τούτῳ, ὅτι οἱ Ἰδουμαῖοι ἐπέθεντο καὶ ἐπάταξαν ἐν Ἰούδᾳ καὶ ᾐχμαλώτισαν αἰχμαλωσίαν καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπέθεντο ἐπὶ τὰσ πόλεισ τῆσ πεδινῆσ καὶ ἀπὸ λιβὸσ τοῦ Ἰούδα καὶ ἔλαβον τὴν Βαιθσαμὺσ καὶ τὴν Αἰ̈λὼν καὶ τὴν Γαδηρὼθ καὶ τὴν Σωχὼ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ καὶ τὴν Θαμνὰ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ καὶ τὴν Γαμζὼ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ. ὅτι ἐταπείνωσε Κύριοσ τὸν Ἰούδαν διὰ Ἄχαζ βασιλέα Ἰούδα, ὅτι ἀπέστη ἀποστάσει ἀπὸ Κυρίου. καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν Θαγλαθφελλασὰρ βασιλεὺσ Ἀσσοὺρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν. καὶ ἔλαβεν Ἄχαζ τὰ ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ τὰ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ ἔδωκε τῷ βασιλεῖ Ἀσσοὺρ καὶ οὐκ εἰσ βοήθειαν αὐτῷ ἦν, ἀλλ’ ἢ τῷ θλιβῆναι αὐτόν. καὶ προσέθηκε τοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ Κυρίου. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ. ἐκζητήσω τοὺσ θεοὺσ Δαμασκοῦ τοὺσ τύπτοντάσ με. καὶ εἶπεν ὅτι θεοὶ βασιλέωσ Συρίασ αὐτοὶ κατισχύσουσιν αὐτούσ, αὐτοῖσ τοίνυν θύσω, καὶ ἀντιλήψονταί μου. καὶ αὐτοὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰσ σκῶλον καὶ παντὶ Ἰσραήλ. καὶ ἀπέστησεν Ἄχαζ τὰ σκεύη οἴκου Κυρίου καὶ κατέκοψεν αὐτὰ καὶ ἔκλεισε τὰσ θύρασ οἴκου Κυρίου καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ θυσιαστήρια ἐν πάσῃ γωνίᾳ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἐν Ἰούδᾳ ἐποίησεν ὑψηλὰ θυμιᾶν θεοῖσ ἀλλοτρίοισ, καὶ παρώργισαν Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι αὐτοῦ καὶ αἱ πράξεισ αὐτοῦ αἱ πρῶται καὶ ἔσχαται ἰδοὺ γεγραμμέναι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ἰούδα καὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐκοιμήθη Ἄχαζ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυίδ, ὅτι οὐκ εἰσήνεγκαν αὐτὸν εἰσ τοὺσ τάφουσ τῶν βασιλέων Ἰσραήλ. καὶ ἐβασίλευσεν Ἐζεκίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΚΑΙ Ἐζεκίασ ἐβασίλευσεν ὢν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν καὶ εἴκοσιν ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἀββὰ θυγάτηρ Ζαχαρίου.

καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἔστη ἐπὶ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ ἀνέῳξε τὰσ θύρασ οἴκου Κυρίου καὶ ἐπεσκεύασεν αὐτάσ. καὶ εἰσήγαγε τοὺσ ἱερεῖσ καὶ τοὺσ Λευίτασ καὶ κατέστησεν αὐτοὺσ εἰσ τὸ κλῖτοσ τὸ πρὸσ ἀνατολὰσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἀκούσατε, οἱ Λευῖται, νῦν ἁγνίσθητε καὶ ἁγνίσατε τὸν οἶκον Κυρίου Θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ ἐκβάλετε τὴν ἀκαθαρσίαν ἐκ τῶν ἁγίων. ὅτι ἀπέστησαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἐγκατέλιπαν αὐτὸν καὶ ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτῶν ἀπὸ τῆσ σκηνῆσ Κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐχένα καὶ ἀπέκλεισαν τὰσ θύρασ τοῦ ναοῦ καὶ ἔσβεσαν τοὺσ λύχνουσ καὶ θυμίαμα οὐκ ἐθυμίασαν καὶ ὁλοκαυτώματα οὐ προσήνεγκαν ἐν τῷ ἁγίῳ Θεῷ Ἰσραήλ. καὶ ὠργίσθη ὀργῇ Κύριοσ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺσ εἰσ ἔκστασιν καὶ εἰσ ἀφανισμὸν καὶ εἰσ συρισμόν, ὡσ ὑμεῖσ ὁρᾶτε τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν. καὶ ἰδοὺ πεπλήγασιν οἱ πατέρεσ ὑμῶν ἐν μαχαίρᾳ, καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρεσ ὑμῶν καὶ αἱ γυναῖκεσ ὑμῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐν γῇ οὐκ αὐτῶν, ὃ καὶ νῦν ἐστιν. ἐπὶ τούτοισ νῦν ἐστιν ἐπὶ καρδίασ διαθέσθαι διαθήκην Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἀποστρέψει τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ ἀφ’ ἡμῶν. καὶ νῦν μὴ διαλίπητε, ὅτι ἐν ὑμῖν ᾑρέτικε Κύριοσ στῆναι ἐναντίον αὐτοῦ λειτουργεῖν καὶ εἶναι αὐτῷ λειτουργοῦντασ καὶ θυμιῶντασ. καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται, Μαὰθ ὁ τοῦ Ἀμασὶ καὶ Ἰωὴλ ὁ τοῦ Ἀζαρίου ἐκ τῶν υἱῶν Καὰθ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρὶ Κὶσ ὁ τοῦ Ἀβδὶ καὶ Ἀζαρίασ ὁ τοῦ Ἰαλλελήλ, καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Γεδσωνὶ Ἰωδαὰδ ὁ τοῦ Ζεμμὰθ καὶ Ἰωαδὰμ ὁ τοῦ Ἰωαχά, καὶ τῶν υἱῶν Ἐλισαφὰν Ζαμβρὶ καὶ Ἰεϊήλ, καὶ τῶν υἱῶν Ἀσὰφ Ζαχαρίασ καὶ Ματθανίασ, καὶ τῶν υἱῶν Αἰμὰν Ἰεϊὴλ καὶ Σεμεί̈, καὶ τῶν υἱῶν Ἰδιθοὺν Σαμαίασ καὶ Ὀζιήλ, καὶ συνήγαγον τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῶν καὶ ἡγνίσθησαν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέωσ διὰ προστάγματοσ Κυρίου καθαρίσαι τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ εἰσῆλθον οἱ ἱερεῖσ ἔσω εἰσ τὸν οἶκον Κυρίου ἁγνίσαι καὶ ἐξέβαλον πᾶσαν τὴν ἀκαθαρσίαν τὴν εὑρεθεῖσαν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου καὶ εἰσ τὴν αὐλὴν οἴκου Κυρίου, καὶ ἐδέξαντο οἱ Λευῖται ἐκβαλεῖν εἰσ τὸν χειμάρρουν Κέδρων ἔξω. καὶ ἤρξαντο τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ νουμηνίᾳ τοῦ πρώτου μηνὸσ ἁγνίσαι καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ τοῦ μηνὸσ εἰσῆλθαν εἰσ τὸν ναὸν Κυρίου καὶ ἥγνισαν τὸν οἶκον Κυρίου ἐν ἡμέραισ ὀκτὼ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου συνετέλεσαν. καὶ εἰσῆλθαν ἔσω πρὸσ Ἐζεκίαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν. ἡγνίσαμεν πάντα τὰ ἐν οἴκῳ Κυρίου, τὸ θυσιαστήριον τῆσ ὁλοκαυτώσεωσ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὴν τράπεζαν τῆσ προθέσεωσ καὶ τὰ σκεύη αὐτῆσ. καὶ πάντα τὰ σκεύη, ἃ ἐμίανεν ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀποστασίᾳ αὐτοῦ, ἡτοιμάκαμεν καὶ ἡγνίκαμεν, ἰδού ἐστιν ἐναντίον τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου. καὶ ὤρθρισεν Ἐζεκίασ ὁ βασιλεὺσ καὶ συνήγαγε τοὺσ ἄρχοντασ τῆσ πόλεωσ καὶ ἀνέβη εἰσ οἶκον Κυρίου καὶ ἀνήνεγκε μόσχουσ ἑπτά, κριοὺσ ἑπτά, ἀμνοὺσ ἑπτά, χιμάρουσ αἰγῶν ἑπτὰ περὶ ἁμαρτίασ, περὶ τῆσ βασιλείασ καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ Ἰσραὴλ καὶ εἶπε τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρὼν τοῖσ ἱερεῦσιν ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου. καὶ ἔθυσαν τοὺσ μόσχουσ, καὶ ἐδέξαντο οἱ ἱερεῖσ τὸ αἷμα καὶ προσέχεαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἔθυσαν τοὺσ κριούσ, καὶ προσέχεαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἔθυσαν τοὺσ ἀμνούσ, καὶ περιέχεον τὸ αἷμα τῷ θυσιαστηρίῳ. καὶ προσήγαγον τοὺσ χιμάρουσ τοὺσ περὶ ἁμαρτίασ ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ καὶ τῆσ ἐκκλησίασ, καὶ ἐπέθηκαν τὰσ χεῖρασ αὐτῶν ἐπ’ αὐτούσ, καὶ ἔθυσαν αὐτοὺσ οἱ ἱερεῖσ καί ἐξιλάσαντο τὸ αἷμα αὐτῶν πρὸσ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξιλάσαντο περὶ παντὸσ Ἰσραήλ, ὅτι εἶπεν ὁ βασιλεύσ, περὶ παντὸσ Ἰσραὴλ ἡ ὁλοκαύτωσισ καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίασ. καὶ ἔστησε τοὺσ Λευίτασ ἐν οἴκῳ Κυρίου ἐν κυμβάλοισ καί ἐν νάβλαισ καὶ ἐν κινύραισ κατὰ τὴν ἐντολὴν Δαυὶδ τοῦ βασιλέωσ καὶ Γὰδ τοῦ ὁρῶντοσ τῷ βασιλεῖ καὶ Νάθαν τοῦ προφήτου, ὅτι διὰ ἐντολῆσ Κυρίου τὸ πρόσταγμα ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν. καὶ ἔστησαν οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοισ Δαυὶδ καὶ οἱ ἱερεῖσ ταῖσ σάλπιγξι. καὶ εἶπεν Ἐζεκίασ ἀνενέγκαι τὴν ὁλοκαύτωσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀναφέρειν τὴν ὁλοκαύτωσιν ἤρξαντο ᾄδειν Κυρίῳ, καὶ σάλπιγγεσ πρὸσ τὰ ὄργανα Δαυὶδ βασιλέωσ Ἰσραήλ. καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία προσεκύνει, καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ ᾄδοντεσ, καὶ σάλπιγγεσ σαλπίζουσαι, ἕωσ οὗ συνετελέσθη ἡ ὁλοκαύτωσισ. καὶ ὡσ συνετέλεσαν ἀναφέροντεσ, ἔκαμψεν ὁ βασιλεὺσ καὶ πάντεσ οἱ εὑρεθέντεσ καὶ προσεκύνησαν. καὶ εἶπεν Ἐζεκίασ ὁ βασιλεὺσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ τοῖσ Λευίταισ ὑμνεῖν τὸν Κύριον ἐν λόγοισ Δαυὶδ καὶ Ἀσὰφ τοῦ προφήτου. καὶ ὕμνουν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἔπεσον καὶ προσεκύνησαν. καὶ ἀπεκρίθη Ἐζεκίασ καὶ εἶπε. νῦν ἐπληρώσατε τὰσ χεῖρασ ὑμῶν Κυρίῳ, προσαγάγετε καί φέρετε θυσίασ αἰνέσεωσ εἰσ οἶκον Κυρίου. καὶ ἀνήνεγκεν ἡ ἐκκλησία θυσίασ καὶ αἰνέσεισ εἰσ οἶκον Κυρίου καὶ πᾶσ πρόθυμοσ τῇ καρδίᾳ ὁλοκαυτώσεισ. καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸσ τῆσ ὁλοκαυτώσεωσ, ἧσ ἀνήνεγκεν ἡ ἐκκλησία, μόσχοι ἑβδομήκοντα, κριοὶ ἑκατόν, ἀμνοὶ διακόσιοι. εἰσ ὁλοκαύτωσιν Κυρίῳ πάντα ταῦτα. καὶ οἱ ἡγιασμένοι μόσχοι ἑξακόσιοι, πρόβατα τρισχίλια. ἀλλ’ ἢ οἱ ἱερεῖσ ἦσαν ὀλίγοι καὶ οὐκ ἠδύναντο ἐκδεῖραι τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ ἀντελάβοντο αὐτῶν οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται, ἕωσ οὗ συνετελέσθη τὸ ἔργον καὶ ἕωσ οὗ ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖσ, ὅτι οἱ Λευῖται προθύμωσ ἥγνισαν παρὰ τοὺσ ἱερεῖσ. καὶ ἡ ὁλοκαύτωσισ πολλὴ ἐν τοῖσ στέασι τῆσ τελειώσεωσ τοῦ σωτηρίου καὶ τῶν σπονδῶν τῆσ ὁλοκαυτώσεωσ. καὶ κατωρθώθη τὸ ἔργον ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ηὐφράνθη Ἐζεκίασ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ διὰ τὸ ἡτοιμακέναι τὸν Θεὸν τῷ λαῷ, ὅτι ἐξάπινα ἐγένετο ὁ λόγοσ. ΚΑΙ ἀπέστειλεν Ἐζεκίασ ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα καὶ ἐπιστολὰσ ἔγραψαν ἐπὶ τὸν Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ ἐλθεῖν εἰσ οἶκον Κυρίου εἰσ Ἱερουσαλὴμ ποιῆσαι τὸ φασὲκ τῷ Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραήλ.

καὶ ἐβουλεύσατο ὁ βασιλεὺσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία ἐν Ἱερουσαλὴμ ποιῆσαι τὸ φασὲκ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ. οὐ γὰρ ἠδυνάσθησαν ποιῆσαι αὐτὸ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι οἱ ἱερεῖσ οὐχ ἡγνίσθησαν ἱκανοί, καὶ ὁ λαὸσ οὐ συνήχθη εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγοσ ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐναντίον τῆσ ἐκκλησίασ. καὶ ἔστησαν λόγον διελθεῖν κήρυγμα ἐν παντὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ Βηρσαβεὲ ἕωσ Δάν, ἐλθόντασ ποιῆσαι τὸ φασὲκ Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ εἰσ Ἱερουσαλήμ, ὅτι πλῆθοσ οὐκ ἐποίησε κατά τὴν γραφήν. καὶ ἐπορεύθησαν οἱ τρέχοντεσ σὺν ταῖσ ἐπιστολαῖσ παρὰ τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν ἀρχόντων εἰσ πάντα Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδαν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέωσ λέγοντεσ. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπιστρέψατε πρὸσ Κύριον Θεὸν Ἁβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐπιστρέψει τοὺσ ἀνασεσωσμένουσ τοὺσ καταλειφθέντασ ἀπὸ χειρὸσ βασιλέωσ Ἀσσούρ. καὶ μὴ γίνεσθε καθὼσ οἱ πατέρεσ ὑμῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν, οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ πατέρων αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ εἰσ ἐρήμωσιν, καθὼσ ὑμεῖσ ὁρᾶτε. καὶ νῦν μὴ σκληρύνητε τὰσ καρδίασ ὑμῶν ὡσ οἱ πατέρεσ ὑμῶν. δότε δόξαν Κυρίῳ τῷ Θεῷ καὶ εἰσέλθετε εἰσ τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, ὃ ἡγίασεν εἰσ τὸν αἰῶνα, καὶ δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν, καὶ ἀποστρέψει ἀφ’ ὑμῶν θυμὸν ὀργῆσ. ὅτι ἐν τῷ ἐπιστρέφειν ὑμᾶσ πρὸσ Κύριον οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἔσονται ἐν οἰκτιρμοῖσ ἔναντι πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούσ, καὶ ἀποστρέψει εἰσ τὴν γῆν ταύτην, ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν, καὶ οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ’ ὑμῶν, ἐάν ἐπιστρέψωμεν πρὸσ αὐτόν. καὶ ἦσαν οἱ τρέχοντεσ διαπορευόμενοι πόλιν ἐκ πόλεωσ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ καὶ ἕωσ Ζαβουλών, καὶ ἐγένοντο ὡσ καταγελῶντεσ αὐτῶν καὶ καταμωκώμενοι. ἀλλὰ ἄνθρωποι Ἀσὴρ καὶ ἀπὸ Μανασσῆ καὶ ἀπὸ Ζαβουλὼν ἐνετράπησαν καὶ ἦλθον εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ εἰσ Ἰούδα. καὶ ἐγένετο χεὶρ Κυρίου δοῦναι αὐτοῖσ καρδίαν μίαν ἐλθεῖν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὰ προστάγματα τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν ἀρχόντων ἐν λόγῳ Κυρίου, καὶ συνήχθησαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ λαὸσ πολὺσ τοῦ ποιῆσαι τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα. καὶ ἀνέστησαν καὶ καθεῖλαν τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ πάντα, ἐν οἷσ ἐθυμίων τοῖσ ψευδέσι, κατέσπασαν καὶ ἔρριψαν εἰσ τὸν χειμάρρουν Κέδρων. καὶ ἔθυσαν τὸ φασὲκ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸσ τοῦ δευτέρου. καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται ἐνετράπησαν καὶ ἡγνίσθησαν καὶ εἰσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔστησαν ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν, κατὰ τὴν ἐντολὴν Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἱερεῖσ ἐδέχοντο τὰ αἵματα ἐκ χειρὸσ τῶν Λευιτῶν. ὅτι πλῆθοσ τῆσ ἐκκλησίασ οὐχ ἡγνίσθη, καὶ οἱ Λευῖται ἦσαν τοῦ θύειν τὸ φασὲκ παντὶ τῷ μὴ δυναμένῳ ἁγνισθῆναι τῷ Κυρίῳ. ὅτι τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ἀπὸ Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ καὶ Ἰσσάχαρ καὶ Ζαβουλὼν οὐχ ἡγνίσθησαν, ἀλλ’ ἔφαγον τὸ φασὲκ παρὰ τὴν γραφήν. καὶ προσηύξατο Ἐζεκίασ περὶ αὐτῶν λέγων. Κύριοσ ἀγαθὸσ ἐξιλασάσθω ὑπὲρ πάσησ καρδίασ κατευθυνούσησ ἐκζητῆσαι Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁγνείαν τῶν ἁγίων. καὶ ἐπήκουσε Κύριοσ τῷ Ἐζεκίᾳ καὶ ἰάσατο τὸν λαόν. καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντεσ ἐν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρασ ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ καὶ καθυμνοῦντεσ τῷ Κυρίῳ ἡμέραν καθ’ ἡμέραν καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοισ τῷ Κυρίῳ. καὶ ἐλάλησεν Ἐζεκίασ ἐπὶ πᾶσαν καρδίαν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν συνιόντων σύνεσιν ἀγαθὴν τῷ Κυρίῳ. καὶ συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρασ θύοντεσ θυσίαν σωτηρίου καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ Κυρίῳ Θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν. καὶ ἐβουλεύσατο ἡ ἐκκλησία ἅμα ποιῆσαι ἑπτὰ ἡμέρασ ἄλλασ. καὶ ἐποίησαν ἑπτὰ ἡμέρασ ἐν εὐφροσύνῃ. ὅτι Ἐζεκίασ ἀπήρξατο τῷ Ἰούδᾳ τῇ ἐκκλησίᾳ χιλίουσ μόσχουσ καὶ ἑπτακισχίλια πρόβατα, καὶ οἱ ἄρχοντεσ ἀπήρξαντο τῷ λαῷ μόσχουσ χιλίουσ καὶ πρόβατα δέκα χιλιάδασ, καὶ τὰ ἅγια τῶν ἱερέων εἰσ πλῆθοσ. καὶ ηὐφράνθη πᾶσα ἡ ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ἰούδα καὶ οἱ εὑρεθέντεσ ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ προσήλυτοι οἱ ἐλθόντεσ ἀπὸ γῆσ Ἰσραὴλ καὶ οἱ κατοικοῦντεσ Ἰούδα. καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη ἐν Ἱερουσαλήμ. ἀπὸ ἡμερῶν Σαλωμὼν υἱοῦ Δαυὶδ βασιλέωσ Ἰσραὴλ οὐκ ἐγένετο τοιαύτη ἑορτὴ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἀνέστησαν οἱ ἱερεῖσ οἱ Λευῖται καὶ εὐλόγησαν τὸν λαόν. καὶ ἐπηκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν, καὶ ἦλθεν ἡ προσευχὴ αὐτῶν εἰσ τὸ κατοικητήριον τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰσ τὸν οὐρανόν. ΚΑΙ ὡσ συνετελέσθη πάντα ταῦτα, ἐξῆλθε πᾶσ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντεσ ἐν πόλεσιν Ἰούδα καὶ συνέτριψαν τὰσ στήλασ καὶ ἔκοψαν τά ἄλση καὶ κατέσπασαν τὰ ὑψηλὰ καὶ τοὺσ βωμοὺσ ἀπὸ πάσησ τῆσ Ἰουδαίασ καὶ Βενιαμίν, καὶ ἐξ Ἐφραὶμ καὶ ἀπὸ Μανασσῆ ἕωσ εἰσ τέλοσ, καὶ ἐπέστρεψαν πᾶσ Ἰσραὴλ ἕκαστοσ εἰσ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ εἰσ τὰσ πόλεισ αὐτῶν.

καὶ ἔταξεν Ἐζεκίασ τὰσ ἐφημερίασ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τὰσ ἐφημερίασ ἑκάστου κατὰ τὴν ἑαυτοῦ λειτουργίαν τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ Λευίταισ εἰσ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰσ τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου καὶ αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ λειτουργεῖν ἐν ταῖσ πύλαισ ἐν ταῖσ αὐλαῖσ οἴκου Κυρίου. καὶ μερὶσ τοῦ βασιλέωσ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ εἰσ τὰσ ὁλοκαυτώσεισ τὴν πρωϊνὴν καὶ τὴν δειλινὴν καὶ ὁλοκαυτώσεισ εἰσ τὰ σάββατα καὶ εἰσ τὰσ νουμηνίασ καὶ εἰσ τὰσ ἑορτὰσ τὰσ γεγραμμένασ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου. καὶ εἶπαν τῷ λαῷ τοῖσ κατοικοῦσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ δοῦναι τὴν μερίδα τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ὅπωσ κατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴκου Κυρίου. καὶ ὡσ προσέταξε τὸν λόγον, ἐπλεόνασεν Ἰσραὴλ ἀπαρχὴν σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτοσ καὶ πᾶν γέννημα ἀγροῦ, καὶ ἐπιδέκατα πάντα εἰσ πλῆθοσ ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα. καὶ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν ἐπιδέκατα μόσχων καὶ προβάτων καὶ ἐπιδέκατα αἰγῶν καὶ ἡγίασαν τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν καὶ εἰσήνεγκαν καὶ ἔθηκαν σωροὺσ σωρούσ. ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἤρξαντο οἱ σωροὶ θεμελιοῦσθαι, καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ συνετελέσθησαν. καὶ ἦλθεν Ἐζεκίασ καὶ οἱ ἄρχοντεσ καὶ εἶδον τοὺσ σωροὺσ καὶ ηὐλόγησαν τὸν Κύριον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἐπυνθάνετο Ἐζεκίασ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ὑπὲρ τῶν σωρῶν, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ἀζαρίασ ὁ ἱερεὺσ ὁ ἄρχων εἰσ οἶκον Σαδὼκ καὶ εἶπεν. ἐξ οὗ ἦρκται ἡ ἀπαρχὴ φέρεσθαι εἰσ οἶκον Κυρίου, ἐφάγομεν καὶ ἐπίομεν καὶ κατελίπομεν ἕωσ εἰσ πλῆθοσ, ὅτι Κύριοσ ηὐλόγησε τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ κατελίπομεν ἐπὶ τὸ πλῆθοσ τοῦτο. καὶ εἶπεν Ἐζεκίασ ἔτι ἑτοιμάσαι παστοφόρια εἰσ οἶκον Κυρίου, καὶ ἡτοίμασαν. καὶ ἤνεγκαν ἐκεῖ τὰσ ἀπαρχὰσ καὶ τὰ ἐπιδέκατα ἐν πίστει, καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἐπιστάτησ Χωνενίασ ὁ Λευίτησ, καὶ Σεμεί̈ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ διαδεχόμενοσ, καὶ Ἰεϊὴλ καὶ Ὀζαζίασ καὶ Ναὲθ καὶ Ἀσαὴλ καὶ Ἱεριμὼθ καὶ Ἰωζαβὰδ καὶ Ἐλιὴλ καὶ Σαμαχία καὶ Μαὰθ καὶ Βαναί̈ασ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθεσταμένοι διὰ Χωνενίου καὶ Σεμεί̈ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καθὼσ προσέταξεν Ἐζεκίασ ὁ βασιλεὺσ καὶ Ἀζαρίασ ὁ ἡγούμενοσ οἴκου Κυρίου. καὶ Κωρὴ ὁ τοῦ Ἰεμνὰ ὁ Λευίτησ ὁ πυλωρὸσ κατὰ ἀνατολὰσ ἐπὶ τῶν δομάτων δοῦναι τὰσ ἀπαρχὰσ Κυρίου καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων διὰ χειρὸσ Ὀδὸμ καὶ Βενιαμὶν καὶ Ἰησοῦσ καὶ Σεμεί̈ καὶ Ἀμαρίασ, καὶ Σεχονίασ διὰ χειρὸσ τῶν ἱερέων ἐν πίστει δοῦναι τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν κατὰ τὰσ ἐφημερίασ, κατὰ τὸν μέγαν καὶ τὸν μικρόν, ἐκτὸσ τῆσ ἐπιγονῆσ τῶν ἀρσενικῶν ἀπὸ τριετοῦσ καὶ ἐπάνω, παντὶ τῷ εἰσπορευομένῳ εἰσ οἶκον Κυρίου, εἰσ λόγον ἡμερῶν εἰσ ἡμέραν, εἰσ λειτουργίαν ἐφημερίαισ διατάξεωσ αὐτῶν. οὗτοσ ὁ καταλοχισμὸσ τῶν ἱερέων κατ’ οἴκουσ πατριῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖσ ἐφημερίαισ αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω ἐν διατάξει, ἐν καταλοχίαισ, ἐν πάσῃ ἐπιγονῇ υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων αὐτῶν εἰσ πᾶν πλῆθοσ, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἅγιον τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρὼν τοῖσ ἱερατεύουσι, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἄνδρεσ, οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι, δοῦναι μερίδα παντὶ ἀρσενικῷ ἐν τοῖσ ἱερεῦσι καὶ παντὶ καταριθμουμένῳ ἐν τοῖσ Λευίταισ. καὶ ἐποίησεν οὕτωσ Ἐζεκίασ ἐν παντὶ Ἰούδᾳ καὶ ἐποίησε τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲσ ἐναντίον τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ. καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ, ᾧ ἤρξατο ἐν ἐργασίᾳ ἐν οἴκῳ Κυρίου, καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖσ προστάγμασιν ἐξεζήτησε τὸν Θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλησ ψυχῆσ αὐτοῦ καὶ ἐποίησε καὶ εὐωδώθη. ΚΑΙ μετὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ τὴν ἀλήθειαν ταύτην ἦλθε Σενναχηρὶμ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ἰούδαν καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὰσ πόλεισ τὰσ τειχήρεισ καὶ εἶπε προκαταλαβέσθαι αὐτάσ.

καὶ εἶδεν Ἐζεκίασ ὅτι ἥκει Σενναχηρὶμ καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τῶν πρεσβυτέρων αὐτοῦ καὶ τῶν δυνατῶν ἐμφράξαι τὰ ὕδατα τῶν πηγῶν, ἃ ἦν ἔξω τῆσ πόλεωσ, καὶ συνεπίσχυσαν αὐτῷ. καὶ συνήγαγε λαὸν πολὺν καὶ ἐνέφραξε τὰ ὕδατα τῶν πηγῶν καὶ τὸν ποταμὸν τὸν διορίζοντα διὰ τῆσ πόλεωσ λέγων. μὴ ἔλθῃ βασιλεὺσ Ἀσσοὺρ καὶ εὕρῃ ὕδωρ πολὺ καὶ κατισχύσῃ. καὶ κατίσχυσεν Ἐζεκίασ καὶ ᾠκοδόμησε πᾶν τὸ τεῖχοσ τὸ κατεσκαμμένον καὶ πύργουσ καὶ ἔξω προτείχισμα ἄλλο καὶ κατίσχυσε τὸ ἀνάλημμα τῆσ πόλεωσ Δαυὶδ καὶ κατεσκεύασεν ὅπλα πολλά. καὶ ἔθετο ἄρχοντασ τοῦ πολέμου ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ συνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν ἐπὶ τὴν πλατεῖαν τῆσ πύλησ τῆσ φάραγγοσ, καὶ ἐλάλησεν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν λέγων. ἰσχύσατε καὶ ἀνδρίζεσθε καὶ μὴ φοβηθῆτε, μηδὲ πτοηθῆτε ἀπὸ προσώπου βασιλέωσ Ἀσσοὺρ καὶ ἀπὸ προσώπου παντὸσ τοῦ ἔθνουσ τοῦ μετ’ αὐτοῦ, ὅτι μεθ’ ἡμῶν πλείονεσ ἢ μετ’ αὐτοῦ. μετ’ αὐτοῦ βραχίονεσ σάρκινοι, μεθ’ ἡμῶν δὲ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν τοῦ σῴζειν καὶ τοῦ πολεμεῖν τὸν πόλεμον ἡμῶν. καὶ κατεθάρσησεν ὁ λαὸσ ἐπὶ τοῖσ λόγοισ Ἐζεκίου βασιλέωσ Ἰούδα. καὶ μετὰ ταῦτα ἀπέστειλε Σενναχηρὶμ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων τοὺσ παῖδασ ἑαυτοῦ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸσ ἐπὶ Λαχὶσ καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Ἐζεκίαν βασιλέα Ἰούδα καὶ πρὸσ πάντα Ἰούδα τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ λέγων. οὕτωσ λέγει Σενναχηρὶμ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων. ἐπὶ τί ὑμεῖσ πεποίθατε καὶ καθήσεσθε ἐν τῇ περιοχῇ ἐν Ἱερουσαλήμ̣ οὐχὶ Ἐζεκίασ ἀπατᾷ ὑμᾶσ τοῦ παραδοῦναι ὑμᾶσ εἰσ θάνατον καὶ εἰσ λιμὸν καὶ εἰσ δίψαν λέγων. Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν σώσει ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ βασιλέωσ Ἀσσούρ̣ οὐχ οὗτόσ ἐστιν Ἐζεκίασ, ὃσ περιεῖλε τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ εἶπε τῷ Ἰούδᾳ καὶ τοῖσ κατοικοῦσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ λέγων. κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε καὶ ἐπ’ αὐτῷ θυμιάσατε̣ οὐ γνώσεσθε ὅ,τι ἐποίησα ἐγὼ καὶ οἱ πατέρεσ μου πᾶσι τοῖσ λαοῖσ τῶν χωρῶν̣ μὴ δυνάμενοι ἠδύναντο θεοὶ τῶν ἐθνῶν πάσησ τῆσ γῆσ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτῶν ἐκ χειρόσ μου̣ τίσ ἐν πᾶσι τοῖσ θεοῖσ τῶν ἐθνῶν τούτων, οὓσ ἐξωλόθρευσαν οἱ πατέρεσ μου̣ μὴ ἐδύναντο σῶσαι τὸν λαὸν αὐτῶν ἐκ χειρόσ μου, ὅτι δυνήσεται ὁ Θεὸσ ὑμῶν σῶσαι ὑμᾶσ ἐκ χειρόσ μου̣ νῦν οὖν μὴ ἀπατάτω ὑμᾶσ Ἐζεκίασ καὶ μὴ πεποιθέναι ὑμᾶσ ποιείτω κατὰ ταῦτα, καὶ μὴ πιστεύετε αὐτῷ. ὅτι οὐ μὴ δύνηται ὁ Θεὸσ παντὸσ ἔθνουσ καὶ βασιλείασ τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρόσ μου καὶ ἐκ χειρὸσ πατέρων μου, ὅτι ὁ Θεὸσ ὑμῶν οὐ μὴ σώσει ὑμᾶσ ἐκ χειρόσ μου. καὶ ἔτι ἐλάλησαν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Κύριον Θεὸν καὶ ἐπὶ Ἐζεκίαν παῖδα αὐτοῦ. καὶ βιβλίον ἔγραψεν ὀνειδίζειν τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραὴλ καὶ εἶπε περὶ αὐτοῦ λέγων. ὡσ οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ οὐκ ἐξείλαντο λαοὺσ αὐτῶν ἐκ χειροσ μου, οὕτωσ οὐ μὴ ἐξέληται ὁ Θεὸσ Ἐζεκίου λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρόσ μου, καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ Ἰουδαϊστὶ ἐπὶ τὸν λαὸν Ἱερουσαλὴμ τὸν ἐπὶ τοῦ τείχουσ, τοῦ φοβῆσαι αὐτοὺσ καὶ κατασπάσαι, ὅπωσ προκαταλάβωνται τὴν πόλιν. καὶ ἐλάλησεν ἐπὶ Θεὸν Ἱερουσαλήμ, ὡσ καὶ ἐπὶ θεοὺσ λαῶν τῆσ γῆσ, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. καὶ προσηύξατο Ἐζεκίασ ὁ βασιλεὺσ καὶ Ἡσαί̈ασ υἱὸσ Ἀμὼσ ὁ προφήτησ περὶ τούτων καὶ ἐβόησαν εἰσ τὸν οὐρανόν. καὶ ἀπέστειλε Κύριοσ ἄγγελον, καὶ ἐξέτριψε πάντα δυνατὸν πολεμιστὴν καὶ ἄρχοντα καὶ στρατηγὸν ἐν τῇπαρεμβολῇ βασιλέωσ Ἀσσούρ, καὶ ἀπέστρεψε μετὰ αἰσχύνησ προσώπου εἰσ τὴν γῆν ἑαυτοῦ. καὶ ἦλθεν εἰσ οἶκον Θεοῦ αὐτοῦ, καὶ τῶν ἐξελθόντων ἐκ κοιλίασ αὐτοῦ κατέβαλον αὐτὸν ἐν ρομφαίᾳ. καὶ ἔσωσε Κύριοσ τὸν Ἐζεκίαν καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐκ χειρὸσ Σενναχηρὶμ βασιλέωσ Ἀσσοὺρ καὶ ἐκ χειρὸσ πάντων καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺσ κυκλόθεν. καὶ πολλοὶ ἔφερον δῶρα τῷ Κυρίῳ εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ δόματα τῷ Ἐζεκίᾳ βασιλεῖ Ἰούδα, καὶ ὑπερήρθη κατ’ ὀφθαλμοὺσ πάντων τῶν ἐθνῶν μετὰ ταῦτα. Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἠρρώστησεν Ἐζεκίασ ἕωσ θανάτου. καὶ προσηύξατο πρὸσ Κύριον, καὶ ἐπήκουσεν αὐτῷ, καὶ σημεῖον ἔδωκεν αὐτῷ. καὶ οὐ κατὰ τὸ ἀνταπόδομα, ὃ ἔδωκεν αὐτῷ ἀνταπέδωκεν Ἐζεκίασ, ἀλλὰ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν ὀργὴ καὶ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐταπεινώθη Ἐζεκίασ ἀπὸ τοῦ ὕψουσ τῆσ καρδίασ αὐτοῦ αὐτὸσ καὶ οἱ κατοικοῦντεσ Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτοὺσ ὀργὴ Κυρίου ἐν ταῖσ ἡμέραισ Ἐζεκίου. καὶ ἐγένετο τῷ Ἐζεκίᾳ πλοῦτοσ καὶ δόξα πολλὴ σφόδρα, καὶ θησαυροὺσ ἐποίησεν αὐτῷ ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ τοῦ λίθου τοῦ τιμίου καὶ εἰσ τὰ ἀρώματα καὶ ὁπλοθήκασ καὶ εἰσ σκεύη ἐπιθυμητὰ καὶ πόλεισ εἰσ τὰ γεννήματα τοῦ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ κώμασ καὶ φάτνασ παντὸσ κτήνουσ καὶ μάνδρασ εἰσ τὰ ποίμνια καὶ πόλεισ, ἃσ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ, καὶ ἀποσκευὴν προβάτων καὶ βοῶν εἰσ πλῆθοσ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ Κύριοσ ἀποσκευὴν πολλὴν σφόδρα. αὐτὸσ Ἐζεκίασ ἐνέφραξε τὴν ἔξοδον τοῦ ὕδατοσ Γιὼν τὸ ἄνω καὶ κατηύθυνεν αὐτὰ κάτω πρὸσ λίβα τῆσ πόλεωσ Δαυίδ. καὶ εὐωδώθη Ἐζεκίασ ἐν πᾶσι τοῖσ ἔργοισ αὐτοῦ. καὶ οὕτωσ τοῖσ πρεσβευταῖσ τῶν ἀρχόντων ἀπὸ Βαβυλῶνοσ τοῖσ ἀποσταλεῖσι πρὸσ αὐτὸν πυθέσθαι παρ’ αὐτοῦ τό τέρασ, ὃ ἐγένετο ἐπὶ τῆσ γῆσ, ἐγκατέλιπεν αὐτὸν Κύριοσ τοῦ πειράσαι αὐτόν, εἰδέναι τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἐζεκίου καὶ τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ ἰδοὺ γέγραπται ἐν τῇ προφητείᾳ Ἡσαί̈ου υἱοῦ Ἀμὼσ τοῦ προφήτου καὶ ἐπὶ βιβλίου βασιλέων Ἰούδα καὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐκοιμήθη Ἐζεκίασ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ἀναβάσει τάφων υἱῶν Δαυίδ, καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἔδωκαν αὐτῷ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ πᾶσ Ἰούδα καὶ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐβασίλευσε Μανασσῆσ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΩΝ δεκαδύο ἐτῶν Μανασσῆσ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ πεντηκονταπέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ.

καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν, οὓσ ἐξωλόθρευσε Κύριοσ ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἐπέστρεψε καὶ ᾠκοδόμησε τὰ ὑψηλά, ἃ κατέσπασεν Ἐζεκίασ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἔστησε στήλασ τοῖσ Βααλὶμ καὶ ἐποίησεν ἄλση καὶ προσεκύνησε πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖσ. καὶ ᾠκοδόμησε θυσιαστήρια ἐν οἴκῳ Κυρίου, οὗ εἶπε Κύριοσ. ἐν Ἱερουσαλὴμ ἔσται τὸ ὄνομά μου εἰσ τὸν αἰῶνα. καὶ ᾠκοδόμησε θυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖσ δυσὶν αὐλαῖσ οἴκου Κυρίου. καὶ αὐτὸσ διήγαγε τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρὶ ἐν Γεβενεννὸμ καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐφαρμακεύετο καὶ ἐποίησεν ἐγγαστριμύθουσ καὶ ἐπᾳοιδούσ. καὶ ἐπλήθυνε τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτόν. καὶ ἔθηκε τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν, εἰκόνα ἣν ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ Θεοῦ, οὗ εἶπε Θεὸσ πρὸσ Δαυὶδ καὶ πρὸσ Σαλωμὼν υἱὸν αὐτοῦ. ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ Ἱερουσαλήμ, ἣν ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν φυλῶν Ἰσραήλ, θήσω τὸ ὄνομά μου εἰσ τὸν αἰῶνα. καὶ οὐ προσθήσω σαλεῦσαι τὸν πόδα Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆσ γῆσ, ἧσ ἔδωκα τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, πλὴν ἐὰν φυλάσσωνται τοῦ ποιῆσαι πάντα, ἃ ἐνετειλάμην αὐτοῖσ, κατὰ πάντα τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα ἐν χειρὶ Μωϋσῆ. καὶ ἐπλάνησε Μανασσῆσ τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν Ἱερουσαλὴμ τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη, ἃ ἐξῇρε Κύριοσ ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἐλάλησε Κύριοσ ἐπὶ Μανασσῆ καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπήκουσαν. καὶ ἤγαγε Κύριοσ ἐπ’ αὐτοὺσ τοὺσ ἄρχοντασ τῆσ δυνάμεωσ τοῦ βασιλέωσ Ἀσσούρ, καὶ κατέλαβον τὸν Μανασσῆ ἐν δεσμοῖσ καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαισ καὶ ἤγαγον εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ὡσ ἐθλίβη, ἐζήτησε τὸ πρόσωπον Θεοῦ τοῦ Κυρίου αὐτοῦ καὶ ἐταπεινώθη σφόδρα ἀπὸ προσώπου Θεοῦ πατέρων αὐτοῦ. καὶ προσηύξατο πρὸσ αὐτόν, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ. καὶ ἐπήκουσε τῆσ βοῆσ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. καὶ ἔγνω Μανασσῆσ, ὅτι Κύριοσ αὐτόσ ἐστι Θεόσ. καὶ μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησε τεῖχοσ ἔξω τῆσ πόλεωσ Δαυὶδ ἀπὸ λιβὸσ κατὰ Γιὼν ἐν τῷ χειμάρρῳ καὶ κατὰ τὴν εἴσοδον τὴν διὰ τῆσ πύλησ τῆσ ἰχθυϊκῆσ ἐκπορευομένων τὴν πύλην τὴν κυκλόθεν καὶ εἰσ Ὀφλὰ καὶ ὕψωσε σφόδρα. καὶ κατέστησεν ἄρχοντασ τῆσ δυνάμεωσ ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσι ταῖσ τειχήρεσιν ἐν Ἰούδᾳ καὶ περιεῖλε τοὺσ θεοὺσ τοὺσ ἀλλοτρίουσ καὶ τὸ γλυπτὸν ἐξ οἴκου Κυρίου καὶ πάντα τὰ θυσιαστήρια, ἃ ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει οἴκου Κυρίου καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔξωθεν τῆσ πόλεωσ. καὶ κατώρθωσε τὸ θυσιαστήριον Κυρίου καὶ ἐθυσίασεν ἐπ’ αὐτὸ θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεωσ καὶ εἶπε τῷ Ἰούδᾳ τοῦ δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραήλ. πλὴν ἔτι ὁ λαὸσ ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ἐθυσίαζε, πλὴν Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτῶν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μανασσῆ καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ ἡ πρὸσ τὸν Θεὸν καὶ λόγοι τῶν ὁρώντων τῶν λαλούντων πρὸσ αὐτὸν ἐπ’ ὀνόματι Θεοῦ Ἰσραὴλ ἰδοὺ ἐπὶ λόγων προσευχῆσ αὐτοῦ, ὡσ καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ καὶ ἀποστάσεισ αὐτοῦ καὶ οἱ τόποι, ἐφ’ οἷσ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖσ τὰ ὑψηλὰ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ ἄλση καὶ γλυπτά, πρὸ τοῦ ἐπιστρέψαι, ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ὁρώντων. καὶ ἐκοιμήθη Μανασσῆσ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν παραδείσῳ οἴκου αὐτοῦ. καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ἀμὼν υἱὸσ αὐτοῦ. Ὢν ἐτῶν εἴκοσι καὶ δύο Ἀμὼν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, ὡσ ἐποίησε Μανασσῆσ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖσ εἰδώλοισ, οἷσ ἐποίησε Μανασσῆσ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἔθυεν Ἀμὼν καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖσ. καὶ οὐκ ἐταπεινώθη ἐναντίον Κυρίου, ὡσ ἐταπεινώθη Μανασσῆσ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ὅτι υἱὸσ αὐτοῦ Ἀμὼν ἐπλήθυνε πλημμέλειαν. καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ ἐπάταξεν ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ τοὺσ ἐπιθεμένουσ ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀμών, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ τὸν Ἰωσίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ΩΝ ὀκτὼ ἐτῶν Ἰωσίασ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τριάκοντα καὶ ἓν ἔτοσ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ.

καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐναντίον Κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδοῖσ Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξέκλινε δεξιὰ καὶ ἀριστερά. καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ ‐καὶ αὐτὸσ ἔτι παιδάριον‐ ἤρξατο τοῦ ζητῆσαι Κύριον τὸν Θεὸν Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ ἤρξατο τοῦ καθαρίσαι τὸν Ἰούδαν καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν καὶ τῶν ἄλσεων καὶ ἀπὸ τῶν περιβωμίων καὶ ἀπὸ τῶν χωνευτῶν. καὶ κατέσπασε τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ θυσιαστήρια τῶν Βααλὶμ καὶ τὰ ὑψηλὰ τὰ ἐπ’ αὐτῶν καὶ ἔκοψε τὰ ἄλση καὶ τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χωνευτὰ συνέτριψε καὶ ἐλέπτυνε καὶ ἔρριψεν ἐπὶ πρόσωπον τῶν μνημάτων τῶν θυσιαζόντων αὐτοῖς καὶ ὀστᾶ ἱερέων κατέκαυσεν ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια. καὶ ἐκαθάρισε τὸν Ἰούδαν καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐν πόλεσι Μανασσῆ καὶ Ἐφραὶμ καὶ Συμεὼν καὶ Νεφθαλὶ καὶ τοῖσ τόποισ αὐτῶν κύκλῳ καὶ κατέσπασε τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ ἄλση, καὶ εἴδωλα κατέκοψε λεπτὰ καὶ πάντα τὰ ὑψηλὰ ἔκοψεν ἀπὸ πάσησ τῆσ γῆσ Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστρεψεν εἰσ Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ τοῦ καθαρίσαι τὴν γῆν καὶ τὸν οἶκον ἀπέστειλε τὸν Σαφὰν υἱὸν Ἐσελία καὶ τὸν Μαασὰ ἄρχοντα τῆσ πόλεωσ καὶ τὸν Ἰουὰχ υἱὸν Ἰωάχαζ τὸν ὑπομνηματογράφον αὐτοῦ κραταιῶσαι τὸν οἶκον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ. καὶ ἦλθον πρὸσ Χελκίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ εἰσενεχθὲν εἰσ οἶκον Θεοῦ, ὃ συνήγαγον οἱ Λευῖται φυλάσσοντεσ τὴν πύλην ἐκ χειρὸσ Μανασσῆ καὶ Ἐφραὶμ καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ ἀπὸ παντὸσ καταλοίπου ἐν Ἰσραὴλ καὶ υἱῶν Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν καὶ οἰκούντων ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα οἱ καθεσταμένοι ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ποιοῦσι τὰ ἔργα, οἳ ἐποίουν ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐπισκευάσαι καὶ κατισχῦσαι τὸν οἶκον. καὶ ἔδωκαν τοῖσ τέκτοσι καὶ τοῖσ οἰκοδόμοισ ἀγοράσαι λίθουσ τετραπέδουσ καὶ ξύλα εἰσ δοκοὺσ στεγάσαι τοὺσ οἴκουσ, οὓσ ἐξωλόθρευσαν βασιλεῖσ Ἰούδα. καὶ οἱ ἄνδρεσ ἐν πίστει ἐπὶ τῶν ἔργων, καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἐπίσκοποι Ἰὲθ καὶ Ἀβδίασ οἱ Λευῖται ἐξ υἱῶν Μεραρὶ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Μοσολλὰμ ἐκ τῶν υἱῶν Καὰθ ἐπισκοπεῖν καὶ πᾶσ Λευίτησ καὶ πᾶσ συνιὼν ἐν ὀργάνοισ ᾠδῶν. καὶ ἐπὶ τῶν νωτοφόρων καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ποιούντων τὰ ἔργα ἐργασία καὶ ἐργασία, καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν γραμματεῖσ καὶ κριταὶ καὶ πυλωροί. καὶ ἐν τῷ ἐκφέρειν αὐτοὺσ τὸ ἀργύριον τὸ εἰσοδιασθὲν εἰσ οἶκον Κυρίου εὗρε Χελκίασ ὁ ἱερεὺσ βιβλίον νόμου Κυρίου διὰ χειρὸσ Μωυσῆ. καὶ ἀπεκρίθη Χελκίασ καὶ εἶπε πρὸσ Σαφὰν τὸν γραμματέα. βιβλίον νόμου εὗρον ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔδωκε Χελκίασ τὸ βιβλίον τῷ Σαφάν. καὶ εἰσήνεγκε Σαφὰν τὸ βιβλίον πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ ἀπέδωκεν ἔτι τῷ βασιλεῖ λόγον. πᾶν τὸ δοθὲν ἀργύριον ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν ποιούντων τὸ ἔργον, καὶ ἐχώνευσαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἔδωκαν ἐπὶ χεῖρα τῶν ἐπισκόπων καὶ ἐπὶ χεῖρα τῶν ποιούντων τὴν ἐργασίαν. καὶ ἀπήγγειλε Σαφὰν ὁ γραμματεὺσ τῷ βασιλεῖ λόγον λέγων. βιβλίον δέδωκέ μοι Χελκίασ ὁ ἱερεύσ. καὶ ἀνέγνω αὐτὸ Σαφὰν ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου, καὶ διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἐνετείλατο βασιλεὺσ τῷ Χελκίᾳ καὶ τῷ Ἀχικὰμ υἱῷ Σαφὰν καὶ τῷ Ἀβδὼν υἱῷ Μιχαία καὶ τῷ Σαφὰν τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ Ἀσαί̈ᾳ παιδὶ τοῦ βασιλέωσ λέγων. πορεύθητε ζητήσατε τὸν Κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸσ τοῦ καταλειφθέντοσ ἐν Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδᾳ περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντοσ, ὅτι μέγασ ὁ θυμὸσ Κυρίου ἐκκέκαυται ἐν ἡμῖν, διότι οὐκ εἰσήκουσαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν τῶν λόγων Κυρίου τοῦ ποιῆσαι κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. καὶ ἐπορεύθη Χελκίασ καὶ οἷσ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ Ὄλδαν τὴν προφῆτιν γυναῖκα Σελλὴμ υἱοῦ Θεκωὲ υἱοῦ Ἀρὰσ φυλάσσουσαν τὰσ ἐντολάσ ‐καὶ αὕτη κατῴκει ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν μασαναί‐ καὶ ἐλάλησαν αὐτῇ κατὰ ταῦτα. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. οὕτωσ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. εἴπατε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀποστείλαντι ὑμᾶσ πρόσ με. οὕτω λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον κακά, τοὺσ πάντασ λόγουσ τοὺσ γεγραμμένουσ ἐν τῷ βιβλίῳ τῷ ἀνεγνωσμένῳ ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ Ἰούδα, ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίασαν θεοῖσ ἀλλοτρίοισ, ἵνα παροργίσωσί με ἐν πᾶσι τοῖσ ἔργοισ τῶν χειρῶν αὐτῶν. καὶ ἐξεκαύθη ὁ θυμόσ μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται. καὶ ἐπὶ βασιλέα Ἰούδα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶσ τοῦ ζητῆσαι τὸν Κύριον οὕτωσ ἐρεῖτε αὐτῷ. οὕτω λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἤκουσασ, καὶ ἐνετράπη ἡ καρδία σου καὶ ἐταπεινώθησ ἀπὸ προσώπου μου ἐν τῷ ἀκοῦσαί σε τοὺσ λόγουσ μου ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ αὐτὸν καὶ ἐταπεινώθησ ἐναντίον μου καὶ διέρρηξασ τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσασ κατεναντίον μου, καὶ ἐγὼ ἤκουσα, φησὶ Κύριοσ. ἰδοὺ προστίθημί σε πρὸσ τοὺσ πατέρασ σου, καὶ προστεθήσῃ πρὸσ τὰ μνήματά σου ἐν εἰρήνῃ, καὶ οὐκ ὄψονται οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν πᾶσι τοῖσ κακοῖσ, οἷσ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ αὐτόν. καὶ ἀπέδωκαν τῷ βασιλεῖ λόγον, καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ καὶ συνήγαγε τοὺσ πρεσβυτέρουσ Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺσ εἰσ οἶκον Κυρίου καὶ πᾶσ Ἰούδα καὶ οἱ κατοικοῦντεσ Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου. καὶ ἀνέγνω ἐν ὠσὶν αὐτῶν πάντασ λόγουσ βιβλίου τῆσ διαθήκησ τοὺσ εὑρεθέντασ ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔστη ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ τὸν στῦλον καὶ διέθετο διαθήκην ἐναντίον Κυρίου τοῦ πορευθῆναι ἐνώπιον Κυρίου τοῦ φυλάσσειν τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ μαρτύρια καὶ προστάγματα αὐτοῦ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ, ὥστε ποιεῖν τοὺσ λόγουσ τῆσ διαθήκησ τοὺσ γεγραμμένουσ ἐπὶ τῷ βιβλίῳ τούτῳ. καὶ ἔστησε πάντασ τοὺσ εὑρεθέντασ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ Βενιαμίν, καὶ ἐποίησαν οἱ κατοικοῦντεσ Ἱερουσαλὴμ διαθήκην ἐν οἴκῳ Κυρίου Θεοῦ πατέρων αὐτῶν. καὶ περιεῖλεν Ἰωσίασ τὰ πάντα βδελύγματα ἐκ πάσησ τῆσ γῆσ, ἣ ἦν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐποίησε πάντασ τοὺσ εὑρεθέντασ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν Ἰσραὴλ τοῦ δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν πάσασ τὰσ ἡμέρασ αὐτοῦ. οὐκ ἐξέκλινεν ἀπὸ ὄπισθεν Κυρίου Θεοῦ πατέρων αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐποίησεν Ἰωσίασ τὸ φασὲκ τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτοῦ, καὶ ἔθυσε τὸ φασὲκ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου.

καὶ ἔστησε τοὺσ ἱερεῖσ ἐπὶ τὰσ φυλακὰσ αὐτῶν καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺσ εἰσ τὰ ἔργα οἴκου Κυρίου. καὶ εἶπε τοῖσ Λευίταισ τοῖσ δυνατοῖσ ἐν παντὶ Ἰσραὴλ τοῦ ἁγιασθῆναι αὐτοὺσ τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔθηκαν τὴν κιβωτὸν τὴν ἁγίαν εἰσ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν υἱὸσ Δαυὶδ τοῦ βασιλέωσ Ἰσραήλ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἐπ’ ὤμων ἆραι οὐδέν. νῦν οὖν λειτουργήσατε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἑτοιμάσθητε κατ’ οἴκουσ πατριῶν ὑμῶν καὶ κατὰ τὰσ ἐφημερίασ ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυὶδ βασιλέωσ Ἰσραὴλ καὶ διὰ χειρὸσ Σαλωμὼν υἱοῦ αὐτοῦ καὶ στῆτε ἐν τῷ οἴκῳ κατὰ τὰσ διαιρέσεισ οἴκων πατριῶν ὑμῶν τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑμῶν υἱοῖσ τοῦ λαοῦ, καὶ μερὶσ οἴκου πατριᾶσ τοῖσ Λευίταισ, καὶ θύσατε τὸ φασὲκ καὶ ἑτοιμάσατε τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑμῶν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸν λόγον Κυρίου διὰ χειρὸσ Μωυσῆ. καὶ ἀπήρξατο Ἰωσίασ τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ πρόβατα καὶ ἀμνοὺσ καὶ ἐρίφουσ ἀπὸ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν, πάντα εἰσ τὸ φασέκ, καὶ πάντασ τοὺσ εὑρεθέντασ εἰσ ἀριθμὸν τριάκοντα χιλιάδασ καὶ μόσχων τρεῖσ χιλιάδασ. ταῦτα ἀπὸ τῆσ ὑπάρξεωσ τοῦ βασιλέωσ. καὶ οἱ ἄρχοντεσ αὐτοῦ ἀπήρξαντο τῷ λαῷ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ Λευίταισ. ἔδωκε δὲ Χελκίασ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Ιἰὴλ οἱ ἄρχοντεσ τοῖσ ἱερεῦσιν οἴκου Θεοῦ καὶ ἔδωκεν εἰσ τὸ φασὲκ πρόβατα καὶ ἀμνοὺσ καὶ ἐρίφουσ δισχίλια ἑξακόσια καὶ μόσχουσ τριακοσίουσ. καὶ Χωνενίασ καὶ Βαναίασ καὶ Σαμαίασ καὶ Ναθαναὴλ ἀδελφὸσ αὐτοῦ καὶ Ἀσαβίασ καὶ Ιἰὴλ καὶ Ἰωζαβὰδ ἄρχοντεσ τῶν Λευιτῶν ἀπήρξαντο τοῖσ Λευίταισ εἰσ τὸ φασὲκ πρόβατα πεντακισχίλια καὶ μόσχουσ πεντακοσίουσ. καὶ κατωρθώθη ἡ λειτουργία, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖσ ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν καὶ οἱ Λευῖται ἐπὶ τὰσ διαιρέσεισ αὐτῶν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως καὶ ἔθυσαν τὸ φασέκ, καὶ προσέχεαν οἱ ἱερεῖσ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸσ αὐτῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐξέδειραν. καὶ ἡτοίμασαν τὴν ὁλοκαύτωσιν παραδοῦναι αὐτοῖσ κατὰ τὴν διαίρεσιν κατ’ οἴκουσ πατριῶν τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ τοῦ προσάγειν τῷ Κυρίῳ, ὡσ γέγραπται ἐν βίβλῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτωσ εἰσ τὸ πρωί̈. καὶ ὤπτησαν τὸ φασὲκ ἐν πυρὶ κατὰ τὴν κρίσιν καὶ τὰ ἅγια ὕψησαν ἐν τοῖσ χαλκείοισ καὶ ἐν τοῖσ λέβησι. καὶ εὐωδώθη, καὶ ἔδραμον πρὸσ πάντασ τοὺσ υἱοὺσ τοῦ λαοῦ. καὶ μετὰ τὸ ἑτοιμάσαι αὐτοῖσ καὶ τοῖσ ἱερεῦσιν, ὅτι οἱ ἱερεῖσ ἐν τῷ ἀναφέρειν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα ἕωσ νυκτόσ, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖσ καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν υἱοῖσ Ἀαρών. καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ υἱοὶ Ἀσὰφ ἐπὶ τῆσ στάσεωσ αὐτῶν κατὰ τὰσ ἐντολὰσ Δαυὶδ καὶ Ἀσὰφ καὶ Αἰμὰν καὶ Ἰδιθὼμ οἱ προφῆται τοῦ βασιλέωσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ καὶ οἱ πυλωροὶ πύλησ καὶ πύλησ, οὐκ ἦν αὐτοῖσ κινεῖσθαι ἀπὸ τῆσ λειτουργίασ τῶν ἁγίων, ὅτι ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖσ. καὶ κατωρθώθη καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ λειτουργία Κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοῦ ποιῆσαι τὸ φασὲκ καὶ ἐνεγκεῖν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέωσ Ἰωσίου. καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντεσ τὸ φασὲκ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρασ. καὶ οὐκ ἐγένετο φασὲκ ὅμοιον αὐτῷ ἐν Ἰσραὴλ ἀπὸ ἡμερῶν Σαμουὴλ τοῦ προφήτου καὶ παντὸσ βασιλέωσ Ἰσραὴλ οὐκ ἐποίησαν τὸ φασέκ, ὃ ἐποίησεν Ἰωσίασ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶσ Ἰούδα καὶ Ἰσραὴλ ὁ εὑρεθεὶσ καὶ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Ἱερουσαλὴμ τῷ Κυρίῳ. τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ Ἰωσίου ἐποιήθη τὸ φασὲκ τοῦτο. α καὶ τοὺσ ἐγγαστριμύθουσ καὶ τοὺσ γνώστασ καὶ τὰ θεραφὶν καὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὰ καρησίμ, ἃ ἦν ἐν γῇ Ἰούδα καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐνεπύρισεν ὁ βασιλεὺσ Ἰωσίασ, ἵνα στήσῃ τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου τοὺσ γεγραμμένουσ ἐπὶ τοῦ βιβλίου, οὗ εὗρε Χελκίασ ὁ ἱερεὺσ ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου. β ὅμοιοσ αὐτῷ οὐκ ἐγενήθη ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ὃσ ἐπέστρεψε πρὸσ Κύριον ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν νόμον Μωυσῆ, καὶ μετ’ αὐτὸν οὐκ ἀνέστη ὅμοιοσ αὐτῷ. γ πλὴν οὐκ ἀπεστράφη Κύριοσ ἀπὸ ὀργῆσ θυμοῦ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου, οὗ ὠργίσθη θυμῷ Κύριοσ ἐν τῷ Ἰούδᾳ, ἐπὶ πάντα τὰ παροργίσματα αὐτοῦ, ἃ παρώργισε Μανασσῆσ. δ καὶ εἶπε Κύριοσ. καί γε τὸν Ἰούδαν ἀποστήσω ἀπὸ προσώπου μου, καθὼσ ἀπέστησα τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἀπωσάμην τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸν οἶκον ὃν εἶπα. ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. Καὶ ἀνέβη φαραὼ Νεχαὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀσσυρίων ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην, καὶ ἐπορεύθη βασιλεὺσ Ἰωσίασ εἰσ συνάντησιν αὐτῷ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν ἀγγέλουσ λέγων. τί ἐμοὶ καὶ σοί, βασιλεῦ Ἰούδα̣ οὐκ ἐπὶ σὲ ἥκω σήμερον πόλεμον πολεμῆσαι, καὶ ὁ Θεὸσ εἶπε τοῦ κατασπεῦσαί με. πρόσεχε ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ μετ’ ἐμοῦ μὴ καταφθείρῃ σε. καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν Ἰωσίασ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἢ πολεμεῖν αὐτὸν ἐκραταιώθη καὶ οὐκ ἤκουσε τῶν λόγων Νεχαὼ διά στόματοσ Θεοῦ καὶ ἦλθε τοῦ πολεμῆσαι ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδώ. καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξόται ἐπὶ βασιλέα Ἰωσίαν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ τοῖσ παισὶν αὐτοῦ. ἐξαγάγετέ με, ὅτι ἐπόνεσα σφόδρα. καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἅρματοσ καὶ ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτεραῖον, ὃ ἦν αὐτῷ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἀπέθανε καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ πᾶσ Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐπένθησαν ἐπὶ Ἰωσίαν, καὶ ἐθρήνησεν Ἱερεμίασ ἐπὶ Ἰωσίαν, καὶ εἶπαν πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ καὶ αἱ ἄρχουσαι θρῆνον ἐπὶ Ἰωσίαν ἕωσ τῆσ σήμερον. καὶ ἔδωκαν αὐτὸν εἰσ πρόσταγμα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν θρήνων. καὶ ἦσαν οἱ λοιποὶ λόγοι Ἰωσίου καὶ ἡ ἐλπὶσ αὐτοῦ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Κυρίου. καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα. ΚΑΙ ἔλαβεν ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ τὸν Ἰωάχαζ υἱὸν Ἰωσίου καὶ ἔχρισαν αὐτόν, καὶ κατέστησαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰερουσαλήμ.

υἱὸσ εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν Ἰωάχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, α καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ἀμιτὰλ θυγάτηρ Ἱερεμίου ἐκ Λοβενά. β καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα, ἃ ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτοῦ. γ καὶ ἔδησεν αὐτὸν φαραὼ Νεχαὼ ἐν Δεβλαθὰ ἐν γῇ Αἰμάθ, τοῦ μὴ βασιλεύειν αὐτὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ μετήγαγεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ εἰσ Αἴγυπτον, καὶ ἐπέβαλε φόρον ἐπὶ τὴν γῆν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ τάλαντον χρυσίου. καὶ κατέστησε φαραὼ Νεχαὼ τὸν Ἐλιακὶμ υἱὸν Ἰωσίου βασιλέα ἐπὶ Ἰούδα ἀντὶ Ἰωσίου τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ μετέστρεψε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωακίμ. καὶ τὸν Ἰωάχαζ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔλαβε φαραὼ Νεχαώ, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰσ Αἴγυπτον, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. α καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωκε τῷ φαραῷ. τότε ἤρξατο ἡ γῆ φορολογεῖσθαι τοῦ δοῦναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ στόμα φαραώ, καὶ ἕκαστοσ κατὰ δύναμιν ἀπῄτει τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον παρὰ τοῦ λαοῦ τῆσ γῆσ δοῦναι φαραῷ Νεχαῷ. Ὢν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωακὶμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ζεχωρὰ θυγάτηρ Νηρίου ἐκ Ραμά. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτοῦ. α ἐν ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ εἰσ τὴν γῆν, καὶ ἦν αὐτῷ δουλεύων τρία ἔτη καὶ ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ. β καὶ ἀπέστειλε Κύριοσ ἐπ’ αὐτοὺσ τοὺσ Χαλδαίουσ καὶ λῃστήρια Σύρων καὶ λῃστήρια Μωαβιτῶν καὶ υἱῶν Ἀμμὼν καὶ τῆσ Σαμαρείασ, καὶ ἀπέστησαν μετὰ τὸν λόγον τοῦτον κατὰ τὸν λόγον Κυρίου ἐν χειρὶ τῶν παίδων αὐτοῦ τῶν προφητῶν. γ πλὴν θυμὸσ Κυρίου ἦν ἐπὶ Ἰούδαν τοῦ ἀποστῆναι αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ διὰ τὰσ ἁμαρτίασ Μανασσῆ ἐν πᾶσιν, οἷσ ἐποίησε, δ καὶ ἐν αἵματι ἀθῴῳ, ᾧ ἐξέχεεν Ἰωακὶμ καὶ ἔπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ αἵματοσ ἀθῴου, καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριοσ ἐξολοθρεῦσαι αὐτούσ. καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν χαλκαῖσ πέδαισ καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ μέροσ τῶν σκευῶν οἴκου Κυρίου ἀπήνεγκεν εἰσ Βαβυλῶνα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωακὶμ καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωακὶμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Γανοζὰ μετά τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰεχονίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. Ὀκτὼ ἐτῶν Ἰεχονίασ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον καὶ δέκα ἡμέρασ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἐπιστρέφοντοσ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Ναβουχοδονόσορ καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὸν εἰσ Βαβυλῶνα μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιθυμητῶν οἴκου Κυρίου καὶ ἐβασίλευσε Σεδεκίαν ἀδελφὸν τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ Ἱερουσαλήμ. Ἐτῶν εἴκοσιν υἱὸσ καὶ ἑνὸσ ἔτουσ Σεδεκίασ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ, οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου Ἱερεμίου τοῦ προφήτου καὶ ἐκ στόματοσ Κυρίου ἐν τῷ τὰ πρὸσ τὸν βασιλέα Ναβουχοδονόσορ ἀθετῆσαι, ἃ ὥρκισεν αὐτὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐσκλήρυνε τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ κατίσχυσε τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι πρὸσ Κύριον Θεὸν Ἰσραήλ. καὶ πάντεσ οἱ ἔνδοξοι Ἰούδα καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ ἐπλήθυναν τοῦ ἀθετῆσαι ἀθετήματα βδελυγμάτων ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸν οἶκον Κυρίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐξαπέστειλε Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων αὐτῶν ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ὀρθρίζων καὶ ἀποστέλλων τοὺσ ἀγγέλουσ αὐτοῦ, ὅτι ἦν φειδόμενοσ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἁγιάσματοσ αὐτοῦ. καὶ ἦσαν μυκτηρίζοντεσ τοὺσ ἀγγέλουσ αὐτοῦ καὶ ἐξουθενοῦντεσ τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ καὶ ἐμπαίζοντεσ ἐν τοῖσ προφήταισ αὐτοῦ, ἕωσ ἀνέβη ὁ θυμὸσ Κυρίου ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἕωσ οὐκ ἦν ἴαμα. καὶ ἤγαγεν ἐπ’ αὐτοὺσ βασιλέα Χαλδαίων, καὶ ἀπέκτεινε τοὺσ νεανίσκουσ αὐτῶν ἐν ρομφαίᾳ ἐν οἴκῳ ἁγιάσματοσ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐφείσατο τοῦ Σεδεκίου καὶ τὰσ παρθένουσ αὐτῶν οὐκ ἠλέησε καὶ τοὺσ πρεσβυτέρουσ αὐτῶν ἀπήγαγον. τὰ πάντα παρέδωκεν ἐν χερσίν αὐτῶν. καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου τοῦ Θεοῦ τά μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τοὺσ θησαυροὺσ οἴκου Κυρίου καὶ πάντασ τοὺσ θησαυροὺσ τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν μεγιστάνων, πάντα εἰσήνεγκεν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἐνέπρησε τὸν οἶκον Κυρίου καὶ κατέσκαψε τὸ τεῖχοσ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰσ βάρεισ αὐτῆσ ἐνέπρησεν ἐν πυρὶ καὶ πᾶν σκεῦοσ ὡραῖον εἰσ ἀφανισμόν. καὶ ἀπῴκισε τοὺσ καταλοίπουσ εἰσ Βαβυλῶνα, καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ εἰσ δούλουσ ἕωσ βασιλείασ Μήδων τοῦ πληρωθῆναι λόγον Κυρίου διὰ στόματοσ Ἱερεμίου ἕωσ τοῦ προσδέξασθαι τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆσ σαββατίσαι. πάσασ τὰσ ἡμέρασ ἐρημώσεωσ αὐτῆσ ἐσαββάτισεν εἰσ συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα. Ἔτουσ πρώτου Κύρου βασιλέωσ Περσῶν, μετὰ τὸ πληρωθῆναι ρῆμα Κυρίου διὰ στόματοσ Ἱερεμίου, ἐξήγειρε Κύριοσ τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέωσ Περσῶν καὶ παρήγγειλε κηρύξαι ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐν γραπτῷ λέγων. τάδε λέγει Κῦροσ βασιλεὺσ Περσῶν πάσαισ ταῖσ βασιλείαισ τῆσ γῆσ. ἔδωκέ μοι Κύριοσ ὁ Θεὸσ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αὐτὸσ ἐνετείλατό μοι οἰκοδομῆσαι οἶκον αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ. τίσ ἐξ ὑμῶν ἐκ παντὸσ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ̣ ἔσται Θεὸσ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήτω.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION