Septuagint, Liber I Samuelis

(70인역 성경, 사무엘기 상권)

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἦν ἐξ Ἀρμαθαὶμ Σιφά, ἐξ ὄρουσ Ἐφραίμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἑλκανὰ υἱὸσ Ἱερεμεὴλ υἱοῦ Ἠλιοὺ υἱοῦ Θοκὲ ἐν Νασὶβ Ἐφραίμ. καὶ τούτῳ δύο γυναῖκεσ. ὄνομα τῇ μιᾷ Ἄννα,καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Φεννάνα. καὶ ἦν τῇ Φεννάνᾳ παιδία, καὶ τῇ Ἄννᾳ οὐκ ἦν παιδίον. καὶ ἀνέβαινεν ὁ ἄνθρωποσ ἐξ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ ἐκ πόλεωσ αὐτοῦ ἐξ Ἀρμαθαὶμ προσκυνεῖν καὶ θύειν Κυρίῳ τῷ Θεῷ Σαβαὼθ εἰσ Σηλώ. καὶ ἐκεῖ Ἡλὶ καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ Φινεὲσ ἱερεῖσ τοῦ Κυρίου. καὶ ἐγενήθη ἡμέρα καὶ ἔθυσεν Ἑλκανὰ καὶ ἔδωκε τῇ Φεννάνᾳ, γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτῆσ μερίδασ. καὶ τῇ Ἄννᾳ ἔδωκε μερίδα μίαν, ὅτι οὐκ ἦν αὐτῇ παιδίον, πλὴν ὅτι τὴν Ἄνναν ἠγάπα Ἑλκανὰ ὑπὲρ ταύτην. καὶ Κύριοσ ἀπέκλεισε τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆσ, ὅτι οὐκ ἔδωκεν αὐτῇ Κύριοσ παιδίον κατὰ τὴν θλῖψιν αὐτῆσ καὶ κατὰ τὴν ἀθυμίαντῆσ θλίψεωσ αὐτῆσ, καὶ ἠθύμει διὰ τοῦτο, ὅτι συνέκλεισε Κύριοσ τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆσ τοῦ μὴ δοῦναι αὐτῇ παιδίον. οὕτωσ ἐποίει ἐνιαυτὸν κατ̓ ἐνιαυτόν, ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν εἰσ οἶκον Κυρίου. καὶ ἠθύμει καὶ ἔκλαιε καὶ οὐκ ἤσθιε. καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἑλκανὰ ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ. Ἄννα. καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. καί εἶπεν αὐτῇ. τί ἔστι σοι, ὅτι κλαίεισ̣ καὶ ἱνατί οὐκ ἐσθίεισ̣ καὶ ἱνατί τύπτει σε ἡ καρδία σου̣ οὐκ ἀγαθὸσ ἐγώ σοι ὑπὲρ δέκα τέκνα̣ καὶ ἀνέστη Ἄννα μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτοὺσ ἐν Σηλὼ καὶ κατέστη ἐνώπιον Κυρίου, καὶ Ἡλὶ ὁ ἱερεὺσ ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ δίφρου ἐπὶ τῶν φλιῶν ναοῦ Κυρίου. καὶ αὐτὴ κατώδυνοσ ψυχῇ καὶ προσηύξατο πρὸσ Κύριον καὶ κλαίουσα ἔκλαυσε καὶ ηὔξατο εὐχὴν Κυρίῳ λέγουσα. Ἀδωναί̈ Κύριε Ἐλωὲ Σαβαώθ, ἐὰν ἐπιβλέπων ἐπιβλέψῃσ ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆσ δούλησ σου καὶ μνησθῇσ μου καὶ δῷσ τῇ δούλῃ σου σπέρμα ἀνδρῶν, καὶ δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτὸν ἕωσ ἡμέρασ θανάτου αὐτοῦ, καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα οὐ πίεται, καὶ σίδηροσ οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ὅτε ἐπλήθυνε προσευχομένη ἐνώπιον Κυρίου, καὶ Ἡλὶ ὁ ἱερεὺσ ἐφύλαξε τὸ στόμα αὐτῆσ. καὶ αὕτη ἐλάλει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆσ καὶ τὰ χείλη αὐτῆσ ἐκινεῖτο, καὶ φωνὴ αὐτῆσ οὐκ ἠκούετο. καὶ ἐλογίσατο αὐτὴ Ἡλὶ εἰσ μεθύουσαν. καὶ εἶπεν αὐτῇ τὸ παιδάριον Ἡλί. ἕωσ πότε μεθυσθήσῃ̣ περιελοῦ τὸν οἶνόν σου καὶ πορεύου ἐκ προσώπου Κυρίου. καὶ ἀπεκρίθη Ἄννα καὶ εἶπεν. οὐχί, κύριε. γυνή, ᾗ σκληρὰ ἡμέρα, ἐγώ εἰμι καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα οὐ πέπωκα καὶ ἐκχέω τὴν ψυχήν μου ἐνώπιον Κυρίου. μὴ δῷσ τὴν δούλην σου εἰσ θυγατέρα λοιμήν, ὅτι ἐκ πλήθουσ ἀδολεσχίασ μου ἐκτέτακα ἕωσ νῦν. καὶ ἀπεκρίθη Ἡλὶ καὶ εἶπεν αὐτῇ. πορεύου εἰσ εἰρήνην. ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ δώῃ σοι πᾶν αἴτημά σου, ὃ ᾐτήσω παῤ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν. εὗρεν ἡ δούλη σου χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου. καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ εἰσ τὴν ὁδὸν αὐτῆσ καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸ κατάλυμα αὐτῆσ καὶ ἔφαγε μετὰ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ καὶ ἔπιε, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆσ οὐ συνέπεσεν ἔτι. καὶ ὀρθρίζουσι τὸ πρωί̈ καὶ προσκυνοῦσι τῷ Κυρίῳ καὶ πορεύονται τὴν ὁδὸν αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθεν Ἑλκανὰ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ Ἀρμαθαὶμ καὶ ἔγνω τὴν Ἄνναν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐμνήσθη αὐτῆσ Κύριοσ, καὶ συνέλαβε. καὶ ἐγενήθη τῷ καιρῷ τῶν ἡμερῶν καὶ ἔτεκεν υἱόν. καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαμουὴλ καὶ εἶπεν. ὅτι παρὰ Κυρίου Θεοῦ Σαβαὼθ ᾐτησάμην αὐτόν. Καὶ ἀνέβη ὁ ἄνθρωποσ Ἑλκανὰ καὶ πᾶσ ὁ οἶκοσ αὐτοῦ θῦσαι ἐν Σηλὼμ τὴν θυσίαν τῶν ἡμερῶν καὶ τὰσ εὐχὰσ αὐτοῦ καὶ πάσασ τὰσ δεκάτασ τῆσ γῆσ αὐτοῦ. καὶ Ἄννα οὐκ ἀνέβη μετ̓ αὐτοῦ, ὅτι εἶπε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ. ἕωσ τοῦ ἀναβῆναι τὸ παιδάριον, ἐὰν ἀπογαλακτίσω αὐτό, καὶ ὀφθήσεται τῷ προσώπῳ Κυρίου καὶ καθήσεται ἕωσ αἰῶνοσ ἐκεῖ. καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἑλκανὰ ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ. ποίει τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, κάθου ἕωσ ἂν ἀπογαλακτίσῃσ αὐτό. ἀλλὰ στήσαι Κύριοσ τὸ ἐξελθὸν ἐκ τοῦ στόματόσ σου. καὶ ἐκάθισεν ἡ γυνὴ καὶ ἐθήλασε τὸν υἱὸν αὐτῆσ, ἕωσ ἂν ἀπογαλακτίσῃ αὐτόν. καὶ ἀνέβη μετ̓ αὐτοῦ εἰσ Σηλὼμ ἐν μόσχῳ τριετίζοντι καὶ ἄρτοισ καὶ οἰφὶ σεμιδάλεωσ καὶ νέβελ οἴνου καὶ εἰσῆλθεν εἰσ οἶκον Κυρίου ἐν Σηλώμ, καὶ τὸ παιδάριον μετ̓ αὐτῶν. καὶ προσήγαγον ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ἔσφαξεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ τὴν θυσίαν, ἣν ἐποίει ἐξ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ τῷ Κυρίῳ, καὶ προσήγαγε τὸ παιδάριον καὶ ἔσφαξε τὸν μόσχον. καὶ προσήγαγεν Ἄννα ἡ μήτηρ τοῦ παιδίου πρὸσ Ἡλὶ καὶ εἶπεν. ἐν ἐμοί, κύριε. ζῇ ἡ ψυχή σου, ἐγὼ ἡ γυνὴ ἡ καταστᾶσα ἐνώπιόν σου μετὰ σοῦ ἐν τῷ προσεύξασθαι πρὸσ Κύριον. ὑπὲρ τοῦ παιδαρίου τούτου προσηυξάμην, καὶ ἔδωκέ μοι Κύριοσ τὸ αἴτημά μου, ὃ ᾐτησάμην παῤ αὐτοῦ. κἀγὼ κιχρῶ αὐτὸν τῷ Κυρίῳ πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ζῇ αὐτόσ, χρῆσιν τῷ Κυρίῳ. Καὶ εἶπεν. ΕΣΤΕΡΕΩΘΗ ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη κέρασ μου ἐν Θεῷ μου. ἐπλατύνθη ἐπ̓ ἐχθρούσ μου τὸ στόμα μου, εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου.

ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιοσ ὡσ Κύριοσ, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιοσ ὡσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν. οὐκ ἔστιν ἅγιοσ πλήν σου. μὴ καυχᾶσθε, καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά, μὴ ἐξελθέτω μεγαλορρημοσύνη ἐκ τοῦ στόματοσ ὑμῶν, ὅτι Θεὸσ γνώσεων Κύριοσ καὶ Θεὸσ ἑτοιμάζων ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ. τόξον δυνατῶν ἠσθένησε, καὶ ἀσθενοῦντεσ περιεζώσαντο δύναμιν. πλήρεισ ἄρτων ἠλαττώθησαν, καὶ οἱ πεινῶντεσ παρῆκαν γῆν. ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοισ ἠσθένησε. Κύριοσ θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰσ ᾅδου καὶ ἀνάγει. Κύριοσ πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ. ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆσ πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίασ ἐγείρει πτωχὸν καθίσαι μετὰ δυναστῶν λαοῦ καὶ θρόνον δόξησ κατακληρονομῶν αὐτοῖσ. διδοὺσ εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου. ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύϊ δυνατὸσ ἀνήρ, Κύριοσ ἀσθενῆ ποιήσει ἀντίδικον αὐτοῦ, Κύριοσ ἅγιοσ. μὴ καυχάσθω ὁ φρόνιμοσ ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸσ ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιοσ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ̓ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενοσ, συνιεῖν καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆσ γῆσ. Κύριοσ ἀνέβη εἰσ οὐρανοὺσ καὶ ἐβρόντησεν, αὐτὸσ κρινεῖ ἄκρα γῆσ, καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖσ βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρασ χριστοῦ αὐτοῦ. Καὶ κατέλιπεν αὐτὸν ἐκεῖ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀπῆλθεν εἰσ Ἀρμαθαίμ, καὶ τὸ παιδάριον ἦν λειτουργῶν τῷ προσώπῳ Κυρίου ἐνώπιον Ἡλὶ τοῦ ἱερέωσ. Καὶ οἱ υἱοὶ Ἡλὶ τοῦ ἱερέωσ υἱοὶ λοιμοὶ οὐκ εἰδότεσ τὸν Κύριον. καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἱερέωσ παρὰ τοῦ λαοῦ, παντὸσ τοῦ θύοντοσ. καὶ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέωσ, ὡσ ἂν ἡψήθη τὸ κρέασ, καὶ κρεάγρα τριόδουσ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν εἰσ τὸν λέβητα τὸν μέγαν ἢ εἰσ τὸ χαλκεῖον ἢ εἰσ τὴν χύτραν. καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἀνέβη ἐν τῇ κρεάγρᾳ, ἐλάμβανεν ἑαυτῷ ὁ ἱερεύσ. κατὰ τάδε ἐποίουν παντὶ Ἰσραὴλ τοῖσ ἐρχομένοισ θῦσαι Κυρίῳ ἐν Σηλὼμ. καὶ πρὶν θυμιαθῆναι τὸ στέαρ, ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέωσ καὶ ἔλεγε τῷ ἀνδρὶ τῷ θύοντι. δὸσ κρέασ ὀπτῆσαι τῷ ἱερεῖ, καὶ οὐ μὴ λάβω παρὰ σοῦ κρέασ ἑφθὸν ἐκ τοῦ λέβητοσ. καὶ ἔλεγεν ὁ ἀνὴρ ὁ θύων. θυμιαθήτω πρῶτον, ὡσ καθήκει, τὸ στέαρ, καὶ λάβε σεαυτῷ ἐκ πάντων, ὧν ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου. καὶ εἶπεν. οὐχί, ὅτι νῦν δώσεισ, καὶ ἐὰν μή, λήψομαι κραταιῶσ. καὶ ἦν ἡ ἁμαρτία ἐνώπιον Κυρίου τῶν παιδαρίων μεγάλη σφόδρα, ὅτι ἠθέτουν τὴν θυσίαν Κυρίου. καὶ Σαμουὴλ ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον Κυρίου παιδάριον περιεζωσμένον ἐφοὺδ βάρ, καὶ διπλοί̈δα μικρὰν ἐποίησεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀνέφερεν αὐτῷ ἐξ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν μετὰ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ θῦσαι τὴν θυσίαν τῶν ἡμερῶν. καὶ εὐλόγησεν Ἡλὶ τὸν Ἑλκανὰ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ λέγων. ἀποτίσαι σοι Κύριοσ σπέρμα ἐκ τῆσ γυναικὸσ ταύτησ ἀντὶ τοῦ χρέουσ, οὗ ἔχρησασ τῷ Κυρίῳ. καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωποσ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ ἐπεσκέψατο Κύριοσ τὴν Ἄνναν, καὶ ἔτεκεν ἔτι τρεῖσ υἱοὺσ καὶ δύο θυγατέρασ. καὶ ἐμεγαλύνθη τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἐνώπιον Κυρίου. Καὶ Ἡλὶ πρεσβύτησ σφόδρα. καὶ ἤκουσεν ἃ ἐποίουν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἱνατί ποιεῖτε κατὰ τὸ ρῆμα τοῦτο, ὃ ἐγὼ ἀκούω ἐκ στόματοσ παντὸσ τοῦ λαοῦ Κυρίου̣ μή, τέκνα, ὅτι οὐκ ἀγαθὴ ἡ ἀκοή, ἣν ἐγὼ ἀκούω. μὴ ποιεῖτε οὕτωσ, ὅτι οὐκ ἀγαθαὶ αἱ ἀκοαί, ἃσ ἐγὼ ἀκούω, τοῦ μὴ δουλεύειν λαὸν Θεῷ. ἐὰν ἁμαρτάνων ἁμάρτῃ ἀνὴρ εἰσ ἄνδρα, καὶ προσεύξονται ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸσ Κύριον. καὶ ἐὰν τῷ Κυρίῳ ἁμάρτῃ, τίσ προσεύξεται ὑπὲρ αὐτοῦ̣ καὶ οὐκ ἤκουον τῆσ φωνῆσ τοῦ πατρὸσ αὐτῶν, ὅτι βουλόμενοσ ἐβούλετο Κύριοσ διαφθεῖραι αὐτούσ. καὶ τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἐπορεύετο καὶ ἐμεγαλύνετο καὶ ἦν ἀγαθὸν μετά Κυρίου καὶ μετὰ ἀνθρώπων. καὶ ἦλθεν ὁ ἄνθρωποσ Θεοῦ πρὸσ Ἡλὶ καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀποκαλυφθεὶσ ἀπεκαλύφθην πρὸσ οἶκον τοῦ πατρόσ σου ὄντων αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δούλων τῷ οἴκῳ Φαραὼ καὶ ἐξελεξάμην τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ σου ἐκ πάντων τῶν σκήπτρων Ἰσραὴλ ἐμοὶ ἱερατεύειν καὶ ἀναβαίνειν ἐπὶ θυσιαστήριόν μου καὶ θυμιᾶν θυμίαμα καὶ αἴρειν ἐφοὺδ καὶ ἔδωκα τῷ οἴκῳ τοῦ πατρόσ σου τὰ πάντα τοῦ πυρὸσ υἱῶν Ἰσραὴλ εἰσ βρῶσιν. ἱνατί ἐπέβλεψασ ἐπὶ τὸ θυμίαμά μου καὶ εἰσ τὴν θυσίαν μου ἀναιδεῖ ὀφθαλμῷ καὶ ἐδόξασασ τοὺσ υἱούσ σου ὑπὲρ ἐμὲ ἐνευλογεῖσθαι ἀπαρχῆσ πάσησ θυσίασ τοῦ Ἰσραὴλ ἔμπροσθέν μου̣ διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. εἶπα. ὁ οἶκόσ σου καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ σου διελεύσεται ἐνώπιόν μου ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ νῦν φησὶ Κύριοσ. μηδαμῶσ ἐμοί, ὅτι ἀλλ̓ ἢ τοὺσ δοξάζοντάσ με δοξάσω, καὶ ὁ ἐξουθενῶν με ἀτιμασθήσεται. ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι καὶ ἐξολοθρεύσω τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ σπέρμα οἴκου πατρόσ σου, καὶ οὐκ ἔσται σοι πρεσβύτησ ἐν οἴκῳ μου πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἄνδρα οὐκ ἐξολοθρεύσω σοι ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου ἐκλείπειν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καὶ καταρρεῖν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ πᾶσ περισσεύων οἴκου σου πεσοῦνται ἐν ρομφαίᾳ ἀνδρῶν. καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον, ὃ ἥξει ἐπὶ τοὺσ δύο υἱούσ σου, Ὀφνὶ καὶ Φινεέσ. ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἀποθανοῦνται ἀμφότεροι. καὶ ἀναστήσω ἐμαυτῷ ἱερέα πιστόν, ὃσ πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ μου ποιήσει. καὶ οἰκοδομήσω αὐτῷ οἶκον πιστόν, καὶ διελεύσεται ἀνώπιον χριστοῦ μου πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἔσται ὁ περισσεύων ἐν οἴκῳ σου ἥξει προσκυνεῖν αὐτῷ ὀβολοῦ ἀργυρίου λέγων. παράρριψόν με ἐπὶ μίαν τῶν ἱερατειῶν σου φαγεῖν ἄρτον. ΚΑΙ τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἦν λειτουργῶν τῷ Κυρίῳ ἐνώπιον Ἡλὶ τοῦ ἱερέωσ. καὶ ρῆμα Κυρίου ἦν τίμιον ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ, οὐκ ἦν ὅρασισ διαστέλλουσα.

καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ Ἡλὶ ἐκάθευδεν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἤρξαντο βαρύνεσθαι, καὶ οὐκ ἠδύναντο βλέπειν. καὶ ὁ λύχνοσ τοῦ Θεοῦ πρὶν ἐπισκευασθῆναι, καὶ Σαμουὴλ ἐκάθευδεν ἐν τῷ ναῷ, οὗ ἡ κιβωτὸσ τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐκάλεσε Κύριοσ. Σαμουὴλ Σαμουήλ. καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἐγώ. καὶ ἔδραμε πρὸσ Ἡλὶ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἐγώ, ὅτι κέκληκάσ με. καὶ εἶπεν. οὐ κέκληκά σε, ἀνάστρεφε, κάθευδε. καὶ ἀνέστρεψε καὶ ἐκάθευδε. καὶ προσέθετο Κύριοσ καὶ ἐκάλεσε. Σαμουὴλ Σαμουήλ. καὶ ἐπορεύθη πρὸσ Ἡλὶ τὸ δεύτερον καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἐγώ, ὅτι κέκληκάσ με. καὶ εἶπεν. οὐ κέκληκά σε, ἀνάστρεφε, κάθευδε. καὶ Σαμουὴλ πρὶν ἢ γνῶναι Θεὸν καὶ ἀποκαλυφθῆναι αὐτῷ ρῆμα Κυρίου. καὶ προσέθετο Κύριοσ καλέσαι Σαμουὴλ ἐν τρίτῳ. καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη πρὸσ Ἡλὶ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἐγώ, ὅτι κέκληκάσ με. καὶ ἐσοφίσατο Ἡλὶ ὅτι Κύριοσ κέκληκε τὸ παιδάριον, καὶ εἶπεν. ἀνάστρεφε, κάθευδε, τέκνον, καὶ ἔσται ἐὰν καλέσῃ σε καὶ ἐρεῖσ. λάλει, Κύριε, ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλόσ σου. καὶ ἐπορεύθῃ Σαμουὴλ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. καὶ ἦλθε Κύριοσ καὶ κατέστη καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ὡσ ἅπαξ καὶ ἅπαξ, καὶ εἶπε Σαμουήλ. λάλει, ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλόσ σου. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαμουήλ. ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ τὰ ρήματά μου ἐν Ἰσραήλ, ὥστε παντὸσ ἀκούοντοσ αὐτὰ ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπεγερῶ ἐπὶ Ἡλὶ πάντα, ὅσα ἐλάλησα εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἄρξομαι καὶ ἐπιτελέσω. καὶ ἀνήγγελκα αὐτῷ ὅτι ἐκδικῶ ἐγὼ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἕωσ αἰῶνοσ ἐν ἀδικίαισ υἱῶν αὐτοῦ, ὅτι κακολογοῦντεσ Θεὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐνουθέτει αὐτοὺς καὶ οὐδ̓ οὕτωσ. ὤμοσα τῷ οἴκῳ Ἡλί. εἰ ἐξιλασθήσεται ἀδικία οἴκου Ἡλὶ ἐν θυμιάματι καὶ ἐν θυσίαισ ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ κοιμᾶται Σαμουὴλ ἕωσ πρωί̈ καὶ ὤρθρισε τὸ πρωί̈ καὶ ἤνοιξε τὰσ θύρασ οἴκου Κυρίου. καὶ Σαμουὴλ ἐφοβήθη ἀπαγγεῖλαι τὴν ὅρασιν τῷ Ἡλί. καὶ εἶπεν Ἡλὶ πρὸσ Σαμουήλ. Σαμουὴλ τέκνον. καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπε. τί τὸ ρῆμα τὸ λαληθὲν πρόσ σε̣ μὴ δὴ κρύψῃσ ἀπ̓ ἐμοῦ. τάδε ποιήσαι σοι ὁ Θεὸσ καὶ τάδε προσθείη, ἐὰν κρύψῃσ ἀπ̓ ἐμοῦ ρῆμα ἐκ πάντων τῶν λόγων τῶν λαληθέντων σοι ἐν τοῖσ ὠσί σου. καὶ ἀπήγγειλε Σαμουὴλ πάντασ τοὺσ λόγουσ καὶ οὐκ ἔκρυψεν ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἡλί. Κύριοσ αὐτόσ, τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιήσει. καὶ ἐμεγαλύνθη Σαμουήλ, καὶ ἦν Κύριοσ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ πάντων τῶν λόγων αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔγνωσαν πᾶσ Ἰσραὴλ ἀπὸ Δὰν καὶ ἕωσ Βηρσαβεὲ ὅτι πιστὸσ Σαμουὴλ εἰσ προφήτην τῷ Κυρίῳ. καὶ προσέθετο Κύριοσ δηλωθῆναι ἐν Σηλώμ, ὅτι ἀπεκαλύφθη Κύριοσ πρὸσ Σαμουήλ. καὶ ἐπιστεύθη Σαμουὴλ τοῦ προφήτησ γενέσθαι τῷ Κυρίῳ εἰσ πάντα Ἰσραὴλ ἀπ̓ ἄκρων τῆσ γῆσ καὶ ἕωσ ἄκρων. καὶ Ἡλὶ πρεσβύτησ σφόδρα, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ πονηρὰ ἡ ὁδὸσ αὐτῶν ἐνώπιον Κυρίου. ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐπὶ Ἰσραὴλ εἰσ πόλεμον. καὶ ἐξῆλθεν Ἰσραὴλ εἰσ ἀπάντησιν αὐτοῖσ εἰσ πόλεμον καὶ παρεμβάλλουσιν ἐπὶ Ἀβενέζερ, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβάλλουσιν ἐν Ἀφέκ.

καὶ παρατάσσονται ἀλλόφυλοι εἰσ πόλεμον ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἔκλινεν ὁ πόλεμοσ, καὶ ἔπταισεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων, καὶ ἐπλήγησαν ἐν τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσαρεσ χιλιάδεσ ἀνδρῶν. καὶ ἦλθεν ὁ λαὸσ εἰσ τὴν παρεμβολήν, καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Ἰσραήλ. κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶσ Κύριοσ σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων̣ λάβωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐκ Σηλώμ, καὶ ἐξελθέτω ἐκ μέσου ἡμῶν, καὶ σώσει ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν ἡμῶν. καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸσ εἰσ Σηλώμ, καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν Κυρίου καθημένου Χερουβίμ. καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ἡλὶ μετὰ τῆσ κιβωτοῦ, Ὀφνὶ καὶ Φινεέσ. καὶ ἐγενήθη ὡσ ἦλθεν ἡ κιβωτὸσ Κυρίου εἰσ τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀνέκραξε πᾶσ Ἰσραὴλ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἤχησεν ἡ γῆ. καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆσ κραυγῆσ, καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι. τίσ ἡ κραυγὴ ἡ μεγάλη αὕτη ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν Ἑβραίων̣ καὶ ἔγνωσαν ὅτι κιβωτὸσ Κυρίου ἥκει εἰσ τὴν παρεμβολήν. καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ εἶπον. οὗτοι οἱ θεοὶ ἥκασι πρὸσ αὐτοὺσ εἰσ τὴν παρεμβολήν. οὐαὶ ἡμῖν. ἐξελοῦ ἡμᾶσ, κύριε, σήμερον, ὅτι οὐ γέγονε τοιαύτη ἐχθὲσ καὶ τρίτην. οὐαὶ ἡμῖν. τίσ ἐξελεῖται ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ τῶν θεῶν τῶν στερεῶν τούτων̣ οὗτοι οἱ θεοί, οἱ πατάξαντεσ τὴν Αἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγῇ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ. κραταιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰσ ἄνδρασ ἀλλόφυλοι, ὅπωσ μὴ δουλεύσητε τοῖσ Ἑβραίοισ, καθὼσ ἐδούλευσαν ἡμῖν, καὶ ἔσεσθε εἰσ ἄνδρασ καὶ πολεμήσατε αὐτούσ. καὶ ἐπολέμησαν αὐτούσ. καὶ πταίει ἀνὴρ Ἰσραὴλ, καὶ ἔφυγεν ἕκαστοσ εἰσ σκήνωμα αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο πληγή μεγάλη σφόδρα, καὶ ἔπεσον ἐξ Ἰσραὴλ τριάκοντα χιλιάδεσ ταγμάτων. καὶ κιβωτὸσ τοῦ Θεοῦ ἐλήφθη, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ἡλὶ ἀπέθανον, Ὀφνὶ καὶ Φινεέσ. Καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ Ἰεμιναῖοσ ἐκ τῆσ παρατάξεωσ καὶ ἦλθεν εἰσ Σηλὼμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρωγότα, καὶ γῆ ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ. καὶ ἦλθε, καὶ ἰδοὺ Ἡλὶ ἐπὶ τοῦ δίφρου παρὰ τὴν πύλη σκοπεύων τὴν ὁδόν, ὅτι ἦν καρδία αὐτοῦ ἐξεστηκυῖα περὶ τῆσ κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ. καὶ ὁ ἄνθρωποσ εἰσῆλθεν εἰσ τὴν πόλιν ἀπαγγεῖλαι, καὶ ἀνεβόησεν ἡ πόλισ. καὶ ἤκουσεν Ἡλὶ τὴν ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νφωνὴν τῆσ βοῆσ καὶ εἶπε. τίσ ἡ φωνὴ τῆσ βοῆσ ταύτησ̣ καὶ ὁ ἄνθρωποσ σπεύσασ εἰσῆλθε καὶ ἀπήγγειλε τῷ Ἡλί. καὶ Ἡλὶ υἱὸσ ἐνενήκοντα ἐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν καὶ οὐκ ἐπέβλεπε. καὶ εἶπεν Ἡλὶ τοῖσ ἀνδράσι τοῖσ περιεστηκόσιν αὐτῷ. τίσ ἡ φωνὴ τοῦ ἤχου τούτου̣ καὶ ὁ ἀνὴρ σπεύσασ προσῆλθε πρὸσ Ἡλὶ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἐγώ εἰμι ὁ ἥκων ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ, κἀγὼ πέφευγα ἐκ τῆσ παρατάξεωσ σήμερον. καὶ εἶπεν Ἡλί. τί τὸ γεγονὸσ ρῆμα, τέκνον̣ καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον καὶ εἶπε. πέφευγεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ σου τεθνήκασι, καὶ ἡ κιβωτὸσ τοῦ Θεοῦ ἐλήφθη. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐμνήσθη τῆσ κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισθίωσ ἐχόμενοσ τῆσ πύλησ, καὶ συνετρίβη ὁ νῶτοσ αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν, ὅτι πρεσβύτησ ὁ ἄνθρωποσ καὶ βαρύσ. καὶ αὐτὸσ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ εἴκοσιν ἔτη. Καὶ νύμφη αὐτοῦ γυνὴ Φινεὲσ συνειληφυῖα τοῦ τεκεῖν. καὶ ἤκουσε τὴν ἀγγελίαν ὅτι ἐλήφθη ἡ κιβωτὸσ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι τέθνηκεν ὁ πενθερὸσ αὐτῆσ καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ, καὶ ἔκλαυσε καὶ ἔτεκεν, ὅτι ἐπεστράφησαν ἐπ̓ αὐτὴν ὠδῖνεσ αὐτῆσ. καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆσ ἀποθνήσκει, καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖκεσ αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ. μὴ φοβοῦ, ὅτι υἱὸν τέτοκασ. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη, καὶ οὐκ ἐνόησεν ἡ καρδία αὐτῆσ. καὶ ἐκάλεσε τὸ παιδάριον Οὐαὶ Βαρχαβὼθ ὑπὲρ τῆσ κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ πενθεροῦ αὐτῆσ καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ. καὶ εἶπαν. ἀπῴκισται δόξα Ἰσραὴλ ἐν τῷ ληφθῆναι τὴν κιβωτὸν Κυρίου. ΚΑΙ ἀλλόφυλοι ἔλαβον τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν ἐξ Ἀβενέζερ εἰσ Ἄζωτον.

καί ἔλαβον ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν Κυρίου καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν εἰσ οἶκον Δαγὼν καὶ παρέστησαν αὐτὴν παρὰ Δαγών. καὶ ὤρθρισαν οἱ Ἀζώτιοι καὶ εἰσῆλθον εἰσ οἶκον Δαγὼν καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγὼν πεπτωκὼσ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ. καὶ ἤγειραν τὸν Δαγὼν καὶ κατέστησαν εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ Κυρίου ἐπὶ τοὺσ Ἀζωτίουσ καὶ ἐβασάνισεν αὐτοὺσ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ εἰσ τὰσ ἕδρασ αὐτῶν, τὴν Ἄζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆσ. καὶ ἐγένετο ὅτε ὤρθρισαν τὸ πρωί̈, καὶ ἰδοὺ Δαγὼν πεπτωκὼσ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ διαθήκησ Κυρίου, καὶ ἡ κεφαλὴ Δαγὼν καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τά ἐμπρόσθια ἀμαφὲθ ἕκαστον, καὶ ἀμφότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πεπτωκότεσ ἐπὶ τὸ πρόθυρον, πλὴν ἡ ράχισ Δαγὼν ὑπελείφθη. διὰ τοῦτο οὐκ ἐπιβαίνουσιν οἱ ἱερεῖσ Δαγὼν καὶ πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ εἰσ οἶκον Δαγὼν ἐπὶ βαθμὸν οἴκου Δαγὼν ἐν Ἀζώτῳ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, ὅτι ὑπερβαίνοντεσ ὑπερβαίνουσι. καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ Ἄζωτον, καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖσ καὶ ἐξέζεσεν αὐτοῖσ εἰσ τὰσ ναῦσ, καὶ μέσον τῆσ χώρασ αὐτῆσ ἀνεφύησαν μύεσ, καὶ ἐγένετο σύγχυσισ θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει. καὶ εἶδον οἱ ἄνδρεσ Ἀζώτου ὅτι οὕτωσ, καὶ λέγουσιν. ὅτι οὐ καθήσεται κιβωτὸσ τοῦ Θεοῦ Ἰσραὴλ μεθ̓ ἡμῶν, ὅτι σκληρὰ χεὶρ αὐτοῦ ἐφ̓ ἡμᾶσ καὶ ἐπὶ Δαγὼν θεὸν ἡμῶν. καὶ ἀποστέλλουσι καὶ συνάγουσι τοὺσ σατράπασ τῶν ἀλλοφύλων πρὸσ αὐτοὺσ καὶ λέγουσι. τί ποιήσωμεν τῇ κιβωτῷ Θεοῦ Ἰσραήλ̣ καὶ λέγουσιν οἱ Γεθαῖοι. μετελθέτω κιβωτὸσ τοῦ Θεοῦ πρὸσ ἡμᾶσ. καὶ μετῆλθε κιβωτὸσ τοῦ Θεοῦ Ἰσραὴλ εἰσ Γέθ. καὶ ἐγενήθη μετὰ τὸ μετελθεῖν αὐτὴν καὶ γίνεται χεὶρ Κυρίου τῇ πόλει, τάραχοσ μέγασ σφόδρα, καὶ ἐπάταξε τοὺσ ἄνδρασ τῆσ πόλεωσ ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ εἰσ τὰσ ἕδρασ αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν οἱ Γεθαῖοι ἑαυτοῖσ ἕδρασ. καὶ ἐξαποστέλλουσι τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ εἰσ Ἀσκάλωνα. καὶ ἐγενήθη ὡσ εἰσῆλθε κιβωτὸσ Θεοῦ εἰσ Ἀσκάλωνα, καὶ ἐβόησαν οἱ Ἀσκαλωνῖται λέγοντεσ. τί ἀπεστρέψατε τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ Ἰσραὴλ πρὸσ ἡμᾶσ θανατῶσαι ἡμᾶσ καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν̣ καὶ ἐξαποστέλλουσι καὶ συνάγουσι τοὺσ σατράπασ τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπον. ἐξαποστείλατε τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ Ἰσραήλ, καὶ καθισάτω εἰσ τὸν τόπον αὐτῆσ καὶ οὐ μὴ θανατώσῃ ἡμᾶσ καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν. ὅτι ἐγενήθη σύγχυσισ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει βαρεῖα σφόδρα, ὡσ εἰσῆλθε κιβωτὸσ Θεοῦ Ἰσραὴλ ἐκεῖ, καὶ οἱ ζῶντεσ καὶ οὐκ ἀποθανόντεσ ἐπλήγησαν εἰσ τὰσ ἕδρασ, καὶ ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆσ πόλεωσ εἰσ τὸν οὐρανόν. ΚΑΙ ἦν κιβωτὸσ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ μῆνασ, καὶ ἐξέζεσεν ἡ γῆ αὐτῶν μύασ.

καὶ καλοῦσιν ἀλλόφυλοι τοὺσ ἱερεῖσ καὶ τοὺσ μάντεισ καὶ τοὺσ ἐπαοιδοὺσ αὐτῶν λέγοντεσ. τί ποιήσωμεν τῇ κιβωτῷ Κυρίου̣ γνωρίσατε ἡμῖν ἐν τίνι ἀποστελοῦμεν αὐτὴν εἰσ τὸν τόπον αὐτῆσ. καὶ εἶπαν. εἰ ἐξαποστέλλετε ὑμεῖσ τὴν κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, μὴ δὴ ἐξαποστείλητε αὐτὴν κενήν, ἀλλ̓ ἀποδιδόντεσ ἀπόδοτε αὐτῇ τῆσ βασάνου, καὶ τότε ἰαθήσεσθε, καὶ ἐξιλασθήσεται ὑμῖν, μὴ οὐκ ἀποστῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἀφ̓ ὑμῶν. καὶ λέγουσι. τί τὸ τῆσ βασάνου ἀποδώσομεν αὐτῇ̣ καὶ εἶπαν. κατ̓ ἀριθμὸν τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων πέντε ἕδρασ χρυσᾶσ, ὅτι πταῖσμα ἐν ὑμῖν καὶ τοῖσ ἄρχουσιν ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ, καὶ μῦσ χρυσοῦσ ὁμοίωμα τῶν μυῶν ὑμῶν τῶν διαφθειρόντων τὴν γῆν. καὶ δώσετε τῷ Κυρίῳ δόξαν, ὅπωσ κουφίσῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀφ̓ ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῶν θεῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῆσ γῆσ ὑμῶν. καὶ ἵνα τί βαρύνετε τὰσ καρδίασ ὑμῶν, ὡσ ἐβάρυνεν Αἴγυπτοσ καὶ Φαραὼ τὴν καρδίαν αὐτῶν̣ οὐχὶ ὅτε ἐνέπαιξεν αὐτοῖσ, ἐξαπέστειλαν αὐτούσ, καὶ ἀπῆλθον̣ καὶ νῦν λάβετε καὶ ποιήσατε ἅμαξαν καινὴν καὶ δύο βόασ πρωτοτοκούσασ ἄνευ τῶν τέκνων καὶ ζεύξατε τὰσ βόασ ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέκνα ἀπὸ ὄπισθεν αὐτῶν εἰσ οἶκον. καὶ λήψεσθε τὴν κιβωτὸν καὶ θήσετε αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν καὶ τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ ἀποδώσετε αὐτῇ τῆσ βασάνου καὶ θήσετε ἐν θέματι βερσεχθὰν ἐκ μέρουσ αὐτῆσ καὶ ἐξαποστελεῖτε αὐτὴν καὶ ἀπελάσατε αὐτήν, καὶ ἀπελεύσεται. καὶ ὄψεσθε, εἰ εἰσ ὁδὸν ὁρίων αὐτῆσ πορεύσεται κατὰ Βαιθσαμύσ, αὐτὸσ πεποίηκεν ἡμῖν τὴν κακίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ ἐὰν μή, καὶ γνωσόμεθα ὅτι οὐ χεὶρ αὐτοῦ ἧπται ἡμῶν, ἀλλὰ σύμπτωμα τοῦτο γέγονεν ἡμῖν. καὶ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι οὕτω. καὶ ἔλαβον δύο βόασ πρωτοτοκούσασ καὶ ἔζευξαν αὐτὰσ ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἀπεκώλυσαν εἰσ οἶκον καὶ ἔθεντο τὴν κιβωτὸν Κυρίου ἐπὶ τὴν ἅμαξαν καὶ τὸ θέμα ἐργὰβ καὶ τοὺσ μῦσ τοὺσ χρυσοῦσ. καὶ κατεύθυναν αἱ βόεσ ἐν τῇ ὁδῷ εἰσ ὁδὸν Βαιθσαμύσ, ἐν τρίβῳ ἑνὶ ἐπορεύοντο καὶ ἐκοπίων καὶ οὐ μεθίσταντο δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά. καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύοντο ὀπίσω αὐτῆσ ἕωσ ὁρίων Βαιθσαμύσ. καὶ οἱ ἐν Βαιθσαμὺσ ἐθέριζον θερισμὸν πυρῶν ἐν κοιλάδι. καὶ ᾖραν ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν καὶ εἶδον κιβωτὸν Κυρίου καὶ ηὐφράνθησαν εἰσ ἀπάντησιν αὐτῆσ. καὶ ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν εἰσ ἀγρὸν Ὠσηὲ τὸν ἐν Βαιθσαμύσ, καὶ ἔστησαν ἐκεῖ παῤ αὐτῇ λίθον μέγαν καὶ σχίζουσι τὰ ξύλα τῆσ ἁμάξησ καὶ τὰσ βόασ ἀνήνεγκαν εἰσ ὁλοκαύτωσιν τῷ Κυρίῳ. καὶ οἱ Λευῖται ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ Κυρίου καὶ τὸ θέμα ἐργὰβ μετ̓ αὐτῆσ καὶ τὰ ἐπ̓ αὐτῆσ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ ἔθεντο ἐπὶ τοῦ λίθου τοῦ μεγάλου, καὶ οἱ ἄνδρεσ Βαιθσαμὺσ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεισ καὶ θυσίασ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῷ Κυρίῳ. καὶ οἱ πέντε σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑώρων καὶ ἀνέστρεψαν εἰσ Ἀσκάλωνα τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ αὗται αἱ ἕδραι αἱ χρυσαῖ, ἃσ ἀπέδωκαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆσ βασάνου τῷ Κυρίῳ. τῆσ Ἀζώτου μίαν, τῆσΓάζησ μίαν, τῆσ Ἀσκάλωνοσ μίαν, τῆσ Γὲθ μίαν, τῆσ Ἀκκαρὼν μίαν. καὶ μῦσ οἱ χρυσοῖ κατ̓ ἀριθμὸν πασῶν πόλεων τῶν ἀλλοφύλων τῶν πέντε σατραπῶν ἐκ πόλεωσ ἐστερεωμένησ καὶ ἕωσ κώμησ τοῦ Φερεζαίου καὶ ἕωσ λίθου τοῦ μεγάλου, οὗ ἐπέθηκαν ἐπ̓ αὐτοῦ τὴν κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου, τοῦ ἐν ἀγρῷ Ὠσηὲ τοῦ Βαιθσαμυσίτου. Καὶ οὐκ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ Ἰεχονίου ἐν τοῖσ ἀνδράσι Βαιθσαμύσ, ὅτι εἶδον κιβωτὸν Κυρίου. καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖσ ἑβδομήκοντα ἄνδρασ, καὶ πεντήκοντα χιλιάδασ ἀνδρῶν, καὶ ἐπένθησεν ὁ λαόσ, ὅτι ἐπάταξε Κύριοσ ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην σφόδρα. καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρεσ οἱ ἐκ Βαιθσαμύσ. τίσ δυνήσεται διελθεῖν ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἁγίου τούτου̣ καὶ πρὸσ τίνα ἀναβήσεται κιβωτὸσ Κυρίου ἐφ̓ ἡμῶν̣ καὶ ἀποστέλλουσιν ἀγγέλουσ πρὸσ τοὺσ κατοικοῦντασ Καριαθιαρὶμ λέγοντεσ. ἀπεστρόφασιν ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν Κυρίου. κατάβητε καὶ ἀναγάγετε αὐτὴν πρὸσ ἑαυτούσ. ΚΑΙ ἔρχονται οἱ ἄνδρεσ Καριαθιαρὶμ καὶ ἀνάγουσι τὴν κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου καὶ εἰσάγουσιν αὐτὴν εἰσ οἶκον Ἀμιναδὰβ τὸν ἐν τῷ βουνῷ. καὶ τὸν Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡγίασαν φυλάσσειν τὴν κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου.

Καὶ ἐγενήθη ἀφ̓ ἦσ ἡμέρασ ἧν ἡ κιβωτὸσ ἐν Καριαθιαρίμ, ἐπλήθυναν αἱ ἡμέραι καὶ ἐγένετο εἴκοσι ἔτη, καὶ ἐπέβλεψε πᾶσ οἶκοσ Ἰσραὴλ ὀπίσω Κυρίου. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ πάντα οἶκον Ἰσραὴλ λέγων. εἰ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν ὑμεῖσ ἐπιστρέφετε πρὸσ Κύριον, περιέλετε θεοὺσ ἀλλοτρίουσ ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ τὰ ἄλση καὶ ἑτοιμάσατε τὰσ καρδίασ ὑμῶν πρὸσ Κύριον καὶ δουλεύσατε αὐτῷ μόνῳ, καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ ἀλλοφύλων. καὶ περιεῖλον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὰσ Βααλὶμ καὶ τὰ ἄλση Ἀσταρὼθ καὶ ἐδούλευσαν Κυρίῳ μόνῳ. καὶ εἶπε Σαμουήλ. ἀθροίσατε πάντα Ἰσραὴλ εἰσ Μασσηφάθ, καὶ προσεύξομαι περὶ ὑμῶν πρὸσ Κύριον. καὶ συνήχθησαν εἰσ Μασσηφὰθ καὶ ὑδρεύονται ὕδωρ καὶ ἐξέχεαν ἐνώπιον Κυρίου ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπαν. ἡμαρτήκαμεν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἐδίκαζε Σαμουὴλ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ εἰσ Μασσηφάθ. καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι συνηθροίσθησαν πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰσ Μασσηφάθ, καὶ ἀνέβησαν σατράπαι ἀλλοφύλων ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἀκούουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων. καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Σαμουήλ. μὴ παρασιωπήσῃσ ἀφ̓ ἡμῶν τοῦ μὴ βοᾶν πρὸσ Κύριον Θεόν σου, καὶ σώσει ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ ἀλλοφύλων. καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ ἄρνα γαλαθηνὸν ἕνα, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωσιν σὺν παντὶ τῷ λαῷ τῷ Κυρίῳ. καὶ ἐβόησε Σαμουὴλ πρὸσ Κύριον περὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ Κύριοσ. καὶ ἦν Σαμουὴλ ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ ἀλλόφυλοι προσῆγον εἰσ πόλεμον ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐβρόντησε Κύριοσ ἐν φωνῇ μεγάλῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τοὺσ ἀλλοφύλουσ, καὶ συνεχύθησαν καὶ ἔπταισαν ἐνώπιον Ἰσραήλ. καὶ ἐξῆλθαν ἄνδρεσ Ἰσραὴλ ἐκ Μασσηφὰθ καὶ κατεδίωξαν τοὺσ ἀλλοφύλουσ καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺσ ἕωσ ὑποκάτω τοῦ Βαιθχόρ. καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ λίθον ἕνα καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Μασσηφὰθ καὶ ἀνὰ μέσον τῆσ παλαιᾶσ καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀβενέζερ, Λίθοσ τοῦ βοηθοῦ, καὶ εἶπεν. ἕωσ ἐνταῦθα ἐβοήθησεν ἡμῖν Κύριοσ. καὶ ἐταπείνωσε Κύριοσ τοὺσ ἀλλοφύλουσ, καὶ οὐ προσέθεντο ἔτι προσελθεῖν εἰσ ὅριον Ἰσραήλ. καὶ ἐγενήθη χεὶρ Κυρίου ἐπὶ τοὺσ ἀλλοφύλουσ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τοῦ Σαμουήλ. καὶ ἀπεδόθησαν αἱ πόλεισ, ἃσ ἔλαβον οἱ ἀλλόφυλοι παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέδωκαν αὐτὰσ τῷ Ἰσραὴλ ἀπὸ Ἀσκάλωνοσ ἕωσ Ἀζόβ, καὶ τὸ ὅριον Ἰσραὴλ ἀφείλοντο ἐκ χειρὸσ ἀλλοφύλων. καὶ ἦν εἰρήνη ἀνὰ μέσον Ἰσραὴλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Ἀμορραίου. καὶ ἐδίκαζε Σαμουὴλ τὸν Ἰσραὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ. καὶ ἐπορεύετο κατ̓ ἐνιαυτὸν καὶ ἐκύκλου Βαιθὴλ καὶ τὴν Γαλγαλὰ καὶ τὴν Μασσηφὰθ καὶ ἐδίκαζε τὸν Ἰσραὴλ ἐν πᾶσι τοῖσ ἡγιασμένοισ τούτοισ. ἡ δὲ ἀποστροφὴ αὐτοῦ εἰσ Ἀρμαθαὶμ ὅτι ἐκεῖ ἦν ὁ οἶκοσ αὐτοῦ, καὶ ἐδίκαζεν ἐκεῖ τὸν Ἰσραὴλ καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ. ΚΑΙ ἐγένετο ὡσ ἐγήρασε Σαμουήλ, καὶ κατέστησε τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ δικαστὰσ τῷ Ἰσραήλ.

καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ. πρωτότοκοσ Ἰωήλ, καὶ ὄνομα τοῦ δευτέρου Ἀβιά, δικασταὶ ἐν Βηρσαβεέ. καὶ οὐκ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν ὁδῷ αὐτοῦ καὶ ἐξέκλιναν ὀπίσω τῆσ συντελείασ καὶ ἐλάμβανον δῶρα καὶ ἐξέκλινον δικαιώματα. καὶ συναθροίζονται ἄνδρεσ Ἰσραὴλ καὶ παραγίνονται εἰσ Ἀρμαθαὶμ πρὸσ Σαμουὴλ καὶ εἶπαν αὐτῷ. ἰδοὺ σὺ γεγήρακασ, καὶ οἱ υἱοί σου οὐ πορεύονται ἐν τῇ ὁδῷ σου. καὶ νῦν κατάστησον ἐφ̓ ἡμᾶσ βασιλέα δικάζειν ἡμᾶσ, καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη. καὶ πονηρὸν τὸ ρῆμα ἐν ὀφθαλμοῖσ Σαμουήλ, ὡσ εἶπαν, δὸσ ἡμῖν βασιλέα δικάζειν ἡμᾶσ. καὶ προσηύξατο Σαμουὴλ πρὸσ Κύριον. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαμουήλ. ἄκουε τῆσ φωνῆσ τοῦ λαοῦ, καθὰ ἂν λαλῶσί σοι. ὅτι οὐ σὲ ἐξουθενήκασιν, ἀλλ̓ ἢ ἐμὲ ἐξουθενήκασι τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐπ̓ αὐτῶν. κατὰ πάντα τὰ ποιήματα, ἃ ἐποίησάν μοι ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ ἀνήγαγον αὐτοὺσ ἐξ Αἰγύπτου ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ καὶ ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐδούλευον θεοῖσ ἑτέροισ, οὕτωσ αὐτοὶ ποιοῦσι καὶ σοί. καὶ νῦν ἄκουε τῆσ φωνῆσ αὐτῶν. πλὴν ὅτι διαμαρτυρόμενοσ διαμαρτύρῃ αὐτοῖσ καὶ ἀπαγγελεῖσ αὐτοῖσ τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέωσ, ὃσ βασιλεύσει ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πᾶν τὸ ρῆμα τοῦ Κυρίου πρὸσ τὸν λαὸν τοὺσ αἰτοῦντασ παῤ αὐτοῦ βασιλέα καὶ εἶπε. τοῦτο ἔσται τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέωσ, ὃσβασιλεύσει ἐφ̓ ὑμᾶσ. τοὺσ υἱοὺσ ὑμῶν λήψεται, καὶ θήσεται αὐτοὺσ ἐν ἅρμασιν αὐτοῦ καὶ ἐν ἱππεῦσιν αὐτοῦ καὶ προτρέχοντασ τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ θέσθαι αὐτοὺσ ἑαυτῷ ἑκατοντάρχουσ καὶ χιλιάρχουσ καὶ θερίζειν θερισμὸν αὐτοῦ καὶ τρυγᾶν τρυγητὸν αὐτοῦ καὶ ποιεῖν σκεύη πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ σκεύη ἁρμάτων αὐτοῦ. καὶ τὰσ θυγατέρασ ὑμῶν λήψεται εἰσ μυρεψοὺσ καὶ εἰσ μαγειρίσσασ καὶ εἰσ πεσσούσασ. καὶ τοὺσ ἀγροὺσ ὑμῶν καὶ τοὺσ ἀμπελῶνασ ὑμῶν καὶ τοὺσ ἐλαιῶνασ ὑμῶν τοὺσ ἀγαθοὺσ λήψεται καὶ δώσει τοῖσ δούλοισ ἑαυτοῦ. καὶ τὰ σπέρματα ὑμῶν καὶ τοὺσ ἀμπελῶνασ ὑμῶν ἀποδεκατώσει καὶ δώσει τοῖσ εὐνούχοισ αὐτοῦ καὶ τοῖσ δούλοισ αὐτοῦ. καὶ τοὺσ δούλουσ ὑμῶν καὶ τὰσ δούλασ ὑμῶν καὶ τὰ βουκόλια ὑμῶν τὰ ἀγαθὰ καὶ τοὺσ ὄνουσ ὑμῶν λήψεται, καὶ ἀποδεκατώσει εἰσ τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τὰ ποίμνια ὑμῶν ἀποδεκατώσει. καὶ ὑμεῖσ ἔσεσθε αὐτῷ δοῦλοι. καὶ βοήσεσθε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ προσώπου βασιλέωσ ὑμῶν, οὗ ἐξελέξασθε ἑαυτοῖσ, καὶ οὐκ ἐπακούσεται Κύριοσ ὑμῶν ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ, ὅτι ὑμεῖσ ἐξελέξασθε ἑαυτοῖσ βασιλέα. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ λαὸσ ἀκοῦσαι τοῦ Σαμουὴλ καὶ εἶπαν αὐτῷ. οὐχί, ἀλλ̓ ἢ βασιλεὺσ ἔσται ἐφ̓ ἡμᾶσ, καὶ ἐσόμεθα καὶ ἡμεῖσ καθὰ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ δικάσει ἡμᾶσ βασιλεὺσ ἡμῶν καὶ ἐξελεύσεται ἔμπροσθεν ἡμῶν καὶ πολεμήσει τὸν πόλεμον ἡμῶν. καὶ ἤκουσε Σαμουὴλ πάντασ τοὺσ λόγουσ τοῦ λαοῦ καὶ ἐλάλησεν αὐτοὺσ εἰσ τὰ ὦτα Κυρίου. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαμουήλ. ἄκουε τῆσ φωνῆσ αὐτῶν καὶ βασίλευσον αὐτοῖσ βασιλέα. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ ἄνδρασ Ἰσραήλ. ἀποτρεχέτω ἕκαστοσ εἰσ τὴν πόλιν αὐτοῦ. ΚΑΙ ἀνὴρ ἐξ υἱῶν Βενιαμίν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Κίσ, υἱὸσ Ἀβιήλ, υἱοῦ Ἰαρέδ, υἱοῦ Βαχίρ, υἱοῦ Ἀφέκ, υἱοῦ ἀνδρὸσ Ἰεμιναίου, ἀνὴρ δυνατόσ.

καὶ τούτῳ υἱόσ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαούλ, εὐμεγέθησ, ἀνὴρ ἀγαθόσ, καὶ οὐκ ἦν ἐν υἱοῖσ Ἰσραὴλ ἀγαθὸσ ὑπὲρ αὐτόν, ὑπερωμίαν καὶ ἐπάνω ὑψηλὸσ ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι Κὶσ πατρὸσ Σαούλ, καὶ εἶπε Κὶσ πρὸσ Σαοὺλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ. λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ ἀνάστητε καὶ πορεύθητε καὶ ζητήσατε τὰσ ὄνουσ. καὶ διῆλθον δἰ ὄρουσ Ἐφραὶμ καὶ διῆλθον διὰ τῆσ γῆσ Σελχὰ καὶ οὐχ εὗρον. καὶ διῆλθον διὰ τῆσ γῆσ Σεγαλείμ, καὶ οὐκ ἦν. καὶ διῆλθον διὰ τῆσ γῆσ Ἰαμὶν καὶ οὐχ εὗρον. αὐτῶν δὲ ἐλθόντων εἰσ τὴν Σίφ, καὶ Σαοὺλ εἶπε τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ̓ αὐτοῦ. δεῦρο καὶ ἀποστρέψωμεν, μὴ ἀνεὶσ ὁ πατήρ μου τὰσ ὄνουσ φροντίζῃ τὰ περὶ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτῷ τὸ παιδάριον. ἰδοὺ δὴ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ ὁ ἄνθρωποσ ἔνδοξοσ, πᾶν, ὃ ἐὰν λαλήσῃ, παραγινόμενον παρέσται. καὶ νῦν πορευθῶμεν, ὅπωσ ἀπαγγείλῃ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν, ἐφ̓ ἣν ἐπορεύθημεν ἐπ̓ αὐτήν. καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἰδοὺ πορευσόμεθα, καὶ τὶ οἴσομεν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ̣ ὅτι οἱ ἄρτοι ἐκλελοίπασιν ἐκ τῶν ἀγγείων ἡμῶν, καὶ πλεῖον οὐκ ἔστι μεθ̓ ἡμῶν εἰσενεγκεῖν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ τὸ ὑπάρχον ἡμῖν. καὶ προσέθετο τὸ παιδάριον ἀποκριθῆναι τῷ Σαοὺλ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ εὕρηται ἐν τῇ χειρί μου τέταρτον σίκλου ἀργυρίου, καὶ δώσεισ τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπαγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν. καὶ ἔμπροσθεν ἐν Ἰσραὴλ τάδε ἔλεγεν ἕκαστοσ ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν Θεόν. δεῦρο καὶ πορευθῶμεν πρὸσ τὸν βλέποντα. ὅτι τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸσ ἔμπροσθεν Ὁ βλέπων. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. ἀγαθόν τὸ ρῆμα, δεῦρο καὶ πορευθῶμεν. καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ τὴν πόλιν, οὗ ἦν ἐκεῖ ὁ ἄνθρωποσ ὁ τοῦ Θεοῦ. αὐτῶν ἀναβαινόντων τὴν ἀνάβασιν τῆσ πόλεωσ καὶ αὐτοὶ εὑρίσκουσι τὰ κοράσια ἐξεληλυθότα ὑδρεύεσθαι ὕδωρ καὶ λέγουσιν αὐταῖσ. εἰ ἔστιν ἐνταῦθα Ὁ βλέπων̣ καὶ ἀπεκρίθη τὰ κοράσια αὐτοῖσ καὶ λέγουσιν αὐτοῖσ. ἔστιν, ἰδοὺ κατὰ πρόσωπον ὑμῶν. νῦν διὰ τὴν ἡμέραν ἥκει εἰσ τὴν πόλιν, ὅτι θυσία σήμερον τῷ λαῷ ἐν Βαμᾷ. ὡσ ἂν εἰσέλθητε εἰσ τὴν πόλιν, οὕτωσ εὑρήσετε αὐτὸν ἐν τῇ πόλει πρὶν ἀναβῆναι αὐτὸν εἰσ Βαμᾶ τοῦ φαγεῖν. ὅτι οὐ μὴ φάγῃ ὁ λαὸσ ἕωσ τοῦ εἰσελθεῖν αὐτόν, ὅτι οὗτοσ εὐλογεῖ τὴν θυσίαν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐσθίουσιν οἱ ξένοι. καὶ νῦν ἀνάβητε, ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν εὑρήσετε αὐτόν. καὶ ἀναβαίνουσι τὴν πόλιν. αὐτῶν εἰσπορευομένων εἰσ μέσον τῆσ πόλεωσ καὶ ἰδοὺ Σαμουὴλ ἐξῆλθεν εἰσ τὴν ἀπάντησιν αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι εἰσ Βαμᾶ. καὶ Κύριοσ ἀπεκάλυψε τὸ ὠτίον Σαμουὴλ ἡμέρᾳ μιᾷ ἔμπροσθεν τοῦ ἐλθεῖν πρὸσ αὐτὸν Σαοὺλ λέγων. ὡσ ὁ καιρόσ, αὔριον ἀποστελῶ πρόσ σε ἄνδρα ἐκ γῆσ Βενιαμίν, καὶ χρίσεισ αὐτὸν εἰσ ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ, καὶ σώσει τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸσ ἀλλοφύλων. ὅτι ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τοῦ λαοῦ μου, ὅτι ἦλθε βοὴ αὐτῶν πρόσ με. καὶ Σαμουὴλ εἶδε τὸν Σαούλ. καὶ Κύριοσ ἀπεκρίθη αὐτῷ. ἰδοὺ ὁ ἄνθρωποσ, ὃν εἶπά σοι, οὗτοσ ἄρξει ἐν τῷ λαῷ μου. καὶ προσήγαγε Σαοὺλ πρὸσ Σαμουὴλ εἰσ μέσον τῆσ πόλεωσ καὶ εἶπεν. ἀπάγγειλον δὴ ποῖοσ ὁ οἶκοσ τοῦ βλέποντοσ. καὶ ἀπεκρίθη Σαμουὴλ τῷ Σαοὺλ καὶ εἶπεν. ἐγώ εἰμι αὐτόσ. ἀνάβηθι ἔμπροσθέν μου εἰσ Βαμᾶ καὶ φάγε μετ̓ ἐμοῦ σήμερον, καὶ ἐξαποστελῶ σε πρωί̈ καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀπαγγελῶ σοι. καὶ περὶ τῶν ὄνων σου τῶν ἀπολωλυιῶν σήμερον τριταίων μὴ θῇσ τὴνκαρδίαν σου αὐταῖσ, ὅτι εὕρηνται. καὶ τίνι τὰ ὡραῖα τοῦ Ἰσραήλ̣ οὐ σοὶ καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρόσ σου̣ καὶ ἀπεκρίθη Σαοὺλ καὶ εἶπεν. οὐχὶ ἀνδρὸσ υἱὸσ Ἰεμιναίου ἐγώ εἰμι τοῦ μικροῦ σκήπτρου φυλῆσ Ἰσραὴλ καὶ τῆσ φυλῆσ τῆσ ἐλαχίστησ ἐξ ὅλουσ σκήπτρου Βενιαμίν̣ καὶ ἱνατί ἐλάλησασ πρὸσ ἐμὲ κατὰ τὸ ρῆμα τοῦτο̣ καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸν Σαοὺλ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺσ εἰσ τὸ κατάλυμα καὶ ἔθετο αὐτοῖσ ἐκεῖ τόπον ἐν πρώτοισ τῶν κεκλημένων ὡσεὶ ἑβδομήκοντα ἀνδρῶν. καὶ εἶπε Σαμουὴλ τῷ μαγείρῳ. δόσ μοι τὴν μερίδα, ἣν ἔδωκά σοι, ἣν εἶπά σοι θεῖναι αὐτὴν παρά σοι. καὶ ἥψησεν ὁ μάγειροσ τὴν κωλέαν, καὶ παρέθηκεν αὐτὴν ἐνώπιον Σαούλ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ τῷ Σαούλ. ἰδοὺ ὑπόλειμμα, παράθεσ αὐτὸ ἐνώπιόν σου καὶ φάγε, ὅτι μαρτύριον τέθειταί σοι παρὰ τοὺσ ἄλλουσ. ἀπόκνιζε. καὶ ἔφαγε Σαοὺλ μετὰ Σαμουὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ κατέβη ἐκ τῆσ Βαμᾶ εἰσ τὴν πόλιν. καὶ διέστρωσαν τῷ Σαοὺλ ἐπὶ τῷ δώματι, καὶ ἐκοιμήθη. καὶ ἐγένετο ὡσ ἀνέβαινεν ὁ ὄρθροσ, καὶ ἐκάλεσε Σαμουὴλ τὸν Σαοὺλ ἐπὶ τῷ δώματι λέγων. ἀνάστα, καὶ ἐξαποστελῶ σε. καὶ ἀνέστη Σαούλ, καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸσ καὶ Σαμουὴλ ἕωσ ἔξω. αὐτῶν καταβαινόντων εἰσ μέροσ τῆσ πόλεωσ καὶ Σαμουὴλ εἶπε τῷ Σαούλ. εἰπὸν τῷ νεανίσκῳ καὶ διελθέτω ἔμπροσθεν ἡμῶν, καὶ σὺ στῆθι ὡσ σήμερον καὶ ἄκουσον ρῆμα Θεοῦ. ΚΑΙ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ. οὐχὶ κέκχρικέ σε Κύριοσ εἰσ ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐπὶ Ἰσραήλ̣ καὶ σὺ ἄρξεισ ἐν λαῷ Κυρίου, καὶ σὺ σώσεισ αὐτὸν ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν.

καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέ σε Κύριοσ ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰσ ἄρχοντα. ὡσ ἂν ἀπέλθῃσ σήμερον ἀπ̓ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεισ δύο ἄνδρασ πρὸσ τοῖσ τάφοισ Ραχὴλ ἐν τῷ ὄρει Βενιαμὶν ἁλλομένουσ μεγάλα, καὶ ἐροῦσί σοι. εὕρηνται αἱ ὄνοι, ἃσ ἐπορεύθητε ζητεῖν, καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ρῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δἰ ὑμᾶσ λέγων. τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου̣ καὶ ἀπελεύσῃ ἐκεῖθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεισ ἕωσ τῆσ δρυὸσ Θαβὼρ καὶ εὑρήσεισ ἐκεῖ τρεῖσ ἄνδρασ ἀναβαίνοντασ πρὸσ τὸν Θεὸν εἰσ Βαιθήλ, ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου. καὶ ἐρωτήσουσί σε τὰ εἰσ εἰρήνην καὶ δώσουσί σοι δύο ἀπαρχὰσ ἄρτων, καὶ λήψῃ ἐκ τῆσ χειρὸσ αὐτῶν. καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ εἰσ τὸν βουνὸν τοῦ Θεοῦ, οὗ ἐστιν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν ἀλλοφύλων, ἐκεῖ Νασὶβ ὁ ἀλλόφυλοσ. καὶ ἔσται ὡσ ἂν εἰσέλθητε ἐκεῖ εἰσ τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσεισ χορῷ προφητῶν καταβαινόντων ἐκ τῆσ Βαμᾶ, καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν νάβλα καὶ τύμπανον καὶ αὐλὸσ καὶ κινύρα, καὶ αὐτοὶ προφητεύοντεσ. καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα Κυρίου, καὶ προφητεύσεισ μετ̓ αὐτῶν καὶ στραφήσῃ εἰσ ἄνδρα ἄλλον. καὶ ἔσται ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπὶ σέ, ποίει πάντα, ὅσα ἐὰν εὕρῃ ἡ χείρ σου, ὅτι Θεὸσ μετὰ σοῦ. καὶ καταβήσῃ ἔμπροσθεν τῆσ Γαλγάλ, καὶ ἰδοὺ καταβαίνω πρόσ σε ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ θυσίασ εἰρηνικάσ. ἑπτὰ ἡμέρασ διαλείψεισ ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν με πρόσ σε, καὶ γνωρίσω σοι ἃ ποιήσεισ. καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπὸ Σαμουήλ, μετέστρεψεν αὐτῷ ὁ Θεὸσ καρδίαν ἄλλην. καὶ ἦλθε πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν εἰσ τὸν βουνόν, καὶ ἰδοὺ χορὸσ προφητῶν ἐξεναντίασ αὐτοῦ. καὶ ἥλατο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Θεοῦ, καὶ προεφήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν. καὶ ἐγενήθησαν πάντεσ οἱ εἰδότεσ αὐτὸν ἐχθὲσ καὶ τρίτησ καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αὐτὸσ ἐν μέσῳ τῶν προφητῶν. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ ἕκαστοσ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. τί τοῦτο τὸ γεγονὸσ τῷ υἱῷ Κίσ̣ ἦ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταισ̣ καὶ ἀπεκρίθη τισ αὐτῶν καὶ εἶπε. καὶ τίσ πατὴρ αὐτοῦ̣ καὶ διὰ τοῦτο ἐγενήθη εἰσ παραβολήν, ἦ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταισ̣ καὶ συνετέλεσε προφητεύων καὶ ἔρχεται εἰσ τὸν βουνόν. καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖοσ αὐτοῦ πρὸσ αὐτὸν καὶ πρὸσ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. ποῦ ἐπορεύθητε̣ καὶ εἶπαν. ζητεῖν τὰσ ὄνουσ. καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσί, καὶ εἰσήλθομεν πρὸσ Σαμουήλ. καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖοσ πρὸσ Σαούλ. ἀπάγγειλον δή μοι, τί εἶπέ σοι Σαμουήλ̣ καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ. ἀπήγγειλεν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι. τὸ δὲ ρῆμα τῆσ βασιλείασ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ. Καὶ παρήγγειλε Σαμουὴλ παντὶ τῷ λαῷ πρὸσ Κύριον εἰσ Μασσηφὰθ καὶ εἶπε πρὸσ υἱοὺσ Ἰσραήλ. τάδε εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ λέγων. ἐγὼ ἀνήγαγον τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ Φαραὼ βασιλέωσ Αἰγύπτου καὶ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν θλιβουσῶν ὑμᾶσ. καὶ ὑμεῖσ σήμερον ἐξουδενήκατε τὸν Θεόν, ὃσ αὐτόσ ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν καὶ θλίψεων ὑμῶν, καὶ εἴπατε. οὐχί, ἀλλ̓ ἢ ὅτι βασιλέα καταστήσεισ ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ νῦν κατάστητε ἐνώπιον Κυρίου κατὰ τὰ σκῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰσ φυλὰσ ὑμῶν. καὶ προσήγαγε Σαμουὴλ πάντα τὰ σκῆπτρα Ἰσραήλ, καὶ κατακληροῦται σκῆπτρον Βενιαμίν. καὶ προσάγει σκῆπτρον Βενιαμὶν εἰσ φυλάσ, καὶ κατακληροῦται φυλὴ Ματταρί. καὶ προσάγουσι τὴν φυλὴν Ματταρὶ εἰσ ἄνδρασ, καὶ κατακληροῦται Σαοὺλ υἱὸσ Κίσ. καὶ ἐζήτει αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρίσκετο. καὶ ἐπηρώτησε Σαμουὴλ ἔτι ἐν Κυρίῳ. εἰ ἔρχεται ὁ ἀνὴρ ἐνταῦθα̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. ἰδοὺ αὐτὸσ κέκρυπται ἐν τοῖσ σκεύεσι. καὶ ἔδραμε καὶ λαμβάνει αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ κατέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ, καὶ ὑψώθη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπερωμίαν καὶ ἐπάνω. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ πάντα τὸν λαόν. εἰ ἑωράκατε ὃν ἐκλέλεκται ἑαυτῷ Κύριοσ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὅμοιοσ αὐτῷ ἐν πᾶσιν ὑμῖν̣ καὶ ἔγνωσαν πᾶσ ὁ λαὸσ καὶ εἶπαν. ζήτω ὁ βασιλεύσ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ τὸν λαὸν τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ καὶ ἔθηκεν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἐξαπέστειλε Σαμουὴλ πάντα τὸν λαόν, καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστοσ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ Σαοὺλ ἀπῆλθεν εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰσ Γαβαά. καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ δυνάμεων, ὧν ἥψατο Κύριοσ καρδίασ αὐτῶν μετὰ Σαούλ. καὶ υἱοὶ λοιμοὶ εἶπαν. τίσ σώσει ὑμᾶσ οὗτοσ̣ καὶ ἠτίμασαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἤνεγκαν αὐτῷ δῶρα. ΚΑΙ ἐγενήθη ὡσ μετὰ μῆνα καὶ ἀνέβη Νάασ ὁ Ἀμμανίτησ καὶ παρεμβάλλει ἐπὶ Ἰαβὶσ Γαλαάδ. καὶ εἶπαν πάντεσ οἱ ἄνδρεσ Ἰαβὶσ πρὸσ Νάασ τὸν Ἀμμανίτην. διάθου ἡμῖν διαθήκην, καὶ δουλεύσομέν σοι.

καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Νάασ ὁ Ἀμμανίτησ. ἐν ταύτῃ διαθήσομαι διαθήκην ὑμῖν, ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν πάντα ὀφθαλμὸν δεξιόν, καὶ θήσομαι ὄνειδοσ ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ Ἰαβίσ. ἄνεσ ἡμῖν ἑπτὰ ἡμέρασ, καὶ ἀποστελοῦμεν ἀγγέλουσ εἰσ πᾶν ὅριον Ἰσραήλ. ἐὰν μὴ ᾖ ὁ σώζων ἡμᾶσ, ἐξελευσόμεθα πρὸσ ὑμᾶσ. καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι εἰσ Γαβαὰ πρὸσ Σαοὺλ καὶ λαλοῦσι τοὺσ λόγουσ εἰσ τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ ᾖραν πᾶσ ὁ λαὸσ τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν. καὶ ἰδοὺ Σαοὺλ ἤρχετο μετὰ τὸ πρωί̈ ἐξ ἀγροῦ, καὶ εἶπε Σαούλ. τί ὅτι κλαίει ὁ λαόσ̣ καὶ διηγοῦνται αὐτῷ τὰ ρήματα τῶν ἀνδρῶν Ἰαβίσ. καὶ ἐφήλατο πνεῦμα Κυρίου ἐπὶ Σαοὺλ ὡσ ἤκουσε τὰ ρήματα ταῦτα, καὶ ἐθυμώθη ἐπ̓ αὐτοὺσ ὀργῇ αὐτοῦ σφόδρα. καὶ ἔλαβε δύο βόασ καὶ ἐμέλισεν αὐτὰσ καὶ ἀπέστειλεν εἰσ πᾶν ὅριον Ἰσραὴλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων λέγων. ὃσ οὐκ ἔστιν ἐκπορευόμενοσ ὀπίσω Σαοὺλ καὶ ὀπίσω Σαμουήλ, κατὰ τάδε ποιήσουσι τοῖσ βουσὶν αὐτοῦ. καὶ ἐπῆλθεν ἔκστασισ Κυρίου ἐπὶ τὸν λαὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐβόησαν ὡσ ἀνὴρ εἷσ. καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺσ Ἀβιεζὲκ ἐν Βαμᾷ, πάντα ἄνδρα Ἰσραὴλ ἑξακοσίασ χιλιάδασ καὶ ἄνδρασ Ἰούδα ἑβδομήκοντα χιλιάδασ. καὶ εἶπε τοῖσ ἀγγέλοισ τοῖσ ἐρχομένοισ. τάδε ἐρεῖτε τοῖσ ἀνδράσιν Ἰαβίσ. αὔριον ὑμῖν ἡ σωτηρία διαθερμάναντοσ τοῦ ἡλίου. καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι εἰσ τὴν πόλιν καὶ ἀπαγγέλλουσι τοῖσ ἀνδράσιν Ἰαβίσ, καὶ εὐφράνθησαν. καὶ εἶπον οἱ ἄνδρεσ Ἰαβὶσ πρὸσ Νάασ τὸν Ἀμμανίτην. αὔριον ἐξελευσόμεθα πρὸσ ὑμᾶσ, καὶ ποιήσετε ἡμῖν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον ὑμῶν. καὶ ἐγενήθη μετὰ τὴν αὔριον καὶ ἔθετο Σαοὺλ τὸν λαὸν εἰσ τρεῖσ ἀρχάσ, καὶ εἰσπορεύονται μέσον τῆσ παρεμβολῆσ ἐν φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ καὶ ἔτυπτον τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν ἕωσ διεθερμάνθη ἡ ἡμέρα, καὶ ἐγενήθη καὶ ὑπολελειμμένοι διεσπάρησαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθησαν ἐν αὐτοῖσ δύο κατὰ τὸ αὐτό. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Σαμουήλ. τίσ ὁ εἴπασ ὅτι Σαοὺλ οὐ βασιλεύσει ἡμῶν̣ παράδοσ τοὺσ ἄνδρασ, καὶ θανατώσομεν αὐτούσ. καὶ εἶπε Σαούλ. οὐκ ἀποθανεῖται οὐδεὶσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὅτι σήμερον ἐποίησε Κύριοσ σωτηρίαν ἐν Ἰσραήλ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ τὸν λαὸν λέγων. πορευθῶμεν εἰσ Γάλγαλα, καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκεῖ τὴν βασιλείαν. καὶ ἐπορεύθη πᾶσ ὁ λαὸσ εἰσ Γάλγαλα, καὶ ἔχρισε Σαμουὴλ ἐκεῖ τὸν Σαοὺλ εἰσ βασιλέα ἐνώπιον Κυρίου ἐν Γαλγάλοισ καὶ ἔθυσεν ἐκεῖ θυσίασ καὶ εἰρηνικὰσ ἐνώπιον Κυρίου. καὶ εὐφράνθη Σαμουὴλ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ὥστε λίαν. ΚΑΙ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ πάντα Ἰσραήλ. ἰδοὺ ἤκουσα φωνῆσ ὑμῶν εἰσ πάντα, ὅσα εἴπατέ μοι, καὶ ἐβασίλευσα ἐφ̓ ὑμᾶσ βασιλέα.

καὶ νῦν ἰδοὺ ὁ βασιλεὺσ διαπορεύεται ἐνώπιον ὑμῶν, κἀγὼ γεγήρακα καὶ καθήσομαι, καὶ οἱ υἱοί μου ἰδοὺ ἐν ὑμῖν. κἀγὼ ἰδοὺ διελήλυθα ἐνώπιον ὑμῶν ἐκ νεότητοσ καὶ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. ἰδοὺ ἐγώ, ἀποκρίθητε κατ̓ ἐμοῦ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐνώπιον χριστοῦ αὐτοῦ. μόσχον τίνοσ εἴληφα ἢ ὄνον τίνοσ εἴληφα ἢ τίνα κατεδυνάστευσα ὑμῶν ἢ τίνα ἐξεπίεσα ἢ ἐκ χειρὸσ τίνοσ εἴληφα ἐξίλασμα καὶ ὑπόδημα̣ ἀποκρίθητε κατ̓ ἐμοῦ, καὶ ἀποδώσω ὑμῖν. καὶ εἶπαν πρὸσ Σαμουήλ. οὐκ ἠδίκησασ ἡμᾶσ καὶ οὐ κατεδυνάστευσασ ἡμᾶσ καὶ οὐκ ἔθλασασ ἡμᾶσ καὶ οὐκ εἴληφασ ἐκ χειρὸσ οὐδενὸσ οὐδέν. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ τὸν λαόν. μάρτυσ Κύριοσ ἐν ὑμῖν καὶ μάρτυσ χριστὸσ αὐτοῦ σήμερον ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὅτι οὐχ εὑρήκατε ἐν χειρί μου οὐδέν. καὶ εἶπαν. μάρτυσ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ τὸν λαὸν λέγων. μάρτυσ Κύριοσ ὁ ποιήσασ τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ἀαρών, ὁ ἀναγαγὼν τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου. καὶ νῦν κατάστητε, καὶ δικάσω ὑμᾶσ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀπαγγελῶ ὑμῖν τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην Κυρίου, ἃ ἐποίησεν ἐν ὑμῖν καὶ ἐν τοῖσ πατράσιν ὑμῶν. ὡσ εἰσῆλθεν Ἰακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰσ Αἴγυπτον, καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺσ Αἴγυπτοσ, καὶ ἐβόησαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν πρὸσ Κύριον, καὶ ἀπέστειλε Κύριοσ τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ ἐξήγαγον τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατῴκισεν αὐτοὺσ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. καὶ ἐπελάθοντο Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ Σισάρᾳ ἀρχιστρατήγῳ Ἰαβὶν βασιλέωσ Ἀσὼρ καὶ εἰσ χεῖρασ ἀλλοφύλων καὶ εἰσ χεῖρασ βασιλέωσ Μωάβ, καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτοῖσ. καὶ ἐβόησαν πρὸσ Κύριον καὶ ἔλεγον. ἡμάρτομεν, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν Κύριον καὶ ἐδουλεύσαμεν τοῖσ Βααλὶμ καὶ τοῖσ ἄλσεσι. καὶ νῦν ἐξελοῦ ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ δουλεύσομέν σοι. καὶ ἀπέστειλε Κύριοσ τὸν Ἱεροβάαλ καὶ τὸν Βαρὰκ καὶ τὸν Ἰεφθάε καὶ τὸν Σαμουὴλ καὶ ἐξείλατο ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν ἡμῶν τῶν κυκλόθεν, καὶ κατῳκεῖτε πεποιθότεσ. καὶ ἴδετε ὅτι Νάασ βασιλεὺσ υἱῶν Ἀμμὼν ἦλθεν ἐφ̓ ὑμᾶσ, καὶ εἴπατε. οὐχί, ἀλλ̓ ἢ ὅτι βασιλεὺσ βασιλεύσει ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν βασιλεὺσ ἡμῶν. καὶ νῦν ἰδοὺ ὁ βασιλεύσ, ὃν ἐξελέξασθε, καὶ ἰδοὺ δέδωκε Κύριοσ ἐφ̓ ὑμᾶσ βασιλέα. ἐὰν φοβηθῆτε τὸν Κύριον καὶ δουλεύσητε αὐτῷ καὶ ἀκούσητε τῆσ φωνῆσ αὐτοῦ καὶ μὴ ἐρίσητε τῷ στόματι Κυρίου καὶ ἦτε καὶ ὑμεῖσ καὶ ὁ βασιλεὺσ ὁ βασιλεύων ἐφ̓ ὑμῶν ὀπίσω Κυρίου πορευόμενοι. ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε τῆσ φωνῆσ Κυρίου καὶ ἐρίσητε τῷ στόματι Κυρίου, καὶ ἔσται χεὶρ Κυρίου ἐφ̓ ὑμᾶσ καὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν. καὶ νῦν κατάστητε καὶ ἴδετε τὸ ρῆμα τό μέγα τοῦτο, ὃ ὁ Κύριοσ ποιήσει ἐν ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν. οὐχὶ θερισμὸσ πυρῶν σήμερον̣ ἐπικαλέσομαι Κύριον, καὶ δώσει φωνὰσ καὶ ὑετόν, καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι ἡ κακία ὑμῶν μεγάλη, ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον Κυρίου, αἰτήσαντεσ ἑαυτοῖσ βασιλέα. καὶ ἐπεκαλέσατο Σαμουὴλ τὸν Κύριον, καὶ ἔδωκε Κύριοσ φωνὰσ καὶ ὑετὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ ἐφοβήθησαν πᾶσ ὁ λαὸσ τὸν Κύριον σφόδρα καὶ τὸν Σαμουήλ. καὶ εἶπαν πᾶσ ὁ λαὸσ πρὸσ Σαμουήλ. πρόσευξαι ὑπὲρ τῶν δούλων σου πρὸσ Κύριον Θεόν σου, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν, ὅτι προστεθείκαμεν πρὸσ πάσασ τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν κακίαν αἰτήσαντεσ ἑαυτοῖσ βασιλέα. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ τὸν λαόν. μὴ φοβεῖσθε. ὑμεῖσ πεποιήκατε τὴν πᾶσαν κακίαν ταύτην, πλὴν μὴ ἐκκλίνητε ἀπό ὄπισθεν Κυρίου καὶ δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ μὴ παραβῆτε ὀπίσω τῶν μηθὲν ὄντων, οἳ οὐ περανοῦσιν οὐθὲν καὶ οἳ οὐκ ἐξελοῦνται, ὅτι οὐθέν εἰσιν. ὅτι οὐκ ἀπώσεται Κύριοσ τὸν λαὸν αὐτοῦ διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τὸ μέγα, ὅτι ἐπιεικῶσ Κύριοσ προσελάβετο ὑμᾶσ εἰσ λαόν. καὶ ἐμοὶ μηδαμῶσ τοῦ ἁμαρτεῖν τῷ Κυρίῳ ἀνιέναι τοῦ προσεύχεσθαι περὶ ὑμῶν, καὶ δουλεύσω τῷ Κυρίῳ καὶ δείξω ὑμῖν τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν. πλὴν φοβεῖσθε τὸν Κύριον καὶ δουλεύσατε αὐτῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν, ὅτι ἴδετε ἃ ἐμεγάλυνε μεθ̓ ὑμῶν, καὶ ἐὰν κακίᾳ κακοποιήσητε, καὶ ὑμεῖσ καὶ ὁ βασιλεὺσ ὑμῶν προστεθήσεσθε. ΚΑΙ ἐκλέγεται ἑαυτῷ Σαοὺλ τρεῖσ χιλιάδασ ἀνδρῶν ἐκ τῶν ἀνδρῶν Ἰσραήλ, καὶ ἦσαν μετὰ Σαοὺλ δισχίλιοι οἱ ἐν Μαχμάσ, καὶ ἐν τῷ ὄρει Βαιθήλ, καὶ χίλιοι ἦσαν μετὰ Ἰωνάθαν ἐν Γαβαὰ τοῦ Βενιαμίν, καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἐξαπέστειλεν ἕκαστον εἰσ τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.

καὶ ἐπάταξεν Ἰωνάθαν τὸν Νασὶβ τὸν ἀλλόφυλον τὸν ἐν τῷ βουνῷ. καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀλλόφυλοι. καὶ Σαοὺλ σάλπιγγι σαλπίζει εἰσ πᾶσαν τὴν γῆν λέγων. ἠθετήκασιν οἱ δοῦλοι. καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἤκουσε λεγόντων. πέπαικε Σαοὺλ τὸν Νασὶβ τὸν ἀλλόφυλον, καὶ ᾐσχύνθησαν Ἰσραὴλ ἐν τοῖσ ἀλλοφύλοισ. καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὀπίσω Σαοὺλ ἐν Γαλγάλοισ. καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνάγονται εἰσ πόλεμον ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ Ἰσραὴλ τριάκοντα χιλιάδεσ ἁρμάτων καὶ ἓξ χιλιάδεσ ἱππέων καὶ λαὸσ ὡσ ἡ ἄμμοσ ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν τῷ πλήθει. καὶ ἀναβαίνουσι καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν Μαχμὰσ ἐξ ἐναντίασ Βαιθωρὼν κατὰ νότου. καὶ ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἶδεν ὅτι στενῶσ αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτόν, καὶ ἐκρύβη ὁ λαὸσ ἐν τοῖσ σπηλαίοισ καὶ ἐν ταῖσ μάνδραισ καὶ ἐν ταῖσ πέτραισ καὶ ἐν τοῖσ βόθροισ καὶ ἐν τοῖσ λάκκοισ, καὶ οἱ διαβαίνοντεσ διέβησαν τὸν Ἰορδάνην εἰσ γῆν Γὰδ καὶ Γαλαάδ. καὶ Σαοὺλ ἔτι ἦν ἐν Γαλγάλοισ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἐξέστη ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ διέλιπεν ἑπτὰ ἡμέρασ τῷ μαρτυρίῳ, ὡσ εἶπε Σαμουὴλ, καὶ οὐ παρεγένετο Σαμουὴλ εἰσ Γάλγαλα, καὶ διεσπάρη ὁ λαὸσ αὐτοῦ ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Σαούλ. προσαγάγετε, ὅπωσ ποιήσω ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰρηνικάσ. καὶ ἀνήνεγκε τὴν ὁλοκαύτωσιν. καὶ ἐγένετο ὡσ συνετέλεσεν ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ Σαμουὴλ παραγίνεται. καὶ ἐξῆλθε Σαοὺλ εἰσ ἀπάντησιν αὐτοῦ εὐλογῆσαι αὐτόν. καὶ εἶπε Σαμουήλ. τί πεποίηκασ̣ καὶ εἶπε Σαούλ. ὅτι εἶδον ὡσ διεσπάρη ὁ λαὸσ ἀπ̓ ἐμοῦ καὶ σὺ οὐ παρεγένου ὡσ διετάξω ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῶν ἡμερῶν, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν εἰσ Μαχμάσ, καὶ εἶπα. νῦν καταβήσονται οἱ ἀλλόφυλοι πρόσ με εἰσ Γάλγαλα καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου οὐκ ἐδεήθην. καὶ ἐνεκρατευσάμην καὶ ἀνήνεγκα τὴν ὁλοκαύτωσιν. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Σαούλ. μεματαίωταί σοι, ὅτι οὐκ ἐφύλαξασ τὴν ἐντολήν μου, ἣν ἐνετείλατό σοι Κύριοσ, ὡσ νῦν ἡτοίμασε Κύριοσ τὴν βασιλείαν σου ἐπὶ Ἰσραὴλ ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ νῦν ἡ βασιλεία σου οὐ στήσεταί σοι, καὶ ζητήσει Κύριοσ ἑαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἐντελεῖται Κύριοσ αὐτῷ εἰσ ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἐφύλαξασ ὅσα ἐνετείλατό σοι Κύριοσ. καὶ ἀνέστη Σαμουὴλ καὶ ἀπῆλθεν ἐκ Γαλγάλων εἰσ ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ κατάλειμμα τοῦ λαοῦ ἀνέβη ὀπίσω Σαοὺλ εἰσ ἀπάντησιν ὀπίσω τοῦ λαοῦ τοῦ πολεμιστοῦ. αὐτῶν παραγενομένων ἐκ Γαλγάλων εἰσ Γαβαὰ Βενιαμὶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαοὺλ τὸν λαὸν τὸν εὑρεθέντα μετ̓ αὐτοῦ ὡσ ἑξακοσίουσ ἄνδρασ. καὶ Σαοὺλ καὶ Ἰωνάθαν υἱὸσ αὐτοῦ καὶ ὁ λαὸσ οἱ εὑρεθέντεσ μετ̓ αὐτῶν ἐκάθισαν ἐν Γαβαὰ Βενιαμὶν καὶ ἔκλαιον, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβεβλήκεισαν ἐν Μαχμάσ. καὶ ἐξῆλθε διαφθείρων ἐξ ἀγροῦ ἀλλοφύλων τρισὶν ἀρχαῖσ. ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γοφερὰ ἐπὶ γῆν Σωγάλ, καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Βαιθωρών, καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γαβαὲ τὴν εἰσκύπτουσαν ἐπὶ Γαὶ τὴν Σαβίμ. καὶ τέκτων σιδήρου οὐχ εὑρίσκετο ἐν πάσῃ γῇ Ἰσραήλ, ὅτι εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι. μὴ ποιήσωσιν οἱ Ἑβραῖοι ρομφαίαν καὶ δόρυ. καὶ κατέβαινον πᾶσ Ἰσραὴλ εἰσ γῆν ἀλλοφύλων χαλκεύειν ἕκαστοσ τὸ θέριστρον αὐτοῦ καὶ τὸ σκεῦοσ αὐτοῦ καὶ ἕκαστοσ τὴν ἀξίνην αὐτοῦ καὶ τὸ δρέπανον αὐτοῦ. καὶ ἦν ὁ τρυγητὸσ ἕτοιμοσ τοῦ θερίζειν. τὰ δὲ σκεύη ἦν τρεῖσ σίκλοι εἰσ τὸν ὀδόντα, καὶ τῇ ἀξίνῃ καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόστασισ ἦν ἡ αὐτή. καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖσ ἡμέραισ τοῦ πολέμου Μαχμὰσ καὶ οὐχ εὑρέθη ρομφαία καὶ δόρυ ἐν χειρὶ παντὸσ τοῦ λαοῦ τοῦ μετὰ Σαοὺλ καὶ μετὰ Ἰωνάθαν, καὶ εὑρέθη τῷ Σαοὺλ καὶ τῷ Ἰωνάθαν υἱῷ αὐτοῦ. καὶ ἐξῆλθεν ἐξ ὑποστάσεωσ τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν Μαχμάσ. ΚΑΙ γίνεται ἡ ἡμέρα καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν υἱὸσ Σαοὺλ τῷ παιδαρίῳ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ. δεῦρο, καὶ διαβῶμεν εἰσ Μεσσὰβ τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν ἐκείνῳ. καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλε.

καὶ Σαοὺλ ἐκάθητο ἐπ̓ ἄκρου τοῦ βουνοῦ ὑπὸ τὴν ροὰν τὴν ἐν Μαγδών, καὶ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ ὡσ ἑξακόσιοι ἄνδρεσ. καὶ Ἀχιὰ υἱὸσ Ἀχιτὼβ ἀδελφοῦ Ἰωχαβὴδ υἱοῦ Φινεὲσ υἱοῦ Ἡλὶ ἱερεὺσ τοῦ Θεοῦ ἐν Σηλὼμ αἴρων ἐφούδ. καὶ ὁ λαὸσ οὐκ ᾔδει ὅτι πεπόρευται Ἰωνάθαν. καὶ ἀνὰ μέσον τῆσ διαβάσεωσ, οὗ ἐζήτει Ἰωνάθαν διαβῆναι εἰσ τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ὁδοὺσ πέτρασ ἐκ τούτου καὶ ὁδοὺσ πέτρασ ἐκ τούτου, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βασὲσ καὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σεννά. ἡ ὁδὸσ ἡ μία ἀπὸ βορρᾶ ἐρχομένῳ Μαχμὰσ καὶ ἡ ὁδὸσ ἡ ἄλλη ἀπὸ νότου ἐρχομένῳ Γαβαέ. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν πρὸσ τὸ παιδάριον τὸ αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ. δεῦρο διαβῶμεν εἰσ Μεσσὰβ τῶν ἀπεριτμήτων τούτων, εἴτι ποιήσαι Κύριοσ ἡμῖν. ὅτι οὐκ ἔστι τῷ Κυρίῳ συνεχόμενον σῴζειν ἐν πολλοῖσ ἢ ἐν ὀλίγοισ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. ποίει πᾶν, ὃ ἐὰν ἡ καρδία σου ἐκλίνῃ, ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, ὡσ ἡ καρδία σου καρδία μου. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν. ἰδοὺ ἡμεῖσ διαβαίνομεν πρὸσ τοὺσ ἄνδρασ καὶ κατακυλισθησόμεθα πρὸσ αὐτούσ. ἐὰν τάδε εἴπωσι πρὸσ ἡμᾶσ. ἀπόστητε ἐκεῖ ἕωσ ἂν ἀπαγγείλωμεν ὑμῖν, καὶ στησόμεθα ἐφ̓ ἑαυτοῖσ καὶ οὐ μὴ ἀναβῶμεν ἐπ̓ αὐτούσ. ἐὰν τάδε εἴπωσι πρὸσ ἡμᾶσ. ἀνάβητε πρὸσ ἡμᾶσ, καὶ ἀναβησόμεθα, ὅτι παραδέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ χεῖρασ ἡμῶν. τοῦτο ἡμῖν τὸ σημεῖον. καὶ εἰσῆλθον ἀμφότεροι εἰσ Μεσσὰβ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι. ἰδοὺ Ἑβραῖοι ἐκπορεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐκρύβησαν ἐκεῖ. καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἄνδρεσ Μεσσὰβ πρὸσ Ἰωνάθαν καὶ πρὸσ τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ λέγουσιν. ἀνάβητε πρὸσ ἡμᾶσ, καὶ γνωριοῦμεν ὑμῖν ρῆμα. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν πρὸσ τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. ἀνάβηθι ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ χεῖρασ Ἰσραήλ. καὶ ἀνέβη Ἰωνάθαν ἐπὶ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐπέβλεψαν κατὰ πρόσωπον Ἰωνάθαν, καὶ ἐπάταξεν αὐτούσ, καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐπεδίδου ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ἡ πληγὴ ἡ πρώτη, ἣν ἐπάταξεν Ἰωνάθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὡσ εἴκοσιν ἄνδρεσ ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοισ καὶ ἐν κόχλαξι τοῦ πεδίου. καὶ ἐγενήθη ἔκστασισ ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ἐν ἀγρῷ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ ἐν Μεσσὰβ καὶ οἱ διαφθείροντεσ ἐξέστησαν, καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤθελον ποιεῖν. καὶ ἐθάμβησεν ἡ γῆ, καὶ ἐγενήθη ἔκστασισ παρὰ Κυρίου. καὶ εἶδον οἱ σκοποὶ τοῦ Σαοὺλ ἐν Γαβαὰ Βενιαμὶν καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμβολὴ τεταραγμένη ἔνθεν καὶ ἔνθεν. καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ λαῷ τῷ μετ̓ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ καὶ ἴδετε τίσ πεπόρευται ἐξ ὑμῶν. καὶ ἐπεσκέψαντο, καὶ ἰδοὺ οὐχ εὑρίσκετο Ἰωνάθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ Ἀχιᾷ. προσάγαγε τὸ ἐφούδ. ὅτι αὐτὸσ ᾖρε τὸ ἐφοὺδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον Ἰσραήλ. καὶ ἐγενήθη ὡσ ἐλάλει Σαοὺλ πρὸσ τὸν ἱερέα, καὶ ὁ ἦχοσ ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο πορευόμενοσ καὶ ἐπλήθυνε. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τὸν ἱερέα. συνάγαγε τὰσ χεῖράσ σου. καὶ ἀνέβη Σαοὺλ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται ἕωσ τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἐγένετο ρομφαία ἀνδρὸσ ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, σύγχυσισ μεγάλη σφόδρα. καὶ οἱ δοῦλοι οἱ ὄντεσ ἐχθὲσ καὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων οἱ ἀναβάντεσ εἰσ τὴν παρεμβολὴν ἐπεστράφησαν καὶ αὐτοὶ εἶναι μετὰ Ἰσραὴλ τῶν μετὰ Σαοὺλ καὶ Ἰωνάθαν. καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ οἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ ὄρει Ἐφραὶμ καὶ ἤκουσαν ὅτι πεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ συνάπτουσι καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰσ πόλεμον. καὶ ἔσωσε Κύριοσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ἰσραήλ. ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νΚαὶ ὁ πόλεμοσ διῆλθε τὴν Βαμώθ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἦν μετὰ Σαοὺλ ὡσ δέκα χιλιάδεσ ἀνδρῶν. καὶ ἦν ὁ πόλεμοσ διεσπαρμένοσ εἰσ ὅλην τὴν πόλιν ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. καὶ Σαοὺλ ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀρᾶται τῷ λαῷ λέγων. ἐπικατάρατοσ ὁ ἄνθρωποσ, ὃσ φάγεται ἄρτον ἕωσ ἑσπέρασ, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἐχθρόν μου. καὶ οὐκ ἐγεύσατο πᾶσ ὁ λαὸσ ἄρτου. καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἠρίστα. καὶ Ἰάαλ δρυμὸσ ἦν μελισσῶνοσ κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀγροῦ, καὶ εἰσῆλθεν ὁ λαὸσ εἰσ τὸν μελισσῶνα, καὶ ἰδοὺ ἐπορεύετο λαλῶν, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἐπιστρέφων τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰσ τὸ στόμα αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήθη ὁ λαὸσ τὸν ὅρκον Κυρίου. καὶ Ἰωνάθαν οὐκ ἀκηκόει ἐν τῷ ὁρκίζειν τὸν πατέρα αὐτοῦ τὸν λαόν. καὶ ἐξέτεινε τὸ ἄκρον τοῦ σκήπτρου αὐτοῦ τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔβαψεν αὐτὸ εἰσ τὸ κηρίον τοῦ μέλιτοσ καὶ ἐπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰσ τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβλεψαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. καὶ ἀπεκρίθη εἷσ ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν. ὁρκίσασ ὥρκισε τὸν λαὸν ὁ πατήρ σου λέγων. ἐπικατάρατοσ ὁ ἄνθρωποσ, ὃσ φάγεται ἄρτον σήμερον, καὶ ἐξελύθη ὁ λαόσ. καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν καὶ εἶπεν. ἀπήλλαχεν ὁ πατήρ μου τὴν γῆν. ἰδὲ δὴ ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου ὅτι ἐγευσάμην βραχύ τι τοῦ μέλιτοσ τούτου. ἀλλ̓ ὅτι εἰ ἔφαγεν ἔσθων σήμερον ὁ λαὸσ τῶν σκύλων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ὧν εὗρεν, ὅτι νῦν ἂν μείζων ἦν ἡ πληγὴ ἡ ἐν τοῖσ ἀλλοφύλοισ. καὶ ἐπάταξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἐν Μαχμάσ, καὶ ἐκοπίασεν ὁ λαὸσ σφόδρα. καὶ ἐκλήθη ὁ λαὸσ εἰσ τὰ σκῦλα, καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸσ ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ τέκνα βοῶν καὶ ἔσφαξεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἤσθιεν ὁ λαὸσ σὺν τῷ αἵματι. καὶ ἀπηγγέλη Σαοὺλ λέγοντεσ. ἡμάρτηκεν ὁ λαὸσ τῷ Κυρίῳ φαγὼν σὺν τῷ αἵματι. καὶ εἶπε Σαοὺλ ἐκ Γεθθαίμ. κυλίσατέ μοι λίθον ἐνταῦθα μέγαν. καὶ εἶπε Σαούλ. διασπάρητε ἐν τῷ λαῷ καὶ εἴπατε αὐτοῖσ προσαγαγεῖν ἐνταῦθα ἕκαστοσ τὸν μόσχον αὐτοῦ καὶ ἕκαστοσ τὸ πρόβατον αὐτοῦ, καὶ σφαζέτω ἐπὶ τούτου, καὶ οὐ μὴ ἁμάρτητε τῷ Κυρίῳ τοῦ ἐσθίειν σὺν τῷ αἵματι. καὶ προσῆγεν ὁ λαὸσ ἕκαστοσ τὸἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσφαζον ἐκεῖ. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Σαοὺλ θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ. τοῦτο ἤρξατο Σαοὺλ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ. Καὶ εἶπε Σαούλ. καταβῶμεν ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων τὴν νύκτα καὶ διαρπάσωμεν ἐν αὐτοῖσ ἕωσ διαφαύσῃ ἡμέρα, καὶ μὴ ὑπολείπωμεν ἐν αὐτοῖσ ἄνδρα. καὶ εἶπαν. πᾶν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει. καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύσ. προσέλθωμεν ἐνταῦθα πρὸσ τὸν Θεόν. καὶ ἐπηρώτησε Σαοὺλ τὸν Θεόν. εἰ καταβῶ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων, εἰ παραδώσεισ αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ Ἰσραήλ̣ καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ εἶπε Σαούλ. προσαγάγετε ἐνταῦθα πάσασ τὰσ γωνίασ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ἐν τίνι γέγονεν ἡ ἁμαρτία αὕτη σήμερον. ὅτι ζῇ Κύριοσ ὁ σώσασ τὸν Ἰσραήλ, ὅτι ἐὰν ἀποκριθῇ κατὰ Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ μου, θανάτῳ ἀποθανεῖται. καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀποκρινόμενοσ ἐκ παντὸσ τοῦ λαοῦ. καὶ εἶπε παντὶ ἀνδρὶ Ἰσραήλ. ὑμεῖσ ἔσεσθε εἰσ δουλείαν, καὶ ἐγὼ καὶ Ἰωνάθαν ὁ υἱόσ μου ἐσόμεθα εἰσ δουλείαν. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Σαούλ. τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει. καὶ εἶπε Σαούλ. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, τί ὅτι οὐκ ἀπεκρίθησ τῷ δούλῳ σου σήμερον̣ εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ἰωνάθαν τῷ υἱῷ μου ἡ ἀδικία̣ Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ δὸσ δήλουσ. καὶ ἐὰν τάδε εἴπῃσ, ἐν τῷ λαῷ σου Ἰσραήλ, δὸσ δὴ ὁσιότητα. καὶ κληροῦται Ἰωνάθαν καὶ Σαούλ, καὶ ὁ λαὸσ ἐξῆλθε. καὶ εἶπε Σαούλ. βάλετε ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ μου. ὃν ἂν κατακληρώσηται Κύριοσ, ἀποθανέτω. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Σαούλ. οὐκ ἔστι τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ κατεκράτησε Σαοὺλ τοῦ λαοῦ, καὶ βάλλουσιν ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ κατακληροῦται Ἰωνάθαν. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Ἰωνάθαν. ἀπάγγειλόν μοι τί πεποίηκασ. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ἰωνάθαν καὶ εἶπε. γευόμενοσ ἐγευσάμην ἐν ἄκρῳ τῷ σκήπτρῳ τῷ ἐν τῇ χειρί μου βραχὺ μέλι, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποθνήσκω. καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαούλ. τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸσ καὶ τάδε προσθείη, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ σήμερον. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Σαούλ. εἰ σήμερον θανατωθήσεται ὁ ποιήσασ τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην ἐν Ἰσραήλ̣ ζῇ Κύριοσ, εἰ πεσεῖται τριχὸσ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. ὅτι ὁ λαὸσ τοῦ Θεοῦ ἐποίησε τὴν ἡμέραν ταύτην. καὶ προσηύξατο ὁ λαὸσ περὶ Ἰωνάθαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἀπέθανε. καὶ ἀνέβη Σαοὺλ ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀπῆλθον εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν. Καὶ Σαοὺλ κατακληροῦται ἔργον ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐπολέμει κύκλῳ πάντασ τούσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ, εἰσ τὸν Μωὰβ καὶ εἰσ τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν καὶ εἰσ τοὺσ υἱοὺσ Ἐδὼμ καὶ εἰσ τὸν Βαιθεὼρ καὶ εἰσ βασιλέα Σουβὰ καὶ εἰσ τοὺσ ἀλλοφύλουσ. οὗ ἂν ἐστράφη, ἐσώζετο. καὶ ἐποίησε δύναμιν καὶ ἐπάταξε τὸν Ἀμαλὴκ καὶ ἐξείλατο τὸν Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸσ τῶν καταπατούντων αὐτόν. καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Σαοὺλ Ἰωνάθαν καὶ Ἰεσσιοὺ καὶ Μελχισά. καὶ ὀνόματα τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ὄνομα τῇ πρωτοτόκῳ Μερόβ, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Μελχόλ. καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ἀχινοὸμ θυγάτηρ Ἀχιμάασ. καὶ ὄνομα τῷ ἀρχιστρατήγῳ αὐτοῦ Ἀβεννήρ, υἱὸσ Νήρ, υἱοῦ οἰκείου Σαούλ. καὶ Κὶσ πατὴρ Σαοὺλ καὶ Νὴρ πατὴρ Ἀβεννὴρ υἱὸσ Ἰαμὶν υἱοῦ Ἀβιήλ. καὶ ἦν ὁ πόλεμοσ κραταιὸσ ἐπὶ τοὺσ ἀλλοφύλουσ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Σαούλ. καὶ ἰδὼν Σαοὺλ πάντα ἄνδρα δυνατὸν καὶ πάντα ἄνδρα υἱὸν δυνάμεωσ καὶ συνήγαγεν αὐτοὺσ πρὸσ αὐτόν. ΚΑΙ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Σαούλ. ἐμὲ ἀπέστειλε Κύριοσ χρῖσαί σε εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ νῦν ἄκουε τῆσ φωνῆσ Κυρίου.

τάδε εἶπε Κύριοσ Σαβαώθ. νῦν ἐκδικήσω ἃ ἐποίησεν Ἀμαλὴκ τῷ Ἰσραήλ, ὡσ ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντοσ αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου. καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεισ τὸν Ἀμαλὴκ καὶ Ἱερὶμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολοθρεύσεισ αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖσ αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ̓ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖσ ἀπὸ ἀνδρὸσ καὶ ἕωσ γυναικὸσ καὶ ἀπὸ νηπίου ἕωσ θηλάζοντοσ καὶ ἀπὸ μόσχου ἕωσ προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕωσ ὄνου. καὶ παρήγγειλε Σαοὺλ τῷ λαῷ καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺσ ἐν Γαλγάλοισ τετρακοσίασ χιλιάδασ ταγμάτων καὶ τὸν Ἰούδαν τριάκοντα χιλιάδασ ταγμάτων. καὶ ἦλθε Σαοὺλ ἕωσ τῶν πόλεων Ἀμαλὴκ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν τῷ χειμάρρῳ. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τὸν Κιναῖον. ἄπελθε καὶ ἔκκλινον ἐκ μέσου τοῦ Ἀμαληκίτου, μὴ προσθῶ σε μετ̓ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἐποίησασ ἔλεοσ μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺσ ἐξ Αἰγύπτου. καὶ ἐξέκλινεν ὁ Κιναῖοσ ἐκ μέσου Ἀμαλήκ. καὶ ἐπάταξε Σαοὺλ τὸν Ἀμαλὴκ ἀπὸ Εὐιλὰτ ἕωσ Σοὺρ ἐπὶ προσώπου Αἰγύπτου. καὶ συνέλαβε τὸν Ἀγὰγ βασιλέα Ἀμαλὴκ ζῶντα καὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ Ἱερὶμ ἀπέκτεινεν ἐν στόματι ρομφαίασ. καὶ περιεποιήσατο Σαοὺλ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ τὸν Ἀγὰγ ζῶντα καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν ποιμνίων καὶ τῶν βουκολίων καὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ οὐκ ἐβούλοντο ἐξολοθρεῦσαι αὐτά. καὶ πᾶν ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξουδενωμένον ἐξωλόθρευσαν. Καὶ ἐγενήθη ρῆμα Κυρίου πρὸσ Σαμουὴλ λέγων. παρακέκλημαι ὅτι ἐβασίλευσα τὸν Σαοὺλ εἰσ βασιλέα, ὅτι ἀπέστρεψεν ἀπὸ ὄπισθέν μου καὶ τοὺσ λόγουσ μου οὐκ ἐτήρησε. καὶ ἠθύμησε Σαμουὴλ καὶ ἐβόησε πρὸσ Κύριον ὅλην τὴν νύκτα. καὶ ὤρθρισε Σαμουὴλ καὶ ἐπορεύθη εἰσ ἀπάντησιν Ἰσραὴλ τὸ πρωί̈. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαοὺλ λέγοντεσ. ἥκει Σαμουὴλ εἰσ Κάρμηλον καὶ ἀνέστακεν αὐτῷ χεῖρα καὶ ἐπέστρεψε τὸ ἅρμα. καὶ κατέβη εἰσ Γάλγαλα πρὸσ Σαούλ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸσ ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τῷ Κυρίῳ τὰ πρῶτα τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκεν ἐξ Ἀμαλήκ. καὶ παρεγένετο Σαμουὴλ πρὸσ Σαούλ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαούλ. εὐλογητὸσ σὺ τῷ Κυρίῳ. ἔστησα πάντα, ὅσα ἐλάλησε Κύριοσ. καὶ εἶπε Σαμουήλ. καὶ τίσ ἡ φωνὴ τοῦ ποιμνίου τούτου ἐν τοῖσ ὠσί μου καὶ φωνὴ τῶν βοῶν, ὧν ἐγὼ ἀκούω̣ καὶ εἶπε Σαούλ. ἐξ Ἀμαλὴκ ἤνεγκα αὐτά, ἃ περιεποιήσατο ὁ λαὸσ τὰ κράτιστα τοῦ ποιμνίου καὶ τῶν βοῶν, ὅπωσ τυθῇ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, καὶ τὰ λοιπὰ ἐξωλόθρευσα. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Σαούλ. ἄνεσ καὶ ἀπαγγελῶ σοι ἃ ἐλάλησε Κύριοσ πρόσ με τὴν νύκτα. καὶ εἶπεν αὐτῷ. λάλησον. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Σαούλ. οὐχὶ μικρὸσ εἶ σὺ ἐνώπιον αὐτοῦ ἡγούμενοσ σκήπτρου φυλῆσ Ἰσραήλ̣ καὶ ἔχρισέ σε Κύριοσ εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἀπέστειλέ σε Κύριοσ ἐν ὁδῷ καὶ εἶπέ σοι. πορεύθητι καὶ ἐξολόθρευσον τοὺσ ἁμαρτάνοντασ εἰσ ἐμέ, τὸν Ἀμαλήκ, καὶ πολεμήσεισ αὐτοὺσ ἕωσ συντελέσῃσ αὐτούσ. καὶ ἱνατί οὐκ ἤκουσασ φωνῆσ Κυρίου, ἀλλ̓ ὥρμησασ τοῦ θέσθαι ἐπὶ τὰ σκῦλα καὶ ἐποίησασ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου̣ καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Σαμουήλ. διὰ τὸ ἀκοῦσαί με τῆσ φωνῆσ τοῦ λαοῦ. καὶ ἐπορεύθην τῇ ὁδῷ, ᾗ ἀπέστειλέ με Κύριοσ, καὶ ἤγαγον τὸν Ἀγὰγ βασιλέα Ἀμαλὴκ καὶ τὸν Ἀμαλὴκ ἐξωλόθρευσα. καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸσ τῶν σκύλων ποίμνια καὶ βουκόλια, τὰ πρῶτα τοῦ ἐξολοθρεύματοσ, θῦσαι ἐνώπιον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἐν Γαλγάλοισ. καὶ εἶπε Σαμουήλ. εἰ θελητὸν τῷ Κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίασ ὡσ τὸ ἀκοῦσαι φωνῆσ Κυρίου̣ ἰδοὺ ἀκοὴ ὑπὲρ θυσίαν ἀγαθὴν καὶ ἡ ἐπακρόασισ ὑπὲρ στέαρ κριῶν. ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστιν, ὀδύνην καὶ πόνουσ θεραφὶν ἐπάγουσιν. ὅτι ἐξουδένωσασ τὸ ρῆμα Κυρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε Κύριοσ μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Σαμουήλ. ἡμάρτηκα ὅτι παρέβην τὸν λόγον Κυρίου καὶ τὸ ρῆμά σου, ὅτι ἐφοβήθην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα τῆσ φωνῆσ αὐτῶν. καὶ νῦν ἆρον δὴ τὸ ἁμάρτημά μου καὶ ἀνάστρεψον μετ̓ ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Σαούλ. οὐκ ἀναστρέφω μετὰ σοῦ, ὅτι ἐξουδένωσασ τὸ ρῆμα Κυρίου, καί ἐξουδενώσει σε Κύριοσ τοῦ μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἐπέστρεψε Σαμουὴλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ ἀπελθεῖν. καὶ ἐκράτησε Σαοὺλ τοῦ πτερυγίου τῆσ διπλοί̈δοσ αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτό. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Σαμουήλ. διέρρηξε Κύριοσ τὴν βασιλείαν σου ἀπὸ Ἰσραὴλ ἐκ χειρόσ σου σήμερον καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ ἀγαθῷ ὑπὲρ σέ. καὶ διαιρεθήσεται Ἰσραὴλ εἰσ δύο, καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐδὲ μετανοήσει, ὅτι οὐχ ὡσ ἄνθρωπόσ ἐστι τοῦ μετανοῆσαι αὐτόσ. καὶ εἶπε Σαούλ. ἡμάρτηκα, ἀλλὰ δόξασόν με δὴ ἐνώπιον πρεσβυτέρων Ἰσραὴλ καὶ ἐνώπιον λαοῦ μου καὶ ἀνάστρεψον μετ̓ ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου. καὶ ἀνέστρεψε Σαμουὴλ ὀπίσω Σαοὺλ καὶ προσεκύνησε τῷ Κυρίῳ. καὶ εἶπε Σαμουήλ. προσαγάγετέ μοι τὸν Ἀγὰγ βασιλέα Ἀμαλήκ. καὶ προσῆλθε πρὸσ αὐτὸν Ἀγὰγ τρέμων, καὶ εἶπεν Ἀγάγ. εἰ οὕτω πικρὸσ ὁ θάνατοσ̣ καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Ἀγάγ. καθότι ἠτέκνωσε γυναῖκασ ἡ ρομφαία σου, οὕτωσ ἀτεκνωθήσεται ἐκ γυναικῶν ἡ μήτηρ σου, καὶ ἔσφαξε Σαμουὴλ τὸν Ἀγὰγ ἐνώπιον Κυρίου ἐν Γαλγάλ. καὶ ἀπῆλθε Σαμουὴλ εἰσ Ἀρμαθαίμ, καὶ Σαοὺλ ἀνέβη εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰσ Γαβαά. καὶ οὐ προσέθετο ἔτι Σαμουὴλ ἰδεῖν τὸν Σαοὺλ ἕωσ ἠμέρασ θανάτου αὐτοῦ, ὅτι ἐπένθει Σαμουὴλ ἐπὶ Σαούλ. καὶ Κύριοσ μετεμελήθη ὅτι ἐβασίλευσε τὸν Σαοὺλ ἐπὶ Ἰσραήλ. ΚΑΙ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαμουήλ. ἕωσ πότε σὺ πενθεῖσ ἐπὶ Σαούλ, κἀγὼ ἐξουδένωκα αὐτὸν μὴ βασιλεύειν ἐπὶ Ἰσραήλ̣ πλῆσον τὸ κέρασ σου ἐλαίου, καὶ δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸσ Ἰεσσαὶ ἕωσ Βηθλεέμ, ὅτι ἑώρακα ἐν τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ ἐμοὶ βασιλέα.

καὶ εἶπε Σαμουήλ. πῶσ πορευθῶ̣ καὶ ἀκούσεται Σαοὺλ καὶ ἀποκτενεῖ με. καὶ εἶπε Κύριοσ. δάμαλιν βοῶν λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου καὶ ἐρεῖσ. θῦσαι τῷ Κυρίῳ ἥκω. καὶ καλέσεισ τὸν Ἰεσσαὶ εἰσ τὴν θυσίαν, καὶ γνωριῶ σοι ἃ ποιήσεισ, καὶ χρίσεισ ὃν ἂν εἴπω πρόσ σε. καὶ ἐποίησε Σαμουὴλ πάντα, ἃ ἐλάλησεν αὐτῷ Κύριοσ, καὶ ἦλθεν εἰσ Βηθλεέμ. καὶ ἐξέστησαν οἱ πρεσβύτεροι τῆσ πόλεωσ τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ καὶ εἶπαν. εἰρήνη ἡ εἴσοδόσ σου, ὁ βλέπων̣ καὶ εἶπεν. εἰρήνη. θῦσαι τῷ Κυρίῳ ἥκω, ἁγιάσθητε καὶ εὐφράνθητε μετ̓ ἐμοῦ σήμερον, καὶ ἡγίασε τὸν Ἰεσσαὶ καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺσ εἰσ τὴν θυσίαν. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἰσιέναι αὐτοὺσ καὶ εἶδε τὸν Ἐλιὰβ καὶ εἶπεν. ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον Κυρίου χριστὸσ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαμουήλ. μὴ ἐπιβλέψῃσ ἐπὶ τὴν ὄψιν αὐτοῦ μηδὲ εἰσ τὴν ἕξιν μεγέθουσ αὐτοῦ, ὅτι ἐξουδένωκα αὐτόν. ὅτι οὐχ ὡσ ἐμβλέψεται ἄνθρωποσ, ὄψεται ὁ Θεόσ, ὅτι ἄνθρωποσ ὄψεται εἰσ πρόσωπον, ὁ δὲ Θεὸσ ὄψεται εἰσ καρδίαν. καὶ ἐκάλεσεν Ἰεσσαὶ τὸν Ἀμιναδάβ, καὶ παρῆλθε κατὰ πρόσωπον Σαμουήλ, καὶ εἶπεν. οὐδὲ τοῦτον ἐξελέξατο ὁ Θεόσ. καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ τὸν Σαμά. καὶ εἶπε. καὶ ἐν τούτῳ οὐκ ἐξελέξατο Κύριοσ. καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ τοὺσ ἑπτὰ υἱοὺσ αὐτοῦ ἐνώπιον Σαμουήλ. καὶ εἶπε Σαμουήλ. οὐκ ἐξελέξατο Κύριοσ ἐν τούτοισ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Ἰεσσαί. ἐκλελοίπασι τὰ παιδάρια̣ καὶ εἶπεν. ἔτι ὁ μικρὸσ ἰδοὺ ποιμαίνει ἐν τῷ ποιμνίῳ. καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸσ Ἰεσσαί. ἀπόστειλον καὶ λαβὲ αὐτόν, ὅτι οὐ μὴ κατακλιθῶμεν ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν αὐτόν. καὶ ἀπέστειλε καὶ εἰσήγαγεν αὐτόν. καὶ αὐτὸσ πυρράκησ μετὰ κάλλουσ ὀφθαλμῶν καὶ ἀγαθὸσ ὁράσει Κυρίῳ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαμουήλ. ἀνάστα καὶ χρῖσον τὸν Δαυίδ, ὅτι οὗτόσ ἐστιν ἀγαθόσ. καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸ κέρασ τοῦ ἐλαίου καὶ ἔχρισεν αὐτὸ ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, καὶ ἐφήλατο πνεῦμα Κυρίου ἐπὶ Δαυὶδ ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ καὶ ἐπάνω. καὶ ἀνέστη Σαμουὴλ καὶ ἀπῆλθεν εἰσ Ἀρμαθαίμ. Καὶ πνεῦμα Κυρίου ἀπέστη ἀπὸ Σαούλ, καὶ ἔπνιγεν αὐτὸν πνεῦμα πονηρὸν παρὰ Κυρίου. καὶ εἶπαν οἱ παῖδεσ Σαοὺλ πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ δὴ πνεῦμα Κυρίου πονηρὸν πνίγει σε. εἰπάτωσαν δὴ οἱ δοῦλοί σου ἐνώπιόν σου, καὶ ζητησάτωσαν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ἄνδρα εἰδότα ψάλλειν ἐν κινύρᾳ, καὶ ἔσται ἐν τῷ εἶναι πνεῦμα πονηρὸν ἐπί σοι καὶ ψαλῇ ἐν τῇ κινύρᾳ αὐτοῦ καὶ ἀγαθόν σοι ἔσται καὶ ἀναπαύσει σε. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ. ἴδετε δή μοι ἄνδρα ὀρθῶσ ψάλλοντα καὶ εἰσαγάγετε αὐτὸν πρόσ με. καὶ ἀπεκρίθη εἷσ τῶν παιδαρίων αὐτοῦ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἑώρακα υἱὸν τῷ Ἰεσσαὶ Βηθλεεμίτην καὶ αὐτὸν εἰδότα ψαλμόν, καὶ ὁ ἀνὴρ συνετὸσ καὶ πολεμιστὴσ καὶ σοφὸσ λόγῳ, καὶ ὁ ἀνὴρ ἀγαθὸσ τῷ εἴδει, καὶ Κύριοσ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλε Σαοὺλ ἀγγέλουσ πρὸσ Ἰεσσαὶ λέγων. ἀπόστειλον πρόσ με τὸν υἱόν σου Δαυὶδ τὸν ἐν τῷ ποιμνίῳ σου. καὶ ἔλαβεν Ἰεσσαὶ γομὸρ ἄρτων καὶ ἀσκὸν οἶνου καὶ ἔριφον αἰγῶν ἕνα καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν χειρὶ Δαυὶδ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πρὸσ Σαούλ. καὶ εἰσῆλθε Δαυὶδ πρὸσ Σαοὺλ καὶ παρειστήκει ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἠγάπησεν αὐτὸν σφόδρα, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλε Σαοὺλ πρὸσ Ἰεσσαὶ λέγων. παριστάσθω δὴ Δαυὶδ ἐνώπιον ἐμοῦ, ὅτι εὗρε χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ μου. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἶναι πνεῦμα πονηρὸν ἐπὶ Σαοὺλ καὶ ἐλάμβανε Δαυὶδ τὴν κινύραν καὶ ἔψαλλεν ἐν χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἀνέψυχε Σαούλ, καὶ ἀγαθὸν αὐτῷ. καὶ ἀφίστατο ἀπ̓ αὐτοῦ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν. ΚΑΙ συνάγουσιν ἀλλόφυλοι τὰσ παρεμβολὰσ αὐτῶν εἰσ πόλεμον καὶ συνάγονται εἰσ Σοκχὼθ τῆσ Ἰουδαίασ καὶ παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχὼθ καὶ ἀνὰ μέσον Ἀζηκὰ Ἐφερμέμ.

καὶ Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρεσ Ἰσραὴλ συνάγονται καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τῇ κοιλάδι αὐτοὶ καὶ παρατάσσονται εἰσ πόλεμον ἐξεναντίασ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἀλλόφυλοι ἵστανται ἐπὶ τοῦ ὄρουσ ἐνταῦθα, καὶ Ἰσραὴλ ἵσταται ἐπὶ τοῦ ὄρουσ ἐνταῦθα, καὶ ὁ αὐλὼν ἀνὰ μέσον αὐτῶν. καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸσ ἐκ τῆσ παρατάξεωσ τῶν ἀλλοφύλων Γολιὰθ ὄνομα αὐτῶν ἐκ Γέθ, ὕψοσ αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμῆσ. καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ, καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸσ ἐνδεδυκώσ, καὶ ὁ σταθμὸσ τοῦ θώρακοσ αὐτοῦ πέντε χιλιάδεσ σίκλων χαλκοῦ καὶ σιδήρου. καὶ κνημῖδεσ χαλκαῖ ἐπὶ τῶν σκελῶν αὐτοῦ, καὶ ἀσπὶσ χαλκῆ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ. καὶ ὁ κοντὸσ τοῦ δόρατοσ αὐτοῦ ὡσεὶ μέσακλον ὑφαινόντων, καὶ ἡ λόγχη αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου. καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ. καὶ ἔστη καὶ ἀνεβόησεν εἰσ τὴν παράταξιν Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τί ἐκπορεύεσθε παρατάξασθαι πολέμῳ ἐξεναντίασ ἡμῶν̣ οὐκ ἐγώ εἰμι ἀλλόφυλοσ καὶ ὑμεῖσ Ἑβραῖοι τοῦ Σαούλ̣ ἐκλέξασθε ἑαυτοῖσ ἄνδρα καὶ καταβήτω πρόσ με, καὶ ἐὰν δυνηθῇ πολεμῆσαι πρόσ με καὶ ἐὰν πατάξῃ με, καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν εἰσ δούλουσ. ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῶ καὶ πατάξω αὐτόν, ἔσεσθε ἡμῖν εἰσ δούλουσ καὶ δουλεύσετε ἡμῖν. καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ἰσραὴλ σήμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. δότε μοι ἄνδρα, καὶ μονομαχήσομεν ἀμφότεροι. καὶ ἤκουσε Σαοὺλ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ τὰ ρήματα τοῦ ἀλλοφύλου ταῦτα καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Σαούλ. μὴ δὴ συμπεσέτω καρδία τοῦ Κυρίου μου ἐπ̓ αὐτόν. ὁ δοῦλόσ σου πορεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ ἀλλοφύλου τούτου. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τὸν Δαυὶδ. οὐ μὴ δυνήσῃ πορευθῆναι πρὸσ τὸν ἀλλόφυλον τοῦ πολεμεῖν μετ̓ αὐτοῦ, ὅτι παιδάριον εἶ σύ, καὶ αὐτὸσ ἀνὴρ πολεμιστὴσ ἐκ νεότητοσ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Σαούλ. ποιμαίνων ἦν ὁ δοῦλόσ σου τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ποιμνίῳ, καὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκοσ καὶ ἐλάμβανε πρόβατον ἐκ τῆσ ἀγέλησ, καὶ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἐξέσπασα ἐκ τοῦ στόματοσ αὐτοῦ, καὶ εἰ ἐπανίστατο ἐπ̓ ἐμέ, καὶ ἐκράτησα τοῦ φάρυγγοσ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν. καὶ τὸν λέοντα καὶ τὴν ἄρκον ἔτυπτεν ὁ δοῦλόσ σου, καὶ ἔσται ὁ ἀλλόφυλοσ ὁ ἀπερίτμητοσ ὡσ ἓν τούτων. οὐχὶ πορεύσομαι καὶ πατάξω αὐτόν, καὶ ἀφελῶ σήμερον ὄνειδοσ ἐξ Ἰσραήλ̣ διότι τίσ ὁ ἀπερίτμητοσ οὗτοσ, ὃσ ὠνείδισε παράταξιν Θεοῦ ζῶντοσ̣ Κύριοσ, ὃσ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸσ τοῦ λέοντοσ καὶ ἐκ χειρὸσ τῆσ ἄρκου, αὐτὸσ ἐξελεῖταί με ἐκ χειρὸσ τοῦ ἀλλοφύλου τοῦ ἀπεριτμήτου τούτου. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Δαυίδ. πορεύου, καὶ ἔσται Κύριοσ μετὰ σοῦ. καὶ ἐνέδυσε Σαοὺλ τὸν Δαυὶδ μανδύαν καὶ περικεφαλαίαν χαλκῆν περὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἔζωσε τὸν Δαυὶδ τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ ἐπάνω τοῦ μανδύου αὐτοῦ. καὶ ἐκοπίασε περιπατήσασ ἅπαξ καὶ δίσ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Σαούλ. οὐ μὴ δύνωμαι πορευθῆναι ἐν τούτοισ, ὅτι οὐ πεπείραμαι. καὶ ἀφαιροῦσιν αὐτὰ ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ ἔλαβε τὴν βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίθουσ λείουσ ἐκ τοῦ χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺσ ἐν τῷ καδίῳ τῷ ποιμαινικῷ τῷ ὄντι αὐτῷ εἰσ συλλογὴ καὶ σφενδόνην αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ προσῆλθε πρὸσ τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον. καὶ εἶδε Γολιὰθ τὸν Δαυὶδ καὶ ἐξητίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸσ ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸσ πυρράκησ μετὰ κάλλουσ ὀφθαλμῶν. καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλοσ πρὸσ Δαυίδ. ὡσεὶ κύων ἐγώ εἰμι, ὅτι σὺ ἔρχῃ ἐπ̓ ἐμὲ ἐν ράβδῳ καὶ λίθοισ̣ καὶ εἶπε Δαυίδ. οὐχί, ἀλλ̓ ἢ χείρων κυνόσ. καὶ κατηράσατο ὁ ἀλλόφυλοσ τὸν Δαυὶδ ἐν τοῖσ θεοῖσ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλοσ πρὸσ Δαυίδ. δεῦρο πρόσ με, καὶ δώσω τὰσ σάρκασ σου τοῖσ πετεινοῖσ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖσ κτήνεσι τῆσ γῆσ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ τὸν ἀλλόφυλον. σὺ ἔρχῃ πρόσ με ἐν ρομφαίᾳ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύομαι πρόσ σε ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Σαβαὼθ παρατάξεωσ Ἰσραήλ, ἣν ὠνείδισασ σήμερον. καὶ ἀποκλείσει σε Κύριοσ σήμερον εἰσ τὴν χεῖρά μου, καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ δώσω τὰ κῶλά σου καὶ τὰ κῶλα παρεμβολῆσ ἀλλοφύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῖσ πετεινοῖσ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖσ θηρίοισ τῆσ γῆσ, καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ γῆ, ὅτι ἔστι Θεὸσ ἐν Ἰσραήλ. καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐκ ἐν ρομφαίᾳ καὶ δόρατι σῴζει Κύριοσ, ὅτι τοῦ Κυρίου ὁ πόλεμοσ, καὶ παραδώσει Κύριοσ ὑμᾶσ εἰσ χεῖρασ ἡμῶν. καὶ ἀνέστη ὁ ἀλλόφυλοσ καὶ ἐπορεύθη εἰσ συνάντησιν Δαυίδ. καὶ ἐξέτεινε Δαυὶδ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰσ τὸ κάδιον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν λίθον ἕνα καὶ ἐσφενδόνισε καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ διέθυ ὁ λίθοσ διά τῆσ περικεφαλαίασ εἰσ τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπί πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔδραμε Δαυὶδ καὶ ἐπέστη ἐπ̓ αὐτὸν καὶ ἔλαβε τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἀφεῖλε τὴν κεφαλήν αὐτοῦ. καὶ εἶδον οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι τέθνηκεν ὁ δυνατὸσ αὐτῶν, καὶ ἔφυγον. καὶ ἀνίστανται ἄνδρεσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα καὶ ἠλάλαξαν καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν ἕωσ εἰσόδου Γὲθ καὶ ἕωσ τῆσ πύλησ Ἀσκάλωνοσ, καὶ ἔπεσον τραυματίαι τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πυλῶν καὶ ἕωσ Γὲθ καὶ ἕωσ Ἀκκαρών. καὶ ἀνέστρεψαν ἄνδρεσ Ἰσραὴλ ἐκκλίνοντεσ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων καὶ κατεπάτουν τὰσ παρεμβολὰσ αὐτῶν. καὶ ἔλαβε Δαυὶδ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀλλοφύλου, καὶ ἤνεγκεν αὐτὴν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἔθηκεν ἐν τῷ σκηνώματι αὐτοῦ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ υἱὸσ ἀνθρώπου Ἐφραθαίου. οὗτοσ ἐκ Βηθλεὲμ Ἰούδα, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἰεσσαί, καὶ αὐτῷ ὀκτῲ υἱοί. καὶ ὁ ἀνὴρ ἐν ταῖσ ἡμέραισ Σαοὺλ πρεσβύτεροσ ἐληλυθὼσ ἐν ἀνδράσι. καὶ ἐπορεύθησαν οἱ τρεῖσ υἱοὶ Ἰεσσαὶ οἱ μείζονεσ ὀπίσω Σαοὺλ εἰσ πόλεμον, καὶ ὄνομα τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν πορευθέντων εἰσ τὸν πόλεμον, Ἐλιὰβ ὁ πρωτότοκοσ αὐτοῦ καὶ ὁ δεύτεροσ αὐτοῦ Ἀμιναδὰβ καὶ ὁ τρίτοσ αὐτοῦ Σαμμά. καὶ Δαυὶδ αὐτόσ ἐστιν ὁ νεώτεροσ καὶ οἱ τρεῖσ οἱ μείζονεσ ἐπορεύθησαν ὀπίσω Σαούλ. Καὶ Δαυὶδ ἀπῆλθε καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Σαούλ, ποιμαίνων τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐν Βηθλεέμ. καὶ προῆγεν ὁ ἀλλόφυλοσ ὀρθρίζων καὶ ὀψίζων καὶ ἐστηλώθη τεσσαράκοντα ἡμέρασ. καὶ εἶπεν Ἰεσσαὶ πρὸσ Δαυίδ. λαβὲ δὴ τοῖσ ἀδελφοῖσ σου οἰφὶ τοῦ ἀλφίτου καὶ δέκα ἄρτουσ τούτουσ καὶ διάδραμε εἰσ τὴν παρεμβολὴν καὶ δὸσ τοῖσ ἀδελφοῖσ σου, καὶ τὰσ δέκα τρυφαλίδασ τοῦ γάλακτοσ τούτου εἰσοίσεισ τῷ χιλιάρχῳ, καὶ τοὺσ ἀδελφούσ σου ἐπισκέψῃ εἰσ εἰρήνην, καὶ ὅσα ἂν χρῄζωσι γνώσῃ. καὶ Σαοὺλ αὐτὸσ καὶ πᾶσ ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐν τῇ κοιλάδι τῆσ δρυὸσ πολεμοῦντεσ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ὤρθρισε Δαυὶδ τὸ πρωί̈, καὶ ἀφῆκε τὰ πρόβατα φύλακι, καὶ ἔλαβε καὶ ἀπῆλθε, καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ Ἰεσσαί. καὶ ἦλθεν εἰσ τὴν στρογγύλωσιν καὶ δύναμιν τὴν ἐκπορευομένην εἰσ τὴν παράταξιν. καὶ ἠλάλαξαν ἐν τῷ πολέμῳ. καὶ παρετάξαντο Ἰσραὴλ καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παράταξιν ἐξεναντίασ παρατάξεωσ. καὶ ἀφῆκε Δαυὶδ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἀφ̓ ἑαυτοῦ ἐπὶ χεῖρα φύλακοσ καὶ ἔδραμεν εἰσ τὴν παράταξιν καὶ ἦλθε καὶ ἠρώτησε τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ εἰσ εἰρήνην. καὶ αὐτοῦ λαλοῦντοσ μετ̓ αὐτῶν, ἰδοὺ ἀνὴρ ὁ μεσαῖοσ ἀνέβαινε, Γολιὰθ ὁ Φιλισταῖοσ ὄνομα αὐτῷ ἐκ Γέθ, ἐκ τῶν παρατάξεων τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐλάλησε κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα καὶ ἤκουσε Δαυίδ. Καὶ πᾶσ ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτοὺσ τὸν ἄνδρα, καὶ ἔφυγον ἐκ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ εἶπεν ἀνὴρ Ἰσραήλ. εἰ ἑωράκατε τὸν ἄνδρα τὸν ἀναβαίνοντα τοῦτον, ὅτι ὀνειδῖσαι τὸν Ἰσραὴλ ἀνέβη̣ καὶ ἔσται ἀνήρ, ὃσ ἂν πατάξῃ αὐτόν, πλουτίσει αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ πλοῦτον μέγαν καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ δώσει αὐτῷ καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ποιήσει ἐλεύθερον ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ συνεστηκότασ μετ̓ αὐτοῦ λέγων. ἢ ποιηθήσεται τῷ ἀνδρί, ὃσ ἂν πατάξει τὸν ἀλλόφυλον ἐκεῖνον, καὶ ἀφελεῖ ὀνειδισμὸν ἀπὸ Ἰσραήλ̣ ὅτι τίσ ἀλλόφυλοσ ὁ ἀπερίτμητοσ αὐτόσ, ὅτι ὠνείδισε παράταξιν Θεοῦ ζῶντοσ̣ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ λαὸσ κατὰ τὸ ρῆμα τοῦτο λέγων. οὕτωσ ποιηθήσεται τῷ ἀνδρί, ὃσ ἂν πατάξει αὐτόν. καὶ ἤκουσεν Ἐλιὰβ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ὁ μείζων ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν πρὸσ τοὺσ ἄνδρασ καὶ ὠργίσθη θυμῷ Ἐλιὰβ ἐν τῷ Δαυὶδ καὶ εἶπεν. ἱνατί τοῦτο κατέβησ καὶ ἐπὶ τίνα ἀφῆκασ τὰ μικρὰ πρόβατα ἐκεῖνα ἐν τῇ ἐρήμῳ̣ ἐγὼ οἶδα τὴν ὑπερηφανίαν σου καὶ τὴν κακίαν τῆσ καρδίασ σου, ὅτι ἕνεκεν τοῦ ἰδεῖν τὸν πόλεμον κατέβησ. καὶ εἶπε Δαυίδ. τί ἐποίησα νῦν̣ οὐχί ρῆμά ἐστι̣ καὶ ἐπέστρεψε παῤ αὐτοῦ εἰσ ἐναντίον ἑτέρου καὶ εἶπε κατὰ τὸ ρῆμα τοῦτο, καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ λαὸσ κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ πρώτου. καὶ ἠκούσθησαν οἱ λόγοι, οὓσ ἐλάλησε Δαυίδ, καὶ ἀνηγγέλησαν ὀπίσω Σαοὺλ καὶ παρέλαβεν αὐτόν. Καὶ ἐπορεύθη ὁ ἀλλόφυλοσ πορευόμενοσ καὶ ἐγγίζων πρὸσ Δαυίδ, καὶ ἀνὴρ ὁ αἴρων τὸν θυρεὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ἐπέβλεψεν ὁ ἀλλόφυλος Καὶ ἐκραταίωσε Δαυὶδ ὑπὲρ τὸν ἀλλόφυλον ἐν τῇ σφενδόνῃ καὶ ἐν τῷ λίθῳ, καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν. καὶ ρομφαία οὐκ ἦν ἐν χειρὶ Δαυίδ. Καὶ ὡσ εἶδε Σαοὺλ τὸν Δαυὶδ ἐκπορευόμενον εἰσ ἀπάντησιν τοῦ ἀλλοφύλου, εἶπε πρὸσ Ἀβεννὴρ τὸν ἄρχοντα τῆσ δυνάμεωσ. Υἱὸσ τίνοσ ὁ νεανίσκοσ οὗτοσ̣ καὶ εἶπεν Ἀβεννήρ. ζῇ ἡ ψυχή σου, βασιλεῦ, εἰ οἶδα. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. ἐπερώτησον σύ, υἱὸσ τίνοσ ὁ νεανίσκοσ οὗτοσ. καὶ ὡσ ἐπέστρεψε Δαυὶδ τοῦ πατάξαι τὸν ἀλλόφυλον, καὶ παρέλαβεν αὐτὸν Ἀβεννὴρ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν ἐνώπιον Σαούλ, καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ ἀλλοφύλου ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Σαούλ. υἱὸσ τίνοσ εἶ, παιδάριον, καὶ εἶπε Δυαίδ. υἱὸσ δούλου σου Ἰεσσαὶ τοῦ Βηθλεεμείτου. ΚΑΙ ἐξῆλθον αἱ χορεύουσαι εἰσ συνάντησιν Δαυὶδ ἐκ πασῶν πόλεων Ἰσραὴλ ἐν τυμπάνοισ καὶ ἐν χαρμοσύνῃ καὶ ἐν κυμβάλοισ.

καὶ ἐξῆρχον αἱ γυναῖκεσ καὶ ἔλεγον. ἐπάταξε Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυὶδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ. καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ρῆμα ἐν ὀφθαλμοῖσ Σαοὺλ περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ εἶπε. τῷ Δαυὶδ ἔδωκαν τὰσ μυριάδασ καὶ ἐμοὶ ἔδωκαν τὰσ χιλιάδασ. καὶ ἐφοβήθη Σαοὺλ ἀπὸ προσώπου Δαυίδ, καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἀπ̓ αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἑαυτῷ χιλίαρχον, καὶ ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ. καὶἦν Δαυὶδ ἐν πάσαισ ταῖσ ὁδοῖσ αὐτοῦ συνιῶν, καὶ Κύριοσ ἦν μετ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶδε Σαοὺλ ὡσ αὐτὸσ συνιεῖ σφόδρα, καὶ εὐλαβεῖτο ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδασ ἠγάπα τὸν Δαυίδ, ὅτι αὐτὸσ εἰσεπορεύετο καὶ ἐξεπορεύετο πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ. Καὶ ἠγάπησε Μελχὸλ ἡ θυγάτηρ Σαοὺλ τὸν Δαυίδ, καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαούλ, καὶ ηὐθύνθη ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Σαούλ. δώσω αὐτὴν αὐτῷ, καὶ ἔσται αὐτῷ εἰσ σκάνδαλον. καὶ ἦν ἐπὶ Σαοὺλ χεὶρ ἀλλοφύλων. καὶ ἐνετείλατο Σαοὺλ τοῖσ παισὶν αὐτοῦ λέγων. λαλήσετε ὑμεῖσ λάθρᾳ τῷ Δαυὶδ λέγοντεσ. ἰδοὺ θέλει ἐν σοὶ ὁ βασιλεύσ, καὶ πάντεσ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἀγαπῶσί σε, καὶ σὺ ἐπιγάμβρευσον τῷ βασιλεῖ. καὶ ἐλάλησαν οἱ παῖδεσ Σαοὺλ εἰσ τὰ ὦτα Δαυὶδ τὰ ρήματα ταῦτα, καὶ εἶπε Δαυίδ. εἰ κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν ἐπιγαμβρεῦσαι βασιλεῖ̣ κἀγὼ ἀνὴρ ταπεινὸσ καὶ οὐχὶ ἔνδοξοσ. καὶ ἀπήγγειλαν οἱ παῖδεσ Σαοὺλ αὐτῷ κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησε Δαυίδ. καὶ εἶπε Σαούλ. τάδε ἐρεῖτε τῷ Δαυίδ. οὐ βούλεται ὁ βασιλεὺσ ἐν δόματι, ἀλλ̓ ἢ ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαισ ἀλλοφύλων ἐκδικῆσαι ἐχθροὺσ τοῦ βασιλέωσ. καὶ Σαοὺλ ἐλογίσατο ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰσ χεῖρασ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἀπαγγέλλουσιν οἱ παῖδεσ Σαοὺλ τῷ Δαυὶδ τὰ ρήματα ταῦτα, καὶ ηὐθύνθη ὁ λόγοσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Δαυὶδ ἐπιγαμβρεῦσαι τῷ βασιλεῖ. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἐπορεύθη αὐτὸσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖσ ἀλλοφύλοισ ἑκατὸν ἄνδρασ καὶ ἀνήνεγκε τὰσ ἀκροβυστίασ αὐτῶν. καὶ ἐπιγαμβρεύεται τῷ βασιλεῖ καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν Μελχὸλ θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ εἰσ γυναῖκα. καὶ εἶδε Σαοὺλ ὅτι Κύριοσ μετὰ Δαυὶδ καὶ πᾶσ Ἰσραήλ ἠγάπα αὐτόν, καὶ προσέθετο εὐλαβεῖσθαι ἀπὸ Δαυὶδ ἔτι. Καὶ ἐγένετο ὡσ συνετέλεσε λαλῶν πρὸσ Σαούλ, καὶ ἡ ψυχὴ Ἰωνάθαν συνεδέθη τῇ ψυχῇ Δαυὶδ καὶ ἠγάπησεν αὐτὸν Ἰωνάθαν κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. καὶ ἔλαβεν αὐτὸν Σαοὺλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν ἐπιστρέψαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ διέθετο Ἰωνάθαν καὶ Δαυὶδ ἐν τῷ ἀγαπᾶν αὐτὸν κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. καὶ ἐξεδύσατο Ἰωνάθαν τὸν ἐπενδύτην τὸν ἐπάνω καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῷ Δαυὶδ καὶ τὸν μανδύαν αὐτοῦ καὶ ἕωσ τῆσ ρομφαίασ αὐτοῦ καὶ ἕωσ τοῦ τόξου αὐτοῦ καὶ ἕωσ τῆσ ζώνησ αὐτοῦ. καὶ ἐξεπορεύετο Δαυίδ, ἐν πᾶσιν, οἷσ ἀπέστειλεν αὐτὸν Σαούλ, συνῆκε. καὶ κατέστησεν αὐτὸν Σαοὺλ ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ τοῦ πολέμου, καὶ ἤρεσεν ἐν ὀφθαλμοῖσ παντὸσ τοῦ λαοῦ καί γε ἐν ὀφθαλμοῖσ δούλων Σαούλ. Καὶ ἦν Σαοὺλ ὑποβλεπόμενοσ τὸν Δαυὶδ ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ καὶ ἐπέκεινα. καὶ ἐγενήθη ἀπὸ τῆσ ἐπαύριον καὶ ἔπεσε πνεῦμα Θεοῦ πονηρὸν ἐπὶ Σαοὺλ καὶ προεφήτευσεν ἐν μέσῳ οἴκου αὐτοῦ. Καὶ Δαυὶδ ἔψαλλεν ἐν χειρὶ αὐτοῦ ὡσ καθ̓ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ τὸ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ Σαούλ. καὶ ἦρε Σαοὺλ τὸ δόρυ καὶ εἶπε. πατάξω ἐν Δαυὶδ καὶ ἐν τῷ τοίχῳ. καὶ ἐξέκλινε Δαυὶδ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ δίσ. Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Δαυίδ. ἰδοὺ ἡ θυγάτηρ μου ἡ μείζων Μερόβ, αὐτὴν δώσω σοι εἰσ γυναῖκα, καὶ πλὴν γίνου μοι εἰσ υἱὸν δυνάμεωσ καὶ πολέμει τοὺσ πολέμουσ Κυρίου. καὶ Σαοὺλ εἶπε. μὴ ἔστω χείρ μου ἐπ̓ αὐτῷ, καὶ ἔσται ἐπ̓ αὐτὸν χεὶρ ἀλλοφύλων. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Σαούλ. τίσ ἐγώ εἰμι καὶ τίσ ἡ ζωὴ τῆσ συγγενείασ τοῦ πατρόσ μου ἐν Ἰσραήλ, ὅτι ἔσομαι γαμβρὸσ τοῦ βασιλέωσ̣ καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ καιρῷ τοῦ δοθῆναι τὴν Μερὸβ θυγατέρα Σαοὺλ τῷ Δαυίδ, καὶ αὕτη ἐδόθη τῷ Ἰσραὴλ τῷ Μοθυλαθείτῃ εἰσ γυναῖκα. ΚΑΙ ἐλάλησε Σαοὺλ πρὸσ Ἰωνάθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πρὸσ πάντασ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ θανατῶσαι τὸν Δαυίδ.

καὶ Ἰωνάθαν ὁ υἱὸσ Σαοὺλ ᾑρεῖτο τὸν Δαυὶδ σφόδρα, καὶ ἀπήγγειλεν Ἰωνάθαν τῷ Δαυὶδ λέγων. Σαοὺλ ζητεῖ θανατῶσαί σε. φύλαξαι οὖν αὔριον πρωί̈ καὶ κρύβηθι καὶ κάθισον κρυφῇ, καὶ ἐγὼ ἐξελεύσομαι καὶ στήσομαι ἐχόμενοσ τοῦ πατρόσ μου ἐν ἀγρῷ, οὗ ἐὰν ᾖσ ἐκεῖ, καὶ ἐγὼ λαλήσω περὶ σοῦ πρὸσ τὸν πατέρα μου καὶ ὄψομαι ὅ,τι ἐὰν ᾖ, καὶ ἀπαγγελῶ σοι. καὶ ἐλάλησεν Ἰωνάθαν περὶ Δαυὶδ ἀγαθὰ πρὸσ Σαοὺλ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. μὴ ἁμαρτησάτω ὁ βασιλεὺσ εἰσ τὸν δοῦλόν σου Δαυίδ, ὅτι οὐχ ἡμάρτηκεν εἰσ σέ, καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ ἀγαθὰ σφόδρα, καὶ ἔθετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον, καὶ ἐποίησε Κύριοσ σωτηρίαν μεγάλην, καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ εἶδον καὶ ἐχάρησαν. καὶ ἱνατί ἁμαρτάνεισ εἰσ αἷμα ἀθῷον θανατῶσαι τὸν Δαυὶδ δωρεάν̣ καὶ ἤκουσε Σαοὺλ τῆσ φωνῆσ Ἰωνάθαν, καὶ ὤμοσε Σαοὺλ λέγων. ζῇ Κύριοσ, εἰ ἀποθανεῖται. καὶ ἐκάλεσεν Ἰωνάθαν τὸν Δαυίδ, καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ πάντα τὰ ρήματα ταῦτα, καὶ εἰσήγαγεν Ἰωνάθαν τὸν Δαυὶδ πρὸσ Σαούλ, καὶ ἦν ἐνώπιον αὐτοῦ ὡσ ἐχθὲσ καὶ τρίτην ἡμέραν. καὶ προσέθετο ὁ πόλεμοσ γενέσθαι πρὸσ Σαούλ, καὶ κατίσχυσε Δαυὶδ καὶ ἐπολέμησε τοὺσ ἀλλοφύλουσ καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖσ πληγὴν μεγάλην σφόδρα, καὶ ἔφυγον ἐκ προσώπου αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο πνεῦμα Θεοῦ πονηρὸν ἐπὶ Σαούλ, καὶ αὐτὸσ ἐν οἴκῳ καθεύδων, καὶ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ Δαυὶδ ἔψαλλε ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ. καὶ ἐζήτει Σαοὺλ πατάξαι τὸ δόρυ εἰσ Δαυίδ, καὶ ἀπέστη Δαυὶδ ἐκ προσώπου Σαοὺλ καὶ ἐπάταξε τὸ δόρυ εἰσ τόν τοῖχον, καὶ Δαυὶδ ἀνεχώρησε καὶ διεσώθη. καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἀπέστειλε Σαοὺλ ἀγγέλουσ εἰσ οἶκον Δαυὶδ φυλάξαι αὐτὸν τοῦ θανατῶσαι αὐτὸν πρωί̈. καὶ ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ Μελχὸλ ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα. ἐὰν μὴ σὺ σώσῃσ τὴν ψυχὴν σαυτοῦ τὴν νύκτα ταύτην, αὔριον θανατωθήσῃ. καὶ κατάγει ἡ Μελχὸλ τὸν Δαυὶδ διὰ τῆσ θυρίδοσ, καὶ ἀπῆλθε καὶ ἔφυγε καὶ σώζεται. καὶ ἔλαβεν ἡ Μελχὸλ τὰ κενοτάφια καὶ ἔθετο ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ ἧπαρ τῶν αἰγῶν ἔθετο πρὸσ κεφαλῆσ αὐτοῦ καὶ ἐκάλυψεν αὐτὰ ἱματίῳ. καὶ ἀπέστειλε Σαοὺλ ἀγγέλουσ λαβεῖν τὸν Δαυίδ, καὶ λέγουσιν ἐνοχλεῖσθαι αὐτόν. καὶ ἀποστέλλει ἐπὶ τὸν Δαυὶδ λέγων. ἀγάγετε αὐτὸν ἐπὶ τῆσ κλίνησ πρόσ με τοῦ θανατῶσαι αὐτόν. καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἰδοὺ τὰ κενοτάφια ἐπὶ τῆσ κλίνησ, καὶ ἧπαρ τῶν αἰγῶν πρὸσ κεφαλῆσ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Σαοὺλ τῇ Μελχόλ. ἱνατί οὕτωσ παρελογίσω με καὶ ἐξαπέστειλασ τὸν ἐχθρόν μου καὶ διεσώθη̣ καὶ εἶπε Μελχὸλ τῷ Σαούλ. αὐτὸσ εἶπεν. ἐξαπόστειλόν με, εἰ δὲ μή, θανατώσω σε. Καὶ Δαυὶδ ἔφυγε καὶ διεσώθη καὶ παραγίνεται πρὸσ Σαμουὴλ εἰσ Ἀρμαθαὶμ καὶ ἀπαγγέλλει αὐτῷ πάντα, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Σαούλ, καὶ ἐπορεύθη Σαμουὴλ καὶ Δαυὶδ καὶ ἐκάθισαν ἐν Ναυὰθ ἐν Ραμά. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαοὺλ λέγοντεσ. ἰδοὺ Δαυὶδ ἐν Ναυὰθ ἐν Ραμά. καὶ ἀπέστειλε Σαοὺλ ἀγγέλουσ λαβεῖν τὸν Δαυίδ, καὶ εἶδαν τὴν ἐκκλησίαν τῶν προφητῶν, καὶ Σαμουὴλ εἱστήκει καθεστηκὼσ ἐπ̓ αὐτῶν, καὶ ἐγενήθη ἐπὶ τοὺσ ἀγγέλουσ τοῦ Σαοὺλ πνεῦμα Θεοῦ, καὶ προφητεύουσι. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαούλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ ἑτέρουσ, καὶ ἐπροφήτευσαν καὶ αὐτοί. καὶ προσέθετο Σαοὺλ ἀποστεῖλαι ἀγγέλουσ τρίτουσ, καί ἐπροφήτευσαν καὶ αὐτοί. καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Σαοὺλ καὶ ἐπορεύθη καὶ αὐτὸσ εἰσ Ἀρμαθαὶμ καὶ ἔρχεται ἕωσ τοῦ φρέατοσ τοῦ ἅλω τοῦ ἐν τῷ Σεφὶ καὶ ἠρώτησε καὶ εἶπε. ποῦ Σαμουὴλ καὶ Δαυίδ̣ καὶ εἶπαν. ἰδοὺ ἐν Ναυὰθ ἐν Ραμά. καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰσ Ναυὰθ ἐν Ραμά, καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπ̓ αὐτῷ πνεῦμα Θεοῦ, καὶ ἐπορεύετο προφητεύων ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰσ Ναυὰθ ἐν Ραμά. καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐπροφήτευσεν ἐνώπιον αὐτῶν καὶ ἔπεσε γυμνὸσ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα. διὰ τοῦτο ἔλεγον. εἰ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταισ̣ ΚΑΙ ἀπέδρα Δαυὶδ ἐκ Ναυὰθ ἐν Ραμὰ καὶ ἔρχεται ἐνώπιον Ἰωνάθαν καὶ εἶπε. τί πεποίηκα καὶ τί τὸ ἀδίκημά μου καὶ τί ἡμάρτηκα ἐνώπιον τοῦ πατρόσ σου, ὅτι ἐπιζητεῖ τὴν ψυχήν μου̣

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωνάθαν. μηδαμῶσ σοι, οὐ μὴ ἀποθάνῃσ. ἰδοὺ οὐ μὴ ποιήσει ὁ πατήρ μου ρῆμα μέγα ἢ μικρὸν καὶ οὐκ ἀποκαλύψει τὸ ὠτίον μου. καὶ τί ὅτι κρύψει ὁ πατήρ μου ἀπ̓ ἐμοῦ τὸ ρῆμα τοῦτο̣ οὐκ ἔστι τοῦτο. καὶ ἀπεκρίθη Δαυὶδ τῷ Ἰωνάθαν καὶ εἶπε. γινώσκων οἶδεν ὁ πατήρ σου ὅτι εὕρηκα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, καὶ εἶπε. μὴ γνώτω τοῦτο Ἰωνάθαν, μὴ οὐ βούληται. ἀλλὰ ζῇ Κύριοσ καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, ὅτι, καθὼσ εἶπον, ἐμπέπλησται ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τοῦ θανάτου. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν πρὸσ Δαυίδ. τὶ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου καὶ τί ποιήσω σοι̣ καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἰωνάθαν. ἰδοὺ δὴ νεομηνία αὔριον, καὶ ἐγὼ καθίσασ οὐ καθήσομαι φαγεῖν, καὶ ἐξαποστελεῖσ με, καὶ κρυβήσομαι ἐν τῷ πεδίῳ ἕωσ δείλησ. καὶ ἐὰν ἐπισκεπτόμενοσ ἐπισκέψηταί με ὁ πατὴρ σου, καὶ ἐρεῖσ. παραιτούμενοσ παρῃτήσατο ἀπ̓ ἐμοῦ Δαυὶδ δραμεῖν ἕωσ εἰσ Βηθλεὲμ τὴν πόλιν αὐτοῦ, ὅτι θυσία τῶν ἡμερῶν ἐκεῖ ὅλῃ τῇ φυλῇ. ἐὰν τάδε εἴπῃ. ἀγαθῶσ, εἰρήνη τῷ δούλῳ σου. καὶ ἐὰν σκληρῶσ ἀποκριθῇ σοι, γνῶθι ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία παῤ αὐτοῦ. καὶ ποιήσεισ ἔλεοσ μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι εἰσήγαγεσ εἰσ διαθήκην Κυρίου τὸν δοῦλόν σου μετὰ σεαυτοῦ. καὶ εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν τῷ δούλῳ σου, θανάτωσόν με σύ, καὶ ἕωσ τοῦ πατρόσ σου ἱνατί οὕτωσ εἰσάγεισ με̣ καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν. μηδαμῶσ σοι, ὅτι ἐὰν γινώσκων γνῶ ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία παρὰ τοῦ πατρόσ μου τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ σέ, καὶ ἐὰν μὴ ᾖ εἰσ τὰσ πόλεισ σου, ἐγὼ ἀπαγγελῶ σοι. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἰωνάθαν. τίσ ἀπαγγείλῃ μοι, ἐὰν ἀποκριθῇ ὁ πατήρ σου σκληρῶσ̣ καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν πρὸσ Δαυίδ. πορεύου καὶ μένε εἰσ ἀγρόν. καὶ ἐκπορεύονται ἀμφότεροι εἰσ ἀγρόν. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν πρὸσ Δαυίδ. Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ εἶδεν, ὅτι ἀνακρινῶ τὸν πατέρα μου ὡσ ἂν ὁ καιρὸσ τρισσῶσ, καὶ ἰδοὺ ἀγαθὸν ᾖ περὶ Δαυίδ, καὶ οὐ μὴ ἀποστείλω πρόσ σε εἰσ ἀγρόν. τάδε ποιήσαι ὁ Θεὸσ τῷ Ἰωνάθαν καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ἀνοίσω τὰ κακὰ ἐπὶ σὲ καὶ ἀποκαλύψω τὸ ὠτίον σου καὶ ἐξαποστελῶ σε καὶ ἀπελεύσῃ εἰσ εἰρήνην. καὶ ἔσται Κύριοσ μετὰ σοῦ, καθὼσ ἦν μετὰ τοῦ πατρόσ μου. καὶ ἐὰν μὲν ἔτι μου ζῶντοσ καὶ ποιήσεισ ἔλεοσ μετ̓ ἐμοῦ, καὶ ἐὰν θανάτῳ ἀποθάνω, οὐκ ἐξαρεῖσ ἔλεόσ σου ἀπὸ τοῦ οἴκου μου ἕωσ τοῦ αἰῶνοσ. καὶ εἰ μή, ἐν τῷ ἐξαίρειν Κύριον τοὺσ ἐχθροὺσ Δαυὶδ ἕκαστον ἀπὸ τοῦ προσώπου τῆσ γῆσ εὑρεθῆναι τὸ ὄνομα τοῦ Ἰωνάθαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυίδ, καὶ ἐκζητῆσαι Κύριοσ ἐχθροὺσ τοῦ Δαυίδ. καὶ προσέθετο ἔτι Ἰωνάθαν ὀμόσαι τῷ Δαυίδ, ὅτι ἠγάπησε ψυχὴν ἀγαπῶντοσ αὐτόν. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν. αὔριον νεομηνία, καὶ ἐπισκεπήσῃ, ὅτι ἐπισκεπήσεται καθέδρα σου. καὶ τρισσεύσεισ καὶ ἐπισκέψῃ καὶ ἥξεισ εἰσ τὸν τόπον σου, οὗ κρυβῇσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐργασίμῃ, καὶ καθήσῃ παρὰ τὸ ἐργὰβ ἐκεῖνο. καὶ ἐγὼ τρισσεύσω ταῖσ σχίζαισ ἀκοντίζων, ἐκπέμπων εἰσ τὴν ἀματταρί. καὶ ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸ παιδάριον λέγων. δεῦρο εὑρέ μοι τὴν σχίζαν. ἐὰν εἴπω λέγων τῷ παιδαρίῳ. ὧδε ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ὧδε, λάβε αὐτήν, παραγίνου, ὅτι εἰρήνη σοι, καὶ οὐκ ἔστι λόγοσ, ζῇ Κύριοσ. ἐὰν τάδε εἴπω τῷ νεανίσκῳ. ὧδε ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπέκεινα, πορεύου ὅτι ἐξαπέσταλκέ σε Κύριοσ. καὶ τὸ ρῆμα ὃ ἐλαλήσαμεν ἐγὼ καὶ σύ, ἰδοὺ Κύριοσ μάρτυσ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ ἕωσ αἰῶνοσ. Καὶ κρύπτεται Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ, καὶ παραγίνεται ὁ μήν, καὶ ἔρχεται ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ φαγεῖν. καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τὴν καθέδραν αὐτοῦ ὡσ ἅπαξ καὶ ἅπαξ, ἐπὶ τῆσ καθέδρασ παρὰ τοῖχον, καὶ προέφθασε τὸν Ἰωνάθαν, καὶ ἐκάθισεν Ἀβεννὴρ ἐκ πλαγίων Σαούλ, καὶ ἐπεσκέπη ὁ τόποσ Δαυίδ. καὶ οὐκ ἐλάλησε Σαοὺλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι εἴρηκε. σύμπτωμα φαίνεται μὴ καθαρὸσ εἶναι, ὅτι οὐ κεκαθάρισται. καὶ ἐγενήθη τῇ ἐπαύριον τοῦ μηνὸσ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐπεσκέπη ὁ τόποσ τοῦ Δαυίδ, καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Ἰωνάθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ. τί ὅτι οὐ παραγέγονεν ὁ υἱὸσ Ἰεσσαὶ καὶ ἐχθὲσ καὶ σήμερον ἐπὶ τὴν τράπεζαν̣ καὶ ἀπεκρίθη Ἰωνάθαν τῷ Σαοὺλ καὶ εἶπεν αὐτῷ. παρῄτηται παῤ ἐμοῦ Δαυὶδ ἕωσ εἰσ Βηθλεὲμ τὴν πόλιν αὐτοῦ πορευθῆναι. καὶ εἶπεν. ἐξαπόστειλον δή με, ὅτι θυσία τῆσ φυλῆσ ἡμῖν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐνετείλαντο πρόσ με οἱ ἀδελφοί μου, καὶ νῦν εἰ εὕρηκα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, διαβήσομαι δὴ καὶ ὄψομαι τοὺσ ἀδελφούσ μου. διὰ τοῦτο οὐ παραγέγονεν ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Σαοὺλ ἐπὶ Ἰωνάθαν σφόδρα καὶ εἶπεν αὐτῷ. υἱὲ κορασίων αὐτομολούντων, οὐ γὰρ οἶδα ὅτι μέτοχοσ εἶ σὺ τῷ υἱῷ Ἰεσσαὶ εἰσ αἰσχύνην σου καὶ εἰσ αἰσχύνην ἀποκαλύψεωσ μητρόσ σου̣ ὅτι πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ὁ υἱὸσ Ἰεσσαὶ ζῇ ἐπὶ τῆσ γῆσ, οὐχ ἑτοιμασθήσεται ἡ βασιλεία σου. νῦν οὖν ἀποστείλασ λάβε τὸν νεανίαν, ὅτι υἱὸσ θανάτου οὗτοσ. καὶ ἀπεκρίθη Ἰωνάθαν τῷ Σαούλ. ἱνατί ἀποθνήσκει̣ τί πεποίηκε̣ καὶ ἐπῇρε Σαοὺλ τὸ δόρυ ἐπὶ Ἰωνάθαν τοῦ θανατῶσαι αὐτόν. καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία αὕτη παρὰ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ θανατῶσαι τὸν Δαυίδ, καὶ ἀνεπήδησεν Ἰωνάθαν ἀπὸ τῆσ τραπέζησ ἐν ὀργῇ θυμοῦ καὶ οὐκ ἔφαγεν ἐν τῇ δευτέρᾳ τοῦ μηνὸσ ἄρτον, ὅτι ἐθραύσθη ἐπὶ τὸν Δαυίδ, ὅτι συνετέλεσεν ἐπ̓ αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. Καὶ ἐγενήθη πρωί̈ καὶ ἐξῆλθεν Ἰωνάθαν εἰσ ἀγρόν, καθὼσ ἐτάξατο εἰσ τὸ μαρτύριον Δαυίδ, καὶ παιδάριον μικρὸν μετ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ. δράμε, εὑρέ μοι τὰσ σχίζασ, ἐν αἷσ ἐγὼ ἀκοντίζω. καὶ τὸ παιδάριον ἔδραμε, καὶ αὐτὸσ ἠκόντιζε τῇ σχίζῃ καὶ παρήγαγεν αὐτήν. καὶ ἦλθε τὸ παιδάριον ἕωσ τοῦ τόπου τῆσ σχίζησ, οὗ ἠκόντιζεν Ἰωνάθαν, καὶ ἀνεβόησεν Ἰωνάθαν ὀπίσω τοῦ νεανίου καὶ εἶπεν. ἐκεῖ ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπέκεινα. καὶ ἀνεβόησεν Ἰωνάθαν ὀπίσω τοῦ παιδαρίου αὐτοῦ λέγων. ταχύνασ σπεῦσον καὶ μὴ στῇσ. καὶ ἀνέλεξε τὸ παιδάριον Ἰωνάθαν τὰσ σχίζασ καὶ ἤνεγκε τὰσ σχίζασ πρὸσ τὸν κύριον αὐτοῦ. καὶ τὸ παιδάριον οὐκ ἔγνω οὐθέν, πάρεξ Ἰωνάθαν καὶ Δαυὶδ ἔγνωσαν τὸ ρῆμα. καὶ Ἰωνάθαν ἔδωκε τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐπὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ. πορεύου, εἴσελθε εἰσ τὴν πόλιν. καὶ ὡσ εἰσῆλθε τὸ παιδάριον, καὶ Δαυὶδ ἀνέστη ἀπὸ τοῦ ἐργὰβ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ τρίσ, καὶ κατεφίλησεν ἕκαστοσ τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσεν ἕκαστοσ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἕωσ συντελείασ μεγάλησ. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν τῷ Δαυίδ. πορεύου εἰσ εἰρήνην, καὶ ὡσ ὀμωμόκαμεν ἡμεῖσ ἀμφότεροι ἐν ὀνόματι Κυρίου λέγοντεσ. Κύριοσ ἔσται μάρτυσ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καί σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματόσ μου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματόσ σου ἕωσ αἰῶνοσ. ΚΑΙ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἀπῆλθε, καὶ Ἰωνάθαν εἰσῆλθεν εἰσ τὴν πόλιν.

καὶ ἔρχεται Δαυὶδ εἰσ Νομβὰ πρὸσ Ἀβιμέλεχ τὸν ἱερέα. καὶ ἐξέστη Ἀβιμέλεχ τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. τί ὅτι σὺ μόνοσ καὶ οὐθεὶσ μετὰ σοῦ̣ καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ ἱερεῖ. ὁ βασιλεὺσ ἐντέταλταί μοι ρῆμα σήμερον καὶ εἶπέ μοι. μηδεὶσ γνώτω τὸ ρῆμα, περὶ οὗ ἐγὼ ἀποστέλλω σε καὶ ὑπὲρ οὗ ἐγὼ ἐντέταλμαί σοι. καὶ τοῖσ παιδαρίοισ διαμεμαρτύρημαι ἐν τῷ τόπῳ τῷ λεγομένῳ Θεοῦ πίστισ, Φελλανὶ Ἀλεμωνί. καὶ νῦν εἰ εἰσὶν ὑπὸ τὴν χεῖρά σου πέντε ἄρτοι, δὸσ εἰσ χεῖρά μου τὸ εὑρεθέν. καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἱερεὺσ τῷ Δαυίδ, καὶ εἶπεν. οὐκ εἰσὶν ἄρτοι βέβηλοι ὑπὸ τὴν χεῖρά μου, ὅτι ἀλλ̓ ἢ ἄρτοι ἅγιοί εἰσιν. εἰ πεφυλαγμένα τὰ παιδάριά ἐστιν ἀπὸ γυναικόσ, καὶ φάγεται. καὶ ἀπεκρίθη Δαυὶδ τῷ ἱερεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἀλλὰ ἀπὸ γυναικὸσ ἀπεσχήμεθα ἐχθὲσ καὶ τρίτην ἡμέραν. ἐν τῷ ἐξελθεῖν με εἰσ ὁδὸν γέγονε πάντα τὰ παιδία ἡγνισμένα, καὶ αὐτὴ ἡ ὁδὸσ βέβηλοσ, διότι ἁγιασθήσεται σήμερον διὰ τὰ σκεύη μου. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἀβιμέλεχ ὁ ἱερεὺσ τοὺσ ἄρτουσ τῆσ προθέσεωσ, ὅτι οὐκ ἦν ἐκεῖ ἄρτοσ, ἀλλ̓ ἢ ἄρτοι τοῦ προσώπου οἱ ἀφῃρημένοι ἐκ προσώπου Κυρίου τοῦ παρατεθῆναι ἄρτον θερμὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἔλαβεν αὐτούσ. καὶ ἐκεῖ ἦν ἓν τῶν παιδαρίων τοῦ Σαοὺλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συνεχόμενοσ νεεσσαρὰν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ὄνομα αὐτῷ Δωὴκ ὁ Σύροσ νέμων τὰσ ἡμιόνουσ Σαούλ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀβιμέλεχ. ἰδὲ εἰ ἔστιν ἐνταῦθα ὑπὸ τὴν χεῖρά σου δόρυ ἢ ρομφαία, ὅτι τὴν ρομφαίαν μου καὶ τὰ σκεύη οὐκ εἴληφα ἐν τῇ χειρί μου, ὅτι ἦν τὸ ρῆμα τοῦ βασιλέωσ κατὰ σπουδήν. καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύσ. ἰδοὺ ἡ ρομφαία Γολιὰθ τοῦ ἀλλοφύλου, ὃν ἐπάταξασ ἐν τῇ κοιλάδι Ἠλά, καὶ αὐτὴν ἐνειλημμένη ἦν ἐν ἱματίῳ. εἰ ταύτην λήψῃ, σεαυτῷ λαβέ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἑτέρα πάρεξ ταύτησ ἐνταῦθα. καὶ εἶπε Δαυίδ. ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ὥσπερ αὐτή, δόσ μοι αὐτήν. καὶ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἔφυγεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ προσώπου Σαούλ. ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νΚαὶ ἦλθε Δαυὶδ πρὸσ Ἀγχοῦσ βασιλέα Γέθ. καὶ εἶπον οἱ παῖδεσ Ἀγχοῦσ πρὸσ αὐτόν. οὐχὶ οὗτοσ Δαυὶδ ὁ βασιλεὺσ τῆσ γῆσ̣ οὐχὶ τούτῳ ἐξῆρχον αἱ χορεύουσαι λέγουσαι. ἐπάταξε Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυὶδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ̣ καὶ ἔθετο Δαυὶδ τὰ ρήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ προσώπου Ἀγχοῦσ βασιλέωσ Γέθ. καὶ ἠλλοίωσε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ προσεποιήσατο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐτυμπάνιζεν ἐπὶ ταῖσ θύραισ τῆσ πόλεωσ καὶ παρεφέρετο ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ τὰσ θύρασ τῆσ πύλησ, καὶ τὰ σίελα αὐτοῦ κατέρρει ἐπὶ τὸν πώγωνα αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἀγχοῦσ πρὸσ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ. ἰδοὺ ἴδετε ἄνδρα ἐπίληπτον, ἱνατί εἰσηγάγετε αὐτὸν πρόσ με̣ μὴ ἐλαττοῦμαι ἐπιλήπτων ἐγώ, ὅτι εἰσαγηόχατε αὐτὸν ἐπιληπτεύεσθαι πρόσ με̣ οὗτοσ οὐκ εἰσελεύσεται εἰσ οἰκίαν. ΚΑΙ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Δαυὶδ καὶ διεσώθη καὶ ἔρχεται εἰσ τὸ σπήλαιον τὸ Ὀδολλάμ. καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ καταβαίνουσι πρὸσ αὐτὸν ἐκεῖ.

καὶ συνήγοντο πρὸσ αὐτὸν πᾶσ ἐν ἀνάγκῃ καὶ πᾶσ ὑπόχρεωσ καὶ πᾶσ κατώδυνοσ ψυχῇ, καὶ ἦν ἐπ̓ αὐτῶν ἡγούμενοσ. καὶ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ ὡσ τετρακόσιοι ἄνδρεσ. καὶ ἀπῆλθε Δαυὶδ ἐκεῖθεν εἰσ Μασσηφὰθ τῆσ Μωὰβ καὶ εἶπε πρὸσ βασιλέα Μωάβ. γινέσθωσαν δὴ ὁ πατὴρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου παρὰ σοί, ἕωσ ὅτου γνῶ τί ποιήσει μοι ὁ Θεόσ. καὶ παρεκάλεσε τὸ πρόσωπον τοῦβασιλέωσ Μωάβ, καὶ κατῴκουν μετ̓ αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ ὄντοσ τοῦ Δαυὶδ ἐν τῇ περιοχῇ. καὶ εἶπε Γὰδ ὁ προφήτησ πρὸσ Δαυίδ. μὴ κάθου ἐν τῇ περιοχῇ, πορεύου καὶ ἥξεισ εἰσ γῆν Ἰούδα. καὶ ἐπορεύθη Δαυὶδ καὶ ἦλθε καὶ ἐκάθισεν ἐν πόλει Σαρίχ. Καὶ ἤκουσε Σαούλ, ὅτι ἔγνωσται Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ Σαοὺλ ἐκάθητο ἐν τῷ βουνῷ ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν ἐν Ραμά, καὶ τὸ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ πάντεσ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ παρειστήκεισαν αὐτῷ. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ τοὺσ παρεστηκότασ αὐτῷ. ἀκούσατε δὴ υἱοὶ Βενιαμίν. εἰ ἀληθῶσ πᾶσιν ὑμῖν δώσει ὁ υἱὸσ Ἰεσσαὶ ἀγροὺσ καὶ ἀμπελῶνασ καὶ πάντασ ὑμᾶσ τάξει ἑκατοντάρχουσ καὶ χιλιάρχουσ̣ ὅτι σύγκεισθε πάντεσ ὑμεῖσ ἐπ̓ ἐμέ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου ἐν τῷ διαθέσθαι τὸν υἱόν μου διαθήκην μετὰ τοῦ υἱοῦ Ἰεσσαί, καὶ οὐκ ἔστι πονῶν περὶ ἐμοῦ ἐξ ὑμῶν καὶ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου, ὅτι ἐπήγειρεν ὁ υἱόσ μου τὸν δοῦλόν μου ἐπ̓ ἐμὲ εἰσ ἐχθρόν, ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη. καὶ ἀποκρίνεται Δωὴκ ὁ Σύροσ ὁ καθεστηκὼσ ἐπὶ τὰσ ἡμιόνουσ Σαοὺλ καὶ εἶπεν. ἑώρακα τὸν υἱὸν Ἰεσσαὶ παραγινόμενον εἰσ Νομβὰ πρὸσ Ἀβιμέλεχ υἱὸν Ἀχιτὼβ τὸν ἱερέα, καὶ ἠρώτα αὐτῷ διά τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπισιτισμὸν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τὴν ρομφαίαν Γολιὰθ τοῦ ἀλλοφύλου ἔδωκεν αὐτῷ. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ καλέσαι τὸν Ἀβιμέλεχ υἱὸν Ἀχιτὼβ καὶ πάντασ τοὺσ υἱοὺσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ τοὺσ ἱερεῖσ τοὺσ ἐν Νομβά, καὶ παρεγένοντο πάντεσ πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ εἶπε Σαούλ. ἄκουε δή, υἱὲ Ἀχιτώβ. καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἐγώ, λάλει κύριε. καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαούλ. ἱνατί συνέθου κατ̓ ἐμοῦ σὺ καὶ ὁ υἱὸσ Ἰεσσαὶ δοῦναί σε αὐτῷ ἄρτον καὶ ρομφαίαν καὶ ἐρωτᾶν αὐτῷ διὰ τοῦ Θεοῦ θέσθαι αὐτὸν ἐπ̓ ἐμὲ εἰσ ἐχθρόν, ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη̣ καὶ ἀπεκρίθη τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπε. καὶ τίσ ἐν πᾶσι τοῖσ δούλοισ σου ὡσ Δαυὶδ πιστὸσ καὶ γαμβρὸσ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἄρχων παντὸσ παραγγέλματόσ σου καὶ ἔνδοξοσ ἐν τῷ οἴκῳ σου̣ ἦ σήμερον ἦργμαι ἐρωτᾶν αὐτῷ διὰ τοῦ Θεοῦ̣ μηδαμῶσ. μὴ δότω ὁ βασιλεὺσ κατὰ τοῦ δούλου αὐτοῦ λόγον καὶ ἐφ̓ ὅλον τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ μου, ὅτι οὐκ ᾔδει ὁ δοῦλόσ σου ἐν πᾶσι τούτοισ ρῆμα μικρὸν ἢ μέγα. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Σαούλ. θανάτῳ ἀποθανῇ, Ἀβιμέλεχ, σὺ καὶ πᾶσ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ σου. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ τοῖσ παρατρέχουσι τοῖσ ἐφεστηκόσι πρὸσ αὐτόν. προσαγάγετε καὶ θανατοῦτε τοὺσ ἱερεῖσ τοῦ Κυρίου, ὅτι ἡ χεὶρ αὐτῶν μετὰ Δαυίδ, καὶ ὅτι ἔγνωσαν ὅτι φεύγει αὐτόσ, καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν τὸ ὠτίον μου. καὶ οὐκ ἐβουλήθησαν οἱ παῖδεσ τοῦ βασιλέωσ ἐπενεγκεῖν τὰσ χεῖρασ αὐτῶν ἀπαντῆσαι εἰσ τοὺσ ἱερεῖσ Κυρίου. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ τῷ Δωήκ. ἐπιστρέφου σὺ καὶ ἀπάντα εἰσ τοὺσ ἱερεῖσ. καὶ ἐπεστράφη Δωὴκ ὁ Σύροσ καὶ ἐθανάτωσε τοὺσ ἱερεῖσ τοῦ Κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, τριακοσίουσ καὶ πέντε ἄνδρασ, πάντασ αἴροντασ ἐφούδ. καὶ τὴν Νομβὰ τὴν πόλιν τῶν ἱερέων ἐπάταξεν ἐν στόματι ρομφαίασ ἀπ̓ ἀνδρὸσ ἕωσ γυναικόσ, ἀπὸ νηπίου ἕωσ θηλάζοντοσ καὶ μόσχου καὶ ὄνου καὶ προβάτου. καὶ διασώζεται υἱὸσ εἷσ τῷ Ἀβιμέλεχ υἱῷ Ἀχιτώβ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἀβιάθαρ, καὶ ἔφυγεν ὀπίσω Δαυίδ. καὶ ἀπήγγειλεν Ἀβιάθαρ τῷ Δαυίδ, ὅτι ἐθανάτωσε Σαοὺλ πάντασ τοὺσ ἱερεῖσ τοῦ Κυρίου. καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ Ἀβιάθαρ. ᾔδειν ὅτι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅτι Δωὴκ ὁ Σύροσ ὅτι ἀπαγγέλλων ἀπαγγελεῖ τῷ Σαούλ. ἐγώ εἰμι αἴτιοσ τῶν ψυχῶν οἴκου τοῦ πατρόσ σου. κάθου μετ̓ ἐμοῦ, μὴ φοβοῦ, ὅτι οὗ ἐὰν ζητῶ τῇ ψυχῇ μου τόπον, ζητήσω καὶ τῇ ψυχῇ σου, ὅτι πεφύλαξαι σὺ παῤ ἐμοί. ΚΑΙ ἀπηγγέλη τῷ Δαυὶδ λέγοντεσ. ἰδοὺ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν τῇ Κεϊλά, καὶ αὐτοὶ διαρπάζουσι, καταπατοῦσι τοὺσ ἅλω.

καὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ διὰ τοῦ Κυρίου λέγων. εἰ πορευθῶ καὶ πατάξω τοὺσ ἀλλοφύλουσ τούτουσ̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. πορεύου καὶ πατάξεισ ἐν τοῖσ ἀλλοφύλοισ τούτοισ καὶ σώσεισ τὴν Κεϊλά. καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρεσ τοῦ Δαυὶδ πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ ἡμεῖσ ἐνταῦθα ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φοβούμεθα, καὶ πῶσ ἔσται ἐὰν πορευθῶμεν εἰσ Κεϊλά̣ εἰσ τὰ σκῦλα τῶν ἀλλοφύλων εἰσπορευσόμεθα̣ καὶ προσέθετο Δαυὶδ ἔτι ἐπερωτῆσαι διὰ τοῦ Κυρίου, καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ Κύριοσ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰσ Κεϊλά, ὅτι ἐγὼ παραδίδωμι τοὺσ ἀλλοφύλουσ εἰσ χεῖράσ σου. καὶ ἐπορεύθη Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ εἰσ Κεϊλὰ καὶ ἐπολέμησε τοῖσ ἀλλοφύλοισ, καὶ ἔφυγον ἐκ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγε τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖσ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔσωσε Δαυὶδ τούσ κατοικοῦντασ Κεϊλά. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ φεύγειν Ἀβιάθαρ υἱὸν Ἀβιμέλεχ πρὸσ Δαυὶδ καὶ αὐτὸσ μετὰ Δαυὶδ εἰσ Κεϊλὰ κατέβη ἔχων ἐφοὺδ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαοὺλ ὅτι ἥκει ὁ Δαυὶδ εἰσ Κεϊλά, καὶ εἶπε Σαούλ. πέπρακεν αὐτὸν ὁ Θεὸσ εἰσ τὰσ χεῖράσ μου, ὅτι ἀποκέκλεισται εἰσελθὼν εἰσ πόλιν θυρῶν καὶ μοχλῶν. καὶ παρήγγειλε Σαοὺλ παντὶ τῷ λαῷ καταβαίνειν εἰσ πόλεμον εἰσ Κεϊλὰ συνέχειν τὸν Δαυὶδ καὶ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ. καὶ ἔγνω Δαυὶδ ὅτι οὐ παρασιωπᾷ Σαοὺλ περὶ αὐτοῦ τὴν κακίαν, καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀβιάθαρ τὸν ἱερέα. προσάγαγε τὸ ἐφοὺδ Κυρίου. καὶ εἶπε Δαυίδ. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ἀκούων ἀκήκοεν ὁ δοῦλόσ σου ὅτι ζητεῖ Σαοὺλ ἐλθεῖν ἐπὶ Κεϊλὰ διαφθεῖραι τὴν πόλιν δἰ ἐμέ. εἰ ἀποκλεισθήσεται̣ καὶ νῦν εἰ καταβήσεται Σαούλ, καθὼσ ἤκουσεν ὁ δοῦλόσ σου̣ Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ἀπάγγειλον τῷ δούλῳ σου. καὶ εἶπε Κύριοσ. ἀποκλεισθήσεται. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ὡσ τετρακόσιοι καὶ ἐξῆλθον ἐκ Κεϊλὰ καὶ ἐπορεύοντο οὗ ἐὰν ἐπορεύοντο. καὶ τῷ Σαοὺλ ἀπηγγέλη ὅτι, διασέσωσται Δαυὶδ ἐκ Κεϊλά, καὶ ἀνῆκε τοῦ ἐλθεῖν. Καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν Μασερὲμ ἐν τοῖσ στενοῖσ, καὶ ἐκάθητο ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ ὄρει Ζίφ, ἐν τῇ γῇ τῇ αὐχμώδει. καὶ ἐζήτει αὐτὸν Σαοὺλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ, καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὸν Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ. καὶ εἶδε Δαυὶδ ὅτι ἐξέρχεται Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν τὸν Δαυίδ. καὶ Δαυὶδ ἦν ἐν τῷ ὄρει τῷ αὐχμώδει ἐν τῇ Καινῇ Ζίφ. καὶ ἀνέστη Ἰωνάθαν υἱὸσ Σαοὺλ καὶ ἐπορεύθη πρὸσ Δαυὶδ εἰσ Καινὴν καὶ ἐκραταίωσε τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. μὴ φοβοῦ, ὅτι οὐ μὴ εὕρῃ σε ἡ χεὶρ Σαοὺλ τοῦ πατρόσ μου, καὶ σὺ βασιλεύσεισ ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐγὼ ἔσομαί σοι εἰσ δεύτερον. καὶ Σαοὺλ ὁ πατήρ μου οἶδεν οὕτωσ. καὶ διέθεντο ἀμφότεροι διαθήκην ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἀκάθητο Δαυὶδ ἐν Καινῇ, καὶ Ἰωνάθαν ἀπῆλθεν εἰσ οἶκον αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβησαν οἱ Ζιφαῖοι ἐκ τῆσ αὐχμώδουσ πρὸσ Σαοὺλ ἐπὶ τὸν βουνὸν λέγοντεσ. οὐκ ἰδοὺ Δαυὶδ κέκρυπται παῤ ἡμῖν ἐν Μεσσαρά, ἐν τοῖσ στενοῖσ, ἐν τῇ Καινῇ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Ἐχελὰ τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἰεσσαιμοῦν̣ καὶ νῦν πᾶν τὸ πρὸσ ψυχὴν τοῦ βασιλέωσ εἰσ κατάβασιν καταβαινέτω πρὸσ ἡμᾶσ. κεκλείκασιν αὐτὸν εἰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαούλ. εὐλογημένοι ὑμεῖσ τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἐπονέσατε περὶ ἐμοῦ. πορεύθητε δὴ καὶ ἑτοιμάσατε ἔτι καὶ γνῶτε τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ ἔσται ὁ ποὺσ αὐτοῦ ἐν τάχει ἐκεῖ, οὗ εἴπατε, μή ποτε πανουργεύσηται. καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε, καὶ πορεύσομαι μεθ̓ ὑμῶν, καὶ ἔσται εἰ ἔστιν ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ ἐξερευνήσω αὐτὸν ἐν πάσαισ χιλιάσιν Ἰούδα. καὶ ἀνέστησαν οἱ Ζιφαῖοι καὶ ἐπορεύθησαν ἔμπροσθεν Σαούλ. καὶ Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαὰν καθ̓ ἑσπέραν ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἰεσσαιμοῦν. καὶ ἐπορεύθη Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ζητεῖν αὐτόν. καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Δαυίδ, καὶ κατέβη εἰσ τὴν πέτραν τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ Μαάν. καὶ ἤκουσε Σαοὺλ καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω Δαυὶδ εἰσ τὴν ἔρημον Μαάν. καὶ πορεύονται Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἐκ μέρουσ τοῦ ὄρουσ τούτου, καὶ ἦν Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἐκ μέρουσ τοῦ ὄρουσ τούτου. καὶ ἦν Δαυὶδ σκεπαζόμενοσ πορεύεσθαι ἀπὸ προσώπου Σαούλ, καὶ Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ παρενέβαλον ἐπὶ Δαυὶδ καὶ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ συλλαβεῖν αὐτούσ. καὶ πρὸσ Σαοὺλ ἦλθεν ἄγγελοσ λέγων. σπεῦδε καὶ δεῦρο, ὅτι ἀλλόφυλοι ἐπέθεντο ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἀνέστρεψε Σαοὺλ μὴ καταδιώκειν ὀπίσω Δαυὶδ καὶ ἐπορεύθη εἰσ συνάντησιν τῶν ἀλλοφύλων. διὰ τοῦτο ἐπεκλήθη ὁ τόποσ ἐκεῖνοσ Πέτρα ἡ μερισθεῖσα. Καὶ εἶπε Δαυίδ. εἰ παραδώσουσι παρὰ τῆσ Κεϊλὰ ἐμὲ καὶ τοὺσ ἄνδρασ μου εἰσ χεῖρασ Σαούλ̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. παραδώσουσι. ΚΑΙ ἀνέστη Δαυὶδ ἐκεῖθεν καὶ ἐκάθισεν ἐν τοῖσ στενοῖσ Ἐγγαδδί.

καὶ ἐγενήθη ὡσ ἐνέστρεψε Σαοὺλ ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων, ὅτι Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἐγγαδδί. καὶ ἔλαβε μεθ̓ ἑαυτοῦ τρεῖσ χιλιάδασ ἀνδρῶν ἐκλεκτοὺσ ἐκ παντὸσ Ἰσραὴλ καὶ ἐπορεύθη ζητεῖν τὸν Δαυὶδ καὶ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ ἐπὶ πρόσωπον Σαδαιέμ. καὶ ἦλθεν εἰσ τὰσ ἀγέλασ τῶν ποιμνίων τὰσ ἐπὶ τῆσ ὁδοῦ, καὶ ἦν ἐκεῖ σπήλαιον, καὶ Σαοὺλ εἰσῆλθε παρασκευάσασθαι. καὶ Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ σπηλαίου ἐκάθηντο. καὶ εἶπον οἱ ἄνδρεσ Δαυὶδ πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ ἡ ἡμέρα αὕτη, ἣν εἶπε Κύριοσ πρόσ σε παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου εἰσ τὰσ χεῖράσ σου, καὶ ποιήσεισ αὐτῷ ὡσ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἀφεῖλε τὸ πτερύγιον τῆσ διπλοί̈δοσ τοῦ Σαοὺλ λαθραίωσ. καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξε καρδία Δαυὶδ αὐτόν, ὅτι ἀφεῖλε τὸ πτερύγιον τῆσ διπλοί̈δοσ αὐτοῦ, καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ. μηδαμῶσ μοι παρὰ Κυρίου, εἰ ποιήσω τὸ ρῆμα τοῦτο τῷ κυρίῳ μου τῷ χριστῷ Κυρίου ἐπενέγκαι χεῖρά μου ἐπ̓ αὐτόν, ὅτι χριστὸσ Κυρίου ἐστὶν οὗτοσ. καὶ ἔπεισε Δαυὶδ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ ἐν λόγοισ καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτοῖσ ἀναστάντασ θανατῶσαι τὸν Σαούλ. καὶ ἀνέστη Σαοὺλ καὶ κατέβη τὴν ὁδόν. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ ὀπίσω αὐτοῦ ἐκ τοῦ σπηλαίου, καὶ ἐβόησε Δαυὶδ ὀπίσω Σαοὺλ λέγων. κύριε βασιλεῦ. καὶ ἐπέβλεψε Σαοὺλ εἰσ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἔκυψε Δαυὶδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Σαούλ. ἱνατί ἀκούεισ τῶν λόγων τοῦ λαοῦ λεγόντων. ἰδοὺ Δαυὶδ ζητεῖ τὴν ψυχήν σου̣ ἰδοὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου ὡσ παρέδωκέ σε Κύριοσ σήμερον εἰσ χεῖράσ μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, καὶ οὐκ ἠβουλήθην ἀποκτεῖναί σε καὶ ἐφεισάμην σου καὶ εἶπα. οὐκ ἐποίσω χεῖρά μου ἐπὶ κύριόν μου, ὅτι χριστὸσ Κυρίου οὗτόσ ἐστι. καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τῆσ διπλοί̈δοσ σου ἐν τῇ χειρί μου. ἐγὼ ἀφῄρηκα τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ ἀπέκταγκά σε. καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ σήμερον ὅτι οὐκ ἔστι κακία ἐν τῇ χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια καὶ ἀθέτησισ, καὶ οὐχ ἡμάρτηκα εἰσ σέ. καὶ σὺ δεσμεύεισ τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν. δικάσαι Κύριοσ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, καὶ ἐκδικήσαι με Κύριοσ ἐκ σοῦ. καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σοί, καθὼσ λέγεται ἡ παραβολὴ ἡ ἀρχαία. ἐξ ἀνόμων ἐξελεύσεται πλημμέλεια. καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σέ. καὶ νῦν ὀπίσω τίνοσ σὺ ἐκπορεύῃ, βασιλεῦ Ἰσραήλ̣ ὀπίσω τίνοσ καταδιώκεισ σύ̣ ὀπίσω κυνὸσ τεθνηκότοσ καὶ ὀπίσω ψύλλου ἑνόσ̣ γένοιτο Κύριοσ εἰσ κριτὴν καὶ δικαστὴν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ. ἴδοι Κύριοσ καὶ κρίναι τὴν κρίσιν μου καὶ δικάσαι μοι ἐκ χειρόσ σου. καὶ ἐγένετο ὡσ συνετέλεσε Δαυὶδ τὰ ρήματα ταῦτα λαλῶν πρὸσ Σαούλ, καὶ εἶπε Σαούλ. ἡ φωνή σου αὕτη τέκνον Δαυίδ̣ καὶ ᾖρε Σαοὺλ τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσε. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Δαυίδ. δίκαιοσ σὺ ὑπὲρ ἐμέ, ὅτι σὺ ἀνταπέδωκάσ μοι ἀγαθά, ἐγὼ δὲ ἀνταπέδωκά σοι κακά. καὶ σὺ ἀπήγγειλάσ μοι σήμερον ἃ ἐποίησάσ μοι ἀγαθά, ὡσ ἀπέκλεισέ με Κύριοσ εἰσ χεῖράσ σου σήμερον καὶ οὐκ ἀπέκτεινάσ με. καὶ ὅτι εἰ εὕροι τισ τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ ἐν θλίψει καὶ ἐκπέμψει αὐτὸν ἐν ὁδῷ ἀγαθῇ, καὶ Κύριοσ ἀποτίσει αὐτῷ ἀγαθά, καθὼσ πεποίηκασ σήμερον. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ γινώσκω ὅτι βασιλεύων βασιλεύσεισ καὶ στήσεται ἐν χειρί σου ἡ βασιλεία Ἰσραήλ. καὶ νῦν ὄμοσόν μοι ἐν Κυρίῳ ὅτι οὐκ ἐξολοθρεύσεισ τὸ σπέρμα μου ὀπίσω μου, οὐκ ἀφανιεῖσ τὸ ὄνομά μου ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρόσ μου. καὶ ὤμοσε Δαυὶδ τῷ Σαούλ. καὶ ἀπῆλθε Σαοὺλ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἀνέβησαν εἰσ τὴν Μεσσαρὰ στενήν. ΚΑΙ ἀπέθανε Σαμουήλ, καὶ συναθροίζονται πᾶσ Ἰσραὴλ καὶ κόπτονται αὐτὸν καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ ἐν Ἀρμαθαίμ. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ κατέβη εἰσ τὴν ἔρημον Μαάν.

καὶ ἦν ἄνθρωποσ ἐν τῇ Μαάν, καὶ τὰ ποίμνια αὐτοῦ ἐν τῷ Καρμήλῳ. καὶ ὁ ἄνθρωποσ μέγασ σφόδρα, καὶ τούτῳ ποίμνια τρισχίλια καὶ αἶγεσ χίλιαι. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ κείρειν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν τῷ Καρμήλῳ. καὶ ὄνομα τῷ ἀνθρώπῳ Νάβαλ, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ἀβιγαία. καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀγαθὴ συνέσει καὶ καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα, καὶ ὁ ἄνθρωποσ σκληρὸσ καὶ πονηρὸσ ἐν ἐπιτηδεύμασι, καὶ ὁ ἄνθρωποσ κυνικόσ. καὶ ἤκουσε Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ ὅτι κείρει Νάβαλ ὁ Καρμήλιοσ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ δέκα παιδάρια καὶ εἶπε τοῖσ παιδαρίοισ. ἀνάβητε εἰσ Κάρμηλον καὶ ἀπέλθατε πρὸσ Νάβαλ καὶ ἐρωτήσατε αὐτὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου εἰσ εἰρήνην καὶ ἐρεῖτε τάδε. εἰσ ὥρασ. καὶ σὺ ὑγιαίνων, καὶ ὁ οἶκόσ σου, καὶ πάντα τὰ σὰ ὑγιαίνοντα. καὶ νῦν ἰδοὺ ἀκήκοα ὅτι κείρουσί σοι νῦν οἱ ποιμένεσ σου, οἳ ἦσαν μεθ̓ ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ οὐκ ἀπεκωλύσαμεν αὐτοὺσ καὶ οὐκ ἐνετειλάμεθα αὐτοῖσ οὐθὲν πάσασ τὰσ ἡμέρασ ὄντων αὐτῶν ἐν Καρμήλῳ. ἐρώτησον τὰ παιδάριά σου καὶ ἀπαγγελοῦσί σοι. καὶ εὑρέτωσαν τὰ παιδάρια χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, ὅτι ἐφ̓ ἡμέραν ἀγαθὴν ἥκομεν. δὸσ δὴ ὃ ἐὰν εὕρῃ ἡ χείρ σου τῷ υἱῷ σου τῷ Δαυίδ. καὶ ἔρχονται τὰ παιδάρια καὶ λαλοῦσι τοὺσ λόγουσ τούτουσ πρὸσ Νάβαλ κατὰ πάντα τὰ ρήματα ταῦτα ἐν τῷ ὀνόματι Δαυίδ. καὶ ἀνεπήδησε καὶ ἀπεκρίθη Νάβαλ τοῖσ παισὶ Δαυὶδ καὶ εἶπε. τίσ ὁ Δαυὶδ καὶ τίσ ὁ υἱὸσ Ἰεσσαί̣ σήμερον πεπληθυμμένοι εἰσὶν οἱ δοῦλοι ἀναχωροῦντεσ ἕκαστοσ ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ. καὶ λήψομαι τοὺσ ἄρτουσ μου καὶ τὸν οἶνόν μου καὶ τὰ θύματά μου, ἃ τέθυκα τοῖσ κείρουσί μου τὰ πρόβατα, καὶ δώσω αὐτὰ ἀνδράσιν, οἷσ οὐκ οἶδα πόθεν εἰσί̣ καὶ ἀπεστράφησαν τὰ παιδάρια Δαυὶδ εἰσ ὁδὸν αὐτῶν καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἦλθον καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυὶδ κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα. καὶ εἶπε Δαυὶδ τοῖσ ἀνδράσιν αὐτοῦ. ζώσασθε ἕκαστοσ τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ. καὶ ἀνέβησαν ὀπίσω Δαυὶδ ὡσ τετρακόσιοι ἄνδρεσ, καὶ οἱ διακόσιοι ἐκάθισαν μετὰ τῶν σκευῶν. καὶ τῇ Ἀβιγαίᾳ γυναικὶ Νάβαλ ἀπήγγειλεν ἓν τῶν παιδαρίων λέγων. ἰδοὺ Δαυὶδ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ ἐκ τῆσ ἐρήμου εὐλογῆσαι τὸν κύριον ἡμῶν, καὶ ἐξέκλινεν ἀπ̓ αὐτῶν. καὶ οἱ ἄνδρεσ ἀγαθοὶ ἡμῖν σφόδρα. οὐκ ἀπεκώλυσαν ἡμᾶσ οὐδὲ ἐνετείλαντο ἡμῖν οὐδὲν πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ἦμεν παῤ αὐτοῖσ. καὶ ἐν τῷ εἶναι ἡμᾶσ ἐν ἀγρῷ ὡσ τεῖχοσ ἦσαν περὶ ἡμᾶσ καὶ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ἤμεθα παῤ αὐτοῖσ ποιμαίνοντεσ τὸ ποίμνιον. καὶ νῦν γνῶθι καὶ ἰδὲ σὺ τί ποιήσεισ, ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία εἰσ τὸν κύριον ἡμῶν καὶ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ οὗτοσ υἱὸσ λοιμόσ, καὶ οὐκ ἔστι λαλῆσαι πρὸσ αὐτόν. καὶ ἔσπευσεν Ἀβιγαία καὶ ἔλαβε διακοσίουσ ἄρτουσ καὶ δύο ἀγγεῖα οἴνου καὶ πέντε πρόβατα πεποιημένα καὶ πέντε οἰφὶ ἀλφίτου καὶ γόμορ ἓν σταφίδοσ καὶ διακοσίασ παλάθασ καὶ ἔθετο ἐπὶ τοὺσ ὄνους καὶ εἶπε τοῖσ παιδαρίοισ αὐτῆσ. προπορεύεσθε ἔμπροσθέν μου, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ὀπίσω ὑμῶν παραγίνομαι. καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ οὐκ ἀπήγγειλε. καὶ ἐγενήθη αὐτῆσ ἐπιβεβηκυίησ ἐπὶ τὴν ὄνον καὶ καταβαινούσησ ἐν σκέπῃ τοῦ ὄρουσ καὶ ἰδοὺ Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ κατέβαινον εἰσ συνάντησιν αὐτῆσ, καὶ ἀπήντησεν αὐτοῖσ. καὶ Δαυὶδ εἶπεν. ἴσωσ εἰσ ἄδικον πεφύλακα πάντα τὰ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐκ ἐνετειλάμεθα λαβεῖν ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ οὐθέν, καὶ ἀνταπέδωκέ μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν. τάδε ποιήσαι ὁ Θεὸσ τῷ Δαυὶδ καὶ τάδε προσθείη, εἰ ὑπολείψομαι ἐκ πάντων τῶν τοῦ Νάβαλ ἕωσ πρωί̈ οὐροῦντα πρὸσ τοῖχον. καὶ εἶδεν Ἀβιγαία τὸν Δαυὶδ καὶ ἔσπευσε καὶ κατεπήδησεν ἀπὸ τῆσ ὄνου καὶ ἔπεσεν ἐνώπιον Δαυὶδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆσ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ καὶ εἶπεν. ἐν ἐμοὶ κύριέ μου ἡ ἀδικία. λαλησάτω δὴ ἡ δούλη σου εἰσ τὰ ὦτά σου, καὶ ἄκουσον λόγων τῆσ δούλησ σου. μὴ δὴ θέσθω ὁ κύριόσ μου καρδίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τὸν λοιμὸν τοῦτον, ὅτι κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὗτόσ ἐστι. Νάβαλ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀφροσύνη μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐγὼ ἡ δούλη σου οὐκ εἶδον τὰ παιδάρια τοῦ κυρίου μου, ἃ ἀπέστειλασ. καὶ νῦν, κύριέ μου, ζῇ Κύριοσ καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου,καθὼσ ἐκώλυσέ σε Κύριοσ τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰσ αἷμα ἀθῷον καὶ σώζειν τὴν χεῖρά σού σοι, καὶ νῦν γένοιντο ὡσ Νάβαλ οἱ ἐχθροί σου καὶ οἱ ζητοῦντεσ τῷ κυρίῳ μου κακά. καὶ νῦν λαβὲ τὴν εὐλογίαν ταύτην, ἣν ἐνήνοχεν ἡ δούλη σου τῷ κυρίῳ μου, καὶ δώσεισ τοῖσ παιδαρίοισ τοῖσ παρεστηκόσι τῷ κυρίῳ μου. ἆρον δὴ τὸ ἀνόμημα τῆσ δούλησ σου, ὅτι ποιῶν ποιήσει Κύριοσ τῷ κυρίῳ μου οἶκον πιστόν, ὅτι πόλεμον κυρίου μου ὁ Κύριοσ πολεμεῖ, καὶ κακία οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ πώποτε. καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωποσ καταδιώκων σε καὶ ζητῶν τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔσται ψυχὴ κυρίου μου ἐνδεδεμένη ἐν δεσμῷ τῆσ ζωῆσ παρὰ Κυρίῳ τῷ Θεῷ, καὶ ψυχὴν ἐχθρῶν σου σφενδονήσεισ ἐν μέσῳ τῆσ σφενδόνησ. καὶ ἔσται ὅτι ποιήσῃ Κύριοσ τῷ κυρίῳ μου πάντα, ὅσα ἐλάλησεν ἀγαθὰ ἐπὶ σέ, καὶ ἐντελεῖταί σοι εἰσ ἡγούμενον ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο βδελυγμὸσ καὶ σκάνδαλον τῷ κυρίῳ μου, ἐκχέαι αἷμα ἀθῷον δωρεὰν καὶ σῶσαι χεῖρα κυρίῳ μου αὐτῷ, καὶ ἀγαθώσει Κύριοσ τῷ κυρίῳ μου, καὶ μνησθήσῃ τῆσ δούλησ σου ἀγαθῶσαι αὐτῇ. καὶ εἶπε Δαυὶδ τῇ Ἀβιγαίᾳ. εὐλογητὸσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ὃσ ἀπέστειλέ σε σήμερον ἐν ταύτῃ εἰσ ἀπάντησίν μοι. καὶ εὐλογητὸσ ὁ τρόποσ σου, καὶ εὐλογημένη σὺ ἡ ἀποκωλύσασά με σήμερον ἐν ταύτῃ μὴ ἐλθεῖν εἰσ αἵματα καὶ σῶσαι χεῖρά μου ἐμοί. πλὴν ὅτι ζῇ Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ὃσ ἀπεκώλυσέ με σήμερον τοῦ κακοποιῆσαί σε, ὅτι εἰ μὴ ἔσπευσασ καὶ παρεγένου εἰσ ἀπάντησίν μοι, τότε εἶπα. εἰ ὑπολειφθήσεται τῷ Νάβαλ ἕωσ φωτὸσ τοῦ πρωί̈ οὐρῶν πρὸσ τοῖχον. καὶ ἔλαβε Δαυὶδ ἐκ χειρὸσ αὐτῆσ πάντα, ἃ ἔφερεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῇ. ἀνάβηθι εἰσ εἰρήνην εἰσ οἶκόν σου. βλέπε, ἤκουσα τῆσ φωνῆσ σου καὶ ἠρέτισα τὸ πρόσωπόν σου. καὶ παρεγενήθη Ἀβιγαία πρὸσ Νάβαλ, καὶ ἰδοὺ αὐτῷ πότοσ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ ὡσ πότοσ βασιλέωσ, καὶ ἡ καρδία Νάβαλ ἀγαθὴ ἐπ̓ αὐτόν, καὶ αὐτὸσ μεθύων ἕωσ σφόδρα. καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ρῆμα μικρὸν ἢ μέγα ἕωσ φωτὸσ τοῦ πρωί̈. καὶ ἐγένετο πρωί̈, ὡσ ἐξένηψεν ἀπὸ τοῦ οἴνου Νάβαλ, ἀπήγγειλεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ τὰ ρήματα ταῦτα, καὶ ἐναπέθανεν ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ αὐτὸσ γίνεται ὡσ λίθοσ. καὶ ἐγένετο ὡσεὶ δέκα ἡμέραι καὶ ἐπάταξε Κύριοσ τὸν Νάβαλ, καὶ ἀπέθανε. καὶ ἤκουσε Δαυὶδ καὶ εἶπεν. εὐλογητὸσ Κύριοσ, ὃσ ἔκρινε τὴν κρίσιν τοῦ ὀνειδισμοῦ μου ἐκ χειρὸσ Νάβαλ, καὶ τὸν δοῦλον αὐτοῦ περιεποιήσατο ἐκ χειρὸσ κακῶν, καὶ τὴν κακίαν Νάβαλ ἀπέστρεψε Κύριοσ εἰσ κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ καὶ ἐλάλησε περὶ Ἀβιγαίασ, λαβεῖν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰσ γυναῖκα. καὶ ἦλθον οἱ παῖδεσ Δαυὶδ πρὸσ Ἀβιγαίαν εἰσ Κάρμηλον καὶ ἐλάλησαν αὐτῇ λέγοντεσ. Δαυὶδ ἀπέστειλεν ἡμᾶσ πρόσ σε λαβεῖν σε αὐτῷ εἰσ γυναῖκα. καὶ ἀνέστη καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πρόσωπον καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἡ δούλη σου εἰσ παιδίσκην νίψαι πόδασ τῶν παίδων σου. καὶ ἀνέστη Ἀβιγαία καὶ ἐπέβη ἐπί τὴν ὄνον καὶ πέντε κοράσια ἠκολούθουν αὐτῇ, καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω τῶν παίδων Δαυίδ, καὶ γίνεται αὐτῷ εἰσ γυναῖκα. καὶ τὴν Ἀχινόομ ἔλαβε Δαυὶδ ἐξ Ἰεζραέλ, καὶ ἀμφότεραι ἦσαν αὐτῷ γυναῖκεσ. καὶ Σαοὺλ ἔδωκε Μελχὸλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τὴν γυναῖκα Δαυὶδ τῷ Φαλτὶ υἱῷ Ἀμὶσ τῷ ἐκ Ρομμά. ΚΑΙ ἔρχονται οἱ Ζιφαῖοι ἐκ τῆσ αὐχμώδουσ πρὸσ τὸν Σαοὺλ εἰσ τὸν βουνὸν λέγοντεσ. ἰδοὺ Δαυὶδ σκεπάζεται μεθ̓ ἡμῶν ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Ἐχελὰ τοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ Ἰεσσαιμοῦν.

καὶ ἀνέστη Σαοὺλ καὶ κατέβη εἰσ τὴν ἔρημον Ζίφ καὶ μετ̓ αὐτοῦ τρεῖσ χιλιάδεσ ἀνδρῶν ἐκλεκτοὶ ἐξ Ἰσραὴλ ζητεῖν τὸν Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ζίφ. καὶ παρενέβαλε Σαοὺλ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Ἐχελὰ τῷ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ἰεσσαιμοῦν ἐπὶ τῆσ ὁδοῦ, καὶ Δαυὶδ ἐκάθισεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ εἶδε Δαυὶδ ὅτι ἥκει Σαοὺλ ὀπίσω αὐτοῦ εἰσ τήν ἔρημον, καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ κατασκόπουσ καὶ ἔγνω ὅτι ἥκει Σαοὺλ ἕτοιμοσ ἐκ Κεϊλά. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ λάθρᾳ καὶ εἰσπορεύεται εἰσ τὸν τόπον, οὗ ἐκάθευδεν ἐκεῖ Σαούλ, καὶ ἐκεῖ Ἀβεννὴρ υἱὸσ Νὴρ ἀρχιστράτηγοσ αὐτοῦ, καὶ Σαοὺλ ἐκάθευδεν ἐν λαμπήνῃ, καὶ ὁ λαὸσ παρεμβεβληκὼσ κύκλῳ αὐτοῦ. καὶ ἀπεκρίθη Δαυὶδ και εἶπε πρὸσ Ἀβιμέλεχ τὸν Χετταῖον καὶ πρὸσ Ἀβεσσὰ υἱὸν Σαρουί̈ασ ἀδελφὸν Ἰωὰβ λέγων. τίσ εἰσελεύσεται μετ̓ ἐμοῦ πρὸσ Σαοὺλ εἰσ τὴν παρεμβολήν̣ καὶ εἶπεν Ἀβεσσά. ἐγὼ εἰσελεύσομαι μετὰ σοῦ. καὶ εἰσπορεύεται Δαυὶδ καὶ Ἀβεσσὰ εἰσ τὸν λαὸν τὴν νύκτα, καὶ ἰδοὺ Σαοὺλ καθεύδων ὕπνῳ ἐν λαμπήνῃ, καὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ ἐμπεπηγὸσ εἰσ τὴν γῆν πρὸσ κεφαλῆσ αὐτοῦ, καί Ἀβεννὴρ καὶ ὁ λαὸσ αὐτοῦ ἐκάθευδε κύκλῳ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἀβεσσὰ πρὸσ Δαυίδ. ἀπέκλεισε Κύριοσ σήμερον τὸν ἐχθρόν σου εἰσ χεῖράσ σου, καὶ νῦν πατάξω αὐτὸν τῷ δόρατι εἰσ τὴν γῆν ἅπαξ καὶ οὐ δευτερώσω αὐτῷ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀβεσσά. μὴ ταπεινώσῃσ αὐτόν, ὅτι τίσ ἐποίσει χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ χριστὸν Κυρίου καὶ ἀθωωθήσεται̣ καὶ εἶπε Δαυίδ. ζῇ Κύριοσ, ἐὰν μὴ Κύριοσ παίσῃ αὐτόν, ἢ ἡ ἡμέρα αὐτοῦ ἔλθῃ καὶ ἀποθάνῃ, ἢ εἰσ πόλεμον καταβῇ καὶ προστεθῇ. μηδαμῶσ μοι παρὰ Κυρίου ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν Κυρίου. καὶ νῦν λαβὲ δὴ τὸ δόρυ ἀπὸ προσκεφαλῆσ αὐτοῦ καὶ τὸν φακὸν τοῦ ὕδατοσ, καὶ ἀπέλθωμεν ἡμεῖσ καθ̓ ἑαυτούσ. καὶ ἔλαβε Δαυὶδ τὸ δόρυ καὶ τὸν φακὸν τοῦ ὕδατοσ ἀπὸ προσκεφαλῆσ αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθον καθ̓ ἑαυτούσ. καὶ οὐκ ἦν ὁ βλέπων καὶ οὐκ ἦν ὁ γινώσκων καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξεγειρόμενοσ, πάντεσ ὑπνοῦντεσ, ὅτι θάμβοσ Κυρίου ἐπέπεσεν ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ διέβη Δαυὶδ εἰσ τὸ πέραν καὶ ἔστη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρουσ μακρόθεν, καὶ πολλὴ ἡ ὁδὸσ ἀνὰ μέσον αὐτῶν. καὶ προσεκαλέσατο Δαυὶδ τὸν λαὸν καὶ τῷ Ἀβεννὴρ ἐλάλησε λέγων. οὐκ ἀποκριθήσῃ Ἀβεννήρ̣ καὶ ἀπεκρίθη Ἀβεννὴρ καὶ εἶπε. τίσ εἶ σὺ ὁ καλῶν με̣ καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀβεννήρ. οὐκ ἀνὴρ σύ̣ καὶ τίσ ὡσ σὺ ἐν Ἰσραήλ̣ καὶ διατί οὐ φυλάσσεισ τὸν κύριόν σου τὸν βασιλέα̣ ὅτι εἰσῆλθεν εἷσ ἐκ τοῦ λαοῦ διαθφεῖραι τὸν κύριόν σου τὸν βασιλέα. καὶ οὐκ ἀγαθὸν τὸ ρῆμα τοῦτο, ὃ πεποίηκασ. ζῇ Κύριοσ, ὅτι υἱοὶ θανατώσεωσ ὑμεῖσ οἱ φυλάσσοντεσ τὸν βασιλέα τὸν κύριον ὑμῶν τὸν χριστὸν Κυρίου. καὶ νῦν ἰδὲ δή. τὸ δόρυ τοῦ βασιλέωσ καὶ ὁ φακὸσ τοῦ ὕδατοσ ποῦ ἐστι τὰ πρὸσ κεφαλῆσ αὐτοῦ̣ καὶ ἐπέγνω Σαοὺλ τὴν φωνὴν Δαυὶδ καὶ εἶπεν. ἡ φωνή σου αὕτη, τέκνον Δαυίδ̣ καὶ εἶπε Δαυίδ. δοῦλόσ σου, κύριε βασιλεῦ. καὶ εἶπεν. ἱνατί τοῦτο καταδιώκει ὁ κύριοσ ὀπίσω τοῦ δούλου αὐτοῦ̣ ὅτι τί ἡμάρτηκα καὶ τί εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα̣ καὶ νῦν ἀκουσάτω ὁ κύριόσ μου ὁ βασιλεὺσ τὸ ρῆμα τοῦ δούλου αὐτοῦ. εἰ ὁ Θεὸσ ἐπισείει σε ἐπ̓ ἐμέ, ὀσφανθείη θυσίασ σου. καὶ εἰ υἱοὶ ἀνθρώπων, ἐπικατάρατοι οὗτοι ἐνώπιον Κυρίου, ὅτι ἐξέβαλόν με σήμερον μὴ ἐστηρίχθαι ἐν κληρονομίᾳ Κυρίου λέγοντεσ. πορεύου, δούλευε θεοῖσ ἑτέροισ. καὶ νῦν μὴ πέσοι τὸ αἷμά μου ἐπὶ τὴν γῆν ἐξεναντίασ προσώπου Κυρίου, ὅτι ἐξελήλυθεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ζητεῖν ψυχήν μου, καθὼσ καταδιώκει ὁ νυκτικόραξ ἐν τοῖσ ὄρεσι. καὶ εἶπε Σαούλ. ἡμάρτηκα. ἐπίστρεφε τέκνον Δαυίδ, ὅτι οὐ κακοποιήσω σε ἀνθ̓ ὧν ἔντιμοσ ψυχή μου ἐν ὀφθαλμοῖσ σου καὶ ἐν τῇ σήμερον. μεματαίωμαι καὶ ἠγνόηκα πολλὰ σφόδρα. καὶ ἀπεκρίθη Δαυὶδ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ τὸ δόρυ τοῦ βασιλέωσ. διελθέτω εἷσ τῶν παιδαρίων καὶ λαβέτω αὐτό. καὶ Κύριοσ ἐπιστρέψει ἑκάστῳ κατὰ τὰσ δικαιοσύνασ αὐτοῦ καὶ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ὡσ παρέδωκέ σε Κύριοσ σήμερον εἰσ χεῖράσ μου καὶ οὐκ ἠθέλησα ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν Κυρίου. καὶ ἰδοὺ καθὼσ ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή σου σήμερον ἐν ταύτῃ ἐν ὀφθαλμοῖσ μου, οὕτωσ μεγαλυνθείη ἡ ψυχή μου ἐνώπιον Κυρίου καὶ σκεπάσαι με καὶ ἐξελεῖταί με ἐκ πάσησ θλίψεωσ. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Δαυίδ. εὐλογημένοσ σύ, τέκνον, καὶ ποιῶν ποιήσεισ καὶ δυνάμενοσ δυνήσῃ. καὶ ἀπῆλθε Δαυὶδ εἰσ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ Σαοὺλ ἀνέστρεψεν εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. ΚΑΙ εἶπε Δαυὶδ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων. νῦν προστεθήσομαι ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ εἰσ χεῖρασ Σαούλ, καὶ οὐκ ἔστι μοι ἀγαθόν, ἐὰν μὴ σωθῶ εἰσ γῆν ἀλλοφύλων καὶ ἀνῇ Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν με εἰσ πᾶν ὅριον Ἰσραήλ, καὶ σωθήσομαι ἐκ χειρὸσ αὐτοῦ.

καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη πρὸσ Ἀγχοῦσ υἱὸν Ἀμμὰχ βασιλέα Γέθ. καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ μετὰ Ἀγχοῦσ, αὐτὸσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ, ἕκαστοσ καὶ ὁ οἶκοσ αὐτοῦ, καὶ Δαυὶδ καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκεσ αὐτοῦ, Ἀχινὰαχ Ἰεζραηλῖτισ καὶ Ἀβιγαία ἡ γυνὴ Νάβαλ τοῦ Καρμηλίου. καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σαοὺλ ὅτι πέφευγε Δαυὶδ εἰσ Γέθ, καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ζητεῖν αὐτόν. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀγχοῦσ. εἰ δή εὕρηκεν ὁ δοῦλόσ σου χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, δότωσαν δή μοι τόπον ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν κατ̓ ἀγρὸν καὶ καθήσομαι ἐκεῖ. καὶ ἱνατί κάθηται ὁ δοῦλόσ σου ἐν πόλει βασιλευομένη μετὰ σοῦ̣ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὴν Σεκελάκ. διὰ τοῦτο ἐγενήθη Σεκελὰκ τῷ βασιλεῖ τῆσ Ἰουδαίασ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸσ τῶν ἡμερῶν, ὧν ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων τέσσαρασ μῆνασ. καὶἀνέβαινε Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ καὶ ἐπετίθεντο ἐπὶ πάντα τὸν Γεσιρὶ καὶ ἐπὶ τὸν Ἀμαληκίτην. καὶ ἰδοὺ ἡ γῆ κατῳκεῖτο ἀπὸ ἀνηκόντων ἡ ἀπὸ Γελαμψοὺρ τετειχισμένων καὶ ἕωσ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἔτυπτε τὴν γῆν καὶ οὐκ ἐζωογόνει ἄνδρα ἢ γυναῖκα καὶ ἐλάμβανον ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ ὄνουσ καὶ καμήλουσ καὶ ἱματισμόν, καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἤρχοντο πρὸσ Ἀγχοῦσ. καὶ εἶπεν Ἀγχοῦσ πρὸσ Δαυίδ. ἐπὶ τίνα ἐπέθεσθε σήμερον̣ καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀγχοῦσ. κατὰ νότον τῆσ Ἰουδαίασ καὶ κατὰ νότον Ἰεσμεγὰ καὶ κατὰ νότον τοῦ Κενεζί. καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὐκ ἐζωογόνησα τοῦ εἰσαγαγεῖν εἰσ Γὲθ λέγων. μὴ ἀναγγείλωσιν εἰσ Γὲθ καθ̓ ἡμῶν λέγοντεσ. τάδε Δαυὶδ ποιεῖ, καὶ τόδε τὸ δικαίωμα αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ἐκάθητο Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐπιστεύθη Δαυὶδ ἐν τῷ Ἀγχοῦσ σφόδρα λέγων. ᾔσχυνται αἰσχυνόμενοσ ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἔσται μοι δοῦλοσ εἰσ τὸν αἰῶνα. ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐν ταῖσ παρεμβολαῖσ αὐτῶν ἐξελθεῖν πολεμεῖν μετὰ Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν Ἀγχοῦσ πρὸσ Δαυίδ. γινώσκων γνώσῃ ὅτι μετ̓ ἐμοῦ ἐξελεύσῃ εἰσ πόλεμον σὺ καὶ οἱ ἄνδρεσ σου.

καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀγχοῦσ. οὕτω νῦν γνώσῃ ἃ ποιήσει ὁ δοῦλόσ σου. καὶ εἶπεν Ἀγχοῦσ πρὸσ Δαυίδ. οὕτωσ ἀρχισωματοφύλακα θήσομαί σε πάσασ τὰσ ἡμέρασ. Καὶ Σαμουὴλ ἀπέθανε, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶσ Ἰσραὴλ καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν Ἀρμαθαὶμ ἐν πόλει αὐτοῦ. καὶ Σαοὺλ περιεῖλε τοὺσ ἐγγαστριμύθουσ καὶ τοὺσ γνώστασ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ συναθροίζονται οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλλουσιν εἰσ Σωμάν, καὶ συναθροίζει Σαοὺλ πάντα ἄνδρα Ἰσραήλ, καὶ παρεμβάλλουσιν εἰσ Γελβουέ. καὶ εἶδε Σαοὺλ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐφοβήθη, καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτοῦ σφόδρα. καὶ ἐπηρώτησε Σαοὺλ διὰ Κυρίου, καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ Κύριοσ ἐν τοῖσ ἐνυπνίοισ καὶ ἐν τοῖσ δήλοισ καὶ ἐν τοῖσ προφήταισ. καὶ εἶπε Σαοὺλ τοῖσ παισὶν αὐτοῦ. ζητήσατέ μοι γυναῖκα ἐγγαστρίμυθον, καὶ πορεύσομαι πρὸσ αὐτὴν καὶ ζητήσω ἐν αὐτῇ. καὶ εἶπαν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ γυνὴ ἐγγαστρίμυθοσ ἐν Ἀενδώρ. καὶ συνεκαλύψατο Σαοὺλ καὶ περιεβάλετο ἱμάτια ἕτερα καὶ πορεύεται αὐτὸσ καὶ δύο ἄνδρεσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται πρὸσ τὴν γυναῖκα νυκτὸσ καὶ εἶπεν αὐτῇ. μάντευσαι δή μοι ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ καὶ ἀνάγαγέ μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι. καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνή. ἰδοὺ δὴ σὺ οἶδασ ὅσα ἐποίησε Σαούλ, ὡσ ἐξωλόθρευσε τοὺσ ἐγγαστριμύθουσ καὶ τοὺσ γνώστασ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ ἱνατί σὺ παγιδεύεισ τὴν ψυχήν μου θανατῶσαι αὐτήν̣ καὶ ὤμοσεν αὐτῇ Σαοὺλ λέγων. ζῇ Κύριοσ, εἰ ἀπαντήσεταί σοι ἀδικία ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. καὶ εἶπεν ἡ γυνή. τίνα ἀναγάγω σοι̣ καὶ εἶπε. τὸν Σαμουὴλ ἀνάγαγέ μοι. καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ τὸν Σαμουὴλ καὶ ἀνεβόησε φωνῇ μεγάλῃ. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸσ Σαούλ. ἱνατί παρελογίσω με̣ καὶ σὺ εἶ Σαούλ. καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύσ. μὴ φοβοῦ, εἰπὸν τίνα ἑώρακασ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνή. θεοὺσ ἑώρακα ἀναβαίνοντασ ἐκ τῆσ γῆσ. καὶ εἶπεν αὐτῇ. τί ἔγνωσ̣ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τῆσ γῆσ, καὶ οὗτοσ διπλοί̈δα ἀναβεβλημένοσ. καὶ ἔγνω Σαούλ, ὅτι οὗτοσ Σαμουήλ, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπε Σαμουήλ. ἱνατί παρηνώχλησάσ μοι ἀναβῆναί με̣ καὶ εἶπε Σαούλ. θλίβομαι σφόδρα, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν ἐμοί, καὶ ὁ Θεὸσ ἀφέστηκεν ἀπ̓ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐπακήκοέ μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν καὶ ἐν τοῖσ ἐνυπνίοισ. καὶ νῦν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω. καὶ εἶπε Σαμουήλ. ἱνατί ἐπερωτᾷσ με̣ καὶ Κύριοσ ἀφέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονε μετὰ τοῦ πλησίον σου. καὶ πεποίηκε Κύριόσ σοι καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ ἐν χειρί μου, καὶ διαρρήξει Κύριοσ τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρόσ σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαυίδ. διότι οὐκ ἤκουσασ φωνῆσ Κυρίου καὶ οὐκ ἐποίησασ θυμὸν ὀργῆσ αὐτοῦ ἐν Ἀμαλήκ, διὰ τοῦτο τὸ ρῆμα ἐποίησε Κύριόσ σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. καὶ παραδώσει Κύριοσ τὸν Ἰσραὴλ μετὰ σοῦ εἰσ χεῖρασ ἀλλοφύλων, καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ πεσοῦνται, καὶ τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ δώσει Κύριοσ εἰσ χεῖρασ ἀλλοφύλων. καὶ ἔσπευσε Σαοὺλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼσ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουήλ. καὶ ἐν αὐτῷ οὐκ ἦν ἰσχὺσ ἔτι, οὐ γὰρ ἔφαγεν ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην. καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ πρὸσ Σαοὺλ καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσε σφόδρα, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ δὴ ἤκουσεν ἡ δούλη σου τῆσ φωνῆσ σου καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί μου καὶ ἤκουσα τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἐλάλησάσ μοι. καὶ νῦν ἄκουσον δὴ φωνῆσ τῆσ δούλησ σου, καὶ παραθήσω ἐνώπιόν σου ψωμὸν ἄρτου, καὶ φάγε, καὶ ἔσται σοι ἰσχύσ, ὅτι πορεύῃ ἐν ὁδῷ. καὶ οὐκ ἐβουλήθη φαγεῖν. καὶ παρεβιάζοντο αὐτὸν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ καὶ ἡ γυνή, καὶ ἤκουσε τῆσ φωνῆσ αὐτῶν καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆσ γῆσ καί ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν δίφρον. καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλισ νομὰσ ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἔσπευσε καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐφύρασε καὶ ἔπεψεν ἄζυμα καὶ προσήγαγεν ἐνώπιον Σαοὺλ καὶ ἐνώπιον τῶν παιδῶν αὐτοῦ, καὶ ἔφαγον. καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπῆλθον τὴν νύκτα ἐκείνην. ΚΑΙ συναθροίζουσιν ἀλλόφυλοι πάσασ τὰσ παρεμβολὰσ αὐτῶν εἰσ Ἀφέκ, καὶ Ἰσραὴλ παρενέβαλεν ἐν Ἀενδὼρ τὴν ἐν Ἰεζραέλ.

καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων παρεπορεύοντο εἰσ ἑκατοντάδασ καὶ χιλιάδασ, καὶ Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ παρεπορεύοντο ἐπ̓ ἐσχάτων μετὰ Ἀγχοῦσ. καὶ εἶπον οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων. τίνεσ οἱ διαπορευόμενοι οὗτοι̣ καὶ εἶπεν Ἀγχοῦσ πρὸσ τοὺσ στρατηγοὺσ τῶν ἀλλοφύλων. οὐχ οὗτοσ Δαυὶδ ὁ δοῦλοσ Σαοὺλ βασιλέωσ Ἰσραήλ̣ γέγονε μεθ̓ ἡμῶν ἡμέρασ τοῦτο δεύτερον ἔτοσ, καὶ οὐχ εὕρηκα ἐν αὐτῷ οὐθὲν ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ ἐνέπεσε πρόσ με καὶ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐλυπήθησαν ἐπ̓ αὐτῷ οἱ στρατηγοὶ τῶν ἀλλοφύλων καὶ λέγουσιν αὐτῷ. ἀπόστρεψον τὸν ἄνδρα καὶ ἀποστραφήτω εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ κατέστησασ αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ μὴ ἐρχέσθω μεθ̓ ἡμῶν εἰσ τὸν πόλεμον καὶ μὴ γινέσθω ἐπίβουλοσ τῆσ παρεμβολῆσ. καὶ ἐν τίνι διαλλαγήσεται οὗτοσ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ̣ οὐχὶ ἐν ταῖσ κεφαλαῖσ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων̣ οὐχ οὗτοσ Δαυίδ, ᾧ ἐξῆρχον ἐν χοροῖσ λέγοντεσ. ἐπάταξε Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυὶδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ̣ καὶ ἐκάλεσεν Ἀγχοῦσ τὸν Δαυὶδ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ζῇ Κύριοσ, ὅτι εὐθὴσ σὺ καὶ ἀγαθὸσ ἐν ὀφθαλμοῖσ μου, καὶ ἡ ἔξοδόσ σου και ἡ εἴσοδόσ σου μετ̓ ἐμοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ, καὶ ὅτι οὐχ εὕρηκα κατὰ σοῦ κακίαν ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ ἥκεισ πρόσ με ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσ τῶν σατραπῶν οὐκ ἀγαθὸσ σύ. καὶ νῦν ἀνάστρεφε καὶ πορεύου εἰσ εἰρήνην, καὶ οὐ μὴ ποιήσῃσ κακίαν ἐν ὀφθαλμοῖσ τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀγχοῦσ. τί πεποίηκά σοι καὶ τί εὗρεσ ἐν τῷ δούλῳ σου ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ ἤμην ἐνώπιόν σου καὶ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, ὅτι οὐ μὴ ἔλθω πολεμήσασ τοὺσ ἐχθροὺσ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέωσ̣ καὶ ἀπεκρίθη Ἀγχοῦσ πρὸσ Δαυίδ. οἶδα ὅτι ἀγαθὸσ σὺ ἐν ὀφθαλμοῖσ μου, ἀλλ̓ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων λέγουσιν. οὐχ ἥξει μεθ̓ ἡμῶν εἰσ πόλεμον. καὶ νῦν ὄρθρισον τὸ πρωί̈ σὺ καὶ οἱ παῖδεσ τοῦ κυρίου σου οἱ ἥκοντεσ μετὰ σοῦ, καὶ πορεύεσθε εἰσ τὸν τόπον, οὗ κατέστησα ὑμᾶσ ἐκεῖ, καὶ λόγον λοιμὸν μὴ θῇσ ἐν καρδίᾳ σου, ὅτι ἀγαθὸσ σὺ ἐνώπιόν μου. καὶ ὀρθρίσατε ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ φωτισάτω ὑμῖν, καὶ πορεύθητε. καὶ ὤρθρισε Δαυὶδ αὐτὸσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἀπελθεῖν καὶ φυλάσσειν τὴν γῆν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀνέβησαν πολεμεῖν ἐπὶ Ἰσραήλ. ΚΑΙ ἐγενήθη εἰσελθόντοσ Δαυὶδ καὶ τῶν ἄνδρῶν αὐτοῦ τὴν Σεκελὰκ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ Ἀμαλὴκ ἐπέθετο ἐπὶ τὸν νότον καὶ ἐπὶ τὴν Σεκελὰκ καὶ ἐπάταξε τὴν Σεκελὰκ καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὴν ἐν πυρί.

καὶ τὰσ γυναῖκασ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου οὐκ ἐθανάτωσαν ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ἀλλ̓ ᾐχμαλώτευσαν καὶ ἀπῆλθον εἰσ τὴν ὁδὸν αὐτῶν. καὶ ἦλθε Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ εἰσ τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ ἐμπεπύρισται ἐν πυρί, αἱ δὲ γυναῖκεσ αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτῶν ᾐχμαλωτευμένοι. καὶ ᾖρε Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ τὴν φωνὴν αὐτῶν καί ἔκλαυσαν, ἕωσ ὅτου οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖσ ἰσχὺσ ἔτι τοῦ κλαίειν. καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκεσ Δαυὶδ ᾐχμαλωτεύθησαν, Ἀχινόομ ἡ Ἰεζραηλῖτισ καὶ Ἀβιγαία ἡ γυνὴ Νάβαλ τοῦ Καρμηλίου. καὶ ἐθλίβη Δαυὶδ σφόδρα, ὅτι εἶπεν ὁ λαὸσ λιθοβολῆσαι αὐτόν, ὅτι κατώδυνοσ ψυχὴ παντὸσ τοῦ λαοῦ, ἑκάστου ἐπὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτοῦ. καὶ ἐκραταιώθη Δαυὶδ ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀβιάθαρ τὸν ἱερέα υἱὸν Ἀβιμέλεχ. προσάγαγε τὸ ἐφούδ. καὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ διά τοῦ Κυρίου λέγων. εἰ καταδιώξω ὀπίσω τοῦ γεδδοὺρ τούτου, εἰ καταλήψομαι αὐτούσ̣ καὶ εἶπεν αὐτῷ. καταδίωκε, ὅτι καταλαμβάνων καταλήψῃ αὐτοὺσ καὶ ἐξαιρούμενοσ ἐξελῇ. καὶ ἐπορεύθη Δαυίδ, αὐτὸσ καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρεσ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται ἕωσ τοῦ χειμάρρου Βοσόρ, καὶ οἱ περισσοὶ ἔστησαν. καὶ κατεδίωξεν ἐν τετρακοσίοισ ἀνδράσιν, ὑπέστησαν δὲ διακόσιοι ἄνδρεσ, οἵτινεσ ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Βοσόρ. καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα Αἰγύπτιον ἐν ἀγρῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν αὐτὸν πρὸσ Δαυίδ. καὶ διδόασιν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔφαγε, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ. καὶ διδόασιν αὐτῷ κλάσμα παλάθησ, καὶ ἔφαγε, καὶ κατέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πεπώκει ὕδωρ τρεῖσ ἡμέρασ καὶ τρεῖσ νύκτασ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυίδ. τίνοσ σὺ εἶ καὶ πόθεν εἶ̣ καὶ εἶπε τὸ παιδάριον τὸ Αἰγύπτιον. ἐγώ εἰμι δοῦλοσ ἀνδρὸσ Ἀμαληκίτου, καὶ κατέλιπέ με ὁ Κύριόσ μου, ὅτι ἠνωχλήθην ἐγὼ σήμερον τριταῖοσ. καὶ ἡμεῖσ ἐπεθέμεθα ἐπὶ τὸν νότον τοῦ Χολθὶ καὶ ἐπὶ τὰ τῆσ Ἰουδαίασ μέρη καὶ ἐπὶ νότον Χελοὺβ καὶ τὴν Σεκελὰκ ἐνεπυρίσαμεν ἐν πυρί. καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυίδ. εἰ κατάξεισ με ἐπὶ τὸ γεδδοὺρ τοῦτο̣ καὶ εἶπεν. ὄμοσον δή μοι κατὰ τοῦ Θεοῦ μὴ θανατώσειν με καὶ μὴ παραδοῦναί με εἰσ χεῖρασ τοῦ κυρίου μου, καὶ κατάξω σε ἐπὶ τὸ γεδδοὺρ τοῦτο. καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ οὗτοι διακεχυμένοι ἐπὶ πρόσωπον πάσησ τῆσ γῆσ ἐσθίοντεσ καὶ πίνοντεσ καὶ ἑορτάζοντεσ ἐν πᾶσι τοῖσ σκύλοισ τοῖσ μεγάλοισ, οἷσ ἔλαβον ἐκ γῆσ ἀλλοφύλων καὶ ἐκ γῆσ Ἰούδα. καὶ ἦλθεν ἐπ̓ αὐτοὺσ Δαυὶδ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ ἀπὸ ἑωσφόρου ἕωσ δείλησ καὶ τῇ ἐπαύριον, καὶ οὐκ ἐσώθη ἐξ αὐτῶν ἀνὴρ ὅτι ἀλλ̓ ἢ τετρακόσια παιδάρια, ἃ ἦν ἐπιβεβηκότα ἐπὶ τὰσ καμήλουσ καὶ ἔφυγον. καὶ ἀφείλατο Δαυὶδ πάντα, ἃ ἔλαβον οἱ Ἀμαληκῖται, καὶ ἀμφοτέρασ τὰσ γυναῖκασ αὐτοῦ ἐξείλατο. καὶ οὐ διεφώνησεν αὐτοῖσ ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου καὶ ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἕωσ υἱῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἕωσ πάντων, ὧν ἔλαβον αὐτῶν. τὰ πάντα ἐπέστρεψε Δαυίδ. καὶ ἔλαβε πάντα τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια καὶ ἀπήγαγεν ἔμπροσθεν τῶν σκύλων, καὶ τοῖσ σκύλοισ ἐκείνοισ ἐλέγετο. ταῦτα τὰ σκῦλα Δαυίδ. καὶ παραγίνεται Δαυὶδ πρὸσ τοὺσ διακοσίουσ ἄνδρασ τοὺσ ὑπολειφθέντασ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω Δαυὶδ καί ἐκάθισεν αὐτοὺσ ἐν τῷ χειμάρρῳ τοῦ Βοσόρ, καὶ ἐξῆλθον εἰσ ἀπάντησιν Δαυὶδ καὶ εἰσ ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ τοῦ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ προσήγαγε Δαυὶδ ἕωσ τοῦ λαοῦ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν τὰ εἰσ εἰρήνην. καὶ ἀπεκρίθη πᾶσ ἀνὴρ λοιμὸσ καὶ πονηρὸσ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν πορευθέντων μετὰ Δαυὶδ καὶ εἶπον, ὅτι οὐ κατεδίωξαν μεθ̓ ἡμῶν, οὐ δώσομεν αὐτοῖσ ἐκ τῶν σκύλων, ὧν ἐξειλόμεθα, ὅτι ἀλλ̓ ἢ ἕκαστοσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεφέτωσαν. καὶ εἶπε Δαυίδ. οὐ ποιήσετε οὕτωσ μετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν Κύριον ἡμῖν καὶ φυλάξαι ἡμᾶσ καὶ παρέδωκε Κύριοσ τὸν γεδδοὺρ τὸν ἐπερχόμενον ἐφ̓ ἡμᾶσ εἰσ χεῖρασ ἡμῶν. καὶ τίσ ἐπακούσεται ὑμῶν τῶν λόγων τούτων̣ ὅτι οὐχ ἧττον ἡμῶν εἰσι. διότι κατὰ τὴν μερίδα τοῦ καταβαίνοντοσ εἰσ τὸν πόλεμον, οὕτωσ ἔσται ἡ μερὶσ τοῦ καθημένου ἐπὶ τὰ σκεύη. κατὰ τὸ αὐτὸ μεριοῦνται. καὶ ἐγενήθη ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ καὶ ἐπάνω, καὶ ἐγένετο εἰσ πρόσταγμα καὶ εἰσ δικαίωμα τῷ Ἰσραὴλ ἕωσ τῆσ σήμερον. Καὶ ἦλθε Δαυὶδ εἰσ Σεκελὰκ καὶ ἀπέστειλε τοῖσ πρεσβυτέροισ τῶν σκύλων Ἰούδα καὶ τοῖσ πλησίον αὐτοῦ λέγων. ἰδοὺ ἀπὸ τῶν σκύλων τῶν ἐχθρῶν Κυρίου. τοῖσ ἐν Βαιθσοὺρ καὶ τοῖσ ἐν Ραμὰ νότου καὶ τοῖσ ἐν Ἰεθθὸρ καὶ τοῖσ ἐν Ἀροὴρ καὶ τοῖσ ἐν Ἀμμαδὶ καὶ τοῖσ ἐν Σαφὶ καὶ τοῖσ ἐν Ἐσθιὲ καὶ τοῖσ ἐν Γὲθ καὶ τοῖσ ἐν Κινὰν καὶ τοῖσ ἐν Σαφὲκ καὶ τοῖσ ἐν Θιμὰθ καὶ τοῖσ ἐν Καρμήλῳ καὶ τοῖσ ἐν ταῖσ πόλεσι τοῦ Ἱεραμηλὶ καὶ τοῖσ ἐν ταῖσ πόλεσι τοῦ Κενεζὶ καὶ τοῖσ ἐν Ἱεριμοὺθ καὶ τοῖσ ἐν Βηρσαβεὲ καὶ τοῖσ ἐν Νομβὲ καὶ τοῖσ ἐν Χεβρὼν καὶ εἰσ πάντασ τοὺσ τόπουσ, οὓσ διῆλθε Δαυὶδ ἐκεῖ, αὐτὸσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ. ΚΑΙ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπολέμουν ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἔφυγον οἱ ἄνδρεσ Ἰσραὴλ ἐκ προσώπου τῶν ἀλλοφύλων, καὶ πίπτουσι τραυματίαι ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελβουέ.

καὶ συνάπτουσιν οἱ ἀλλόφυλοι τῷ Σαοὺλ καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν ἀλλόφυλοι τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Ἀμιναδὰβ καὶ τὸν Μελχισᾶ υἱοὺσ Σαούλ. καὶ βαρύνεται ὁ πόλεμοσ ἐπὶ Σαούλ, καὶ εὑρίσκουσιν αὐτὸν οἱ ἀκοντισταί, ἄνδρεσ τοξόται, καὶ ἐτραυματίσθη εἰσ τά ὑποχόνδρια. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. σπάσαι τὴν ρομφαίαν σου καὶ ἀποκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἀποκεντήσωσί με καὶ ἐμπαίξωσί μοι. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήθη σφόδρα. καὶ ἔλαβε Σαοὺλ τὴν ρομφαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ̓ αὐτήν. καὶ εἶδεν ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ὅτι τέθνηκε Σαούλ, καὶ ἐπέπεσε καὶ αὐτὸσ ἐπὶ τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανε μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἀπέθανε Σαοὺλ καὶ οἱ τρεῖσ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατὰ τὸ αὐτό. καὶ εἶδον οἱ ἄνδρεσ Ἰσραὴλ οἱ ἐν τῷ πέραν τῆσ κοιλάδοσ καὶ οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ὅτι ἔφυγον οἱ ἄνδρεσ Ἰσραὴλ καὶ ὅτι τέθνηκε Σαοὺλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ καταλείπουσι τὰσ πόλεισ αὐτῶν καὶ φεύγουσι. καὶ ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι καὶ κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖσ. καὶ ἐγενήθη τῇ ἐπαύριον ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι ἐκδιδύσκειν τοὺσ νεκροὺσ καὶ εὑρίσκουσι τὸν Σαοὺλ καὶ τοὺσ τρεῖσ υἱοὺσ αὐτοῦ πεπτωκότασ ἐπὶ τὰ ὄρη Γελβουέ. καί ἀποστρέφουσιν αὐτὸν καὶ ἐξέδυσαν τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτὰ εἰσ γῆν ἀλλοφύλων κύκλῳ εὐαγγελίζοντεσ τοῖσ εἰδώλοισ αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ. καὶ ἀνέθηκαν τὰ σκεύη αὐτοῦ εἰσ τὸ Ἀσταρτεῖον καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ κατέπηξαν ἐν τῷ τείχει Βαιθσάν. καὶ ἀκούουσιν οἱ κατοικοῦντεσ Ἰαβὶσ τῆσ Γαλααδίτιδοσ ἃ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι τῷ Σαούλ. καὶ ἀνέστησαν πᾶσ ἀνὴρ δυνάμεωσ καὶ ἐπορεύθησαν ὅλην τὴν νύκτα καὶ ἔλαβον τὸ σῶμα Σαοὺλ καὶ τὸ σῶμα Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ τείχουσ Βαιθσὰν καὶ φέρουσιν αὐτοὺσ εἰσ Ἰαβὶσ καὶ κατακαίουσιν αὐτοὺσ ἐκεῖ. καὶ λαμβάνουσι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν καὶ θάπτουσιν ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν ἐν Ἰαβὶσ καὶ νηστεύουσιν ἑπτὰ ἡμέρασ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION