Septuagint, Liber I Samuelis 14:

(70인역 성경, 사무엘기 상권 14:)

ΚΑΙ γίνεται ἡ ἡμέρα καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν υἱὸσ Σαοὺλ τῷ παιδαρίῳ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ. δεῦρο, καὶ διαβῶμεν εἰσ Μεσσὰβ τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν ἐκείνῳ. καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλε. καὶ Σαοὺλ ἐκάθητο ἐπ̓ ἄκρου τοῦ βουνοῦ ὑπὸ τὴν ροὰν τὴν ἐν Μαγδών, καὶ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ ὡσ ἑξακόσιοι ἄνδρεσ. καὶ Ἀχιὰ υἱὸσ Ἀχιτὼβ ἀδελφοῦ Ἰωχαβὴδ υἱοῦ Φινεὲσ υἱοῦ Ἡλὶ ἱερεὺσ τοῦ Θεοῦ ἐν Σηλὼμ αἴρων ἐφούδ. καὶ ὁ λαὸσ οὐκ ᾔδει ὅτι πεπόρευται Ἰωνάθαν. καὶ ἀνὰ μέσον τῆσ διαβάσεωσ, οὗ ἐζήτει Ἰωνάθαν διαβῆναι εἰσ τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ὁδοὺσ πέτρασ ἐκ τούτου καὶ ὁδοὺσ πέτρασ ἐκ τούτου, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βασὲσ καὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σεννά. ἡ ὁδὸσ ἡ μία ἀπὸ βορρᾶ ἐρχομένῳ Μαχμὰσ καὶ ἡ ὁδὸσ ἡ ἄλλη ἀπὸ νότου ἐρχομένῳ Γαβαέ. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν πρὸσ τὸ παιδάριον τὸ αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ. δεῦρο διαβῶμεν εἰσ Μεσσὰβ τῶν ἀπεριτμήτων τούτων, εἴτι ποιήσαι Κύριοσ ἡμῖν. ὅτι οὐκ ἔστι τῷ Κυρίῳ συνεχόμενον σῴζειν ἐν πολλοῖσ ἢ ἐν ὀλίγοισ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. ποίει πᾶν, ὃ ἐὰν ἡ καρδία σου ἐκλίνῃ, ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, ὡσ ἡ καρδία σου καρδία μου. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν. ἰδοὺ ἡμεῖσ διαβαίνομεν πρὸσ τοὺσ ἄνδρασ καὶ κατακυλισθησόμεθα πρὸσ αὐτούσ. ἐὰν τάδε εἴπωσι πρὸσ ἡμᾶσ. ἀπόστητε ἐκεῖ ἕωσ ἂν ἀπαγγείλωμεν ὑμῖν, καὶ στησόμεθα ἐφ̓ ἑαυτοῖσ καὶ οὐ μὴ ἀναβῶμεν ἐπ̓ αὐτούσ. ἐὰν τάδε εἴπωσι πρὸσ ἡμᾶσ. ἀνάβητε πρὸσ ἡμᾶσ, καὶ ἀναβησόμεθα, ὅτι παραδέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ χεῖρασ ἡμῶν. τοῦτο ἡμῖν τὸ σημεῖον. καὶ εἰσῆλθον ἀμφότεροι εἰσ Μεσσὰβ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι. ἰδοὺ Ἑβραῖοι ἐκπορεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐκρύβησαν ἐκεῖ. καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἄνδρεσ Μεσσὰβ πρὸσ Ἰωνάθαν καὶ πρὸσ τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ λέγουσιν. ἀνάβητε πρὸσ ἡμᾶσ, καὶ γνωριοῦμεν ὑμῖν ρῆμα. καὶ εἶπεν Ἰωνάθαν πρὸσ τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. ἀνάβηθι ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ χεῖρασ Ἰσραήλ. καὶ ἀνέβη Ἰωνάθαν ἐπὶ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐπέβλεψαν κατὰ πρόσωπον Ἰωνάθαν, καὶ ἐπάταξεν αὐτούσ, καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐπεδίδου ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ἡ πληγὴ ἡ πρώτη, ἣν ἐπάταξεν Ἰωνάθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὡσ εἴκοσιν ἄνδρεσ ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοισ καὶ ἐν κόχλαξι τοῦ πεδίου. καὶ ἐγενήθη ἔκστασισ ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ἐν ἀγρῷ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ ἐν Μεσσὰβ καὶ οἱ διαφθείροντεσ ἐξέστησαν, καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤθελον ποιεῖν. καὶ ἐθάμβησεν ἡ γῆ, καὶ ἐγενήθη ἔκστασισ παρὰ Κυρίου. καὶ εἶδον οἱ σκοποὶ τοῦ Σαοὺλ ἐν Γαβαὰ Βενιαμὶν καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμβολὴ τεταραγμένη ἔνθεν καὶ ἔνθεν. καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ λαῷ τῷ μετ̓ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ καὶ ἴδετε τίσ πεπόρευται ἐξ ὑμῶν. καὶ ἐπεσκέψαντο, καὶ ἰδοὺ οὐχ εὑρίσκετο Ἰωνάθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ Ἀχιᾷ. προσάγαγε τὸ ἐφούδ. ὅτι αὐτὸσ ᾖρε τὸ ἐφοὺδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον Ἰσραήλ. καὶ ἐγενήθη ὡσ ἐλάλει Σαοὺλ πρὸσ τὸν ἱερέα, καὶ ὁ ἦχοσ ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο πορευόμενοσ καὶ ἐπλήθυνε. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ τὸν ἱερέα. συνάγαγε τὰσ χεῖράσ σου. καὶ ἀνέβη Σαοὺλ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται ἕωσ τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἐγένετο ρομφαία ἀνδρὸσ ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, σύγχυσισ μεγάλη σφόδρα. καὶ οἱ δοῦλοι οἱ ὄντεσ ἐχθὲσ καὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων οἱ ἀναβάντεσ εἰσ τὴν παρεμβολὴν ἐπεστράφησαν καὶ αὐτοὶ εἶναι μετὰ Ἰσραὴλ τῶν μετὰ Σαοὺλ καὶ Ἰωνάθαν. καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ οἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ ὄρει Ἐφραὶμ καὶ ἤκουσαν ὅτι πεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ συνάπτουσι καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰσ πόλεμον. καὶ ἔσωσε Κύριοσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ἰσραήλ. ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νΚαὶ ὁ πόλεμοσ διῆλθε τὴν Βαμώθ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἦν μετὰ Σαοὺλ ὡσ δέκα χιλιάδεσ ἀνδρῶν. καὶ ἦν ὁ πόλεμοσ διεσπαρμένοσ εἰσ ὅλην τὴν πόλιν ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. καὶ Σαοὺλ ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀρᾶται τῷ λαῷ λέγων. ἐπικατάρατοσ ὁ ἄνθρωποσ, ὃσ φάγεται ἄρτον ἕωσ ἑσπέρασ, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἐχθρόν μου. καὶ οὐκ ἐγεύσατο πᾶσ ὁ λαὸσ ἄρτου. καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἠρίστα. καὶ Ἰάαλ δρυμὸσ ἦν μελισσῶνοσ κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀγροῦ, καὶ εἰσῆλθεν ὁ λαὸσ εἰσ τὸν μελισσῶνα, καὶ ἰδοὺ ἐπορεύετο λαλῶν, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἐπιστρέφων τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰσ τὸ στόμα αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήθη ὁ λαὸσ τὸν ὅρκον Κυρίου. καὶ Ἰωνάθαν οὐκ ἀκηκόει ἐν τῷ ὁρκίζειν τὸν πατέρα αὐτοῦ τὸν λαόν. καὶ ἐξέτεινε τὸ ἄκρον τοῦ σκήπτρου αὐτοῦ τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔβαψεν αὐτὸ εἰσ τὸ κηρίον τοῦ μέλιτοσ καὶ ἐπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰσ τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβλεψαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. καὶ ἀπεκρίθη εἷσ ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν. ὁρκίσασ ὥρκισε τὸν λαὸν ὁ πατήρ σου λέγων. ἐπικατάρατοσ ὁ ἄνθρωποσ, ὃσ φάγεται ἄρτον σήμερον, καὶ ἐξελύθη ὁ λαόσ. καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν καὶ εἶπεν. ἀπήλλαχεν ὁ πατήρ μου τὴν γῆν. ἰδὲ δὴ ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου ὅτι ἐγευσάμην βραχύ τι τοῦ μέλιτοσ τούτου. ἀλλ̓ ὅτι εἰ ἔφαγεν ἔσθων σήμερον ὁ λαὸσ τῶν σκύλων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ὧν εὗρεν, ὅτι νῦν ἂν μείζων ἦν ἡ πληγὴ ἡ ἐν τοῖσ ἀλλοφύλοισ. καὶ ἐπάταξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἐν Μαχμάσ, καὶ ἐκοπίασεν ὁ λαὸσ σφόδρα. καὶ ἐκλήθη ὁ λαὸσ εἰσ τὰ σκῦλα, καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸσ ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ τέκνα βοῶν καὶ ἔσφαξεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἤσθιεν ὁ λαὸσ σὺν τῷ αἵματι. καὶ ἀπηγγέλη Σαοὺλ λέγοντεσ. ἡμάρτηκεν ὁ λαὸσ τῷ Κυρίῳ φαγὼν σὺν τῷ αἵματι. καὶ εἶπε Σαοὺλ ἐκ Γεθθαίμ. κυλίσατέ μοι λίθον ἐνταῦθα μέγαν. καὶ εἶπε Σαούλ. διασπάρητε ἐν τῷ λαῷ καὶ εἴπατε αὐτοῖσ προσαγαγεῖν ἐνταῦθα ἕκαστοσ τὸν μόσχον αὐτοῦ καὶ ἕκαστοσ τὸ πρόβατον αὐτοῦ, καὶ σφαζέτω ἐπὶ τούτου, καὶ οὐ μὴ ἁμάρτητε τῷ Κυρίῳ τοῦ ἐσθίειν σὺν τῷ αἵματι. καὶ προσῆγεν ὁ λαὸσ ἕκαστοσ τὸἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσφαζον ἐκεῖ. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Σαοὺλ θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ. τοῦτο ἤρξατο Σαοὺλ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ. Καὶ εἶπε Σαούλ. καταβῶμεν ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων τὴν νύκτα καὶ διαρπάσωμεν ἐν αὐτοῖσ ἕωσ διαφαύσῃ ἡμέρα, καὶ μὴ ὑπολείπωμεν ἐν αὐτοῖσ ἄνδρα. καὶ εἶπαν. πᾶν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει. καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύσ. προσέλθωμεν ἐνταῦθα πρὸσ τὸν Θεόν. καὶ ἐπηρώτησε Σαοὺλ τὸν Θεόν. εἰ καταβῶ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων, εἰ παραδώσεισ αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ Ἰσραήλ̣ καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ εἶπε Σαούλ. προσαγάγετε ἐνταῦθα πάσασ τὰσ γωνίασ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ἐν τίνι γέγονεν ἡ ἁμαρτία αὕτη σήμερον. ὅτι ζῇ Κύριοσ ὁ σώσασ τὸν Ἰσραήλ, ὅτι ἐὰν ἀποκριθῇ κατὰ Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ μου, θανάτῳ ἀποθανεῖται. καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀποκρινόμενοσ ἐκ παντὸσ τοῦ λαοῦ. καὶ εἶπε παντὶ ἀνδρὶ Ἰσραήλ. ὑμεῖσ ἔσεσθε εἰσ δουλείαν, καὶ ἐγὼ καὶ Ἰωνάθαν ὁ υἱόσ μου ἐσόμεθα εἰσ δουλείαν. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Σαούλ. τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει. καὶ εἶπε Σαούλ. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, τί ὅτι οὐκ ἀπεκρίθησ τῷ δούλῳ σου σήμερον̣ εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ἰωνάθαν τῷ υἱῷ μου ἡ ἀδικία̣ Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ δὸσ δήλουσ. καὶ ἐὰν τάδε εἴπῃσ, ἐν τῷ λαῷ σου Ἰσραήλ, δὸσ δὴ ὁσιότητα. καὶ κληροῦται Ἰωνάθαν καὶ Σαούλ, καὶ ὁ λαὸσ ἐξῆλθε. καὶ εἶπε Σαούλ. βάλετε ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ μου. ὃν ἂν κατακληρώσηται Κύριοσ, ἀποθανέτω. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Σαούλ. οὐκ ἔστι τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ κατεκράτησε Σαοὺλ τοῦ λαοῦ, καὶ βάλλουσιν ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ κατακληροῦται Ἰωνάθαν. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸσ Ἰωνάθαν. ἀπάγγειλόν μοι τί πεποίηκασ. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ἰωνάθαν καὶ εἶπε. γευόμενοσ ἐγευσάμην ἐν ἄκρῳ τῷ σκήπτρῳ τῷ ἐν τῇ χειρί μου βραχὺ μέλι, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποθνήσκω. καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαούλ. τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸσ καὶ τάδε προσθείη, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ σήμερον. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Σαούλ. εἰ σήμερον θανατωθήσεται ὁ ποιήσασ τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην ἐν Ἰσραήλ̣ ζῇ Κύριοσ, εἰ πεσεῖται τριχὸσ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. ὅτι ὁ λαὸσ τοῦ Θεοῦ ἐποίησε τὴν ἡμέραν ταύτην. καὶ προσηύξατο ὁ λαὸσ περὶ Ἰωνάθαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἀπέθανε. καὶ ἀνέβη Σαοὺλ ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀπῆλθον εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν. Καὶ Σαοὺλ κατακληροῦται ἔργον ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐπολέμει κύκλῳ πάντασ τούσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ, εἰσ τὸν Μωὰβ καὶ εἰσ τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν καὶ εἰσ τοὺσ υἱοὺσ Ἐδὼμ καὶ εἰσ τὸν Βαιθεὼρ καὶ εἰσ βασιλέα Σουβὰ καὶ εἰσ τοὺσ ἀλλοφύλουσ. οὗ ἂν ἐστράφη, ἐσώζετο. καὶ ἐποίησε δύναμιν καὶ ἐπάταξε τὸν Ἀμαλὴκ καὶ ἐξείλατο τὸν Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸσ τῶν καταπατούντων αὐτόν. καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Σαοὺλ Ἰωνάθαν καὶ Ἰεσσιοὺ καὶ Μελχισά. καὶ ὀνόματα τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ὄνομα τῇ πρωτοτόκῳ Μερόβ, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Μελχόλ. καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ἀχινοὸμ θυγάτηρ Ἀχιμάασ. καὶ ὄνομα τῷ ἀρχιστρατήγῳ αὐτοῦ Ἀβεννήρ, υἱὸσ Νήρ, υἱοῦ οἰκείου Σαούλ. καὶ Κὶσ πατὴρ Σαοὺλ καὶ Νὴρ πατὴρ Ἀβεννὴρ υἱὸσ Ἰαμὶν υἱοῦ Ἀβιήλ. καὶ ἦν ὁ πόλεμοσ κραταιὸσ ἐπὶ τοὺσ ἀλλοφύλουσ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Σαούλ. καὶ ἰδὼν Σαοὺλ πάντα ἄνδρα δυνατὸν καὶ πάντα ἄνδρα υἱὸν δυνάμεωσ καὶ συνήγαγεν αὐτοὺσ πρὸσ αὐτόν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION