Septuagint, Liber Ruth

(70인역 성경, 룻기)

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ κρίνειν τοὺσ κριτὰσ καὶ ἐγένετο λιμὸσ ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐπορεύθη ἀνὴρ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆσ Ἰούδα τοῦ παροικῆσαι ἐν ἀγρῷ Μωάβ, αὐτὸσ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ. καὶ ὄνομα τῷ ἀνδρὶ Ἐλιμέλεχ, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Νεωμίν, καὶ ὄνομα τοῖσ δυσὶν υἱοῖσ αὐτοῦ Μααλὼν καὶ Χελαιών, Ἐφραθαῖοι ἐκ Βηθλεὲμ τῆσ Ἰούδα. καὶ ἤλθοσαν εἰσ ἀγρὸν Μωὰβ καὶ ἦσαν ἐκεῖ. και ἀπέθανεν Ἐλιμέλεχ ὁ ἀνὴρ τῆσ Νεωμίν, καὶ κατελείφθη αὕτη καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτῆσ. καὶ ἐλάβοσαν ἑαυτοῖσ γυναῖκασ Μωαβίτιδασ, ὄνομα τῇ μιᾷ Ὀρφά, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Ρούθ. καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ὡσ δέκα ἔτη. καὶ ἀπέθανον καί γε ἀμφότεροι, Μααλὼν καὶ Χελαιών, καὶ κατελείφθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ καὶ ἀπὸ τῶν δύο υἱῶν αὐτῆσ. καὶ ἀνέστη αὕτη καὶ αἱ δύο νύμφαι αὐτῆσ καὶ ἀπέστρεψαν ἐξ ἀγροῦ Μωάβ, ὅτι ἤκουσεν ἐν ἀγρῷ Μωὰβ ὅτι ἐπέσκεπται Κύριοσ τὸν λαὸν αὐτοῦ δοῦναι αὐτοῖσ ἄρτουσ, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἦν ἐκεῖ, καὶ αἱ δύο νύμφαι αὐτῆσ μετ̓ αὐτῆσ. καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἐπιστρέψαι εἰσ τὴν γῆν Ἰούδα. καὶ εἶπε Νωεμὶν ταῖσ δυσὶ νύμφαισ αὐτῆσ. πορεύεσθαι δή, ἀποστράφητε ἑκάστη εἰσ οἶκον μητρὸσ αὐτῆσ. ποιήσαι Κύριοσ μετ̓ ὑμῶν ἔλεοσ, καθὼσ ἐποιήσατε μετὰ τῶν τεθνηκόταν καὶ μετ̓ ἐμοῦ. δῴη Κύριοσ ὑμῖν κα’Ι εὕροιτε ἀνάπαυσιν ἑκάστη ἐν οἴκῳ ἀνδρὸσ αὐτῆσ. καὶ κατεφίλησεν αὐτάσ, καὶ ἐπῇραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν. καὶ εἶπαν αὐτῇ. μετὰ σοῦ ἐπιστρέφομεν εἰσ τὸν λαόν σου. καὶ εἶπε Νωεμίν. ἐπιστράφητε δή, θυγατέρεσ μου. καὶ ἱνατί πορεύεσθε μετ̓ ἐμοῦ̣ μὴ ἔτι μοι υἱοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ μου καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰσ ἄνδρασ̣ ἐπιστράφητε δή, θυγατέρεσ μου, διότι γεγήρακα τοῦ μὴ εἶναι ἀνδρί. ὅτι εἶπα, ὅτι ἔστι μοι ὑπόστασισ τοῦ γενηθῆναί με ἀνδρὶ καὶ τέξομαι υἱούσ, μὴ αὐτοὺσ προσδέξεσθαι ἕωσ οὗ ἁδρυνθῶσιν̣ ἢ αὐτοῖσ κατασχεθήσεσθε τοῦ μὴ γενέσθαι ἀνδρί̣ μὴ δή, θυγατέρεσ μου, ὅτι ἐπικράνθη μοι ὑπὲρ ὑμᾶσ, ὅτι ἐξῆλθεν ἐν ἐμοὶ χεὶρ Κυρίου. καὶ ἐπῇραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν ἔτι. καὶ κατεφίλησεν Ὀρφὰ τὴν πενθερὰν αὐτῆσ καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ τὸν λαὸν αὐτῆσ, Ροὺθ δὲ ἠκολούθησεν αὐτῇ. καὶ εἶπε Νωεμὶν πρὸσ Ρούθ. ἰδοὺ ἀνέστρεψεν ἡ σύννυμφόσ σου πρὸσ λαὸν αὐτῆσ καὶ πρὸσ τοὺσ θεοὺσ αὐτῆσ. ἐπιστράφηθι δὴ καὶ σὺ ὀπίσω τῆσ συννύμφου σου. εἶπε δὲ Ρούθ. μὴ ἀπάντησαί μοι τοῦ καταλιπεῖν σε ἢ ἀποστρέψαι ὄπισθέν σου. ὅτι σὺ ὅπου ἐὰν πορευθῇσ, πορεύσομαι, καὶ οὗ ἐὰν αὐλισθῇσ, αὐλισθήσομαι. ὁ λαόσ σου λαόσ μου, καὶ ὁ Θεόσ σου Θεόσ μου. καὶ οὗ ἐὰν ἀποθάνῃσ, ἀποθανοῦμαι, κἀκεῖ ταφήσομαι. τάδε ποιήσαι μοι Κύριοσ καὶ τάδε προσθείῃ, ὅτι θάνατοσ διαστελεῖ ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ. ἰδοῦσα δὲ Νωεμὶν ὅτι κραταιοῦται αὐτὴ τοῦ πορεύεσθαι μετ̓ αὐτῆσ, ἐκόπασε τοῦ λαλῆσαι πρὸσ αὐτὴν ἔτι. ἐπορεύθησαν δὲ ἀμφότεραι, ἕωσ τοῦ παραγενέσθαι αὐτὰσ εἰσ Βηθλεέμ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτάσ εἰσ Βηθλεέμ, καὶ ἤχησε πᾶσα ἡ πόλισ ἐπ̓ αὐταῖσ καὶ εἶπον. εἰ αὕτη ἐστὶ Νωεμίν̣ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτάσ. μὴ δὴ καλεῖτέ με Νωεμίν, καλέσατέ με Πικράν, ὅτι ἐπικράνθη ἐν ἐμοὶ ὁ ἱκανὸσ σφόδρα. ἐγὼ πλήρησ ἐπορεύθην, καὶ κενὴν ἀπέστρεψέ με ὁ Κύριοσ. καὶ ἱνατί καλεῖτέ με Νωεμίν̣ καὶ Κύριοσ ἐταπείνωσέ με, καὶ ὁ ἱκανὸσ ἐκάκωσέ με. καὶ ἐπέστρεψε Νωεμὶν καὶ Ροὺθ ἡ Μωαβῖτισ ἡ νύμφη αὐτῆσ ἐπιστρέφουσαι ἐξ ἀγροῦ Μωάβ. αὗται δὲ παρεγενήθησαν εἰσ Βηθλεὲμ ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν. ΚΑΙ τῇ Νωεμὶν ἀνὴρ γνώριμοσ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ. ὁ δὲ ἀνὴρ δυνατὸσ ἰσχύϊ ἐκ τῆσ συγγενείασ Ἐλιμέλεχ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Βοόζ.

καὶ εἶπε Ροὺθ ἡ Μωαβῖτισ πρὸσ Νωεμίν. πορευθῶ δὴ εἰσ ἀγρὸν καὶ συνάξω ἐν τοῖσ στάχυσι κατόπισθεν οὗ ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ. εἶπε δὲ αὐτῇ. πορεύου, θύγατερ. καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐλθοῦσα συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπισθεν τῶν θεριζόντων. καὶ περιέπεσε περιπτώματι τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ Βοὸζ τοῦ ἐκ τῆσ συγγενείασ Ἐλιμέλεχ. καὶ ἰδοὺ Βοὸζ ἦλθεν ἐκ Βηθλεὲμ καὶ εἶπε τοῖσ θερίζουσι. Κύριοσ μεθ̓ ὑμῶν. καὶ εἶπον αὐτῷ. εὐλογήσαι σε Κύριοσ. καὶ εἶπε Βοὸζ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐφεστῶτι ἐπὶ τοὺσ θερίζοντασ. τίνοσ ἡ νεᾶνισ αὕτη̣ καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον τὸ ἐφεστὼσ ἐπὶ τοὺσ θερίζοντασ καὶ εἶπεν. ἡ παῖσ ἡ Μωαβῖτίσ ἐστιν ἡ ἀποστραφεῖσα μετὰ Νωεμὶν ἐξ ἀγροῦ Μωὰβ καὶ εἶπε. συλλέξω δὴ καὶ συνάξω ἐν τοῖσ δράγμασιν ὄπισθεν τῶν θεριζόντων. καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἀπὸ πρωί̈θεν καὶ ἕωσ ἑσπέρασ, οὐ κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ μικρόν. καὶ εἶπε Βοὸζ πρὸσ Ρούθ. οὐκ ἤκουσασ, θύγατερ̣ μὴ πορευθῇσ ἐν ἀγρῷ συλλέξαι ἑτέρῳ, καὶ σὺ οὐ πορεύσῃ ἐντεῦθεν. ὧδε κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων μου. οἱ ὀφθαλμοί σου εἰσ τὸν ἀγρόν, οὗ ἐὰν θερίζωσι, καὶ πορεύσῃ κατόπισθεν αὐτῶν. ἰδοὺ ἐνετειλάμην τοῖσ παιδαρίοισ τοῦ μὴ ἅψαισθαί σου. καὶ ὅτε διψήσεισ καὶ πορευθήσῃ εἰσ τὰ σκεύη καὶ πίεσαι ὅθεν ἐὰν ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆσ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. τί ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου τοῦ ἐπιγνῶναί με, καὶ ἐγώ εἰμι ξένη̣ καὶ ἀπεκρίθη Βοὸζ καὶ εἶπεν αὐτῇ. ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι ὅσα πεποίηκασ μετὰ τῆσ πενθερᾶσ σου μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σου καὶ πῶσ κατέλιπεσ τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τὴν γῆν γενέσεώσ σου καὶ ἐπορεύθησ πρὸσ λαόν, ὃν οὐκ ᾔδεισ ἐχθὲσ καὶ τρίτησ. ἀποτίσαι Κύριοσ τὴν ἐργασίαν σου καὶ γένοιτο ὁ μισθόσ σου πλήρησ παρὰ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, πρὸσ ὃν ἦλθεσ πεποιθέναι ὑπὸτὰσ πτέρυγασ αὐτοῦ. ἡ δὲ εἶπεν. εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, κύριε, ὅτι παρεκάλεσάσ με καὶ ὅτι ἐλάλησασ ἐπὶ καρδίαν τῆσ δούλησ σου, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔσομαι ὡσ μία τῶν παιδισκῶν σου. καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοόζ. ἤδη ὥρα τοῦ φαγεῖν, πρόσελθε ὧδε καὶ φάγεσαι τῶν ἄρτων καὶ βάψεισ τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει. καὶ ἐκάθισε Ροὺθ ἐκ πλαγίων τῶν θεριζόντων, καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Βοὸζ ἄλφιτον, καὶ ἔφαγε καὶ ἐνεπλήσθη καὶ κατέλιπε. καὶ ἀνέστη τοῦ συλλέγειν, καὶ ἐνετείλατο Βοὸζ τοῖσ παιδαρίοισ αὐτοῦ λέγων. καί γε ἀνὰ μέσον τῶν δραγμάτων συλλεγέτω, καὶ μὴ καταισχύνητε αὐτήν. καὶ βαστάζοντεσ βαστάσατε αὐτῇ καί γε παραβάλλοντεσ παραβαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεβουνισμένων. καὶ φάγεται καὶ συλλέξει, καὶ οὐκ ἐπιτιμήσετε αὐτῇ. καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ἐρράβδισεν ἃ συνέλεξε, καὶ ἐγενήθη ὡσ οἰφὶ κριθῶν. καὶ ᾖρε καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὴν πόλιν, καὶ εἶδεν ἡ πενθερὰ αὐτῆσ ἃ συνέλεξε, καὶ ἐξενέγκασα Ροὺθ ἔδωκεν αὐτῇ ἃ κατέλιπεν, ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη. καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ πενθερὰ αὐτῆσ. ποῦ συνέλεξασ σήμερον καὶ ποῦ ἐποίησασ̣ εἴη ὁ ἐπιγνούσ σε εὐλογημένοσ. καὶ ἀνήγγειλε Ροὺθ τῇ πενθερᾷ αὐτῆσ ποῦ ἐποίησε, καὶ εἶπε. τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρόσ, μεθ̓ οὗ ἐποίησα σήμερον, Βοόζ. εἶπε δὲ Νωεμὶν τῇ νύμφῃ αὐτῆσ. εὐλογητόσ ἐστι τῷ Κυρίῳ, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπε τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ μετὰ τῶν ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεθνηκότων. καὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμίν. ἐγγίζει ἡμῖν ὁ ἀνήρ, ἐκ τῶν ἀγχιστευόντων ἡμῖν ἐστι. καὶ εἶπε Ροὺθ πρὸσ τὴν πενθερὰν αὐτῆσ. καί γε ὅτι εἶπε πρόσ με. μετὰ τῶν κορασίων τῶν ἐμῶν προσκολλήθητι ἕωσ ἂν τελέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητόν, ὃσ ὑπάρχει μοι. καὶ εἶπε Νωεμὶν πρὸσ Ροὺθ τὴν νύμφην αὐτῆσ. ἀγαθόν, θύγατερ, ὅτι ἐξῆλθεσ μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀπαντήσονταί σοι ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ. καὶ προσεκολλήθη Ροὺθ τοῖσ κορασίοισ τοῦ Βοὸζ τοῦ συλλέγειν ἕωσ τοῦ συντελέσαι τὸν θερισμὸν τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν. ΚΑΙ ἐκάθισε μετὰ τῆσ πενθερᾶσ αὐτῆσ. εἶπε δὲ αὐτῇ Νωεμὶν ἡ πενθερὰ αὐτῆσ. θύγατερ, οὐ μὴ ζητήσω σοι ἀνάπαυσιν, ἵνα εὖ γένηταί σοι̣

καὶ νῦν οὐχὶ Βοὸζ γνώριμοσ ἡμῶν, οὗ ἦσ μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ̣ ἰδοὺ αὐτὸσ λικμᾷ τὸν ἅλωνα τῶν κριθῶν ταύτῃ τῇ νυκτί. σὺ δὲ λούσῃ καὶ ἀλείψῃ καὶ περιθήσεισ τὸν ἱματισμόν σου ἐπί σεαυτῇ καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν ἅλω. μὴ γνωρισθῇσ τῷ ἀνδρὶ ἕωσ τοῦ συντελέσαι αὐτὸν τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν. καὶ ἔσται ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτόν, καὶ γνώσῃ τὸν τόπον ὅπου κοιμᾶται ἐκεῖ, καὶ ἐλεύσῃ καὶ ἀποκαλύψεισ τὰ πρὸσ ποδῶν αὐτοῦ καὶ κοιμηθήσῃ, καὶ αὐτὸσ ἀπαγγελεῖ σοι ἃ ποιήσεισ. εἶπε δὲ Ροὺθ πρὸσ αὐτήν. πάντα ὅσα ἂν εἴπῃσ, ποιήσω. καὶ κατέβη εἰσ τὸν ἅλω καὶ ἐποίησε κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῇ ἡ πενθερὰ αὐτῆσ. καὶ ἔφαγε Βοὸζ καὶ ἔπιε καὶ ἠγαθύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ἦλθε κοιμηθῆναι ἐν μερίδι τῆσ στοιβῆσ. ἡ δὲ ἦλθε κρυφῇ καὶ ἀπεκάλυψε τὰ πρὸσ ποδῶν αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ μεσονυκτίῳ καὶ ἐξέστη ὁἀνὴρ καὶ ἐταράχθη, καὶ ἰδοὺ γυνὴ κοιμᾶται πρὸσ ποδῶν αὐτοῦ. εἶπε δέ. τίσ εἶ σύ̣ ἡ δὲ εἶπεν. ἐγώ εἰμι Ροὺθ ἡ δούλη σου, καὶ περιβαλεῖσ τὸ πτερύγιόν σου ἐπὶ τὴν δούλην σου, ὅτι ἀγχιστεὺσ εἶ σύ. καὶ εἶπε Βοόζ. εὐλογημένη σὺ τῷ Κυρίῳ Θεῷ, θύγατερ, ὅτι ἠγάθυνασ τὸ ἔλεόσ σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον, μὴ πορευθῆναί σε ὀπίσω νεανιῶν, εἴτοι πτωχὸσ εἴτοι πλούσιοσ. καὶ νῦν, θύγατερ, μὴ φοβοῦ. πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπῃσ, ποιήσω σοι. οἶδε γὰρ πᾶσα φυλὴ λαοῦ μου ὅτι γυνὴ δυνάμεωσ εἶ σύ. καὶ νῦν ὁ ἀληθῶσ ἀγχιστεὺσ ἐγώ εἰμι. καί γέ ἐστιν ἀγχιστεὺσ ἐγγίων ὑπὲρ ἐμέ. αὐλίσθητι τὴν νύκτα, καὶ ἔσται τὸ πρωί̈, ἐὰν ἀγχιστεύσῃ σε, ἀγαθόν, ἀγχιστευέτω. ἐὰν δὲ μὴ βούληται ἀγχιστεῦσαί σε, ἀγχιστεύσω σε ἐγώ, ζῇ Κύριοσ. κοιμήθητι ἕωσ τὸ πρωί̈. καὶ ἐκοιμήθη πρὸσ ποδῶν αὐτοῦ ἕωσ πρωί̈. ἡ δὲ ἀνέστη πρὸ τοῦ ἐπιγνῶναι ἄνδρα τὸν πλησίον αὐτοῦ. καὶ εἶπε Βοόζ. μὴ γνωσθήτω ὅτι ἦλθε γυνὴ εἰσ τὸν ἅλω. καὶ εἶπεν αὐτῇ. φέρε τὸ περίζωμα τὸ ἐπάνω σου. καὶ ἐκράτησεν αὐτό, καὶ ἐμέτρησεν ἓξ κριθῶν καὶ ἐπέθηκεν ἐπ̓ αὐτήν. καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὴν πόλιν. καὶ Ροὺθ εἰσῆλθε πρὸσ τὴν πενθερὰν αὐτῆσ. ἡ δὲ εἶπεν αὐτῇ. θύγατερ. καὶ εἶπεν αὐτῇ πάντα, ὅσα ἐποίησεν αὐτῇ ὁ ἀνήρ. καὶ εἶπεν αὐτῇ. τὰ ἓξ τῶν κριθῶν ταῦτα ἔδωκέ μοι, ὅτι εἶπε πρόσ με. μὴ εἰσέλθῃσ κενὴ πρὸσ τὴν πενθεράν σου. ἡ δὲ εἶπε. κάθου, θύγατερ, ἕωσ τοῦ ἐπιγνῶναί σε πῶσ οὐ πεσεῖται ρῆμα. οὐ γὰρ μὴ ἡσυχάσῃ ὁ ἀνήρ, ἕωσ ἂν τελεσθῇ τὸ ρῆμα σήμερον. ΚΑΙ Βοὸζ ἀνέβη ἐπὶ τὴν πύλην, καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀγχιστεὺσ παρεπορεύετο, ὃν ἐλάλησε Βοόζ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Βοόζ. ἐκκλίνασ κάθισον ὧδε, κρύφιε. καὶ ἐξέκλινε καὶ ἐκάθισε.

καὶ ἔλαβε Βοὸζ δέκα ἄνδρασ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῆσ πόλεωσ καὶ εἶπε. καθίσατε ὧδε. καὶ ἐκάθισαν. καὶ εἶπε Βοὸζ τῷ ἀγχιστεῖ. τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, ἥ ἐστι τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν τοῦ Ἐλιμέλεχ, ἣ δέδοται Νωεμὶν τῇ ἐπιστρεφούσῃ ἐξ ἀγροῦ Μωάβ, κἀγὼ εἶπα. ἀποκαλύψω τὸ οὖσ σου λέγων. κτῆσαι ἐναντίον τῶν καθημένων καὶ ἐναντίον τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ μου. εἰ ἀγχιστεύεισ, ἀγχίστευε. εἰ δὲ μὴ ἀγχιστεύεισ, ἀνάγγειλόν μοι καὶ γνώσομαι. ὅτι οὐκ ἔστι πάρεξ σοῦ τοῦ ἀγχιστεῦσαι, κἀγώ εἰμι μετὰ σέ. ὁ δὲ εἶπεν. ἐγώ εἰμι, ἀγχιστεύσω. καὶ εἶπε Βοόζ. ἐν ἡμέρᾳ τοῦ κτήσασθαί σε τὸν ἀγρὸν ἐκ χειρὸσ Νωεμὶν καὶ παρὰ Ροὺθ τῆσ Μωαβίτιδοσ γυναικὸσ τοῦ τεθνηκότοσ, καὶ αὐτὴν κτήσασθαί σε δεῖ ὥστε ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότοσ ἐπὶ τῆσ κληρονομίασ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεύσ. οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι ἐμαυτῷ, μή ποτε διαφθείρω τὴν κληρονομίαν μου. ἀγχίστευσον σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου, ὅτι οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι. καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα ἔμπροσθεν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ τὴν ἀγχιστείαν καὶ ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ στῆσαι πάντα λόγον, καὶ ὑπελύετο ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἐδίδου τῷ πλησίον αὐτοῦ τῷ ἀγχιστεύοντι τὴν ἀγχιστείαν αὐτοῦ, καὶ τοῦτο ἦν μαρτύριον ἐν Ἰσραήλ. καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεὺσ τῷ Βοόζ. κτῆσαι σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου. καὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ. καὶ εἶπε Βοὸζ τοῖσ πρεσβυτέροισ καὶ παντὶ τῷ λαῷ. μάρτυρεσ ὑμεῖσ σήμερον, ὅτι κέκτημαι πάντα τὰ τοῦ Ἐλιμέλεχ καὶ πάντα, ὅσα ὑπάρχει τῷ Χελαιὼν καὶ τῷ Μααλὼν ἐκ χειρὸσ Νωεμίν. καί γε Ροὺθ τὴν Μωαβῖτιν τὴν γυναῖκα Μααλὼν κέκτημαι ἐμαυτῷ εἰσ γυναῖκα τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότοσ ἐπὶ τῆσ κληρονομίασ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσεται τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότοσ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆσ φυλῆσ λαοῦ αὐτοῦ. μάρτυρεσ ὑμεῖσ σήμερον. καὶ εἴποσαν πᾶσ ὁ λαὸσ οἱ ἐν τῇ πύλῃ. μάρτυρεσ. καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἴποσαν. δῴη Κύριοσ τὴν γυναῖκά σου τὴν εἰσπορευομένην εἰσ τὸν οἶκόν σου ὡσ Ραχὴλ καὶ ὡσ Λείαν, αἳ ᾠκοδόμησαν ἀμφότεροι τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἐποίησαν δύναμιν ἐν Ἐφραθά, καὶ ἔσται ὄνομα ἐν Βηθλεέμ. καὶ γένοιτο ὁ οἶκόσ σου ὡσ ὁ οἶκοσ Φαρέσ, ὃν ἔτεκε Θάμαρ τῷ Ἰούδᾳ, ἐκ τοῦ σπέρματοσ οὗ δώσει Κύριόσ σοι ἐκ τῆσ παιδίσκησ ταύτησ. καὶ ἔλαβε Βοὸζ τὴν Ρούθ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰσ γυναῖκα, καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτήν, καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Κύριοσ κύησιν, καὶ ἔτεκεν υἱόν. καὶ εἶπαν αἱγυναῖκεσ πρὸσ Νωεμίν. εὐλογητὸσ Κύριοσ, ὃσ οὐ κατέλυσέ σοι σήμερον τὸν ἀγχιστέα, καὶ καλέσαι τὸ ὄνομά σου ἐν Ἰσραήλ, καὶ ἔσται σοι εἰσ ἐπιστρέφοντα ψυχὴν καὶ τοῦ διαθρέψαι τὴν πολιάν σου, ὅτι ἡ νύμφη ἡ ἀγαπήσασά σε ἔτεκεν αὐτόν, ἥ ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱούσ. καὶ ἔλαβε Νωεμὶν τὸ παιδίον καὶ ἔθηκεν εἰσ τὸν κόλπον αὐτῆσ καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰσ τιθηνόν. καὶ ἐκάλεσαν αὐτοῦ αἱ γείτονεσ ὄνομα λέγουσαι. ἐτέχθη υἱὸσ τῇ Νωεμίν. καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὠβήδ. οὗτοσ πατὴρ Ἰεσσαὶ πατρὸσ Δαυίδ. καὶ αὗται αἱ γενέσεισ Φαρέσ. Φαρὲσ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράν, καὶ Ἀρὰν ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, καὶ Ἀμιναδὰβ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμάν, καὶ Σαλμὰν ἐγέννησε τὸν Βοόζ, καὶ Βοὸζ ἐγέννησε τὸν Ὠβήδ, καὶ Ὠβὴδ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, καὶ Ἰεσσαὶ ἐγέννησε τὸν Δαυίδ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION