Septuagint, Liber Iudicum 6:

(70인역 성경, 판관기 6:)

ΚΑΙ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἐν χειρὶ Μαδιὰμ ἑπτὰ ἔτη. καὶ ἴσχυσε χεὶρ Μαδιὰμ ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου Μαδιὰμ τὰσ τρυμαλιὰσ τὰσ ἐν τοῖσ ὄρεσι καὶ τὰ σπήλαια καὶ τὰ κρεμαστά. καὶ ἐγένετο ἐὰν ἔσπειραν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ ἀνέβαινον Μαδιὰμ καὶ Ἀμαλήκ, καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν συνανέβαινον αὐτοῖσ. καὶ παρενέβαλον εἰσ αὐτοὺς καὶ κατέφθειραν τοὺσ καρποὺσ αὐτῶν ἕωσ ἐλθεῖν εἰσ Γάζαν καὶ οὐ κατελείποντο ὑπόστασιν ζωῆσ ἐν τῇ γῇ Ἰσραὴλ οὐδὲ ἐν τοῖσ ποιμνίοισ ταῦρον καὶ ὄνον. ὅτι αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεισ αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν παρεγίνοντο καθὼσ ἀκρὶσ εἰσ πλῆθοσ, καὶ αὐτοῖσ καὶ ταῖσ καμήλοισ αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμόσ, καὶ ἤρχοντο εἰσ τὴν γῆν Ἰσραὴλ καὶ διέφθειρον αὐτήν. καὶ ἐπτώχευσεν Ἰσραὴλ σφόδρα ἀπὸ προσώπου Μαδιάμ, καὶ ἐβόησαν υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον ἀπὸ προσώπου Μαδιάμ. καὶ ἐξαπέστειλε Κύριοσ ἄνδρα προφήτην πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. ἐγώ εἰμι ὃσ ἀνήγαγον ὑμᾶσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶσ ἐξ οἴκου δουλείασ ὑμῶν καὶ ἐρρυσάμην ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ Αἰγύπτου καὶ ἐκ χειρὸσ πάντων τῶν θλιβόντων ὑμᾶσ καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺσ ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν καὶ εἶπα ὑμῖν. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, οὐ φοβηθήσεσθε τοὺσ θεοὺσ τοῦ Ἀμορραίου, ἐν οἷσ ὑμεῖσ κάθησθε ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆσ φωνῆσ μου. Καὶ ἦλθεν ἄγγελοσ Κυρίου καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Ἐφραθὰ τὴν Ἰωὰσ πατρὸσ τοῦ Ἐσδρί, καὶ Γεδεὼν ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ραβδίζων σῖτον ἐν ληνῷ εἰσ ἐκφυγεῖν ἀπὸ προσώπου τοῦ Μαδιάμ. καὶ ὤφθη αὐτῷ ὁ ἄγγελοσ Κυρίου καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. Κύριοσ μετὰ σοῦ, ἰσχυρὸσ τῶν δυνάμεων. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Γεδεών. ἐν ἐμοί, Κύριέ μου, καὶ εἰ ἔστι Κύριοσ μεθ̓ ἡμῶν, εἰσ τί εὗρεν ἡμᾶσ τὰ κακὰ ταῦτα̣ καὶ ποῦ ἐστι πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρεσ ἡμῶν λέγοντεσ, μὴ οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶσ Κύριοσ̣ καὶ νῦν ἐξέρριψεν ἡμᾶσ καὶ ἔδωκεν ἡμᾶσ ἐν χειρὶ Μαδιάμ. καὶ ἐπέστρεψε πρὸσ αὐτὸν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου καὶ εἶπε. πορεύου ἐν τῇ ἰσχύϊ σου ταύτῃ καὶ σώσεισ τὸν Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸσ Μαδιάμ. ἰδοὺ ἐξαπέστειλά σε. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Γεδεών. ἐν ἐμοί, Κύριέ μου, ἐν τίνι σώσω τὸν Ἰσραήλ̣ ἰδοὺ ἡ χιλιάσ μου ἠσθένησεν ἐν Μανασσῇ, καὶ ἐγώ εἰμι μικρότεροσ ἐν οἴκῳ τοῦ πατρόσ μου. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου. Κύριοσ ἔσται μετὰ σοῦ, καὶ πατάξεισ τὴν Μαδιὰμ ὡσεὶ ἄνδρα ἕνα. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Γεδεών. εἰ δὴ εὗρον ἔλεοσ ἐν ὀφθαλμοῖσ σου καὶ ποιήσεισ μοι σήμερον πᾶν ὅ,τι ἐλάλησασ μετ̓ ἐμοῦ, μὴ χωρισθῇσ ἐντεῦθεν ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν με πρόσ σε, καὶ ἐξοίσω τὴν θυσίαν καὶ θύσω ἐνώπιόν σου. καὶ εἶπεν. ἐγώ εἰμι, καθήσομαι ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι σε. καὶ Γεδεὼν εἰσῆλθε καὶ ἐποίησεν ἔριφον αἰγῶν καὶ οἰφὶ ἀλεύρου ἄζυμα καὶ τὰ κρέα ἔθηκεν ἐν τῷ κοφίνῳ καὶ τὸν ζωμὸν ἔβαλεν ἐν τῇ χύτρᾳ καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὰ πρὸσ αὐτὸν ὑπὸ τὴν τερέμινθον καὶ προσήγγισε. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν ὁ ἄγγελοσ τοῦ Θεοῦ. λαβὲ τὰ κρέα καὶ τὰ ἄζυμα καὶ θὲσ πρὸσ τὴν πέτραν ἐκείνην καὶ τὸν ζωμὸν ἐχόμενα ἔκχεε. καὶ ἐποίησεν οὕτωσ. καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου τὸ ἄκρον τῆσ ράβδου τῆσ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων, καὶ ἀνέβη πῦρ ἐκ τῆσ πέτρασ καὶ κατέφαγε τὰ κρέα καὶ τοὺσ ἀζύμουσ. καὶ ὁ ἄγγελοσ Κυρίου ἐπορεύθη ἀπ̓ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. καὶ εἶδε Γεδεὼν ὅτι ἄγγελοσ Κυρίου οὗτόσ ἐστι, καὶ εἶπε Γεδεών. ἆ ἆ, Κύριέ μου Κύριε, ὅτι εἶδον τὸν ἄγγελον Κυρίου πρόσωπον πρὸσ πρόσωπον. καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριοσ. εἰρήνη σοι, μὴ φοβοῦ, οὐ μὴ ἀποθάνῃσ. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Γεδεὼν θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπεκάλεσεν αὐτῷ Εἰρήνη Κυρίου ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, ἔτι αὐτοῦ ὄντοσ ἐν Ἐφραθὰ πατρὸσ τοῦ Ἐσδρί. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριοσ. λαβὲ τὸν μόσχον τὸν ταῦρον, ὅσ ἐστι τῷ πατρί σου, καὶ μόσχον δεύτερον ἑπταετῆ καὶ καθελεῖσ τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βάαλ ὅ ἐστι τῷ πατρί σου, καὶ τὸ ἄλσοσ τὸ ἐπ̓ αὐτὸ ὀλοθρεύσεισ. καὶ οἰκοδομήσεισ θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου ἐπὶ κορυφὴν τοῦ Μαουὲκ τούτου ἐν τῇ παρατάξει καὶ λήψῃ τὸν μόσχον τὸν δεύτερον καὶ ἀνοίσεισ ὁλοκαυτώματα ἐν τοῖσ ξύλοισ τοῦ ἄλσουσ, οὗ ἐξολοθρεύσεισ. καὶ ἔλαβε Γεδεὼν δέκα ἄνδρασ ἀπὸ τῶν δούλων ἑαυτοῦ καὶ ἐποίησεν ὃν τρόπον ἐλάλησε πρὸσ αὐτὸν Κύριοσ. καὶ ἐγενήθη ὡσ ἐφοβήθη τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἄνδρασ τῆσ πόλεωσ τοῦ ποιῆσαι ἡμέρασ, καὶ ἐποίησε νυκτόσ. καὶ ὤρθρισαν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ τὸ πρωί̈, καὶ ἰδοὺ καθῄρητο τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βάαλ, καὶ τὸ ἄλσοσ τὸ ἐπ̓ αὐτῷ ὠλόθρευτο. καὶ εἶδαν τὸν μόσχον τὸν δεύτερον, ὃν ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ᾠκοδομημένον. καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. τίσ ἐποίησε τὸ ρῆμα τοῦτο̣ καὶ ἐπεζήτησαν καὶ ἠρεύνησαν καὶ ἔγνωσαν ὅτι Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ ἐποίησε τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ πρὸσ Ἰωάσ. ἐξένεγκε τὸν υἱόν σου καὶ ἀποθανέτω, ὅτι καθεῖλε τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βάαλ καὶ ὅτι ὠλόθρευσε τὸ ἄλσοσ τὸ ἐπ̓ αὐτῷ. καὶ εἶπε Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ τοῖσ ἀνδράσι πᾶσιν, οἳ ἐπανέστησαν αὐτῷ. μὴ ὑμεῖσ νῦν δικάζεσθε ὑπὲρ τοῦ Βάαλ̣ ἢ ὑμεῖσ σώσετε αὐτόν̣ ὃσ ἐὰν δικάσηται αὐτῷ, θανατωθήτω ἕωσ πρωί̈. εἰ Θεόσ ἐστι, δικαζέσθω αὐτῷ, ὅτι καθεῖλε τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ. καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ἱεροβάαλ λέγων. δικαζέσθω ἐν αὐτῷ ὁ Βάαλ, ὅτι καθῃρέθη τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ. καὶ πᾶσα Μαδιὰμ καὶ Ἀμαλὴκ καὶ υἱοὶ ἀνατολῶν συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ἰεζραέλ. καὶ πνεῦμα Κυρίου ἐνεδυνάμωσε τὸν Γεδεών, καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ καὶ ἐφοβήθη Ἀβιέζερ ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ ἀγγέλουσ ἀπέστειλεν εἰσ πάντα Μανασσῆ καὶ ἐν Ἀσὴρ καὶ ἐν Ζαβουλὼν καὶ ἐν Νεφθαλὶ καὶ ἀνέβη εἰσ συνάντησιν αὐτῶν. καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸσ τὸν Θεόν. εἰ σύ σώζεισ ἐν χειρί μου τὸν Ἰσραὴλ καθὼσ ἐλάλησασ, ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὸν πόκον τοῦ ἐρίου ἐν τῇ ἅλωνι. ἐὰν δρόσοσ γένηται ἐπὶ τὸν πόκον μόνον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ξηρασία, γνώσομαι ὅτι σώσεισ ἐν χειρί μου τὸν Ἰσραήλ, καθὼσ ἐλάλησασ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ ὤρθρισε τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξεπίασε τὸν πόκον, καὶ ἔσταξε δρόσοσ ἀπὸ τοῦ πόκου, πλήρησ λεκάνη ὕδατοσ. καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸσ τὸν Θεόν. μὴ δὴ ὀργισθήτω ὁ θυμόσ σου ἐν ἐμοί, καὶ λαλήσω ἔτι ἅπαξ. πειράσω δὴ καί γε ἔτι ἅπαξ ἐν τῷ πόκῳ, καὶ γενέσθω ἡ ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν γενηθήτω δρόσοσ. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ οὕτωσ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ. καὶ ἐγένετο ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη δρόσοσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION