Septuagint, Liber Iosue

(70인역 성경, 여호수아기)

ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Μωυσῆ, εἶπε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυὴ τῷ ὑπουργῷ Μωυσῆ λέγων. Μωυσῆσ ὁ θεράπων μου τετελεύτηκε. νῦν οὖν ἀναστὰσ διάβηθι τὸν Ἰορδάνην, σὺ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ οὗτοσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖσ. πᾶσ ὁ τόποσ, ἐφ’ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν ὑμῶν, ὑμῖν δώσω αὐτόν, ὃν τρόπον εἴρηκα τῷ Μωυσῇ, τὴν ἔρημον καὶ τὸν Ἀντιλίβανον ἕωσ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕωσ τῆσ θαλάσσησ τῆσ ἐσχάτησ ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὅρια ὑμῶν. οὐκ ἀντιστήσεται ἄνθρωποσ κατενώπιον ὑμῶν πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ σου, καὶ ὥσπερ ἤμην μετὰ Μωυσῆ, οὕτωσ ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε, οὐδ’ ὑπερόψομαί σε. ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, σὺ γὰρ ἀποδιελεῖσ τῷ λαῷ τούτῳ τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖσ πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖσ. ἴσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου, φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι Μωυσῆσ ὁ παῖσ μου, καὶ οὐκ ἐκκλινεῖσ ἀπ’ αὐτῶν εἰσ δεξιὰ οὐδὲ εἰσ ἀριστερά, ἵνα συνῇσ ἐν πᾶσιν οἷσ ἐὰν πράσσῃσ. καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλοσ τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματόσ σου, καὶ μελετήσεισ ἐν αὐτῷ ἡμέρασ καὶ νυκτόσ, ἵνα εἰδῇσ ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα. τότε εὐοδωθήσῃ, καὶ εὐοδώσεισ τὰσ ὁδούσ σου καὶ τότε συνήσεισ. ἰδοὺ ἐντέταλμαί σοι. ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσῃσ, μηδὲ φοβηθῇσ, ὅτι μετὰ σοῦ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου εἰσ πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ. Καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦσ τοῖσ γραμματεῦσι τοῦ λαοῦ λέγων. εἰσέλθατε κατὰ μέσον τῆσ παρεμβολῆσ τοῦ λαοῦ καὶ ἐντείλασθε τῷ λαῷ λέγοντεσ. ἑτοιμάζεσθε ἐπισιτισμόν, ὅτι ἔτι τρεῖσ ἡμέραι καὶ ὑμεῖσ διαβαίνετε τὸν Ἰορδάνην τοῦτον εἰσελθόντεσ κατασχεῖν τὴν γῆν, ἣν Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν. καὶ τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ εἶπεν Ἰησοῦσ. μνήσθητε τὸ ρῆμα, ὃ ἐνετείλατο ὑμῖν Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου λέγων. Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν κατέπαυσεν ὑμᾶσ καὶ ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην. αἱ γυναῖκεσ ὑμῶν καὶ τὰ παιδία ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικείτωσαν ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἔδωκεν ὑμῖν, ὑμεῖσ δὲ διαβήσεσθε εὔζωνοι πρότεροι τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, πᾶσ ὁ ἰσχύων, καὶ συμμαχήσετε αὐτοῖσ, ἕωσ ἂν καταπαύσῃ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν, ὥσπερ καὶ ὑμᾶσ, καὶ κληρονομήσωσι καὶ οὗτοι τὴν γῆν, ἣν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖσ. καὶ ἀπελεύσεσθε ἕκαστοσ εἰσ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Μωυσῆσ εἰσ τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐπ’ ἀνατολῶν ἡλίου. καὶ ἀποκριθέντεσ τῷ Ἰησοῦ εἶπαν. πάντα ὅσα ἐὰν ἐντείλῃ ἡμῖν, ποιήσομεν καὶ εἰσ πάντα τόπον, οὗ ἐὰν ἀποστείλῃσ ἡμᾶσ, πορευσόμεθα. κατὰ πάντα, ὅσα ἠκούσαμεν Μωυσῆ, ἀκουσόμεθά σου, πλὴν ἔστω Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν μετὰ σοῦ, ὃν τρόπον ἦν μετὰ Μωυσῆ. ὁ δὲ ἄνθρωποσ, ὃσ ἂν ἀπειθήσῃ σοι, καὶ ὅστισ μὴ ἀκούσῃ τῶν ρημάτων σου καθότι ἐὰν ἐντείλῃ αὐτῷ, ἀποθανέτω. ἀλλὰ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου. ΚΑΙ ἀπέστειλεν Ἰησοῦσ υἱὸσ Ναυὴ ἐκ Σαττὶν δύο νεανίσκουσ κατασκοπεῦσαι λέγων. ἀνάβητε καὶ ἴδετε τὴν γῆν καὶ τὴν Ἱεριχώ. καὶ πορευθέντεσ οἱ δύο νεανίσκοι εἰσήλθοσαν εἰσ Ἱεριχὼ καὶ εἰσήλθοσαν εἰσ οἰκίαν γυναικὸσ πόρνησ, ᾗ ὄνομα Ραάβ, καὶ κατέλυσαν ἐκεῖ.

καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Ἱεριχὼ λέγοντεσ. εἰσπεπόρευνται ὧδε ἄνδρεσ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Ἱεριχὼ καὶ εἶπε πρὸσ Ραὰβ λέγων. ἐξάγαγε τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ εἰσπεπορευμένουσ εἰσ τὴν οἰκίαν σου τὴν νύκτα, κατασκοπεῦσαι γὰρ τὴν γῆν ἥκασι. καὶ λαβοῦσα ἡ γυνὴ τοὺσ δύο ἄνδρασ ἔκρυψεν αὐτοὺσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ λέγουσα. εἰσεληλύθασι πρόσ με οἱ ἄνδρεσ. ὡσ δὲ ἡ πύλη ἐκλείετο ἐν τῷ σκότει, καὶ οἱ ἄνδρεσ ἐξῆλθον, οὐκ ἐπίσταμαι ποῦ πεπόρευνται. καταδιώξατε ὀπίσω αὐτῶν, εἰ καταλήψεσθε αὐτούσ. αὕτη δὲ ἀνεβίβασεν αὐτοὺσ ἐπὶ τὸ δῶμα καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺσ ἐν τῇ λινοκαλάμῃ τῇ ἐστοιβασμένῃ αὐτῇ ἐπὶ τοῦ δώματοσ. καὶ οἱ ἄνδρεσ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου ἐπὶ τὰσ διαβάσεισ, καὶ ἡ πύλη ἐκλείσθη. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐξήλθοσαν οἱ διώκοντεσ ὀπίσω αὐτῶν καὶ αὐτοὶ δὲ πρὶν ἢ κοιμηθῆναι αὐτούσ, αὕτη δὲ ἀνέβη πρὸσ αὐτοὺσ ἐπὶ τὸ δῶμα καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. ἐπίσταμαι ὅτι ἔδωκεν ὑμῖν Κύριοσ τὴν γῆν, ἐπιπέπτωκε γὰρ ὁ φόβοσ ὑμῶν ἐφ’ ἡμᾶσ. ἀκηκόαμεν γὰρ ὅτι κατεξήρανε Κύριοσ ὁ Θεὸσ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτε ἐξεπορεύεσθε ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, καὶ ὅσα ἐποίησε τοῖσ δυσὶ βασιλεῦσι τῶν Ἀμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, τῷ Σηὼν καὶ Ὤγ, οὓσ ἐξωλοθρεύσατε αὐτούσ. καὶ ἀκούσαντεσ ἡμεῖσ ἐξέστημεν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστη ἔτι πνεῦμα ἐν οὐδενὶ ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν Θεὸσ ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆσ γῆσ κάτω. καὶ νῦν ὀμόσατέ μοι Κύριον τὸν Θεόν, ὅτι ποιῶ ὑμῖν ἔλεοσ καὶ ποιήσατε καὶ ὑμεῖσ ἔλεοσ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρόσ μου καὶ ζωγρήσατε τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ μου, τὴν μητέρα μου καὶ τοὺσ ἀδελφούσ μου καὶ πάντα τὸν οἶκόν μου καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖσ, καὶ ἐξελεῖσθε τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου. καὶ εἶπαν αὐτῇ οἱ ἄνδρεσ. ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἀνθ’ ὑμῶν εἰσ θάνατον. καὶ αὐτὴ εἶπεν. ὡσ ἂν παραδῷ Κύριοσ ὑμῖν τὴν πόλιν, ποιήσετε εἰσ ἐμὲ ἔλεοσ καὶ ἀλήθειαν. καὶ κατεχάλασεν αὐτοὺσ διὰ τῆσ θυρίδος καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. εἰσ τὴν ὀρεινὴν ἀπέλθετε, μὴ συναντήσωσιν ὑμῖν οἱ καταδιώκοντεσ, καὶ κρυβήσεσθε ἐκεῖ τρεῖσ ἡμέρασ, ἕωσ ἂν ἀποστρέψωσιν οἱ καταδιώκοντεσ ὀπίσω ὑμῶν, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεσθε εἰσ τὴν ὁδὸν ὑμῶν. καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτὴν οἱ ἄνδρεσ. ἀθῷοί ἐσμεν τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ. ἰδοὺ ἡμεῖσ εἰσπορευόμεθα εἰσ μέροσ τῆσ πόλεωσ, καὶ θήσεισ τὸ σημεῖον, τὸ σπαρτίον τὸ κόκκινον τοῦτο ἐκδήσεισ εἰσ τὴν θυρίδα, δι’ ἧσ κατεβίβασασ ἡμᾶσ δι’ αὐτῆσ, τὸν δὲ πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τοὺσ ἀδελφούσ σου καὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ σου συνάξεισ πρὸσ σεαυτὴν εἰσ τὴν οἰκίαν σου. καὶ ἔσται πᾶσ, ὃσ ἂν ἐξέλθῃ τὴν θύραν τῆσ οἰκίασ σου ἔξω, ἔνοχοσ ἑαυτῷ ἔσται, ἡμεῖσ δὲ ἀθῷοι τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ. καὶ ὅσοι ἐὰν γένωνται μετὰ σοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, ἡμεῖσ ἔνοχοι ἐσόμεθα. ἐὰν δέ τισ ἡμᾶσ ἀδικήσῃ ἢ καὶ ἀποκαλύψῃ τοὺσ λόγουσ ἡμῶν τούτουσ, ἐσόμεθα ἀθῷοι τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. κατὰ τὸ ρῆμα ὑμῶν ἔστω. καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούσ. καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἤλθοσαν εἰσ τὴν ὀρεινὴν καὶ κατέμειναν ἐκεῖ τρεῖσ ἡμέρασ. καὶ ἐξεζήτησαν οἱ καταδιώκοντεσ πάσασ τὰσ ὁδοὺσ καὶ οὐχ εὕροσαν. καὶ ὑπέστρεψαν οἱ δύο νεανίσκοι καὶ κατέβησαν ἐκ τοῦ ὄρουσ καὶ διέβησαν πρὸσ Ἰησοῦν υἱὸν Ναυὴ καὶ διηγήσαντο αὐτῷ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτοῖσ. καὶ εἶπαν πρὸσ Ἰησοῦν ὅτι παραδέδωκε Κύριοσ πᾶσαν τὴν γῆν ἐν χειρὶ ἡμῶν, καὶ κατέπτηχε πᾶσ ὁ κατοικῶν τὴν γῆν ἐκείνην ἀφ’ ἡμῶν. ΚΑΙ ὤρθρισεν Ἰησοῦσ τὸ πρωί̈, καὶ ἀπῇραν ἐκ Σαττὶν καὶ ἤλθοσαν ἕωσ τοῦ Ἰορδάνου καὶ κατέλυσαν ἐκεῖ πρὸ τοῦ διαβῆναι.

καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖσ ἡμέρασ διῆλθον οἱ γραμματεῖσ διὰ τῆσ παρεμβολῆς καὶ ἐνετείλαντο τῷ λαῷ λέγοντεσ. ὅταν ἴδητε τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ τοὺσ ἱερεῖσ ἡμῶν καὶ τοὺσ Λευίτασ αἴροντασ αὐτήν, ἀπαρεῖτε ἀπὸ τὸν τόπον ὑμῶν καὶ πορεύσεσθε ὀπίσω αὐτῆσ. ἀλλὰ μακρὰν ἔστω ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἐκείνησ, ὅσον δισχιλίουσ πήχεισ στήσεσθε. μὴ προσεγγίσητε αὐτῇ, ἵνα ἐπίστησθε τὴν ὁδόν, ἣν πορεύσεσθε αὐτήν. οὐ γὰρ πεπόρευσθε τὴν ὁδὸν ἀπ’ ἐχθὲσ καὶ τρίτησ ἡμέρασ. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τῷ λαῷ. ἁγνίσασθε εἰσ αὔριον, ὅτι αὔριον ποιήσει Κύριοσ ἐν ὑμῖν θαυμαστά. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τοῖσ ἱερεῦσιν. ἄρατε τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου καὶ προπορεύεσθε τοῦ λαοῦ. καὶ ᾖραν οἱ ἱερεῖσ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου καὶ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι ὑψῶσαί σε κατενώπιον πάντων υἱῶν Ἰσραήλ, ἵνα γνῶσιν ὅτι καθότι ἤμην μετὰ Μωυσῆ, οὕτωσ ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ. καὶ νῦν ἔντειλαι τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ αἴρουσι τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ λέγων. ὡσ ἂν εἰσέλθητε ἐπὶ μέρουσ τοῦ ὕδατοσ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ στήσεσθε. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. προσαγάγετε ὧδε καὶ ἀκούσατε τὸ ρῆμα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ἐν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι Θεὸσ ζῶν ἐν ὑμῖν καὶ ὀλοθρεύων ὀλοθρεύσει ἀπὸ προσώπου ἡμῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Χετταῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν Ἀμορραῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον καὶ τὸν Ἰεβουσαῖον. ἰδοὺ ἡ κιβωτὸσ διαθήκησ Κυρίου πάσησ τῆσ γῆσ διαβαίνει τὸν Ἰορδάνην. προχειρίσασθε ὑμῖν δώδεκα ἄνδρασ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστησ φυλῆσ. καὶ ἔσται ὡσ ἂν καταπαύσωσιν οἱ πόδεσ τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου πάσησ τῆσ γῆσ ἐν τῷ ὕδατι τοῦ Ἰορδάνου, τὸ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου ἐκλείψει, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται. καὶ ἀπῇρεν ὁ λαὸσ ἐκ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν διαβῆναι τὸν Ἰορδάνην, οἱ δὲ ἱερεῖσ ᾔροσαν τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου πρότεροι τοῦ λαοῦ. ὡσ δὲ εἰσεπορεύοντο οἱ ἱερεῖσ οἱ αἴροντεσ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην καὶ οἱ πόδεσ τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου ἐβάφησαν εἰσ μέροσ τοῦ ὕδατοσ τοῦ Ἰορδάνου. ὁ δὲ Ἰορδάνησ ἐπληροῦτο καθ’ ὅλην τὴν κρηπίδα αὐτοῦ ὡσεὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν. καὶ ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄνωθεν, ἔστη πῆγμα ἓν ἀφεστηκὸσ μακρὰν σφόδρα σφοδρῶσ ἕωσ μέρουσ Καριαθιαρίμ, τὸ δὲ καταβαῖνον κατέβη εἰσ τὴν θάλασσαν Ἄραβα, θάλασσαν ἁλόσ, ἕωσ εἰσ τὸ τέλοσ ἐξέλιπε. καὶ ὁ λαὸσ εἱστήκει ἀπέναντι Ἱεριχώ. καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖσ οἱ αἴροντεσ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου ἐπὶ ξηρᾶσ ἐν μέσῳ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διέβαινον διὰ ξηρᾶσ, ἕωσ συνετέλεσε πᾶσ ὁ λαὸσ διαβαίνων τὸν Ἰορδάνην. ΚΑΙ ἐπεὶ συνετέλεσε πᾶσ ὁ λαὸσ διαβαίνων τὸν Ἰορδάνην, καὶ εἶπε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ λέγων.

παραλαβὼν ἄνδρασ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστησ φυλῆσ, σύνταξον αὐτοῖσ λέγων. ἀνέλεσθε ἐκ μέσου Ἰορδάνου ἑτοίμουσ δώδεκα λίθουσ καὶ τούτουσ διακομίσαντεσ ἅμα ὑμῖν αὐτοῖσ, θέτε αὐτοὺσ ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ ὑμῶν, οὗ ἐὰν παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα. καὶ ἀνακαλεσάμενοσ Ἰησοῦσ δώδεκα ἄνδρασ τῶν ἐνδόξων ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστησ φυλῆσ, εἶπεν αὐτοῖσ. προσαγάγετε ἔμπροσθέν μου πρὸ προσώπου Κυρίου εἰσ μέσον τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἀνελόμενοσ ἐκεῖθεν ἕκαστοσ λίθον ἀράτω ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἵνα ὑπάρχωσιν ὑμῖν οὗτοι εἰσ σημεῖον κείμενον διαπαντόσ, ἵνα ὅταν ἐρωτᾷ σε ὁ υἱόσ σου αὔριον λέγων, τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι ἡμῖν̣ καὶ σὺ δηλώσεισ τῷ υἱῷ σου λέγων. ὅτι ἐξέλιπεν ὁ Ἰορδάνησ ποταμὸσ ἀπὸ προσώπου κιβωτοῦ διαθήκησ Κυρίου πάσησ τῆσ γῆσ, ὡσ διέβαινεν αὐτόν. καὶ ἔσονται οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν μνημόσυνον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ ἕωσ τοῦ αἰῶνοσ. καὶ ἐποίησαν οὕτωσ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καθότι ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ, καὶ ἀναλαβόντεσ δώδεκα λίθουσ ἐκ μέσου τοῦ Ἰορδάνου, καθάπερ συνέταξε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ ἐν τῇ συντελείᾳ τῆσ διαβάσεωσ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖσ εἰσ τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀπέθηκαν ἐκεῖ. ἔστησε δὲ Ἰησοῦσ καὶ ἄλλουσ δώδεκα λίθουσ ἐν αὐτῷ τῷ Ἰορδάνῃ ἐν τῷ γενομένῳ τόπῳ ὑπὸ τοὺσ πόδασ τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου, καί εἰσιν ἐκεῖ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἱερεῖσ οἱ αἴροντεσ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἕωσ οὗ συνετέλεσεν Ἰησοῦσ πάντα, ἃ ἐνετείλατο Κύριοσ ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ, καὶ ἔσπευσεν ὁ λαὸσ καὶ διέβησαν. καὶ ἐγένετο ὡσ συνετέλεσε πᾶσ ὁ λαὸσ διαβῆναι, καὶ διέβη ἡ κιβωτὸσ τῆσ διαθήκησ Κυρίου, καὶ οἱ λίθοι ἔμπροσθεν αὐτῶν. καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ οἱ ἡμίσεισ φυλῆσ Μανασσῆ διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖσ Μωυσῆσ. τετρακισμύριοι εὔζωνοι εἰσ μάχην διέβησαν ἐναντίον Κυρίου εἰσ πόλεμον πρὸσ τὴν Ἱεριχὼ πόλιν. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ηὔξησε Κύριοσ τὸν Ἰησοῦν ἐναντίον τοῦ παντὸσ γένουσ Ἰσραήλ, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτόν, ὥσπερ Μωυσῆν, ὅσον χρόνον ἔζη. Καὶ εἶπε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ λέγων. ἔντειλαι τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ αἴρουσι τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ τοῦ μαρτυρίου Κυρίου ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦσ τοῖσ ἱερεῦσι λέγων. ἔκβητε ἐκ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐξέβησαν οἱ ἱερεῖσ οἱ αἴροντεσ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου ἐκ τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἔθηκαν τοὺσ πόδασ ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὥρμησε τὸ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου κατὰ χώραν καὶ ἐπορεύετο καθὰ χθὲσ καὶ τρίτην ἡμέραν δι’ ὅλησ τῆσ κρηπίδοσ. καὶ ὁ λαὸσ ἀνέβη ἐκ τοῦ Ἰορδάνου δεκάτῃ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου. καὶ κατεστρατοπέδευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν Γαλγάλοισ κατὰ μέροσ τὸ πρὸσ ἡλίου ἀνατολὰσ ἀπὸ τῆσ Ἱεριχώ. καὶ τοὺσ δώδεκα λίθουσ τούτουσ, οὓσ ἔλαβεν ἐκ τοῦ Ἰορδάνου, ἔστησεν Ἰησοῦσ ἐν Γαλγάλοις λέγων. ὅταν ἐρωτῶσιν ὑμᾶσ οἱ υἱοὶ ὑμῶν λέγοντεσ. τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι̣ ἀναγγείλατε τοῖσ υἱοῖσ ὑμῶν, ὅτι ἐπὶ ξηρᾶσ διέβη Ἰσραὴλ τὸν Ἰορδάνην τοῦτον, ἀποξηράναντοσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου ἐκ τῶν ἔμπροσθεν αὐτῶν, μέχρισ οὗ διέβησαν. καθάπερ ἐποίησε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, ἣν ἀπεξήρανε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἕωσ παρήλθομεν, ὅπωσ γνῶσι πάντα τὰ ἔθνη τῆσ γῆσ, ὅτι ἡ δύναμισ τοῦ Κυρίου ἰσχυρά ἐστι, καὶ ἵνα ὑμεῖσ σέβησθε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἐν παντὶ χρόνῳ. ΚΑΙ ἐγένετο ὡσ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖσ τῶν Ἀμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ οἱ βασιλεῖσ τῆσ Φοινίκησ οἱ παρὰ τὴν θάλασσαν, ὅτι ἀπεξήρανε Κύριοσ ὁ Θεὸσ τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούσ, καὶ ἐτάκησαν αὐτῶν αἱ διάνοιαι καὶ κατεπλάγησαν καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖσ φρόνησισ οὐδεμία ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

ὑπό δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν εἶπε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ. ποίησον σεαυτῷ μαχαίρασ πετρίνασ ἐκ πέτρασ ἀκροτόμου καὶ καθίσασ περίτεμε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐκ δευτέρου. καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦσ μαχαίρασ πετρίνασ ἀκροτόμουσ καὶ περιέτεμε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐπὶ τοῦ καλουμένου τόπου Βουνὸσ τῶν ἀκροβυστιῶν. ὃν δὲ τρόπον περιεκάθαρεν Ἰησοῦσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ, ὅσοι ποτὲ ἐγένοντο ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμητοι ἦσαν τῶν ἐξεληλυθότων ἐξ Αἰγύπτου, πάντασ τούτουσ περιέτεμεν Ἰησοῦσ. τεσσαράκοντα γὰρ καὶ δύο ἔτη ἀνέστραπται Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαβδαρίτιδι, διὸ ἀπερίτμητοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι αὐτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθότων ἐκ γῆσ Αἰγύπτου οἱ ἀπειθήσαντεσ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, οἷσ καὶ διώρισε μὴ ἰδεῖν αὐτοὺσ τὴν γῆν, ἣν ὤμοσε Κύριοσ τοῖσ πατράσιν αὐτῶν δοῦναι, γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι. ἀντὶ δὲ τούτων ἀντικατέστησε τοὺσ υἱοὺσ αὐτῶν, οὓσ Ἰησοῦσ περιέτεμε, διὰ τὸ αὐτοὺσ γεγεννῆσθαι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπεριτμήτουσ. περιτμηθέντεσ δὲ ἡσυχίαν εἶχον αὐτόθι καθήμενοι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ἕωσ ὑγιάσθησαν. καὶ εἶπε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυή. ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἀφεῖλον τὸν ὀνειδισμὸν Αἰγύπτου ἀφ’ ὑμῶν. καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Γάλγαλα. Καί ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πάσχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ ἀφ’ ἑσπέρασ ἐπὶ δυσμῶν Ἱεριχὼ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐφάγοσαν ἀπὸ τοῦ σίτου τῆσ γῆσ ἄζυμα καὶ νέα. ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐξέλιπε τὸ μάννα μετὰ τὸ βεβρωκέναι αὐτοὺσ ἐκ τοῦ σίτου τῆσ γῆσ, καὶ οὐκέτι ὑπῆρχε τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ μάννα. ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν Φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ. Καὶ ἐγένετο ὡσ ἦν Ἰησοῦσ ἐν Ἱεριχώ, καὶ ἀναβλέψασ τοῖσ ὀφθαλμοῖσ εἶδεν ἄνθρωπον ἑστηκότα ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ἡ ρομφαία ἐσπασμένη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ προσελθὼν Ἰησοῦσ εἶπεν αὐτῷ. ἡμέτεροσ εἶ ἢ τῶν ὑπεναντίων̣ ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ. ἐγὼ ἀρχιστράτηγοσ δυνάμεωσ Κυρίου νυνὶ παραγέγονα. καὶ Ἰησοῦσ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ. δέσποτα, τί προστάσσεισ τῷ σῷ οἰκέτῃ̣ καὶ λέγει ὁ ἀρχιστράτηγοσ Κυρίου πρὸσ Ἰησοῦν. λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου. ὁ γὰρ τόποσ, ἐφ’ ᾧ νῦν ἕστηκασ ἐπ’ αὐτοῦ, ἅγιόσ ἐστι. ΚΑΙ Ἱεριχὼ συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, καὶ οὐδεὶσ ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆσ οὐδὲ εἰσεπορεύετο.

καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν σοι τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ τὸν ἐν αὐτῇ, δυνατοὺσ ὄντασ ἐν ἰσχύϊ. σὺ δὲ περίστησον αὐτῇ τοὺσ μαχίμουσ κύκλῳ, καὶ ἔσται ὡσ ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι, ἀνακραγέτω πᾶσ ὁ λαὸσ ἅμα. καὶ ἀνακραγόντων αὐτῶν πεσεῖται αὐτόματα τὰ τείχη τῆσ πόλεωσ, καὶ εἰσελεύσεται πᾶσ ὁ λαὸσ ὁρμήσασ ἕκαστοσ κατὰ πρόσωπον εἰσ τὴν πόλιν. καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ναυὴ πρὸσ τοὺσ ἱερεῖς καὶ εἶπεν αὐτοῖσ λέγων. παραγγείλατε τῷ λαῷ περιελθεῖν καὶ κυκλῶσαι τὴν πόλιν, καὶ οἱ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἐναντίον Κυρίου. καὶ ἑπτὰ ἱερεῖσ ἔχοντεσ ἑπτὰ σάλπιγγασ ἱερὰσ παρελθέτωσαν ὡσαύτωσ ἐναντίον τοῦ Κυρίου καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνωσ, καὶ ἡ κιβωτὸσ τῆσ διαθήκησ Κυρίου ἐπακολουθείτω. οἱ δὲ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἔμπροσθεν καὶ οἱ ἱερεῖσ οἱ οὐραγοῦντεσ ὀπίσω τῆσ κιβωτοῦ τῆσ διαθήκησ Κυρίου πορευόμενοι σαλπίζοντεσ. τῷ δὲ λαῷ ἐνετείλατο Ἰησοῦσ λέγων. μὴ βοᾶτε, μηδὲ ἀκουσάτω μηδεὶσ τὴν φωνὴν ὑμῶν, ἕωσ ἂν ἡμέραν διαγγείλῃ αὐτὸσ ἀναβοῆσαι, καὶ τότε ἀναβοήσετε. καὶ περιελθοῦσα ἡ κιβωτὸσ τῆσ διαθήκησ τοῦ Θεοῦ εὐθέωσ ἀπῆλθεν εἰσ τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ. καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἀνέστη Ἰησοῦσ τὸ πρωί̈, καὶ ᾖραν οἱ ἱερεῖσ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου, καὶ οἱ ἑπτὰ ἱερεῖσ οἱ φέροντεσ τὰσ σάλπιγγασ τὰσ ἑπτὰ προεπορεύοντο ἐναντίον Κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσεπορεύοντο οἱ μάχιμοι καὶ ὁ λοιπὸσ ὄχλοσ ὄπισθεν τῆσ κιβωτοῦ τῆσ διαθήκησ Κυρίου. καὶ οἱ ἱερεῖσ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι, καὶ ὁ λοιπὸσ ὄχλοσ ἅπασ περιεκύκλωσε τὴν πόλιν ἑξάκισ ἐγγύθεν καὶ ἀπῆλθε πάλιν εἰσ τὴν παρεμβολήν. οὕτωσ ἐποίει ἐπὶ ἓξ ἡμέρασ. καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ὄρθρου καὶ περιήλθοσαν τὴν πόλιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἑπτάκισ. καὶ ἐγένετο τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν οἱ ἱερεῖσ, καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. κεκράξατε, παρέδωκε γὰρ Κύριοσ ὑμῖν τὴν πόλιν. καὶ ἔσται ἡ πόλισ ἀνάθεμα, αὐτὴ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, Κυρίῳ Σαβαώθ. πλὴν Ραὰβ τὴν πόρνην περιποιήσασθε, αὐτὴν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆσ. ἀλλὰ ὑμεῖσ φυλάξεσθε σφόδρα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ, μήποτε ἐνθυμηθέντεσ ὑμεῖσ αὐτοὶ λάβητε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ καὶ ποιήσητε τὴν παρεμβολὴν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἀνάθεμα καὶ ἐκτρίψητε ἡμᾶσ. καὶ πᾶν ἀργύριον ἢ χρυσίον ἢ χαλκὸσ ἢ σίδηροσ ἅγιον ἔσται τῷ Κυρίῳ, εἰσ θησαυρὸν Κυρίου εἰσενεχθήσεται. καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖσ. ὡσ δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸσ τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξε πᾶσ ὁ λαὸσ ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχοσ κύκλῳ, καὶ ἀνέβη πᾶσ ὁ λαὸσ εἰσ τὴν πόλιν. καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν Ἰησοῦσ καὶ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει ἀπὸ ἀνδρὸσ καὶ ἕωσ γυναικόσ, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕωσ πρεσβύτου καὶ ἕωσ μόσχου καὶ ὑποζυγίου, ἐν στόματι ρομφαίασ. καὶ τοῖσ δυσὶ νεανίσκοισ τοῖσ κατασκοπεύσασιν εἶπεν Ἰησοῦσ. εἰσέλθατε εἰσ τὴν οἰκίαν τῆσ γυναικὸσ καὶ ἐξαγάγετε αὐτὴν ἐκεῖθεν καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῇ. καὶ εἰσῆλθον οἱ δύο νεανίσκοι οἱ κατασκοπεύσαντεσ τὴν πόλιν εἰσ τὴν οἰκίαν τῆσ γυναικὸσ καὶ ἐξηγάγοσαν Ραὰβ τὴν πόρνην καὶ τὸν πατέρα αὐτῆσ καὶ τὴν μητέρα αὐτῆσ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῆσ καὶ τὴν συγγένειαν αὐτῆσ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῇ, καὶ κατέστησαν αὐτὴν ἔξω τῆσ παρεμβολῆσ Ἰσραήλ. καὶ ἡ πόλισ ἐνεπρήσθη ἐν πυρισμῷ σὺν πᾶσι τοῖσ ἐν αὐτῇ, πλὴν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἔδωκαν εἰσ θησαυρὸν Κυρίου εἰσενεχθῆναι. καὶ Ραὰβ τὴν πόρνην καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτῆσ τὸν πατρικὸν ἐζώγρησεν Ἰησοῦσ, καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ, διότι ἔκρυψε τοὺσ κατασκοπεύσαντασ, οὓσ ἀπέστειλεν Ἰησοῦσ κατασκοπεῦσαι τὴν Ἱεριχώ. καὶ ὥρκισεν Ἰησοῦσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐναντίον Κυρίου λέγων. ἐπικατάρατοσ ὁ ἄνθρωποσ, ὃσ οἰκοδομήσει τὴν πόλιν ἐκείνην. ἐν τῷ προωτοτόκῳ αὐτοῦ θεμελιώσει αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αὐτοῦ ἐπιστήσει τὰσ πύλασ αὐτῆσ. καὶ οὕτωσ ἐποίησεν Ὁζᾶν ὁ ἐκ Βαιθὴλ ἐν τῷ Ἀβιρὼν τῷ πρωτοτόκῳ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ διασωθέντι ἐπέστησε τὰσ πύλασ αὐτῆσ. καὶ ἦν Κύριοσ μετὰ Ἰησοῦ, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν. ΚΑΙ ἐπλημμέλησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πλημμέλειαν μεγάλην καὶ ἐνοσφίσαντο ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ. καὶ ἔλαβεν Ἄχαρ υἱὸσ Χαρμὶ υἱοῦ Ζαμβρὶ υἱοῦ Ζαρὰ ἐκ τῆσ φυλῆσ Ἰούδα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ. καὶ ἐθυμώθη Κύριοσ ὀργῇ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ.

καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦσ ἄνδρασ εἰσ Γαί, ἣ ἐστι κατὰ Βαιθήλ, λέγων. κατασκέψασθε τὴν Γαί. καὶ ἀνέβησαν οἱ ἄνδρεσ καὶ κατεσκέψαντο τὴν Γαί. καὶ ἀνέστρεψαν πρὸσ Ἰησοῦν καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτόν. μὴ ἀναβήτω πᾶσ ὁ λαόσ, ἀλλ’ ὡσεὶ δισχίλιοι ἢ τρισχίλιοι ἄνδρεσ ἀναβήτωσαν καὶ ἐκπολιορκησάτωσαν τὴν πόλιν. μὴ ἀναγάγῃσ ἐκεῖ τὸν λαὸν ἅπαντα, ὀλίγοι γάρ εἰσι. καὶ ἀνέβησαν ὡσεὶ τρισχίλιοι ἄνδρεσ καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀνδρῶν Γαί. καὶ ἀπέκτειναν ἀπ’ αὐτῶν ἄνδρεσ Γαὶ εἰσ τριακονταὲξ ἄνδρασ καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺσ ἀπὸ τῆσ πύλησ καὶ συνέτριψαν αὐτοὺσ ἀπὸ τοῦ καταφεροῦσ. καὶ ἐπτοήθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ καὶ ἐγένετο ὥσπερ ὕδωρ. καὶ διέρρηξεν Ἰησοῦσ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν Ἰησοῦσ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πρόσωπον ἐναντίον Κυρίου ἕωσ ἑσπέρασ, αὐτὸσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι Ἰσραήλ, καὶ ἐπεβάλοντο χοῦν ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ. δέομαι Κύριε. ἱνατί διεβίβασεν ὁ παῖσ σου τὸν λαὸν τοῦτον τὸν Ἰορδάνην παραδοῦναι αὐτὸν τῷ Ἀμορραίῳ ἀπολέσαι ἡμᾶσ̣ καὶ εἰ κατεμείναμεν καὶ κατῳκίσθημεν παρὰ τὸν Ἰορδάνην. καὶ τί ἐρῶ, ἐπεὶ μετέβαλεν Ἰσραὴλ αὐχένα ἀπέναντι τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ̣ καὶ ἀκούσασ ὁ Χαναναῖοσ καὶ πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ τὴν γῆν περικυκλώσουσιν ἡμᾶσ καὶ ἐκτρίψουσιν ἡμᾶσ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ τί ποιήσεισ τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα̣ καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. ἀνάστηθι, ἱνατί τοῦτο σὺ πέπτωκασ ἐπὶ πρόσωπόν σου̣ ἡμάρτηκεν ὁ λαὸσ καὶ παρέβη τὴν διαθήκην, ἣν διεθέμην πρὸσ αὐτούσ, καὶ κλέψαντεσ ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ ἐνέβαλον εἰσ τὰ σκεύη αὐτῶν. καὶ οὐ μὴ δύνωνται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὑποστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν. αὐχένα ἐπιστρέψουσιν ἔναντι τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ὅτι ἐγενήθησαν ἀνάθεμα. οὐ προσθήσω ἔτι εἶναι μεθ’ ὑμῶν, ἐὰν μὴ ἐξάρητε τὸ ἀνάθεμα ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. ἀναστὰσ ἁγίασον τὸν λαὸν καὶ εἰπὸν ἁγιασθῆναι εἰσ αὔριον. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. τὸ ἀνάθεμά ἐστιν ἐν ὑμῖν, οὐ δυνήσεσθε ἀντιστῆναι ἀπέναντι τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, ἕωσ ἂν ἐξάρητε τὸ ἀνάθεμα ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. καὶ συναχθήσεσθε πάντεσ τὸ πρωί̈ κατὰ φυλάσ, καὶ ἔσται ἡ φυλή, ἣν ἂν δείξῃ Κύριοσ, προσάξετε κατὰ δήμουσ. καὶ τὸν δῆμον, ὃν ἐὰν δείξῃ Κύριοσ, προσάξετε κατ’ οἶκον. καὶ τὸν οἶκον, ὃν ἐὰν δείξῃ Κύριοσ, προσάξετε κατ’ ἄνδρα. καὶ ὃσ ἂν ἐνδειχθῇ, κατακαυθήσεται ἐν πυρὶ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, ὅτι παρέβη τὴν διαθήκην Κυρίου καὶ ἐποίησεν ἀνόμημα ἐν Ἰσραήλ. καὶ ὤρθρισεν Ἰησοῦσ καὶ προσήγαγε τὸν λαὸν κατὰ φυλάσ, καὶ ἐνεδείχθη ἡ φυλὴ Ἰούδα. καὶ προσήχθη κατὰ δήμουσ, καὶ ἐνεδείχθη δῆμοσ Ζαραί̈. καὶ προσήχθη κατ’ ἄνδρα, καὶ ἐνεδείχθη Ἄχαρ υἱὸσ Ζαμβρὶ υἱοῦ Ζαρά. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τῷ Ἄχαρ. δὸσ δόξαν σήμερον τῷ Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ καὶ δὸσ τὴν ἐξομολόγησιν καὶ ἀνάγγειλόν μοι τί ἐποίησασ καὶ μὴ κρύψῃσ ἀπ’ ἐμοῦ. καὶ ἀπεκρίθη Ἄχαρ τῷ Ἰησοῖ καὶ εἶπεν. ἀληθῶσ ἥμαρτον ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ Ἰσραήλ. οὕτωσ καὶ οὕτωσ ἐποίησα. εἶδον ἐν τῇ προνομῇ ψιλὴν ποικίλην καλὴν καὶ διακόσια δίδραχμα ἀργυρίου καὶ γλῶσσαν μίαν χρυσῆν πεντήκοντα διδράχμων καὶ ἐνθυμηθεὶσ αὐτῶν ἔλαβον, καὶ ἰδοὺ αὐτὰ ἐγκέκρυπται ἐν τῇ σκηνῇ μου καὶ τὸ ἀργύριον κέκρυπται ὑποκάτω αὐτῶν. καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦσ ἀγγέλουσ, καὶ ἔδραμον εἰσ τὴν σκηνὴν εἰσ τὴν παρεμβολήν. καὶ ταῦτα ἦν κεκρυμμένα εἰσ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀργύριον ὑποκάτω αὐτῶν. καὶ ἐξήνεγκαν αὐτὰ ἐκ τῆσ σκηνῆσ καὶ ἤνεγκαν πρὸσ Ἰησοῦν καὶ τοὺσ πρεσβυτέρουσ Ἰσραήλ, καὶ ἔθηκαν αὐτὰ ἔναντι Κυρίου. καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦσ τὸν Ἄχαρ υἱὸν Ζαρὰ καὶ ἀνήγαγεν αὐτὸν εἰσ φάραγγα Ἀχὼρ καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτοῦ καὶ τοὺσ μόσχουσ αὐτοῦ καὶ τὰ ὑποζύγια αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ πρόβατα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺσ εἰσ Ἐμεκαχώρ. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τῷ Ἄχαρ. τί ὠλόθρευσασ ἡμᾶσ̣ ἐξολοθρεύσαι σε Κύριοσ καθὰ καὶ σήμερον. καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν λίθοισ πᾶσ Ἰσραήλ. καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίθων μέγαν. καὶ ἐπαύσατο Κύριοσ τοῦ θυμοῦ τῆσ ὀργῆσ. διὰ τοῦτο ἐπωνόμασεν αὐτὸ Ἐμεκαχὼρ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. ΚΑΙ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. μὴ φοβηθῇσ μηδὲ δειλιάσῃσ, λάβε μετὰ σοῦ πάντασ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ πολεμιστὰσ καὶ ἀναστὰσ ἀνάβηθι εἰσ Γαί. ἰδοὺ δέδωκα εἰσ τὰσ χεῖράσ σου τὸν βασιλέα Γαὶ καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ.

καὶ ποιήσεισ τὴν Γαὶ ὃν τρόπον ἐποίησασ τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ, καὶ τὴν προνομὴν τῶν κτηνῶν προνομεύσεισ σεαυτῷ. κατάστησον δὲ σεαυτῷ ἔνεδρα τῇ πόλει εἰσ τὰ ὀπίσω. καὶ ἀνέστη Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ πολεμιστὴσ ὥστε ἀναβῆναι εἰσ Γαί. ἐπέλεξε δὲ Ἰησοῦσ τριάκοντα χιλιάδασ ἀνδρῶν δυνατοὺσ ἐν ἰσχύϊ καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺσ νυκτόσ. καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγων. ὑμεῖσ ἐνεδρεύσατε ὀπίσω τῆσ πόλεωσ. μὴ μακρὰν γίνεσθε ἀπὸ τῆσ πόλεωσ καὶ ἔσεσθε πάντεσ ἕτοιμοι. καὶ ἐγὼ καὶ πάντεσ οἱ μετ’ ἐμοῦ προσάξομεν πρὸσ τὴν πόλιν, καὶ ἔσται ὡσ ἂν ἐξέλθωσιν οἱ κατοικοῦντεσ Γαὶ εἰσ συνάντησιν ἡμῖν, καθάπερ καὶ πρῴην, καὶ φευξόμεθα ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ ὡσ ἂν ἐξέλθωσιν ὀπίσω ἡμῶν, ἀποσπάσομεν αὐτοὺσ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἐροῦσι. φεύγουσιν οὗτοι ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, ὃν τρόπον καὶ ἔμπροσθεν. ὑμεῖσ δὲ ἐξαναστήσεσθε ἐκ τῆσ ἐνέδρασ καὶ πορεύσεσθε εἰσ τὴν πόλιν. κατὰ τὸ ρῆμα τοῦτο ποιήσετε. ἰδοὺ ἐντέταλμαι ὑμῖν. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ, καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ τὴν ἐνέδραν καὶ ἐνεκάθισαν ἀνὰ μέσον Βαιθὴλ καὶ ἀνὰ μέσον Γαί, ἀπὸ θαλάσσησ τῆσ Γαί. καὶ ὀρθρίσασ Ἰησοῦσ τὸ πρωί̈ ἐπεσκέψατο τὸν λαόν. καὶ ἀνέβησαν αὐτὸσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι κατὰ πρόσωπον τοῦ λαοῦ ἐπὶ Γαί. καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ πολεμιστὴσ μετ’ αὐτοῦ ἀνέβησαν καὶ πορευόμενοι ἦλθον ἐξεναντίασ τῆσ πόλεωσ ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ τὰ ἔνεδρα τῆσ πόλεωσ ἀπὸ θαλάσσησ. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδε βασιλεὺσ Γαί, ἔσπευσε καὶ ἐξῆλθεν εἰσ συνάντησιν αὐτοῖσ ἐπ’ εὐθείασ εἰσ τὸν πόλεμον, αὐτὸσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ μετ’ αὐτοῦ. καὶ αὐτὸσ οὐκ ᾔδει ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστιν ὀπίσω τῆσ πόλεωσ. καὶ εἶδε καὶ ἀνεχώρησεν Ἰησοῦσ καὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ αὐτοὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆσ πόλεωσ. οὐ κατελείφθη οὐδεὶσ ἐν τῇ Γαί, ὃσ οὐ κατεδίωξεν ὀπίσω Ἰσραήλ. καὶ κατέλιπον τὴν πόλιν ἠνεῳγμένην καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Ἰσραήλ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐν τῷ γαισῷ τῷ ἐν τῇ χειρί σου ἐπὶ τὴν πόλιν, εἰσ γὰρ τὰσ χεῖράσ σου παραδέδωκα αὐτήν, καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξαναστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν. καὶ ἐξέτεινεν Ἰησοῦσ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τὸν γαισόν, ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ ἐξήλθοσαν, ὅτε ἐξέτεινε τὴν χεῖρα, καὶ εἰσήλθοσαν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ σπεύσαντεσ ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί. καὶ περιβλέψαντεσ οἱ κάτοικοι Γαὶ εἰσ τὰ ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐθεώρουν καπνὸν ἀναβαίνοντα ἐκ τῆσ πόλεωσ εἰσ τὸν οὐρανόν. καὶ οὐκ ἔτι εἶχον ποῦ φύγωσιν ὧδε ἢ ὧδε. καὶ Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ εἶδον ὅτι ἔλαβον τὰ ἔνεδρα τὴν πόλιν καὶ ὅτι ἀνέβη ὁ καπνὸσ τῆσ πόλεωσ εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ μεταβαλόμενοι ἐπάταξαν τοὺσ ἄνδρασ τῆσ Γαί. καὶ οὗτοι ἐξήλθοσαν ἐκ τῆσ πόλεωσ εἰσ συνάντησιν καὶ ἐγενήθησαν ἀνὰ μέσον τῆσ παρεμβολῆσ, οὗτοι ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐντεῦθεν. καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺσ ἕωσ τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν σεσωσμένον καὶ διαπεφευγότα. καὶ τὸν βασιλέα τῆσ Γαὶ συνέλαβον ζῶντα καὶ προσήγαγον αὐτὸν πρὸσ Ἰησοῦν. καὶ ὡσ ἐπαύσαντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀποκτείνοντεσ πάντασ τοὺσ ἐν τῇ Γαί, τοὺσ ἐν τοῖσ πεδίοισ καὶ ἐν τῷ ὄρει ἐπὶ τῆσ καταβάσεωσ, οὗ κατεδίωξαν αὐτοὺσ ἀπ’ αὐτῆσ εἰσ τέλοσ, καὶ ἐπέστρεψεν Ἰησοῦσ εἰσ Γαὶ καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ρομφαίασ. καὶ ἐγενήθησαν οἱ πεσόντεσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ ἀνδρὸσ καὶ ἕωσ γυναικὸσ δώδεκα χιλιάδεσ, πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ Γαί, πλὴν τῶν κτηνῶν καὶ τῶν σκύλων τῶν ἐν τῇ πόλει, πάντα ἃ ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ πρόσταγμα Κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ. καὶ ἐνεπύρισεν Ἰησοῦσ τὴν πόλιν ἐν πυρί. χῶμα ἀοίκητον εἰσ τὸν αἰῶνα ἔθηκεν αὐτὴν ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ τὸν βασιλέα τῆσ Γαὶ ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου διδύμου, καὶ ἦν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ἐπιδύνοντοσ τοῦ ἡλίου συνέταξεν Ἰησοῦσ καὶ καθείλοσαν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔρριψαν αὐτὸ εἰσ τὸν βόθρον καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίθων, ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. ΩΣ δὲ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖσ τῶν Ἀμορραίων οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆσ θαλάσσησ τῆσ μεγάλησ καὶ οἱ πρὸσ τῷ Ἀντιλιβάνῳ καὶ οἱ Χετταῖοι καὶ οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι καὶ οἱ Εὐαῖοι καὶ οἱ Ἀμορραῖοι καὶ οἱ Γεργεσαῖοι καὶ οἱ Ἰεβουσαῖοι,

συνήλθοσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκπολεμῆσαι Ἰησοῦν καὶ Ἰσραὴλ ἅμα πάντεσ. α Τότε ᾠκοδόμησεν Ἰησοῦσ θυσιαστήριον Κυρίῳ τῷ Θεῷ̓Ισραὴλ ἐν ὄρει Γαιβάλ, β καθότι ἐνετείλατο Μωυσῆσ ὁ θεράπων Κυρίου τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, καθὰ γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ, θυσιαστήριον λίθων ὁλοκλήρων, ἐφ’ οὓσ οὐκ ἐπεβλήθη σίδηροσ, καὶ ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ καὶ θυσίαν σωτηρίου. γ καὶ ἔγραψεν Ἰησοῦσ ἐπὶ τῶν λίθων τὸ δευτερονόμιον, νόμον Μωυσῆ, ὃν ἔγραψεν ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ δ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ δικασταὶ καὶ οἱ γραμματεῖσ αὐτῶν παρεπορεύοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆσ κιβωτοῦ ἀπέναντι, καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται ᾖραν τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου, καὶ ὁ προσήλυτοσ καὶ ὁ αὐτόχθων, οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρουσ Γαριζίν, καὶ οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρουσ Γαιβάλ, καθότι ἐνετείλατο Μωυσῆσ ὁ θεράπων Κυρίου εὐλογῆσαι τὸν λαὸν ἐν πρώτοισ. ε καὶ μετὰ ταῦτα οὕτωσ ἀνέγνω Ἰησοῦσ πάντα τὰ ρήματα τοῦ νόμου τούτου, τὰσ εὐλογίασ καὶ τὰσ κατάρασ, κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ. ζ οὐκ ἦν ρῆμα ἀπὸ πάντων ὧν ἐνετείλατο Μωυσῆσ τῷ Ἰησοῖ, ὃ οὐκ ἀνέγνω Ἰησοῦσ εἰσ τὰ ὦτα πάσησ ἐκκλησίασ υἱῶν Ἰσραήλ, τοῖσ ἀνδράσι καὶ ταῖσ γυναιξὶ καὶ τοῖσ παιδίοισ καὶ τοῖσ προσηλύτοισ τοῖσ προσπορευομένοισ τῷ Ἰσραήλ. Καὶ οἱ κατοικοῦντεσ Γαβαὼν ἤκουσαν πάντα, ὅσα ἐποίησε Κύριοσ τῇ Ἱεριχὼ καὶ τῇ Γαί. καὶ ἐποίησαν καί γε αὐτοὶ μετὰ πανουργίασ καὶ ἐλθόντεσ ἐπεσιτίσαντο καὶ ἡτοιμάσαντο καὶ λαβόντεσ σάκκουσ παλαιοὺσ ἐπὶ τῶν ὄνων αὐτῶν καὶ ἀσκοὺσ οἴνου παλαιοὺσ καὶ κατερρωγότασ ἀποδεδεμένουσ, καὶ τὰ κοῖλα τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν, καὶ τὰ σανδάλια αὐτῶν παλαιὰ καὶκαταπεπελματωμένα ἐν τοῖσ ποσὶν αὐτῶν. καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν πεπαλαιωμένα ἐπάνω αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρτοσ αὐτῶν τοῦ ἐπισιτισμοῦ ξηρὸσ καὶ εὐρωτιῶν καὶ βεβρωμένοσ. καὶ ἤλθοσαν πρὸσ Ἰησοῦν εἰσ τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ εἰσ Γάλγαλα καὶ εἶπαν πρὸσ Ἰησοῦν καὶ Ἰσραήλ. ἐκ γῆσ μακρόθεν ἥκαμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ τὸν Χορραῖον. ὅρα μὴ ἐν ἐμοὶ κατοικεῖσ, καὶ πῶσ σοι διαθῶμαι διαθήκην̣ καὶ εἶπαν πρὸσ Ἰησοῦν. οἰκέται σού ἐσμεν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Ἰησοῦσ. πόθεν ἐστὲ καὶ πόθεν παραγεγόνατε̣ καὶ εἶπαν. ἐκ γῆσ μακρόθεν σφόδρα ἥκασιν οἱ παῖδέσ σου ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. ἀκηκόαμεν γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα ἐποίησε τοῖσ βασιλεῦσι τῶν Ἀμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, τῷ Σηὼν βασιλεῖ τῶν Ἀμορραίων καὶ τῷ Ὢγ βασιλεῖ τῆσ Βασάν, ὃσ κατῴκει ἐν Ἀσταρὼθ καὶ ἐν Ἐδραί̈ν. καὶ ἀκούσαντεσ εἶπαν πρὸσ ἡμᾶσ οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν καὶ πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ τὴν γῆν ἡμῶν λέγοντεσ. λάβετε ἑαυτοῖσ ἐπισιτισμὸν εἰσ τὴν ὁδὸν καὶ πορεύθητε εἰσ συνάντησιν αὐτῶν καὶ ἐρεῖτε πρὸσ αὐτούσ. οἰκέται σού ἐσμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν τὴν διαθήκην. οὗτοι οἱ ἄρτοι, θερμοὺσ ἐφωδιάσθημεν αὐτοὺσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐξήλθομεν παραγενέσθαι πρὸσ ὑμᾶσ. νῦν δὲ ἐξηράνθησαν καὶ γεγόνασι βεβρωμένοι. καὶ οὗτοι οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου, οὓσ ἐπλήσαμεν καινούσ, καὶ οὗτοι ἐρρώγασι. καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπὸ τῆσ πολλῆσ ὁδοῦ σφόδρα. καὶ ἔλαβον οἱ ἄρχοντεσ τοῦ ἐπισιτισμοῦ αὐτῶν καὶ Κύριον οὐκ ἐπηρώτησαν. καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦσ πρὸσ αὐτοὺσ εἰρήνην καὶ διέθεντο πρὸσ αὐτοὺσ διαθήκην τοῦ διασῶσαι αὐτούσ, καὶ ὤμοσαν αὐτοῖσ οἱ ἄρχοντεσ τῆσ συναγωγῆσ. καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖσ ἡμέρασ μετὰ τὸ διαθέσθαι πρὸσ αὐτοὺσ διαθήκην, ἤκουσαν ὅτι ἐγγύθεν αὐτῶν εἰσι, καὶ ὅτι ἐν αὐτοῖσ κατοικοῦσι. καὶ ἀπῇραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἦλθον εἰσ τὰσ πόλεισ αὐτῶν. αἱ δὲ πόλεισ αὐτῶν Γαβαὼν καὶ Κεφιρὰ καὶ Βηρὼθ καὶ πόλεισ Ἰαρίν. καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο αὐτοῖσ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ὅτι ὤμοσαν αὐτοῖσ πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ Κύριον τὸν Θεὸν Ἰσραήλ. καὶ διεγόγγυσαν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τοῖσ ἄρχουσι. καὶ εἶπαν οἱ ἄρχοντεσ πάσῃ τῇ συναγωγῇ. ἡμεῖσ ὠμόσαμεν αὐτοῖσ Κύριον τὸν Θεὸν Ἰσραὴλ καὶ νῦν οὐ δυνησόμεθα ἅψασθαι αὐτῶν. τοῦτο ποιήσομεν, ζωγρῆσαι αὐτούσ, καὶ περιποιησόμεθα αὐτούσ, καὶ οὐκ ἔσται καθ’ ἡμῶν ὀργὴ διὰ τὸν ὅρκον, ὃν ὠμόσαμεν αὐτοῖσ. ζήσονται καὶ ἔσονται ξυλοκόποι καὶ ὑδροφόροι πάσῃ τῇ συναγωγῇ, καθάπερ εἶπαν αὐτοῖσ οἱ ἄρχοντεσ. καὶ συνεκάλεσεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. διατί παρελογίσασθέ με λέγοντεσ, μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἐσμεν σφόδρα, ὑμεῖσ δὲ ἐγχώριοί ἐστε τῶν κατοικούντων ἐν ἡμῖν̣ καὶ νῦν ἐπικατάρατοί ἐστε. οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐξ ὑμῶν δοῦλοσ οὐδὲ ξυλοκόποσ οὐδὲ ὑδροφόροσ ἐμοὶ καὶ τῷ Θεῷ μου. καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ Ἰησοῖ λέγοντεσ. ἀνηγγέλη ἡμῖν ὅσα συνέταξε Κύριοσ ὁ Θεόσ σου Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, δοῦναι ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐξολοθρεῦσαι ἡμᾶσ καὶ πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐπ’ αὐτῆσ πρὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἐφοβήθημεν σφόδρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐποιήσαμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο. καὶ νῦν ἰδοὺ ἡμεῖσ ὑποχείριοι ὑμῖν. ὡσ ἀρέσκει ὑμῖν καὶ ὡσ δοκεῖ ὑμῖν, ποιήσατε ἡμῖν. καὶ ἐποίησαν αὐτοῖσ οὕτωσ. καὶ ἐξείλατο αὐτοὺσ Ἰησοῦσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ χειρῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ οὐκ ἀνεῖλον αὐτούσ. καὶ κατέστησεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυλοκόπουσ καὶ ὑδροφόρουσ πάσῃ τῇ συναγωγῇ καὶ τῷ θυσιαστηρίῳ τοῦ Θεοῦ. διὰ τοῦτο ἐγένοντο οἱ κατοικοῦντεσ Γαβαὼν ξυλοκόποι καὶ ὑδροφόροι τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Θεοῦ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ, καὶ εἰσ τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται Κύριοσ. ΩΣ δὲ ἤκουσεν Ἀδωνιβεζὲκ βασιλεὺσ Ἱερουσαλὴμ ὅτι ἔλαβεν Ἰησοῦσ τὴν Γαὶ καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ, οὕτωσ ἐποίησαν καὶ τὴν Γαὶ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ, καὶ ὅτι ηὐτομόλησαν οἱ κατοικοῦντεσ Γαβαὼν πρὸσ Ἰησοῦν καὶ πρὸσ Ἰσραήλ,

καὶ ἐφοβήθησαν ἀπ’ αὐτῶν σφόδρα. ἤδει γὰρ ὅτι πόλισ μεγάλη Γαβαών, ὡσεὶ μία τῶν μητροπόλεων, καὶ πάντεσ οἱ ἄνδρεσ αὐτῆσ ἰσχυροί. καὶ ἀπέστειλεν Ἀδωνιβεζὲκ βασιλεὺσ Ἱερουσαλὴμ πρὸσ Ἐλὰμ βασιλέα Χεβρὼν καὶ πρὸσ Φιδὼν βασιλέα Ἱεριμοὺθ καὶ πρὸσ Ἰεφθὰ βασιλέα Λαχὶσ καὶ πρὸσ Δαβὶν βασιλέα Ὀδολλὰμ λέγων. δεῦτε, ἀνάβητε πρόσ με καὶ βοηθήσατέ μοι, καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαών. ηὐτομόλησαν γὰρ πρὸσ Ἰησοῦν καὶ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ. καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖσ τῶν Ἰεβουσαίων, βασιλεὺσ Ἱερουσαλὴμ καὶ βασιλεὺσ Χεβρὼν καὶ βασιλεὺσ Ἱεριμοὺθ καὶ βασιλεὺσ Λαχὶσ καὶ βασιλεὺσ Ὀδολλάμ, αὐτοὶ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ αὐτῶν καὶ περιεκάθισαν τὴν Γαβαὼν καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν. καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντεσ Γαβαὼν πρὸσ Ἰησοῦν εἰσ τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ εἰσ Γάλγαλα λέγοντεσ. μὴ ἐκλύσῃσ τὰσ χεῖράσ σου ἀπὸ τῶν παίδων σου. ἀνάβηθι πρὸσ ἡμᾶσ τὸ τάχοσ καὶ βοήθησον ἡμῖν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶσ. ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐφ’ ἡμᾶσ πάντεσ οἱ βασιλεῖσ τῶν Ἀμορραίων, οἱ κατοικοῦντεσ τὴν ὀρεινήν. καὶ ἀνέβη Ἰησοῦσ ἐκ Γαλγάλων, αὐτὸσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ πολεμιστὴσ μετ’ αὐτοῦ, πᾶσ δυνατὸσ ἐν ἰσχύϊ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. μὴ φοβηθῇσ αὐτούσ, εἰσ γὰρ τὰσ χεῖράσ σου παραδέδωκα αὐτούσ, οὐχ ὑπολειφθήσεται ἐξ αὐτῶν οὐδεὶσ ἐνώπιον ὑμῶν. καὶ ἐπεὶ παρεγένετο Ἰησοῦσ ἐπ’ αὐτοὺσἄφνω, ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύθη ἐκ Γαλγάλων. καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ συνέτριψεν αὐτοὺσ Κύριοσ συντρίψει μεγάλῃ ἐν Γαβαών, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺσ ὁδὸν ἀναβάσεωσ Ὠρωνὶν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺσ ἕωσ Ἀζηκὰ καὶ ἕωσ Μακηδά. ἐν δὲ τῷ φεύγειν αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆσ καταβάσεωσ Ὠρωνὶν καὶ Κύριοσ ἐπέρριψεν αὐτοῖσ λίθουσ χαλάζησ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕωσ Ἀζηκά, καὶ ἐγένοντο πλείουσ οἱ ἀποθανόντεσ διὰ τοὺσ λίθουσ τῆσ χαλάζησ ἢ οὓσ ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ. Τότε ἐλάλησεν Ἰησοῦσ πρὸσ Κύριον, ᾗ ἡμέρᾳ παρέδωκεν ὁ Θεὸσ τὸν Ἀμορραῖον ὑποχείριον Ἰσραήλ, ἡνίκα συνέτριψεν αὐτοὺσ ἐν Γαβαὼν καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ. στήτω ὁ ἥλιοσ κατὰ Γαβαὼν καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών. καὶ ἔστη ὁ ἥλιοσ καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει, ἕωσ ἠμύνατο ὁ Θεὸσ τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτῶν. καὶ ἔστη ὁ ἥλιοσ κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰσ δυσμὰσ εἰσ τέλοσ ἡμέρασ μιᾶσ. καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον, ὥστε ἐπακοῦσαι Θεὸν ἀνθρώπου, ὅτι Κύριοσ συνεξεπολέμησε τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἔφυγον οἱ πέντε βασιλεῖσ οὗτοι καὶ κατεκρύβησαν εἰσ τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδά. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ἰησοῦ λέγοντεσ. εὕρηνται οἱ πέντε βασιλεῖσ κεκρυμμένοι ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Μακηδά. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ. κυλίσατε λίθουσ ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου καὶ καταστήσατε ἄνδρασ φυλάσσειν ἐπ’ αὐτούσ, ὑμεῖσ δὲ μὴ ἑστήκατε καταδιώκοντεσ ὀπίσω τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν καὶ μὴ ἀφῆτε εἰσελθεῖν εἰσ τὰσ πόλεισ αὐτῶν. παρέδωκε γὰρ αὐτοὺσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν εἰσ τὰσ χεῖρασ ἡμῶν. καὶ ἐγένετο ὡσ κατέπαυσεν Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ υἱὸσ Ἰσραὴλ κόπτοντεσ αὐτοὺσ κοπὴν μεγάλην σφόδρα ἕωσ εἰσ τέλοσ, καὶ οἱ διασῳζόμενοι διεσώθησαν εἰσ τὰσ πόλεισ τὰσ ὀχυράσ, καὶ ἀπεστράφη πᾶσ ὁ λαὸσ πρὸσ Ἰησοῦν εἰσ Μακηδὰ ὑγιεῖσ, καὶ οὐκ ἔγρυξεν οὐδεὶσ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ. ἀνοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγετε τοὺσ πέντε βασιλεῖσ τούτουσ ἐκ τοῦ σπηλαίου. καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺσ πέντε βασιλεῖσ ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρὼν καὶ τὸν βασιλέα Ἱεριμοὺθ καὶ τὸν βασιλέα Λαχὶσ καὶ τὸν βασιλέα Ὀδολλάμ. καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺσ πρὸσ Ἰησοῦν, καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦσ πάντα Ἰσραήλ, καὶ τοὺσ ἐναρχομένουσ τοῦ πολέμου τοὺσ συμπορευομένουσ αὐτῷ, λέγων αὐτοῖσ. προπορεύεσθε καὶ ἐπίθετε τοὺσ πόδασ ὑμῶν ἐπὶ τοὺσ τραχήλουσ αὐτῶν. καὶ προσελθόντεσ ἐπέθηκαν τοὺσ πόδασ αὐτῶν ἐπὶ τοὺσ τραχήλουσ αὐτῶν. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ αὐτούσ. μὴ φοβηθῆτε αὐτοὺσ μηδὲ δειλιάσητε. ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύετε, ὅτι οὕτω ποιήσει Κύριοσ πᾶσι τοῖσ ἐχθροῖσ ὑμῶν, οὓσ ὑμεῖσ καταπολεμεῖτε αὐτούσ. καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺσ ἐπὶ πέντε ξύλων, καὶ ἦσαν κρεμάμενοι ἐπὶ τῶν ξύλων ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ἐγενήθη πρὸσ ἡλίου δυσμὰσ ἐνετείλατο Ἰησοῦσ καὶ καθεῖλον αὐτοὺσ ἀπὸ τῶν ξύλων καὶ ἔρριψαν αὐτοὺσ εἰσ τὸ σπήλαιον, εἰσ ὃ κατεφύγοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐπεκύλισαν λίθουσ ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. Καὶ τὴν Μακηδὰ ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφουσ καὶ ἐξωλόθρευσαν πᾶν ἐμπνέον, ὃ ἦν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείφθη οὐδεὶσ ἐν αὐτῇ διασεσωσμένοσ καὶ διαπεφευγώσ. καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδὰ ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ἱεριχώ. καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ’ αὐτοῦ ἐκ Μακηδὰ εἰσ Λεβνὰ καὶ ἐπολιόρκει Λεβνά. καὶ παρέδωκεν αὐτὴν Κύριοσ εἰσ χεῖρασ Ἰσραήλ, καὶ ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφουσ καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ διασεσωσμένοσ καὶ διαπεφευγώσ. καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ αὐτῆσ ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ἱεριχώ. καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ’ αὐτοῦ ἐκ Λεβνὰ εἰσ Λαχὶσ καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν. καὶ παρέδωκε Κύριοσ τὴν Λαχὶσ εἰσ τὰσ χεῖρασ Ἰσραήλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφουσ καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Λεβνά. τότε ἀνέβη Ἐλὰμ βασιλεὺσ Γαζὲρ βοηθήσων τῇ Λαχίσ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ἰησοῦσ ἐν στόματι ξίφουσ καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕωσ τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν σεσωσμένον καὶ διαπεφευγότα. καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ’ αὐτοῦ ἐκ Λαχὶσ εἰσ Ὀδολλὰμ καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐξεπολιόρκησεν αὐτήν. καὶ παρέδωκεν αὐτὴν Κύριοσ ἐν χειρὶ Ἰσραήλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφουσ, καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐφόνευσαν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Λαχίσ. καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ’ αὐτοῦ εἰσ Χεβρὼν καὶ περιεκάθισεν αὐτήν. καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφουσ καὶ πᾶν τὸ ἐμπνέον, ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ, οὐκ ἦν διασεσωσμένοσ. ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ὀδολλάμ, ἐξωλόθρευσαν αὐτὴν καὶ ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ. καὶ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ εἰσ Δαβὶρ καὶ περικαθίσαντεσ αὐτὴν ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφουσ καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτὴν καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ καὶ οὐ κατέλιπον αὐτῇ οὐδένα διασεσωσμένον. ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Χεβρὼν καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆσ, οὕτωσ ἐποίησαν τῇ Δαβὶρ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆσ. καὶ ἐπάταξεν Ἰησοῦσ πᾶσαν τὴν γῆν τῆσ ὀρεινῆσ καὶ τὴν Ναγὲβ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν Ἀσηδὼθ καὶ τοὺσ βασιλεῖσ αὐτῆσ, οὐ κατέλιπον αὐτῶν σεσωσμένον. καὶ πᾶν ἐμπνέον ζωῆσ ἐξωλόθρευσεν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ἀπὸ Κάδησ Βαρνῆ ἕωσ Γάζησ, πᾶσαν τὴν Γοσὸμ ἕωσ τῆσ Γαβαών, καὶ πάντασ τοὺσ βασιλεῖσ αὐτῶν καὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπάταξεν Ἰησοῦσ εἰσάπαξ, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ συνεπολέμει τῷ Ἰσραήλ. ΩΣ δὲ ἤκουσεν Ἰαβὶν βασιλεὺσ Ἀσώρ, ἀπέστειλε πρὸσ Ἰαβὰβ βασιλέα Μαρὼν καὶ πρὸσ βασιλέα Συμοὼν καὶ πρὸσ βασιλέα Ἀζίφ

καὶ πρὸσ βασιλεῖσ τοὺσ κατὰ Σιδῶνα τὴν μεγάλην, εἰσ τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰσ Ἄραβα ἀπέναντι Κενερὼθ καὶ εἰσ τὸ πεδίον καὶ εἰσ Φεναεδδὼρ καὶ εἰσ τοὺσ παραλίουσ Χαναναίουσ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ εἰσ τοὺσ παραλίουσ Ἀμορραίουσ καὶ τοὺσ Χετταίουσ καὶ Φερεζαίουσ καὶ Ἰεβουσαίουσ τοὺσ ἐν τῷ ὄρει καὶ τοὺσ Εὐαίουσ καὶ τοὺσ ὑπὸ τὴν Ἀερμὼν εἰσ γῆν Μασσηφά. καὶ ἐξῆλθον αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖσ αὐτῶν μετ’ αὐτῶν, ὥσπερ ἡ ἄμμοσ τῆσ θαλάσσησ τῷ πλήθει, καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σφόδρα. καὶ συνῆλθον πάντεσ οἱ βασιλεῖσ αὐτοὶ καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τοῦ ὕδατοσ Μαρὼν πολεμῆσαι τὸν Ἰσραήλ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. μὴ φοβηθῇσ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι αὔριον ταύτην τὴν ὥραν ἐγὼ παραδίδωμι τετροπωμένουσ αὐτοὺσ ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ. τοὺσ ἵππουσ αὐτῶν νευροκοπήσεισ καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν κατακαύσεισ ἐν πυρί. καὶ ἦλθεν Ἰησοῦσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ πολεμιστὴσ ἐπ’ αὐτοὺσ ἐπὶ τὸ ὕδωρ Μαρὼν ἐξάπινα καὶ ἐπέπεσαν ἐπ’ αὐτοὺσ ἐν τῇ ὀρεινῇ. καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ ὑποχειρίουσ Ἰσραήλ, καὶ κόπτοντεσ αὐτοὺσ κατεδίωκον ἕωσ Σιδῶνοσ τῆσ μεγάλησ καὶ ἕωσ Μασερὼν καὶ ἕωσ τῶν πεδίων Μασσὼχ κατ’ ἀνατολὰσ καὶ κατέκοψαν αὐτοὺσ ἕωσ τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν διασεσωσμένον. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖσ Ἰησοῦσ ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριοσ. τοὺσ ἵππουσ αὐτῶν ἐνευροκόπησε καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν ἐνέπρησε πυρί. Καὶ ἀπεστράφη Ἰησοῦσ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ κατελάβετο Ἀσὼρ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ. ἦν δὲ Ἀσὼρ τὸ πρότερον ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων. καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐν ξίφει καὶ ἐξωλόθρευσαν πάντασ, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ ἐμπνέον. καὶ τὴν Ἀσὼρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί. καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τῶν βασιλειῶν καὶ τοὺσ βασιλεῖσ αὐτῶν ἔλαβεν Ἰησοῦσ καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺσ ἐν στόματι ξίφουσ, καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτούσ, ὃν τρόπον συνέταξε Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου. ἀλλὰ πάσασ τὰσ πόλεισ τὰσ κεχωματισμένασ οὐκ ἐνέπρησεν Ἰσραήλ, πλὴν Ἀσὼρ μόνην ἐνέπρησεν Ἰσραὴλ καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆσ ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖσ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, αὐτοὺσ δὲ πάντασ ἐξωλόθρευσαν ἐν στόματι ξίφουσ, ἕωσ ἀπώλεσεν αὐτούσ, οὐ κατέλιπον ἐξ αὐτῶν οὐδὲν ἐμπνέον. ὃν τρόπον συνέταξε Κύριοσ τῷ Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, καὶ Μωυσῆσ ὡσαύτωσ ἐνετείλατο τῷ Ἰησοῖ, καὶ οὕτωσ ἐποίησεν Ἰησοῦσ. οὐ παρέβη οὐδὲν ἀπὸ πάντων, ὧν συνέταξεν αὐτῷ Μωυσῆσ. Καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦσ πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὀρεινὴν καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Ναγὲβ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γοσὸμ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν πρὸσ δυσμαῖσ καὶ τὸ ὄροσ Ἰσραὴλ καὶ τὰ ταπεινὰ τὰ πρὸσ τῷ ὄρει ἀπὸ ὄρουσ Χελχὰ καὶ ὃ προσαναβαίνει εἰσ Σηεὶρ καὶ ἕωσ Βααλγὰδ καὶ τὰ πεδία τοῦ Λιβάνου ὑπὸ τὸ ὄροσ τὸ Ἀερμὼν καὶ πάντασ τοὺσ βασιλεῖσ αὐτῶν ἔλαβε καὶ ἀνεῖλε καὶ ἀπέκτεινε. καὶ ἡμέρασ πλείουσ ἐποίησεν Ἰησοῦσ πρὸσ τοὺσ βασιλεῖσ τούτουσ τὸν πόλεμον, καὶ οὐκ ἦν πόλισ, ἣν οὐκ ἔλαβεν Ἰσραήλ, πάντα ἐλάβοσαν ἐν πολέμῳ. ὅτι διὰ Κυρίου ἐγένετο κατισχῦσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν συναντᾶν εἰσ πόλεμον πρὸσ Ἰσραήλ, ἵνα ἐξολοθρευθῶσιν, ὅπωσ μὴ δοθῇ αὐτοῖσ ἔλεοσ, ἀλλ’ ἵνα ἐξολοθρευθῶσιν, ὃν τρόπον εἶπε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. Καὶ ἦλθεν Ἰησοῦσ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἐξωλόθρευσε τοὺσ Ἐνακὶμ ἐκ τῆσ ὀρεινῆσ, ἐκ Χεβρὼν καὶ ἐκ Δαβὶρ καὶ ἐξ Ἀναβὼθ καὶ ἐκ παντὸσ γένουσ Ἰσραὴλ καὶ ἐκ παντὸσ ὄρουσ Ἰούδα σὺν ταῖσ πόλεσιν αὐτῶν, καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ. οὐ κατελείφθη τῶν Ἐνακὶμ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἀλλὰ πλὴν ἐν Γάζῃ καὶ ἐν Γὲθ καὶ ἐν Ἀσεδὼθ κατελείφθη. καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦσ πᾶσαν τὴν γῆν, καθότι ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Μωυσῇ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ ἐν κληρονομίᾳ Ἰσραὴλ ἐν μερισμῷ κατὰ φυλὰσ αὐτῶν. καὶ ἡ γῆ κατέπαυσε πολεμουμένη. ΚΑΙ οὗτοι οἱ βασιλεῖσ τῆσ γῆσ, οὓσ ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ κατεκληρονόμησαν τὴν γῆν αὐτῶν πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν ἀπὸ φάραγγοσ Ἀρνῶν ἕωσ τοῦ ὄρουσ Ἀερμὼν καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Ἄραβα ἀπ’ ἀνατολῶν.

Σηὼν τὸν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων, ὃσ κατῴκει ἐν Ἐσεβὼν κυριεύων ἀπὸ Ἀροήρ, ἣ ἐστιν ἐν τῇ φάραγγι, κατὰ μέροσ τῆσ φάραγγοσ, καὶ τὸ ἥμισυ τῆσ Γαλαὰδ ἕωσ Ἰαβόκ, ὅρια υἱῶν Ἀμμών, καὶ Ἄραβα ἕωσ τῆσ θαλάσσησ Χενερὲθ κατ’ ἀνατολὰσ καὶ ἕωσ τῆσ θαλάσσησ Ἄραβα, θάλασσαν τῶν ἁλῶν ἀπὸ ἀνατολῶν, ὁδὸν τὴν κατὰ Ἀσειμώθ, ἀπὸ Θαιμὰν τὴν ὑπὸ Ἀσηδὼθ Φασγά. καὶ Ὢγ βασιλεὺσ Βασὰν ὑπελείφθη ἐκ τῶν γιγάντων ὁ κατοικῶν ἐν Ἀσταρὼθ καὶ ἐν Ἐδραί̈ν, ἄρχων ἀπὸ ὄρουσ Ἀερμὼν καὶ ἀπὸ Σελχοὶ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Βασὰν ἕωσ ὁρίων Γεσουρὶ καὶ τὴν Μαχὶ καὶ τὸ ἡμισυ Γαλαὰδ ὁρίων Σηὼν βασιλέωσ Ἐσεβών. Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου καὶ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπάταξαν αὐτούσ, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Μωυσῆσ ἐν κληρονομίᾳ Ρουβὴν καὶ Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῇ. Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖσ τῶν Ἀμορραίων, οὓσ ἀνεῖλεν Ἰησοῦσ καὶ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου παρὰ θάλασσαν Βααλγὰδ ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ Λιβάνου καὶ ἕωσ ὄρουσ τοῦ Χελχὰ ἀναβαινόντων εἰσ Σηείρ, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ἰησοῦσ ταῖσ φυλαῖσ Ἰσραὴλ κληρονομεῖν κατὰ κλῆρον αὐτῶν, ἐν τῷ ὄρει καὶ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐν Ἄραβα καὶ ἐν Ἀσηδὼθ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ Ναγέβ, τὸν Χετταῖον καὶ τὸν Ἀμορραῖον καὶ τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν Ἰεβουσαῖον. τὸν βασιλέα Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα τῆσ Γαί, ἥ ἐστι πλησίον Βαιθήλ, βασιλέα Ἱερουσαλήμ, βασιλέα Χεβρών, βασιλέα Ἱεριμούθ, βασιλέα Λαχίσ, βασιλέα Αἰλάμ, βασιλέα Γαζέρ, βασιλέα Δαβίρ, βασιλέα Γαδέρ, βασιλέα Ἑρμάθ, βασιλέα Ἀράθ, βασιλέα Λεβνά, βασιλέα Ὀδολλάμ, βασιλέα Ἠλάθ, βασιλέα Ταφούγ, βασιλέα Ὀφέρ, βασιλέα Ἀφὲκ τῆσ Σαρών, βασιλέα Ἀσώρ, βασιλέα Συμοών, βασιλέα Μαρών, βασιλέα Ἀζίφ, βασιλέα Κάδησ, βασιλέα Τανάχ, βασιλέα Μαγεδών, βασιλέα Ἰεκονὰμ τοῦ Χερμέλ, βασιλέα Δὼρ τοῦ Ναφεδδώρ, βασιλέα Γωί̈μ τῆσ Γαλιλαίασ, βασιλέα Θαρσά. πάντεσ οὗτοι βασιλεῖσ εἴκοσιν ἐννέα. ΚΑΙ Ἰησοῦσ πρεσβύτεροσ προβεβηκὼσ τῶν ἡμερῶν. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. σὺ προβέβηκασ τῶν ἡμερῶν, καὶ ἡ γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ εἰσ κληρονομίαν.

καὶ αὕτη ἡ γῆ καταλελειμμένη. ὅρια Φυλιστιείμ, ὁ Γεσιρὶ καὶ ὁ Χαναναῖοσ. ἀπὸ τῆσ ἀοικήτου τῆσ κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου ἕωσ τῶν ὁρίων Ἀκκαρὼν ἐξ εὐωνύμων τῶν Χαναναίων προσλογίζεται ταῖσ πέντε σατραπείαισ τῶν Φυλιστιείμ, τῷ Γαζαίῳ καὶ τῷ Ἀζωτίῳ καὶ τῷ Ἀσκαλωνίτῃ καὶ τῷ Γετθαίῳ καὶ τῷ Ἀκκαρωνίτῃ. καὶ τῷ Εὐαίῳ ἐκ Θαιμὰν καὶ πάσῃ γῇ Χαναὰν ἐναντίον Γάζησ, καὶ οἱ Σιδώνιοι ἕωσ Ἀφέκ, ἕωσ τῶν ὁρίων τῶν Ἀμορραίων, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γαβλὶ Φυλιστιείμ. καὶ πάντα τὸν Λίβανον ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου, ἀπὸ Γαλγὰλ ὑπὸ τὸ ὄροσ τὸ Ἀερμὼν ἕωσ τῆσ εἰσόδου Ἐμάθ. πᾶσ ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν ἀπὸ τοῦ Λιβάνου ἕωσ τῆσ Μασερεφωθαίμ, πάντασ τοὺσ Σιδωνίουσ, ἐγὼ αὐτοὺσ ἐξολοθρεύσω ἀπὸ προσώπου Ἰσραήλ. ἀλλὰ διάδοσ αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ἰσραήλ, ὃν τρόπον σοι ἐνετειλάμην. καὶ νῦν μέρισον τὴν γῆν ταύτην ἐν κληρονομίᾳ ταῖσ ἐννέα φυλαῖσ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ. ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου ἕωσ τῆσ θαλάσσησ τῆσ μεγάλησ κατὰ δυσμὰσ ἡλίου δώσεισ αὐτήν, ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. ταῖσ δυσὶ φυλαῖσ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ, τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γάδ, ἔδωκε Μωυσῆσ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. κατ’ ἀνατολὰσ ἡλίου δέδωκεν αὐτὴν Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου, ἀπὸ Ἀροήρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλουσ χειμάρρου Ἀρνῶν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσῳ τῆσ φάραγγοσ καὶ πᾶσαν τὴν Μισὼρ ἀπὸ Μαιδαβὰ ἕωσ Δαιβάν, πάσασ τὰσ πόλεισ Σηὼν βασιλέωσ Ἀμορραίων, ὃσ ἐβασίλευσεν ἐν Ἐσεβών, ἕωσ τῶν ὁρίων υἱῶν Ἀμμῶν, καὶ τὴν Γαλααδίτιδα καὶ τὰ ὅρια Γεσιρὶ καὶ τοῦ Μαχατί, πᾶν ὄροσ Ἀερμὼν καὶ πᾶσαν τὴν Βασανίτιν ἕωσ Σελλά, πᾶσαν τὴν βασιλείαν Ὢγ ἐν τῇ Βασανίτιδι, ὃσ ἐβασίλευσεν ἐν Ἀσταρὼθ καὶ ἐν Ἐδραί̈ν. οὗτοσ κατελείφθη ἀπὸ τῶν γιγάντων, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Μωυσῆσ καὶ ἐξωλόθρευσε. καὶ οὐκ ἐξωλόθρευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸν Γεσιρὶ καὶ τὸν Μαχατὶ καὶ τὸν Χαναναῖον, καὶ κατῴκει βασιλεὺσ Γεσιρὶ καὶ ὁ Μαχατὶ ἐν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. πλὴν τῆσ φυλῆσ Λευὶ οὐκ ἐδόθη κληρονομία. Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, οὗτοσ κληρονομία αὐτῶν, καθὰ εἶπεν αὐτοῖσ Κύριοσ. καὶ οὗτοσ ὁ καταμερισμόσ, ὃν κατεμέρισε Μωυσῆσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ ἐν Ἀραβὼθ Μωὰβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου κατὰ Ἱεριχώ. Καὶ ἔδωκε Μωυσῆσ τῇ φυλῇ Ρουβὴν κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ Ἀροήρ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον φάραγγοσ Ἀρνῶν, καὶ ἡ πόλισ ἡ ἐν τῇ φάραγγι Ἀρνῶν. καὶ πᾶσαν τὴν Μισὼρ ἕωσ Ἐσεβὼν καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τὰσ οὔσασ ἐν τῇ Μισὼρ καὶ Δαιβὼν καὶ Βαμωθβάαλ καὶ οἴκου Βεελμὼν καὶ Ἰασσὰ καὶ Κεδημὼθ καὶ Μεφαὰθ καὶ Καριαθαὶμ καὶ Σεβαμὰ καὶ Σεραδὰ καὶ Σιὼρ ἐν τῷ ὄρει Ἐμὰκ καὶ Βαιθφογὸρ καὶ Ἀσηδὼθ Φασγὰ καὶ Βαιθασειμὼθ καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τοῦ Μισὼρ καὶ πᾶσαν τὴν βασιλείαν τοῦ Σηὼν βασιλέωσ τῶν Ἀμορραίων, ὃν ἐπάταξε Μωυσῆσ αὐτὸν καὶ τοὺσ ἡγουμένουσ Μαδιὰμ καὶ τὸν Εὐὶ καὶ τὸν Ροκὸμ καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὒρ καὶ τὸν Ροβὲ ἄρχοντασ παρὰ Σηὼν καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν. καὶ τὸν Βαλαὰμ τὸν τοῦ Βεώρ, τὸν μάντιν, ἀπέκτειναν ἐν τῇ ροπῇ. ἐγένετο δὲ τὰ ὅρια Ρουβήν. Ἰορδάνησ ὅριον, αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Ρουβὴν κατὰ δήμουσ αὐτῶν, αἱ πόλεισ αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῶν. ἔδωκε δὲ Μωυσῆσ τοῖσ υἱοῖσ Γὰδ κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν Ἰαζήρ, πᾶσαι πόλεισ Γαλαὰδ καὶ τὸ ἥμισυ γῆσ υἱῶν Ἀμμῶν ἕωσ Ἀροήρ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον Ραββά, καὶ ἀπὸ Ἐσεβὼν ἕωσ Ραμὼθ κατὰ τὴν Μασσηφὰ καὶ Βοτανὶμ καὶ Μααναί̈ν ἕωσ τῶν ὁρίων Δαβίρ, καὶ Ἐμὲκ Βαιθαρὰμ Βανθαναβρὰ καὶ Σοκχωθὰ καὶ Σαφὰν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν Σηὼν βασιλέωσ Ἐσεβών, καὶ ὁ Ἰορδάνησ ὁριεῖ ἕωσ μέρουσ τῆσ θαλάσσησ Χενερὲθ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Γὰδ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, αἱ πόλεισ αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῶν. καὶ ἔδωκε Μωυσῆσ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ Μααναί̈μ καὶ πᾶσα βασιλεία Βασανὶ καὶ πᾶσα βασιλεία Ὢγ βασιλέωσ τῆσ Βασὰν καὶ πάσασ τὰσ κώμασ Ἰαί̈ρ, αἵ εἰσιν ἐν τῇ Νασανίτιδι, ἑξήκοντα πόλεισ, καὶ τὸ ἥμισυ τῆσ Γαλαὰδ καὶ ἐν Ἀσταρὼθ καὶ ἐν Ἐδραί̈ν, πόλεισ βασιλείασ Ὢγ ἐν τῇ Βασανίτιδι καὶ ἐδόθησαν τοῖσ υἱοῖσ Μαχὶρ υἱοῦ Μανασσῆ, κατὰ δήμουσ αὐτῶν. οὗτοι οὓσ κατεκληρονόμησε Μωυσῆσ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐν Ἀραβὼθ Μωὰβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου τοῦ κατὰ Ἱεριχὼ ἀπ’ ἀνατολῶν. ΚΑΙ οὗτοι οἱ κατακληρονομήσαντεσ υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῇ γῇ Χαναάν, οἷσ κατεκληρονόμησαν αὐτοῖσ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺσ καὶ Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ναυὴ καὶ οἱ ἄρχοντεσ πατριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

κατὰ κλήρουσ ἐκληρονόμησαν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριοσ ἐν χειρὶ Ἰησοῦ ταῖσ ἐννέα φυλαῖσ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ τοῖσ Λευίταισ οὐκ ἔδωκε κλῆρον ἐν αὐτοῖσ, ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ δύο φυλαὶ Μανασσῆ καὶ Ἐφραίμ, καὶ οὐκ ἐδόθη μερὶσ ἐν τῇ γῇ τοῖσ Λευίταισ, ἀλλ’ ἢ πόλεισ κατοικεῖν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῶν τοῖσ κτήνεσι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν. ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Μωυσῇ, οὕτωσ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἐμέρισαν τὴν γῆν. Καὶ προσήλθοσαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα πρὸσ Ἰησοῦν ἐν Γαλγάλ, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Χάλεβ ὁ τοῦ Ἰεφονὴ ὁ Κενεζαῖοσ. σὺ ἐπίστῃ τὸ ρῆμα, ὃ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν Κάδησ Βαρνή. τεσσαράκοντα γὰρ ἐτῶν ἤμην ὅτε ἀπέστειλέ με Μωυσῆσ ὁ παῖσ τοῦ Θεοῦ ἐκ Κάδησ Βαρνὴ κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν, καὶ ἀπεκρίθην αὐτῷ λόγον κατὰ τὸν νοῦν αὐτοῦ, οἱ ἀδελφοί μου οἱ ἀναβάντεσ μετ’ ἐμοῦ μετέστησαν τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ, ἐγὼ δὲ προσετέθην ἐπακολουθῆσαι Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου, καὶ ὤμοσε Μωυσῆσ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγων. ἡ γῆ, ἐφ’ ἣν ἐπέβησ, σοὶ ἔσται ἐν κλήρῳ καὶ τοῖσ τέκνοισ σου εἰσ τὸν αἰῶνα, ὅτι προσετέθησ ἐπακολουθῆσαι ὀπίσω Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ νῦν διέθρεψέ με Κύριοσ, ὃν τρόπον εἶπε, τοῦτο τεσσαρακοστὸν καὶ πέμπτον ἔτοσ, ἀφ’ οὗ ἐλάλησε Κύριοσ τὸ ρῆμα τοῦτο πρὸσ Μωυσῆν καὶ ἐπορεύθη Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν. ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων, ὡσεὶ ὅτε ἀπέστειλέ με Μωυσῆσ, ὡσαύτωσ ἰσχύω νῦν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν εἰσ τὸν πόλεμον. καὶ νῦν αἰτοῦμαί σε τὸ ὄροσ τοῦτο, καθὰ εἶπε Κύριοσ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. ὅτι σὺ ἀκήκοασ τὸ ρῆμα τοῦτο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. νῦν δὲ οἱ Ἐνακὶμ ἐκεῖ εἰσι, πόλεισ ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι. ἐὰν οὖν Κύριοσ μετ’ ἐμοῦ ᾖ, ἐξολοθρεύσω αὐτούσ, ὃν τρόπον εἰπέ μοι Κύριοσ. καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν Ἰησοῦσ καὶ ἔδωκε Χεβρὼν τῷ Χάλεβ υἱῷ Ἰεφονὴ υἱῷ Κενὲζ ἐν κλήρῳ. διὰ τοῦτο ἐγενήθη ἡ Χεβρὼν τῷ Χάλεβ τῷ τοῦ Ἰεφονὴ τοῦ Κενεζαίου ἐν κλήρῳ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, διὰ τὸ αὐτὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ προστάγματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. τὸ δὲ ὄνομα τῆσ Χεβρὼν ἦν τὸ πρότερον πόλισ Ἀρβόκ. μητρόπολισ τῶν Ἐνακὶμ αὕτη. καὶ ἡ γῆ ἐκόπασε τοῦ πολέμου. ΚΑΙ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆσ Ἰούδα κατὰ δήμουσ αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆσ Ἰδουμαίασ ἀπὸ τῆσ ἐρήμου Σὶν ἕωσ Κάδησ πρὸσ λίβα.

καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸσ ἕωσ μέρουσ θαλάσσησ τῆσ ἁλυκῆσ, ἀπὸ τῆσ λοφιᾶσ τῆσ φερούσησ ἐπὶ λίβα καὶ διαπορεύεται ἀπέναντι τῆσ προσαναβάσεωσ Ἀκραβὶν καὶ ἐκπεριπορεύεται Σενὰ καὶ ἀναβαίνει ἀπὸ λιβὸσ ἐπὶ Κάδησ Βαρνὴ καὶ ἐκπορεύεται Ἀσωρὼν καὶ προσαναβαίνει εἰσ Σάραδα καὶ ἐκπορεύεται τὴν κατὰ δυσμὰσ Κάδης καὶ ἐκπορεύεται ἐπὶ Σελμωνὰν καὶ διεκβάλλει ἕωσ φάραγγοσ Αἰγύπτου, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ τῶν ὁρίων ἐπὶ τὴν θάλασσαν. τοῦτό ἐστιν αὐτῶν ὅρια ἀπὸ λιβόσ. καὶ τὰ ὅρια ἀπὸ ἀνατολῶν. πᾶσα ἡ θάλασσα ἡ ἁλυκὴ ἕωσ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀπὸ τῆσ λοφιᾶσ τῆσ θαλάσσησ καὶ ἀπὸ τοῦ μέρουσ τοῦ Ἰορδάνου. ἐπιβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ Βαιθαγλὰ καὶ παραπορεύεται ἀπὸ Βορρᾶ ἐπὶ Βαιθάραβα, καὶ προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ λίθον Βαιὼν υἱοῦ Ρουβήν, καὶ προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆσ φάραγγοσ Ἀχὼρ καὶ καταβαίνει ἐπὶ Γαλγάλ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τῆσ προσβάσεωσ Ἀδδαμίν, ἥ ἐστι κατὰ λίβα τῇ φάραγγι, καὶ διεκβάλλει ἐπὶ τὸ ὕδωρ πηγῆσ τοῦ ἡλίου, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ πηγὴ Ρωγήλ, καὶ ἀναβαίνει τὰ ὅρια εἰσ φάραγγα Ὀνὸμ ἐπὶ νώτου Ἰεβοῦσ ἀπὸ λιβὸσ καὶ διεκβάλλει τὰ ὅρια ἐπὶ κορυφὴν ὄρουσ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον φάραγγοσ Ὀνὸμ πρὸσ θαλάσσησ, ἥ ἐστιν ἐκ μέρουσ γῆσ Ραφαί̈ν ἐπὶ βορρᾶ, καὶ διεκβάλλει τὸ ὅριον ἀπὸ κορυφῆσ τοῦ ὄρουσ ἐπὶ πηγὴν ὕδατοσ Ναφθὼ καὶ διεκβάλλει εἰσ τὸ ὄροσ Ἐφρών, καὶ ἄξει τὸ ὅριον εἰσ Βαὰλ , καὶ περιελεύσεται ὅριον ἀπὸ Βαὰλ ἐπὶ θάλασσαν καὶ παρελεύσεται εἰσ ὄροσ Ἀσσὰρ ἐπὶ νώτου, Πόλιν Ἰαρὶν ἀπὸ βορρᾶ καὶ καταβήσεται ἐπὶ Πόλιν ἡλίου καὶ παρελεύσεται ἐπὶ λίβα, καὶ διεκβάλλει τὸ ὅριον κατὰ νώτου Ἀκκαρὼν ἐπὶ βορρᾶν, καὶ διεκβαλεῖ τὰ ὅρια εἰσ Σοκχὼθ καὶ παρελεύσεται ὅρια ἐπὶ λίβα καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ Λεβνά, καὶ ἔσται ἡ διέξοδοσ τῶν ὁρίων ἐπὶ θάλασσαν. καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ θαλάσσησ. ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. ταῦτα τὰ ὅρια υἱῶν Ἰούδα κύκλῳ κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ τῷ Χάλεβ υἱῷ Ἰεφονὴ ἔδωκε μερίδα ἐν μέσῳ υἱῶν Ἰούδα διὰ προστάγματοσ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἰησοῦσ τὴν πόλιν Ἀρβὸκ μητρόπολιν Ἐνὰκ . καὶ ἐξωλόθρευσεν ἐκεῖθεν Χάλεβ υἱὸσ Ἰεφονὴ τοὺσ τρεῖσ υἱοὺσ Ἐνάκ, τὸν Σουσὶ καὶ Θολαμὶ καὶ τὸν Ἀχιμᾶ. καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν Χάλεβ ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Δαβίρ. τὸ δὲ ὄνομα Δαβὶρ ἦν τὸ πρότερον Πόλισ γραμμάτων. καὶ εἶπε Χάλεβ. ὃσ ἐὰν λάβῃ καὶ ἐκκόψῃ τὴν Πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ κυριεύσῃ αὐτῆσ, δώσω αὐτῷ τὴν Ἀσχὰν θυγατέρα μου εἰσ γυναῖκα. καὶ ἔλαβεν αὐτὴν Γοθονιὴλ υἱὸσ Κενὲζ ἀδελφὸσ Χάλεβ ὁ νεώτεροσ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ἀσχὰν θυγατέρα αὐτοῦ γυναῖκα. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτὴν καὶ συνεβουλεύσατο αὐτῷ λέγουσα. αἰτήσομαι τὸν πατέρα μου ἀγρόν. καὶ ἐβόησεν ἐκ τοῦ ὄνου. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χάλεβ. τί ἐστί σοι̣ καὶ εἶπεν αὐτῷ. δόσ μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰσ γῆν Ναγὲβ δέδωκάσ με. δόσ μοι τὴν Γολαθμαίν. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χάλεβ τὴν Γολαθμαὶν τὴν ἄνω καὶ τὴν Γολαθμαὶν τὴν κάτω. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆσ υἱῶν Ἰούδα. Ἐγενήθησαν δὲ πόλεισ αὐτῶν. πόλισ πρώτη φυλῆσ υἱῶν Ἰούδα ἐφ’ ὁρίων Ἐδὼμ ἐπὶ τῆσ ἐρήμου, καὶ Βαισελεὴλ καὶ Ἀρὰ καὶ Ἀσὼρ καὶ Ἰκὰμ καὶ Ρεγμὰ καὶ Ἀρουὴλ καὶ Κάδησ καὶ Ἀσοριωναὶν καὶ Μαινὰμ καὶ Βαλμαινὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ πόλεισ Ἀσερὼν καὶ Σὴν καὶ Σαλμαὰ καὶ Μωλαδᾶ καὶ Σερὶ καὶ Βαιφαλὰδ καὶ Χολασεωλὰ καὶ Βηρσαβεὲ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῶν, Βαλὰ καὶ Βακὼκ καὶ Ἀσὸμ καὶ Ἐλβωϋδὰδ καὶ Βαιθὴλ καὶ Ἑρμᾶ καὶ Σεκελὰκ καὶ Μαχαρὶμ καὶ Σεθεννὰκ καὶ Λαβὼσ καὶ Σαλὴ καὶ Ἐρωμώθ, πόλεισ εἰκοσιεννέα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. ἐν τῇ πεδινῇ. Ἀσταὼλ καὶ Ράα καὶ Ἄσσα καὶ Ράμεν καὶ Τανὼ καὶ Ἰλουθὼθ καὶ Μαιανὶ καὶ Ἱερμοὺθ καὶ Ὀδολλὰμ καὶ Μεμβρὰ καὶ Σαωχὼ καὶ Ἀζηκὰ καὶ Σακαρὶμ καὶ Γάδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῆσ, πόλεισ δεκατέσσαρεσ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Σεννὰ καὶ Ἀδασὰν καὶ Μαγαδαλγὰδ καὶ Δαλὰλ καὶ Μασφὰ καὶ Ἰαχαρεὴλ καὶ Λαχὶς καὶ Βασηδὼθ καὶ Ἰδεαδαλέα καὶ Χαβρὰ καὶ Μαχὲσ καὶ Μααχὼς καὶ Γεδδὼρ καὶ Βαγαδιὴλ καὶ Νωμὰν καὶ Μαχηδάν, πόλεισ ἑκκαίδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Λεβνὰ καὶ Ἰθὰκ καὶ Ἀνὼχ καὶ Ἰανὰ καὶ Νασὶβ καὶ Κεϊλὰμ καὶ Ἀκιεζὶ καὶ Κεζὶβ καὶ Βαθησὰρ καὶ Αἰλώμ, πόλεισ δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Ἀκκαρὼν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆσ καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῶν. ἀπὸ Ἀκκαρὼν Γεμνὰ καὶ πᾶσαι, ὅσαι εἰσὶ πλησίον Ἀσηδώθ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Ἀσιεδὼθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆσ καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῆσ. Γάζα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆσ καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῆσ ἕωσ τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου. καὶ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη διορίζει. καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ. Σαμὶρ καὶ Ἰεθὲρ καὶ Σωχὰ καὶ Ρεννὰ καὶ Πόλισ γραμμάτων καὶ Ἀνὼν καὶ Ἐσκαιμὰν καὶ Αἰσὰμ καὶ Γοσὸμ καὶ Χαλοὺ καὶ Χαννά, πόλεισ ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Αἰρὲμ καὶ Ρεμνὰ καὶ Σομὰ καὶ Ἰεμαί̈ν καὶ Βαιθαχοὺ καὶ Φακουὰ καὶ Εὐμὰ καὶ πόλισ Ἀρβὸκ καὶ Σωραίθ, πόλεισ ἐννέα καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῶν. Μαὼρ καὶ Χερμὲλ καὶ Ὀζὶβ καὶ Ἰτὰν καὶ Ἰαριὴλ καὶ Ἀρικὰμ καὶ Ζακαναί̈μ καὶ Γαβαὰ καὶ Θαμναθά, πόλεισ ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Ἀλουὰ καὶ Βαιθσοὺρ καὶ Γεδδὼν καὶ Μαγαρὼθ καὶ Βαιθανὰμ καὶ Θεκούμ, πόλεισ ἓξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Θεκὼ καὶ Ἐφραθὰ καὶ Φαγὼρ καὶ Αἰτὰν καὶ Κουλὸν καὶ Τατὰμ καὶ Θωβὴσ καὶ Καρὲμ καὶ Γαλὲμ καὶ Θεθὴρ καὶ Μανοχώ, πόλεισ ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Καριαθβαὰλ καὶ Σωθηβᾶ, πόλεισ δύο καὶ αἱ ἐπαύλεισ αὐτῶν καὶ Βαδδαργεὶσ καὶ Θαραβαὰμ καὶ Αἰνὼν καὶ Αἰχιοζὰ καὶ Ναφλαζὼν καὶ αἱ πόλεισ Σαδὼν καὶ Ἀγκάδησ, πόλεισ ἑπτὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. καὶ ὁ Ἰεβουσαῖοσ κατῴκει ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα ἀπολέσαι αὐτούσ. καὶ κατῴκησαν οἱ Ἰεβουσαῖοι ἐν Ἱερουσαλὴμ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. ΚΑΙ ἐγένετο τὰ ὅρια υἱῶν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου τοῦ κατὰ Ἱεριχὼ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ ἀναβήσεται ἀπὸ Ἱεριχὼ εἰσ τὴν ὀρεινήν, τὴν ἔρημον, εἰσ Βαιθὴλ Λουζά,

καὶ ἐξελεύσεται εἰσ Βαιθὴλ καὶ παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ Ἀχαταρωθὶ καὶ διελεύσεται ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια Ἀπταλὶμ ἕωσ τῶν ὁρίων Βαιθωρὼν τὴν κάτω, καὶ ἔσται ἡ διέξοδοσ αὐτῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ. καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Ἐφραὶμ κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια τῆσ κληρονομίασ αὐτῶν ἀπ’ ἀνατολῶν Ἀταρὼθ καὶ Ἐρὼκ ἕωσ Βαιθωρὼν τὴν ἄνω καὶ Γαζαρά, καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὴν θάλασσαν εἰσ Ἰκασμὼν ἀπὸ βορρᾶ Θερμά, περιελεύσεται ἐπ’ ἀνατολὰσ εἰσ Θηνασὰ καὶ Σελλησὰ καὶ παρελεύσεται ἀπ’ ἀνατολῶν εἰσ Ἰανωκὰ καὶ εἰσ Μαχώ, καὶ Ἀταρὼθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ ἐλεύσεται ἐπὶ Ἱεριχὼ καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην. καὶ ἀπὸ Τάφου πορεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν ἐπὶ Χελκανά, καὶ ἔσται ἡ διέξοδοσ αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆσ Ἐφραὶμ κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ αἱ πόλεισ αἱ ἀφορισθεῖσαι τοῖσ υἱοῖσ Ἐφραὶμ ἀνὰ μέσον τῆσ κληρονομίασ υἱῶν Μανασσῆ, πᾶσαι αἱ πόλεισ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. καὶ οὐκ ἀπώλεσεν Ἐφραὶμ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζέρ, καὶ κατῴκει ὁ Χαναναῖοσ ἐν τῷ Ἐφραὶμ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, ἕωσ ἀνέβη Φαραὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ τοὺσ Χαναναίουσ καὶ τοὺσ Φερεζαίουσ καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν Γαζὲρ ἐξεκέντησαν, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Φαραὼ ἐν φερνῇ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆσ υἱῶν Μανασσῆ, ὅτι οὗτοσ πρωτότοκοσ τῷ Ἰωσήφ. τῷ Μαχὶρ πρωτοτόκῳ Μανασσῆ πατρὶ Γαλαάδ ἐν τῇ Γαλααδίτιδι καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι.

καὶ ἐγενήθη τοῖσ υἱοῖσ Μανασσῆ τοῖσ λοιποῖσ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, τοῖσ υἱοῖσ Ἰεζὲρ καὶ τοῖσ υἱοῖσ Κελὲζ καὶ τοῖσ υἱοῖσ Ἱεζιὴλ καὶ τοῖσ υἱοῖσ Συχὲμ καὶ τοῖσ υἱοῖσ Συμαρὶμ καὶ τοῖσ υἱοῖσ Ὀφέρ. οὗτοι ἄρσενεσ κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ τῷ Σαλπαὰδ υἱῷ Ὀφὲρ οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοί, ἀλλ’ ἢ θυγατέρεσ. καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων Σαλπαάδ. Μααλὰ καὶ Νουὰ καὶ Ἐγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Θερσά. καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέωσ, καὶ ἐναντίον Ἰησοῦ, καὶ ἐναντίον τῶν ἀρχόντων λέγουσαι. ὁ Θεὸσ ἐνετείλατο διά χειρὸσ Μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν κληρονομίαν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ ἐδόθη αὐταῖσ διὰ προστάγματοσ Κυρίου κλῆροσ ἐν τοῖσ ἀδελφοῖσ τοῦ πατρὸσ αὐτῶν. καὶ ἔπεσεν ὁ σχοινισμὸσ αὐτῶν ἀπὸ Ἀνάσσα καὶ πεδίον Λαβὲκ ἐκ τῆσ γῆσ Γαλαάδ, ἥ ἐστι πέραν τοῦ Ἰορδάνου. ὅτι θυγατέρεσ υἱῶν Μανασσῆ ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. ἡ δὲ γῆ Γαλαὰδ ἐγενήθη τοῖσ υἱοῖσ Μανασσῆ τοῖσ καταλελειμμένοισ. καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Μανασσῆ Δηλανάθ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον υἱῶν Ἀνάθ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ Ἰαμὶν καὶ Ἰασσὶβ ἐπὶ πηγὴν Θαφθώθ. τῷ Μανασσῇ ἔσται, καὶ Θαφὲθ ἐπὶ τῶν ὁρίων Μανασσῆ, τοῖσ υἱοῖσ Ἐφραίμ. καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ φάραγγα Καρανὰ ἐπὶ λίβα κατὰ φάραγγα Ἰαριήλ, τερέβινθοσ τῷ Ἐφραὶμ ἀνὰ μέσον πόλεωσ Μανασσῆ. καὶ ὅρια Μανασσῆ ἐπὶ τὸν βορρᾶν εἰσ τὸν χειμάρρουν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ θάλασσα. ἀπὸ λιβὸσ τῷ Ἐφραίμ, καὶ ἐπὶ βορρᾶν Μανασσῆ, καὶ ἔσται ἡ θάλασσα ὅρια αὐτοῖσ. καὶ ἐπὶ Ἀσὴβ συνάψουσιν ἐπὶ βορρᾶν καὶ τῷ Ἰσσάχαρ ἀπὸ ἀνατολῶν. καὶ ἔσται Μανασσῆ ἐν Ἰσσάχαρ καὶ ἐν Ἀσὴρ Βαιθσὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Δὼρ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ, καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Μαγεδδώ, καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ, καὶ τὸ τρίτον τῆσ Ναφετὰ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ. καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν οἱ υἱοὶ Μανασσῆ ἐξολοθρεῦσαι τὰσ πόλεισ ταύτασ, καὶ ἤρχετο ὁ Χαναναῖοσ κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ. καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπεὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐποίησαν τοὺσ Χαναναίουσ ὑπηκόουσ, ἐξολοθρεῦσαι δὲ αὐτοὺσ οὐκ ἐξωλόθρευσαν. ἀντεῖπαν δὲ οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ τῷ Ἰησοῖ λέγοντεσ. διατί ἐκληρονόμησασ ἡμᾶσ κλῆρον ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν̣ ἐγὼ δὲ λαὸσ πολύσ εἰμι, καὶ ὁ Θεὸσ εὐλόγησέ με. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Ἰησοῦσ. εἰ λαὸσ πολὺσ εἶ, ἀνάβηθι εἰσ τὸν δρυμὸν καὶ ἐκκάθαρον σεαυτῷ, εἰ στενοχωρεῖ σε τὸ ὄροσ τὸ Ἐφραίμ. καὶ εἶπαν. οὐκ ἀρέσκει ἡμῖν τὸ ὄροσ τὸ Ἐφραίμ, καὶ ἵπποσ ἐπίλεκτοσ καὶ σίδηροσ τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν αὐτῷ ἐν Βαιθσὰν καὶ ἐν ταῖσ κώμαισ αὐτῆσ, ἐν τῇ κοιλάδι Ἰεσραέλ. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰωσήφ. εἰ λαὸσ πολὺσ εἶ, καὶ ἰσχὺν μεγάλην ἔχεισ, οὐκ ἔσται σοι κλῆροσ εἷσ. ὁ γὰρ δρυμὸσ ἔσται σοι, ὅτι δρυμόσ ἐστι καὶ ἐκκαθαριεῖσ αὐτόν, καὶ ἔσται σοι. καὶ ὅταν ἐξολοθρεύσῃσ τὸν Χαναναῖον, ὅτι ἵπποσ ἐπίλεκτοσ αὐτῷ ἐστι, σὺ γὰρ ὑπερισχύεισ αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ἰσραὴλ εἰσ Σηλὼ καὶ ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ γῆ ἐκρατήθη ὑπ’ αὐτῶν.

καὶ κατελείφθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, οἳ οὐκ ἐκληρονόμησαν, ἑπτὰ φυλαί. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. ἕωσ τίνοσ ἐκλυθήσεσθε κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν̣ δότε ἐξ ὑμῶν ἄνδρασ τρεῖσ ἐκ φυλῆσ, καὶ ἀναστάντεσ διελθέτωσαν τὴν γῆν καὶ διαγραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον μου, καθὰ δεήσει διελεῖν αὐτήν . Ἰούδασ στήσεται αὐτοῖσ ὅριον ἀπὸ λιβόσ, καὶ οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ στήσονται αὐτοῖσ ἀπὸ βορρᾶ. ὑμεῖσ δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδασ καὶ ἐνέγκατε ὧδε πρόσ με, καὶ ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. οὐ γάρ ἐστι μερὶσ τοῖσ υἱοῖσ Λευὶ ἐν ὑμῖν, ἱερατεία γὰρ Κυρίου μερὶσ αὐτοῦ. καὶ Γὰδ καὶ Ρουβὴν καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ ἐλάβοσαν τὴν κληρονομίαν αὐτῶν πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐπ’ ἀνατολάσ, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖσ Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου. καὶ ἀναστάντεσ οἱ ἄνδρεσ ἐπορεύθησαν, καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦσ τοῖσ ἀνδράσι τοῖσ πορευομένοισ χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων. πορεύεσθε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν καὶ παραγενήθητε πρόσ με, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι Κυρίου ἐν Σηλώ. καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν καὶ εἴδοσαν αὐτὴν καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ πόλεισ, ἑπτὰ μερίδασ εἰσ βιβλίον, καὶ ἤνεγκαν πρὸσ Ἰησοῦν. καὶ ἐνέβαλεν αὐτοῖσ Ἰησοῦσ κλῆρον ἐν Σηλὼ ἔναντι Κυρίου. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ φυλῆσ Βενιαμὶν πρῶτοσ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, καὶ ἐξῆλθεν ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον υἱῶν Ἰούδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν Ἰωσήφ. καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βορρᾶ, ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου προσαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου Ἱεριχὼ ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄροσ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ ἡ Μαβδαρῖτισ Βαιθών, καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν τὰ ὅρια Λουζὰ ἐπὶ νώτου Λουζὰ ἀπὸ λιβὸσ , καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Μααταρωθορὲχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, ἥ ἐστι πρὸσ λίβα Βαιθωρὼν ἡ κάτω, καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὸ μέροσ τὸ βλέπον παρὰ θάλασσαν ἀπὸ λιβὸσ ἀπὸ τοῦ ὄρουσ ἐπὶ πρόσωπον Βαιθωρὼν λίβα, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ εἰσ Καριαθβάαλ . τοῦτό ἐστι τὸ μέροσ τὸ πρὸσ θάλασσαν. καὶ μέροσ τὸ πρὸσ λίβα ἀπό μέρουσ Καριαθβάαλ, καὶ διελεύσεται ὅρια εἰσ Γασὶν ἐπὶ πηγὴν ὕδατοσ Ναφθώ, καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ μέρουσ τοῦ ὄρουσ, ὅ ἐστι κατὰ πρόσωπον νάπησ Ὀννάμ, ὅ ἐστιν ἐκ μέρουσ Ἐμεκραφαί̈ν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται Γαίεννα ἐπὶ νῶτον Ἰεβουσαὶ ἀπὸ λιβὸσ καὶ καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ρωγὴλ καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν Βαιθσαμὺσ καὶ παρελεύσεται ἐπὶ Γαλιλώθ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι πρὸσ ἀνάβασαιν Αἰθαμίν, καὶ καταβήσεται ἐπὶ λίθον Βαιὼν υἱῶν Ρουβὴν καὶ διελεύσεται κατὰ νώτου Βαιθάραβα ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νῶτον θάλασσαν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδοσ τῶν ὁρίων ἐπὶ λοφιὰν τῆσ θαλάσσησ τῶν ἁλῶν ἐπὶ βορρᾶν εἰσ μέροσ τοῦ Ἰορδάνου ἀπὸ λιβόσ. ταῦτα τὰ ὅριά ἐστιν ἀπὸ λιβόσ. καὶ ὁ Ἰορδάνησ ὁριεῖ ἀπὸ μέρουσ ἀνατολῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμίν, τὰ ὅρια αὐτῆσ κύκλῳ κατὰ δήμουσ. καὶ ἐγενήθησαν αἱ πόλεισ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμουσ αὐτῶν Ἱεριχὼ καὶ Βεθεγαιὼ καὶ Ἀμεκασίσ, καὶ Βαιθαβαρὰ καὶ Σαρὰ καὶ Βησανὰ καὶ Αἰεὶν καὶ Φαρὰ καὶ Ἐφραθὰ καὶ Καραφὰ καὶ Κεφιρὰ καὶ Μονὶ καὶ Γαβαά, πόλεισ δώδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Γαβαὼν καὶ Ραμὰ καὶ Βεηρωθὰ καὶ Μασσημὰ καὶ Μιρὼν καὶ Ἀμωκὴ καὶ Φιρὰ καὶ Καφὰν καὶ Νακὰν καὶ Σεληκὰν καὶ Θαρεηλὰ καὶ Ἰεβοῦσ καὶ Γαβαωθιαρίμ, πόλεισ δεκατρεῖσ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμουσ αὐτῶν. ΚΑΙ ἐξῆλθεν ὁ δεύτεροσ κλῆροσ τῶν υἱῶν Συμεών, καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἀναμέσον κλήρων υἱῶν Ἰούδα.

καὶ ἐγενήθη ὁ κλῆροσ αὐτῶν Βηρσαβεὲ καὶ Σαμαὰ καὶ Κωλαδὰμ καὶ Ἀρσωλὰ καὶ Βωλὰ καὶ Ἀσὸμ καὶ Ἐλθουλὰ καὶ Βουλὰ καὶ Ἑρμᾶ καὶ Σικελὰκ καὶ Βαιθμαχερὲβ καὶ Σαρσουσὶν καὶ Βαθαρὼθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεισ δεκατρεῖσ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Ἐρεμμὼν καὶ Θαλχὰ καὶ Ἐθὲρ καὶ Ἀσάν, πόλεισ τέσσαρεσ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων αὐτῶν ἕωσ Βαρὲκ πορευομένων Βαμὲθ κατὰ λίβα. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆσ υἱῶν Συμεὼν κατὰ δήμουσ αὐτῶν. ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ Ἰούδα ἡ κληρονομία φυλῆσ υἱῶν Συμεών, ὅτι ἐγενήθη ἡ μερὶσ υἱῶν Ἰούδα μείζων τῆσ αὐτῶν καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεὼν ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ ὁ τρίτοσ τῷ Ζαβουλὼν κατὰ δήμουσ αὐτῶν. ἔσται τὰ ὅρια τῆσ κληρονομίασ αὐτῶν Ἐσεδεκγωλά. ὅρια αὐτῶν ἡ θάλασσα καὶ Μαραγγιλὰ καὶ συνάψει ἐπὶ Βαιθάραβα εἰσ τὴν φάραγγα, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον Ἰεκμάν, καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ Σεδδοὺκ ἐξ ἐναντίασ ἀπὸ ἀνατολῶν Βαιθσαμὺσ ἐπὶ τὰ ὅρια Χασελωθαὶθ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβιρὼθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Φαγγαὶ καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίασ ἐπ’ ἀνατολὰσ ἐπὶ Γεβερέ, ἐπὶ πόλιν Κατασέμ, καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμωνὰ Ἀμαθὰρ Ἀοζὰ καὶ περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βορρᾶν ἐπὶ Ἀμώθ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδοσ αὐτῶν ἐπὶ Γαιφαὴλ καὶ Κατανὰθ καὶ Ναβαὰλ καὶ Συμοὼν καὶ Ἱεριχὼ καὶ Βαιθμάν. αὕτη ἡ κληρονομία τῆσ φυλῆσ υἱῶν Ζαβουλὼν κατὰ δήμουσ αὐτῶν, πόλεισ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Καὶ τῷ Ἰσσάχαρ ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ ὁ τέταρτοσ. καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ἰαζὴλ καὶ Χασαλὼθ καὶ Σουνὰμ καὶ Ἀγὶν καὶ Σιωνὰ καὶ Ρεηρὼθ καὶ Ἀναχερὲθ καὶ Δαβιρὼν καὶ Κισὼν καὶ Ρεβὲς καὶ Ρεμμὰσ καὶ Ἰεὼν καὶ Τομμὰν καὶ Αἰμαρὲκ καὶ Βηρσαφήσ, καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Γαιθβὼρ καὶ ἐπὶ Σαλὶμ κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσαμύσ, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ τῶν ὁρίων ὁ Ἰορδάνησ. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆσ υἱῶν Ἰσσάχαρ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, αἱ πόλεισ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ ὁ πέμπτοσ Ἀσὴρ κατὰ δήμουσ αὐτῶν. καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ἐξελεκὲθ καὶ Ἀλὲφ καὶ Βαιθὸκ καὶ Κεὰφ καὶ Ἐλιμελὲχ καὶ Ἀμιὴλ καὶ Μαασὰ καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σιὼν καὶ Λαβανὰθ καὶ ἐπιστρέψει ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ Βαιθεγενὲθ καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλὼν καὶ Ἐκγαῖ καὶ Φθαιὴλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται ὅρια Σαφθαιβαιθμὲ καὶ Ἰναὴλ καὶ διελεύσεται εἰσ Χωβαμασομὲλ καὶ Ἐλβὼν καὶ Ραὰβ καὶ Ἐμεμαὼν καὶ Κανθὰν ἕωσ Σιδῶνοσ τῆσ μεγάλησ, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰσ Ραμὰ καὶ ἕωσ πηγῆσ Μασφασσὰτ καὶ τῶν Τυρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ἰασίφ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδοσ αὐτοῦ ἡ θάλασσα καὶ Ἀπολὲβ καὶ Ἐχοζὸβ καὶ Ἀρχὸβ καὶ Ἀφὲκ καὶ Ρααῦ. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆσ υἱῶν Ἀσὴρ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, πόλεισ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Καὶ τῷ Νεφθαλὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ ὁ ἕκτοσ. καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Μοολὰμ καὶ Μωλὰ καὶ Βεσεμιί̈ν καὶ Ἀρμὲ καὶ Ναβὸκ καὶ Ἰεφθαμαὶ ἕωσ Δωδάμ, καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ Ἰορδάνησ. καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Ἐνὰθ Θαβὼρ καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν Ἰακανὰ καὶ συνάψει τῷΖαβουλὼν ἀπὸ νώτου καὶ Ἀσὴρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ ὁ Ἰορδάνησ ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. καὶ αἱ πόλεισ τειχήρεισ τῶν Τυρίων, Τύροσ καὶ Ὠμαθά, Δακὲθ καὶ Κενερὲθ καὶ Ἀρμαί̈θ καὶ Ἀραὴλ καὶ Ἀσὼρ καὶ Κάδεσ καὶ Ἀσσαρὶ καὶ πηγὴ Ἀσὸρ καὶ Κερωὲ καὶ Μεγαλὰ Ἀρὶμ καὶ Βαιθθαμὲ καὶ Θεσσαμύσ. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆσ υἱῶν Νεφθαλί. Καὶ τῷ Δὰν ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ ὁ ἕβδομοσ. καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαρὰθ καὶ Ἀσὰ καὶ πόλεισ Σαμμάυς καὶ Σαλαμὶν καὶ Ἀμμὼν καὶ Σιλαθὰ καὶ Ἐλὼν καὶ Θαμναθὰ καὶ Ἀκκαρὼν καὶ Ἀλκαθὰ καὶ Βεγεθὼν καὶ Γεβεελὰν καὶ Ἀζὼρ καὶ Βαναιβακὰτ καὶ Γεθρεμών, καὶ ἀπὸ θαλάσσησ Ἱεράκων ὅριον πληρίον Ἰόππησ. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆσ υἱῶν Δὰν κατὰ δήμουσ αὐτῶν, αἱ πόλεισ αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. καὶ οὐκ ἐξέθλιψαν οἱ υἱοὶ Δὰν τὸν Ἀμορραῖον τὸν θλίβοντα αὐτοὺσ ἐν τῷ ὄρει. καὶ οὐκ εἴων αὐτοὺσ οἱ Ἀμορραῖοι καταβῆναι εἰσ τὴν κοιλάδα καὶ ἔθλιψαν ἀπ’ αὐτῶν τὸ ὅριον τῆσ μερίδοσ αὐτῶν. καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Δὰν καὶ ἐπολέμησαν τὴν Λαχὶσ καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι μαχαίρασ καὶ κατῴκησαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆσ Λασενδὰκ καὶ ὁ Ἀμορραῖοσ ὑπέμεινε τοῦ κατοικεῖν ἐν Ἐλὼμ καὶ ἐν Σαλαμίν. καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ τοῦ Ἐφραὶμ ἐπ’ αὐτούσ, καὶ ἐγένοντο αὐτοῖσ εἰσ φόρον. Καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κλῆρον τῷ Ἰησοῖ τῷ υἱῷ Ναυὴ ἐν αὐτοῖς διὰ προστάγματοσ τοῦ Θεοῦ. καὶ ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν, ἣν ᾐτήσατο, Θαμνασαράχ, ἥ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. καὶ ᾠκοδόμησε τὴν πόλιν καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ. αὗται αἱ διαιρέσεισ ἃσ κατεκληρονόμησεν Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺσ καὶ Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ναυὴ καὶ οἱ ἄρχοντεσ τῶν πατριῶν ἐν ταῖσ φυλαῖσ Ἰσραὴλ κατὰ κλήρουσ ἐν Σηλώ, ἔναντι Κυρίου, παρὰ τὰσ θύρασ τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου. καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν. ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριοσ τῷ Ἰησοῖ λέγων.

λάλησον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ λέγων. δότε τὰσ πόλεισ τῶν φυγαδευτηρίων, ἃσ εἶπα πρὸσ ὑμᾶσ διὰ Μωυσῆ. φυγαδευτήριον τῷ φονευτῇ τῷ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίωσ, καὶ ἔσονται ὑμῖν αἱ πόλεισ φυγαδευτήριον, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται ὁ φονευτὴσ ὑπό τοῦ ἀγχιστεύοντοσ τὸ αἷμα, ἕωσ ἂν καταστῇ ἐναντίον τῆσ συναγωγῆσ εἰσ κρίσιν. καὶ διέστειλε τὴν Κάδησ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐν τῷ ὄρει τῷ Νεφθαλὶ καὶ Συχὲμ ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἐφραὶμ καὶ τὴν πόλιν Ἀρβὸκ ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἰούδα. καὶ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἔδωκε Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ πεδίῳ ἀπὸ τῆσ φυλῆσ Ρουβὴν καὶ Ἀρημὼθ ἐν τῇ Γαλαὰδ ἐκ τῆσ φυλῆσ Γάδ, καὶ τὴν Γαυλὼν ἐν τῇ Βασανίτιδι ἐκ τῆσ φυλῆσ Μανασσῆ. αὗται αἱ πόλεισ αἱ ἐπίκλητοι τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν αὐτοῖσ καταφυγεῖν ἐκεῖ παντὶ παίοντι ψυχὴν ἀκουσίωσ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ ἐν χειρὶ τοῦ ἀγχιστεύοντοσ τὸ αἷμα, ἕωσ ἂν καταστῇ ἔναντι τῆσ συναγωγῆσ εἰσ κρίσιν. Καὶ φεύξεται εἰσ μίαν τῶν πόλεων τούτων καὶ στήσεται ἐπὶ τὴν θύραν τῆσ πόλεωσ καὶ λαλήσει ἐν τοῖσ ὠσὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆσ πόλεωσ ἐκείνησ τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ ἐπιστρέψουσιν αὐτὸν ἡ συναγωγὴ πρὸσ αὐτοὺσ καὶ δώσουσιν αὐτῷ τόπον καὶ κατοικήσει μετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι διώξεται ὁ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα ὀπίσω αὐτοῦ καὶ οὐ συγκλείσουσι τὸν φονεύσαντα ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ εἰδὼσ ἐπάταξε τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ οὐ μισῶν αὐτὸσ αὐτὸν ἀπ’ ἐχθὲσ καὶ τῆσ τρίτης καὶ κατοικήσει ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ ἕωσ στῇ κατὰ πρόσωπον τῆσ συναγωγῆσ εἰσ κρίσιν ἕωσ ἀποθάνῃ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ, ὃσ ἔσται ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ. τότε ἐπιστρέψει ὁ φονεύσασ καὶ ἐλεύσεται εἰσ τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ πρὸσ τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ πρὸσ πόλιν ὅθεν ἔφυγεν ἐκεῖθεν. ΚΑΙ προσήλθοσαν οἱ ἀρχιπατριῶται τῶν υἱῶν Λευὶ πρὸσ Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ναυὴ καὶ πρὸσ τοὺσ ἀρχιφύλουσ πατριῶν ἐκ τῶν φυλῶν Ἰσραὴλ

καὶ εἶπον πρὸσ αὐτοὺσ ἐν Σηλὼ ἐν γῇ Χαναὰν λέγοντεσ. ἐνετείλατο Κύριοσ ἐν χειρὶ Μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν πόλεισ κατοικεῖν καὶ τὰ περισπόρια τοῖσ κτήνεσιν ἡμῶν. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖσ λευίταισ ἐν τῷ κατακληρονομεῖν διὰ προστάγματοσ Κυρίου τὰσ πόλεισ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν. καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ τῷ δήμῳ Καάθ, καὶ ἐγένετο τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρὼν τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ Λευίταισ ἀπὸ φυλῆσ Ἰούδα καὶ ἀπὸ φυλῆσ Συμεὼν καὶ ἀπὸ φυλῆσ Βενιαμὶν κληρωτὶ πόλεισ δεκατρεῖσ. καὶ τοῖσ υἱοῖσ Καὰθ καταλελειμμένοισ ἐκ τῆσ φυλῆσ Ἐφραὶμ καὶ ἐκ τῆσ φυλῆσ Δὰν καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσουσ φυλῆσ Μανασσῆ κληρωτὶ πόλεισ δέκα. καὶ τοῖσ υἱοῖσ Γεδσὼν ἀπὸ τῆσ φυλῆσ Ἰσσάχαρ καὶ ἀπὸ τῆσ φυλῆσ Ἀσὴρ καὶ ἀπὸ τῆσ φυλῆσ Νεφθαλὶ καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσουσ φυλῆσ Μανασσῆ ἐν τῇ Βασὰν πόλεισ δεκατρεῖσ. καὶ τοῖσ υἱοῖσ Μεραρὶ κατὰ δήμουσ αὐτῶν ἀπὸ φυλῆσ Ρουβὴν καὶ ἀπὸ φυλῆσ Γὰδ καὶ ἀπὸ φυλῆσ Ζαβουλὼν κληρωτὶ πόλεισ δώδεκα. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖσ Λευίταισ τὰσ πόλεισ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Μωυσῇ, κληρωτί. καὶ ἔδωκεν ἡ φυλὴ υἱῶν Ἰούδα καὶ ἡ φυλὴ υἱῶν Συμεὼν καὶ ἀπὸ τῆσ φυλῆσ υἱῶν Βενιαμὶν τὰσ πόλεισ ταύτασ, καὶ ἐπεκλήθησαν τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρὼν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ Καὰθ τῶν υἱῶν Λευί, ὅτι τούτοισ ἐγενήθη ὁ κλῆροσ. καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ τὴν Καριαθαρβὸκ μητρόπολιν τῶν Ἐνὰκ ἐν τῷ ὄρει Ἰούδα. τὰ δὲ περισπόρια κύκλῳ αὐτῆς καὶ τοὺσ ἀγροὺσ τῆσ πόλεωσ καὶ τὰσ κώμασ αὐτῆσ ἔδωκεν Ἰησοῦσ τοῖσ υἱοῖσ Χάλεβ υἱοῦ Ἰεφοννὴ ἐν κατασχέσει. καὶ τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρὼν ἔδωκε τὴν πόλιν φυγαδευτήριον τῷ φονεύσαντι, τὴν Χεβρὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ σὺν αὐτῇ καὶ τὴν Λεμνὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸσ αὐτῇ. καὶ τὴν Αἰλὼμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Τεμὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Γελλὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Δαβὶρ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Ἀσὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Τανὺ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Βαιθσαμὺσ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ ἐννέα παρὰ τῶν δύο φυλῶν τούτων. καὶ παρὰ τῆσ φυλῆσ Βενιαμὶν τὴν Γαβαὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Γαθὲθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Ἀναθὼθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Γάμαλα καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ τέσσαρεσ. πᾶσαι αἱ πόλεισ υἱῶν Ἀαρὼν τῶν ἱερέων δεκατρεῖσ. καὶ τοῖσ δήμοισ υἱοῖσ Καὰθ τοῖσ Λευίταισ τοῖσ καταλελειμμένοισ ἀπὸ τῶν υἱῶν Καὰθ καὶ ἐγενήθη ἡ πόλισ τῶν ἱερέων αὐτῶν ἀπὸ φυλῆσ Ἐφραίμ, καὶ ἔδωκαν αὐτοῖσ τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου τὴν τοῦ φονεύσαντοσ, τὴν Συχὲμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Γάζαρα καὶ τὰ πρὸσ αὐτὴν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Βαιθωρὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ αὐτῇ, πόλεισ τέσσαρεσ. καὶ ἐκ τῆσ φυλῆσ Δὰν τὴν Ἐλκωθαὶμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Γεθεδὰν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Αἰλὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Γεθερεμμὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ τέσσαρεσ. καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσουσ φυλῆσ Μανασσῆ τὴν Τανὰχ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Ἰεβαθὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ δύο. πᾶσαι πόλεισ δέκα καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ τὰ πρὸσ αὐταῖσ τοῖσ δήμοισ υἱῶν Καὰθ τοῖσ ὑπολελειμμένοισ. καὶ τοῖσ υἱοῖσ Γεδσὼν τοῖσ Λευίταισ ἐκ τοῦ ἡμίσουσ φυλῆσ Μανασσῆ τὰσ πόλεισ τὰσ ἀφωρισμένασ τοῖσ φονεύσασι, τὴν Γαυλὼν ἐν τῇ Βασανίτιδι καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Βοσορὰν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ δύο. καὶ ἐκ τῆσ φυλῆσ Ἰσσάχαρ τὴν Κισὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Δεββὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Ρεμμὰθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Πηγὴν γραμμάτων καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ τέσσαρεσ. καὶ ἐκ τῆσ φυλῆσ Ἀσὴρ τὴν Βασελλὰν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Δαββὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Χελκὰτ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Ραὰβ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ τέσσαρεσ. καὶ ἐκ τῆσ φυλῆσ Νεφθαλὶ τὴν πόλιν τὴν ἀφωρισμένην τῷ φονεύσαντι, τὴν Κάδησ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Ἐμμὰθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Θεμμὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεισ τρεῖσ. πᾶσαι αἱ πόλεισ τοῦ Γεδσὼν κατὰ δήμουσ αὐτῶν πόλεισ δεκατρεῖσ. καὶ τῷ δήμῳ υἱῶν Μεραρὶ τοῖσ Λευίταισ τοῖσ λοιποῖσ ἐκ τῆσ φυλῆσ Ζαβουλὼν τὴν Μαὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ καὶ τὴν Κάδησ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ Σελλὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ, πόλεισ τρεῖσ. καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου τοῦ κατὰ Ἱεριχὼ ἐκ τῆσ φυλῆσ Ρουβήν, τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντοσ, τὴν Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μισὼρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ καὶ τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δεκμὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ καὶ τὴν Μαφὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ, πόλεισ τέσσαρεσ. καὶ ἀπὸ φυλῆσ Γὰδ τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντοσ, τὴν Ραμὼθ ἐν τῇ Γαλαὰδ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ καὶ τὴν Καμὶν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἐσεβὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ καὶ τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆσ, πᾶσαι αἱ πόλεισ τέσσαρεσ. πᾶσαι αἱ πόλεισ τοῖσ υἱοῖσ Μεραρὶ κατὰ δήμουσ αὐτῶν τῶν καταλελειμμένων ἀπὸ τῆσ φυλῆσ τῆσ Λευί. καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια πόλεισ δεκαδύο. πᾶσαι αἱ πόλεισ τῶν Λευιτῶν ἐν μέσῳ κατασχέσεωσ υἱῶν Ἰσραὴλ τεσσαράκοντα ὀκτὼ πόλεισ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων, πόλισ καὶ τὰ περισπόρια κύκλῳ τῆσ πόλεωσ πάσαισ ταῖσ πόλεσι ταύταισ. α Καὶ συνετέλεσεν Ἰησοῦσ διαμερίσασ τὴν γῆν ἐν τοῖσ ὁρίοισ αὐτῶν. β καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ μερίδα τῷ Ἰησοῖ κατὰ πρόσταγμα Κυρίου. ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν, ἣν ᾐτήσατο. τὴν Θαμνασαρὰχ ἔδωκαν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. γ καὶ ᾠκοδόμησεν Ἰησοῦσ τὴν πόλιν καὶ ᾤκησεν ἐν αὐτῇ. δ καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦσ τὰσ μαχαίρασ τὰσ πετρίνασ, ἐν αἷσ περιέτεμε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ τοὺσ γενομένουσ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἔθηκεν αὐτὰσ ἐν Θαμνασαράχ. Καὶ ἔδωκε Κύριοσ τῷ Ἰσραὴλ πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσε δοῦναι τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, καὶ κατεκληρονόμησαν αὐτὴν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ. καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺσ Κύριοσ κυκλόθεν, καθὰ ὤμοσε τοῖσ πατράσιν αὐτῶν. οὐκ ἀντέστη οὐθεὶσ κατενώπιον αὐτῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν. πάντασ τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτῶν παρέδωκε Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν. οὐ διέπεσεν ἀπὸ πάντων τῶν ρημάτων τῶν καλῶν, ὧν ἐλάλησε Κύριοσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. πάντα παρεγένετο. ΤΟΤΕ συνεκάλεσεν Ἰησοῦσ τοὺσ υἱοὺσ Ρουβὴν καὶ τοὺσ υἱοὺσ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ

καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ὑμεῖσ ἀκηκόατε πάντα, ὅσα ἐνετείλατο ὑμῖν Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου, καὶ ὑπηκούσατε τῆσ φωνῆσ μου κατὰ πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. οὐκ ἐγκαταλελοίπατε τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν ταύτασ τὰσ ἡμέρασ καὶ πλείουσ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. ἐφυλάξασθε τὴν ἐντολὴν Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν. νῦν δὲ κατέπαυσε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν τοὺσ ἀδελφοὺσ ἡμῶν, ὃν τρόπον εἶπεν αὐτοῖσ. νῦν οὖν ἀποστραφέντεσ ἀπέλθατε εἰσ τοὺσ οἴκουσ ὑμῶν καὶ εἰσ τὴν γῆν τῆσ κατασχέσεωσ ὑμῶν, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Μωυσῆσ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. ἀλλὰ φυλάξασθε σφόδρα ποιεῖν τὰσ ἐντολὰσ καὶ τὸν νόμον, ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν ποιεῖν Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου, ἀγαπᾶν Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, πορεύεσθαι πάσαισ ταῖσ ὁδοῖσ αὐτοῦ, φυλάξασθαι τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ προσκεῖσθαι αὐτῷ καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλησ τῆσ διανοίασ ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ ψυχῆσ ὑμῶν. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούσ, καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν. καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ ἔδωκε Μωυσῆσ ἐν τῇ Βασανίτιδι, καὶ τῷ ἡμίσει ἔδωκεν Ἰησοῦσ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ ἡνίκα ἐξαπέστειλεν αὐτοὺσ Ἰησοῦσ εἰσ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούσ, καὶ ἐν χρήμασι πολλοῖσ ἀπήλθοσαν εἰσ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν, καὶ κτήνη πολλὰ σφόδρα καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σίδηρον καὶ ἱματισμὸν πολὺν διείλαντο τὴν προνομὴν τῶν ἐχθρῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. Καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐκ Σηλὼ ἐν γῇ Χαναὰν ἀπελθεῖν εἰσ τὴν Γαλαὰδ εἰσ γῆν κατασχέσεωσ αὐτῶν, ἣν ἐκληρονόμησαν αὐτὴν διὰ προστάγματοσ Κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ. καὶ ἦλθον εἰσ Γάλγαλα τοῦ Ἰορδάνου, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χαναάν, καὶ ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ ἐκεῖ βωμὸν ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου, βωμὸν μέγαν τοῦ ἰδεῖν. καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ λεγόντων. ἰδοὺ ᾠκοδομήκασιν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ βωμὸν ἐφ’ ὁρίων γῆσ Χαναὰν ἐπὶ τοῦ Γαλαὰδ τοῦ Ἰορδάνου ἐν τῷ πέραν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ συνηθροίσθησαν πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰσ Σηλώ, ὥστε ἀναβάντεσ ἐκπολεμῆσαι αὐτούσ. καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ρουβὴν καὶ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Γὰδ καὶ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ εἰσ γῆν Γαλαὰδ τόν τε Φινεὲσ υἱὸν Ἐλεάζαρ υἱοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἀρχιερέως καὶ δέκα τῶν ἀρχόντων μετ’ αὐτοῦ, ἄρχων εἷσ ἀπὸ οἴκου πατριᾶσ ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ἰσραήλ. ἄρχοντεσ οἴκων πατριῶν εἰσι, χιλίαρχοι Ἰσραήλ. καὶ παρεγένοντο πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ρουβὴν καὶ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Γὰδ καὶ πρὸσ τοὺσ ἡμίσεισ φυλῆσ Μανασσῆ εἰσ γῆν Γαλαὰδ καὶ ἐλάλησαν πρὸσ αὐτοὺσ λέγοντεσ. τάδε λέγει πᾶσα ἡ συναγωγὴ Κυρίου. τίσ ἡ πλημμέλεια αὕτη, ἣν ἐπλημμελήσατε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ Ἰσραήλ, ἀποστραφῆναι σήμερον ἀπὸ Κυρίου οἰκοδομήσαντεσ ὑμῖν ἑαυτοῖσ βωμόν, ἀποστάτασ ὑμᾶσ γενέσθαι ἀπὸ τοῦ Κυρίου̣ μὴ μικρὸν ὑμῖν τὸ ἁμάρτημα Φογώρ̣ ὅτι οὐκ ἐκαθαρίσθημεν ἀπ’ αὐτοῦ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ καὶ ἐγενήθη πληγὴ ἐν τῇ συναγωγῇ Κυρίου. καὶ ὑμεῖσ ἀπεστράφητε σήμερον ἀπὸ Κυρίου̣ καὶ ἔσται ἐὰν ἀποστῆτε σήμερον ἀπὸ Κυρίου, καὶ αὔριον ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ ἔσται ἡ ὀργή. καὶ νῦν εἰ μικρὰ ἡ γῆ ὑμῶν τῆσ κατασχέσεωσ ὑμῶν, διάβητε εἰσ τὴν γῆν τῆσ Κυρίου κατασχέσεωσ, οὗ κατασκηνοῖ ἐκεῖ ἡ σκηνὴ Κυρίου, καὶ κατακληρονομήσατε ἐν ἡμῖν. καὶ μὴ ἀπὸ Θεοῦ ἀποστάται γενήθητε καὶ ὑμεῖσ μηδ’ ἀπόστητε ἀπὸ Κυρίου διὰ τὸ οἰκοδομῆσαι ὑμᾶσ βωμὸν ἔξω τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. οὐκ ἰδοὺ Ἄχαρ ὁ τοῦ Ζαρᾶ πλημμελείᾳ ἐπλημμέλησεν ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ καὶ ἐπὶ πᾶσαν συναγωγὴν Ἰσραὴλ ἐγενήθη ὀργή̣ καὶ οὗτοσ εἷσ αὐτὸσ ἀπέθανε τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ. Καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ καὶ ἐλάλησαν τοῖσ χιλιάρχοισ Ἰσραὴλ λέγοντεσ. ὁ Θεὸσ Θεὸσ Κύριόσ ἐστι, καὶ ὁ Θεὸσ Θεὸσ αὐτὸσ οἶδε, καὶ Ἰσραὴλ αὐτὸσ γνώσεται. εἰ ἐν ἀποστασίᾳ ἐπλημμελήσαμεν ἔναντι τοῦ Κυρίου, μὴ ρύσαιτο ἡμᾶσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. καὶ εἰ ᾠκοδομήσαμεν ἑαυτοῖσ βωμὸν ὥστε ἀποστῆναι ἀπὸ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὥστε ἀναβιβάσαι ἐπ’ αὐτὸν θυσίαν ὁλοκαυτωμάτων ἢ ὥστε ποιῆσαι ἐπ’ αὐτοῦ θυσίαν σωτηρίου, Κύριοσ ἐκζητήσει. ἀλλ’ ἕνεκεν εὐλαβείασ ρήματοσ ἐποιήσαμεν τοῦτο λέγοντεσ. ἵνα μὴ εἴπωσιν αὔριον τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖσ τέκνοισ ἡμῶν, τί ὑμῖν καὶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ Ἰσραήλ̣ καὶ ὅρια ἔθηκε Κύριοσ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν τὸν Ἰορδάνην, καὶ οὐκ ἔστιν ὑμῖν μερὶσ Κυρίου. καὶ ἀπαλλοτριώσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν τοὺσ υἱοὺσ ἡμῶν, ἵνα μὴ σέβωνται Κύριον. καὶ εἴπαμεν ποιῆσαι οὕτω, τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν βωμὸν τοῦτον οὐχ ἕνεκεν καρπωμάτων οὐδὲ ἕνεκεν θυσιῶν, ἀλλ’ ἵνα ᾖ τοῦτο μαρτύριον ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν γενεῶν ἡμῶν μεθ’ ἡμᾶσ, τοῦ λατρεύειν λατρείαν Κυρίου ἐναντίον αὐτοῦ, ἐν τοῖσ καρπώμασιν ἡμῶν καὶ ἐν ταῖσ θυσίαισ ἡμῶν καὶ ἐν ταῖσ θυσίαισ τῶν σωτηρίων ἡμῶν. καὶ οὐκ ἐροῦσι τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖσ τέκνοισ ἡμῶν αὔριον. οὐκ ἔστιν ὑμῖν μερὶσ Κυρίου. καὶ εἴπομεν. ἐὰν γένηταί ποτε καὶ λαλήσωσι πρὸσ ἡμᾶσ καὶ ταῖσ γενεαῖσ ἡμῶν αὔριον, καὶ ἐροῦσιν. ἴδετε ὁμοίωμα τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου, ὃ ἐποίησαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν οὐχ ἕνεκεν καρπωμάτων οὐδὲ ἕνεκεν θυσιῶν, ἀλλὰ μαρτύριόν ἐστιν ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν ἡμῶν. μὴ γένοιτο οὖν ἡμᾶσ ἀποστραφῆναι ἀπὸ Κυρίου ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἀποστῆναι ἀπὸ Κυρίου, ὥστε οἰκοδομῆσαι ἡμᾶσ θυσιαστήριον τοῖσ καρπώμασι καὶ ταῖσ θυσίαισ Σαλαμὶν καὶ τῇ θυσίᾳ τοῦ σωτηρίου, πλὴν τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου, ὅ ἐστιν ἐναντίον τῆσ σκηνῆσ αὐτοῦ. Καὶ ἀκούσασ Φινεὲσ ὁ ἱερεὺσ καὶ πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ τῆσ συναγωγῆσ Ἰσραήλ, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ, τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἐλάλησαν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ, καὶ ἤρεσεν αὐτοῖσ. καὶ εἶπε Φινεὲσ ὁ ἱερεὺσ τοῖσ υἱοῖσ Ρουβὴν καὶ τοῖσ υἱοῖσ Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ. σήμερον ἐγνώκαμεν ὅτι μεθ’ ἡμῶν Κύριοσ, διότι οὐκ ἐπλημμελήσατε ἐναντίον Κυρίου πλημμέλειαν καὶ ὅτι ἐρρύσασθε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸσ Κυρίου. καὶ ἀπέστρεψε Φινεὲσ ὁ ἱερεὺσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ρουβὴν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Γὰδ καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσουσ φυλῆσ Μανασσῆ ἐκ τῆσ Γαλαὰδ εἰσ γῆν Χαναὰν πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖσ τοὺσ λόγουσ, καὶ ἤρεσε τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. καὶ ἐλάλησαν πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ, καὶ εὐλόγησαν τὸν Θεὸν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ εἶπαν μηκέτι ἀναβῆναι πρὸσ αὐτοὺσ εἰσ πόλεμον ἐξολοθρεῦσαι τὴν γῆν τῶν υἱῶν Ρουβὴν καὶ τῶν υἱῶν Γὰδ καὶ τοῦ ἡμίσουσ φυλῆσ Μανασσῆ. καὶ κατῴκησαν ἐπ’ αὐτῆσ. καὶ ἐπωνόμασεν Ἰησοῦσ τὸν βωμὸν τῶν Ρουβὴν καὶ τῶν Γὰδ καὶ τοῦ ἡμίσουσ φυλῆσ Μανασσῆ καὶ εἶπεν ὅτι μαρτύριόν ἐστιν ἀνὰ μέσον αὐτῶν, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτῶν ἐστι. ΚΑΙ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρασ πλείουσ μετὰ τὸ καταπαῦσαι Κύριον τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν, καὶ Ἰησοῦσ πρεσβύτεροσ προβεβηκὼσ ταῖσ ἡμέραισ,

καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦσ πάντασ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ καὶ τὴν γερουσίαν αὐτῶν καὶ τοὺσ ἄρχοντασ αὐτῶν καὶ τοὺσ δικαστὰσ αὐτῶν καὶ τοὺσ γραμματεῖσ αὐτῶν καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. ἐγὼ γεγήρακα καὶ προβέβηκα ταῖσ ἡμέραισ. ὑμεῖσ δὲ ἑωράκατε ὅσα ἐποίησε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν πᾶσι τοῖσ ἔθνεσι τούτοισ ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν ὁ ἐκπολεμήσασ ὑμῖν. ἴδετε ὅτι ἐπέρριφα ὑμῖν τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ὑμῖν ταῦτα ἐν τοῖσ κλήροισ εἰσ τὰσ φυλὰσ ὑμῶν. ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου πάντα τά ἔθνη, ἃ ἐξωλόθρευσα, καὶ ἀπὸ τῆσ θαλάσσησ τῆσ μεγάλησ ὁριεῖ ἐπὶ δυσμὰσ ἡλίου. Κύριοσ δὲ ὁ Θεὸσ ἡμῶν οὗτοσ ἐξολοθρεύσει αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, ἕωσ ἂν ἀπόλωνται, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖσ τὰ θηρία τὰ ἄγρια, ἕωσ ἂν ἐξολοθρεύσῃ αὐτοὺσ καὶ τοὺσ βασιλεῖσ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κατακληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν, καθὰ ἐλάλησε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν ὑμῖν. κατισχύσατε οὖν σφόδρα φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου Μωυσῆ, ἵνα μὴ ἐκκλίνητε εἰσ δεξιὰ ἢ εὐώνυμα, ὅπωσ μὴ εἰσέλθητε εἰσ τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ταῦτα, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν αὐτῶν οὐκ ὀνομασθήσεται ἐν ὑμῖν, οὐδὲ μὴ λατρεύσητε οὐδὲ μὴ προσκυνήσητε αὐτοῖσ, ἀλλὰ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν προσκολληθήσεσθε, καθάπερ ἐποιήσατε ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐξολοθρεύσει αὐτοὺσ Κύριοσ ἀπὸ προσώπου ὑμῶν ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρά, καὶ οὐδεὶσ ἀντέστη κατενώπιον ἡμῶν ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. εἷσ ὑμῶν ἐδίωξε χιλίουσ, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν οὗτοσ ἐξεπολέμει ὑμῖν, καθάπερ εἶπεν ἡμῖν. καὶ φυλάξασθε σφόδρα τοῦ ἀγαπᾶν Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν. ἐὰν γὰρ ἀποστραφῆτε καὶ προσθῆσθε τοῖσ ὑπολειφθεῖσιν ἔθνεσι τούτοισ τοῖσ μεθ’ ὑμῶν καὶ ἐπιγαμίασ ποιήσητε πρὸσ αὐτοὺσ καὶ συγκαταμιγῆτε αὐτοῖσ καὶ αὐτοὶ ὑμῖν, γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προσθῇ Κύριοσ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰσ παγίδασ καὶ εἰσ σκάνδαλα καὶ εἰσ ἥλουσ ἐν ταῖσ πτέρναισ ὑμῶν καὶ εἰσ βολίδασ ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν, ἕωσ ἂν ἀπόλησθε ἀπὸ τῆσ γῆσ τῆσ ἀγαθῆσ ταύτησ, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω τὴν ὁδόν, καθὰ καὶ πάντεσ οἱ ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ γνώσεσθε τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ τῇ ψυχῇ ὑμῶν, διότι οὐκ ἔπεσεν εἷσ λόγοσ ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν πρὸσ πάντα τὰ ἀνήκοντα ἡμῖν, οὐ διεφώνησεν ἐξ αὐτῶν. καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἥκει πρὸσ ἡμᾶσ πάντα τὰ ρήματα τὰ καλά, ἃ ἐλάλησε Κύριοσ ἐφ’ ὑμᾶσ, οὕτωσ ἐπάξει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἐφ’ ὑμᾶσ πάντα τὰ ρήματα τὰ πονηρὰ ἕωσ ἂν ἐξολοθρεύσῃ ὑμᾶσ ἀπὸ τῆσ γῆσ τῆσ ἀγαθῆσ ταύτησ, ἧσ ἔδωκε Κύριοσ ὑμῖν, ἐν τῷ παραβῆναι ὑμᾶσ τὴν διαθήκην Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἣν ἐνετείλατο ἡμῖν, καὶ πορευθέντεσ λατρεύσητε θεοῖσ ἑτέροισ καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖσ. ΚΑΙ συνήγαγεν Ἰησοῦσ πάσασ φυλὰσ Ἰσραὴλ εἰσ Σηλὼ καὶ συνεκάλεσε τοὺσ πρεσβυτέρουσ αὐτῶν καὶ τοὺσ γραμματεῖσ αὐτῶν καὶ τοὺσ δικαστὰσ αὐτῶν καὶ ἔστησεν αὐτοὺσ ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ.

καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ πάντα τὸν λαόν. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. πέραν τοῦ ποταμοῦ παρῴκησαν οἱ πατέρεσ ὑμῶν τὸ ἀπ’ ἀρχῆσ, Θάρα ὁ πατὴρ Ἁβραὰμ καὶ ὁ πατὴρ Ναχώρ, καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖσ ἑτέροισ. καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν Ἁβραὰμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα αὐτοῦ σπέρμα καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν Ἰσαάκ, καὶ τῷ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἡσαῦ. καὶ ἔδωκα τῷ Ἡσαῦ τὸ ὄροσ τὸ Σηεὶρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, καὶ Ἰακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰσ Αἴγυπτον καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰσ ἔθνοσ μέγα καὶ πολὺ καὶ κραταιόν. καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺσ οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἐπάταξε Κύριοσ τὴν Αἴγυπτον ἐν σημείοισ, οἷσ ἐποίησεν ἐν αὐτοῖσ. καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγε τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰσήλθατε εἰσ τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν. καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἵπποισ εἰσ τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν, καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸσ Κύριον, καὶ ἔδωκε νεφέλην καὶ γνόφον ἀναμέσον ἡμῶν καὶ ἀναμέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺσ τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκάλυψεν αὐτούσ, καὶ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησε Κύριοσ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἦτε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρασ πλείουσ. καὶ ἤγαγεν ἡμᾶσ εἰσ γῆν Ἀμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ παρετάξαντο ὑμῖν καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ ὑμῶν, καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἐξωλοθρεύσατε αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. καὶ ἀνέστη Βαλὰκ ὁ τοῦ Σεπφὼρ βασιλεὺσ Μωὰβ καὶ παρετάξατο τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἀποστείλασ ἐκάλεσε τὸν Βαλαὰμ ἀράσασθαι ἡμῖν. καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλογίαισ εὐλόγησεν ὑμᾶσ, καὶ ἐξείλατο ὑμᾶσ ἐκ χειρῶν αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτούσ. καὶ διέβητε τὸν Ἰορδάνην καὶ παρεγενήθητε εἰσ Ἱεριχώ. καὶ ἐπολέμησαν πρὸσ ἡμᾶσ οἱ κατοικοῦντεσ Ἱεριχώ, ὁ Ἀμορραῖοσ καὶ ὁ Χαναναῖοσ καὶ ὁ Φερεζαῖοσ καὶ ὁ Εὐαῖοσ καὶ ὁ Ἰεβουσαῖοσ καὶ ὁ Χετταῖοσ καὶ ὁ Γεργεσαῖοσ, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ ὑμῶν. καὶ ἐξαπέστειλε προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκιάν, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, δώδεκα βασιλεῖσ τῶν Ἀμορραίων, οὐκ ἐν τῇ ρομφαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου. καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, ἐφ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ̓ αὐτῆσ, καὶ πόλεισ, ἃσ οὐκ ᾠκοδομήκατε, καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖσ. καὶ ἀμπελῶνασ καὶ ἐλαιῶνασ, οὓσ οὐκ ἐφυτεύσατε ὑμεῖσ, ἔδεσθε. καὶ νῦν φοβήθητε Κύριον, καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺσ θεοὺσ τοὺσ ἀλλοτρίουσ, οἷσ ἐλάτρευσαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύσατε Κυρίῳ. εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν Κυρίῳ, ἐκλέξασθε ὑμῖν αὐτοῖσ σήμερον, τίνι λατρεύσητε, εἴτε τοῖσ θεοῖσ τῶν πατέρων ὑμῶν, τοῖσ ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε τοῖσ θεοῖσ τῶν Ἀμορραίων, ἐν οἷσ ὑμεῖσ κατοικεῖτε ἐπὶ τῆσ γῆσ αὐτῶν. ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν Κυρίῳ, ὅτι ἅγιόσ ἐστι. Καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ λαὸσ εἶπε. μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν Κύριον, ὥστε λατρεύειν θεοῖσ ἑτέροισ. Κύριοσ ὁ Θεόσ ἡμῶν, αὐτὸσ Θεόσ ἐστιν. αὐτὸσ ἀνήγαγεν ἡμᾶσ καὶ τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶσ ἐν πάσῃ τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθημεν ἐν αὐτῇ, καί ἐν πᾶσι τοῖσ ἔθνεσιν, οὓσ παρήλθομεν δι’ αὐτῶν. καὶ ἐξέβαλε Κύριοσ τὸν Ἀμορραῖον καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖσ λατρεύσομεν Κυρίῳ. οὗτοσ γὰρ Θεὸσ ἡμῶν ἐστι. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ τὸν λαόν. οὐ μὴ δύνησθε λατρεύειν Κυρίῳ, ὅτι ὁ Θεὸσ ἅγιόσ ἐστι, καὶ ζηλώσασ οὗτοσ οὐκ ἀνήσει τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν καὶ τὰ ἀνομήματα ὑμῶν. ἡνίκα ἂν ἐγκαταλίπητε Κύριον καὶ λατρεύσητε θεοῖσ ἑτέροισ, καὶ ἐπελθὼν κακώσει ὑμᾶσ καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶσ ἀνθ’ ὧν εὖ ἐποίησεν ὑμᾶσ. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Ἰησοῦν. οὐχί, ἀλλὰ Κυρίῳ λατρεύσομεν. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ τὸν λαόν. μάρτυρεσ ὑμεῖσ καθ’ ὑμῶν, ὅτι ὑμεῖσ ἐξελέξασθε Κυρίῳ λατρεύειν αὐτῷ. καὶ νῦν περιέλεσθε τοὺσ θεοὺσ τοὺσ ἀλλοτρίουσ τοὺσ ἐν ὑμῖν καὶ εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸσ Κύριον Θεὸν Ἰσραήλ. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Ἰησοῦν. Κυρίῳ λατρεύσομεν καὶ τῆσ φωνῆσ αὐτοῦ ἀκουσόμεθα. καὶ διέθετο Ἰησοῦσ διαθήκην πρὸσ τὸν λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ νόμον καὶ κρίσιν ἐν Σηλὼ ἐνώπιον τῆσ σκηνῆσ τοῦ Θεοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἔγραψε τὰ ρήματα ταῦτα εἰσ βιβλίον νόμων τοῦ Θεοῦ. καὶ ἔλαβε λίθον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν Ἰησοῦσ ὑπὸ τὴν τερέμινθον ἀπέναντι Κυρίου. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ τὸν λαόν. ἰδοὺ ὁ λίθοσ οὗτοσ ἔσται ἐν ὑμῖν εἰσ μαρτύριον, ὅτι αὐτὸσ ἀκήκοε πάντα τὰ λεχθέντα αὐτῷ ὑπὸ Κυρίου, ὅ,τι ἐλάλησε πρὸσ ὑμᾶσ σήμερον. καὶ οὗτοσ ἔσται ἐν ὑμῖν εἰσ μαρτύριον ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἡνίκα ἂν ψεύσησθε Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου. καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦσ τὸν λαόν, καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστοσ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐλάτρευσεν Ἰσραὴλ τῷ Κυρίῳ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Ἰησοῦ καὶ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐφείλκυσαν τὸν χρόνον μετὰ Ἰησοῦ καὶ ὅσοι εἴδοσαν πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, ὅσα ἐποίησε τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένετο μετ’ ἐκεῖνα καὶ ἀπέθανεν Ἰησοῦσ υἱὸσ Ναυὴ δοῦλοσ Κυρίου ἑκατὸν δέκα ἐτῶν. καὶ ἔθαψαν αὐτὸν πρὸσ τοῖσ ὁρίοισ τοῦ κλήρου αὐτοῦ ἐν Θαμνασασὰχ ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἐφραὶμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρουσ Γαάσ. ἐκεῖ ἔθηκαν μετ’ αὐτοῦ εἰσ τό μνῆμα, εἰσ ὃ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ, τὰσ μαχαίρασ τὰσ πετρίνασ, ἐν αἷσ περιέτεμε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐν Γαλγάλοισ, ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺσ ἐξ Αἰγύπτου, καθὰ συνέταξεν αὐτοῖσ Κύριοσ, καὶ ἐκεῖ εἰσιν ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. καὶ τὰ ὀστᾶ Ἰωσὴφ ἀνήγαγον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατώρυξαν ἐν Σικίμοισ, ἐν τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἐκτήσατο Ἰακὼβ παρὰ τῶν Ἀμορραίων τῶν κατοικούντων ἐν Σικίμοισ ἀμνάδων ἑκατὸν καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ἰωσὴφ ἐν μερίδι. καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ Ἐλεάζαρ υἱὸσ Ἀαρὼν ὁ ἀρχιερεὺσ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη ἐν Γαβαὰρ Φινεὲσ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λαβόντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ περιεφέροσαν ἐν ἑαυτοῖσ, καὶ Φινεὲσ ἱεράτευσεν ἀντὶ Ἐλεάζαρ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ἕωσ ἀπέθανε καὶ κατωρύγη ἐν Γαβαὰρ τῇ ἑαυτοῦ. οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπήλθοσαν ἕκαστοσ εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν καὶ εἰσ τὴν ἑαυτῶν πόλιν. καὶ ἐσέβοντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν Ἀστάρτην καὶ Ἀσταρὼθ καὶ τοὺσ θεοὺσ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ αὐτῶν. καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ χεῖρασ Ἐγλὼμ τῷ βασιλεῖ Μωάβ, καὶ ἐκυρίευσεν αὐτῶν ἔτη δεκαοκτώ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION