Septuagint, Liber Iosue 24:

(70인역 성경, 여호수아기 24:)

ΚΑΙ συνήγαγεν Ἰησοῦσ πάσασ φυλὰσ Ἰσραὴλ εἰσ Σηλὼ καὶ συνεκάλεσε τοὺσ πρεσβυτέρουσ αὐτῶν καὶ τοὺσ γραμματεῖσ αὐτῶν καὶ τοὺσ δικαστὰσ αὐτῶν καὶ ἔστησεν αὐτοὺσ ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ πάντα τὸν λαόν. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. πέραν τοῦ ποταμοῦ παρῴκησαν οἱ πατέρεσ ὑμῶν τὸ ἀπ’ ἀρχῆσ, Θάρα ὁ πατὴρ Ἁβραὰμ καὶ ὁ πατὴρ Ναχώρ, καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖσ ἑτέροισ. καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν Ἁβραὰμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα αὐτοῦ σπέρμα καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν Ἰσαάκ, καὶ τῷ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἡσαῦ. καὶ ἔδωκα τῷ Ἡσαῦ τὸ ὄροσ τὸ Σηεὶρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, καὶ Ἰακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰσ Αἴγυπτον καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰσ ἔθνοσ μέγα καὶ πολὺ καὶ κραταιόν. καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺσ οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἐπάταξε Κύριοσ τὴν Αἴγυπτον ἐν σημείοισ, οἷσ ἐποίησεν ἐν αὐτοῖσ. καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγε τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰσήλθατε εἰσ τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν. καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἵπποισ εἰσ τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν, καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸσ Κύριον, καὶ ἔδωκε νεφέλην καὶ γνόφον ἀναμέσον ἡμῶν καὶ ἀναμέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺσ τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκάλυψεν αὐτούσ, καὶ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησε Κύριοσ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἦτε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρασ πλείουσ. καὶ ἤγαγεν ἡμᾶσ εἰσ γῆν Ἀμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ παρετάξαντο ὑμῖν καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ ὑμῶν, καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἐξωλοθρεύσατε αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. καὶ ἀνέστη Βαλὰκ ὁ τοῦ Σεπφὼρ βασιλεὺσ Μωὰβ καὶ παρετάξατο τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἀποστείλασ ἐκάλεσε τὸν Βαλαὰμ ἀράσασθαι ἡμῖν. καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλογίαισ εὐλόγησεν ὑμᾶσ, καὶ ἐξείλατο ὑμᾶσ ἐκ χειρῶν αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτούσ. καὶ διέβητε τὸν Ἰορδάνην καὶ παρεγενήθητε εἰσ Ἱεριχώ. καὶ ἐπολέμησαν πρὸσ ἡμᾶσ οἱ κατοικοῦντεσ Ἱεριχώ, ὁ Ἀμορραῖοσ καὶ ὁ Χαναναῖοσ καὶ ὁ Φερεζαῖοσ καὶ ὁ Εὐαῖοσ καὶ ὁ Ἰεβουσαῖοσ καὶ ὁ Χετταῖοσ καὶ ὁ Γεργεσαῖοσ, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ ὑμῶν. καὶ ἐξαπέστειλε προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκιάν, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, δώδεκα βασιλεῖσ τῶν Ἀμορραίων, οὐκ ἐν τῇ ρομφαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου. καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, ἐφ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ̓ αὐτῆσ, καὶ πόλεισ, ἃσ οὐκ ᾠκοδομήκατε, καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖσ. καὶ ἀμπελῶνασ καὶ ἐλαιῶνασ, οὓσ οὐκ ἐφυτεύσατε ὑμεῖσ, ἔδεσθε. καὶ νῦν φοβήθητε Κύριον, καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺσ θεοὺσ τοὺσ ἀλλοτρίουσ, οἷσ ἐλάτρευσαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύσατε Κυρίῳ. εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν Κυρίῳ, ἐκλέξασθε ὑμῖν αὐτοῖσ σήμερον, τίνι λατρεύσητε, εἴτε τοῖσ θεοῖσ τῶν πατέρων ὑμῶν, τοῖσ ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε τοῖσ θεοῖσ τῶν Ἀμορραίων, ἐν οἷσ ὑμεῖσ κατοικεῖτε ἐπὶ τῆσ γῆσ αὐτῶν. ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν Κυρίῳ, ὅτι ἅγιόσ ἐστι. Καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ λαὸσ εἶπε. μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν Κύριον, ὥστε λατρεύειν θεοῖσ ἑτέροισ. Κύριοσ ὁ Θεόσ ἡμῶν, αὐτὸσ Θεόσ ἐστιν. αὐτὸσ ἀνήγαγεν ἡμᾶσ καὶ τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶσ ἐν πάσῃ τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθημεν ἐν αὐτῇ, καί ἐν πᾶσι τοῖσ ἔθνεσιν, οὓσ παρήλθομεν δι’ αὐτῶν. καὶ ἐξέβαλε Κύριοσ τὸν Ἀμορραῖον καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖσ λατρεύσομεν Κυρίῳ. οὗτοσ γὰρ Θεὸσ ἡμῶν ἐστι. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ τὸν λαόν. οὐ μὴ δύνησθε λατρεύειν Κυρίῳ, ὅτι ὁ Θεὸσ ἅγιόσ ἐστι, καὶ ζηλώσασ οὗτοσ οὐκ ἀνήσει τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν καὶ τὰ ἀνομήματα ὑμῶν. ἡνίκα ἂν ἐγκαταλίπητε Κύριον καὶ λατρεύσητε θεοῖσ ἑτέροισ, καὶ ἐπελθὼν κακώσει ὑμᾶσ καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶσ ἀνθ’ ὧν εὖ ἐποίησεν ὑμᾶσ. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Ἰησοῦν. οὐχί, ἀλλὰ Κυρίῳ λατρεύσομεν. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ τὸν λαόν. μάρτυρεσ ὑμεῖσ καθ’ ὑμῶν, ὅτι ὑμεῖσ ἐξελέξασθε Κυρίῳ λατρεύειν αὐτῷ. καὶ νῦν περιέλεσθε τοὺσ θεοὺσ τοὺσ ἀλλοτρίουσ τοὺσ ἐν ὑμῖν καὶ εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸσ Κύριον Θεὸν Ἰσραήλ. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Ἰησοῦν. Κυρίῳ λατρεύσομεν καὶ τῆσ φωνῆσ αὐτοῦ ἀκουσόμεθα. καὶ διέθετο Ἰησοῦσ διαθήκην πρὸσ τὸν λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ νόμον καὶ κρίσιν ἐν Σηλὼ ἐνώπιον τῆσ σκηνῆσ τοῦ Θεοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἔγραψε τὰ ρήματα ταῦτα εἰσ βιβλίον νόμων τοῦ Θεοῦ. καὶ ἔλαβε λίθον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν Ἰησοῦσ ὑπὸ τὴν τερέμινθον ἀπέναντι Κυρίου. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ πρὸσ τὸν λαόν. ἰδοὺ ὁ λίθοσ οὗτοσ ἔσται ἐν ὑμῖν εἰσ μαρτύριον, ὅτι αὐτὸσ ἀκήκοε πάντα τὰ λεχθέντα αὐτῷ ὑπὸ Κυρίου, ὅ,τι ἐλάλησε πρὸσ ὑμᾶσ σήμερον. καὶ οὗτοσ ἔσται ἐν ὑμῖν εἰσ μαρτύριον ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἡνίκα ἂν ψεύσησθε Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου. καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦσ τὸν λαόν, καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστοσ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐλάτρευσεν Ἰσραὴλ τῷ Κυρίῳ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Ἰησοῦ καὶ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐφείλκυσαν τὸν χρόνον μετὰ Ἰησοῦ καὶ ὅσοι εἴδοσαν πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, ὅσα ἐποίησε τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένετο μετ’ ἐκεῖνα καὶ ἀπέθανεν Ἰησοῦσ υἱὸσ Ναυὴ δοῦλοσ Κυρίου ἑκατὸν δέκα ἐτῶν. καὶ ἔθαψαν αὐτὸν πρὸσ τοῖσ ὁρίοισ τοῦ κλήρου αὐτοῦ ἐν Θαμνασασὰχ ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἐφραὶμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρουσ Γαάσ. ἐκεῖ ἔθηκαν μετ’ αὐτοῦ εἰσ τό μνῆμα, εἰσ ὃ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ, τὰσ μαχαίρασ τὰσ πετρίνασ, ἐν αἷσ περιέτεμε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐν Γαλγάλοισ, ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺσ ἐξ Αἰγύπτου, καθὰ συνέταξεν αὐτοῖσ Κύριοσ, καὶ ἐκεῖ εἰσιν ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. καὶ τὰ ὀστᾶ Ἰωσὴφ ἀνήγαγον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατώρυξαν ἐν Σικίμοισ, ἐν τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἐκτήσατο Ἰακὼβ παρὰ τῶν Ἀμορραίων τῶν κατοικούντων ἐν Σικίμοισ ἀμνάδων ἑκατὸν καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ἰωσὴφ ἐν μερίδι. καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ Ἐλεάζαρ υἱὸσ Ἀαρὼν ὁ ἀρχιερεὺσ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη ἐν Γαβαὰρ Φινεὲσ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λαβόντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ περιεφέροσαν ἐν ἑαυτοῖσ, καὶ Φινεὲσ ἱεράτευσεν ἀντὶ Ἐλεάζαρ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ἕωσ ἀπέθανε καὶ κατωρύγη ἐν Γαβαὰρ τῇ ἑαυτοῦ. οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπήλθοσαν ἕκαστοσ εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν καὶ εἰσ τὴν ἑαυτῶν πόλιν. καὶ ἐσέβοντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν Ἀστάρτην καὶ Ἀσταρὼθ καὶ τοὺσ θεοὺσ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ αὐτῶν. καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ εἰσ χεῖρασ Ἐγλὼμ τῷ βασιλεῖ Μωάβ, καὶ ἐκυρίευσεν αὐτῶν ἔτη δεκαοκτώ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION