Septuagint, Liber Leviticus 19:

(70인역 성경, 레위기 19:)

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. λάλησον τῇ συναγωγῇ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιοσ ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. ἕκαστοσ πατέρα αὐτοῦ καὶ μητέρα αὐτοῦ φοβείσθω, καὶ τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. οὐκ ἐπακολουθήσετε εἰδώλοισ καὶ θεοὺσ χωνευτοὺσ οὐ ποιήσετε ὑμῖν. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. καὶ ἐὰν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, δεκτὴν ὑμῶν θύσετε. ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θύσετε, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον. καὶ ἐὰν καταλειφθῇ ἕωσ ἡμέρασ τρίτησ, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται. ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἄθυτόν ἐστιν, οὐ δεχθήσεται. ὁ δὲ ἔσθων αὐτὸ ἁμαρτίαν λήψεται, ὅτι τὰ ἅγια Κυρίου ἐβεβήλωσε. καὶ ἐξολοθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσθουσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν. Καὶ ἐκθεριζόντων ὑμῶν τὸν θερισμὸν τῆσ γῆσ ὑμῶν, οὐ συντελέσετε τὸν θερισμὸν ὑμῶν τοῦ ἀγροῦ σου ἐκθερίσαι, καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεισ. καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐκ ἐπανατρυγήσεισ, οὐδὲ τὰσ ρῶγασ τοῦ ἀμπελῶνόσ σου συλλέξεισ. τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καταλείψεισ αὐτά. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. Οὐ κλέψετε, οὐ ψεύσεσθε, οὐδὲ συκοφαντήσει ἕκαστοσ τὸν πλησίον. καὶ οὐκ ὀμεῖσθε τῷ ὀνόματί μου ἐπ̓ ἀδίκῳ καὶ οὐ βεβηλώσετε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. οὐκ ἀδικήσεισ τὸν πλησίον καὶ οὐχ ἁρπάσεισ καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσεται ὁ μισθὸσ τοῦ μισθωτοῦ σου παρὰ σοὶ ἕωσ πρωί̈. οὐ κακῶσ ἐρεῖσ κωφόν, καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεισ σκάνδαλον, καὶ φοβηθήσῃ Κύριον τὸν Θεόν σου. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει. οὐ λήψῃ πρόσωπον πτωχοῦ, οὐδὲ μὴ θαυμάσῃσ πρόσωπον δυνάστου. ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖσ τὸν πλησίον σου. οὐ πορεύσῃ δόλῳ ἐν τῷ ἔθνει σου, οὐκ ἐπιστήσῃ ἐφ̓ αἷμα τοῦ πλησίον σου. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. οὐ μισήσεισ τὸν ἀδελφόν σου τῇ διανοίᾳ σου. ἐλεγμῷ ἐλέγξεισ τὸν πλησίον σου καί οὐ λήψῃ δἰ αὐτὸν ἁμαρτίαν. καὶ οὐκ ἐκδικᾶταί σου ἡ χείρ, καὶ οὐ μηνιεῖσ τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ σου, καὶ ἀγαπήσεισ τὸν πλησίον σου ὡσ σεαυτόν. ἐγώ εἰμι Κύριοσ. Τὸν νόμον μου φυλάξεσθε. τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεισ ἑτεροζύγῳ, καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖσ διάφορον, καὶ ἱμάτιον ἐκ δύο ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ ἐπιβαλεῖσ σεαυτῷ. Καὶ ἐάν τισ κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸσ κοίτην σπέρματοσ, καὶ αὕτη ᾖ οἰκέτισ διαπεφυλαγμένη ἀνθρώπῳ, καὶ αὐτὴ λύτροισ οὐ λελύτρωται, ἢ ἐλευθερία οὐκ ἐδόθη αὐτῇ, ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτοῖσ, οὐκ ἀποθανοῦνται, ὅτι οὐκ ἀπηλευθερώθη. καὶ προσάξει τῆσ πλημμελείασ αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ παρὰ τὴν θύραν τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου κριὸν πλημμελείασ. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺσ ἐν τῷ κριῷ τῆσ πλημμελείασ ἔναντι Κυρίου περὶ τῆσ ἁμαρτίασ, ἧσ ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν. Ὅταν δὲ εἰσέλθητε εἰσ τὴν γῆν, ἣν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, καὶ καταφυτεύσετε πᾶν ξύλον βρώσιμον καὶ περικαθαριεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ. ὁ καρπὸσ αὐτοῦ τρία ἔτη ἔσται ὑμῖν ἀπερικάθαρτοσ, οὐ βρωθήσεται. καὶ τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἔσται πᾶσ ὁ καρπὸσ αὐτοῦ ἅγιοσ αἰνετὸσ τῷ Κυρίῳ. ἐν δὲ τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ φάγεσθε τὸν καρπόν, πρόσθεμα ὑμῖν τὰ γενήματα αὐτοῦ. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. Μὴ ἔσθετε ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ οὐκ οἰωνιεῖσθε, οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε. οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆσ κόμησ τῆσ κεφαλῆσ ὑμῶν, οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνοσ ὑμῶν. καὶ ἐντομίδασ οὐ ποιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. οὐ βεβηλώσεισ τὴν θυγατέρα σου ἐκπορνεῦσαι αὐτὴν καὶ οὐκ ἐκπορνεύσει ἡ γῆ, καὶ ἡ γῆ πλησθήσεται ἀνομίασ. Τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε. ἐγώ εἰμι Κύριοσ. οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοισ καὶ τοῖσ ἐπαοιδοῖσ οὐ προσκολληθήσεσθε, ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖσ. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. ἀπὸ προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ καὶ τιμήσεισ πρόσωπον πρεσβυτέρου καὶ φοβηθήσῃ τὸν Θεόν σου. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. Ἐὰν δέ τισ προσέλθῃ ὑμῖν προσήλυτοσ ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν. ὡσ ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτοσ ὁ προσπορευόμενοσ πρὸσ ὑμᾶσ, καὶ ἀγαπήσεισ αὐτὸν ὡσ σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει, ἐν μέτροισ καὶ ἐν σταθμοῖσ καὶ ἐν ζυγοῖσ. ζυγὰ δίκαια καὶ σταθμία δίκαια καὶ χοῦσ δίκαιοσ ἔσται ἐν ὑμῖν. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. Καὶ φυλάξεσθε πάντα τὸν νόμον μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION