Septuagint, Liber Exodus 9:

(70인역 성경, 탈출기 9:)

ΕΙΠΕ δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. εἴσελθε πρὸσ Φαραὼ καὶ ἐρεῖσ αὐτῷ. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν Ἑβραίων. ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσιν. εἰ μὲν οὖν μή βούλει ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἀλλὰ ἔτι ἐγκρατεῖσ αὐτοῦ, ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπέσται ἐν τοῖσ κτήνεσί σου τοῖσ ἐν τοῖσ πεδίοισ, ἔν τε τοῖσ ἵπποισ καὶ ἐν τοῖσ ὑποζυγίοισ καὶ ταῖσ καμήλοισ καὶ βουσὶ καὶ προβάτοισ, θάνατοσ μέγασ σφόδρα. καὶ παραδοξάσω ἐγὼ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. οὐ τελευτήσει ἀπὸ πάντων τῶν τοῦ Ἰσραὴλ υἱῶν ρητόν. καὶ ἔδωκεν ὁ Θεὸσ ὅρον λέγων. ἐν τῇ αὔριον ποιήσει Κύριοσ τὸ ρῆμα τοῦτο ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐποίησε Κύριοσ τὸ ρῆμα τοῦτο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐτελεύτησε πάντα τὰ κτήνη τῶν Αἰγυπτίων, ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐκ ἐτελεύτησεν οὐδέν. ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι οὐκ ἐτελεύτησεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐδέν, ἐβαρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλε τὸν λαόν. Εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων. λάβετε ὑμεῖσ πλήρεισ τὰσ χεῖρασ αἰθάλησ καμιναίασ, καὶ πασάτω Μωυσῆσ εἰσ τὸν οὐρανὸν ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ γενηθήτω κονιορτὸσ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἔσται ἐπὶ τούσ ἀνθρώπουσ καὶ ἐπὶ τὰ τετράποδα ἕλκη, φλυκτίδεσ ἀναζέουσαι, ἔν τε τοῖσ ἀνθρώποισ καὶ ἐν τοῖσ τετράποσι καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. καὶ ἔλαβε τὴν αἰθάλην τῆσ καμιναίασ ἐναντίον Φαραώ, καὶ ἔπασεν αὐτὴν Μωυσῆσ εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο ἕλκη, φλυκτίδεσ ἀναζέουσαι, ἔν τε τοῖσ ἀνθρώποισ καὶ ἐν τοῖσ τετράποσι. καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ φαρμακοὶ στῆναι ἐναντίον Μωυσῆ διὰ τὰ ἕλκη. ἐγένετο γὰρ τὰ ἕλκη ἐν τοῖσ φαρμακοῖσ καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ. ἐσκλήρυνε δὲ Κύριοσ τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθὰ συνέταξε Κύριοσ. Εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ὄρθρισον τὸ πρωί̈ καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν Ἑβραίων. ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσί μοι. ἐν τῷ γὰρ νῦν καιρῷ ἐγὼ ἐξαποστέλλω πάντα τὰ συναντήματά μου εἰσ τὴν καρδίαν σου καὶ τῶν θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου, ἵνα εἰδῇσ ὅτι οὐκ ἔστιν ὡσ ἐγὼ ἄλλοσ ἐν πάσῃ τῇ γῇ. νῦν γὰρ ἀποστείλασ τὴν χεῖρα πατάξω σε, καὶ τὸν λαόν σου θανατώσω, καὶ ἐκτριβήσῃ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθησ, ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν ἰσχύν μου, καὶ ὅπωσ διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. ἔτι οὖν σὺ ἐμποιῇ τοῦ λαοῦ μου τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι αὐτούσ̣ ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον χάλαζαν πολλὴν σφόδρα, ἥτισ τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν Αἰγύπτῳ, ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ ἔκτισται ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. νῦν οὖν κατάσπευσον συναγαγεῖν τὰ κτήνη σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ. πάντεσ γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, ὅσα ἐὰν εὑρεθῇ ἐν τοῖσ πεδίοισ καὶ μὴ εἰσέλθῃ εἰσ οἰκίαν, πέσῃ δὲ ἐπ̓ αὐτὰ ἡ χάλαζα, τελευτήσει. ὁ φοβούμενοσ τὸ ρῆμα Κυρίου τῶν θεραπόντων Φαραὼ συνήγαγε τὰ κτήνη αὐτοῦ εἰσ τοὺσ οἴκουσ. ὃσ δὲ μὴ προσέσχε τῇ διανοίᾳ εἰσ τὸ ρῆμα Κυρίου, ἀφῆκε τὰ κτήνη ἐν τοῖσ πεδίοισ. εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ ἔσται χάλαζα ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, ἐπί τε τοὺσ ἀνθρώπουσ καὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐπὶ τῆσ γῆσ. ἐξέτεινε δὲ Μωυσῆσ τὴν χεῖρα εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ Κύριοσ ἔδωκε φωνὰσ καὶ χάλαζαν, καὶ διέτρεχε τὸ πῦρ ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ ἔβρεξε Κύριοσ χάλαζαν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου. ἦν δὲ ἡ χάλαζα καὶ τὸ πῦρ φλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ. ἡ δὲ χάλαζα πολλὴ σφόδρα, ἥτισ τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν Αἰγύπτῳ, ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ γεγένηται ἐπ̓ αὐτῆσ ἔθνοσ. ἐπάταξε δὲ ἡ χάλαζα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕωσ κτήνουσ, καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἐπάταξεν ἡ χάλαζα, καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖσ πεδίοισ συνέτριψεν ἡ χάλαζα. πλὴν ἐν γῇ Γεσέμ, οὗ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, οὐκ ἐγένετο ἡ χάλαζα. ἀποστείλασ δὲ Φαραώ ἐκάλεσε Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἡμάρτηκα τὸ νῦν. ὁ Κύριοσ δίκαιοσ, ἐγὼ δὲ καὶ ὁ λαόσ μου ἀσεβεῖσ. εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸσ Κύριον, καὶ παυσάσθω τοῦ γενηθῆναι φωνὰσ Θεοῦ καὶ χάλαζαν καὶ πῦρ. καὶ ἐξαποστελῶ ὑμᾶσ, καὶ οὐκέτι προστεθήσεσθε μένειν. εἶπε δὲ αὐτῷ Μωυσῆσ. ὡσ ἂν ἐξέλθω τὴν πόλιν, ἐκπετάσω τὰσ χεῖράσ μου πρὸσ τὸν Κύριον, καὶ αἱ φωναὶ παύσονται, καὶ ἡ χάλαζα καὶ ὁ ὑετὸσ οὐκ ἔσται ἔτι, ἵνα γνῷσ ὅτι τοῦ Κυρίου ἡ γῆ. καὶ σὺ καὶ οἱ θεράποντέσ σου, ἐπίσταμαι ὅτι οὐδέπω πεφόβησθε τὸν Κύριον. τὸ δὲ λίνον καὶ ἡ κριθὴ ἐπλήγη. ἡ γὰρ κριθὴ παρεστηκυῖα, τὸ δὲ λίνον σπερματίζον. ὁ δὲ πυρὸσ καὶ ἡ ὀλύρα οὐκ ἐπλήγησαν, ὄψιμα γὰρ ἦν. ἐξῆλθε δὲ Μωυσῆσ ἀπὸ Φαραὼ ἐκτὸσ τῆσ πόλεωσ καὶ ἐξέτεινε τὰσ χεῖρασ πρὸσ Κύριον, καὶ αἱ φωναὶ ἐπαύσαντο καὶ ἡ χάλαζα, καὶ ὁ ὑετὸσ οὐκ ἔσταξεν ἔτι ἐπὶ τὴν γῆν. ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι πέπαυται ὁ ὑετὸσ καὶ ἡ χάλαζα καὶ αἱ φωναί, προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ ἐβάρυνεν αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ. καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ, καθάπερ ἐλάλησε Κύριοσ τῷ Μωυσῇ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION