Plutarch, Numa, chapter 12

(플루타르코스, Numa, chapter 12)

οἱ δὲ Ποντίφικεσ καὶ τὰ περὶ τὰσ ταφὰσ πάτρια τοῖσ χρῄζουσιν ἀφηγοῦνται, Νομᾶ διδάξαντοσ μηδὲν ἡγεῖσθαι μίασμα τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἐκεῖ θεοὺσ σέβεσθαι τοῖσ νενομισμένοισ, ὡσ τὰ κυριώτατα τῶν ἡμετέρων ὑποδεχομένουσ ἐξαιρέτωσ δὲ τὴν προσαγορευομένην Λιβίτιναν, ἐπίσκοπον τῶν περὶ τοὺσ θνήσκοντασ ὁσίων θεὸν οὖσαν, εἴτε Περσεφόνην εἴτε μᾶλλον, ὡσ οἱ λογιώτατοι Ῥωμαίων ὑπολαμβάνουσιν, Ἀφροδίτην, οὐ κακῶσ εἰσ μιᾶσ δύναμιν θεοῦ τὰ περὶ τὰσ γενέσεισ καὶ τὰσ τελευτὰσ ἀνάπτοντεσ. αὐτὸσ δὲ καὶ τὰ πένθη καθ’ ἡλικίασ καὶ χρόνουσ ἔταξεν οἱο͂ν παῖδα μὴ πενθεῖν νεώτερον τριετοῦσ, μηδὲ πρεσβύτερον πλείονασ μῆνασ ὧν ἐβίωσεν ἐνιαυτῶν μέχρι τῶν δέκα, καὶ περαιτέρω μηδεμίαν ἡλικίαν, ἀλλὰ τοῦ μακροτάτου πένθουσ χρόνον εἶναι δεκαμηνιαῖον, ἐφ’ ὅσον καὶ χηρεύουσιν αἱ τῶν ἀποθανόντων γυναῖκεσ, ἡ δὲ πρότερον γαμηθεῖσα βοῦν ἐγκύμονα κατέθυεν ἐκείνου νομοθετήσαντοσ.

πολλὰσ δὲ καὶ ἄλλασ Νομᾶ καταδείξαντοσ ἱερωσύνασ ἔτι δυεῖν μνησθήσομαι, τῆσ τε Σαλίων καὶ τῆσ τῶν Φιτιαλέων, αἱ μάλιστα τὴν εὐσέβειαν τοῦ ἀνδρὸσ ἐμφαίνουσιν.

οἱ μὲν γάρ Φιτιαλεῖσ εἰρηνοφύλακέσ τινεσ ὄντεσ, ὡσ δ̓ ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ τοὔνομα λαβόντεσ ἀπὸ τῆσ πράξεωσ, λόγῳ τὰ νείκη κατέπαυον, οὐκ ἐῶντεσ στρατεύειν πρότερον ἢ πᾶσαν ἐλπίδα δίκησ ἀποκοπῆναι. καὶ γὰρ εἰρήνην Γ̣

Ἕλληνεσ καλοῦσιν ὅταν λόγῳ, μὴ βίᾳ, πρὸσ ἀλλήλουσ χρώμενοι λύσωσι τὰσ διαφοράσ, οἱ δὲ Ῥωμαίων Φιτιαλεῖσ πολλάκισ μὲν ἐβάδιζον ὡσ τοὺσ ἀδικοῦντασ αὐτοὶ πείθοντεσ εὐγνωμονεῖν· ἀγνωμονούντων δὲ μαρτυράμενοι θεούσ, καὶ κατευξάμενοι πολλὰ καὶ δεινὰ καθ’ αὑτῶν αὐτοὶ καὶ τῆσ πατρίδοσ εἰ μὴ δικαίωσ ἐπεξίασιν, οὕτω κατήγγελλον αὐτοῖσ τὸν πόλεμον. κωλυόντων δὲ τούτων ἢ μὴ συναινούντων, οὔτε στρατιώτῃ θεμιτὸν οὔτε βασιλεῖ Ῥωμαίων ὅπλα κινεῖν, ἀλλὰ παρὰ τούτων ἔδει τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου δεξάμενον ὡσ δικαίου τὸν ἄρχοντα, τότε σκοπεῖν περὶ τοῦ συμφέροντοσ, λέγεται δὲ καὶ τὸ Κελτικὸν ἐκεῖνο πάθοσ τῇ πόλει γενέσθαι τούτων τῶν ἱερέων παρανομηθέντων.

ἔτυχον μὲν γὰρ οἱ βάρβαροι Κλουσίνουσ πολιορκοῦντεσ·

ἐπέμφθη δὲ πρεσβευτὴσ Φάβιοσ Ἄμβουστοσ εἰσ τὸ στρατόπεδον διαλύσεισ πράξων ὑπὲρ τῶν πολιορκουμένων. λαβὼν δὲ ἀποκρίσεισ οὐκ ἐπιεικεῖσ καὶ πέρασ σχεῖν αὑτῷ τὴν πρεσβείαν οἰόμενοσ, ἐνεανιεύσατο πρὸ τῶν Κλουσίνων ὅπλα λαβὼν προκαλέσασθαι τὸν ἀριστεύοντα τῶν βαρβάρων. τὰ μὲν οὖν τῆσ μάχησ εὐτυχεῖτο καὶ καταβαλὼν ἐσκύλευσε τὸν ἄνδρα γνωρίσαντεσ δὲ οἱ Κελτοὶ πέμπουσιν εἰσ Ῥώμην κήρυκα τοῦ Φαβίου κατηγοροῦντεσ ὡσ ἐκσπόνδου καὶ ἀπίστου καὶ ἀκατάγγελτον ἐξενηνοχότοσ πρὸσ αὐτοὺσ πόλεμον.

ἐνταῦθα τὴν μὲν σύγκλητον οἱ Φιτιαλεῖσ ἔπειθον ἐκδιδόναι τὸν ἄνδρα τοῖσ Κελτοῖσ, καταφυγὼν δὲ ἐκεῖνοσ εἰσ τοὺσ πολλοὺσ καὶ τῷ δήμῳ σπουδάζοντι χρησάμενοσ διεκρούσατο τὴν δίκην. μετ’ ὀλίγον δὲ ἐπελθόντεσ οἱ Κελτοὶ τὴν Ῥώμην πλὴν τοῦ Καπιτωλίου διεπόρθησαν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τοῖσ περὶ Καμίλλου μᾶλλον ἀκριβοῦται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION