Plutarch, Numa, chapter 4

(플루타르코스, Numa, chapter 4)

ὁ δὲ Νομᾶσ ἐκλείπων τὰσ ἐν ἄστει διατριβὰσ ἀγραυλεῖν τὰ πολλὰ καὶ πλανᾶσθαι μόνοσ ἤθελεν, ἐν ἄλσεσι θεῶν καὶ λειμῶσιν ἱεροῖσ καὶ τόποισ ἐρήμοισ ποιούμενοσ τὴν δίαιταν. ὅθεν οὐχ ἥκιστα τὴν ἀρχὴν ὁ περὶ τῆσ θεᾶσ ἔλαβε λόγοσ, ὡσ ἄρα Νομᾶσ ἐκεῖνοσ οὐκ ἀδημονίᾳ τινὶ ψυχῆσ καὶ πλάνῃ τὸν μετὰ ἀνθρώπων ἀπολέλοιπε βίον, ἀλλὰ σεμνοτέρασ γεγευμένοσ ὁμιλίασ καὶ γάμων θείων ἠξιωμένοσ, Ἠγερίᾳ δαίμονι συνὼν ἐρώσῃ καὶ συνδιαιτώμενοσ, εὐδαίμων ἀνήρ καὶ τὰ θεῖα πεπνυμένοσ γέγονεν. ὅτι μὲν οὖν ταῦτα πολλοῖσ τῶν πάνυ παλαιῶν μύθων ἐοίκεν, οὓσ οἱ Φρύγεσ τε περὶ Ἄττεω καὶ Βιθυνοὶ περὶ Ἡροδότου καὶ περὶ Ἐνδυμίωνοσ Ἀρκάδεσ ἄλλοι τε περὶ ἄλλων εὐδαιμόνων δή τινων καὶ θεοφιλῶν γενέσθαι δοκούντων παραλαβόντεσ ἠγάπησαν, οὐκ ἄδηλόν ἔστι.

καί που λόγον ἔχει τὸν θεόν, οὐ φίλιππον οὐδὲ φίλορνιν, ἀλλὰ φιλάνθρωπον ὄντα, τοῖσ διαφερόντωσ ἀγαθοῖσ ἐθέλειν συνεῖναι, καὶ μὴ δυσχεραίνειν μηδὲ ἀτιμάζειν ἀνδρὸσ ὁσίου καὶ σώφρονοσ ὁμιλίαν.

ὡσ δὲ καὶ σώματοσ ἀνθρωπίνου καὶ ὡρ́ασ ἐστί τισ θεῷ καὶ δαίμονι κοινωνία καὶ χάρισ, ἔργον ἤδη καὶ τοῦτο πεισθῆναι. καίτοι δοκοῦσιν οὐκ ἀπιθάνωσ Αἰγύπτιοι διαιρεῖν ὡσ γυναικὶ μὲν οὐκ ἀδύνατον πνεῦμα πλησιάσαι θεοῦ καί τινασ ἐντεκεῖν ἀρχὰσ γενέσεωσ, ἀνδρὶ δὲ οὐκ ἔστι σύμμιξισ πρὸσ θεὸν οὐδὲ ὁμιλία σώματοσ.

ἀγνοοῦσι δὲ ὅτι τὸ μιγνύμενον ᾧ μίγνυται τὴν ἴσην ἀνταποδίδωσι κοινωνίαν. οὐ μὴν ἀλλὰ φιλίαν γε πρὸσ ἄνθρωπον εἶναι θεῷ καὶ τὸν ἐπὶ ταύτῃ λεγόμενον ἔρωτα καὶ φυόμενον εἰσ ἐπιμέλειαν ἤθουσ καὶ ἀρετῆσ, πρέπον ἂν εἰή. καὶ οὐ πλημμελοῦσιν οἱ τὸν Φόρβαντα καὶ τὸν Υἅκινθον καὶ τὸν Ἄδμητον ἐρωμένουσ Ἀπόλλωνοσ γεγονέναι μυθολογοῦντεσ, ὥσπερ αὖ καὶ τὸν Σικυώνιον Ἱππόλυτον, ᾧ δὴ καί φασιν, ὁσάκισ τύχοι διαπλέων εἰσ Κίρραν ἐκ Σικυῶνοσ, τὴν Πυθίαν, οἱο͂ν αἰσθανομένου τοῦ θεοῦ καὶ χαίροντοσ, ἀποθεσπίζειν τόδε τὸ ἡρῷον καὶ δ̓ αὖθ’ Ἱππολύτοιο φίλον κάρα εἰσ ἅλα βαίνει.

Πινδάρου δὲ καὶ τῶν μελῶν ἐραστὴν γενέσθαι τὸν Πᾶνα μυθολογοῦσιν.

ἀπέδωκε δέ τινα τιμὴν καὶ Ἀρχιλόχῳ καὶ Ἡσιόδῳ τελευτήσασι διὰ τὰσ Μούσασ τὸ δαιμόνιον. Σοφοκλεῖ δὲ καὶ ζῶντι τὸν Ἀσκληπιὸν ἐπιξενωθῆναι λόγοσ ἐστὶ πολλὰ μέχρι δεῦρο διασώζων τεκμήρια, καὶ τελευτήσαντι τυχεῖν ταφῆσ ἄλλοσ θεόσ, ὡσ λέγεται, παρέσχεν. ἆρα οὖν ἄξιὸν ἔστι, ταῦτα συγχωροῦντασ ἐπὶ τούτων, ἀπιστεῖν εἰ Ζαλεύκῳ καὶ Μίνῳ καὶ Ζωροάστρῃ καὶ Νομᾷ καὶ Λυκούργῳ βασιλείασ κυβερνῶσι καὶ πολιτείασ διακοσμοῦσιν εἰσ τὸ αὐτὸ ἐφοίτα τὸ δαιμόνιον, ἢ τούτοισ μὲν εἰκὸσ ἔστι καὶ σπουδάζοντασ θεοὺσ ὁμιλεῖν ἐπὶ διδασκαλίᾳ καὶ παραινέσει τῶν βελτίστων, ποιηταῖσ δὲ καὶ λυρικοῖσ μινυρίζουσιν, εἴπερ ρ ἄρα, χρῆσθαι παίζοντασ;

"πλατεῖα κέλευθοσ.

οὐδὲ γὰρ ἅτεροσ λόγοσ ἔχει τι φαῦλον, ὃν περὶ Λυκούργου καὶ Νομᾶ καὶ τοιούτων ἄλλων ἀνδρῶν λέγουσιν, ὡσ δυσκάθεκτα καὶ δυσάρεστα πλήθη χειρούμενοι καὶ μεγάλασ σ ἐπιφέροντεσ ταῖσ πολιτείαισ καινοτομίασ, προσεποιήσαντο τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ δόξαν, αὐτοῖσ ἐκείνοισ πρὸσ οὓσ ἐσχηματίζοντο σωτήριον οὖσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION