Plato, Republic, book 7

(플라톤, Republic, book 7)

μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείασ τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίασ. πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰσ κεφαλὰσ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτουσ περιάγειν, φῶσ δὲ αὐτοῖσ πυρὸσ ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸσ καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖσ θαυματοποιοῖσ πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.

ὁρῶ, ἔφη.

καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἱο͂ν εἰκὸσ τοὺσ μὲν φθεγγομένουσ, τοὺσ δὲ σιγῶντασ τῶν παραφερόντων.

ἄτοπον, ἔφη, λέγεισ εἰκόνα καὶ δεσμώτασ ἀτόπουσ.

ὁμοίουσ ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ·

τοὺσ γὰρ τοιούτουσ πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἰεί ἄν τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰσ σκιὰσ τὰσ ὑπὸ τοῦ πυρὸσ εἰσ τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσασ; εἰε͂ν διὰ βίου;

τί δὲ τῶν παραφερομένων;

οὐ ταὐτὸν τοῦτο; τί μήν;

εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἱοῖ́ τ’ εἰε͂ν πρὸσ ἀλλήλουσ, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα αὐτοὺσ νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν;

ἀνάγκη.

τί δ’ εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι;

ὁπότε τισ τῶν παριόντων φθέγξαιτο, οἰεί ἂν ἄλλο τι αὐτοὺσ ἡγεῖσθαι τὸ φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη.

παντάπασι δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲσ ἢ τὰσ τῶν σκευαστῶν σκιάσ.

πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη.

σκόπει δή, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἰάσιν τῶν τε δεσμῶν καὶ τῆσ ἀφροσύνησ, οἱά τισ ἂν εἰή, εἰ φύσει τοιάδε συμβαίνοι αὐτοῖσ·

ὁπότε τισ λυθείη καὶ ἀναγκάζοιτο ἐξαίφνησ ἀνίστασθαί τε καὶ περιάγειν τὸν αὐχένα καὶ βαδίζειν καὶ πρὸσ τὸ φῶσ ἀναβλέπειν, πάντα δὲ ταῦτα ποιῶν ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὰσ μαρμαρυγὰσ ἀδυνατοῖ καθορᾶν ἐκεῖνα ὧν τότε τὰσ σκιὰσ ἑώρα, τί ἂν οἰεί αὐτὸν εἰπεῖν, εἴ τισ αὐτῷ λέγοι ὅτι τότε μὲν ἑώρα φλυαρίασ, νῦν δὲ μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντοσ καὶ πρὸσ μᾶλλον ὄντα τετραμμένοσ ὀρθότερον βλέποι, καὶ δὴ καὶ ἕκαστον τῶν παριόντων δεικνὺσ αὐτῷ ἀναγκάζοι ἐρωτῶν ἀποκρίνεσθαι ὅτι ἔστιν; οὐκ οἰεί αὐτὸν ἀπορεῖν τε ἂν καὶ ἡγεῖσθαι τὰ τότε ὁρώμενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύμενα;

πολύ γ’, ἔφη.

οὐκοῦν κἂν εἰ πρὸσ αὐτὸ τὸ φῶσ ἀναγκάζοι αὐτὸν βλέπειν, ἀλγεῖν τε ἂν τὰ ὄμματα καὶ φεύγειν ἀποστρεφόμενον πρὸσ ἐκεῖνα ἃ δύναται καθορᾶν, καὶ νομίζειν ταῦτα τῷ ὄντι σαφέστερα τῶν δεικνυμένων;

οὕτωσ, ἔφη.

ἂν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόμενον, καὶ ἐπειδὴ πρὸσ τὸ φῶσ ἔλθοι, αὐγῆσ ἂν ἔχοντα τὰ ὄμματα μεστὰ ὁρᾶν οὐδ’ ἂν ἓν δύνασθαι τῶν νῦν λεγομένων ἀληθῶν;

οὐ γὰρ ἄν, ἔφη, ἐξαίφνησ γε.

συνηθείασ δὴ οἶμαι δέοιτ’ ἄν, εἰ μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσθαι.

καὶ πρῶτον μὲν τὰσ σκιὰσ ἂν ῥᾷστα καθορῷ, καὶ μετὰ τοῦτο ἐν τοῖσ ὕδασι τά τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἴδωλα, ὕστερον δὲ αὐτά· ἄστρων τε καὶ σελήνησ φῶσ, ἢ μεθ’ ἡμέραν τὸν ἥλιόν τε καὶ τὸ τοῦ ἡλίου.

πῶσ δ’ οὔ;

τελευταῖον δὴ οἶμαι τὸν ἥλιον, οὐκ ἐν ὕδασιν οὐδ’ ἐν ἀλλοτρίᾳ ἕδρᾳ φαντάσματα αὐτοῦ, ἀλλ’ αὐτὸν καθ’ αὑτὸν ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ δύναιτ’ ἂν κατιδεῖν καὶ θεάσασθαι οἱο͂́σ ἐστιν.

ἀναγκαῖον, ἔφη.

τὰ ἐν τῷ ὁρωμένῳ τόπῳ, καὶ ἐκείνων ὧν σφεῖσ ἑώρων τρόπον τινὰ πάντων αἴτιοσ.

δῆλον, ἔφη, ὅτι ἐπὶ ταῦτα ἂν μετ’ ἐκεῖνα ἔλθοι.

τί οὖν;

ἀναμιμνῃσκόμενον αὐτὸν τῆσ πρώτησ οἰκήσεωσ καὶ τῆσ ἐκεῖ σοφίασ καὶ τῶν τότε συνδεσμωτῶν οὐκ ἂν οἰεί αὑτὸν μὲν εὐδαιμονίζειν τῆσ μεταβολῆσ, τοὺσ δὲ ἐλεεῖν; καὶ μάλα.

εἰώθει καὶ ἅμα πορεύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ δυνατώτατα ἀπομαντευομένῳ τὸ μέλλον ἥξειν, δοκεῖσ ἂν αὐτὸν ἐπιθυμητικῶσ αὐτῶν ἔχειν καὶ ζηλοῦν τοὺσ παρ’ ἐκείνοισ τιμωμένουσ τε καὶ ἐνδυναστεύοντασ, ἢ τὸ τοῦ Ὁμήρου ἂν πεπονθέναι καὶ σφόδρα βούλεσθαι "ἐπάρουρον ἐόντα θητευέμεν ἄλλῳ ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ" καὶ ὁτιοῦν ἂν πεπονθέναι μᾶλλον ἢ ’κεῖνά τε δοξάζειν καὶ ἐκείνωσ ζῆν;

οὕτωσ, ἔφη, ἔγωγε οἶμαι, πᾶν μᾶλλον πεπονθέναι ἂν δέξασθαι ἢ ζῆν ἐκείνωσ.

καὶ τόδε δὴ ἐννόησον, ἦν δ’ ἐγώ.

εἰ πάλιν ὁ τοιοῦτοσ καταβὰσ εἰσ τὸν αὐτὸν θᾶκον καθίζοιτο, ἆρ’ οὐ σκότουσ <ἂν> ἀνάπλεωσ σχοίη τοὺσ ὀφθαλμούσ, ἐξαίφνησ ἥκων ἐκ τοῦ ἡλίου; καὶ μάλα γ’, ἔφη.

τὰσ δὲ δὴ σκιὰσ ἐκείνασ πάλιν εἰ δέοι αὐτὸν γνωματεύοντα διαμιλλᾶσθαι τοῖσ ἀεὶ δεσμώταισ ἐκείνοισ, ἐν ᾧ ἀμβλυώττει, πρὶν καταστῆναι τὰ ὄμματα, οὗτοσ δ’ ὁ χρόνοσ μὴ πάνυ ὀλίγοσ εἰή τῆσ συνηθείασ, ἆρ’ οὐ γέλωτ’ ἂν παράσχοι, καὶ λέγοιτο ἂν περὶ αὐτοῦ ὡσ ἀναβὰσ ἄνω διεφθαρμένοσ ἥκει τὰ ὄμματα, καὶ ὅτι οὐκ ἄξιον οὐδὲ πειρᾶσθαι ἄνω ἰέναι;

καὶ τὸν ἐπιχειροῦντα λύειν τε καὶ ἀνάγειν, εἴ πωσ ἐν ταῖσ χερσὶ δύναιντο λαβεῖν καὶ ἀποκτείνειν, ἀποκτεινύναι ἄν;

σφόδρα γ’, ἔφη.

ταύτην τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τὴν εἰκόνα, ὦ φίλε Γλαύκων, προσαπτέον ἅπασαν τοῖσ ἔμπροσθεν λεγομένοισ, τὴν μὲν δι’ ὄψεωσ φαινομένην ἕδραν τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἰκήσει ἀφομοιοῦντα, τὸ δὲ τοῦ πυρὸσ ἐν αὐτῇ φῶσ τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει·

τὴν δὲ ἄνω ἀνάβασιν καὶ θέαν τῶν ἄνω τὴν εἰσ τὸν νοητὸν τόπον τῆσ ψυχῆσ ἄνοδον τιθεὶσ οὐχ ἁμαρτήσῃ τῆσ γ’ ἐμῆσ ἐλπίδοσ, ἐπειδὴ ταύτησ ἐπιθυμεῖσ ἀκούειν.

θεὸσ δέ που οἶδεν εἰ ἀληθὴσ οὖσα τυγχάνει. ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγισ ὁρᾶσθαι, ὀφθεῖσα δὲ συλλογιστέα εἶναι ὡσ ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία, ἔν τε ὁρατῷ φῶσ καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα, ἔν τε νοητῷ αὐτὴ κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη, καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν τὸν μέλλοντα ἐμφρόνωσ πράξειν ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ.

συνοίομαι, ἔφη, καὶ ἐγώ, ὅν γε δὴ τρόπον δύναμαι.

ἴθι τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τόδε συνοιήθητι καὶ μὴ θαυμάσῃσ ὅτι οἱ ἐνταῦθα ἐλθόντεσ οὐκ ἐθέλουσιν τὰ τῶν ἀνθρώπων πράττειν, ἀλλ’ ἄνω ἀεὶ ἐπείγονται αὐτῶν αἱ ψυχαὶ διατρίβειν·

εἰκὸσ γάρ που οὕτωσ, εἴπερ αὖ κατὰ τὴν προειρημένην εἰκόνα τοῦτ’ ἔχει.

εἰκὸσ μέντοι, ἔφη.

τί δέ;

περὶ τούτου, ὅπῃ ποτὲ ὑπολαμβάνεται ταῦτα ὑπὸ τῶν αὐτὴν δικαιοσύνην μὴ πώποτε ἰδόντων;

οὐδ’ ὁπωστιοῦν θαυμαστόν, ἔφη.

ἀλλ’ εἰ νοῦν γε ἔχοι τισ, ἦν δ’ ἐγώ, μεμνῇτ’ ἂν ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεισ ὄμμασιν, ἔκ τε φωτὸσ εἰσ σκότοσ μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότουσ εἰσ φῶσ.

ἐμπέπλησται, καὶ οὕτω δὴ τὴν μὲν εὐδαιμονίσειεν ἂν τοῦ πάθουσ τε καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειεν, καὶ εἰ γελᾶν ἐπ’ αὐτῇ βούλοιτο, ἧττον ἂν καταγέλαστοσ ὁ γέλωσ αὐτῷ εἰή ἢ ὁ ἐπὶ τῇ ἄνωθεν ἐκ φωτὸσ ἡκούσῃ.

καὶ μάλα, ἔφη, μετρίωσ λέγεισ.

δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶσ τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ·

τὴν παιδείαν οὐχ οἱάν τινὲσ ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. ψυχῇ ἐπιστήμησ σφεῖσ ἐντιθέναι, οἱο͂ν τυφλοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὄψιν ἐντιθέντεσ.

φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη.

ὁ δέ γε νῦν λόγοσ, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστοσ, οἱο͂ν εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλωσ ἢ σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸσ τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδουσ, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἑώσ ἂν εἰσ τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντοσ τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη·

τἀγαθόν.

ἦ γάρ; ναί.

τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἰή, τῆσ περιαγωγῆσ, τίνα τρόπον ὡσ ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡσ ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶσ δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι.

ἐοίκεν γάρ, ἔφη.

οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν ‐ ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸσ μᾶλλον θειοτέρου τινὸσ τυγχάνει, ὡσ ἐοίκεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆσ περιαγωγῆσ χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται.

ἢ οὔπω ἐννενόηκασ, τῶν λεγομένων πονηρῶν μέν, σοφῶν δέ, ὡσ δριμὺ μὲν βλέπει τὸ ψυχάριον καὶ ὀξέωσ διορᾷ ταῦτα ἐφ’ ἃ τέτραπται, ὡσ οὐ φαύλην ἔχον τὴν ὄψιν, κακίᾳ δ’ ἠναγκασμένον ὑπηρετεῖν, ὥστε ὅσῳ ἂν ὀξύτερον βλέπῃ, τοσούτῳ πλείω κακὰ ἐργαζόμενον;

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

τοῦτο μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ τῆσ τοιαύτησ φύσεωσ εἰ ἐκ παιδὸσ εὐθὺσ κοπτόμενον περιεκόπη τὰσ τῆσ γενέσεωσ συγγενεῖσ ὥσπερ μολυβδίδασ, αἳ δὴ ἐδωδαῖσ τε καὶ τοιούτων ἡδοναῖσ τε καὶ λιχνείαισ προσφυεῖσ γιγνόμεναι περὶ κάτω στρέφουσι τὴν τῆσ ψυχῆσ ὄψιν·

ὧν εἰ ἀπαλλαγὲν περιεστρέφετο εἰσ τὰ ἀληθῆ, καὶ ἐκεῖνα ἂν τὸ αὐτὸ τοῦτο τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων ὀξύτατα ἑώρα, ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἃ νῦν τέτραπται.

εἰκόσ γε, ἔφη.

τί δέ;

ἱκανῶσ ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺσ ἐν παιδείᾳ ἐωμένουσ διατρίβειν διὰ τέλουσ, τοὺσ μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένουσ δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺσ δὲ ὅτι ἑκόντεσ εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοισ ζῶντεσ ἔτι ἀπῳκίσθαι;

ἀληθῆ, ἔφη.

καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντεσ ἱκανῶσ ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖσ ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.

τὸ ποῖον δή;

τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνουσ τοὺσ δεσμώτασ μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοισ πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.

ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούσ, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖσ ὂν ἄμεινον;

ἀλλήλοισ τῆσ ὠφελίασ ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸσ ἐμποιῶν τοιούτουσ ἄνδρασ ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστοσ βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸσ αὐτοῖσ ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆσ πόλεωσ.

ἀληθῆ, ἔφη·

ἐπελαθόμην γάρ. σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺσ παρ’ ἡμῖν φιλοσόφουσ γιγνομένουσ, ἀλλὰ δίκαια πρὸσ αὐτοὺσ ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντεσ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.

ἐροῦμεν γὰρ ὅτι οἱ μὲν ἐν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσι τοιοῦτοι γιγνόμενοι εἰκότωσ οὐ μετέχουσι τῶν ἐν αὐταῖσ πόνων· αὐτόματοι γὰρ ἐμφύονται ἀκούσησ τῆσ ἐν ἑκάστῃ πολιτείασ, δίκην δ’ ἔχει τό γε αὐτοφυὲσ μηδενὶ τροφὴν ὀφεῖλον μηδ’ ἐκτίνειν τῳ προθυμεῖσθαι τὰ τροφεῖα·

ὑμᾶσ δ’ ἡμεῖσ ὑμῖν τε αὐτοῖσ τῇ τε ἄλλῃ πόλει ὥσπερ ἐν σμήνεσιν ἡγεμόνασ τε καὶ βασιλέασ ἐγεννήσαμεν, ἄμεινόν τε καὶ τελεώτερον ἐκείνων πεπαιδευμένουσ καὶ μᾶλλον δυνατοὺσ ἀμφοτέρων μετέχειν. καταβατέον οὖν ἐν μέρει ἑκάστῳ εἰσ τὴν τῶν ἄλλων συνοίκησιν καὶ συνεθιστέον τὰ σκοτεινὰ θεάσασθαι·

συνεθιζόμενοι γὰρ μυρίῳ βέλτιον ὄψεσθε τῶν ἐκεῖ καὶ γνώσεσθε ἕκαστα τὰ εἴδωλα ἅττα ἐστὶ καὶ ὧν, διὰ τὸ τἀληθῆ ἑωρακέναι καλῶν τε καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν πέρι. καὶ οὕτω ὕπαρ ἡμῖν καὶ ὑμῖν ἡ πόλισ οἰκήσεται ἀλλ’ οὐκ ὄναρ, ὡσ νῦν αἱ πολλαὶ ὑπὸ σκιαμαχούντων τε πρὸσ ἀλλήλουσ καὶ στασιαζόντων περὶ τοῦ ἄρχειν οἰκοῦνται, ὡσ μεγάλου τινὸσ ἀγαθοῦ ὄντοσ. τὸ δέ που ἀληθὲσ ὧδ’ ἔχει·

ἐν πόλει ᾗ ἥκιστα πρόθυμοι ἄρχειν οἱ μέλλοντεσ ἄρξειν, ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οἰκεῖσθαι, τὴν δ’ ἐναντίουσ ἄρχοντασ σχοῦσαν ἐναντίωσ. πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

ἀπειθήσουσιν οὖν ἡμῖν οἰεί οἱ τρόφιμοι ταῦτ’ ἀκούοντεσ, καὶ οὐκ ἐθελήσουσιν συμπονεῖν ἐν τῇ πόλει ἕκαστοι ἐν μέρει, τὸν δὲ πολὺν χρόνον μετ’ ἀλλήλων οἰκεῖν ἐν τῷ καθαρῷ;

ἀδύνατον, ἔφη·

δίκαια γὰρ δὴ δικαίοισ ἐπιτάξομεν. παντὸσ μὴν μᾶλλον ὡσ ἐπ’ ἀναγκαῖον αὐτῶν ἕκαστοσ εἶσι τὸ ἄρχειν, τοὐναντίον τῶν νῦν ἐν ἑκάστῃ πόλει ἀρχόντων. οὕτω γὰρ ἔχει, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ ἑταῖρε·

εἰ μὲν βίον ἐξευρήσεισ ἀμείνω τοῦ ἄρχειν τοῖσ μέλλουσιν ἄρξειν, ἔστι σοι δυνατὴ γενέσθαι πόλισ εὖ οἰκουμένη· ἐν μόνῃ γὰρ αὐτῇ ἄρξουσιν οἱ τῷ ὄντι πλούσιοι, οὐ χρυσίου ἀλλ’ οὗ δεῖ τὸν εὐδαίμονα πλουτεῖν, ζωῆσ ἀγαθῆσ τε καὶ ἔμφρονοσ.

εἰ δὲ πτωχοὶ καὶ πεινῶντεσ ἀγαθῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσια ἰάσιν, ἐντεῦθεν οἰόμενοι τἀγαθὸν δεῖν ἁρπάζειν, οὐκ ἔστι· περιμάχητον γὰρ τὸ ἄρχειν γιγνόμενον, οἰκεῖοσ ὢν καὶ ἔνδον ὁ τοιοῦτοσ πόλεμοσ αὐτούσ τε ἀπόλλυσι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν. ἀληθέστατα, ἔφη.

ἔχεισ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, βίον ἄλλον τινὰ πολιτικῶν ἀρχῶν καταφρονοῦντα ἢ τὸν τῆσ ἀληθινῆσ φιλοσοφίασ;

οὐ μὰ τὸν Δία, ἦ δ’ ὅσ.

ἀλλὰ μέντοι δεῖ γε μὴ ἐραστὰσ τοῦ ἄρχειν ἰέναι ἐπ’ αὐτό·

εἰ δὲ μή, οἵ γε ἀντερασταὶ μαχοῦνται. πῶσ δ’ οὔ;

τίνασ οὖν ἄλλουσ ἀναγκάσεισ ἰέναι ἐπὶ φυλακὴν τῆσ πόλεωσ ἢ οἳ περὶ τούτων τε φρονιμώτατοι δι’ ὧν ἄριστα πόλισ οἰκεῖται, ἔχουσί τε τιμὰσ ἄλλασ καὶ βίον ἀμείνω τοῦ πολιτικοῦ;

οὐδένασ ἄλλουσ, ἔφη.

βούλει οὖν τοῦτ’ ἤδη σκοπῶμεν, τίνα τρόπον οἱ τοιοῦτοι ἐγγενήσονται, καὶ πῶσ τισ ἀνάξει αὐτοὺσ εἰσ φῶσ, ὥσπερ ἐξ Αἵδου λέγονται δή τινεσ εἰσ θεοὺσ ἀνελθεῖν;

πῶσ γὰρ οὐ βούλομαι;

ἔφη. τοῦτο δή, ὡσ ἐοίκεν, οὐκ ὀστράκου ἂν εἰή περιστροφή, ἀλλὰ ψυχῆσ περιαγωγὴ ἐκ νυκτερινῆσ τινοσ ἡμέρασ εἰσ ἀληθινήν, τοῦ ὄντοσ οὖσαν ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσομεν εἶναι.

πάνυ μὲν οὖν.

δύναμιν;

πῶσ γὰρ οὔ;

τί ἂν οὖν εἰή, ὦ Γλαύκων, μάθημα ψυχῆσ ὁλκὸν ἀπὸ τοῦ γιγνομένου ἐπὶ τὸ ὄν;

τόδε δ’ ἐννοῶ λέγων ἅμα· οὐκ ἀθλητὰσ μέντοι πολέμου ἔφαμεν τούτουσ ἀναγκαῖον εἶναι νέουσ ὄντασ; ἔφαμεν γάρ.

δεῖ ἄρα καὶ τοῦτο προσέχειν τὸ μάθημα ὃ ζητοῦμεν πρὸσ ἐκείνῳ.

τὸ ποῖον;

μὴ ἄχρηστον πολεμικοῖσ ἀνδράσιν εἶναι.

δεῖ μέντοι, ἔφη, εἴπερ οἱο͂́ν τε.

ἡμῖν.

ἦν ταῦτα, ἔφη.

καὶ γυμναστικὴ μέν που περὶ γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον τετεύτακεν·

σώματοσ γὰρ αὔξησ καὶ φθίσεωσ. ἐπιστατεῖ. φαίνεται.

τοῦτο μὲν δὴ οὐκ ἂν εἰή ὃ ζητοῦμεν μάθημα.

οὐ γάρ.

ἀλλ’ ἆρα μουσικὴ ὅσην τὸ πρότερον διήλθομεν;

ἀλλ’ ἦν ἐκείνη γ’, ἔφη, ἀντίστροφοσ τῆσ γυμναστικῆσ, εἰ μέμνησαι, ἔθεσι παιδεύουσα τοὺσ φύλακασ, κατά τε ἁρμονίαν εὐαρμοστίαν τινά, οὐκ ἐπιστήμην, παραδιδοῦσα, καὶ κατὰ ῥυθμὸν εὐρυθμίαν, ἔν τε τοῖσ λόγοισ ἕτερα τούτων ἀδελφὰ ἔθη ἄττα ἔχουσα, καὶ ὅσοι μυθώδεισ τῶν λόγων καὶ ὅσοι ἀληθινώτεροι ἦσαν·

ἄγον, οἱο͂ν σὺ νῦν ζητεῖσ, οὐδὲν ἦν ἐν αὐτῇ.

ἀκριβέστατα, ἦν δ’ ἐγώ, ἀναμιμνῄσκεισ με·

τῷ γὰρ ὄντι τοιοῦτον οὐδὲν εἶχεν. ἀλλ’, ὦ δαιμόνιε Γλαύκων, τί ἂν εἰή τοιοῦτον; αἵ τε γὰρ τέχναι βάναυσοί που ἅπασαι ἔδοξαν εἶναι ‐ πῶσ δ’ οὔ; καὶ μὴν τί ἔτ’ ἄλλο λείπεται μάθημα, μουσικῆσ καὶ γυμναστικῆσ καὶ τῶν τεχνῶν κεχωρισμένον;

φέρε, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ μηδὲν ἔτι ἐκτὸσ τούτων ἔχομεν λαβεῖν, τῶν ἐπὶ πάντα τεινόντων τι λάβωμεν.

τὸ ποῖον;

οἱο͂ν τοῦτο τὸ κοινόν, ᾧ πᾶσαι προσχρῶνται τέχναι τε καὶ διάνοιαι καὶ ἐπιστῆμαι ‐ ὃ καὶ παντὶ ἐν πρώτοισ ἀνάγκη μανθάνειν.

τὸ ποῖον;

ἔφη. τὸ φαῦλον τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ ἕν τε καὶ τὰ δύο καὶ τὰ τρία διαγιγνώσκειν·

λέγω δὲ αὐτὸ ἐν κεφαλαίῳ ἀριθμόν τε καὶ λογισμόν. ἢ οὐχ οὕτω περὶ τούτων ἔχει, ὡσ πᾶσα τέχνη τε καὶ ἐπιστήμη ἀναγκάζεται αὐτῶν μέτοχοσ γίγνεσθαι; καὶ μάλα, ἔφη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἡ πολεμική;

πολλή, ἔφη, ἀνάγκη.

παγγέλοιον γοῦν, ἔφην, στρατηγὸν Ἀγαμέμνονα ἐν ταῖσ τραγῳδίαισ Παλαμήδησ ἑκάστοτε ἀποφαίνει.

ἢ οὐκ ἐννενόηκασ ὅτι φησὶν ἀριθμὸν εὑρὼν τάσ τε τάξεισ τῷ στρατοπέδῳ καταστῆσαι ἐν Ἰλίῳ καὶ ἐξαριθμῆσαι ναῦσ τε καὶ τἆλλα πάντα, ὡσ πρὸ τοῦ ἀναριθμήτων ὄντων καὶ τοῦ Ἀγαμέμνονοσ, ὡσ ἐοίκεν, οὐδ’ ὅσουσ πόδασ εἶχεν εἰδότοσ, εἴπερ ἀριθμεῖν μὴ ἠπίστατο; καίτοι ποῖόν τιν’ αὐτὸν οἰεί στρατηγὸν εἶναι; ἄτοπόν τιν’, ἔφη, ἔγωγε, εἰ ἦν τοῦτ’ ἀληθέσ.

ἄλλο τι οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, μάθημα ἀναγκαῖον πολεμικῷ ἀνδρὶ θήσομεν λογίζεσθαί τε καὶ ἀριθμεῖν δύνασθαι;

πάντων γ’, ἔφη, μάλιστα, εἰ καὶ ὁτιοῦν μέλλει τάξεων ἐπαί̈ειν, μᾶλλον δ’ εἰ καὶ ἄνθρωποσ ἔσεσθαι.

ἐννοεῖσ οὖν, εἶπον, περὶ τοῦτο τὸ μάθημα ὅπερ ἐγώ;

τὸ ποῖον;

κινδυνεύει τῶν πρὸσ τὴν νόησιν ἀγόντων φύσει εἶναι ὧν ζητοῦμεν, χρῆσθαι δ’ οὐδεὶσ αὐτῷ ὀρθῶσ, ἑλκτικῷ ὄντι παντάπασι πρὸσ οὐσίαν.

πῶσ, ἔφη, λέγεισ;

ἐγὼ πειράσομαι, ἦν δ’ ἐγώ, τό γ’ ἐμοὶ δοκοῦν δηλῶσαι.

ἃ γὰρ διαιροῦμαι παρ’ ἐμαυτῷ ἀγωγά τε εἶναι οἷ λέγομεν καὶ μή, συνθεατὴσ γενόμενοσ σύμφαθι ἢ ἄπειπε, ἵνα καὶ τοῦτο σαφέστερον ἴδωμεν εἰ ἔστιν οἱο͂ν μαντεύομαι. δείκνυ’, ἔφη.

οὐ παρακαλοῦντα τὴν νόησιν εἰσ ἐπίσκεψιν, ὡσ ἱκανῶσ ὑπὸ τῆσ αἰσθήσεωσ κρινόμενα, τὰ δὲ παντάπασι διακελευόμενα ἐκείνην ἐπισκέψασθαι, ὡσ τῆσ αἰσθήσεωσ οὐδὲν ὑγιὲσ ποιούσησ.

τὰ πόρρωθεν, ἔφη, φαινόμενα δῆλον ὅτι λέγεισ καὶ τὰ ἐσκιαγραφημένα.

οὐ πάνυ, ἦν δ’ ἐγώ, ἔτυχεσ οὗ λέγω.

ποῖα μήν, ἔφη, λέγεισ;

τὰ μὲν οὐ παρακαλοῦντα, ἦν δ’ ἐγώ, ὅσα μὴ ἐκβαίνει εἰσ ἐναντίαν αἴσθησιν ἅμα·

τὰ δ’ ἐκβαίνοντα ὡσ παρακαλοῦντα τίθημι, ἐπειδὰν ἡ αἴσθησισ μηδὲν μᾶλλον τοῦτο ἢ τὸ ἐναντίον δηλοῖ, εἴτ’ ἐγγύθεν προσπίπτουσα εἴτε πόρρωθεν.

ὧδε δὲ ἃ λέγω σαφέστερον εἴσῃ. οὗτοί φαμεν τρεῖσ ἂν εἰε͂ν δάκτυλοι, ὅ τε σμικρότατοσ καὶ ὁ δεύτεροσ καὶ ὁ μέσοσ. πάνυ γ’, ἔφη.

ὡσ ἐγγύθεν τοίνυν ὁρωμένουσ λέγοντόσ μου διανοοῦ.

ἀλλά μοι περὶ αὐτῶν τόδε σκόπει. τὸ ποῖον;

δάκτυλοσ μέν που αὐτῶν φαίνεται ὁμοίωσ ἕκαστοσ, καὶ ταύτῃ γε οὐδὲν διαφέρει, ἐάντε ἐν μέσῳ ὁρᾶται ἐάντ’ ἐπ’ ἐσχάτῳ, ἐάντε λευκὸσ ἐάντε μέλασ, ἐάντε παχὺσ ἐάντε λεπτόσ, καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον.

ἐν πᾶσι γὰρ τούτοισ οὐκ ἀναγκάζεται τῶν πολλῶν ἡ ψυχὴ τὴν νόησιν ἐπερέσθαι τί ποτ’ ἐστὶ δάκτυλοσ·

οὐδαμοῦ γὰρ ἡ ὄψισ αὐτῇ ἅμα ἐσήμηνεν τὸ δάκτυλον τοὐναντίον ἢ δάκτυλον εἶναι. οὐ γὰρ οὖν, ἔφη.

ἂν παρακλητικὸν οὐδ’ ἐγερτικὸν εἰή.

εἰκότωσ.

τί δὲ δή;

τὸ μέγεθοσ αὐτῶν καὶ τὴν σμικρότητα ἡ ὄψισ ἆρα ἱκανῶσ ὁρᾷ, καὶ οὐδὲν αὐτῇ διαφέρει ἐν μέσῳ τινὰ αὐτῶν κεῖσθαι ἢ ἐπ’ ἐσχάτῳ; καὶ ὡσαύτωσ πάχοσ καὶ λεπτότητα ἢ μαλακότητα καὶ σκληρότητα ἡ ἁφή; καὶ αἱ ἄλλαι αἰσθήσεισ ἆρ’ οὐκ ἐνδεῶσ τὰ τοιαῦτα δηλοῦσιν; ἢ ὧδε ποιεῖ ἑκάστη αὐτῶν· πρῶτον μὲν ἡ ἐπὶ τῷ σκληρῷ τεταγμένη αἴσθησισ ἠνάγκασται καὶ ἐπὶ τῷ μαλακῷ τετάχθαι, καὶ παραγγέλλει τῇ ψυχῇ ὡσ ταὐτὸν σκληρόν τε καὶ μαλακὸν αἰσθανομένη;

οὕτωσ, ἔφη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ἀναγκαῖον ἔν γε τοῖσ τοιούτοισ αὖ τὴν ψυχὴν ἀπορεῖν τί ποτε σημαίνει αὕτη ἡ αἴσθησισ τὸ σκληρόν, εἴπερ τὸ αὐτὸ καὶ μαλακὸν λέγει, καὶ ἡ τοῦ κούφου καὶ ἡ τοῦ βαρέοσ, τί τὸ κοῦφον καὶ βαρύ, εἰ τό τε βαρὺ κοῦφον καὶ τὸ κοῦφον βαρὺ σημαίνει;

καὶ γάρ, ἔφη, αὗταί γε ἄτοποι τῇ ψυχῇ αἱ ἑρμηνεῖαι καὶ ἐπισκέψεωσ δεόμεναι.

εἰκότωσ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ἐν τοῖσ τοιούτοισ πρῶτον μὲν πειρᾶται λογισμόν τε καὶ νόησιν ψυχὴ παρακαλοῦσα ἐπισκοπεῖν εἴτε ἓν εἴτε δύο ἐστὶν ἕκαστα τῶν εἰσαγγελλομένων.

πῶσ δ’ οὔ;

οὐκοῦν ἐὰν δύο φαίνηται, ἕτερόν τε καὶ ἓν ἑκάτερον φαίνεται;

ναί.

εἰ ἄρα ἓν ἑκάτερον, ἀμφότερα δὲ δύο, τά γε δύο κεχωρισμένα νοήσει·

οὐ γὰρ ἂν ἀχώριστά γε δύο ἐνόει, ἀλλ’ ἕν.

ὀρθῶσ.

μέγα μὴν καὶ ὄψισ καὶ σμικρὸν ἑώρα, φαμέν, ἀλλ’ οὐ κεχωρισμένον ἀλλὰ συγκεχυμένον τι.

ἦ γάρ; ναί.

διὰ δὲ τὴν τούτου σαφήνειαν μέγα αὖ καὶ σμικρὸν ἡ νόησισ ἠναγκάσθη ἰδεῖν, οὐ συγκεχυμένα ἀλλὰ διωρισμένα, τοὐναντίον ἢ ’κείνη.

ἀληθῆ.

οὐκοῦν ἐντεῦθέν ποθεν πρῶτον ἐπέρχεται ἐρέσθαι ἡμῖν τί οὖν ποτ’ ἐστὶ τὸ μέγα αὖ καὶ τὸ σμικρόν;

παντάπασι μὲν οὖν.

καὶ οὕτω δὴ τὸ μὲν νοητόν, τὸ δ’ ὁρατὸν ἐκαλέσαμεν.

ὀρθότατ’, ἔφη.

ταῦτα τοίνυν καὶ ἄρτι ἐπεχείρουν λέγειν, ὡσ τὰ μὲν παρακλητικὰ τῆσ διανοίασ ἐστί, τὰ δ’ οὔ, ἃ μὲν εἰσ τὴν αἴσθησιν ἅμα τοῖσ ἐναντίοισ ἑαυτοῖσ ἐμπίπτει, παρακλητικὰ ὁριζόμενοσ, ὅσα δὲ μή, οὐκ ἐγερτικὰ τῆσ νοήσεωσ.

μανθάνω τοίνυν ἤδη, ἔφη, καὶ δοκεῖ μοι οὕτω.

τί οὖν;

ἀριθμόσ τε καὶ τὸ ἓν ποτέρων δοκεῖ εἶναι; οὐ συννοῶ, ἔφη.

ἀλλ’ ἐκ τῶν προειρημένων, ἔφην, ἀναλογίζου.

εἰ μὲν γὰρ ἱκανῶσ αὐτὸ καθ’ αὑτὸ ὁρᾶται ἢ ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει λαμβάνεται τὸ ἕν, οὐκ ἂν ὁλκὸν εἰή ἐπὶ τὴν οὐσίαν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δακτύλου ἐλέγομεν· ἀγωγῶν ἂν εἰή καὶ μεταστρεπτικῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντοσ θέαν ἡ περὶ τὸ ἓν μάθησισ.

ἀλλὰ μέντοι, ἔφη, τοῦτό γ’ ἔχει οὐχ ἥκιστα ἡ περὶ αὐτὸ ὄψισ·

ἅμα γὰρ ταὐτὸν ὡσ ἕν τε ὁρῶμεν καὶ ὡσ ἄπειρα τὸ πλῆθοσ. οὐκοῦν εἴπερ τὸ ἕν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ σύμπασ ἀριθμὸσ ταὐτὸν πέπονθε τοῦτο;

πῶσ δ’ οὔ;

ἀλλὰ μὴν λογιστική τε καὶ ἀριθμητικὴ περὶ ἀριθμὸν πᾶσα.

καὶ μάλα.

ταῦτα δέ γε φαίνεται ἀγωγὰ πρὸσ ἀλήθειαν.

ὑπερφυῶσ μὲν οὖν.

ὧν ζητοῦμεν ἄρα, ὡσ ἐοίκε, μαθημάτων ἂν εἰή·

πολεμικῷ μὲν γὰρ διὰ τὰσ τάξεισ ἀναγκαῖον μαθεῖν ταῦτα, φιλοσόφῳ δὲ διὰ τὸ τῆσ οὐσίασ ἁπτέον εἶναι γενέσεωσ ἐξαναδύντι, ἢ μηδέποτε λογιστικῷ γενέσθαι. ἔστι ταῦτ’, ἔφη.

ὁ δέ γε ἡμέτεροσ φύλαξ πολεμικόσ τε καὶ φιλόσοφοσ τυγχάνει ὤν.

τί μήν;

μεθέξειν ἐπὶ λογιστικὴν ἰέναι καὶ ἀνθάπτεσθαι αὐτῆσ μὴ ἰδιωτικῶσ, ἀλλ’ ἑώσ ἂν ἐπὶ θέαν τῆσ τῶν ἀριθμῶν φύσεωσ ἀφίκωνται τῇ νοήσει αὐτῇ, οὐκ ὠνῆσ οὐδὲ πράσεωσ χάριν ὡσ ἐμπόρουσ ἢ καπήλουσ μελετῶντασ, ἀλλ’ ἕνεκα πολέμου τε καὶ αὐτῆσ τῆσ ψυχῆσ ῥᾳστώνησ μεταστροφῆσ ἀπὸ γενέσεωσ ἐπ’ ἀλήθειάν τε καὶ οὐσίαν.

κάλλιστ’, ἔφη, λέγεισ.

τοὺσ λογισμοὺσ μαθήματοσ, ὡσ κομψόν ἐστι καὶ πολλαχῇ χρήσιμον ἡμῖν πρὸσ ὃ βουλόμεθα, ἐὰν τοῦ γνωρίζειν ἕνεκά τισ αὐτὸ ἐπιτηδεύῃ ἀλλὰ μὴ τοῦ καπηλεύειν.

πῇ δή;

ἔφη. τοῦτό γε, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, ὡσ σφόδρα ἄνω ποι ἄγει τὴν ψυχὴν καὶ περὶ αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν ἀναγκάζει διαλέγεσθαι, οὐδαμῇ ἀποδεχόμενον ἐάν τισ αὐτῇ ὁρατὰ ἢ ἁπτὰ σώματα ἔχοντασ ἀριθμοὺσ προτεινόμενοσ διαλέγηται.

ἓν ἐπιχειρῇ τῷ λόγῳ τέμνειν, καταγελῶσί τε καὶ οὐκ ἀποδέχονται, ἀλλ’ ἐὰν σὺ κερματίζῃσ αὐτό, ἐκεῖνοι πολλαπλασιοῦσιν, εὐλαβούμενοι μή ποτε φανῇ τὸ ἓν μὴ ἓν ἀλλὰ πολλὰ μόρια.

ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεισ.

τί οὖν οἰεί, ὦ Γλαύκων, εἴ τισ ἔροιτο αὐτούσ·

"ὦ θαυμάσιοι, περὶ ποίων ἀριθμῶν διαλέγεσθε, ἐν οἷσ τὸ ἓν οἱο͂ν ὑμεῖσ ἀξιοῦτέ ἐστιν, ἴσον τε ἕκαστον πᾶν παντὶ καὶ οὐδὲ σμικρὸν διαφέρον, μόριόν τε ἔχον ἐν ἑαυτῷ οὐδέν; τί ἂν οἰεί αὐτοὺσ ἀποκρίνασθαι; τοῦτο ἔγωγε, ὅτι περὶ τούτων λέγουσιν ὧν διανοηθῆναι μόνον ἐγχωρεῖ, ἄλλωσ δ’ οὐδαμῶσ μεταχειρίζεσθαι δυνατόν.

ἡμῖν κινδυνεύει εἶναι τὸ μάθημα, ἐπειδὴ φαίνεταί γε προσαναγκάζον αὐτῇ τῇ νοήσει χρῆσθαι τὴν ψυχὴν ἐπ’ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν;

καὶ μὲν δή, ἔφη, σφόδρα γε ποιεῖ αὐτό.

τί δέ;

τόδε ἤδη ἐπεσκέψω, ὡσ οἵ τε φύσει λογιστικοὶ εἰσ πάντα τὰ μαθήματα ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ὀξεῖσ φύονται, οἵ τε βραδεῖσ, ἂν ἐν τούτῳ παιδευθῶσιν καὶ γυμνάσωνται, κἂν μηδὲν ἄλλο ὠφεληθῶσιν, ὅμωσ εἴσ γε τὸ ὀξύτεροι αὐτοὶ αὑτῶν γίγνεσθαι πάντεσ ἐπιδιδόασιν; ἔστιν, ἔφη, οὕτω.

καὶ μήν, ὡσ ἐγᾦμαι, ἅ γε μείζω πόνον παρέχει μανθάνοντι καὶ μελετῶντι, οὐκ ἂν ῥᾳδίωσ οὐδὲ πολλὰ ἂν εὑρ́οισ ὡσ τοῦτο.

οὐ γὰρ οὖν.

πάντων δὴ ἕνεκα τούτων οὐκ ἀφετέον τὸ μάθημα, ἀλλ’ οἱ ἄριστοι τὰσ φύσεισ παιδευτέοι ἐν αὐτῷ.

σύμφημι, ἦ δ’ ὅσ.

τοῦτο μὲν τοίνυν, εἶπον, ἓν ἡμῖν κείσθω·

δεύτερον δὲ τὸ ἐχόμενον τούτου σκεψώμεθα ἆρά τι προσήκει ἡμῖν. τὸ ποῖον;

ἢ γεωμετρίαν, ἔφη, λέγεισ; αὐτὸ τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ.

ὅσον μέν, ἔφη, πρὸσ τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ τείνει, δῆλον ὅτι προσήκει·

πρὸσ γὰρ τὰσ στρατοπεδεύσεισ καὶ καταλήψεισ χωρίων καὶ συναγωγὰσ καὶ ἐκτάσεισ στρατιᾶσ καὶ ὅσα δὴ ἄλλα σχηματίζουσι τὰ στρατόπεδα ἐν αὐταῖσ τε ταῖσ μάχαισ καὶ πορείαισ διαφέροι ἂν αὐτὸσ αὑτοῦ γεωμετρικόσ τε καὶ μὴ ὤν. ἀλλ’ οὖν δή, εἶπον, πρὸσ μὲν τὰ τοιαῦτα καὶ βραχύ τι ἂν ἐξαρκοῖ γεωμετρίασ τε καὶ λογισμῶν μόριον·

τὸ δὲ πολὺ αὐτῆσ καὶ πορρωτέρω προϊὸν σκοπεῖσθαι δεῖ εἴ τι πρὸσ ἐκεῖνο τείνει, πρὸσ τὸ ποιεῖν κατιδεῖν ῥᾷον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν. τείνει δέ, φαμέν, πάντα αὐτόσε, ὅσα ἀναγκάζει ψυχὴν εἰσ ἐκεῖνον τὸν τόπον μεταστρέφεσθαι ἐν ᾧ ἐστι τὸ εὐδαιμονέστατον τοῦ ὄντοσ, ὃ δεῖ αὐτὴν παντὶ τρόπῳ ἰδεῖν.

ὀρθῶσ, ἔφη, λέγεισ.

οὐκοῦν εἰ μὲν οὐσίαν ἀναγκάζει θεάσασθαι, προσήκει, εἰ δὲ γένεσιν, οὐ προσήκει.

φαμέν γε δή.

οὐ τοίνυν τοῦτό γε, ἦν δ’ ἐγώ, ἀμφισβητήσουσιν ἡμῖν ὅσοι καὶ σμικρὰ γεωμετρίασ ἔμπειροι, ὅτι αὕτη ἡ ἐπιστήμη πᾶν τοὐναντίον ἔχει τοῖσ ἐν αὐτῇ λόγοισ λεγομένοισ ὑπὸ τῶν μεταχειριζομένων.

πῶσ;

ἔφη. λέγουσι μέν που μάλα γελοίωσ τε καὶ ἀναγκαίωσ·

πᾶν τὸ μάθημα γνώσεωσ ἕνεκα ἐπιτηδευόμενον.

παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.

οὐκοῦν τοῦτο ἔτι διομολογητέον;

τὸ ποῖον;

ὡσ τοῦ ἀεὶ ὄντοσ γνώσεωσ, ἀλλὰ οὐ τοῦ ποτέ τι γιγνομένου καὶ ἀπολλυμένου.

εὐομολόγητον, ἔφη·

τοῦ γὰρ ἀεὶ ὄντοσ ἡ γεωμετρικὴ γνῶσίσ ἐστιν. ὁλκὸν ἄρα, ὦ γενναῖε, ψυχῆσ πρὸσ ἀλήθειαν εἰή ἂν καὶ ἀπεργαστικὸν φιλοσόφου διανοίασ πρὸσ τὸ ἄνω σχεῖν ἃ νῦν κάτω οὐ δέον ἔχομεν.

ὡσ οἱο͂́ν τε μάλιστα, ἔφη.

ὡσ οἱο͂́ν τ’ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, μάλιστα προστακτέον ὅπωσ οἱ ἐν τῇ καλλιπόλει σοι μηδενὶ τρόπῳ γεωμετρίασ ἀφέξονται.

καὶ γὰρ τὰ πάρεργα αὐτοῦ οὐ σμικρά. ποῖα;

ἦ δ’ ὅσ. ἅ τε δὴ σὺ εἶπεσ, ἦν δ’ ἐγώ, τὰ περὶ τὸν πόλεμον, καὶ δὴ καὶ πρὸσ πάσασ μαθήσεισ, ὥστε κάλλιον ἀποδέχεσθαι, ἴσμεν που ὅτι τῷ ὅλῳ καὶ παντὶ διοίσει ἡμμένοσ τε γεωμετρίασ καὶ μή.

τῷ παντὶ μέντοι νὴ Δί’, ἔφη.

δεύτερον δὴ τοῦτο τιθῶμεν μάθημα τοῖσ νέοισ;

τιθῶμεν, ἔφη.

τί δέ;

τρίτον θῶμεν ἀστρονομίαν; ἢ οὐ δοκεῖ; ἐμοὶ γοῦν, ἔφη·

τὸ γὰρ περὶ ὡρ́ασ εὐαισθητοτέρωσ ἔχειν καὶ μηνῶν καὶ ἐνιαυτῶν οὐ μόνον γεωργίᾳ οὐδὲ ναυτιλίᾳ προσήκει, ἀλλὰ καὶ στρατηγίᾳ οὐχ ἧττον. ἡδὺσ εἶ, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι ἐοίκασ δεδιότι τοὺσ πολλούσ, μὴ δοκῇσ ἄχρηστα μαθήματα προστάττειν.

τὸ δ’ ἔστιν οὐ πάνυ φαῦλον ἀλλὰ χαλεπὸν πιστεῦσαι ὅτι ἐν τούτοισ τοῖσ μαθήμασιν ἑκάστου ὄργανόν τι ψυχῆσ ἐκκαθαίρεταί τε καὶ ἀναζωπυρεῖται ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, κρεῖττον ὂν σωθῆναι μυρίων ὀμμάτων· μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήθεια ὁρᾶται.

οἷσ μὲν οὖν ταῦτα συνδοκεῖ ἀμηχάνωσ ὡσ εὖ δόξεισ λέγειν, ὅσοι δὲ τούτου μηδαμῇ ᾐσθημένοι εἰσὶν εἰκότωσ ἡγήσονταί σε λέγειν οὐδέν· ἄλλην γὰρ ἀπ’ αὐτῶν οὐχ ὁρῶσιν ἀξίαν λόγου ὠφελίαν. σκόπει οὖν αὐτόθεν πρὸσ ποτέρουσ διαλέγῃ· ἢ οὐδὲ πρὸσ ἑτέρουσ, ἀλλὰ σαυτοῦ ἕνεκα τὸ μέγιστον ποιῇ τοὺσ λόγουσ, φθονοῖσ μὴν οὐδ’ ἂν ἄλλῳ, εἴ τίσ τι δύναιτο ἀπ’ αὐτῶν ὄνασθαι.

οὕτωσ, ἔφη, αἱροῦμαι, ἐμαυτοῦ ἕνεκα τὸ πλεῖστον λέγειν τε καὶ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι.

ἄναγε τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, εἰσ τοὐπίσω·

νυνδὴ γὰρ οὐκ ὀρθῶσ τὸ ἑξῆσ ἐλάβομεν τῇ γεωμετρίᾳ. πῶσ λαβόντεσ;

ἔφη. μετὰ ἐπίπεδον, ἦν δ’ ἐγώ, ἐν περιφορᾷ ὂν ἤδη στερεὸν λαβόντεσ, πρὶν αὐτὸ καθ’ αὑτὸ λαβεῖν·

ὀρθῶσ δὲ ἔχει ἑξῆσ μετὰ δευτέραν αὔξην τρίτην λαμβάνειν.

ἔστι δέ που τοῦτο περὶ τὴν τῶν κύβων αὔξην καὶ τὸ βάθουσ μετέχον. ἔστι γάρ, ἔφη·

ἀλλὰ ταῦτά γε, ὦ Σώκρατεσ, δοκεῖ οὔπω ηὑρῆσθαι. διττὰ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, τὰ αἴτια·

ὅτι τε οὐδεμία πόλισ ἐντίμωσ αὐτὰ ἔχει, ἀσθενῶσ ζητεῖται χαλεπὰ ὄντα, ἐπιστάτου τε δέονται οἱ ζητοῦντεσ, ἄνευ οὗ οὐκ ἂν εὑρ́οιεν, ὃν πρῶτον μὲν γενέσθαι χαλεπόν, ἔπειτα καὶ γενομένου, ὡσ νῦν ἔχει, οὐκ ἂν πείθοιντο οἱ περὶ ταῦτα ζητητικοὶ μεγαλοφρονούμενοι. εἰ δὲ πόλισ ὅλη συνεπιστατοῖ ἐντίμωσ ἄγουσα αὐτά, οὗτοί τε ἂν πείθοιντο καὶ συνεχῶσ τε ἂν καὶ ἐντόνωσ ζητούμενα ἐκφανῆ γένοιτο ὅπῃ ἔχει·

ἐπεὶ καὶ νῦν ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀτιμαζόμενα καὶ κολουόμενα, ὑπὸ δὲ τῶν ζητούντων λόγον οὐκ ἐχόντων καθ’ ὅτι χρήσιμα, ὅμωσ πρὸσ ἅπαντα ταῦτα βίᾳ ὑπὸ χάριτοσ αὐξάνεται, καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν αὐτὰ φανῆναι. καὶ μὲν δή, ἔφη, τό γε ἐπίχαρι καὶ διαφερόντωσ ἔχει.

ἀλλά μοι σαφέστερον εἰπὲ ἃ νυνδὴ ἔλεγεσ. τὴν μὲν γάρ που τοῦ ἐπιπέδου πραγματείαν γεωμετρίαν ἐτίθεισ. ναί, ἦν δ’ ἐγώ.

εἶτά γ’, ἔφη, τὸ μὲν πρῶτον ἀστρονομίαν μετὰ ταύτην, ὕστερον δ’ ἀνεχώρησασ.

σπεύδων γάρ, ἔφην, ταχὺ πάντα διεξελθεῖν μᾶλλον βραδύνω·

ἀστρονομίαν ἔλεγον, φορὰν οὖσαν βάθουσ.

ὀρθῶσ, ἔφη, λέγεισ.

τέταρτον τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τιθῶμεν μάθημα ἀστρονομίαν, ὡσ ὑπαρχούσησ τῆσ νῦν παραλειπομένησ, ἐὰν αὐτὴν πόλισ μετίῃ.

εἰκόσ, ἦ δ’ ὅσ.

καὶ ὅ γε νυνδή μοι, ὦ Σώκρατεσ, ἐπέπληξασ περὶ ἀστρονομίασ ὡσ φορτικῶσ ἐπαινοῦντι, νῦν ᾗ σὺ μετέρχῃ ἐπαινῶ· παντὶ γάρ μοι δοκεῖ δῆλον ὅτι αὕτη γε ἀναγκάζει ψυχὴν εἰσ τὸ ἄνω ὁρᾶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐνθένδε ἐκεῖσε ἄγει.

ἴσωσ, ἦν δ’ ἐγώ, παντὶ δῆλον πλὴν ἐμοί·

ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ οὕτωσ. ἀλλὰ πῶσ;

ἔφη. ὡσ μὲν νῦν αὐτὴν μεταχειρίζονται οἱ εἰσ φιλοσοφίαν ἀνάγοντεσ, πάνυ ποιεῖν κάτω βλέπειν.

πῶσ, ἔφη, λέγεισ;

οὐκ ἀγεννῶσ μοι δοκεῖσ, ἦν δ’ ἐγώ, τὴν περὶ τὰ ἄνω μάθησιν λαμβάνειν παρὰ σαυτῷ ἥ ἐστι·

καὶ εἴ τισ ἐν ὀροφῇ ποικίλματα θεώμενοσ ἀνακύπτων καταμανθάνοι τι, ἡγεῖσθαι ἂν αὐτὸν νοήσει ἀλλ’ οὐκ ὄμμασι θεωρεῖν.

ἴσωσ οὖν καλῶσ ἡγῇ, ἐγὼ δ’ εὐηθικῶσ. γὰρ οὐδὲν ἔχειν τῶν τοιούτων ‐ οὔτε ἄνω ἀλλὰ κάτω αὐτοῦ βλέπειν τὴν ψυχήν, κἂν ἐξ ὑπτίασ νέων ἐν γῇ ἢ ἐν θαλάττῃ μανθάνῃ.

δίκην, ἔφη, ἔχω·

ὀρθῶσ γάρ μοι ἐπέπληξασ. ἀλλὰ πῶσ δὴ ἔλεγεσ δεῖν ἀστρονομίαν μανθάνειν παρὰ ἃ νῦν μανθάνουσιν, εἰ μέλλοιεν ὠφελίμωσ πρὸσ ἃ λέγομεν μαθήσεσθαι; ὧδε, ἦν δ’ ἐγώ.

ταῦτα μὲν τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, ἐπείπερ ἐν ὁρατῷ πεποίκιλται, κάλλιστα μὲν ἡγεῖσθαι καὶ ἀκριβέστατα τῶν τοιούτων ἔχειν, τῶν δὲ ἀληθινῶν πολὺ ἐνδεῖν, ἃσ τὸ ὂν τάχοσ καὶ ἡ οὖσα βραδυτὴσ ἐν τῷ ἀληθινῷ ἀριθμῷ καὶ πᾶσι τοῖσ ἀληθέσι σχήμασι φοράσ τε πρὸσ ἄλληλα φέρεται καὶ τὰ ἐνόντα φέρει, ἃ δὴ λόγῳ μὲν καὶ διανοίᾳ ληπτά, ὄψει δ’ οὔ· ἢ σὺ οἰεί;

οὐδαμῶσ γε, ἔφη.

οὐκοῦν, εἶπον, τῇ περὶ τὸν οὐρανὸν ποικιλίᾳ παραδείγμασι χρηστέον τῆσ πρὸσ ἐκεῖνα μαθήσεωσ ἕνεκα, ὁμοίωσ ὥσπερ ἂν εἴ τισ ἐντύχοι ὑπὸ Δαιδάλου ἤ τινοσ ἄλλου δημιουργοῦ ἢ γραφέωσ διαφερόντωσ γεγραμμένοισ καὶ ἐκπεπονημένοισ διαγράμμασιν.

ἴσων ἢ διπλασίων ἢ ἄλλησ τινὸσ συμμετρίασ.

τί δ’ οὐ μέλλει γελοῖον εἶναι;

ἔφη. τῷ ὄντι δὴ ἀστρονομικόν, ἦν δ’ ἐγώ, ὄντα οὐκ οἰεί ταὐτὸν πείσεσθαι εἰσ τὰσ τῶν ἄστρων φορὰσ ἀποβλέποντα;

νομιεῖν μὲν ὡσ οἱο͂́ν τε κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ἔργα συστήσασθαι, οὕτω συνεστάναι τῷ τοῦ οὐρανοῦ δημιουργῷ αὐτόν τε καὶ τὰ ἐν αὐτῷ· πρόσ τε ταῦτα καὶ πρὸσ ἄλληλα, οὐκ ἄτοπον, οἰεί, ἡγήσεται τὸν νομίζοντα γίγνεσθαί τε ταῦτα ἀεὶ ὡσαύτωσ καὶ οὐδαμῇ οὐδὲν παραλλάττειν, σῶμά τε ἔχοντα καὶ ὁρώμενα, καὶ ζητεῖν παντὶ τρόπῳ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν λαβεῖν;

ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ἔφη, σοῦ νῦν ἀκούοντι.

τὸ φύσει φρόνιμον ἐν τῇ ψυχῇ ἐξ ἀχρήστου ποιήσειν.

ἦ πολλαπλάσιον, ἔφη, τὸ ἔργον ἢ ὡσ νῦν ἀστρονομεῖται προστάττεισ.

οἶμαι δέ γε, εἶπον, καὶ τἆλλα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον προστάξειν ἡμᾶσ, ἐάν τι ἡμῶν ὡσ νομοθετῶν ὄφελοσ ᾖ.

ἀλλὰ γάρ τι ἔχεισ ὑπομνῆσαι τῶν προσηκόντων μαθημάτων; οὐκ ἔχω, ἔφη, νῦν γ’ οὑτωσί.

οὐ μὴν ἕν, ἀλλὰ πλείω, ἦν δ’ ἐγώ, εἴδη παρέχεται ἡ φορά, ὡσ ἐγᾦμαι.

τὰ μὲν οὖν πάντα ἴσωσ ὅστισ σοφὸσ ἕξει εἰπεῖν·

ἃ δὲ καὶ ἡμῖν προφανῆ, δύο. ποῖα δή;

πρὸσ τούτῳ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀντίστροφον αὐτοῦ.

τὸ ποῖον;

κινδυνεύει, ἔφην, ὡσ πρὸσ ἀστρονομίαν ὄμματα πέπηγεν, ὣσ πρὸσ ἐναρμόνιον φορὰν ὦτα παγῆναι, καὶ αὗται ἀλλήλων ἀδελφαί τινεσ αἱ ἐπιστῆμαι εἶναι, ὡσ οἵ τε Πυθαγόρειοί φασι καὶ ἡμεῖσ, ὦ Γλαύκων, συγχωροῦμεν.

ἢ πῶσ ποιοῦμεν; οὕτωσ, ἔφη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπειδὴ πολὺ τὸ ἔργον, ἐκείνων πευσόμεθα πῶσ λέγουσι περὶ αὐτῶν καὶ εἴ τι ἄλλο πρὸσ τούτοισ·

ἡμεῖσ δὲ παρὰ πάντα ταῦτα φυλάξομεν τὸ ἡμέτερον. ποῖον;

μή ποτ’ αὐτῶν τι ἀτελὲσ ἐπιχειρῶσιν ἡμῖν μανθάνειν οὓσ θρέψομεν, καὶ οὐκ ἐξῆκον ἐκεῖσε ἀεί, οἷ πάντα δεῖ ἀφήκειν, οἱο͂ν ἄρτι περὶ τῆσ ἀστρονομίασ ἐλέγομεν.

ἢ οὐκ οἶσθ’ ὅτι καὶ περὶ ἁρμονίασ ἕτερον τοιοῦτον ποιοῦσι; τὰσ γὰρ ἀκουομένασ αὖ συμφωνίασ καὶ φθόγγουσ ἀλλήλοισ ἀναμετροῦντεσ ἀνήνυτα, ὥσπερ οἱ ἀστρονόμοι, πονοῦσιν.

ὦτα τοῦ νοῦ προστησάμενοι.

σὺ μέν, ἦν δ’ ἐγώ, τοὺσ χρηστοὺσ λέγεισ τοὺσ ταῖσ χορδαῖσ πράγματα παρέχοντασ καὶ βασανίζοντασ, ἐπὶ τῶν κολλόπων στρεβλοῦντασ·

ἵνα δὲ μὴ μακροτέρα ἡ εἰκὼν γίγνηται πλήκτρῳ τε πληγῶν γιγνομένων καὶ κατηγορίασ πέρι καὶ ἐξαρνήσεωσ καὶ ἀλαζονείασ χορδῶν, παύομαι τῆσ εἰκόνοσ καὶ οὔ φημι τούτουσ λέγειν, ἀλλ’ ἐκείνουσ οὓσ ἔφαμεν νυνδὴ περὶ ἁρμονίασ ἐρήσεσθαι. ταὐτὸν γὰρ ποιοῦσι τοῖσ ἐν τῇ ἀστρονομίᾳ· τοὺσ γὰρ ἐν ταύταισ ταῖσ συμφωνίαισ ταῖσ ἀκουομέναισ ἀριθμοὺσ ζητοῦσιν, ἀλλ’ οὐκ εἰσ προβλήματα ἀνίασιν, ἐπισκοπεῖν τίνεσ σύμφωνοι ἀριθμοὶ καὶ τίνεσ οὔ, καὶ διὰ τί ἑκάτεροι.

δαιμόνιον γάρ, ἔφη, πρᾶγμα λέγεισ.

χρήσιμον μὲν οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, πρὸσ τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ ζήτησιν, ἄλλωσ δὲ μεταδιωκόμενον ἄχρηστον.

εἰκόσ γ’, ἔφη.

μέθοδοσ ἐὰν μὲν ἐπὶ τὴν ἀλλήλων κοινωνίαν ἀφίκηται καὶ συγγένειαν, καὶ συλλογισθῇ ταῦτα ᾗ ἐστὶν ἀλλήλοισ οἰκεῖα, φέρειν τι αὐτῶν εἰσ ἃ βουλόμεθα τὴν πραγματείαν καὶ οὐκ ἀνόνητα πονεῖσθαι, εἰ δὲ μή, ἀνόνητα.

καὶ ἐγώ, ἔφη, οὕτω μαντεύομαι.

ἀλλὰ πάμπολυ ἔργον λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ. τοῦ προοιμίου, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ τίνοσ λέγεισ;

ἢ οὐκ ἴσμεν ὅτι πάντα ταῦτα προοίμιά ἐστιν αὐτοῦ τοῦ νόμου ὃν δεῖ μαθεῖν; εἶναι.

οὐ μὰ τὸν Δί’, ἔφη, εἰ μὴ μάλα γέ τινεσ ὀλίγοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα.

ἀλλὰ δή, εἶπον, μὴ δυνατοὶ οἵτινεσ δοῦναί τε καὶ ἀποδέξασθαι λόγον εἴσεσθαί ποτέ τι ὧν φαμεν δεῖν εἰδέναι;

οὐδ’ αὖ, ἔφη, τοῦτό γε.

οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, οὗτοσ ἤδη αὐτόσ ἐστιν ὁ νόμοσ ὃν τὸ διαλέγεσθαι περαίνει;

ὃν καὶ ὄντα νοητὸν μιμοῖτ’ ἂν ἡ τῆσ ὄψεωσ δύναμισ, ἣν ἐλέγομεν πρὸσ αὐτὰ ἤδη τὰ ζῷα ἐπιχειρεῖν ἀποβλέπειν καὶ πρὸσ αὐτὰ <τὰ> ἄστρα τε καὶ τελευταῖον δὴ πρὸσ αὐτὸν τὸν ἥλιον. ἂν αὐτὸ ὃ ἔστιν ἀγαθὸν αὐτῇ νοήσει λάβῃ, ἐπ’ αὐτῷ γίγνεται τῷ τοῦ νοητοῦ τέλει, ὥσπερ ἐκεῖνοσ τότε ἐπὶ τῷ τοῦ ὁρατοῦ.

παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.

τί οὖν;

οὐ διαλεκτικὴν ταύτην τὴν πορείαν καλεῖσ; τί μήν;

ὁρατῷ τόπῳ.

ἐγὼ μέν, ἔφη, ἀποδέχομαι οὕτω.

καίτοι παντάπασί γέ μοι δοκεῖ χαλεπὰ μὲν ἀποδέχεσθαι εἶναι, ἄλλον δ’ αὖ τρόπον χαλεπὰ μὴ ἀποδέχεσθαι. ὅμωσ δέ ‐ οὐ γὰρ ἐν τῷ νῦν παρόντι μόνον ἀκουστέα, ἀλλὰ καὶ αὖθισ πολλάκισ ἐπανιτέον ‐ ταῦτα θέντεσ ἔχειν ὡσ νῦν λέγεται, ἐπ’ αὐτὸν δὴ τὸν νόμον ἰώμεν, καὶ διέλθωμεν οὕτωσ ὥσπερ τὸ προοίμιον διήλθομεν. λέγε οὖν τίσ ὁ τρόποσ τῆσ τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμεωσ, καὶ κατὰ ποῖα δὴ εἴδη διέστηκεν, καὶ τίνεσ αὖ ὁδοί· αὗται γὰρ ἂν ἤδη, ὡσ ἐοίκεν, αἱ πρὸσ αὐτὸ ἄγουσαι εἰε͂ν, οἷ ἀφικομένῳ ὥσπερ ὁδοῦ ἀνάπαυλα ἂν εἰή καὶ τέλοσ τῆσ πορείασ.

οὐκέτ’, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε Γλαύκων, οἱο͂́σ τ’ ἔσῃ ἀκολουθεῖν ‐ ἐπεὶ τό γ’ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προθυμίασ ἀπολίποι ‐ οὐδ’ εἰκόνα ἂν ἔτι οὗ λέγομεν ἴδοισ, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ ἀληθέσ, ὅ γε δή μοι φαίνεται ‐ εἰ δ’ ὄντωσ ἢ μή, οὐκέτ’ ἄξιον τοῦτο διισχυρίζεσθαι·

ἀλλ’ ὅτι μὲν δὴ τοιοῦτόν τι ἰδεῖν, ἰσχυριστέον. ἦ γάρ; τί μήν;

οὐκοῦν καὶ ὅτι ἡ τοῦ διαλέγεσθαι δύναμισ μόνη ἂν φήνειεν ἐμπείρῳ ὄντι ὧν νυνδὴ διήλθομεν, ἄλλῃ δὲ οὐδαμῇ δυνατόν;

καὶ τοῦτ’, ἔφη, ἄξιον διισχυρίζεσθαι.

τόδε γοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, οὐδεὶσ ἡμῖν ἀμφισβητήσει λέγουσιν, ὡσ αὐτοῦ γε ἑκάστου πέρι ὃ ἔστιν ἕκαστον ἄλλη τισ ἐπιχειρεῖ μέθοδοσ ὁδῷ περὶ παντὸσ λαμβάνειν.

ἀλλ’ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι τέχναι ἢ πρὸσ δόξασ ἀνθρώπων καὶ ἐπιθυμίασ εἰσὶν ἢ πρὸσ γενέσεισ τε καὶ συνθέσεισ, ἢ πρὸσ θεραπείαν τῶν φυομένων τε καὶ συντιθεμένων ἅπασαι τετράφαται· περὶ τὸ ὄν, ὕπαρ δὲ ἀδύνατον αὐταῖσ ἰδεῖν, ἑώσ ἂν ὑποθέσεσι χρώμεναι ταύτασ ἀκινήτουσ ἐῶσι, μὴ δυνάμεναι λόγον διδόναι αὐτῶν.

ᾧ γὰρ ἀρχὴ μὲν ὃ μὴ οἶδε, τελευτὴ δὲ καὶ τὰ μεταξὺ ἐξ οὗ μὴ οἶδεν συμπέπλεκται, τίσ μηχανὴ τὴν τοιαύτην ὁμολογίαν ποτὲ ἐπιστήμην γενέσθαι; οὐδεμία, ἦ δ’ ὅσ.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ἡ διαλεκτικὴ μέθοδοσ μόνη ταύτῃ πορεύεται, τὰσ ὑποθέσεισ ἀναιροῦσα, ἐπ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν ἵνα βεβαιώσηται, καὶ τῷ ὄντι ἐν βορβόρῳ βαρβαρικῷ τινι τὸ τῆσ ψυχῆσ ὄμμα κατορωρυγμένον ἠρέμα ἕλκει καὶ ἀνάγει ἄνω, συνερίθοισ καὶ συμπεριαγωγοῖσ χρωμένη αἷσ διήλθομεν τέχναισ·

ὀνόματοσ ἀμφισβήτησισ, οἷσ τοσούτων πέρι σκέψισ ὅσων ἡμῖν πρόκειται.

οὐ γὰρ οὖν, ἔφη.

ἀλλ’ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πωσ τὴν ἕξιν σαφηνείᾳ λέγειν ἐν ψυχῇ <ἀρκέσει;

ναί.

ἀρκέσει οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὥσπερ τὸ πρότερον, τὴν μὲν πρώτην μοῖραν ἐπιστήμην καλεῖν, δευτέραν δὲ διάνοιαν, τρίτην δὲ πίστιν καὶ εἰκασίαν τετάρτην·

καὶ συναμφότερα μὲν ταῦτα δόξαν, συναμφότερα δ’ ἐκεῖνα νόησιν·

καὶ δόξαν μὲν περὶ γένεσιν, νόησιν δὲ περὶ οὐσίαν· καὶ ὅτι οὐσία πρὸσ γένεσιν, νόησιν πρὸσ δόξαν, καὶ ὅτι νόησισ πρὸσ δόξαν, ἐπιστήμην πρὸσ πίστιν καὶ διάνοιαν πρὸσ εἰκασίαν· τὴν δ’ ἐφ’ οἷσ ταῦτα ἀναλογίαν καὶ διαίρεσιν διχῇ ἑκατέρου, δοξαστοῦ τε καὶ νοητοῦ, ἐῶμεν, ὦ Γλαύκων, ἵνα μὴ ἡμᾶσ πολλαπλασίων λόγων ἐμπλήσῃ ἢ ὅσων οἱ παρεληλυθότεσ. ἀλλὰ μὴν ἔμοιγ’, ἔφη, τά γε ἄλλα, καθ’ ὅσον δύναμαι ἕπεσθαι, συνδοκεῖ.

ἦ καὶ διαλεκτικὸν καλεῖσ τὸν λόγον ἑκάστου λαμβάνοντα τῆσ οὐσίασ;

καὶ τὸν μὴ ἔχοντα, καθ’ ὅσον ἂν μὴ ἔχῃ λόγον αὑτῷ τε καὶ ἄλλῳ διδόναι, κατὰ τοσοῦτον νοῦν περὶ τούτου οὐ φήσεισ ἔχειν; πῶσ γὰρ ἄν, ἦ δ’ ὅσ, φαίην;

οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ὡσαύτωσ·

πρότερον ἀφικόμενον τελέωσ ἐπικαταδαρθεῖν;

νὴ τὸν Δία, ἦ δ’ ὅσ, σφόδρα γε πάντα ταῦτα φήσω.

ἀλλὰ μὴν τούσ γε σαυτοῦ παῖδασ, οὓσ τῷ λόγῳ τρέφεισ τε καὶ παιδεύεισ, εἴ ποτε ἔργῳ τρέφοισ, οὐκ ἂν ἐάσαισ, ὡσ ἐγᾦμαι, ἀλόγουσ ὄντασ ὥσπερ γραμμάσ, ἄρχοντασ ἐν τῇ πόλει κυρίουσ τῶν μεγίστων εἶναι.

οὐ γὰρ οὖν, ἔφη.

νομοθετήσεισ δὴ αὐτοῖσ ταύτησ μάλιστα τῆσ παιδείασ ἀντιλαμβάνεσθαι, ἐξ ἧσ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστημονέστατα οἱοῖ́ τ’ ἔσονται;

νομοθετήσω, ἔφη, μετά γε σοῦ.

ἤδη τέλοσ τὰ τῶν μαθημάτων;

ἔμοιγ’, ἔφη.

διανομὴ τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ λοιπόν σοι, τίσιν ταῦτα τὰ μαθήματα δώσομεν καὶ τίνα τρόπον.

δῆλον, ἔφη.

μέμνησαι οὖν τὴν προτέραν ἐκλογὴν τῶν ἀρχόντων, οἱούσ ἐξελέξαμεν;

πῶσ γάρ, ἦ δ’ ὅσ, οὔ;

τὰ μὲν ἄλλα τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐκείνασ τὰσ φύσεισ οἰού δεῖν ἐκλεκτέασ εἶναι·

τούσ τε γὰρ βεβαιοτάτουσ καὶ τοὺσ ἀνδρειοτάτουσ προαιρετέον, καὶ κατὰ δύναμιν τοὺσ εὐειδεστάτουσ· πρὸσ δὲ τούτοισ ζητητέον μὴ μόνον γενναίουσ τε καὶ βλοσυροὺσ τὰ ἤθη, ἀλλὰ καὶ ἃ τῇδε τῇ παιδείᾳ τῆσ φύσεωσ πρόσφορα ἑκτέον αὐτοῖσ.

ποῖα δὴ διαστέλλῃ;

δριμύτητα, ὦ μακάριε, ἔφην, δεῖ αὐτοῖσ πρὸσ τὰ μαθήματα ὑπάρχειν, καὶ μὴ χαλεπῶσ μανθάνειν.

πολὺ γάρ τοι μᾶλλον ἀποδειλιῶσι ψυχαὶ ἐν ἰσχυροῖσ μαθήμασιν ἢ ἐν γυμνασίοισ· οἰκειότεροσ γὰρ αὐταῖσ ὁ πόνοσ, ἴδιοσ ἀλλ’ οὐ κοινὸσ ὢν μετὰ τοῦ σώματοσ. ἀληθῆ, ἔφη.

καὶ μνήμονα δὴ καὶ ἄρρατον καὶ πάντῃ φιλόπονον ζητητέον.

ἢ τίνι τρόπῳ οἰεί τά τε τοῦ σώματοσ ἐθελήσειν τινὰ διαπονεῖν καὶ τοσαύτην μάθησίν τε καὶ μελέτην ἐπιτελεῖν; οὐδένα, ἦ δ’ ὅσ, ἐὰν μὴ παντάπασί γ’ ᾖ εὐφυήσ.

τὸ γοῦν νῦν ἁμάρτημα, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἡ ἀτιμία φιλοσοφίᾳ διὰ ταῦτα προσπέπτωκεν, ὃ καὶ πρότερον εἴπομεν, ὅτι οὐ κατ’ ἀξίαν αὐτῆσ ἅπτονται·

οὐ γὰρ νόθουσ ἔδει ἅπτεσθαι, ἀλλὰ γνησίουσ. πῶσ;

ἔφη. πρῶτον μέν, εἶπον, φιλοπονίᾳ οὐ χωλὸν δεῖ εἶναι τὸν ἁψόμενον, τὰ μὲν ἡμίσεα φιλόπονον ὄντα, τὰ δ’ ἡμίσεα ἄπονον.

ἔστι δὲ τοῦτο, ὅταν τισ φιλογυμναστὴσ μὲν καὶ φιλόθηροσ ᾖ καὶ πάντα τὰ διὰ τοῦ σώματοσ φιλοπονῇ, φιλομαθὴσ δὲ μή, μηδὲ φιλήκοοσ μηδὲ ζητητικόσ, ἀλλ’ ἐν πᾶσι τούτοισ μισοπονῇ· χωλὸσ δὲ καὶ ὁ τἀναντία τούτου μεταβεβληκὼσ τὴν φιλοπονίαν. ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεισ.

ψυχὴν θήσομεν, ἣ ἂν τὸ μὲν ἑκούσιον ψεῦδοσ μισῇ καὶ χαλεπῶσ φέρῃ αὐτή τε καὶ ἑτέρων ψευδομένων ὑπεραγανακτῇ, τὸ δ’ ἀκούσιον εὐκόλωσ προσδέχηται καὶ ἀμαθαίνουσά που ἁλισκομένη μὴ ἀγανακτῇ, ἀλλ’ εὐχερῶσ ὥσπερ θηρίον ὑειόν ἐν ἀμαθίᾳ μολύνηται;

παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.

καὶ πρὸσ σωφροσύνην, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνδρείαν καὶ μεγαλοπρέπειαν καὶ πάντα τὰ τῆσ ἀρετῆσ μέρη οὐχ ἥκιστα δεῖ φυλάττειν τὸν νόθον τε καὶ τὸν γνήσιον.

ὅταν γάρ τισ μὴ ἐπίστηται πάντῃ τὰ τοιαῦτα σκοπεῖν καὶ ἰδιώτησ καὶ πόλισ, λανθάνουσι χωλοῖσ τε καὶ νόθοισ χρώμενοι πρὸσ ὅτι ἂν τύχωσι τούτων, οἱ μὲν φίλοισ, οἱ δὲ ἄρχουσι. καὶ μάλα, ἔφη, οὕτωσ ἔχει.

ἡμῖν δή, ἦν δ’ ἐγώ, πάντα τὰ τοιαῦτα διευλαβητέον·

ὡσ ἐὰν μὲν ἀρτιμελεῖσ τε καὶ ἀρτίφρονασ ἐπὶ τοσαύτην μάθησιν καὶ τοσαύτην ἄσκησιν κομίσαντεσ παιδεύωμεν, ἥ τε δίκη ἡμῖν οὐ μέμψεται αὐτή, τήν τε πόλιν καὶ πολιτείαν σώσομεν, ἀλλοίουσ δὲ ἄγοντεσ ἐπὶ ταῦτα τἀναντία πάντα καὶ πράξομεν καὶ φιλοσοφίασ ἔτι πλείω γέλωτα καταντλήσομεν.

αἰσχρὸν μεντἂν εἰή, ἦ δ’ ὅσ.

πάνυ μὲν οὖν, εἶπον·

γελοῖον δ’ ἔγωγε καὶ ἐν τῷ παρόντι <τι> ἐοίκα παθεῖν. τὸ ποῖον;

ἔφη. ἐπελαθόμην, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι ἐπαίζομεν, καὶ μᾶλλον ἐντεινάμενοσ εἶπον.

λέγων γὰρ ἅμα ἔβλεψα πρὸσ φιλοσοφίαν, καὶ ἰδὼν προπεπηλακισμένην ἀναξίωσ ἀγανακτήσασ μοι δοκῶ καὶ ὥσπερ θυμωθεὶσ τοῖσ αἰτίοισ σπουδαιότερον εἰπεῖν ἃ εἶπον. οὐ μὰ τὸν Δί’, ἔφη, οὔκουν ὥσ γ’ ἐμοὶ ἀκροατῇ.

ἀλλ’ ὡσ ἐμοί, ἦν δ’ ἐγώ, ῥήτορι.

τόδε δὲ μὴ ἐπιλανθανώμεθα, ὅτι ἐν μὲν τῇ προτέρᾳ ἐκλογῇ πρεσβύτασ ἐξελέγομεν, ἐν δὲ ταύτῃ οὐκ ἐγχωρήσει· Σόλωνι γὰρ οὐ πειστέον ὡσ γηράσκων τισ πολλὰ δυνατὸσ μανθάνειν, ἀλλ’ ἧττον ἢ τρέχειν, νέων δὲ πάντεσ οἱ μεγάλοι καὶ οἱ πολλοὶ πόνοι.

ἀνάγκη, ἔφη.

τὰ μὲν τοίνυν λογισμῶν τε καὶ γεωμετριῶν καὶ πάσησ τῆσ προπαιδείασ, ἣν τῆσ διαλεκτικῆσ δεῖ προπαιδευθῆναι, παισὶν οὖσι χρὴ προβάλλειν, οὐχ ὡσ ἐπάναγκεσ μαθεῖν τὸ σχῆμα τῆσ διδαχῆσ ποιουμένουσ.

τί δή;

ὅτι, ἦν δ’ ἐγώ, οὐδὲν μάθημα μετὰ δουλείασ τὸν ἐλεύθερον χρὴ μανθάνειν.

οἱ μὲν γὰρ τοῦ σώματοσ πόνοι βίᾳ πονούμενοι χεῖρον οὐδὲν τὸ σῶμα ἀπεργάζονται, ψυχῇ δὲ βίαιον οὐδὲν ἔμμονον μάθημα. ἀληθῆ, ἔφη.

μαθήμασιν ἀλλὰ παίζοντασ τρέφε, ἵνα καὶ μᾶλλον οἱο͂́σ τ’ ᾖσ καθορᾶν ἐφ’ ὃ ἕκαστοσ πέφυκεν.

ἔχει ὃ λέγεισ, ἔφη, λόγον.

οὐκοῦν μνημονεύεισ, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι καὶ εἰσ τὸν πόλεμον ἔφαμεν τοὺσ παῖδασ εἶναι ἀκτέον ἐπὶ τῶν ἵππων θεωρούσ, καὶ ἐάν που ἀσφαλὲσ ᾖ, προσακτέον ἐγγὺσ καὶ γευστέον αἵματοσ, ὥσπερ τοὺσ σκύλακασ;

μέμνημαι, ἔφη.

ἐν πᾶσι δὴ τούτοισ, ἦν δ’ ἐγώ, τοῖσ τε πόνοισ καὶ μαθήμασι καὶ φόβοισ ὃσ ἂν ἐντρεχέστατοσ ἀεὶ φαίνηται, εἰσ ἀριθμόν τινα ἐγκριτέον.

ἐν τίνι, ἔφη, ἡλικίᾳ;

ἡνίκα, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν ἀναγκαίων γυμνασίων μεθίενται·

οὗτοσ γὰρ ὁ χρόνοσ, ἐάντε δύο ἐάντε τρία ἔτη γίγνηται, ἀδύνατόσ τι ἄλλο πρᾶξαι· κόποι γὰρ καὶ ὕπνοι μαθήμασι πολέμιοι. καὶ ἅμα μία καὶ αὕτη τῶν βασάνων οὐκ ἐλαχίστη, τίσ ἕκαστοσ ἐν τοῖσ γυμνασίοισ φανεῖται. πῶσ γὰρ οὔκ;

ἔφη. τά τε χύδην μαθήματα παισὶν ἐν τῇ παιδείᾳ γενόμενα τούτοισ συνακτέον εἰσ σύνοψιν οἰκειότητόσ τε ἀλλήλων τῶν μαθημάτων καὶ τῆσ τοῦ ὄντοσ φύσεωσ.

μόνη γοῦν, εἶπεν, ἡ τοιαύτη μάθησισ βέβαιοσ, ἐν οἷσ ἂν ἐγγένηται.

καὶ μεγίστη γε, ἦν δ’ ἐγώ, πεῖρα διαλεκτικῆσ φύσεωσ καὶ μή·

ὁ μὲν γὰρ συνοπτικὸσ διαλεκτικόσ, ὁ δὲ μὴ οὔ. συνοίομαι, ἦ δ’ ὅσ.

ταῦτα τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, δεήσει σε ἐπισκοποῦντα οἳ ἂν μάλιστα τοιοῦτοι ἐν αὐτοῖσ ὦσι καὶ μόνιμοι μὲν ἐν μαθήμασι, μόνιμοι δ’ ἐν πολέμῳ καὶ τοῖσ ἄλλοισ νομίμοισ, τούτουσ αὖ, ἐπειδὰν τὰ τριάκοντα ἔτη ἐκβαίνωσιν, ἐκ τῶν προκρίτων προκρινάμενον εἰσ μείζουσ τε τιμὰσ καθιστάναι καὶ σκοπεῖν, τῇ τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμει βασανίζοντα τίσ ὀμμάτων καὶ τῆσ ἄλλησ αἰσθήσεωσ δυνατὸσ μεθιέμενοσ ἐπ’ αὐτὸ τὸ ὂν μετ’ ἀληθείασ ἰέναι.

καὶ ἐνταῦθα δὴ πολλῆσ φυλακῆσ ἔργον, ὦ ἑταῖρε.

τί μάλιστα;

ἦ δ’ ὅσ. οὐκ ἐννοεῖσ, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ νῦν περὶ τὸ διαλέγεσθαι κακὸν γιγνόμενον ὅσον γίγνεται;

τὸ ποῖον;

ἔφη. παρανομίασ που, ἔφην ἐγώ, ἐμπίμπλανται.

καὶ μάλα, ἔφη.

θαυμαστὸν οὖν τι οἰεί, εἶπον, πάσχειν αὐτούσ, καὶ οὐ συγγιγνώσκεισ;

πῇ μάλιστα;

ἔφη. οἱο͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, εἴ τισ ὑποβολιμαῖοσ τραφείη ἐν πολλοῖσ μὲν χρήμασι, πολλῷ δὲ καὶ μεγάλῳ γένει καὶ κόλαξι πολλοῖσ, ἀνὴρ δὲ γενόμενοσ αἴσθοιτο ὅτι οὐ τούτων ἐστὶ τῶν φασκόντων γονέων, τοὺσ δὲ τῷ ὄντι γεννήσαντασ μὴ εὑρ́οι, τοῦτον ἔχεισ μαντεύσασθαι πῶσ ἂν διατεθείη πρόσ τε τοὺσ κόλακασ καὶ πρὸσ τοὺσ ὑποβαλομένουσ ἐν ἐκείνῳ τε τῷ χρόνῳ ᾧ οὐκ ᾔδει τὰ περὶ τῆσ ὑποβολῆσ, καὶ ἐν ᾧ αὖ ᾔδει;

ἢ βούλει ἐμοῦ μαντευομένου ἀκοῦσαι;

βούλομαι, ἔφη.

πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺσ ἄλλουσ οἰκείουσ δοκοῦντασ ἢ τοὺσ κολακεύοντασ, καὶ ἧττον μὲν ἂν περιιδεῖν ἐνδεεῖσ τινοσ, ἧττον δὲ παράνομόν τι δρᾶσαι ἢ εἰπεῖν εἰσ αὐτούσ, ἧττον δὲ ἀπειθεῖν τὰ μεγάλα ἐκείνοισ ἢ τοῖσ κόλαξιν, ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ ἀληθὲσ μὴ εἰδείη.

εἰκόσ, ἔφη.

καὶ ζῆν ἂν ἤδη κατ’ ἐκείνουσ, συνόντα αὐτοῖσ ἀπαρακαλύπτωσ, πατρὸσ δὲ ἐκείνου καὶ τῶν ἄλλων ποιουμένων οἰκείων, εἰ μὴ πάνυ εἰή φύσει ἐπιεικήσ, μέλειν τὸ μηδέν.

πάντ’, ἔφη, λέγεισ οἱᾶ́ περ ἂν γένοιτο.

ἀλλὰ πῇ πρὸσ τοὺσ ἁπτομένουσ τῶν λόγων αὕτη φέρει ἡ εἰκών; τῇδε.

ἔστι που ἡμῖν δόγματα ἐκ παίδων περὶ δικαίων καὶ καλῶν, ἐν οἷσ ἐκτεθράμμεθα ὥσπερ ὑπὸ γονεῦσι, πειθαρχοῦντέσ τε καὶ τιμῶντεσ αὐτά. ἔστι γάρ.

οὐκοῦν καὶ ἄλλα ἐναντία τούτων ἐπιτηδεύματα ἡδονὰσ ἔχοντα, ἃ κολακεύει μὲν ἡμῶν τὴν ψυχὴν καὶ ἕλκει ἐφ’ αὑτά, πείθει δ’ οὒ τοὺσ καὶ ὁπῃοῦν μετρίουσ·

ἀλλ’ ἐκεῖνα τιμῶσι τὰ πάτρια καὶ ἐκείνοισ πειθαρχοῦσιν. ἔστι ταῦτα.

τί οὖν;

ἦν δ’ ἐγώ· ὅταν τὸν οὕτωσ ἔχοντα ἐλθὸν ἐρώτημα ἔρηται· καλὸν ἢ αἰσχρόν, καὶ περὶ δικαίου ὡσαύτωσ καὶ ἀγαθοῦ καὶ ἃ μάλιστα ἦγεν ἐν τιμῇ, μετὰ τοῦτο τί οἰεί ποιήσειν αὐτὸν πρὸσ αὐτὰ τιμῆσ τε πέρι καὶ πειθαρχίασ;

ἀνάγκη, ἔφη, μήτε τιμᾶν ἔτι ὁμοίωσ μήτε πείθεσθαι.

βίον ἄλλον ἢ τὸν κολακεύοντα εἰκότωσ προσχωρήσεται;

οὐκ ἔστιν, ἔφη.

παράνομοσ δὴ οἶμαι δόξει γεγονέναι ἐκ νομίμου.

ἀνάγκη.

οὐκοῦν, ἔφην, εἰκὸσ τὸ πάθοσ τῶν οὕτω λόγων ἁπτομένων καί, ὃ ἄρτι ἔλεγον, πολλῆσ συγγνώμησ ἄξιον;

καὶ ἐλέου γ’, ἔφη.

οὐκοῦν ἵνα μὴ γίγνηται ὁ ἔλεοσ οὗτοσ περὶ τοὺσ τριακοντούτασ σοι, εὐλαβουμένῳ παντὶ τρόπῳ τῶν λόγων ἁπτέον;

καὶ μάλ’, ἦ δ’ ὅσ.

ἆρ’ οὖν οὐ μία μὲν εὐλάβεια αὕτη συχνή, τὸ μὴ νέουσ ὄντασ αὐτῶν γεύεσθαι;

οἶμαι γάρ σε οὐ λεληθέναι ὅτι οἱ μειρακίσκοι, ὅταν τὸ πρῶτον λόγων γεύωνται, ὡσ παιδιᾷ αὐτοῖσ καταχρῶνται, ἀεὶ εἰσ ἀντιλογίαν χρώμενοι, καὶ μιμούμενοι τοὺσ ἐξελέγχοντασ αὐτοὶ ἄλλουσ ἐλέγχουσι, χαίροντεσ ὥσπερ σκυλάκια τῷ ἕλκειν τε καὶ σπαράττειν τῷ λόγῳ τοὺσ πλησίον ἀεί. ὑπερφυῶσ μὲν οὖν, ἔφη.

οὐκοῦν ὅταν δὴ πολλοὺσ μὲν αὐτοὶ ἐλέγξωσιν, ὑπὸ πολλῶν δὲ ἐλεγχθῶσι, σφόδρα καὶ ταχὺ ἐμπίπτουσιν εἰσ τὸ μηδὲν ἡγεῖσθαι ὧνπερ πρότερον·

καὶ ἐκ τούτων δὴ αὐτοί τε καὶ τὸ ὅλον φιλοσοφίασ πέρι εἰσ τοὺσ ἄλλουσ διαβέβληνται.

ἀληθέστατα, ἔφη.

καὶ τὸ ἐπιτήδευμα τιμιώτερον ἀντὶ ἀτιμοτέρου ποιήσει.

ὀρθῶσ, ἔφη.

οὐκοῦν καὶ τὰ προειρημένα τούτου ἐπ’ εὐλαβείᾳ πάντα προείρηται, τὸ τὰσ φύσεισ κοσμίουσ εἶναι καὶ στασίμουσ οἷσ τισ μεταδώσει τῶν λόγων, καὶ μὴ ὡσ νῦν ὁ τυχὼν καὶ οὐδὲν προσήκων ἔρχεται ἐπ’ αὐτό;

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

ἀρκεῖ δὴ ἐπὶ λόγων μεταλήψει μεῖναι ἐνδελεχῶσ καὶ συντόνωσ μηδὲν ἄλλο πράττοντι, ἀλλ’ ἀντιστρόφωσ γυμναζομένῳ τοῖσ περὶ τὸ σῶμα γυμνασίοισ, ἔτη διπλάσια ἢ τότε;

ἕξ, ἔφη, ἢ τέτταρα λέγεισ;

ἀμέλει, εἶπον, πέντε θέσ.

μετὰ γὰρ τοῦτο καταβιβαστέοι ἔσονταί σοι εἰσ τὸ σπήλαιον πάλιν ἐκεῖνο, καὶ ἀναγκαστέοι ἄρχειν τά τε περὶ τὸν πόλεμον καὶ ὅσαι νέων ἀρχαί, ἵνα μηδ’ ἐμπειρίᾳ ὑστερῶσι τῶν ἄλλων· βασανιστέοι εἰ ἐμμενοῦσιν ἑλκόμενοι πανταχόσε ἤ τι καὶ παρακινήσουσι.

χρόνον δέ, ἦ δ’ ὅσ, πόσον τοῦτον τιθεῖσ;

πεντεκαίδεκα ἔτη, ἦν δ’ ἐγώ.

γενομένων δὲ πεντηκοντουτῶν τοὺσ διασωθέντασ καὶ ἀριστεύσαντασ πάντα πάντῃ ἐν ἔργοισ τε καὶ ἐπιστήμαισ πρὸσ τέλοσ ἤδη ἀκτέον, καὶ ἀναγκαστέον ἀνακλίναντασ τὴν τῆσ ψυχῆσ αὐγὴν εἰσ αὐτὸ ἀποβλέψαι τὸ πᾶσι φῶσ παρέχον, καὶ ἰδόντασ τὸ ἀγαθὸν αὐτό, παραδείγματι χρωμένουσ ἐκείνῳ, καὶ πόλιν καὶ ἰδιώτασ καὶ ἑαυτοὺσ κοσμεῖν τὸν ἐπίλοιπον βίον ἐν μέρει ἑκάστουσ, τὸ μὲν πολὺ πρὸσ φιλοσοφίᾳ διατρίβοντασ, ὅταν δὲ τὸ μέροσ ἥκῃ, πρὸσ πολιτικοῖσ ἐπιταλαιπωροῦντασ καὶ ἄρχοντασ ἑκάστουσ τῆσ πόλεωσ ἕνεκα, οὐχ ὡσ καλόν τι ἀλλ’ ὡσ ἀναγκαῖον πράττοντασ, καὶ οὕτωσ ἄλλουσ ἀεὶ παιδεύσαντασ τοιούτουσ, ἀντικαταλιπόντασ τῆσ πόλεωσ φύλακασ, εἰσ μακάρων νήσουσ ἀπιόντασ οἰκεῖν· τὴν πόλιν δημοσίᾳ ποιεῖν, ἐὰν καὶ ἡ Πυθία συναναιρῇ, ὡσ δαίμοσιν, εἰ δὲ μή, ὡσ εὐδαίμοσί τε καὶ θείοισ.

παγκάλουσ, ἔφη, τοὺσ ἄρχοντασ, ὦ Σώκρατεσ, ὥσπερ ἀνδριαντοποιὸσ ἀπείργασαι.

καὶ τὰσ ἀρχούσασ γε, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Γλαύκων·

μηδὲν γάρ τι οἰού με περὶ ἀνδρῶν εἰρηκέναι μᾶλλον ἃ εἴρηκα ἢ περὶ γυναικῶν, ὅσαι ἂν αὐτῶν ἱκαναὶ τὰσ φύσεισ ἐγγίγνωνται. ὀρθῶσ, ἔφη, εἴπερ ἴσα γε πάντα τοῖσ ἀνδράσι κοινωνήσουσιν, ὡσ διήλθομεν.

τί οὖν;

ἔφην· πλείστου ποιησάμενοι καὶ τὰσ ἀπὸ τούτου τιμάσ, μέγιστον δὲ καὶ ἀναγκαιότατον τὸ δίκαιον, καὶ τούτῳ δὴ ὑπηρετοῦντέσ τε καὶ αὔξοντεσ αὐτὸ διασκευωρήσωνται τὴν ἑαυτῶν πόλιν;

πῶσ;

ἔφη. ὅσοι μὲν ἄν, ἦν δ’ ἐγώ, πρεσβύτεροι τυγχάνωσι δεκετῶν ἐν τῇ πόλει, πάντασ ἐκπέμψωσιν εἰσ τοὺσ ἀγρούσ, τοὺσ δὲ παῖδασ αὐτῶν παραλαβόντεσ ἐκτὸσ τῶν νῦν ἠθῶν, ἃ καὶ οἱ γονῆσ ἔχουσι, θρέψωνται ἐν τοῖσ σφετέροισ τρόποισι καὶ νόμοισ, οὖσιν οἱοίσ διεληλύθαμεν τότε·

καὶ οὕτω τάχιστά τε καὶ ῥᾷστα πόλιν τε καὶ πολιτείαν, ἣν ἐλέγομεν, καταστᾶσαν αὐτήν τε εὐδαιμονήσειν καὶ τὸ ἔθνοσ ἐν ᾧ ἂν ἐγγένηται πλεῖστα ὀνήσειν;

πολύ γ’, ἔφη·

δοκεῖσ μοι, ὦ Σώκρατεσ, εὖ εἰρηκέναι.

οὐκοῦν ἅδην ἤδη, εἶπον ἐγώ, ἔχουσιν ἡμῖν οἱ λόγοι περί τε τῆσ πόλεωσ ταύτησ καὶ τοῦ ὁμοίου ταύτῃ ἀνδρόσ;

δῆλοσ γάρ που καὶ οὗτοσ οἱο͂ν φήσομεν δεῖν αὐτὸν εἶναι. δῆλοσ, ἔφη·

καὶ ὅπερ ἐρωτᾷσ, δοκεῖ μοι τέλοσ ἔχειν.

상위

Plato (플라톤)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION