Plato, Republic, book 6

(플라톤, Republic, book 6)

οἱ μὲν δὴ φιλόσοφοι, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, καὶ οἱ μὴ διὰ μακροῦ τινοσ διεξελθόντεσ λόγου μόγισ πωσ ἀνεφάνησαν οἵ εἰσιν ἑκάτεροι. ἴσωσ γάρ, ἔφη, διὰ βραχέοσ οὐ ῥᾴδιον.

οὐ φαίνεται, εἶπον·

δίκαιοσ ἀδίκου.

τί οὖν, ἔφη, τὸ μετὰ τοῦτο ἡμῖν;

τί δ’ ἄλλο, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ τὸ ἑξῆσ;

ἐπειδὴ φιλόσοφοι μὲν οἱ τοῦ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτωσ ἔχοντοσ δυνάμενοι ἐφάπτεσθαι, οἱ δὲ μὴ ἀλλ’ ἐν πολλοῖσ καὶ παντοίωσ ἴσχουσιν πλανώμενοι οὐ φιλόσοφοι, ποτέρουσ δὴ δεῖ πόλεωσ ἡγεμόνασ εἶναι; πῶσ οὖν λέγοντεσ ἂν αὐτό, ἔφη, μετρίωσ λέγοιμεν;

φύλακασ.

ὀρθῶσ, ἔφη.

τόδε δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ἆρα δῆλον, εἴτε τυφλὸν εἴτε ὀξὺ ὁρῶντα χρὴ φύλακα τηρεῖν ὁτιοῦν;

καὶ πῶσ, ἔφη, οὐ δῆλον;

καὶ θεώμενοι ὡσ οἱο͂́ν τε ἀκριβέστατα, οὕτω δὴ καὶ τὰ ἐνθάδε νόμιμα καλῶν τε πέρι καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν τίθεσθαί τε, ἐὰν δέῃ τίθεσθαι, καὶ τὰ κείμενα φυλάττοντεσ σῴζειν;

οὐ μὰ τὸν Δία, ἦ δ’ ὅσ, οὐ πολύ τι διαφέρει.

τούτουσ οὖν μᾶλλον φύλακασ στησόμεθα ἢ τοὺσ ἐγνωκότασ μὲν ἕκαστον τὸ ὄν, ἐμπειρίᾳ δὲ μηδὲν ἐκείνων ἐλλείποντασ μηδ’ ἐν ἄλλῳ μηδενὶ μέρει ἀρετῆσ ὑστεροῦντασ;

ἄτοπον μεντἄν, ἔφη, εἰή ἄλλουσ αἱρεῖσθαι, εἴ γε τἆλλα μὴ ἐλλείποιντο·

τούτῳ γὰρ αὐτῷ σχεδόν τι τῷ μεγίστῳ ἂν προέχοιεν. οὐκοῦν τοῦτο δὴ λέγωμεν, τίνα τρόπον οἱοῖ́ τ’ ἔσονται οἱ αὐτοὶ κἀκεῖνα καὶ ταῦτα ἔχειν;

πάνυ μὲν οὖν.

ὃ τοίνυν ἀρχόμενοι τούτου τοῦ λόγου ἐλέγομεν, τὴν φύσιν αὐτῶν πρῶτον δεῖ καταμαθεῖν·

καὶ οἶμαι, ἐὰν ἐκείνην ἱκανῶσ ὁμολογήσωμεν, ὁμολογήσειν καὶ ὅτι οἱοῖ́ τε ταῦτα ἔχειν οἱ αὐτοί, ὅτι τε οὐκ ἄλλουσ πόλεων ἡγεμόνασ δεῖ εἶναι ἢ τούτουσ. πῶσ;

ἡμῖν ὅτι μαθήματόσ γε ἀεὶ ἐρῶσιν ὃ ἂν αὐτοῖσ δηλοῖ ἐκείνησ τῆσ οὐσίασ τῆσ ἀεὶ οὔσησ καὶ μὴ πλανωμένησ ὑπὸ γενέσεωσ καὶ φθορᾶσ.

ὡμολογήσθω.

καὶ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ὅτι πάσησ αὐτῆσ, καὶ οὔτε σμικροῦ οὔτε μείζονοσ οὔτε τιμιωτέρου οὔτε ἀτιμοτέρου μέρουσ ἑκόντεσ ἀφίενται, ὥσπερ ἐν τοῖσ πρόσθεν περί τε τῶν φιλοτίμων καὶ ἐρωτικῶν διήλθομεν.

ὀρθῶσ, ἔφη, λέγεισ.

τούτῳ ἐν τῇ φύσει οἳ ἂν μέλλωσιν ἔσεσθαι οἱούσ ἐλέγομεν.

τὸ ποῖον;

τὴν ἀψεύδειαν καὶ τὸ ἑκόντασ εἶναι μηδαμῇ προσδέχεσθαι τὸ ψεῦδοσ ἀλλὰ μισεῖν, τὴν δ’ ἀλήθειαν στέργειν.

εἰκόσ γ’, ἔφη.

οὐ μόνον γε, ὦ φίλε, εἰκόσ, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἀνάγκη τὸν ἐρωτικῶσ του φύσει ἔχοντα πᾶν τὸ συγγενέσ τε καὶ οἰκεῖον τῶν παιδικῶν ἀγαπᾶν.

ὀρθῶσ, ἔφη.

ἦ οὖν οἰκειότερον σοφίᾳ τι ἀληθείασ ἂν εὑρ́οισ;

καὶ πῶσ;

ἦ δ’ ὅσ. φιλοψευδῆ;

οὐδαμῶσ γε.

τὸν ἄρα τῷ ὄντι φιλομαθῆ πάσησ ἀληθείασ δεῖ εὐθὺσ ἐκ νέου ὅτι μάλιστα ὀρέγεσθαι.

παντελῶσ γε.

ἀλλὰ μὴν ὅτῳ γε εἰσ ἕν τι αἱ ἐπιθυμίαι σφόδρα ῥέπουσιν, ἴσμεν που ὅτι εἰσ τἆλλα τούτῳ ἀσθενέστεραι, ὥσπερ ῥεῦμα ἐκεῖσε ἀπωχετευμένον.

τί μήν;

ἀληθῶσ φιλόσοφόσ τισ εἰή.

μεγάλη ἀνάγκη.

σώφρων μὴν ὅ γε τοιοῦτοσ καὶ οὐδαμῇ φιλοχρήματοσ·

ὧν γὰρ ἕνεκα χρήματα μετὰ πολλῆσ δαπάνησ σπουδάζεται, ἄλλῳ τινὶ μᾶλλον ἢ τούτῳ προσήκει σπουδάζειν. οὕτω.

καὶ μήν που καὶ τόδε δεῖ σκοπεῖν, ὅταν κρίνειν μέλλῃσ φύσιν φιλόσοφόν τε καὶ μή.

τὸ ποῖον;

μή σε λάθῃ μετέχουσα ἀνελευθερίασ·

ἐναντιώτατον γάρ που σμικρολογία ψυχῇ μελλούσῃ τοῦ ὅλου καὶ παντὸσ ἀεὶ ἐπορέξεσθαι θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου. ἀληθέστατα, ἔφη.

ἡῖ οὖν ὑπάρχει διανοίᾳ μεγαλοπρέπεια καὶ θεωρία παντὸσ μὲν χρόνου, πάσησ δὲ οὐσίασ, οἱο͂́ν τε οἰεί τούτῳ μέγα τι δοκεῖν εἶναι τὸν ἀνθρώπινον βίον;

ἀδύνατον, ἦ δ’ ὅσ.

οὐκοῦν καὶ θάνατον οὐ δεινόν τι ἡγήσεται ὁ τοιοῦτοσ;

ἥκιστά γε.

δειλῇ δὴ καὶ ἀνελευθέρῳ φύσει φιλοσοφίασ ἀληθινῆσ, ὡσ ἐοίκεν, οὐκ ἂν μετείη.

οὔ μοι δοκεῖ.

τί οὖν;

ὁ κόσμιοσ καὶ μὴ φιλοχρήματοσ μηδ’ ἀνελεύθεροσ μηδ’ ἀλαζὼν μηδὲ δειλὸσ ἔσθ’ ὅπῃ ἂν δυσσύμβολοσ ἢ ἄδικοσ γένοιτο; οὐκ ἔστιν.

καὶ τοῦτο δὴ ψυχὴν σκοπῶν φιλόσοφον καὶ μὴ εὐθὺσ νέου ὄντοσ ἐπισκέψῃ, εἰ ἄρα δικαία τε καὶ ἥμεροσ ἢ δυσκοινώνητοσ καὶ ἀγρία.

πάνυ μὲν οὖν.

οὐ μὴν οὐδὲ τόδε παραλείψεισ, ὡσ ἐγᾦμαι.

τὸ ποῖον;

εὐμαθὴσ ἢ δυσμαθήσ.

ἢ προσδοκᾷσ ποτέ τινά τι ἱκανῶσ ἂν στέρξαι, ὃ πράττων ἂν ἀλγῶν τε πράττοι καὶ μόγισ σμικρὸν ἀνύτων; οὐκ ἂν γένοιτο.

τί δ’ εἰ μηδὲν ὧν μάθοι σῴζειν δύναιτο, λήθησ ὢν πλέωσ;

ἆρ’ ἂν οἱο͂́σ τ’ εἰή ἐπιστήμησ μὴ κενὸσ εἶναι; καὶ πῶσ;

ἀνόνητα δὴ πονῶν οὐκ οἰεί ἀναγκασθήσεται τελευτῶν αὑτόν τε μισεῖν καὶ τὴν τοιαύτην πρᾶξιν;

πῶσ δ’ οὔ;

ἐπιλήσμονα ἄρα ψυχὴν ἐν ταῖσ ἱκανῶσ φιλοσόφοισ μή ποτε ἐγκρίνωμεν, ἀλλὰ μνημονικὴν αὐτὴν ζητῶμεν δεῖν εἶναι.

παντάπασι μὲν οὖν.

ἀλλ’ οὐ μὴν τό γε τῆσ ἀμούσου τε καὶ ἀσχήμονοσ φύσεωσ ἄλλοσέ ποι ἂν φαῖμεν ἕλκειν ἢ εἰσ ἀμετρίαν.

τί μήν;

ἀλήθειαν δ’ ἀμετρίᾳ ἡγῇ συγγενῆ εἶναι ἢ ἐμμετρίᾳ;

ἐμμετρίᾳ.

ἔμμετρον ἄρα καὶ εὔχαριν ζητῶμεν πρὸσ τοῖσ ἄλλοισ διάνοιαν φύσει, ἣν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντοσ ἰδέαν ἑκάστου τὸ αὐτοφυὲσ εὐάγωγον παρέξει.

πῶσ δ’ οὔ;

τί οὖν;

μή πῃ δοκοῦμέν σοι οὐκ ἀναγκαῖα ἕκαστα διεληλυθέναι καὶ ἑπόμενα ἀλλήλοισ τῇ μελλούσῃ τοῦ ὄντοσ ἱκανῶσ τε καὶ τελέωσ ψυχῇ μεταλήψεσθαι; ἀναγκαιότατα μὲν οὖν, ἔφη.

ἔστιν οὖν ὅπῃ μέμψῃ τοιοῦτον ἐπιτήδευμα, ὃ μή ποτ’ ἄν τισ οἱο͂́σ τε γένοιτο ἱκανῶσ ἐπιτηδεῦσαι, εἰ μὴ φύσει εἰή μνήμων, εὐμαθήσ, μεγαλοπρεπήσ, εὔχαρισ, φίλοσ τε καὶ συγγενὴσ ἀληθείασ, δικαιοσύνησ, ἀνδρείασ, σωφροσύνησ;

οὐδ’ ἂν ὁ Μῶμοσ, ἔφη, τό γε τοιοῦτον μέμψαιτο.

ἀλλ’, ἦν δ’ ἐγώ, τελειωθεῖσι τοῖσ τοιούτοισ παιδείᾳ τε καὶ ἡλικίᾳ ἆρα οὐ μόνοισ ἂν τὴν πόλιν ἐπιτρέποισ;

καὶ ὁ Ἀδείμαντοσ, ὦ Σώκρατεσ, ἔφη, πρὸσ μὲν ταῦτά σοι οὐδεὶσ ἂν οἱο͂́σ τ’ εἰή ἀντειπεῖν.

ἀλλὰ γὰρ τοιόνδε τι πάσχουσιν οἱ ἀκούοντεσ ἑκάστοτε ἃ νῦν λέγεισ· ἡγοῦνται δι’ ἀπειρίαν τοῦ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ὑπὸ τοῦ λόγου παρ’ ἕκαστον τὸ ἐρώτημα σμικρὸν παραγόμενοι, ἁθροισθέντων τῶν σμικρῶν ἐπὶ τελευτῆσ τῶν λόγων μέγα τὸ σφάλμα καὶ ἐναντίον τοῖσ πρώτοισ ἀναφαίνεσθαι, καὶ ὥσπερ ὑπὸ τῶν πεττεύειν δεινῶν οἱ μὴ τελευτῶντεσ ἀποκλείονται καὶ οὐκ ἔχουσιν ὅτι φέρωσιν, οὕτω καὶ σφεῖσ τελευτῶντεσ ἀποκλείεσθαι καὶ οὐκ ἔχειν ὅτι λέγωσιν ὑπὸ πεττείασ αὖ ταύτησ τινὸσ ἑτέρασ, οὐκ ἐν ψήφοισ ἀλλ’ ἐν λόγοισ· ἐπεὶ τό γε ἀληθὲσ οὐδέν τι μᾶλλον ταύτῃ ἔχειν.

λέγω δ’ εἰσ τὸ παρὸν ἀποβλέψασ. ἀπαλλάττωνται, ἀλλὰ μακρότερον ἐνδιατρίψωσιν, τοὺσ μὲν πλείστουσ καὶ πάνυ ἀλλοκότουσ γιγνομένουσ, ἵνα μὴ παμπονήρουσ εἴπωμεν, τοὺσ δ’ ἐπιεικεστάτουσ δοκοῦντασ ὅμωσ τοῦτό γε ὑπὸ τοῦ ἐπιτηδεύματοσ οὗ σὺ ἐπαινεῖσ πάσχοντασ, ἀχρήστουσ ταῖσ πόλεσι γιγνομένουσ.

καὶ ἐγὼ ἀκούσασ, οἰεί οὖν, εἶπον, τοὺσ ταῦτα λέγοντασ ψεύδεσθαι;

οὐκ οἶδα, ἦ δ’ ὅσ, ἀλλὰ τὸ σοὶ δοκοῦν ἡδέωσ ἂν ἀκούοιμι.

ἀκούοισ ἂν ὅτι ἔμοιγε φαίνονται τἀληθῆ λέγειν.

πῶσ οὖν, ἔφη, εὖ ἔχει λέγειν ὅτι οὐ πρότερον κακῶν παύσονται αἱ πόλεισ, πρὶν ἂν ἐν αὐταῖσ οἱ φιλόσοφοι ἄρξωσιν, οὓσ ἀχρήστουσ ὁμολογοῦμεν αὐταῖσ εἶναι;

ἐρωτᾷσ, ἦν δ’ ἐγώ, ἐρώτημα δεόμενον ἀποκρίσεωσ δι’ εἰκόνοσ λεγομένησ.

σὺ δέ γε, ἔφη, οἶμαι οὐκ εἰώθασ δι’ εἰκόνων λέγειν.

εἰε͂ν, εἶπον·

σκώπτεισ ἐμβεβληκώσ με εἰσ λόγον οὕτω δυσαπόδεικτον; ἄκουε δ’ οὖν τῆσ εἰκόνοσ, ἵν’ ἔτι μᾶλλον ἴδῃσ ὡσ γλίσχρωσ εἰκάζω.

οὕτω γὰρ χαλεπὸν τὸ πάθοσ τῶν ἐπιεικεστάτων, ὃ πρὸσ τὰσ πόλεισ πεπόνθασιν, ὥστε οὐδ’ ἔστιν ἓν οὐδὲν ἄλλο τοιοῦτον πεπονθόσ, ἀλλὰ δεῖ ἐκ πολλῶν αὐτὸ συναγαγεῖν εἰκάζοντα καὶ ἀπολογούμενον ὑπὲρ αὐτῶν, οἱο͂ν οἱ γραφῆσ τραγελάφουσ καὶ τὰ τοιαῦτα μειγνύντεσ γράφουσιν. νόησον γὰρ τοιουτονὶ γενόμενον εἴτε πολλῶν νεῶν πέρι εἴτε μιᾶσ· ἐάντε τινεσ βούλωνται ἐάντε μή, μήτε τέχνην τούτου μήτε μελέτην οἰόμενοι δυνατὸν εἶναι λαβεῖν ἅμα καὶ τὴν κυβερνητικήν.

τε καὶ ἀδολέσχην καὶ ἄχρηστόν σφισι καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἐν ταῖσ οὕτω κατεσκευασμέναισ ναυσὶ πλωτήρων;

καὶ μάλα, ἔφη ὁ Ἀδείμαντοσ.

οὐ δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἶμαι δεῖσθαί σε ἐξεταζομένην τὴν εἰκόνα ἰδεῖν, ὅτι ταῖσ πόλεσι πρὸσ τοὺσ ἀληθινοὺσ φιλοσόφουσ τὴν διάθεσιν ἐοίκεν, ἀλλὰ μανθάνειν ὃ λέγω.

καὶ μάλ’, ἔφη.

εἰ ἐτιμῶντο.

ἀλλὰ διδάξω, ἔφη.

καὶ ὅτι τοίνυν τἀληθῆ λέγεισ, ὡσ ἄχρηστοι τοῖσ πολλοῖσ οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ·

τῆσ μέντοι ἀχρηστίασ τοὺσ μὴ χρωμένουσ κέλευε αἰτιᾶσθαι, ἀλλὰ μὴ τοὺσ ἐπιεικεῖσ. εἶναι ἐπὶ ἰατρῶν θύρασ ἰέναι καὶ πάντα τὸν ἄρχεσθαι δεόμενον ἐπὶ τὰσ τοῦ ἄρχειν δυναμένου, οὐ τὸν ἄρχοντα δεῖσθαι τῶν ἀρχομένων ἄρχεσθαι, οὗ ἂν τῇ ἀληθείᾳ τι ὄφελοσ ᾖ.

ἀλλὰ τοὺσ νῦν πολιτικοὺσ ἄρχοντασ ἀπεικάζων οἷσ ἄρτι ἐλέγομεν ναύταισ οὐχ ἁμαρτήσῃ, καὶ τοὺσ ὑπὸ τούτων ἀχρήστουσ λεγομένουσ καὶ μετεωρολέσχασ τοῖσ ὡσ ἀληθῶσ κυβερνήταισ. ὀρθότατα, ἔφη.

ἔκ τε τοίνυν τούτων καὶ ἐν τούτοισ οὐ ῥᾴδιον εὐδοκιμεῖν τὸ βέλτιστον ἐπιτήδευμα ὑπὸ τῶν τἀναντία ἐπιτηδευόντων·

πολὺ δὲ μεγίστη καὶ ἰσχυροτάτη διαβολὴ γίγνεται φιλοσοφίᾳ διὰ τοὺσ τὰ τοιαῦτα φάσκοντασ ἐπιτηδεύειν, οὓσ δὴ σὺ φῂσ τὸν ἐγκαλοῦντα τῇ φιλοσοφίᾳ λέγειν ὡσ παμπόνηροι οἱ πλεῖστοι τῶν ἰόντων ἐπ’ αὐτήν, οἱ δὲ ἐπιεικέστατοι ἄχρηστοι, καὶ ἐγὼ συνεχώρησα ἀληθῆ σε λέγειν.

ἦ γάρ; ναί.

οὐκοῦν τῆσ μὲν τῶν ἐπιεικῶν ἀχρηστίασ τὴν αἰτίαν διεληλύθαμεν;

καὶ μάλα.

ἂν δυνώμεθα, πειραθῶμεν δεῖξαι;

πάνυ μὲν οὖν.

ἀκούωμεν δὴ καὶ λέγωμεν ἐκεῖθεν ἀναμνησθέντεσ, ὅθεν διῇμεν τὴν φύσιν οἱο͂ν ἀνάγκη φῦναι τὸν καλόν τε κἀγαθὸν ἐσόμενον.

ἡγεῖτο δ’ αὐτῷ, εἰ νῷ ἔχεισ, πρῶτον μὲν ἀλήθεια, ἣν διώκειν αὐτὸν πάντωσ καὶ πάντῃ ἔδει ἢ ἀλαζόνι ὄντι μηδαμῇ μετεῖναι φιλοσοφίασ ἀληθινῆσ.

ἦν γὰρ οὕτω λεγόμενον.

οὐκοῦν ἓν μὲν τοῦτο σφόδρα οὕτω παρὰ δόξαν τοῖσ νῦν δοκουμένοισ περὶ αὐτοῦ;

καὶ μάλα, ἔφη.

ἐπιμένοι ἐπὶ τοῖσ δοξαζομένοισ εἶναι πολλοῖσ ἑκάστοισ, ἀλλ’ ἰοί καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ’ ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτοσ, πρὶν αὐτοῦ ὃ ἔστιν ἑκάστου τῆσ φύσεωσ ἅψασθαι ᾧ προσήκει ψυχῆσ ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου ‐ προσήκει δὲ συγγενεῖ ‐ ᾧ πλησιάσασ καὶ μιγεὶσ τῷ ὄντι ὄντωσ, γεννήσασ νοῦν καὶ ἀλήθειαν, γνοίη τε καὶ ἀληθῶσ ζῴη καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὠδῖνοσ, πρὶν δ’ οὔ;

ὡσ οἱο͂́ν τ’, ἔφη, μετριώτατα.

τί οὖν;

τούτῳ τι μετέσται ψεῦδοσ ἀγαπᾶν ἢ πᾶν τοὐναντίον μισεῖν; μισεῖν, ἔφη.

ἡγουμένησ δὴ ἀληθείασ οὐκ ἄν ποτε οἶμαι φαμὲν αὐτῇ χορὸν κακῶν ἀκολουθῆσαι.

πῶσ γάρ;

ἀλλ’ ὑγιέσ τε καὶ δίκαιον ἦθοσ, ᾧ καὶ σωφροσύνην ἕπεσθαι.

ὀρθῶσ, ἔφη.

καὶ δὴ τὸν ἄλλον τῆσ φιλοσόφου φύσεωσ χορὸν τί δεῖ πάλιν ἐξ ἀρχῆσ ἀναγκάζοντα τάττειν;

μέμνησαι γάρ που ὅτι συνέβη προσῆκον τούτοισ ἀνδρεία, μεγαλοπρέπεια, εὐμάθεια, μνήμη· ὁμολογεῖν οἷσ λέγομεν, ἐάσασ δὲ τοὺσ λόγουσ, εἰσ αὐτοὺσ ἀποβλέψασ περὶ ὧν ὁ λόγοσ, φαίη ὁρᾶν αὐτῶν τοὺσ μὲν ἀχρήστουσ, τοὺσ δὲ πολλοὺσ κακοὺσ πᾶσαν κακίαν, τῆσ διαβολῆσ τὴν αἰτίαν ἐπισκοποῦντεσ ἐπὶ τούτῳ νῦν γεγόναμεν, τί ποθ’ οἱ πολλοὶ κακοί, καὶ τούτου δὴ ἕνεκα πάλιν ἀνειλήφαμεν τὴν τῶν ἀληθῶσ φιλοσόφων φύσιν καὶ ἐξ ἀνάγκησ ὡρισάμεθα.

ἔστιν, ἔφη, ταῦτα.

ταύτησ δή, ἦν δ’ ἐγώ, τῆσ φύσεωσ δεῖ θεάσασθαι τὰσ φθοράσ, ὡσ διόλλυται ἐν πολλοῖσ, σμικρὸν δέ τι ἐκφεύγει, οὓσ δὴ καὶ οὐ πονηρούσ, ἀχρήστουσ δὲ καλοῦσι·

τοῦτο αὖ τὰσ μιμουμένασ ταύτην καὶ εἰσ τὸ ἐπιτήδευμα καθισταμένασ αὐτῆσ, οἱαῖ οὖσαι φύσεισ ψυχῶν εἰσ ἀνάξιον καὶ μεῖζον ἑαυτῶν ἀφικνούμεναι ἐπιτήδευμα, πολλαχῇ πλημμελοῦσαι, πανταχῇ καὶ ἐπὶ πάντασ δόξαν οἱάν λέγεισ φιλοσοφίᾳ προσῆψαν.

τίνασ δέ, ἔφη, τὰσ διαφθορὰσ λέγεισ;

ἐγώ σοι, εἶπον, ἂν οἱο͂́σ τε γένωμαι, πειράσομαι διελθεῖν.

τόδε μὲν οὖν οἶμαι πᾶσ ἡμῖν ὁμολογήσει, τοιαύτην φύσιν καὶ πάντα ἔχουσαν ὅσα προσετάξαμεν νυνδή, εἰ τελέωσ μέλλοι φιλόσοφοσ γενέσθαι, ὀλιγάκισ ἐν ἀνθρώποισ φύεσθαι καὶ ὀλίγασ. ἢ οὐκ οἰεί;

σφόδρα γε.

τούτων δὴ τῶν ὀλίγων σκόπει ὡσ πολλοὶ ὄλεθροι καὶ μεγάλοι.

τίνεσ δή;

ὃ μὲν πάντων θαυμαστότατον ἀκοῦσαι, ὅτι ἓν ἕκαστον ὧν ἐπῃνέσαμεν τῆσ φύσεωσ ἀπόλλυσι τὴν ἔχουσαν ψυχὴν καὶ ἀποσπᾷ φιλοσοφίασ.

λέγω δὲ ἀνδρείαν, σωφροσύνην καὶ πάντα ἃ διήλθομεν. ἄτοπον, ἔφη, ἀκοῦσαι.

ἔτι τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, πρὸσ τούτοισ τὰ λεγόμενα ἀγαθὰ πάντα φθείρει καὶ ἀποσπᾷ, κάλλοσ καὶ πλοῦτοσ καὶ ἰσχὺσ σώματοσ καὶ συγγένεια ἐρρωμένη ἐν πόλει καὶ πάντα τὰ τούτων οἰκεῖα·

ἔχεισ γὰρ τὸν τύπον ὧν λέγω. ἔχω, ἔφη·

καὶ ἡδέωσ γ’ ἂν ἀκριβέστερον ἃ λέγεισ πυθοίμην. λαβοῦ τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ὅλου αὐτοῦ ὀρθῶσ, καί σοι εὔδηλόν τε φανεῖται καὶ οὐκ ἄτοπα δόξει τὰ προειρημένα περὶ αὐτῶν.

πῶσ οὖν, ἔφη, κελεύεισ;

παντόσ, ἦν δ’ ἐγώ, σπέρματοσ πέρι ἢ φυτοῦ, εἴτε ἐγγείων εἴτε τῶν ζῴων, ἴσμεν ὅτι τὸ μὴ τυχὸν τροφῆσ ἧσ προσήκει ἑκάστῳ μηδ’ ὡρ́ασ μηδὲ τόπου, ὅσῳ ἂν ἐρρωμενέστερον ᾖ, τοσούτῳ πλειόνων ἐνδεῖ τῶν πρεπόντων·

ἀγαθῷ γάρ που κακὸν ἐναντιώτερον ἢ τῷ μὴ ἀγαθῷ. πῶσ δ’ οὔ;

ἔχει δὴ οἶμαι λόγον τὴν ἀρίστην φύσιν ἐν ἀλλοτριωτέρᾳ οὖσαν τροφῇ κάκιον ἀπαλλάττειν τῆσ φαύλησ.

ἔχει.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Ἀδείμαντε, καὶ τὰσ ψυχὰσ οὕτω φῶμεν τὰσ εὐφυεστάτασ κακῆσ παιδαγωγίασ τυχούσασ διαφερόντωσ κακὰσ γίγνεσθαι;

ἢ οἰεί τὰ μεγάλα ἀδικήματα καὶ τὴν ἄκρατον πονηρίαν ἐκ φαύλησ ἀλλ’ οὐκ ἐκ νεανικῆσ φύσεωσ τροφῇ διολομένησ γίγνεσθαι, ἀσθενῆ δὲ φύσιν μεγάλων οὔτε ἀγαθῶν οὔτε κακῶν αἰτίαν ποτὲ ἔσεσθαι; οὔκ, ἀλλά, ἦ δ’ ὅσ, οὕτωσ.

ἣν τοίνυν ἔθεμεν τοῦ φιλοσόφου φύσιν, ἂν μὲν οἶμαι μαθήσεωσ προσηκούσησ τύχῃ, εἰσ πᾶσαν ἀρετὴν ἀνάγκη αὐξανομένην ἀφικνεῖσθαι, ἐὰν δὲ μὴ ἐν προσηκούσῃ σπαρεῖσά τε καὶ φυτευθεῖσα τρέφηται, εἰσ πάντα τἀναντία αὖ, ἐὰν μή τισ αὐτῇ βοηθήσασ θεῶν τύχῃ.

μὲν εἶναι σοφιστάσ, παιδεύειν δὲ τελεώτατα καὶ ἀπεργάζεσθαι οἱούσ βούλονται εἶναι καὶ νέουσ καὶ πρεσβυτέρουσ καὶ ἄνδρασ καὶ γυναῖκασ;

πότε δή;

ἦ δ’ ὅσ. ὅταν, εἶπον, συγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ εἰσ ἐκκλησίασ ἢ εἰσ δικαστήρια ἢ θέατρα ἢ στρατόπεδα ἤ τινα ἄλλον κοινὸν πλήθουσ σύλλογον σὺν πολλῷ θορύβῳ τὰ μὲν ψέγωσι τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, τὰ δὲ ἐπαινῶσιν, ὑπερβαλλόντωσ ἑκάτερα, καὶ ἐκβοῶντεσ καὶ κροτοῦντεσ, πρὸσ δ’ αὐτοῖσ αἵ τε πέτραι καὶ ὁ τόποσ ἐν ᾧ ἂν ὦσιν ἐπηχοῦντεσ διπλάσιον θόρυβον παρέχωσι τοῦ ψόγου καὶ ἐπαίνου.

ἐν δὴ τῷ τοιούτῳ τὸν νέον, τὸ λεγόμενον, τίνα οἰεί καρδίαν ἴσχειν;

ἢ ποίαν ἂν αὐτῷ παιδείαν ἰδιωτικὴν ἀνθέξειν, ἣν οὐ κατακλυσθεῖσαν ὑπὸ τοῦ τοιούτου ψόγου ἢ ἐπαίνου οἰχήσεσθαι φερομένην κατὰ ῥοῦν ᾗ ἂν οὗτοσ φέρῃ, καὶ φήσειν τε τὰ αὐτὰ τούτοισ καλὰ καὶ αἰσχρὰ εἶναι, καὶ ἐπιτηδεύσειν ἅπερ ἂν οὗτοι, καὶ ἔσεσθαι τοιοῦτον; πολλή, ἦ δ’ ὅσ, ὦ Σώκρατεσ, ἀνάγκη.

καὶ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, οὔπω τὴν μεγίστην ἀνάγκην εἰρήκαμεν.

ποίαν;

ἔφη. ἣν ἔργῳ προστιθέασι λόγῳ μὴ πείθοντεσ οὗτοι οἱ παιδευταί τε καὶ σοφισταί.

ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμίαισ τε καὶ χρήμασι καὶ θανάτοισ κολάζουσι; καὶ μάλα, ἔφη, σφόδρα.

τίνα οὖν ἄλλον σοφιστὴν οἰεί ἢ ποίουσ ἰδιωτικοὺσ λόγουσ ἐναντία τούτοισ τείνοντασ κρατήσειν;

οἶμαι μὲν οὐδένα, ἦ δ’ ὅσ.

οὐ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν πολλὴ ἄνοια.

οὔτε γὰρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν μὴ γένηται ἀλλοῖον ἦθοσ πρὸσ ἀρετὴν παρὰ τὴν τούτων παιδείαν πεπαιδευμένον, ἀνθρώπειον, ὦ ἑταῖρε ‐ θεῖον μέντοι κατὰ τὴν παροιμίαν ἐξαιρῶμεν λόγου· καὶ γένηται οἱο͂ν δεῖ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει πολιτειῶν, θεοῦ μοῖραν αὐτὸ σῶσαι λέγων οὐ κακῶσ ἐρεῖσ.

οὐδ’ ἐμοὶ ἄλλωσ, ἔφη, δοκεῖ.

ἔτι τοίνυν σοι, ἦν δ’ ἐγώ, πρὸσ τούτοισ καὶ τόδε δοξάτω.

τὸ ποῖον;

ἕκαστοσ τῶν μισθαρνούντων ἰδιωτῶν, οὓσ δὴ οὗτοι σοφιστὰσ καλοῦσι καὶ ἀντιτέχνουσ ἡγοῦνται, μὴ ἄλλα παιδεύειν ἢ ταῦτα τὰ τῶν πολλῶν δόγματα, ἃ δοξάζουσιν ὅταν ἁθροισθῶσιν, καὶ σοφίαν ταύτην καλεῖν·

ἐπιθυμίασ κατεμάνθανεν, ὅπῃ τε προσελθεῖν χρὴ καὶ ὅπῃ ἅψασθαι αὐτοῦ, καὶ ὁπότε χαλεπώτατον ἢ πρᾳότατον καὶ ἐκ τίνων γίγνεται, καὶ φωνὰσ δὴ ἐφ’ οἷσ ἑκάστασ εἰώθεν φθέγγεσθαι, καὶ οἱάσ αὖ ἄλλου φθεγγομένου ἡμεροῦταί τε καὶ ἀγριαίνει, καταμαθὼν δὲ ταῦτα πάντα συνουσίᾳ τε καὶ χρόνου τριβῇ σοφίαν τε καλέσειεν καὶ ὡσ τέχνην συστησάμενοσ ἐπὶ διδασκαλίαν τρέποιτο, μηδὲν εἰδὼσ τῇ ἀληθείᾳ τούτων τῶν δογμάτων τε καὶ ἐπιθυμιῶν ὅτι καλὸν ἢ αἰσχρὸν ἢ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ὀνομάζοι δὲ πάντα ταῦτα ἐπὶ ταῖσ τοῦ μεγάλου ζῴου δόξαισ, οἷσ μὲν χαίροι ἐκεῖνο ἀγαθὰ καλῶν, οἷσ δὲ ἄχθοιτο κακά, ἄλλον δὲ μηδένα ἔχοι λόγον περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ τἀναγκαῖα δίκαια καλοῖ καὶ καλά, τὴν δὲ τοῦ ἀναγκαίου καὶ ἀγαθοῦ φύσιν, ὅσον διαφέρει τῷ ὄντι, μήτε ἑωρακὼσ εἰή μήτε ἄλλῳ δυνατὸσ δεῖξαι.

τοιοῦτοσ δὴ ὢν πρὸσ Διὸσ οὐκ ἄτοποσ ἄν σοι δοκεῖ εἶναι παιδευτήσ;

ἔμοιγ’, ἔφη.

ἦ οὖν τι τούτου δοκεῖ διαφέρειν ὁ τὴν τῶν πολλῶν καὶ παντοδαπῶν συνιόντων ὀργὴν καὶ ἡδονὰσ κατανενοηκέναι σοφίαν ἡγούμενοσ, εἴτ’ ἐν γραφικῇ εἴτ’ ἐν μουσικῇ εἴτε δὴ ἐν πολιτικῇ;

ὅτι μὲν γὰρ ἄν τισ τούτοισ ὁμιλῇ ἐπιδεικνύμενοσ, ἢ ποίησιν ἤ τινα ἄλλην δημιουργίαν ἢ πόλει διακονίαν, κυρίουσ αὑτοῦ ποιῶν τοὺσ πολλούσ, πέρα τῶν ἀναγκαίων, ἡ Διομηδεία λεγομένη ἀνάγκη ποιεῖν αὐτῷ ταῦτα ἃ ἂν οὗτοι ἐπαινῶσιν·

ὡσ δὲ καὶ ἀγαθὰ καὶ καλὰ ταῦτα τῇ ἀληθείᾳ, ἤδη πώποτέ του ἤδουσασ αὐτῶν λόγον διδόντοσ οὐ καταγέλαστον; οἶμαι δέ γε, ἦ δ’ ὅσ, οὐδ’ ἀκούσομαι.

ταῦτα τοίνυν πάντα ἐννοήσασ ἐκεῖνο ἀναμνήσθητι·

μὴ τὰ πολλὰ ἕκαστα, ἔσθ’ ὅπωσ πλῆθοσ ἀνέξεται ἢ ἡγήσεαι εἶναι;

ἥκιστά γ’, ἔφη.

φιλόσοφον μὲν ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, πλῆθοσ ἀδύνατον εἶναι.

ἀδύνατον.

καὶ τοὺσ φιλοσοφοῦντασ ἄρα ἀνάγκη ψέγεσθαι ὑπ’ αὐτῶν.

ἀνάγκη.

καὶ ὑπὸ τούτων δὴ τῶν ἰδιωτῶν, ὅσοι προσομιλοῦντεσ ὄχλῳ ἀρέσκειν αὐτῷ ἐπιθυμοῦσι.

δῆλον.

ἐκ δὴ τούτων τίνα ὁρᾷσ σωτηρίαν φιλοσόφῳ φύσει, ὥστ’ ἐν τῷ ἐπιτηδεύματι μείνασαν πρὸσ τέλοσ ἐλθεῖν;

ἐννόει δ’ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν. ὡμολόγηται γὰρ δὴ ἡμῖν εὐμάθεια καὶ μνήμη καὶ ἀνδρεία καὶ μεγαλοπρέπεια ταύτησ εἶναι τῆσ φύσεωσ.

ναί.

οὐκοῦν εὐθὺσ ἐν παισὶν ὁ τοιοῦτοσ πρῶτοσ ἔσται ἐν ἅπασιν, ἄλλωσ τε καὶ ἐὰν τὸ σῶμα φυῇ προσφερὴσ τῇ ψυχῇ;

τί δ’ οὐ μέλλει;

ἔφη. βουλήσονται δὴ οἶμαι αὐτῷ χρῆσθαι, ἐπειδὰν πρεσβύτεροσ γίγνηται, ἐπὶ τὰ αὑτῶν πράγματα οἵ τε οἰκεῖοι καὶ οἱ πολῖται.

πῶσ δ’ οὔ;

ὑποκείσονται ἄρα δεόμενοι καὶ τιμῶντεσ, προκαταλαμβάνοντεσ καὶ προκολακεύοντεσ τὴν μέλλουσαν αὐτοῦ δύναμιν.

φιλεῖ γοῦν, ἔφη, οὕτω γίγνεσθαι.

τί οὖν οἰεί, ἦν δ’ ἐγώ, τὸν τοιοῦτον ἐν τοῖσ τοιούτοισ ποιήσειν, ἄλλωσ τε καὶ ἐὰν τύχῃ μεγάλησ πόλεωσ ὢν καὶ ἐν ταύτῃ πλούσιόσ τε καὶ γενναῖοσ, καὶ ἔτι εὐειδὴσ καὶ μέγασ;

πράττειν, καὶ ἐπὶ τούτοισ ὑψηλὸν ἐξαρεῖν αὑτόν, σχηματισμοῦ καὶ φρονήματοσ κενοῦ ἄνευ νοῦ ἐμπιμπλάμενον;

καὶ μάλ’, ἔφη.

τῷ δὴ οὕτω διατιθεμένῳ ἐάν τισ ἠρέμα προσελθὼν τἀληθῆ λέγῃ, ὅτι νοῦσ οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται δέ, τὸ δὲ οὐ κτητὸν μὴ δουλεύσαντι τῇ κτήσει αὐτοῦ, ἆρ’ εὐπετὲσ οἰεί εἶναι εἰσακοῦσαι διὰ τοσούτων κακῶν;

πολλοῦ γε δεῖ, ἦ δ’ ὅσ.

ἐὰν δ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, διὰ τὸ εὖ πεφυκέναι καὶ τὸ συγγενὲσ τῶν λόγων εἰσαισθάνηταί τέ πῃ καὶ κάμπτηται καὶ ἕλκηται πρὸσ φιλοσοφίαν, τί οἰόμεθα δράσειν ἐκείνουσ τοὺσ ἡγουμένουσ ἀπολλύναι αὐτοῦ τὴν χρείαν τε καὶ ἑταιρίαν;

οὐ πᾶν μὲν ἔργον, πᾶν δ’ ἔποσ λέγοντάσ τε καὶ πράττοντασ καὶ περὶ αὐτόν, ὅπωσ ἂν μὴ πεισθῇ, καὶ περὶ τὸν πείθοντα, ὅπωσ ἂν μὴ οἱο͂́σ τ’ ᾖ, καὶ ἰδίᾳ ἐπιβουλεύοντασ καὶ δημοσίᾳ εἰσ ἀγῶνασ καθιστάντασ;

πολλή, ἦ δ’ ὅσ, ἀνάγκη.

ἔστιν οὖν ὅπωσ ὁ τοιοῦτοσ φιλοσοφήσει;

οὐ πάνυ.

ὁρᾷσ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι οὐ κακῶσ ἐλέγομεν ὡσ ἄρα καὶ αὐτὰ τὰ τῆσ φιλοσόφου φύσεωσ μέρη, ὅταν ἐν κακῇ τροφῇ γένηται, αἴτια τρόπον τινὰ τοῦ ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματοσ, καὶ τὰ λεγόμενα ἀγαθά, πλοῦτοί τε καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη παρασκευή;

οὐ γάρ, ἀλλ’ ὀρθῶσ, ἔφη, ἐλέχθη.

οὗτοσ δή, εἶπον, ὦ θαυμάσιε, ὄλεθρόσ τε καὶ διαφθορὰ τοσαύτη τε καὶ τοιαύτη τῆσ βελτίστησ φύσεωσ εἰσ τὸ ἄριστον ἐπιτήδευμα, ὀλίγησ καὶ ἄλλωσ γιγνομένησ, ὡσ ἡμεῖσ φαμεν.

καὶ ἐκ τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν καὶ οἱ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργαζόμενοι τὰσ πόλεισ γίγνονται καὶ τοὺσ ἰδιώτασ, καὶ οἱ τἀγαθά, οἳ ἂν ταύτῃ τύχωσι ῥυέντεσ·

σμικρὰ δὲ φύσισ οὐδὲν μέγα οὐδέποτε οὐδένα οὔτε ἰδιώτην οὔτε πόλιν δρᾷ. ἀληθέστατα, ἦ δ’ ὅσ.

ἔρημον καὶ ἀτελῆ φιλοσοφίαν λείποντεσ αὐτοί τε βίον οὐ προσήκοντα οὐδ’ ἀληθῆ ζῶσιν, τὴν δέ, ὥσπερ ὀρφανὴν συγγενῶν, ἄλλοι ἐπεισελθόντεσ ἀνάξιοι ᾔσχυνάν τε καὶ ὀνείδη περιῆψαν, οἱᾶ καὶ σὺ φῂσ ὀνειδίζειν τοὺσ ὀνειδίζοντασ, ὡσ οἱ συνόντεσ αὐτῇ οἱ μὲν οὐδενόσ, οἱ δὲ πολλοὶ πολλῶν κακῶν ἄξιοί εἰσιν.

καὶ γὰρ οὖν, ἔφη, τά γε λεγόμενα ταῦτα.

εἰκότωσ γε, ἦν δ’ ἐγώ, λεγόμενα.

καθορῶντεσ γὰρ ἄλλοι ἀνθρωπίσκοι κενὴν τὴν χώραν ταύτην γιγνομένην, καλῶν δὲ ὀνομάτων καὶ προσχημάτων μεστήν, ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν εἱργμῶν εἰσ τὰ ἱερὰ ἀποδιδράσκοντεσ, ἅσμενοι καὶ οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν ἐκπηδῶσιν εἰσ τὴν φιλοσοφίαν, οἳ ἂν κομψότατοι ὄντεσ τυγχάνωσι περὶ τὸ αὑτῶν τεχνίον. καὶ τὰσ ψυχὰσ συγκεκλασμένοι τε καὶ ἀποτεθρυμμένοι διὰ τὰσ βαναυσίασ τυγχάνουσιν ‐ ἢ οὐκ ἀνάγκη;

καὶ μάλα, ἔφη.

δοκεῖσ οὖν τι, ἦν δ’ ἐγώ, διαφέρειν αὐτοὺσ ἰδεῖν ἀργύριον κτησαμένου χαλκέωσ φαλακροῦ καὶ σμικροῦ, νεωστὶ μὲν ἐκ δεσμῶν λελυμένου, ἐν βαλανείῳ δὲ λελουμένου, νεουογὸν ἱμάτιον ἔχοντοσ, ὡσ νυμφίου παρεσκευασμένου, διὰ πενίαν καὶ ἐρημίαν τοῦ δεσπότου τὴν θυγατέρα μέλλοντοσ γαμεῖν;

οὐ πάνυ, ἔφη, διαφέρει.

ποῖ’ ἄττα οὖν εἰκὸσ γεννᾶν τοὺσ τοιούτουσ;

οὐ νόθα καὶ φαῦλα; πολλὴ ἀνάγκη.

τί δέ;

τοὺσ ἀναξίουσ παιδεύσεωσ, ὅταν αὐτῇ πλησιάζοντεσ ὁμιλῶσι μὴ κατ’ ἀξίαν, ποῖ’ ἄττα φῶμεν γεννᾶν διανοήματά τε καὶ δόξασ; ἆρ’ οὐχ ὡσ ἀληθῶσ προσήκοντα ἀκοῦσαι σοφίσματα, καὶ οὐδὲν γνήσιον οὐδὲ φρονήσεωσ ἄξιον ἀληθινῆσ ἐχόμενον; παντελῶσ μὲν οὖν, ἔφη.

πάνσμικρον δή τι, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἀδείμαντε, λείπεται τῶν κατ’ ἀξίαν ὁμιλούντων φιλοσοφίᾳ, ἤ που ὑπὸ φυγῆσ καταληφθὲν γενναῖον καὶ εὖ τεθραμμένον ἦθοσ, ἀπορίᾳ τῶν διαφθερούντων κατὰ φύσιν μεῖναν ἐπ’ αὐτῇ, ἢ ἐν σμικρᾷ πόλει ὅταν μεγάλη ψυχὴ φυῇ καὶ ἀτιμάσασα τὰ τῆσ πόλεωσ ὑπερίδῃ·

βραχὺ δέ πού τι καὶ ἀπ’ ἄλλησ τέχνησ δικαίωσ ἀτιμάσαν εὐφυὲσ ἐπ’ αὐτὴν ἂν ἔλθοι.

εἰή δ’ ἂν καὶ ὁ τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου Θεάγουσ χαλινὸσ οἱο͂σ κατασχεῖν· καὶ γὰρ Θεάγει τὰ μὲν ἄλλα πάντα παρεσκεύασται πρὸσ τὸ ἐκπεσεῖν φιλοσοφίασ, ἡ δὲ τοῦ σώματοσ νοσοτροφία ἀπείργουσα αὐτὸν τῶν πολιτικῶν κατέχει. τὸ δ’ ἡμέτερον οὐκ ἄξιον λέγειν, τὸ δαιμόνιον σημεῖον·

ἢ γάρ πού τινι ἄλλῳ ἢ οὐδενὶ τῶν ἔμπροσθεν γέγονεν. ἔργων τόν τε ἐνθάδε βίον βιώσεται καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ μετὰ καλῆσ ἐλπίδοσ ἵλεώσ τε καὶ εὐμενὴσ ἀπαλλάξεται.

ἀλλά τοι, ἦ δ’ ὅσ, οὐ τὰ ἐλάχιστα ἂν διαπραξάμενοσ ἀπαλλάττοιτο.

οὐδέ γε, εἶπον, τὰ μέγιστα, μὴ τυχὼν πολιτείασ προσηκούσησ·

ἐν γὰρ προσηκούσῃ αὐτόσ τε μᾶλλον αὐξήσεται καὶ μετὰ τῶν ἰδίων τὰ κοινὰ σώσει. τὸ μὲν οὖν τῆσ φιλοσοφίασ ὧν ἕνεκα διαβολὴν εἴληφεν καὶ ὅτι οὐ δικαίωσ, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ μετρίωσ εἰρῆσθαι, εἰ μὴ ἔτ’ ἄλλο λέγεισ τι σύ.

ἀλλ’ οὐδέν, ἦ δ’ ὅσ, ἔτι λέγω περὶ τούτου·

ἀλλὰ τὴν προσήκουσαν αὐτῇ τίνα τῶν νῦν λέγεισ πολιτειῶν; οὐδ’ ἡντινοῦν, εἶπον, ἀλλὰ τοῦτο καὶ ἐπαιτιῶμαι, μηδεμίαν ἀξίαν εἶναι τῶν νῦν κατάστασιν πόλεωσ φιλοσόφου φύσεωσ·

διὸ καὶ στρέφεσθαί τε καὶ ἀλλοιοῦσθαι αὐτήν, ὥσπερ ξενικὸν σπέρμα ἐν γῇ ἄλλῃ σπειρόμενον ἐξίτηλον εἰσ τὸ ἐπιχώριον φιλεῖ κρατούμενον ἰέναι, οὕτω καὶ τοῦτο τὸ γένοσ νῦν μὲν οὐκ ἴσχειν τὴν αὑτοῦ δύναμιν, ἀλλ’ εἰσ ἀλλότριον ἦθοσ ἐκπίπτειν· εἰ δὲ λήψεται τὴν ἀρίστην πολιτείαν, ὥσπερ καὶ αὐτὸ ἄριστόν ἐστιν, τότε δηλώσει ὅτι τοῦτο μὲν τῷ ὄντι θεῖον ἦν, τὰ δὲ ἄλλα ἀνθρώπινα, τά τε τῶν φύσεων καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων. δῆλοσ δὴ οὖν εἶ ὅτι μετὰ τοῦτο ἐρήσῃ τίσ αὕτη ἡ πολιτεία.

οὐκ ἔγνωσ, ἔφη·

οὐ γὰρ τοῦτο ἔμελλον, ἀλλ’ εἰ αὑτὴ ἣν ἡμεῖσ διεληλύθαμεν οἰκίζοντεσ τὴν πόλιν ἢ ἄλλη. τὰ μὲν ἄλλα, ἦν δ’ ἐγώ, αὕτη·

ἔχον τῆσ πολιτείασ τὸν αὐτὸν ὅνπερ καὶ σὺ ὁ νομοθέτησ ἔχων τοὺσ νόμουσ ἐτίθεισ.

ἐρρήθη γάρ, ἔφη.

ἀλλ’ οὐχ ἱκανῶσ, εἶπον, ἐδηλώθη, φόβῳ ὧν ὑμεῖσ ἀντιλαμβανόμενοι δεδηλώκατε μακρὰν καὶ χαλεπὴν αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν·

ἐπεὶ καὶ τὸ λοιπὸν οὐ πάντων ῥᾷστον διελθεῖν. τὸ ποῖον;

τίνα τρόπον μεταχειριζομένη πόλισ φιλοσοφίαν οὐ διολεῖται.

τὰ γὰρ δὴ μεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ, καὶ τὸ λεγόμενον τὰ καλὰ τῷ ὄντι χαλεπά. ἀλλ’ ὅμωσ, ἔφη, λαβέτω τέλοσ ἡ ἀπόδειξισ τούτου φανεροῦ γενομένου.

οὐ τὸ μὴ βούλεσθαι, ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλ’ εἴπερ, τὸ μὴ δύνασθαι διακωλύσει·

παρὼν δὲ τήν γ’ ἐμὴν προθυμίαν εἴσῃ. σκόπει δὲ καὶ νῦν ὡσ προθύμωσ καὶ παρακινδυνευτικῶσ μέλλω λέγειν, ὅτι τοὐναντίον ἢ νῦν δεῖ τοῦ ἐπιτηδεύματοσ τούτου πόλιν ἅπτεσθαι. πῶσ;

νῦν μέν, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ καὶ ἁπτόμενοι μειράκια ὄντα ἄρτι ἐκ παίδων τὸ μεταξὺ οἰκονομίασ καὶ χρηματισμοῦ πλησιάσαντεσ αὐτοῦ τῷ χαλεπωτάτῳ ἀπαλλάττονται, οἱ φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι ‐ λέγω δὲ χαλεπώτατον τὸ περὶ τοὺσ λόγουσ ‐ ἐν δὲ τῷ ἔπειτα, ἐὰν καὶ ἄλλων τοῦτο πραττόντων παρακαλούμενοι ἐθέλωσιν ἀκροαταὶ γίγνεσθαι, μεγάλα ἡγοῦνται, πάρεργον οἰόμενοι αὐτὸ δεῖν πράττειν·

Ἡρακλειτείου ἡλίου, ὅσον αὖθισ οὐκ ἐξάπτονται.

δεῖ δὲ πῶσ;

ἔφη. πᾶν τοὐναντίον·

μειράκια μὲν ὄντα καὶ παῖδασ μειρακιώδη παιδείαν καὶ φιλοσοφίαν μεταχειρίζεσθαι, τῶν τε σωμάτων, ἐν ᾧ βλαστάνει τε καὶ ἀνδροῦται, εὖ μάλα ἐπιμελεῖσθαι, ὑπηρεσίαν φιλοσοφίᾳ κτωμένουσ· προϊούσησ δὲ τῆσ ἡλικίασ, ἐν ᾗ ἡ ψυχὴ τελεοῦσθαι ἄρχεται, ἐπιτείνειν τὰ ἐκείνησ γυμνάσια· στρατειῶν ἐκτὸσ γίγνηται, τότε ἤδη ἀφέτουσ νέμεσθαι καὶ μηδὲν ἄλλο πράττειν, ὅτι μὴ πάρεργον, τοὺσ μέλλοντασ εὐδαιμόνωσ βιώσεσθαι καὶ τελευτήσαντασ τῷ βίῳ τῷ βεβιωμένῳ τὴν ἐκεῖ μοῖραν ἐπιστήσειν πρέπουσαν.

ὡσ ἀληθῶσ μοι δοκεῖσ, ἔφη, λέγειν γε προθύμωσ, ὦ Σώκρατεσ·

οἶμαι μέντοι τοὺσ πολλοὺσ τῶν ἀκουόντων προθυμότερον ἔτι ἀντιτείνειν οὐδ’ ὁπωστιοῦν πεισομένουσ, ἀπὸ Θρασυμάχου ἀρξαμένουσ. μὴ διάβαλλε, ἦν δ’ ἐγώ, ἐμὲ καὶ Θρασύμαχον ἄρτι φίλουσ γεγονότασ, οὐδὲ πρὸ τοῦ ἐχθροὺσ ὄντασ.

πείρασ γὰρ οὐδὲν ἀνήσομεν, ἑώσ ἂν ἢ πείσωμεν καὶ τοῦτον καὶ τοὺσ ἄλλουσ, ἢ προὔργου τι ποιήσωμεν εἰσ ἐκεῖνον τὸν βίον, ὅταν αὖθισ γενόμενοι τοῖσ τοιούτοισ ἐντύχωσι λόγοισ.

εἰσ μικρόν γ’, ἔφη, χρόνον εἴρηκασ.

εἰσ οὐδὲν μὲν οὖν, ἔφην, ὥσ γε πρὸσ τὸν ἅπαντα.

τὸ μέντοι μὴ πείθεσθαι τοῖσ λεγομένοισ τοὺσ πολλοὺσ θαῦμα οὐδέν· οὐ γὰρ πώποτε εἶδον γενόμενον τὸ νῦν λεγόμενον, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τοιαῦτ’ ἄττα ῥήματα ἐξεπίτηδεσ ἀλλήλοισ ὡμοιωμένα, ἀλλ’ οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ὥσπερ νῦν συμπεσόντα. ἄνδρα δὲ ἀρετῇ παρισωμένον καὶ ὡμοιωμένον μέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέωσ ἔργῳ τε καὶ λόγῳ, δυναστεύοντα ἐν πόλει ἑτέρᾳ τοιαύτῃ, οὐ πώποτε ἑωράκασιν, οὔτε ἕνα οὔτε πλείουσ.

ἢ οἰεί;

οὐδαμῶσ γε.

οὐδέ γε αὖ λόγων, ὦ μακάριε, καλῶν τε καὶ ἐλευθέρων ἱκανῶσ ἐπήκοοι γεγόνασιν, οἱών ζητεῖν μὲν τὸ ἀληθὲσ συντεταμένωσ ἐκ παντὸσ τρόπου τοῦ γνῶναι χάριν, τὰ δὲ κομψά τε καὶ ἐριστικὰ καὶ μηδαμόσε ἄλλοσε τείνοντα ἢ πρὸσ δόξαν καὶ ἔριν καὶ ἐν δίκαισ καὶ ἐν ἰδίαισ συνουσίαισ πόρρωθεν ἀσπαζομένων.

οὐδὲ τούτων, ἔφη.

ἡμεῖσ τότε καὶ δεδιότεσ ὅμωσ ἐλέγομεν, ὑπὸ τἀληθοῦσ ἠναγκασμένοι, ὅτι οὔτε πόλισ οὔτε πολιτεία οὐδέ γ’ ἀνὴρ ὁμοίωσ μή ποτε γένηται τέλεοσ, πρὶν ἂν τοῖσ φιλοσόφοισ τούτοισ τοῖσ ὀλίγοισ καὶ οὐ πονηροῖσ, ἀχρήστοισ δὲ νῦν κεκλημένοισ, ἀνάγκη τισ ἐκ τύχησ περιβάλῃ, εἴτε βούλονται εἴτε μή, πόλεωσ ἐπιμεληθῆναι, καὶ τῇ πόλει κατηκόῳ γενέσθαι, ἢ τῶν νῦν ἐν δυναστείαισ ἢ βασιλείαισ ὄντων ὑέσιν ἢ αὐτοῖσ ἔκ τινοσ θείασ ἐπιπνοίασ ἀληθινῆσ φιλοσοφίασ ἀληθινὸσ ἔρωσ ἐμπέσῃ.

τούτων δὲ πότερα γενέσθαι ἢ ἀμφότερα ὡσ ἄρα ἐστὶν ἀδύνατον, ἐγὼ μὲν οὐδένα φημὶ ἔχειν λόγον. οὕτω γὰρ ἂν ἡμεῖσ δικαίωσ καταγελῴμεθα, ὡσ ἄλλωσ εὐχαῖσ ὅμοια λέγοντεσ.

ἢ οὐχ οὕτωσ; οὕτωσ.

εἰ τοίνυν ἄκροισ εἰσ φιλοσοφίαν πόλεώσ τισ ἀνάγκη ἐπιμεληθῆναι ἢ γέγονεν ἐν τῷ ἀπείρῳ τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ ἢ καὶ νῦν ἔστιν ἔν τινι βαρβαρικῷ τόπῳ, πόρρω που ἐκτὸσ ὄντι τῆσ ἡμετέρασ ἐπόψεωσ, ἢ καὶ ἔπειτα γενήσεται, περὶ τούτου ἕτοιμοι τῷ λόγῳ διαμάχεσθαι, ὡσ γέγονεν ἡ εἰρημένη πολιτεία καὶ ἔστιν καὶ γενήσεταί γε, ὅταν αὕτη ἡ Μοῦσα πόλεωσ ἐγκρατὴσ γένηται.

οὐ γὰρ ἀδύνατοσ γενέσθαι, οὐδ’ ἡμεῖσ ἀδύνατα λέγομεν·

χαλεπὰ δὲ καὶ παρ’ ἡμῶν ὁμολογεῖται. καὶ ἐμοί, ἔφη, οὕτω δοκεῖ.

τοῖσ δὲ πολλοῖσ, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι οὐκ αὖ δοκεῖ, ἐρεῖσ;

ἴσωσ, ἔφη.

ὦ μακάριε, ἦν δ’ ἐγώ, μὴ πάνυ οὕτω τῶν πολλῶν κατηγόρει.

ἀλλοίαν τοι δόξαν ἕξουσιν, ἐὰν αὐτοῖσ μὴ φιλονικῶν ἀλλὰ παραμυθούμενοσ καὶ ἀπολυόμενοσ τὴν τῆσ φιλομαθείασ διαβολὴν ἐνδεικνύῃ οὓσ λέγεισ τοὺσ φιλοσόφουσ, καὶ διορίζῃ ὥσπερ ἄρτι τήν τε φύσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἐπιτήδευσιν, ἵνα μὴ ἡγῶνταί σε λέγειν οὓσ αὐτοὶ οἰόνται.

ἢ καὶ ἐὰν οὕτω θεῶνται, ἀλλοίαν τοι φήσεισ αὐτοὺσ δόξαν λήψεσθαι καὶ ἄλλα ἀποκρινεῖσθαι.

ἢ οἰεί τινὰ χαλεπαίνειν τῷ μὴ χαλεπῷ ἢ φθονεῖν τῷ μὴ φθονερῷ ἄφθονόν τε καὶ πρᾷον ὄντα; ἐγὼ μὲν γάρ σε προφθάσασ λέγω ὅτι ἐν ὀλίγοισ τισὶν ἡγοῦμαι, ἀλλ’ οὐκ ἐν τῷ πλήθει, χαλεπὴν οὕτω φύσιν γίγνεσθαι. καὶ ἐγὼ ἀμέλει, ἔφη, συνοίομαι.

οὐκοῦν καὶ αὐτὸ τοῦτο συνοίει, τοῦ χαλεπῶσ πρὸσ φιλοσοφίαν τοὺσ πολλοὺσ διακεῖσθαι ἐκείνουσ αἰτίουσ εἶναι τοὺσ ἔξωθεν οὐ προσῆκον ἐπεισκεκωμακότασ, λοιδορουμένουσ τε αὑτοῖσ καὶ φιλαπεχθημόνωσ ἔχοντασ καὶ ἀεὶ περὶ ἀνθρώπων τοὺσ λόγουσ ποιουμένουσ, ἥκιστα φιλοσοφίᾳ πρέπον ποιοῦντασ;

πολύ γ’, ἔφη.

οὐδὲ γάρ που, ὦ Ἀδείμαντε, σχολὴ τῷ γε ὡσ ἀληθῶσ πρὸσ τοῖσ οὖσι τὴν διάνοιαν ἔχοντι κάτω βλέπειν εἰσ ἀνθρώπων πραγματείασ, καὶ μαχόμενον αὐτοῖσ φθόνου τε καὶ δυσμενείασ ἐμπίμπλασθαι, ἀλλ’ εἰσ τεταγμένα ἄττα καὶ κατὰ ταὐτὰ ἀεὶ ἔχοντα ὁρῶντασ καὶ θεωμένουσ οὔτ’ ἀδικοῦντα οὔτ’ ἀδικούμενα ὑπ’ ἀλλήλων, κόσμῳ δὲ πάντα καὶ κατὰ λόγον ἔχοντα, ταῦτα μιμεῖσθαί τε καὶ ὅτι μάλιστα ἀφομοιοῦσθαι.

ἢ οἰεί τινὰ μηχανὴν εἶναι, ὅτῳ τισ ὁμιλεῖ ἀγάμενοσ, μὴ μιμεῖσθαι ἐκεῖνο;

ἀδύνατον, ἔφη.

θείῳ δὴ καὶ κοσμίῳ ὅ γε φιλόσοφοσ ὁμιλῶν κόσμιόσ τε καὶ θεῖοσ εἰσ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ γίγνεται·

διαβολὴ δ’ ἐν πᾶσι πολλή.

παντάπασι μὲν οὖν.

ἂν οὖν τισ, εἶπον, αὐτῷ ἀνάγκη γένηται ἃ ἐκεῖ ὁρᾷ μελετῆσαι εἰσ ἀνθρώπων ἤθη καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ τιθέναι καὶ μὴ μόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἆρα κακὸν δημιουργὸν αὐτὸν οἰεί γενήσεσθαι σωφροσύνησ τε καὶ δικαιοσύνησ καὶ συμπάσησ τῆσ δημοτικῆσ ἀρετῆσ;

ἥκιστά γε, ἦ δ’ ὅσ.

λέγομεν, χαλεπανοῦσι δὴ τοῖσ φιλοσόφοισ καὶ ἀπιστήσουσιν ἡμῖν λέγουσιν ὡσ οὐκ ἄν ποτε ἄλλωσ εὐδαιμονήσειε πόλισ, εἰ μὴ αὐτὴν διαγράψειαν οἱ τῷ θείῳ παραδείγματι χρώμενοι ζωγράφοι;

οὐ χαλεπανοῦσιν, ἦ δ’ ὅσ, ἐάνπερ αἴσθωνται.

τίνα λέγεισ τρόπον τῆσ διαγραφῆσ;

λαβόντεσ, ἦν δ’ ἐγώ, ὥσπερ πίνακα πόλιν τε καὶ ἤθη ἀνθρώπων, πρῶτον μὲν καθαρὰν ποιήσειαν ἄν, ὃ οὐ πάνυ ῥᾴδιον·

ἀλλ’ οὖν οἶσθ’ ὅτι τούτῳ ἂν εὐθὺσ τῶν ἄλλων διενέγκοιεν, τῷ μήτε ἰδιώτου μήτε πόλεωσ ἐθελῆσαι ἂν ἅψασθαι μηδὲ γράφειν νόμουσ, πρὶν ἢ παραλαβεῖν καθαρὰν ἢ αὐτοὶ ποιῆσαι. καὶ ὀρθῶσ γ’, ἔφη.

οὐκοῦν μετὰ ταῦτα οἰεί ὑπογράψασθαι ἂν τὸ σχῆμα τῆσ πολιτείασ;

τί μήν;

ἔπειτα οἶμαι ἀπεργαζόμενοι πυκνὰ ἂν ἑκατέρωσ’ ἀποβλέποιεν, πρόσ τε τὸ φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, καὶ πρὸσ ἐκεῖν’ αὖ τὸ ἐν τοῖσ ἀνθρώποισ ἐμποιοῖεν, συμμειγνύντεσ τε καὶ κεραννύντεσ ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων τὸ ἀνδρείκελον, ἀπ’ ἐκείνου τεκμαιρόμενοι, ὃ δὴ καὶ Ὅμηροσ ἐκάλεσεν ἐν τοῖσ ἀνθρώποισ ἐγγιγνόμενον θεοειδέσ τε καὶ θεοείκελον.

ὀρθῶσ, ἔφη.

ἑώσ ὅτι μάλιστα ἀνθρώπεια ἤθη εἰσ ὅσον ἐνδέχεται θεοφιλῆ ποιήσειαν.

καλλίστη γοῦν ἄν, ἔφη, ἡ γραφὴ γένοιτο.

ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, πείθομέν πῃ ἐκείνουσ, οὓσ διατεταμένουσ ἐφ’ ἡμᾶσ ἔφησθα ἰέναι, ὡσ τοιοῦτόσ ἐστι πολιτειῶν ζωγράφοσ ὃν τότ’ ἐπῃνοῦμεν πρὸσ αὐτούσ, δι’ ὃν ἐκεῖνοι ἐχαλέπαινον ὅτι τὰσ πόλεισ αὐτῷ παρεδίδομεν, καί τι μᾶλλον αὐτὸ νῦν ἀκούοντεσ πραύ̈νονται;

καὶ πολύ γε, ἦ δ’ ὅσ, εἰ σωφρονοῦσιν.

πῇ γὰρ δὴ ἕξουσιν ἀμφισβητῆσαι;

πότερον μὴ τοῦ ὄντοσ τε καὶ ἀληθείασ ἐραστὰσ εἶναι τοὺσ φιλοσόφουσ; ἄτοπον μεντἄν, ἔφη, εἰή.

ἀλλὰ μὴ τὴν φύσιν αὐτῶν οἰκείαν εἶναι τοῦ ἀρίστου, ἣν ἡμεῖσ διήλθομεν;

οὐδὲ τοῦτο.

τί δέ;

τὴν τοιαύτην τυχοῦσαν τῶν προσηκόντων ἐπιτηδευμάτων οὐκ ἀγαθὴν τελέωσ ἔσεσθαι καὶ φιλόσοφον, εἴπερ τινὰ ἄλλην; ἢ ἐκείνουσ φήσει μᾶλλον, οὓσ ἡμεῖσ ἀφωρίσαμεν; οὐ δήπου.

ἔτι οὖν ἀγριανοῦσι λεγόντων ἡμῶν ὅτι πρὶν ἂν πόλεωσ τὸ φιλόσοφον γένοσ ἐγκρατὲσ γένηται, οὔτε πόλει οὔτε πολίταισ κακῶν παῦλα ἔσται, οὐδὲ ἡ πολιτεία ἣν μυθολογοῦμεν λόγῳ ἔργῳ τέλοσ λήψεται;

ἴσωσ, ἔφη, ἧττον.

παντάπασι πρᾴουσ γεγονέναι καὶ πεπεῖσθαι, ἵνα, εἰ μή τι, ἀλλὰ αἰσχυνθέντεσ ὁμολογήσωσιν;

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

οὗτοι μὲν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τοῦτο πεπεισμένοι ἔστων·

τοῦδε δὲ πέρι τισ ἀμφισβητήσει, ὡσ οὐκ ἂν τύχοιεν γενόμενοι βασιλέων ἔκγονοι ἢ δυναστῶν τὰσ φύσεισ φιλόσοφοι; οὐδ’ ἂν εἷσ, ἔφη.

τοιούτουσ δὲ γενομένουσ ὡσ πολλὴ ἀνάγκη διαφθαρῆναι, ἔχει τισ λέγειν;

ὡσ μὲν γὰρ χαλεπὸν σωθῆναι, καὶ ἡμεῖσ συγχωροῦμεν· ὡσ δὲ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ τῶν πάντων οὐδέποτε οὐδ’ ἂν εἷσ σωθείη, ἔσθ’ ὅστισ ἀμφισβητήσειε;

καὶ πῶσ;

ἀλλὰ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, εἷσ ἱκανὸσ γενόμενοσ, πόλιν ἔχων πειθομένην, πάντ’ ἐπιτελέσαι τὰ νῦν ἀπιστούμενα.

ἱκανὸσ γάρ, ἔφη.

ἄρχοντοσ γάρ που, ἦν δ’ ἐγώ, τιθέντοσ τοὺσ νόμουσ καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἃ διεληλύθαμεν, οὐ δήπου ἀδύνατον ἐθέλειν ποιεῖν τοὺσ πολίτασ.

οὐδ’ ὁπωστιοῦν.

ἀλλὰ δή, ἅπερ ἡμῖν δοκεῖ, δόξαι καὶ ἄλλοισ θαυμαστόν τι καὶ ἀδύνατον;

οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ἦ δ’ ὅσ.

καὶ μὴν ὅτι γε βέλτιστα, εἴπερ δυνατά, ἱκανῶσ ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν, ὡσ ἐγᾦμαι, διήλθομεν.

ἱκανῶσ γάρ.

νῦν δή, ὡσ ἐοίκεν, συμβαίνει ἡμῖν περὶ τῆσ νομοθεσίασ ἄριστα μὲν εἶναι ἃ λέγομεν, εἰ γένοιτο, χαλεπὰ δὲ γενέσθαι, οὐ μέντοι ἀδύνατά γε.

συμβαίνει γάρ, ἔφη.

τε καὶ ἐπιτηδευμάτων οἱ σωτῆρεσ ἐνέσονται τῆσ πολιτείασ, καὶ κατὰ ποίασ ἡλικίασ ἕκαστοι ἑκάστων ἁπτόμενοι;

λεκτέον μέντοι, ἔφη.

οὐδέν, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ σοφόν μοι ἐγένετο τήν τε τῶν γυναικῶν τῆσ κτήσεωσ δυσχέρειαν ἐν τῷ πρόσθεν παραλιπόντι καὶ παιδογονίαν καὶ τὴν τῶν ἀρχόντων κατάστασιν, εἰδότι ὡσ ἐπίφθονόσ τε καὶ χαλεπὴ γίγνεσθαι ἡ παντελῶσ ἀληθήσ·

νῦν γὰρ οὐδὲν ἧττον ἦλθεν τὸ δεῖν αὐτὰ διελθεῖν. καὶ τὰ μὲν δὴ τῶν γυναικῶν τε καὶ παίδων πεπέρανται, τὸ δὲ τῶν ἀρχόντων ὥσπερ ἐξ ἀρχῆσ μετελθεῖν δεῖ.

ἐλέγομεν δ’, εἰ μνημονεύεισ, δεῖν αὐτοὺσ φιλοπόλιδάσ τε φαίνεσθαι, βασανιζομένουσ ἐν ἡδοναῖσ τε καὶ λύπαισ, καὶ τὸ δόγμα τοῦτο μήτ’ ἐν πόνοισ μήτ’ ἐν φόβοισ μήτ’ ἐν ἄλλῃ μηδεμιᾷ μεταβολῇ φαίνεσθαι ἐκβάλλοντασ, ἢ τὸν ἀδυνατοῦντα ἀποκριτέον, τὸν δὲ πανταχοῦ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα ὥσπερ χρυσὸν ἐν πυρὶ βασανιζόμενον, στατέον ἄρχοντα καὶ γέρα δοτέον καὶ ζῶντι καὶ τελευτήσαντι καὶ ἆθλα. λόγου, πεφοβημένου κινεῖν τὸ νῦν παρόν.

ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεισ·

μέμνημαι γάρ. ὄκνοσ γάρ, ἔφην, ὦ φίλε, ἐγώ, εἰπεῖν τὰ νῦν ἀποτετολμημένα·

νῦν δὲ τοῦτο μὲν τετολμήσθω εἰπεῖν, ὅτι τοὺσ ἀκριβεστάτουσ φύλακασ φιλοσόφουσ δεῖ καθιστάναι. εἰρήσθω γάρ, ἔφη.

νόησον δὴ ὡσ εἰκότωσ ὀλίγοι ἔσονταί σοι·

ἣν γὰρ διήλθομεν φύσιν δεῖν ὑπάρχειν αὐτοῖσ, εἰσ ταὐτὸν συμφύεσθαι αὐτῆσ τὰ μέρη ὀλιγάκισ ἐθέλει, τὰ πολλὰ δὲ διεσπασμένη φύεται. πῶσ, ἔφη, λέγεισ;

εὐμαθεῖσ καὶ μνήμονεσ καὶ ἀγχίνοι καὶ ὀξεῖσ καὶ ὅσα ἄλλα τούτοισ ἕπεται οἶσθ’ ὅτι οὐκ ἐθέλουσιν ἅμα φύεσθαι καὶ νεανικοί τε καὶ μεγαλοπρεπεῖσ τὰσ διανοίασ οἱοῖ κοσμίωσ μετὰ ἡσυχίασ καὶ βεβαιότητοσ ἐθέλειν ζῆν, ἀλλ’ οἱ τοιοῦτοι ὑπὸ ὀξύτητοσ φέρονται ὅπῃ ἂν τύχωσιν, καὶ τὸ βέβαιον ἅπαν αὐτῶν ἐξοίχεται.

ἀληθῆ, ἔφη, λέγεισ.

οὐκοῦν τὰ βέβαια αὖ ταῦτα ἤθη καὶ οὐκ εὐμετάβολα, οἷσ ἄν τισ μᾶλλον ὡσ πιστοῖσ χρήσαιτο, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ πρὸσ τοὺσ φόβουσ δυσκίνητα ὄντα, πρὸσ τὰσ μαθήσεισ αὖ ποιεῖ ταὐτόν·

δυσκινήτωσ ἔχει καὶ δυσμαθῶσ ὥσπερ ἀπονεναρκωμένα, καὶ ὕπνου τε καὶ χάσμησ ἐμπίμπλανται, ὅταν τι δέῃ τοιοῦτον διαπονεῖν.

ἔστι ταῦτα, ἔφη.

ἡμεῖσ δέ γέ φαμεν ἀμφοτέρων δεῖν εὖ τε καὶ καλῶσ μετέχειν, ἢ μήτε παιδείασ τῆσ ἀκριβεστάτησ δεῖν αὐτῷ μεταδιδόναι μήτε τιμῆσ μήτε ἀρχῆσ.

ὀρθῶσ, ἦ δ’ ὅσ.

οὐκοῦν σπάνιον αὐτὸ οἰεί ἔσεσθαι;

πῶσ δ’ οὔ;

ἀποδειλιάσει, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖσ ἄλλοισ ἀποδειλιῶντεσ.

πρέπει γέ τοι δή, ἔφη, οὕτω σκοπεῖν.

ἀλλὰ ποῖα δὴ λέγεισ μαθήματα μέγιστα; μνημονεύεισ μέν που, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι τριττὰ εἴδη ψυχῆσ διαστησάμενοι συνεβιβάζομεν δικαιοσύνησ τε πέρι καὶ σωφροσύνησ καὶ ἀνδρείασ καὶ σοφίασ ὃ ἕκαστον εἰή.

μὴ γὰρ μνημονεύων, ἔφη, τὰ λοιπὰ ἂν εἰήν δίκαιοσ μὴ ἀκούειν.

ἦ καὶ τὸ προρρηθὲν αὐτῶν;

τὸ ποῖον δή;

ἐλέγομέν που ὅτι ὡσ μὲν δυνατὸν ἦν κάλλιστα αὐτὰ κατιδεῖν ἄλλη μακροτέρα εἰή περίοδοσ, ἣν περιελθόντι καταφανῆ γίγνοιτο, τῶν μέντοι ἔμπροσθεν προειρημένων ἑπομένασ ἀποδείξεισ οἱο͂́ν τ’ εἰή προσάψαι.

καὶ ὑμεῖσ ἐξαρκεῖν ἔφατε, καὶ οὕτω δὴ ἐρρήθη τὰ τότε τῆσ μὲν ἀκριβείασ, ὡσ ἐμοὶ ἐφαίνετο, ἐλλιπῆ, εἰ δὲ ὑμῖν ἀρεσκόντωσ, ὑμεῖσ ἂν τοῦτο εἴποιτε. ἀλλ’ ἔμοιγε, ἔφη, μετρίωσ·

ἐφαίνετο μὴν καὶ τοῖσ ἄλλοισ. ἀλλ’, ὦ φίλε, ἦν δ’ ἐγώ, μέτρον τῶν τοιούτων ἀπολεῖπον καὶ ὁτιοῦν τοῦ ὄντοσ οὐ πάνυ μετρίωσ γίγνεται·

ἀτελὲσ γὰρ οὐδὲν οὐδενὸσ μέτρον. δοκεῖ δ’ ἐνίοτέ τισιν ἱκανῶσ ἤδη ἔχειν καὶ οὐδὲν δεῖν περαιτέρω ζητεῖν. καὶ μάλ’, ἔφη, συχνοὶ πάσχουσιν αὐτὸ διὰ ῥᾳθυμίαν.

τούτου δέ γε, ἦν δ’ ἐγώ, τοῦ παθήματοσ ἥκιστα προσδεῖ φύλακι πόλεώσ τε καὶ νόμων.

εἰκόσ, ἦ δ’ ὅσ.

τὴν μακροτέραν τοίνυν, ὦ ἑταῖρε, ἔφην, περιιτέον τῷ τοιούτῳ, καὶ οὐχ ἧττον μανθάνοντι πονητέον ἢ γυμναζομένῳ·

ἤ, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, τοῦ μεγίστου τε καὶ μάλιστα προσήκοντοσ μαθήματοσ ἐπὶ τέλοσ οὔποτε ἥξει.

οὐ γὰρ ταῦτα, ἔφη, μέγιστα, ἀλλ’ ἔτι τι μεῖζον δικαιοσύνησ τε καὶ ὧν διήλθομεν;

καὶ μεῖζον, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ αὐτῶν τούτων οὐχ ὑπογραφὴν δεῖ ὥσπερ νῦν θεάσασθαι, ἀλλὰ τὴν τελεωτάτην ἀπεργασίαν μὴ παριέναι.

πᾶν ποιεῖν συντεινομένουσ ὅπωσ ὅτι ἀκριβέστατα καὶ καθαρώτατα ἕξει, τῶν δὲ μεγίστων μὴ μεγίστασ ἀξιοῦν εἶναι καὶ τὰσ ἀκριβείασ;

καὶ μάλα, ἔφη, ἄξιον τὸ διανόημα·

ὃ μέντοι μέγιστον μάθημα καὶ περὶ ὅτι αὐτὸ λέγεισ, οἰεί τιν’ ἄν σε, ἔφη, ἀφεῖναι μὴ ἐρωτήσαντα τί ἐστιν; οὐ πάνυ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ σὺ ἐρώτα.

πάντωσ αὐτὸ οὐκ ὀλιγάκισ ἀκήκοασ, νῦν δὲ ἢ οὐκ ἐννοεῖσ ἢ αὖ διανοῇ ἐμοὶ πράγματα παρέχειν ἀντιλαμβανόμενοσ. οἶμαι δὲ τοῦτο μᾶλλον·

ἐπεὶ ὅτι γε ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα μέγιστον μάθημα, πολλάκισ ἀκήκοασ, ᾗ δὴ καὶ δίκαια καὶ τἆλλα προσχρησάμενα χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα γίγνεται. καὶ νῦν σχεδὸν οἶσθ’ ὅτι μέλλω τοῦτο λέγειν, καὶ πρὸσ τούτῳ ὅτι αὐτὴν οὐχ ἱκανῶσ ἴσμεν· εἰ δὲ μὴ ἴσμεν, ἄνευ δὲ ταύτησ εἰ ὅτι μάλιστα τἆλλα ἐπισταίμεθα, οἶσθ’ ὅτι οὐδὲν ἡμῖν ὄφελοσ, ὥσπερ οὐδ’ εἰ κεκτῄμεθά τι ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ. ἢ οἰεί τι πλέον εἶναι πᾶσαν κτῆσιν ἐκτῆσθαι, μὴ μέντοι ἀγαθήν; ἢ πάντα τἆλλα φρονεῖν ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ, καλὸν δὲ καὶ ἀγαθὸν μηδὲν φρονεῖν;

μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη.

ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε γε οἶσθα, ὅτι τοῖσ μὲν πολλοῖσ ἡδονὴ δοκεῖ εἶναι τὸ ἀγαθόν, τοῖσ δὲ κομψοτέροισ φρόνησισ.

πῶσ δ’ οὔ;

καὶ ὅτι γε, ὦ φίλε, οἱ τοῦτο ἡγούμενοι οὐκ ἔχουσι δεῖξαι ἥτισ φρόνησισ, ἀλλ’ ἀναγκάζονται τελευτῶντεσ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φάναι.

καὶ μάλα, ἔφη, γελοίωσ.

πῶσ γὰρ οὐχί, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ ὀνειδίζοντέσ γε ὅτι οὐκ ἴσμεν τὸ ἀγαθὸν λέγουσι πάλιν ὡσ εἰδόσιν;

φρόνησιν γὰρ αὐτό φασιν εἶναι ἀγαθοῦ, ὡσ αὖ συνιέντων ἡμῶν ὅτι λέγουσιν, ἐπειδὰν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ φθέγξωνται ὄνομα. ἀληθέστατα, ἔφη.

τί δὲ οἱ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν ὁριζόμενοι;

μῶν μή τι ἐλάττονοσ πλάνησ ἔμπλεῳ τῶν ἑτέρων; ἢ οὐ καὶ οὗτοι ἀναγκάζονται ὁμολογεῖν ἡδονὰσ εἶναι κακάσ; σφόδρα γε.

συμβαίνει δὴ αὐτοῖσ οἶμαι ὁμολογεῖν ἀγαθὰ εἶναι καὶ κακὰ ταὐτά.

ἦ γάρ; τί μήν;

οὐκοῦν ὅτι μὲν μεγάλαι καὶ πολλαὶ ἀμφισβητήσεισ περὶ αὐτοῦ, φανερόν;

πῶσ γὰρ οὔ;

τί δέ;

τόδε οὐ φανερόν, ὡσ δίκαια μὲν καὶ καλὰ πολλοὶ ἂν ἕλοιντο τὰ δοκοῦντα, κἂν <εἰ> μὴ εἰή, ὅμωσ ταῦτα πράττειν καὶ κεκτῆσθαι καὶ δοκεῖν, ἀγαθὰ δὲ οὐδενὶ ἔτι ἀρκεῖ τὰ δοκοῦντα κτᾶσθαι, ἀλλὰ τὰ ὄντα ζητοῦσιν, τὴν δὲ δόξαν ἐνταῦθα ἤδη πᾶσ ἀτιμάζει; καὶ μάλα, ἔφη.

οὕτω φῶμεν δεῖν ἐσκοτῶσθαι καὶ ἐκείνουσ τοὺσ βελτίστουσ ἐν τῇ πόλει, οἷσ πάντα ἐγχειριοῦμεν;

ἥκιστά γ’, ἔφη.

οἶμαι γοῦν, εἶπον, δίκαιά τε καὶ καλὰ ἀγνοούμενα ὅπῃ ποτὲ ἀγαθά ἐστιν, οὐ πολλοῦ τινοσ ἄξιον φύλακα κεκτῆσθαι ἂν ἑαυτῶν τὸν τοῦτο ἀγνοοῦντα·

μαντεύομαι δὲ μηδένα αὐτὰ πρότερον γνώσεσθαι ἱκανῶσ. καλῶσ γάρ, ἔφη, μαντεύῃ.

τοιοῦτοσ αὐτὴν ἐπισκοπῇ φύλαξ, ὁ τούτων ἐπιστήμων;

ἀνάγκη, ἔφη.

ἀλλὰ σὺ δή, ὦ Σώκρατεσ, πότερον ἐπιστήμην τὸ ἀγαθὸν φῂσ εἶναι ἢ ἡδονήν, ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα; οὗτοσ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀνήρ, καλῶσ ἦσθα καὶ πάλαι καταφανὴσ ὅτι σοι οὐκ ἀποχρήσοι τὸ τοῖσ ἄλλοισ δοκοῦν περὶ αὐτῶν.

χρόνον περὶ ταῦτα πραγματευόμενον.

τί δέ;

ἦν δ’ ἐγώ· δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι περὶ ὧν τισ μὴ οἶδεν λέγειν ὡσ εἰδότα; οὐδαμῶσ γ’, ἔφη, ὡσ εἰδότα, ὡσ μέντοι οἰόμενον ταῦθ’ ἃ οἰέται ἐθέλειν λέγειν.

τί δέ;

εἶπον· οὐκ ᾔσθησαι τὰσ ἄνευ ἐπιστήμησ δόξασ, ὡσ πᾶσαι αἰσχραί; ὧν αἱ βέλτισται τυφλαί ‐ ἢ δοκοῦσί τί σοι τυφλῶν διαφέρειν ὁδὸν ὀρθῶσ πορευομένων οἱ ἄνευ νοῦ ἀληθέσ τι δοξάζοντεσ; οὐδέν, ἔφη.

παρ’ ἄλλων ἀκούειν φανά τε καὶ καλά;

μὴ πρὸσ Διόσ, ἦ δ’ ὅσ, ὦ Σώκρατεσ, ὁ Γλαύκων, ὥσπερ ἐπὶ τέλει ὢν ἀποστῇσ.

ἀρκέσει γὰρ ἡμῖν, κἂν ὥσπερ δικαιοσύνησ πέρι καὶ σωφροσύνησ καὶ τῶν ἄλλων διῆλθεσ, οὕτω καὶ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ διέλθῃσ. καὶ γὰρ ἐμοί, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ ἑταῖρε, καὶ μάλα ἀρκέσει·

ἀλλ’ ὅπωσ μὴ οὐχ οἱο͂́σ τ’ ἔσομαι, προθυμούμενοσ δὲ ἀσχημονῶν γέλωτα ὀφλήσω. ἐστὶ τἀγαθὸν ἐάσωμεν τὸ νῦν εἶναι ‐ πλέον γάρ μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμὴν ἐφικέσθαι τοῦ γε δοκοῦντοσ ἐμοὶ τὰ νῦν ‐ ὃσ δὲ ἔκγονόσ τε τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιότατοσ ἐκείνῳ, λέγειν ἐθέλω, εἰ καὶ ὑμῖν φίλον, εἰ δὲ μή, ἐᾶν.

ἀλλ’, ἔφη, λέγε·

εἰσ αὖθισ γὰρ τοῦ πατρὸσ ἀποτείσεισ τὴν διήγησιν. βουλοίμην ἄν, εἶπον, ἐμέ τε δύνασθαι αὐτὴν ἀποδοῦναι καὶ ὑμᾶσ κομίσασθαι, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ νῦν τοὺσ τόκουσ μόνον.

τοῦτον δὲ δὴ οὖν τὸν τόκον τε καὶ ἔκγονον αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ κομίσασθε. εὐλαβεῖσθε μέντοι μή πῃ ἐξαπατήσω ὑμᾶσ ἄκων, κίβδηλον ἀποδιδοὺσ τὸν λόγον τοῦ τόκου. εὐλαβησόμεθα, ἔφη, κατὰ δύναμιν·

ἀλλὰ μόνον λέγε. διομολογησάμενόσ γ’ ἔφην ἐγώ, καὶ ἀναμνήσασ ὑμᾶσ τά τ’ ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν ῥηθέντα καὶ ἄλλοτε ἤδη πολλάκισ εἰρημένα.

τὰ ποῖα;

ἦ δ’ ὅσ. πολλὰ καλά, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ πολλὰ ἀγαθὰ καὶ ἕκαστα οὕτωσ εἶναί φαμέν τε καὶ διορίζομεν τῷ λόγῳ.

φαμὲν γάρ.

καὶ αὐτὸ δὴ καλὸν καὶ αὐτὸ ἀγαθόν, καὶ οὕτω περὶ πάντων ἃ τότε ὡσ πολλὰ ἐτίθεμεν, πάλιν αὖ κατ’ ἰδέαν μίαν ἑκάστου ὡσ μιᾶσ οὔσησ τιθέντεσ, "ὃ ἔστιν" ἕκαστον προσαγορεύομεν.

ἔστι ταῦτα.

καὶ τὰ μὲν δὴ ὁρᾶσθαί φαμεν, νοεῖσθαι δ’ οὔ, τὰσ δ’ αὖ ἰδέασ νοεῖσθαι μέν, ὁρᾶσθαι δ’ οὔ.

παντάπασι μὲν οὖν.

τῷ οὖν ὁρῶμεν ἡμῶν αὐτῶν τὰ ὁρώμενα;

τῇ ὄψει, ἔφη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀκοῇ τὰ ἀκουόμενα, καὶ ταῖσ ἄλλαισ αἰσθήσεσι πάντα τὰ αἰσθητά;

τί μήν;

ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐννενόηκασ τὸν τῶν αἰσθήσεων δημιουργὸν ὅσῳ πολυτελεστάτην τὴν τοῦ ὁρᾶν τε καὶ ὁρᾶσθαι δύναμιν ἐδημιούργησεν;

οὐ πάνυ, ἔφη.

ἀλλ’ ὧδε σκόπει.

ἐὰν μὴ παραγένηται τρίτον, ἡ μὲν οὐκ ἀκούσεται, ἡ δὲ οὐκ ἀκουσθήσεται;

οὐδενόσ, ἔφη.

οἶμαι δέ γε, ἦν δ’ ἐγώ, οὐδ’ ἄλλαισ πολλαῖσ, ἵνα μὴ εἴπω ὅτι οὐδεμιᾷ, τοιούτου προσδεῖ οὐδενόσ.

ἢ σύ τινα ἔχεισ εἰπεῖν; οὐκ ἔγωγε, ἦ δ’ ὅσ.

τὴν δὲ τῆσ ὄψεωσ καὶ τοῦ ὁρατοῦ οὐκ ἐννοεῖσ ὅτι προσδεῖται;

πῶσ;

παραγένηται γένοσ τρίτον ἰδίᾳ ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο πεφυκόσ, οἶσθα ὅτι ἥ τε ὄψισ οὐδὲν ὄψεται, τά τε χρώματα ἔσται ἀόρατα.

τίνοσ δὴ λέγεισ, ἔφη, τούτου;

ὃ δὴ σὺ καλεῖσ, ἦν δ’ ἐγώ, φῶσ.

ἀληθῆ, ἔφη, λέγεισ.

δύναμισ τῶν ἄλλων συζεύξεων τιμιωτέρῳ ζυγῷ ἐζύγησαν, εἴπερ μὴ ἄτιμον τὸ φῶσ.

ἀλλὰ μήν, ἔφη, πολλοῦ γε δεῖ ἄτιμον εἶναι.

τίνα οὖν ἔχεισ αἰτιάσασθαι τῶν ἐν οὐρανῷ θεῶν τούτου κύριον, οὗ ἡμῖν τὸ φῶσ ὄψιν τε ποιεῖ ὁρᾶν ὅτι κάλλιστα καὶ τὰ ὁρώμενα ὁρᾶσθαι;

ὅνπερ καὶ σύ, ἔφη, καὶ οἱ ἄλλοι·

τὸν ἥλιον γὰρ δῆλον ὅτι ἐρωτᾷσ. ἆρ’ οὖν ὧδε πέφυκεν ὄψισ πρὸσ τοῦτον τὸν θεόν;

πῶσ;

δὴ καλοῦμεν ὄμμα.

οὐ γὰρ οὖν.

ἀλλ’ ἡλιοειδέστατόν γε οἶμαι τῶν περὶ τὰσ αἰσθήσεισ ὀργάνων.

πολύ γε.

οὐκοῦν καὶ τὴν δύναμιν ἣν ἔχει ἐκ τούτου ταμιευομένην ὥσπερ ἐπίρρυτον κέκτηται;

πάνυ μὲν οὖν.

ἆρ’ οὖν οὐ καὶ ὁ ἥλιοσ ὄψισ μὲν οὐκ ἔστιν, αἴτιοσ δ’ ὢν αὐτῆσ ὁρᾶται ὑπ’ αὐτῆσ ταύτησ;

οὕτωσ, ἦ δ’ ὅσ.

ἐν τῷ νοητῷ τόπῳ πρόσ τε νοῦν καὶ τὰ νοούμενα, τοῦτο τοῦτον ἐν τῷ ὁρατῷ πρόσ τε ὄψιν καὶ τὰ ὁρώμενα.

πῶσ;

ἔφη· ἔτι δίελθέ μοι. ὀφθαλμοί, ἦν δ’ ἐγώ, οἶσθ’ ὅτι, ὅταν μηκέτι ἐπ’ ἐκεῖνά τισ αὐτοὺσ τρέπῃ ὧν ἂν τὰσ χρόασ τὸ ἡμερινὸν φῶσ ἐπέχῃ, ἀλλὰ ὧν νυκτερινὰ φέγγη, ἀμβλυώττουσί τε καὶ ἐγγὺσ φαίνονται τυφλῶν, ὥσπερ οὐκ ἐνούσησ καθαρᾶσ ὄψεωσ;

καὶ μάλα, ἔφη.

ὅταν δέ γ’ οἶμαι ὧν ὁ ἥλιοσ καταλάμπει, σαφῶσ ὁρῶσι, καὶ τοῖσ αὐτοῖσ τούτοισ ὄμμασιν ἐνοῦσα φαίνεται.

τί μήν;

οὕτω τοίνυν καὶ τὸ τῆσ ψυχῆσ ὧδε νόει·

ὅταν μὲν οὗ καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὄν, εἰσ τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέν τε καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται· ὅταν δὲ εἰσ τὸ τῷ σκότῳ κεκραμένον, τὸ γιγνόμενόν τε καὶ ἀπολλύμενον, δοξάζει τε καὶ ἀμβλυώττει ἄνω καὶ κάτω τὰσ δόξασ μεταβάλλον, καὶ ἐοίκεν αὖ νοῦν οὐκ ἔχοντι. ἐοίκε γάρ.

τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖσ γιγνωσκομένοισ καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι·

αἰτίαν δ’ ἐπιστήμησ οὖσαν καὶ ἀληθείασ, ὡσ γιγνωσκομένησ μὲν διανοοῦ, οὕτω δὲ καλῶν ἀμφοτέρων ὄντων, γνώσεώσ τε καὶ ἀληθείασ, ἄλλο καὶ κάλλιον ἔτι τούτων ἡγούμενοσ αὐτὸ ὀρθῶσ ἡγήσῃ· δὲ καὶ ἀλήθειαν, ὥσπερ ἐκεῖ φῶσ τε καὶ ὄψιν ἡλιοειδῆ μὲν νομίζειν ὀρθόν, ἥλιον δ’ ἡγεῖσθαι οὐκ ὀρθῶσ ἔχει, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἀγαθοειδῆ μὲν νομίζειν ταῦτ’ ἀμφότερα ὀρθόν, ἀγαθὸν δὲ ἡγεῖσθαι ὁπότερον αὐτῶν οὐκ ὀρθόν, ἀλλ’ ἔτι μειζόνωσ τιμητέον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἕξιν.

ἀμήχανον κάλλοσ, ἔφη, λέγεισ, εἰ ἐπιστήμην μὲν καὶ ἀλήθειαν παρέχει, αὐτὸ δ’ ὑπὲρ ταῦτα κάλλει ἐστίν·

οὐ γὰρ δήπου σύ γε ἡδονὴν αὐτὸ λέγεισ. εὐφήμει, ἦν δ’ ἐγώ·

ἀλλ’ ὧδε μᾶλλον τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἔτι ἐπισκόπει. πῶσ;

τὸν ἥλιον τοῖσ ὁρωμένοισ οὐ μόνον οἶμαι τὴν τοῦ ὁρᾶσθαι δύναμιν παρέχειν φήσεισ, ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν καὶ αὔξην καὶ τροφήν, οὐ γένεσιν αὐτὸν ὄντα.

πῶσ γάρ;

καὶ τοῖσ γιγνωσκομένοισ τοίνυν μὴ μόνον τὸ γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ’ ἐκείνου αὐτοῖσ προσεῖναι, οὐκ οὐσίασ ὄντοσ τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ’ ἔτι ἐπέκεινα τῆσ οὐσίασ πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχοντοσ.

καὶ ὁ Γλαύκων μάλα γελοίωσ, Ἄπολλον, ἔφη, δαιμονίασ ὑπερβολῆσ.

σὺ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, αἴτιοσ, ἀναγκάζων τὰ ἐμοὶ δοκοῦντα περὶ αὐτοῦ λέγειν.

καὶ μηδαμῶσ γ’, ἔφη, παύσῃ, εἰ μή τι, ἀλλὰ τὴν περὶ τὸν ἥλιον ὁμοιότητα αὖ διεξιών, εἴ πῃ ἀπολείπεισ.

ἀλλὰ μήν, εἶπον, συχνά γε ἀπολείπω.

μηδὲ σμικρὸν τοίνυν, ἔφη, παραλίπῃσ.

οἶμαι μέν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ πολύ·

ὅμωσ δέ, ὅσα γ’ ἐν τῷ παρόντι δυνατόν, ἑκὼν οὐκ ἀπολείψω. μὴ γάρ, ἔφη.

νόησον τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ὥσπερ λέγομεν, δύο αὐτὼ εἶναι, καὶ βασιλεύειν τὸ μὲν νοητοῦ γένουσ τε καὶ τόπου, τὸ δ’ αὖ ὁρατοῦ, ἵνα μὴ οὐρανοῦ εἰπὼν δόξω σοι σοφίζεσθαι περὶ τὸ ὄνομα.

ἀλλ’ οὖν ἔχεισ ταῦτα διττὰ εἴδη, ὁρατόν, νοητόν; ἔχω.

μὲν τὰσ σκιάσ, ἔπειτα τὰ ἐν τοῖσ ὕδασι φαντάσματα καὶ ἐν τοῖσ ὅσα πυκνά τε καὶ λεῖα καὶ φανὰ συνέστηκεν, καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον, εἰ κατανοεῖσ.

ἀλλὰ κατανοῶ.

τὸ τοίνυν ἕτερον τίθει ᾧ τοῦτο ἐοίκεν, τά τε περὶ ἡμᾶσ ζῷσ καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένοσ.

τίθημι, ἔφη.

ἦ καὶ ἐθέλοισ ἂν αὐτὸ φάναι, ἦν δ’ ἐγώ, διῃρῆσθαι ἀληθείᾳ τε καὶ μή, ὡσ τὸ δοξαστὸν πρὸσ τὸ γνωστόν, οὕτω τὸ ὁμοιωθὲν πρὸσ τὸ ᾧ ὡμοιώθη;

ἔγωγ’, ἔφη, καὶ μάλα.

σκόπει δὴ αὖ καὶ τὴν τοῦ νοητοῦ τομὴν ᾗ τμητέον.

πῇ;

ἡῖ τὸ μὲν αὐτοῦ τοῖσ τότε μιμηθεῖσιν ὡσ εἰκόσιν χρωμένη ψυχὴ ζητεῖν ἀναγκάζεται ἐξ ὑποθέσεων, οὐκ ἐπ’ ἀρχὴν πορευομένη ἀλλ’ ἐπὶ τελευτήν, τὸ δ’ αὖ ἕτερον ‐ τὸ ἐπ’ ἀρχὴν ἀνυπόθετον ‐ ἐξ ὑποθέσεωσ ἰοῦσα καὶ ἄνευ τῶν περὶ ἐκεῖνο εἰκόνων, αὐτοῖσ εἴδεσι δι’ αὐτῶν τὴν μέθοδον ποιουμένη.

ταῦτ’, ἔφη, ἃ λέγεισ, οὐχ ἱκανῶσ ἔμαθον.

ἀλλ’ αὖθισ, ἦν δ’ ἐγώ·

ῥᾷον γὰρ τούτων προειρημένων μαθήσῃ. ὡσ παντὶ φανερῶν, ἐκ τούτων δ’ ἀρχόμενοι τὰ λοιπὰ ἤδη διεξιόντεσ τελευτῶσιν ὁμολογουμένωσ ἐπὶ τοῦτο οὗ ἂν ἐπὶ σκέψιν ὁρμήσωσι.

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, τοῦτό γε οἶδα.

δὲ αὐτὰ ἐκεῖνα ἰδεῖν ἃ οὐκ ἂν ἄλλωσ ἴδοι τισ ἢ τῇ διανοίᾳ.

ἀληθῆ, ἔφη, λέγεισ.

τοῦτο τοίνυν νοητὸν μὲν τὸ εἶδοσ ἔλεγον, ὑποθέσεσι δ’ ἀναγκαζομένην ψυχὴν χρῆσθαι περὶ τὴν ζήτησιν αὐτοῦ, οὐκ ἐπ’ ἀρχὴν ἰοῦσαν, ὡσ οὐ δυναμένην τῶν ὑποθέσεων ἀνωτέρω ἐκβαίνειν, εἰκόσι δὲ χρωμένην αὐτοῖσ τοῖσ ὑπὸ τῶν κάτω ἀπεικασθεῖσιν καὶ ἐκείνοισ πρὸσ ἐκεῖνα ὡσ ἐναργέσι δεδοξασμένοισ τε καὶ τετιμημένοισ.

μανθάνω, ἔφη, ὅτι τὸ ὑπὸ ταῖσ γεωμετρίαισ τε καὶ ταῖσ ταύτησ ἀδελφαῖσ τέχναισ λέγεισ.

αἰσθητῷ παντάπασιν οὐδενὶ προσχρώμενοσ, ἀλλ’ εἴδεσιν αὐτοῖσ δι’ αὐτῶν εἰσ αὐτά, καὶ τελευτᾷ εἰσ εἴδη.

ἀνελθόντεσ σκοπεῖν ἀλλ’ ἐξ ὑποθέσεων, νοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ δοκοῦσί σοι, καίτοι νοητῶν ὄντων μετὰ ἀρχῆσ.

διάνοιαν δὲ καλεῖν μοι δοκεῖσ τὴν τῶν γεωμετρικῶν τε καὶ τὴν τῶν τοιούτων ἕξιν ἀλλ’ οὐ νοῦν, ὡσ μεταξύ τι δόξησ τε καὶ νοῦ τὴν διάνοιαν οὖσαν. ἱκανώτατα, ἦν δ’ ἐγώ, ἀπεδέξω.

δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ δὲ πίστιν ἀπόδοσ καὶ τῷ τελευταίῳ εἰκασίαν, καὶ τάξον αὐτὰ ἀνὰ λόγον, ὥσπερ ἐφ’ οἷσ ἐστιν ἀληθείασ μετέχει, οὕτω ταῦτα σαφηνείασ ἡγησάμενοσ μετέχειν.

μανθάνω, ἔφη, καὶ συγχωρῶ καὶ τάττω ὡσ λέγεισ.

상위

Plato (플라톤)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION