Plato, Republic, book 10

(플라톤, Republic, book 10)

καὶ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα περὶ αὐτῆσ ἐννοῶ, ὡσ παντὸσ ἄρα μᾶλλον ὀρθῶσ ᾠκίζομεν τὴν πόλιν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐνθυμηθεὶσ περὶ ποιήσεωσ λέγω. τὸ ποῖον;

ἔφη. τὸ μηδαμῇ παραδέχεσθαι αὐτῆσ ὅση μιμητική·

εἴδη.

πῶσ λέγεισ;

ὡσ μὲν πρὸσ ὑμᾶσ εἰρῆσθαι ‐ οὐ γάρ μου κατερεῖτε πρὸσ τοὺσ τῆσ τραγῳδίασ ποιητὰσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ τοὺσ μιμητικούσ ‐ λώβη ἐοίκεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα τῆσ τῶν ἀκουόντων διανοίασ, ὅσοι μὴ ἔχουσι φάρμακον τὸ εἰδέναι αὐτὰ οἱᾶ τυγχάνει ὄντα.

πῇ δή, ἔφη, διανοούμενοσ λέγεισ;

ῥητέον, ἦν δ’ ἐγώ·

καίτοι φιλία γέ τίσ με καὶ αἰδὼσ ἐκ παιδὸσ ἔχουσα περὶ Ὁμήρου ἀποκωλύει λέγειν. ἐοίκε μὲν γὰρ τῶν καλῶν ἁπάντων τούτων τῶν τραγικῶν πρῶτοσ διδάσκαλόσ τε καὶ ἡγεμὼν γενέσθαι. ἀλλ’ οὐ γὰρ πρό γε τῆσ ἀληθείασ τιμητέοσ ἀνήρ, ἀλλ’, ὃ λέγω, ῥητέον.

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

ἄκουε δή, μᾶλλον δὲ ἀποκρίνου.

Ἐρώτα.

μίμησιν ὅλωσ ἔχοισ ἄν μοι εἰπεῖν ὅτι ποτ’ ἐστίν;

οὐδὲ γάρ τοι αὐτὸσ πάνυ τι συννοῶ τί βούλεται εἶναι. ἦ που ἄρ’, ἔφη, ἐγὼ συννοήσω.

βλεπόντων ἀμβλύτερον ὁρῶντεσ πρότεροι εἶδον.

ἔστιν, ἔφη, οὕτωσ·

ἀλλὰ σοῦ παρόντοσ οὐδ’ ἂν προθυμηθῆναι οἱο͂́σ τε εἰήν εἰπεῖν, εἴ τί μοι καταφαίνεται, ἀλλ’ αὐτὸσ ὁρ́α. βούλει οὖν ἐνθένδε ἀρξώμεθα ἐπισκοποῦντεσ, ἐκ τῆσ εἰωθυίασ μεθόδου;

εἶδοσ γάρ πού τι ἓν ἕκαστον εἰώθαμεν τίθεσθαι περὶ ἕκαστα τὰ πολλά, οἷσ ταὐτὸν ὄνομα ἐπιφέρομεν. ἢ οὐ μανθάνεισ; μανθάνω.

θῶμεν δὴ καὶ νῦν ὅτι βούλει τῶν πολλῶν.

’θέλεισ, πολλαί πού εἰσι κλῖναι καὶ τράπεζαι.

πῶσ δ’ οὔ;

ἀλλὰ ἰδέαι γέ που περὶ ταῦτα τὰ σκεύη δύο, μία μὲν κλίνησ, μία δὲ τραπέζησ.

ναί.

οὐκοῦν καὶ εἰώθαμεν λέγειν ὅτι ὁ δημιουργὸσ ἑκατέρου τοῦ σκεύουσ πρὸσ τὴν ἰδέαν βλέπων οὕτω ποιεῖ ὁ μὲν τὰσ κλίνασ, ὁ δὲ τὰσ τραπέζασ, αἷσ ἡμεῖσ χρώμεθα, καὶ τἆλλα κατὰ ταὐτά;

οὐ γάρ που τήν γε ἰδέαν αὐτὴν δημιουργεῖ οὐδεὶσ τῶν δημιουργῶν· πῶσ γάρ; οὐδαμῶσ.

ἀλλ’ ὁρ́α δὴ καὶ τόνδε τίνα καλεῖσ τὸν δημιουργόν.

τὸν ποῖον;

ὃσ πάντα ποιεῖ, ὅσαπερ εἷσ ἕκαστοσ τῶν χειροτεχνῶν.

δεινόν τινα λέγεισ καὶ θαυμαστὸν ἄνδρα.

οὔπω γε, ἀλλὰ τάχα μᾶλλον φήσεισ.

ὁ αὐτὸσ γὰρ οὗτοσ χειροτέχνησ οὐ μόνον πάντα οἱο͂́σ τε σκεύη ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῆσ γῆσ φυόμενα ἅπαντα ποιεῖ καὶ ζῷα πάντα ἐργάζεται, τά τε ἄλλα καὶ ἑαυτόν, καὶ πρὸσ τούτοισ γῆν καὶ οὐρανὸν καὶ θεοὺσ καὶ πάντα τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν Αἵδου ὑπὸ γῆσ ἅπαντα ἐργάζεται. πάνυ θαυμαστόν, ἔφη, λέγεισ σοφιστήν.

ἀπιστεῖσ;

ἦν δ’ ἐγώ. καί μοι εἰπέ, τὸ παράπαν οὐκ ἄν σοι δοκεῖ εἶναι τοιοῦτοσ δημιουργόσ, ἢ τινὶ μὲν τρόπῳ γενέσθαι ἂν τούτων ἁπάντων ποιητήσ, τινὶ δὲ οὐκ ἄν; ἢ οὐκ αἰσθάνῃ ὅτι κἂν αὐτὸσ οἱο͂́σ τ’ εἰήσ πάντα ταῦτα ποιῆσαι τρόπῳ γέ τινι; καὶ τίσ, ἔφη, ὁ τρόποσ οὗτοσ;

οὐ χαλεπόσ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλὰ πολλαχῇ καὶ ταχὺ δημιουργούμενοσ, τάχιστα δέ που, εἰ ’θέλεισ λαβὼν κάτοπτρον περιφέρειν πανταχῇ·

ταχὺ μὲν ἥλιον ποιήσεισ καὶ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, ταχὺ δὲ γῆν, ταχὺ δὲ σαυτόν τε καὶ τἆλλα ζῷα καὶ σκεύη καὶ φυτὰ καὶ πάντα ὅσα νυνδὴ ἐλέγετο.

ναί, ἔφη, φαινόμενα, οὐ μέντοι ὄντα γέ που τῇ ἀληθείᾳ.

καλῶσ, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ εἰσ δέον ἔρχῃ τῷ λόγῳ.

τῶν τοιούτων γὰρ οἶμαι δημιουργῶν καὶ ὁ ζωγράφοσ ἐστίν. ἦ γάρ; πῶσ γὰρ οὔ;

ἀλλὰ φήσεισ οὐκ ἀληθῆ οἶμαι αὐτὸν ποιεῖν ἃ ποιεῖ.

καίτοι τρόπῳ γέ τινι καὶ ὁ ζωγράφοσ κλίνην ποιεῖ· ἢ οὔ; ναί, ἔφη, φαινομένην γε καὶ οὗτοσ.

τί δὲ ὁ κλινοποιόσ;

οὐκ ἄρτι μέντοι ἔλεγεσ ὅτι οὐ τὸ εἶδοσ ποιεῖ, ὃ δή φαμεν εἶναι ὃ ἔστι κλίνη, ἀλλὰ κλίνην τινά; ἔλεγον γάρ.

οὐκοῦν εἰ μὴ ὃ ἔστιν ποιεῖ, οὐκ ἂν τὸ ὂν ποιοῖ, ἀλλά τι τοιοῦτον οἱο͂ν τὸ ὄν, ὂν δὲ οὔ·

τελέωσ δὲ εἶναι ὂν τὸ τοῦ κλινουργοῦ ἔργον ἢ ἄλλου τινὸσ χειροτέχνου εἴ τισ φαίη, κινδυνεύει οὐκ ἂν ἀληθῆ λέγειν; οὔκουν, ἔφη, ὥσ γ’ ἂν δόξειεν τοῖσ περὶ τοὺσ τοιούσδε λόγουσ διατρίβουσιν.

μηδὲν ἄρα θαυμάζωμεν εἰ καὶ τοῦτο ἀμυδρόν τι τυγχάνει ὂν πρὸσ ἀλήθειαν.

μὴ γάρ.

βούλει οὖν, ἔφην, ἐπ’ αὐτῶν τούτων ζητήσωμεν τὸν μιμητὴν τοῦτον, τίσ ποτ’ ἐστίν;

εἰ βούλει, ἔφη.

οὐκοῦν τριτταί τινεσ κλῖναι αὗται γίγνονται·

μία μὲν ἡ ἐν τῇ φύσει οὖσα, ἣν φαῖμεν ἄν, ὡσ ἐγᾦμαι, θεὸν ἐργάσασθαι. ἢ τίν’ ἄλλον; οὐδένα, οἶμαι.

μία δέ γε ἣν ὁ τέκτων.

ναί, ἔφη.

μία δὲ ἣν ὁ ζωγράφοσ.

ἦ γάρ; ἔστω.

ζωγράφοσ δή, κλινοποιόσ, θεόσ, τρεῖσ οὗτοι ἐπιστάται τρισὶν εἴδεσι κλινῶν.

ναὶ τρεῖσ.

ὁ μὲν δὴ θεόσ, εἴτε οὐκ ἐβούλετο, εἴτε τισ ἀνάγκη ἐπῆν μὴ πλέον ἢ μίαν ἐν τῇ φύσει ἀπεργάσασθαι αὐτὸν κλίνην, οὕτωσ ἐποίησεν μίαν μόνον αὐτὴν ἐκείνην ὃ ἔστιν κλίνη·

δύο δὲ τοιαῦται ἢ πλείουσ οὔτε ἐφυτεύθησαν ὑπὸ τοῦ θεοῦ οὔτε μὴ φυῶσιν. πῶσ δή;

ἔφη. ὅτι, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ δύο μόνασ ποιήσειεν, πάλιν ἂν μία ἀναφανείη ἧσ ἐκεῖναι ἂν αὖ ἀμφότεραι τὸ εἶδοσ ἔχοιεν, καὶ εἰή ἂν ὃ ἔστιν κλίνη ἐκείνη ἀλλ’ οὐχ αἱ δύο.

ὀρθῶσ, ἔφη.

ταῦτα δὴ οἶμαι εἰδὼσ ὁ θεόσ, βουλόμενοσ εἶναι ὄντωσ κλίνησ ποιητὴσ ὄντωσ οὔσησ, ἀλλὰ μὴ κλίνησ τινὸσ μηδὲ κλινοποιόσ τισ, μίαν φύσει αὐτὴν ἔφυσεν.

ἐοίκεν.

βούλει οὖν τοῦτον μὲν φυτουργὸν τούτου προσαγορεύωμεν, ἤ τι τοιοῦτον;

δίκαιον γοῦν, ἔφη, ἐπειδήπερ φύσει γε καὶ τοῦτο καὶ τἆλλα πάντα πεποίηκεν.

τί δὲ τὸν τέκτονα;

ἆρ’ οὐ δημιουργὸν κλίνησ; ναί.

ἦ καὶ τὸν ζωγράφον δημιουργὸν καὶ ποιητὴν τοῦ τοιούτου;

οὐδαμῶσ.

ἀλλὰ τί αὐτὸν κλίνησ φήσεισ εἶναι;

τοῦτο, ἦ δ’ ὅσ, ἔμοιγε δοκεῖ μετριώτατ’ ἂν προσαγορεύεσθαι, μιμητὴσ οὗ ἐκεῖνοι δημιουργοί.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ·

τὸν τοῦ τρίτου ἄρα γεννήματοσ ἀπὸ τῆσ φύσεωσ μιμητὴν καλεῖσ; πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

τοῦτ’ ἄρα ἔσται καὶ ὁ τραγῳδοποιόσ, εἴπερ μιμητήσ ἐστι, τρίτοσ τισ ἀπὸ βασιλέωσ καὶ τῆσ ἀληθείασ πεφυκώσ, καὶ πάντεσ οἱ ἄλλοι μιμηταί.

κινδυνεύει.

τὸν μὲν δὴ μιμητὴν ὡμολογήκαμεν.

εἰπὲ δέ μοι περὶ τοῦ ζωγράφου τόδε· πότερα ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ ἐν τῇ φύσει ἕκαστον δοκεῖ σοι ἐπιχειρεῖν μιμεῖσθαι ἢ τὰ τῶν δημιουργῶν ἔργα;

τὰ τῶν δημιουργῶν, ἔφη.

ἆρα οἱᾶ ἔστιν ἢ οἱᾶ φαίνεται;

τοῦτο γὰρ ἔτι διόρισον. πῶσ λέγεισ;

ἔφη. ὧδε·

κλίνη, ἐάντε ἐκ πλαγίου αὐτὴν θεᾷ ἐάντε καταντικρὺ ἢ ὁπῃοῦν, μή τι διαφέρει αὐτὴ ἑαυτῆσ, ἢ διαφέρει μὲν οὐδέν, φαίνεται δὲ ἀλλοία; καὶ τἆλλα ὡσαύτωσ; οὕτωσ, ἔφη·

φαίνεται, διαφέρει δ’ οὐδέν. τοῦτο δὴ αὐτὸ σκόπει·

πρὸσ πότερον ἡ γραφικὴ πεποίηται περὶ ἕκαστον; πότερα πρὸσ τὸ ὄν, ὡσ ἔχει, μιμήσασθαι, ἢ πρὸσ τὸ φαινόμενον, ὡσ φαίνεται, φαντάσματοσ ἢ ἀληθείασ οὖσα μίμησισ; φαντάσματοσ, ἔφη.

πόρρω ἄρα που τοῦ ἀληθοῦσ ἡ μιμητική ἐστιν καί, ὡσ ἐοίκεν, διὰ τοῦτο πάντα ἀπεργάζεται, ὅτι σμικρόν τι ἑκάστου ἐφάπτεται, καὶ τοῦτο εἴδωλον.

οἱο͂ν ὁ ζωγράφοσ, φαμέν, ζωγραφήσει ἡμῖν σκυτοτόμον, τέκτονα, τοὺσ ἄλλουσ δημιουργούσ, περὶ οὐδενὸσ τούτων ἐπαί̈ων τῶν τεχνῶν· ἀλλ’ ὅμωσ παῖδάσ γε καὶ ἄφρονασ ἀνθρώπουσ, εἰ ἀγαθὸσ εἰή ζωγράφοσ, γράψασ ἂν τέκτονα καὶ πόρρωθεν ἐπιδεικνὺσ ἐξαπατῷ ἂν τῷ δοκεῖν ὡσ ἀληθῶσ τέκτονα εἶναι.

τί δ’ οὔ;

ἀλλὰ γὰρ οἶμαι ὦ φίλε, τόδε δεῖ περὶ πάντων τῶν τοιούτων διανοεῖσθαι·

ἀκριβέστερον ὁτουοῦν ἐπισταμένῳ, ὑπολαμβάνειν δεῖ τῷ τοιούτῳ ὅτι εὐήθησ τισ ἄνθρωποσ, καί, ὡσ ἐοίκεν, ἐντυχὼν γόητί τινι καὶ μιμητῇ ἐξηπατήθη, ὥστε ἔδοξεν αὐτῷ πάσσοφοσ εἶναι, διὰ τὸ αὐτὸσ μὴ οἱο͂́σ τ’ εἶναι ἐπιστήμην καὶ ἀνεπιστημοσύνην καὶ μίμησιν ἐξετάσαι.

ἀληθέστατα, ἔφη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, μετὰ τοῦτο ἐπισκεπτέον τήν τε τραγῳδίαν καὶ τὸν ἡγεμόνα αὐτῆσ Ὅμηρον, ἐπειδή τινων ἀκούομεν ὅτι οὗτοι πάσασ μὲν τέχνασ ἐπίστανται, πάντα δὲ τὰ ἀνθρώπεια τὰ πρὸσ ἀρετὴν καὶ κακίαν, καὶ τά γε θεῖα·

ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀγαθὸν ποιητήν, εἰ μέλλει περὶ ὧν ἂν ποιῇ καλῶσ ποιήσειν, εἰδότα ἄρα ποιεῖν, ἢ μὴ οἱο͂́ν τε εἶναι ποιεῖν.

οὐκ αἰσθάνονται τριττὰ ἀπέχοντα τοῦ ὄντοσ καὶ ῥᾴδια ποιεῖν μὴ εἰδότι τὴν ἀλήθειαν ‐ φαντάσματα γὰρ ἀλλ’ οὐκ ὄντα ποιοῦσιν ‐ ἤ τι καὶ λέγουσιν καὶ τῷ ὄντι οἱ ἀγαθοὶ ποιηταὶ ἴσασιν περὶ ὧν δοκοῦσιν τοῖσ πολλοῖσ εὖ λέγειν.

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ἐξεταστέον.

ἑαυτοῦ βίου ὡσ βέλτιστον ἔχοντα;

οὐκ ἔγωγε.

ἀλλ’ εἴπερ γε οἶμαι ἐπιστήμων εἰή τῇ ἀληθείᾳ τούτων πέρι ἅπερ καὶ μιμεῖται, πολὺ πρότερον ἐν τοῖσ ἔργοισ ἂν σπουδάσειεν ἢ ἐπὶ τοῖσ μιμήμασι, καὶ πειρῷτο ἂν πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἑαυτοῦ καταλιπεῖν μνημεῖα, καὶ εἶναι προθυμοῖτ’ ἂν μᾶλλον ὁ ἐγκωμιαζόμενοσ ἢ ὁ ἐγκωμιάζων.

οἶμαι, ἔφη·

οὐ γὰρ ἐξ ἴσου ἥ τε τιμὴ καὶ ἡ ὠφελία. τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων πέρι μὴ ἀπαιτῶμεν λόγον Ὅμηρον ἢ ἄλλον ὁντινοῦν τῶν ποιητῶν, ἐρωτῶντεσ εἰ ἰατρικὸσ ἦν τισ αὐτῶν ἀλλὰ μὴ μιμητὴσ μόνον ἰατρικῶν λόγων, τίνασ ὑγιεῖσ ποιητήσ τισ τῶν παλαιῶν ἢ τῶν νέων λέγεται πεποιηκέναι, ὥσπερ Ἀσκληπιόσ, ἢ τίνασ μαθητὰσ ἰατρικῆσ κατελίπετο, ὥσπερ ἐκεῖνοσ τοὺσ ἐκγόνουσ, μηδ’ αὖ περὶ τὰσ ἄλλασ τέχνασ αὐτοὺσ ἐρωτῶμεν, ἀλλ’ ἐῶμεν·

περὶ δὲ ὧν μεγίστων τε καὶ καλλίστων ἐπιχειρεῖ λέγειν Ὅμηροσ, πολέμων τε πέρι καὶ στρατηγιῶν καὶ διοικήσεων πόλεων, καὶ παιδείασ πέρι ἀνθρώπου, δίκαιόν που ἐρωτᾶν αὐτὸν πυνθανομένουσ·

ὦ φίλε Ὅμηρε, εἴπερ μὴ τρίτοσ ἀπὸ τῆσ ἀληθείασ εἶ ἀρετῆσ πέρι, εἰδώλου δημιουργόσ, ὃν δὴ μιμητὴν ὡρισάμεθα, ἀλλὰ καὶ δεύτεροσ, καὶ οἱο͂́σ τε ἦσθα γιγνώσκειν ποῖα ἐπιτηδεύματα βελτίουσ ἢ χείρουσ ἀνθρώπουσ ποιεῖ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, λέγε ἡμῖν τίσ τῶν πόλεων διὰ σὲ βέλτιον ᾤκησεν, ὥσπερ διὰ Λυκοῦργον Λακεδαίμων καὶ δι’ ἄλλουσ πολλοὺσ πολλαὶ μεγάλαι τε καὶ σμικραί;

σὲ δὲ τίσ αἰτιᾶται πόλισ νομοθέτην ἀγαθὸν γεγονέναι καὶ σφᾶσ ὠφεληκέναι;

Χαρώνδαν μὲν γὰρ Ἰταλία καὶ Σικελία, καὶ ἡμεῖσ Σόλωνα· σὲ δὲ τίσ; ἕξει τινὰ εἰπεῖν; οὐκ οἶμαι, ἔφη ὁ Γλαύκων·

οὔκουν λέγεταί γε οὐδ’ ὑπ’ αὐτῶν Ὁμηριδῶν. ἀλλὰ δή τισ πόλεμοσ ἐπὶ Ὁμήρου ὑπ’ ἐκείνου ἄρχοντοσ ἢ συμβουλεύοντοσ εὖ πολεμηθεὶσ μνημονεύεται;

οὐδείσ.

ἀλλ’ οἱᾶ δὴ εἰσ τὰ ἔργα σοφοῦ ἀνδρὸσ πολλαὶ ἐπίνοιαι καὶ εὐμήχανοι εἰσ τέχνασ ἤ τινασ ἄλλασ πράξεισ λέγονται, ὥσπερ αὖ Θάλεώ τε πέρι τοῦ Μιλησίου καὶ Ἀναχάρσιοσ τοῦ Σκύθου;

οὐδαμῶσ τοιοῦτον οὐδέν.

συνουσίᾳ καὶ τοῖσ ὑστέροισ ὁδόν τινα παρέδοσαν βίου Ὁμηρικήν, ὥσπερ Πυθαγόρασ αὐτόσ τε διαφερόντωσ ἐπὶ τούτῳ ἠγαπήθη, καὶ οἱ ὕστεροι ἔτι καὶ νῦν Πυθαγόρειον τρόπον ἐπονομάζοντεσ τοῦ βίου διαφανεῖσ πῃ δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖσ ἄλλοισ;

οὐδ’ αὖ, ἔφη, τοιοῦτον οὐδὲν λέγεται.

ὁ γὰρ Κρεώφυλοσ, ὦ Σώκρατεσ, ἴσωσ, ὁ τοῦ Ὁμήρου ἑταῖροσ, τοῦ ὀνόματοσ ἂν γελοιότεροσ ἔτι πρὸσ παιδείαν φανείη, εἰ τὰ λεγόμενα περὶ Ὁμήρου ἀληθῆ. αὐτὸν ἦν ἐπ’ αὐτοῦ ἐκείνου, ὅτε ἔζη.

λέγεται γὰρ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ.

ἀλλ’ οἰεί, ὦ Γλαύκων, εἰ τῷ ὄντι οἱο͂́σ τ’ ἦν παιδεύειν ἀνθρώπουσ καὶ βελτίουσ ἀπεργάζεσθαι Ὅμηροσ, ἅτε περὶ τούτων οὐ μιμεῖσθαι ἀλλὰ γιγνώσκειν δυνάμενοσ, οὐκ ἄρ’ ἂν πολλοὺσ ἑταίρουσ ἐποιήσατο καὶ ἐτιμᾶτο καὶ ἠγαπᾶτο ὑπ’ αὐτῶν, ἀλλὰ Πρωταγόρασ μὲν ἄρα ὁ Ἀβδηρίτησ καὶ Πρόδικοσ ὁ Κεῖοσ καὶ ἄλλοι πάμπολλοι δύνανται τοῖσ ἐφ’ ἑαυτῶν παριστάναι ἰδίᾳ συγγιγνόμενοι ὡσ οὔτε οἰκίαν οὔτε πόλιν τὴν αὑτῶν διοικεῖν οἱοῖ́ τ’ ἔσονται, ἐὰν μὴ σφεῖσ αὐτῶν ἐπιστατήσωσιν τῆσ παιδείασ, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σοφίᾳ οὕτω σφόδρα φιλοῦνται, ὥστε μόνον οὐκ ἐπὶ ταῖσ κεφαλαῖσ περιφέρουσιν αὐτοὺσ οἱ ἑταῖροι· ἠνάγκαζον παρὰ σφίσιν οἴκοι εἶναι, ἢ εἰ μὴ ἔπειθον, αὐτοὶ ἂν ἐπαιδαγώγουν ὅπῃ ᾖσαν, ἑώσ ἱκανῶσ παιδείασ μεταλάβοιεν;

παντάπασιν, ἔφη, δοκεῖσ μοι, ὦ Σώκρατεσ, ἀληθῆ λέγειν.

εἶναι, αὐτόσ τε οὐκ ἐπαί̈ων περὶ σκυτοτομίασ καὶ τοῖσ μὴ ἐπαί̈ουσιν, ἐκ τῶν χρωμάτων δὲ καὶ σχημάτων θεωροῦσιν;

πάνυ μὲν οὖν.

οὕτω δὴ οἶμαι καὶ τὸν ποιητικὸν φήσομεν χρώματα ἄττα ἑκάστων τῶν τεχνῶν τοῖσ ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν ἐπιχρωματίζειν αὐτὸν οὐκ ἐπαί̈οντα ἀλλ’ ἢ μιμεῖσθαι, ὥστε ἑτέροισ τοιούτοισ ἐκ τῶν λόγων θεωροῦσι δοκεῖν, ἐάντε περὶ σκυτοτομίασ τισ λέγῃ ἐν μέτρῳ καὶ ῥυθμῷ καὶ ἁρμονίᾳ, πάνυ εὖ δοκεῖν λέγεσθαι, ἐάντε περὶ στρατηγίασ ἐάντε περὶ ἄλλου ὁτουοῦν·

οὕτω φύσει αὐτὰ ταῦτα μεγάλην τινὰ κήλησιν ἔχειν.

ἐπεὶ γυμνωθέντα γε τῶν τῆσ μουσικῆσ χρωμάτων τὰ τῶν ποιητῶν, αὐτὰ ἐφ’ αὑτῶν λεγόμενα, οἶμαί σε εἰδέναι οἱᾶ φαίνεται. τεθέασαι γάρ που. ἔγωγ’, ἔφη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐοίκεν τοῖσ τῶν ὡραίων προσώποισ, καλῶν δὲ μή, οἱᾶ γίγνεται ἰδεῖν ὅταν αὐτὰ τὸ ἄνθοσ προλίπῃ;

παντάπασιν, ἦ δ’ ὅσ.

ἴθι δή, τόδε ἄθρει·

ὁ τοῦ εἰδώλου ποιητήσ, ὁ μιμητήσ, φαμέν, τοῦ μὲν ὄντοσ οὐδὲν ἐπαί̈ει, τοῦ δὲ φαινομένου· οὕτωσ;

ναί.

μὴ τοίνυν ἡμίσεωσ αὐτὸ καταλίπωμεν ῥηθέν, ἀλλ’ ἱκανῶσ ἴδωμεν.

λέγε, ἔφη.

ζωγράφοσ, φαμέν, ἡνίασ τε γράψει καὶ χαλινόν;

ναί.

ποιήσει δέ γε σκυτοτόμοσ καὶ χαλκεύσ;

πάνυ γε.

ἆρ’ οὖν ἐπαί̈ει οἱάσ δεῖ τὰσ ἡνίασ εἶναι καὶ τὸν χαλινὸν ὁ γραφεύσ;

ἢ οὐδ’ ὁ ποιήσασ, ὅ τε χαλκεὺσ καὶ ὁ σκυτεύσ, ἀλλ’ ἐκεῖνοσ ὅσπερ τούτοισ ἐπίσταται χρῆσθαι, μόνοσ ὁ ἱππικόσ; ἀληθέστατα.

ἆρ’ οὖν οὐ περὶ πάντα οὕτω φήσομεν ἔχειν;

πῶσ;

περὶ ἕκαστον ταύτασ τινὰσ τρεῖσ τέχνασ εἶναι, χρησομένην, ποιήσουσαν, μιμησομένην;

ναί.

οὐκοῦν ἀρετὴ καὶ κάλλοσ καὶ ὀρθότησ ἑκάστου σκεύουσ καὶ ζῴου καὶ πράξεωσ οὐ πρὸσ ἄλλο τι ἢ τὴν χρείαν ἐστίν, πρὸσ ἣν ἂν ἕκαστον ᾖ πεποιημένον ἢ πεφυκόσ;

οὕτωσ.

πολλὴ ἄρα ἀνάγκη τὸν χρώμενον ἑκάστῳ ἐμπειρότατόν τε εἶναι καὶ ἄγγελον γίγνεσθαι τῷ ποιητῇ οἱᾶ ἀγαθὰ ἢ κακὰ ποιεῖ ἐν τῇ χρείᾳ ᾧ χρῆται·

ἐξαγγέλλει περὶ τῶν αὐλῶν, οἳ ἂν ὑπηρετῶσιν ἐν τῷ αὐλεῖν, καὶ ἐπιτάξει οἱούσ δεῖ ποιεῖν, ὁ δ’ ὑπηρετήσει.

πῶσ δ’ οὔ;

οὐκοῦν ὁ μὲν εἰδὼσ ἐξαγγέλλει περὶ χρηστῶν καὶ πονηρῶν αὐλῶν, ὁ δὲ πιστεύων ποιήσει;

ναί.

ἀκούειν παρὰ τοῦ εἰδότοσ, ὁ δὲ χρώμενοσ ἐπιστήμην.

πάνυ γε.

ὁ δὲ μιμητὴσ πότερον ἐκ τοῦ χρῆσθαι ἐπιστήμην ἕξει περὶ ὧν ἂν γράφῃ, εἴτε καλὰ καὶ ὀρθὰ εἴτε μή, ἢ δόξαν ὀρθὴν διὰ τὸ ἐξ ἀνάγκησ συνεῖναι τῷ εἰδότι καὶ ἐπιτάττεσθαι οἱᾶ χρὴ γράφειν;

οὐδέτερα.

οὔτε ἄρα εἴσεται οὔτε ὀρθὰ δοξάσει ὁ μιμητὴσ περὶ ὧν ἂν μιμῆται πρὸσ κάλλοσ ἢ πονηρίαν.

οὐκ ἐοίκεν.

χαρίεισ ἂν εἰή ὁ ἐν τῇ ποιήσει μιμητικὸσ πρὸσ σοφίαν περὶ ὧν ἂν ποιῇ.

οὐ πάνυ.

ἀλλ’ οὖν δὴ ὅμωσ γε μιμήσεται, οὐκ εἰδὼσ περὶ ἑκάστου ὅπῃ πονηρὸν ἢ χρηστόν·

ἀλλ’, ὡσ ἐοίκεν, οἱο͂ν φαίνεται καλὸν εἶναι τοῖσ πολλοῖσ τε καὶ μηδὲν εἰδόσιν, τοῦτο μιμήσεται. τί γὰρ ἄλλο;

ταῦτα μὲν δή, ὥσ γε φαίνεται, ἐπιεικῶσ ἡμῖν διωμολόγηται, τόν τε μιμητικὸν μηδὲν εἰδέναι ἄξιον λόγου περὶ ὧν μιμεῖται, ἀλλ’ εἶναι παιδιάν τινα καὶ οὐ σπουδὴν τὴν μίμησιν, τούσ τε τῆσ τραγικῆσ ποιήσεωσ ἁπτομένουσ ἐν ἰαμβείοισ καὶ ἐν ἔπεσι πάντασ εἶναι μιμητικοὺσ ὡσ οἱο͂́ν τε μάλιστα.

πάνυ μὲν οὖν.

πρὸσ Διόσ, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ δὲ δὴ μιμεῖσθαι τοῦτο οὐ περὶ τρίτον μέν τί ἐστιν ἀπὸ τῆσ ἀληθείασ;

ἦ γάρ; ναί.

πρὸσ δὲ δὴ ποῖόν τί ἐστιν τῶν τοῦ ἀνθρώπου ἔχον τὴν δύναμιν ἣν ἔχει;

τοῦ ποίου τινὸσ πέρι λέγεισ;

τοῦ τοιοῦδε·

ταὐτόν που ἡμῖν μέγεθοσ ἐγγύθεν τε καὶ πόρρωθεν διὰ τῆσ ὄψεωσ οὐκ ἴσον φαίνεται. οὐ γάρ.

καὶ ταὐτὰ καμπύλα τε καὶ εὐθέα ἐν ὕδατί τε θεωμένοισ καὶ ἔξω, καὶ κοῖλά τε δὴ καὶ ἐξέχοντα διὰ τὴν περὶ τὰ χρώματα αὖ πλάνην τῆσ ὄψεωσ, καὶ πᾶσά τισ ταραχὴ δήλη ἡμῖν ἐνοῦσα αὕτη ἐν τῇ ψυχῇ·

ᾧ δὴ ἡμῶν τῷ παθήματι τῆσ φύσεωσ ἡ σκιαγραφία ἐπιθεμένη γοητείασ οὐδὲν ἀπολείπει, καὶ ἡ θαυματοποιία καὶ αἱ ἄλλαι πολλαὶ τοιαῦται μηχαναί.

ἀληθῆ.

ἆρ’ οὖν οὐ τὸ μετρεῖν καὶ ἀριθμεῖν καὶ ἱστάναι βοήθειαι χαριέσταται πρὸσ αὐτὰ ἐφάνησαν, ὥστε μὴ ἄρχειν ἐν ἡμῖν τὸ φαινόμενον μεῖζον ἢ ἔλαττον ἢ πλέον ἢ βαρύτερον, ἀλλὰ τὸ λογισάμενον καὶ μετρῆσαν ἢ καὶ στῆσαν;

πῶσ γὰρ οὔ;

ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε τοῦ λογιστικοῦ ἂν εἰή τοῦ ἐν ψυχῇ ἔργον.

τούτου γὰρ οὖν.

τούτῳ δὲ πολλάκισ μετρήσαντι καὶ σημαίνοντι μείζω ἄττα εἶναι ἢ ἐλάττω ἕτερα ἑτέρων ἢ ἴσα τἀναντία φαίνεται ἅμα περὶ ταὐτά.

ναί.

οὐκοῦν ἔφαμεν τῷ αὐτῷ ἅμα περὶ ταὐτὰ ἐναντία δοξάζειν ἀδύνατον εἶναι;

καὶ ὀρθῶσ γ’ ἔφαμεν.

τὸ παρὰ τὰ μέτρα ἄρα δοξάζον τῆσ ψυχῆσ τῷ κατὰ τὰ μέτρα οὐκ ἂν εἰή ταὐτόν.

οὐ γὰρ οὖν.

ἀλλὰ μὴν τὸ μέτρῳ γε καὶ λογισμῷ πιστεῦον βέλτιστον ἂν εἰή τῆσ ψυχῆσ.

τί μήν;

τὸ ἄρα τούτῳ ἐναντιούμενον τῶν φαύλων ἄν τι εἰή ἐν ἡμῖν.

ἀνάγκη.

ἐν ἡμῖν προσομιλεῖ τε καὶ ἑταίρα καὶ φίλη ἐστὶν ἐπ’ οὐδενὶ ὑγιεῖ οὐδ’ ἀληθεῖ.

παντάπασιν, ἦ δ’ ὅσ.

φαύλη ἄρα φαύλῳ συγγιγνομένη φαῦλα γεννᾷ ἡ μιμητική.

ἐοίκεν.

πότερον, ἦν δ’ ἐγώ, ἡ κατὰ τὴν ὄψιν μόνον, ἢ καὶ κατὰ τὴν ἀκοήν, ἣν δὴ ποίησιν ὀνομάζομεν;

εἰκόσ γ’, ἔφη, καὶ ταύτην.

τοῦτο ᾧ προσομιλεῖ ἡ τῆσ ποιήσεωσ μιμητική, καὶ ἴδωμεν φαῦλον ἢ σπουδαῖόν ἐστιν.

ἀλλὰ χρή.

ὧδε δὴ προθώμεθα·

πράττοντασ, φαμέν, ἀνθρώπουσ μιμεῖται ἡ μιμητικὴ βιαίουσ ἢ ἑκουσίασ πράξεισ, καὶ ἐκ τοῦ πράττειν ἢ εὖ οἰομένουσ ἢ κακῶσ πεπραγέναι, καὶ ἐν τούτοισ δὴ πᾶσιν ἢ λυπουμένουσ ἢ χαίροντασ. μή τι ἄλλο ἦν παρὰ ταῦτα; οὐδέν.

ἆρ’ οὖν ἐν ἅπασι τούτοισ ὁμονοητικῶσ ἄνθρωποσ διάκειται;

ἢ ὥσπερ κατὰ τὴν ὄψιν ἐστασίαζεν καὶ ἐναντίασ εἶχεν ἐν ἑαυτῷ δόξασ ἅμα περὶ τῶν αὐτῶν, οὕτω καὶ ἐν ταῖσ πράξεσι στασιάζει τε καὶ μάχεται αὐτὸσ αὑτῷ;

ἀναμιμνῄσκομαι δὲ ὅτι τοῦτό γε νῦν οὐδὲν δεῖ ἡμᾶσ διομολογεῖσθαι· ἐν γὰρ τοῖσ ἄνω λόγοισ ἱκανῶσ πάντα ταῦτα διωμολογησάμεθα, ὅτι μυρίων τοιούτων ἐναντιωμάτων ἅμα γιγνομένων ἡ ψυχὴ γέμει ἡμῶν. ὀρθῶσ, ἔφη.

ὀρθῶσ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ·

δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι διεξελθεῖν.

τὸ ποῖον;

ἔφη. ἀνήρ, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπιεικὴσ τοιᾶσδε τύχησ μετασχών, ὑὸν ἀπολέσασ ἤ τι ἄλλο ὧν περὶ πλείστου ποιεῖται, ἐλέγομέν που καὶ τότε ὅτι ῥᾷστα οἴσει τῶν ἄλλων.

πάνυ γε.

νῦν δέ γε τόδ’ ἐπισκεψώμεθα, πότερον οὐδὲν ἀχθέσεται, ἢ τοῦτο μὲν ἀδύνατον, μετριάσει δέ πωσ πρὸσ λύπην.

οὕτω μᾶλλον, ἔφη, τό γε ἀληθέσ.

τόδε νῦν μοι περὶ αὐτοῦ εἰπέ·

πότερον μᾶλλον αὐτὸν οἰεί τῇ λύπῃ μαχεῖσθαί τε καὶ ἀντιτείνειν, ὅταν ὁρᾶται ὑπὸ τῶν ὁμοίων, ἢ ὅταν ἐν ἐρημίᾳ μόνοσ αὐτὸσ καθ’ αὑτὸν γίγνηται; πολύ που, ἔφη, διοίσει, ὅταν ὁρᾶται.

μονωθεὶσ δέ γε οἶμαι πολλὰ μὲν τολμήσει φθέγξασθαι, ἃ εἴ τισ αὐτοῦ ἀκούοι αἰσχύνοιτ’ ἄν, πολλὰ δὲ ποιήσει, ἃ οὐκ ἂν δέξαιτό τινα ἰδεῖν δρῶντα.

οὕτωσ ἔχει, ἔφη.

ἐστίν, τὸ δὲ ἕλκον ἐπὶ τὰσ λύπασ αὐτὸ τὸ πάθοσ;

ἀληθῆ.

ἐναντίασ δὲ ἀγωγῆσ γιγνομένησ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ περὶ τὸ αὐτὸ ἅμα, δύο φαμὲν αὐτὼ ἀναγκαῖον εἶναι.

πῶσ δ’ οὔ;

οὐκοῦν τὸ μὲν ἕτερον τῷ νόμῳ ἕτοιμον πείθεσθαι, ᾗ ὁ νόμοσ ἐξηγεῖται;

πῶσ;

ἀνθρωπίνων ἄξιον ὂν μεγάλησ σπουδῆσ, ὅ τε δεῖ ἐν αὐτοῖσ ὅτι τάχιστα παραγίγνεσθαι ἡμῖν, τούτῳ ἐμποδὼν γιγνόμενον τὸ λυπεῖσθαι.

τίνι, ἦ δ’ ὅσ, λέγεισ;

τάχιστα γίγνεσθαι πρὸσ τὸ ἰᾶσθαί τε καὶ ἐπανορθοῦν τὸ πεσόν τε καὶ νοσῆσαν, ἰατρικῇ θρηνῳδίαν ἀφανίζοντα.

ὀρθότατα γοῦν ἄν τισ, ἔφη, πρὸσ τὰσ τύχασ οὕτω προσφέροιτο.

οὐκοῦν, φαμέν, τὸ μὲν βέλτιστον τούτῳ τῷ λογισμῷ ἐθέλει ἕπεσθαι.

δῆλον δή.

τὸ δὲ πρὸσ τὰσ ἀναμνήσεισ τε τοῦ πάθουσ καὶ πρὸσ τοὺσ ὀδυρμοὺσ ἄγον καὶ ἀπλήστωσ ἔχον αὐτῶν ἆρ’ οὐκ ἀλόγιστόν τε φήσομεν εἶναι καὶ ἀργὸν καὶ δειλίασ φίλον;

φήσομεν μὲν οὖν.

οὐκοῦν τὸ μὲν πολλὴν μίμησιν καὶ ποικίλην ἔχει, τὸ ἀγανακτητικόν, τὸ δὲ φρόνιμόν τε καὶ ἡσύχιον ἦθοσ, παραπλήσιον ὂν ἀεὶ αὐτὸ αὑτῷ, οὔτε ῥᾴδιον μιμήσασθαι οὔτε μιμουμένου εὐπετὲσ καταμαθεῖν, ἄλλωσ τε καὶ πανηγύρει καὶ παντοδαποῖσ ἀνθρώποισ εἰσ θέατρα συλλεγομένοισ·

ἀλλοτρίου γάρ που πάθουσ ἡ μίμησισ αὐτοῖσ γίγνεται. παντάπασι μὲν οὖν.

ὁ δὴ μιμητικὸσ ποιητὴσ δῆλον ὅτι οὐ πρὸσ τὸ τοιοῦτον τῆσ ψυχῆσ πέφυκέ τε καὶ ἡ σοφία αὐτοῦ τούτῳ ἀρέσκειν πέπηγεν, εἰ μέλλει εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖσ πολλοῖσ, ἀλλὰ πρὸσ τὸ ἀγανακτητικόν τε καὶ ποικίλον ἦθοσ διὰ τὸ εὐμίμητον εἶναι.

δῆλον.

οὐκοῦν δικαίωσ ἂν αὐτοῦ ἤδη ἐπιλαμβανοίμεθα, καὶ τιθεῖμεν ἀντίστροφον αὐτὸν τῷ ζωγράφῳ·

καὶ γὰρ τῷ φαῦλα ποιεῖν πρὸσ ἀλήθειαν ἐοίκεν αὐτῷ, καὶ τῷ πρὸσ ἕτερον τοιοῦτον ὁμιλεῖν τῆσ ψυχῆσ ἀλλὰ μὴ πρὸσ τὸ βέλτιστον, καὶ ταύτῃ ὡμοίωται. καὶ οὕτωσ ἤδη ἂν ἐν δίκῃ οὐ παραδεχοίμεθα εἰσ μέλλουσαν εὐνομεῖσθαι πόλιν, ὅτι τοῦτο ἐγείρει τῆσ ψυχῆσ καὶ τρέφει καὶ ἰσχυρὸν ποιῶν ἀπόλλυσι τὸ λογιστικόν, ὥσπερ ἐν πόλει ὅταν τισ μοχθηροὺσ ἐγκρατεῖσ ποιῶν παραδιδῷ τὴν πόλιν, τοὺσ δὲ χαριεστέρουσ φθείρῃ·

χαριζόμενον καὶ οὔτε τὰ μείζω οὔτε τὰ ἐλάττω διαγιγνώσκοντι, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τοτὲ μὲν μεγάλα ἡγουμένῳ, τοτὲ δὲ σμικρά, εἴδωλα εἰδωλοποιοῦντα, τοῦ δὲ ἀληθοῦσ πόρρω πάνυ ἀφεστῶτα.

πάνυ μὲν οὖν.

οὐ μέντοι πω τό γε μέγιστον κατηγορήκαμεν αὐτῆσ.

τὸ γὰρ καὶ τοὺσ ἐπιεικεῖσ ἱκανὴν εἶναι λωβᾶσθαι, ἐκτὸσ πάνυ τινῶν ὀλίγων, πάνδεινόν που. τί δ’ οὐ μέλλει, εἴπερ γε δρᾷ αὐτό;

ἀκούων σκόπει.

τινὰ τῶν ἡρώων ἐν πένθει ὄντα καὶ μακρὰν ῥῆσιν ἀποτείνοντα ἐν τοῖσ ὀδυρμοῖσ ἢ καὶ ᾄδοντάσ τε καὶ κοπτομένουσ, οἶσθ’ ὅτι χαίρομέν τε καὶ ἐνδόντεσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ ἑπόμεθα συμπάσχοντεσ καὶ σπουδάζοντεσ ἐπαινοῦμεν ὡσ ἀγαθὸν ποιητήν, ὃσ ἂν ἡμᾶσ ὅτι μάλιστα οὕτω διαθῇ.

οἶδα·

πῶσ δ’ οὔ; καὶ καρτερεῖν, ὡσ τοῦτο μὲν ἀνδρὸσ ὄν, ἐκεῖνο δὲ γυναικόσ, ὃ τότε ἐπῃνοῦμεν.

ἐννοῶ, ἔφη.

ἦ καλῶσ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, οὗτοσ ὁ ἔπαινοσ ἔχει, τὸ ὁρῶντα τοιοῦτον ἄνδρα, οἱο͂ν ἑαυτόν τισ μὴ ἀξιοῖ εἶναι ἀλλ’ αἰσχύνοιτο ἄν, μὴ βδελύττεσθαι ἀλλὰ χαίρειν τε καὶ ἐπαινεῖν;

οὐ μὰ τὸν Δί’, ἔφη, οὐκ εὐλόγῳ ἐοίκεν.

ναί, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ ἐκείνῃ γ’ αὐτὸ σκοποίησ.

πῇ;

εἰ ἐνθυμοῖο ὅτι τὸ βίᾳ κατεχόμενον τότε ἐν ταῖσ οἰκείαισ συμφοραῖσ καὶ πεπεινηκὸσ τοῦ δακρῦσαί τε καὶ ἀποδύρασθαι ἱκανῶσ καὶ ἀποπλησθῆναι, φύσει ὂν τοιοῦτον οἱο͂ν τούτων ἐπιθυμεῖν, τότ’ ἐστὶν τοῦτο τὸ ὑπὸ τῶν ποιητῶν πιμπλάμενον καὶ χαῖρον·

τὸ δὲ φύσει βέλτιστον ἡμῶν, ἅτε οὐχ ἱκανῶσ πεπαιδευμένον λόγῳ οὐδὲ ἔθει, ἀνίησιν τὴν φυλακὴν τοῦ θρηνώδουσ τούτου, ἅτε ἀλλότρια πάθη θεωροῦν καὶ ἑαυτῷ οὐδὲν αἰσχρὸν ὂν εἰ ἄλλοσ ἀνὴρ ἀγαθὸσ φάσκων εἶναι ἀκαίρωσ πενθεῖ, τοῦτον ἐπαινεῖν καὶ ἐλεεῖν, ἀλλ’ ἐκεῖνο κερδαίνειν ἡγεῖται, τὴν ἡδονήν, καὶ οὐκ ἂν δέξαιτο αὐτῆσ στερηθῆναι καταφρονήσασ ὅλου τοῦ ποιήματοσ. λογίζεσθαι γὰρ οἶμαι ὀλίγοισ τισὶν μέτεστιν ὅτι ἀπολαύειν ἀνάγκη ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων εἰσ τὰ οἰκεῖα·

θρέψαντα γὰρ ἐν ἐκείνοισ ἰσχυρὸν τὸ ἐλεινὸν οὐ ῥᾴδιον ἐν τοῖσ αὑτοῦ πάθεσι κατέχειν. ἀληθέστατα, ἔφη.

ἆρ’ οὖν οὐχ ὁ αὐτὸσ λόγοσ καὶ περὶ τοῦ γελοίου;

ὅτι, ἃν αὐτὸσ αἰσχύνοιο γελωτοποιῶν, ἐν μιμήσει δὲ κωμῳδικῇ ἢ καὶ ἰδίᾳ ἀκούων σφόδρα χαρῇσ καὶ μὴ μισῇσ ὡσ πονηρά, ταὐτὸν ποιεῖσ ὅπερ ἐν τοῖσ ἐλέοισ; ὃ γὰρ τῷ λόγῳ αὖ κατεῖχεσ ἐν σαυτῷ βουλόμενον γελωτοποιεῖν, φοβούμενοσ δόξαν βωμολοχίασ, τότ’ αὖ ἀνιεῖσ, καὶ ἐκεῖ νεανικὸν ποιήσασ ἔλαθεσ πολλάκισ ἐν τοῖσ οἰκείοισ ἐξενεχθεὶσ ὥστε κωμῳδοποιὸσ γενέσθαι. καὶ μάλα, ἔφη.

καὶ περὶ ἀφροδισίων δὴ καὶ θυμοῦ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐπιθυμητικῶν τε καὶ λυπηρῶν καὶ ἡδέων ἐν τῇ ψυχῇ, ἃ δή φαμεν πάσῃ πράξει ἡμῖν ἕπεσθαι, ὅτι τοιαῦτα ἡμᾶσ ἡ ποιητικὴ μίμησισ ἐργάζεται·

τρέφει γὰρ ταῦτα ἄρδουσα, δέον αὐχμεῖν, καὶ ἄρχοντα ἡμῖν καθίστησιν, δέον ἄρχεσθαι αὐτὰ ἵνα βελτίουσ τε καὶ εὐδαιμονέστεροι ἀντὶ χειρόνων καὶ ἀθλιωτέρων γιγνώμεθα. οὐκ ἔχω ἄλλωσ φάναι, ἦ δ’ ὅσ.

οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν Ὁμήρου ἐπαινέταισ ἐντύχῃσ λέγουσιν ὡσ τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτοσ ὁ ποιητὴσ καὶ πρὸσ διοίκησίν τε καὶ παιδείαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἄξιοσ ἀναλαβόντι μανθάνειν τε καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πάντα τὸν αὑτοῦ βίον κατασκευασάμενον ζῆν, φιλεῖν μὲν χρὴ καὶ ἀσπάζεσθαι ὡσ ὄντασ βελτίστουσ εἰσ ὅσον δύνανται, καὶ συγχωρεῖν Ὅμηρον ποιητικώτατον εἶναι καὶ πρῶτον τῶν τραγῳδοποιῶν, εἰδέναι δὲ ὅτι ὅσον μόνον ὕμνουσ θεοῖσ καὶ ἐγκώμια τοῖσ ἀγαθοῖσ ποιήσεωσ παραδεκτέον εἰσ πόλιν·

εἰ δὲ τὴν ἡδυσμένην Μοῦσαν παραδέξῃ ἐν μέλεσιν ἢ ἔπεσιν, ἡδονή σοι καὶ λύπη ἐν τῇ πόλει βασιλεύσετον ἀντὶ νόμου τε καὶ τοῦ κοινῇ ἀεὶ δόξαντοσ εἶναι βελτίστου λόγου.

ἀληθέστατα, ἔφη.

ταῦτα δή, ἔφην, ἀπολελογήσθω ἡμῖν ἀναμνησθεῖσιν περὶ ποιήσεωσ, ὅτι εἰκότωσ ἄρα τότε αὐτὴν ἐκ τῆσ πόλεωσ ἀπεστέλλομεν τοιαύτην οὖσαν·

ὁ γὰρ λόγοσ ἡμᾶσ ᾕρει. προσείπωμεν δὲ αὐτῇ, μὴ καί τινα σκληρότητα ἡμῶν καὶ ἀγροικίαν καταγνῷ, ὅτι παλαιὰ μέν τισ διαφορὰ φιλοσοφίᾳ τε καὶ ποιητικῇ· καὶ γὰρ ἡ "λακέρυζα πρὸσ δεσπόταν κύων ἐκείνη "κραυγάζουσα" καὶ "μέγασ ἐν ἀφρόνων κενεαγορίαισι" καὶ ὁ "τῶν διασόφων ὄχλοσ κρατῶν" καὶ οἱ "λεπτῶσ μεριμνῶντεσ," ὅτι ἄρα "πένονται," καὶ ἄλλα μυρία σημεῖα παλαιᾶσ ἐναντιώσεωσ τούτων. ὅμωσ δὲ εἰρήσθω ὅτι ἡμεῖσ γε, εἴ τινα ἔχοι λόγον εἰπεῖν ἡ πρὸσ ἡδονὴν ποιητικὴ καὶ ἡ μίμησισ, ὡσ χρὴ αὐτὴν εἶναι ἐν πόλει εὐνομουμένῃ, ἅσμενοι ἂν καταδεχοίμεθα, ὡσ σύνισμέν γε ἡμῖν αὐτοῖσ κηλουμένοισ ὑπ’ αὐτῆσ·

ἀλλὰ γὰρ τὸ δοκοῦν ἀληθὲσ οὐχ ὅσιον προδιδόναι. καὶ σύ, καὶ μάλιστα ὅταν δι’ Ὁμήρου θεωρῇσ αὐτήν;

πολύ γε.

οὐκοῦν δικαία ἐστὶν οὕτω κατιέναι, ἀπολογησαμένη ἐν μέλει ἤ τινι ἄλλῳ μέτρῳ;

πάνυ μὲν οὖν.

δοῖμεν δέ γέ που ἂν καὶ τοῖσ προστάταισ αὐτῆσ, ὅσοι μὴ ποιητικοί, φιλοποιηταὶ δέ, ἄνευ μέτρου λόγον ὑπὲρ αὐτῆσ εἰπεῖν, ὡσ οὐ μόνον ἡδεῖα ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη πρὸσ τὰσ πολιτείασ καὶ τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινόν ἐστιν·

καὶ εὐμενῶσ ἀκουσόμεθα. κερδανοῦμεν γάρ που ἐὰν μὴ μόνον ἡδεῖα φανῇ ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη.

πῶσ δ’ οὐ μέλλομεν, ἔφη, κερδαίνειν;

εἰ δέ γε μή, ὦ φίλε ἑταῖρε, ὥσπερ οἱ ποτέ του ἐρασθέντεσ, ἐὰν ἡγήσωνται μὴ ὠφέλιμον εἶναι τὸν ἔρωτα, βίᾳ μέν, ὅμωσ δὲ ἀπέχονται, καὶ ἡμεῖσ οὕτωσ, διὰ τὸν ἐγγεγονότα μὲν ἔρωτα τῆσ τοιαύτησ ποιήσεωσ ὑπὸ τῆσ τῶν καλῶν πολιτειῶν τροφῆσ, εὖνοι μὲν ἐσόμεθα φανῆναι αὐτὴν ὡσ βελτίστην καὶ ἀληθεστάτην, ἑώσ δ’ ἂν μὴ οἱά τ’ ᾖ ἀπολογήσασθαι, ἀκροασόμεθ’ αὐτῆσ ἐπᾴδοντεσ ἡμῖν αὐτοῖσ τοῦτον τὸν λόγον, ὃν λέγομεν, καὶ ταύτην τὴν ἐπῳδήν, εὐλαβούμενοι πάλιν ἐμπεσεῖν εἰσ τὸν παιδικόν τε καὶ τὸν τῶν πολλῶν ἔρωτα.

αὐτὴν ὂν τῷ ἀκροωμένῳ, περὶ τῆσ ἐν αὑτῷ πολιτείασ δεδιότι, καὶ νομιστέα ἅπερ εἰρήκαμεν περὶ ποιήσεωσ.

παντάπασιν, ἦ δ’ ὅσ, σύμφημι.

μέγασ γάρ, ἔφην, ὁ ἀγών, ὦ φίλε Γλαύκων, μέγασ, οὐχ ὅσοσ δοκεῖ, τὸ χρηστὸν ἢ κακὸν γενέσθαι, ὥστε οὔτε τιμῇ ἐπαρθέντα οὔτε χρήμασιν οὔτε ἀρχῇ οὐδεμιᾷ οὐδέ γε ποιητικῇ ἄξιον ἀμελῆσαι δικαιοσύνησ τε καὶ τῆσ ἄλλησ ἀρετῆσ.

σύμφημί σοι, ἔφη, ἐξ ὧν διεληλύθαμεν·

οἶμαι δὲ καὶ ἄλλον ὁντινοῦν. καὶ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, τά γε μέγιστα ἐπίχειρα ἀρετῆσ καὶ προκείμενα ἆθλα οὐ διεληλύθαμεν.

ἀμήχανόν τι, ἔφη, λέγεισ μέγεθοσ, εἰ τῶν εἰρημένων μείζω ἐστὶν ἄλλα.

τί δ’ ἄν, ἦν δ’ ἐγώ, ἔν γε ὀλίγῳ χρόνῳ μέγα γένοιτο;

πᾶσ γὰρ οὗτόσ γε ὁ ἐκ παιδὸσ μέχρι πρεσβύτου χρόνοσ πρὸσ πάντα ὀλίγοσ πού τισ ἂν εἰή. οὐδὲν μὲν οὖν, ἔφη.

τί οὖν;

χρόνου ἐσπουδακέναι, ἀλλ’ οὐχ ὑπὲρ τοῦ παντόσ;

οἶμαι ἔγωγ’, ἔφη·

ἀλλὰ τί τοῦτο λέγεισ; οὐκ ᾔσθησαι, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι ἀθάνατοσ ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ οὐδέποτε ἀπόλλυται;

καὶ ὃσ ἐμβλέψασ μοι καὶ θαυμάσασ εἶπε·

μὰ Δί’, οὐκ ἔγωγε· σὺ δὲ τοῦτ’ ἔχεισ λέγειν; εἰ μὴ ἀδικῶ γ’, ἔφην.

οἶμαι δὲ καὶ σύ· οὐδὲν γὰρ χαλεπόν. ἔμοιγ’, ἔφη·

σοῦ δ’ ἂν ἡδέωσ ἀκούσαιμι τὸ οὐ χαλεπὸν τοῦτο. ἀκούοισ ἄν, ἦν δ’ ἐγώ.

λέγε μόνον, ἔφη.

ἀγαθόν τι, εἶπον, καὶ κακὸν καλεῖσ;

ἔγωγε.

ἆρ’ οὖν ὥσπερ ἐγὼ περὶ αὐτῶν διανοῇ;

τὸ ποῖον;

τὸ μὲν ἀπολλύον καὶ διαφθεῖρον πᾶν τὸ κακὸν εἶναι, τὸ δὲ σῷζον καὶ ὠφελοῦν τὸ ἀγαθόν.

ἔγωγ’, ἔφη.

τί δέ;

κακὸν ἑκάστῳ τι καὶ ἀγαθὸν λέγεισ; ὀφθαλμίαν καὶ σύμπαντι τῷ σώματι νόσον, σίτῳ τε ἐρυσίβην, σηπεδόνα τε ξύλοισ, χαλκῷ δὲ καὶ σιδήρῳ ἰόν, καί, ὅπερ λέγω, σχεδὸν πᾶσι σύμφυτον ἑκάστῳ κακόν τε καὶ νόσημα;

ἔγωγ’, ἔφη.

οὐκοῦν ὅταν τῴ τι τούτων προσγένηται, πονηρόν τε ποιεῖ ᾧ προσεγένετο, καὶ τελευτῶν ὅλον διέλυσεν καὶ ἀπώλεσεν;

πῶσ γὰρ οὔ;

τὸ σύμφυτον ἄρα κακὸν ἑκάστου καὶ ἡ πονηρία ἕκαστον ἀπόλλυσιν, ἢ εἰ μὴ τοῦτο ἀπολεῖ, οὐκ ἂν ἄλλο γε αὐτὸ ἔτι διαφθείρειεν.

οὐ γὰρ τό γε ἀγαθὸν μή ποτέ τι ἀπολέσῃ, οὐδὲ αὖ τὸ μήτε κακὸν μήτε ἀγαθόν.

πῶσ γὰρ ἄν;

ἔφη. ἐὰν ἄρα τι εὑρίσκωμεν τῶν ὄντων, ᾧ ἔστι μὲν κακὸν ὃ ποιεῖ αὐτὸ μοχθηρόν, τοῦτο μέντοι οὐχ οἱο͂́ν τε αὐτὸ λύειν ἀπολλύον, οὐκ ἤδη εἰσόμεθα ὅτι τοῦ πεφυκότοσ οὕτωσ ὄλεθροσ οὐκ ἦν;

οὕτωσ, ἔφη, εἰκόσ.

τί οὖν;

ἦν δ’ ἐγώ· ψυχῇ ἆρ’ οὐκ ἔστιν ὃ ποιεῖ αὐτὴν αὐτὴν κακήν; καὶ μάλα, ἔφη·

ἀκολασία καὶ δειλία καὶ ἀμαθία.

ἦ οὖν τι τούτων αὐτὴν διαλύει τε καὶ ἀπόλλυσι;

καὶ ἐννόει μὴ ἐξαπατηθῶμεν οἰηθέντεσ τὸν ἄδικον ἄνθρωπον καὶ ἀνόητον, ὅταν ληφθῇ ἀδικῶν, τότε ἀπολωλέναι ὑπὸ τῆσ ἀδικίασ, πονηρίασ οὔσησ ψυχῆσ. ἀλλ’ ὧδε ποίει· ἅπαντα ὑπὸ τῆσ οἰκείασ κακίασ, τῷ προσκαθῆσθαι καὶ ἐνεῖναι διαφθειρούσησ, εἰσ τὸ μὴ εἶναι ἀφικνεῖται ‐ οὐχ οὕτω;

ναί.

ἴθι δή, καὶ ψυχὴν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σκόπει.

ἆρα ἐνοῦσα ἐν αὐτῇ ἀδικία καὶ ἡ ἄλλη κακία τῷ ἐνεῖναι καὶ προσκαθῆσθαι φθείρει αὐτὴν καὶ μαραίνει, ἑώσ ἂν εἰσ θάνατον ἀγαγοῦσα τοῦ σώματοσ χωρίσῃ; οὐδαμῶσ, ἔφη, τοῦτό γε.

ἀλλὰ μέντοι ἐκεῖνό γε ἄλογον, ἦν δ’ ἐγώ, τὴν μὲν ἄλλου πονηρίαν ἀπολλύναι τι, τὴν δὲ αὑτοῦ μή.

ἄλογον.

ἐννόει γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ὑπὸ τῆσ τῶν σιτίων πονηρίασ, ἣ ἂν ᾖ αὐτῶν ἐκείνων, εἴτε παλαιότησ εἴτε σαπρότησ εἴτε ἡτισοῦν οὖσα, οὐκ οἰόμεθα δεῖν σῶμα ἀπόλλυσθαι·

ἀλλ’ ἐὰν μὲν ἐμποιῇ ἡ αὐτῶν πονηρία τῶν σιτίων τῷ σώματι σώματοσ μοχθηρίαν, φήσομεν αὐτὸ δι’ ἐκεῖνα ὑπὸ τῆσ αὑτοῦ κακίασ νόσου οὔσησ ἀπολωλέναι· δὲ σιτίων πονηρίασ ἄλλων ὄντων ἄλλο ὂν τὸ σῶμα, ὑπ’ ἀλλοτρίου κακοῦ μὴ ἐμποιήσαντοσ τὸ ἔμφυτον κακόν, οὐδέποτε ἀξιώσομεν διαφθείρεσθαι.

ὀρθότατ’ αὖ, ἔφη, λέγεισ.

κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λόγον, ἦν δ’ ἐγώ, ἐὰν μὴ σώματοσ πονηρία ψυχῇ ψυχῆσ πονηρίαν ἐμποιῇ, μή ποτε ἀξιῶμεν ὑπὸ ἀλλοτρίου κακοῦ ἄνευ τῆσ ἰδίασ πονηρίασ ψυχὴν ἀπόλλυσθαι, τῷ ἑτέρου κακῷ ἕτερον.

ἔχει γάρ, ἔφη, λόγον.

ἢ τοίνυν ταῦτα ἐξελέγξωμεν ὅτι οὐ καλῶσ λέγομεν, ἢ ἑώσ ἂν ᾖ ἀνέλεγκτα, μή ποτε φῶμεν ὑπὸ πυρετοῦ μηδ’ αὖ ὑπ’ ἄλλησ νόσου μηδ’ αὖ ὑπὸ σφαγῆσ, μηδ’ εἴ τισ ὅτι σμικρότατα ὅλον τὸ σῶμα κατατέμοι, ἕνεκα τούτων μηδὲν μᾶλλόν ποτε ψυχὴν ἀπόλλυσθαι, πρὶν ἄν τισ ἀποδείξῃ ὡσ διὰ ταῦτα τὰ παθήματα τοῦ σώματοσ αὐτὴ ἐκείνη ἀδικωτέρα καὶ ἀνοσιωτέρα γίγνεται·

μήτε ψυχὴν μήτε ἄλλο μηδὲν ἐῶμεν φάναι τινὰ ἀπόλλυσθαι.

ἀλλὰ μέντοι, ἔφη, τοῦτό γε οὐδείσ ποτε δείξει, ὡσ τῶν ἀποθνῃσκόντων ἀδικώτεραι αἱ ψυχαὶ διὰ τὸν θάνατον γίγνονται.

αὐτοῦ, τοῦ ἀποκτεινύντοσ τῇ ἑαυτοῦ φύσει, ἀποθνῄσκειν τοὺσ λαμβάνοντασ αὐτό, τοὺσ μὲν μάλιστα θᾶττον, τοὺσ δ’ ἧττον σχολαίτερον, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ νῦν διὰ τοῦτο ὑπ’ ἄλλων δίκην ἐπιτιθέντων ἀποθνῄσκουσιν οἱ ἄδικοι.

μὰ Δί’, ἦ δ’ ὅσ, οὐκ ἄρα πάνδεινον φανεῖται ἡ ἀδικία, εἰ θανάσιμον ἔσται τῷ λαμβάνοντι ‐ ἀπαλλαγὴ γὰρ ἂν εἰή κακῶν ‐ ἀλλὰ μᾶλλον οἶμαι αὐτὴν φανήσεσθαι πᾶν τοὐναντίον τοὺσ ἄλλουσ ἀποκτεινῦσαν, εἴπερ οἱο͂́ν τε, τὸν δ’ ἔχοντα καὶ μάλα ζωτικὸν παρέχουσαν, καὶ πρόσ γ’ ἔτι τῷ ζωτικῷ ἄγρυπνον·

οὕτω πόρρω που, ὡσ ἐοίκεν, ἐσκήνηται τοῦ θανάσιμοσ εἶναι.

καλῶσ, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεισ.

ὁπότε γὰρ δὴ μὴ ἱκανὴ ἥ γε οἰκεία πονηρία καὶ τὸ οἰκεῖον κακὸν ἀποκτεῖναι καὶ ἀπολέσαι ψυχήν, σχολῇ τό γε ἐπ’ ἄλλου ὀλέθρῳ τεταγμένον κακὸν ψυχὴν ἤ τι ἄλλο ἀπολεῖ, πλὴν ἐφ’ ᾧ τέτακται. σχολῇ γ’, ἔφη, ὥσ γε τὸ εἰκόσ.

οὐκοῦν ὁπότε μηδ’ ὑφ’ ἑνὸσ ἀπόλλυται κακοῦ, μήτε οἰκείου μήτε ἀλλοτρίου, δῆλον ὅτι ἀνάγκη αὐτὸ ἀεὶ ὂν εἶναι·

εἰ δ’ ἀεὶ ὄν, ἀθάνατον.

ἀνάγκη, ἔφη.

τοῦτο μὲν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, οὕτωσ ἐχέτω·

εἰ δ’ ἔχει, ἐννοεῖσ ὅτι ἀεὶ ἂν εἰε͂ν αἱ αὐταί. οὔτε γὰρ ἄν που ἐλάττουσ γένοιντο μηδεμιᾶσ ἀπολλυμένησ, οὔτε αὖ πλείουσ· εἰ γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀθανάτων πλέον γίγνοιτο, οἶσθ’ ὅτι ἐκ τοῦ θνητοῦ ἂν γίγνοιτο καὶ πάντα ἂν εἰή τελευτῶντα ἀθάνατα. ἀληθῆ λέγεισ.

ἐάσει ‐ μήτε γε αὖ τῇ ἀληθεστάτῃ φύσει τοιοῦτον εἶναι ψυχήν, ὥστε πολλῆσ ποικιλίασ καὶ ἀνομοιότητόσ τε καὶ διαφορᾶσ γέμειν αὐτὸ πρὸσ αὑτό.

πῶσ λέγεισ;

ἔφη. οὐ ῥᾴδιον, ἦν δ’ ἐγώ, ἀίδιον εἶναι σύνθετόν τε ἐκ πολλῶν καὶ μὴ τῇ καλλίστῃ κεχρημένον συνθέσει, ὡσ νῦν ἡμῖν ἐφάνη ἡ ψυχή.

οὔκουν εἰκόσ γε.

ὅτι μὲν τοίνυν ἀθάνατον ψυχή, καὶ ὁ ἄρτι λόγοσ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκάσειαν ἄν·

οἱο͂ν δ’ ἐστὶν τῇ ἀληθείᾳ, οὐ λελωβημένον δεῖ αὐτὸ θεάσασθαι ὑπό τε τῆσ τοῦ σώματοσ κοινωνίασ καὶ ἄλλων κακῶν, ὥσπερ νῦν ἡμεῖσ θεώμεθα, ἀλλ’ οἱο͂́ν ἐστιν καθαρὸν γιγνόμενον, τοιοῦτον ἱκανῶσ λογισμῷ διαθεατέον, καὶ πολύ γε κάλλιον αὐτὸ εὑρήσει καὶ ἐναργέστερον δικαιοσύνασ τε καὶ ἀδικίασ διόψεται καὶ πάντα ἃ νῦν διήλθομεν. νῦν δὲ εἴπομεν μὲν ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ, οἱο͂ν ἐν τῷ παρόντι φαίνεται·

θαλάττιον Γλαῦκον ὁρῶντεσ οὐκ ἂν ἔτι ῥᾳδίωσ αὐτοῦ ἴδοιεν τὴν ἀρχαίαν φύσιν, ὑπὸ τοῦ τά τε παλαιὰ τοῦ σώματοσ μέρη τὰ μὲν ἐκκεκλάσθαι, τὰ δὲ συντετρῖφθαι καὶ πάντωσ λελωβῆσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἄλλα δὲ προσπεφυκέναι, ὄστρεά τε καὶ φυκία καὶ πέτρασ, ὥστε παντὶ μᾶλλον θηρίῳ ἐοικέναι ἢ οἱο͂σ ἦν φύσει, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν ἡμεῖσ θεώμεθα διακειμένην ὑπὸ μυρίων κακῶν.

ἀλλὰ δεῖ, ὦ Γλαύκων, ἐκεῖσε βλέπειν. ποῖ;

ἦ δ’ ὅσ. εἰσ τὴν φιλοσοφίαν αὐτῆσ, καὶ ἐννοεῖν ὧν ἅπτεται καὶ οἱών ἐφίεται ὁμιλιῶν, ὡσ συγγενὴσ οὖσα τῷ τε θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ τῷ ἀεὶ ὄντι, καὶ οἱά ἂν γένοιτο τῷ τοιούτῳ πᾶσα ἐπισπομένη καὶ ὑπὸ ταύτησ τῆσ ὁρμῆσ ἐκκομισθεῖσα ἐκ τοῦ πόντου ἐν ᾧ νῦν ἐστίν, καὶ περικρουσθεῖσα πέτρασ τε καὶ ὄστρεα ἃ νῦν αὐτῇ, ἅτε γῆν ἑστιωμένῃ, γεηρὰ καὶ πετρώδη πολλὰ καὶ ἄγρια περιπέφυκεν ὑπὸ τῶν εὐδαιμόνων λεγομένων ἑστιάσεων.

καὶ τότ’ ἄν τισ ἴδοι αὐτῆσ τὴν ἀληθῆ φύσιν, εἴτε πολυειδὴσ εἴτε μονοειδήσ, εἴτε ὅπῃ ἔχει καὶ ὅπωσ·

νῦν δὲ τὰ ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ πάθη τε καὶ εἴδη, ὡσ ἐγᾦμαι, ἐπιεικῶσ αὐτῆσ διεληλύθαμεν. παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.

καὶ οὐ τοὺσ μισθοὺσ οὐδὲ τὰσ δόξασ δικαιοσύνησ ἐπῃνέκαμεν, ὥσπερ Ἡσίοδόν τε καὶ Ὅμηρον ὑμεῖσ ἔφατε, ἀλλ’ αὐτὸ δικαιοσύνην αὐτῇ ψυχῇ ἄριστον ηὑρ́ομεν, καὶ ποιητέον εἶναι αὐτῇ τὰ δίκαια, ἐάντ’ ἔχῃ τὸν Γύγου δακτύλιον, ἐάντε μή, καὶ πρὸσ τοιούτῳ δακτυλίῳ τὴν Αἴδοσ κυνῆν;

ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεισ.

ἄλλῃ ἀρετῇ ἀποδοῦναι, ὅσουσ τε καὶ οἱούσ τῇ ψυχῇ παρέχει παρ’ ἀνθρώπων τε καὶ θεῶν, ζῶντόσ τε ἔτι τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ;

παντάπασι μὲν οὖν, ἦ δ’ ὅσ.

ἆρ’ οὖν ἀποδώσετέ μοι ἃ ἐδανείσασθε ἐν τῷ λόγῳ;

τί μάλιστα;

ἔδωκα ὑμῖν τὸν δίκαιον δοκεῖν ἄδικον εἶναι καὶ τὸν ἄδικον δίκαιον·

κριθείη.

ἢ οὐ μνημονεύεισ; ἀδικοίην μεντἄν, ἔφη, εἰ μή.

ἐπειδὴ τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, κεκριμέναι εἰσί, πάλιν ἀπαιτῶ ὑπὲρ δικαιοσύνησ, ὥσπερ ἔχει δόξησ καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρ’ ἀνθρώπων, καὶ ἡμᾶσ ὁμολογεῖν περὶ αὐτῆσ δοκεῖσθαι οὕτω, ἵνα καὶ τὰ νικητήρια κομίσηται, ἀπὸ τοῦ δοκεῖν κτωμένη ἃ δίδωσι τοῖσ ἔχουσιν αὐτήν, ἐπειδὴ καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ εἶναι ἀγαθὰ διδοῦσα ἐφάνη καὶ οὐκ ἐξαπατῶσα τοὺσ τῷ ὄντι λαμβάνοντασ αὐτήν.

δίκαια, ἔφη, αἰτῇ.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, πρῶτον μὲν τοῦτο ἀποδώσετε, ὅτι θεούσ γε οὐ λανθάνει ἑκάτεροσ αὐτῶν οἱο͂́σ ἐστιν;

ἀποδώσομεν, ἔφη.

εἰ δὲ μὴ λανθάνετον, ὁ μὲν θεοφιλὴσ ἂν εἰή, ὁ δὲ θεομισήσ, ὥσπερ καὶ κατ’ ἀρχὰσ ὡμολογοῦμεν.

ἔστι ταῦτα.

γίγνεται, πάντα γίγνεσθαι ὡσ οἱο͂́ν τε ἄριστα, εἰ μή τι ἀναγκαῖον αὐτῷ κακὸν ἐκ προτέρασ ἁμαρτίασ ὑπῆρχεν;

πάνυ μὲν οὖν.

οὕτωσ ἄρα ὑποληπτέον περὶ τοῦ δικαίου ἀνδρόσ, ἐάντ’ ἐν πενίᾳ γίγνηται ἐάντ’ ἐν νόσοισ ἤ τινι ἄλλῳ τῶν δοκούντων κακῶν, ὡσ τούτῳ ταῦτα εἰσ ἀγαθόν τι τελευτήσει ζῶντι ἢ καὶ ἀποθανόντι.

ἀρετὴν εἰσ ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ ὁμοιοῦσθαι θεῷ.

εἰκόσ γ’, ἔφη, τὸν τοιοῦτον μὴ ἀμελεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ὁμοίου.

οὐκοῦν περὶ τοῦ ἀδίκου τἀναντία τούτων δεῖ διανοεῖσθαι;

σφόδρα γε.

τὰ μὲν δὴ παρὰ θεῶν τοιαῦτ’ ἄττ’ ἂν εἰή νικητήρια τῷ δικαίῳ.

κατὰ γοῦν ἐμὴν δόξαν, ἔφη.

τί δέ, ἦν δ’ ἐγώ, παρ’ ἀνθρώπων;

ἆρ’ οὐχ ὧδε ἔχει, εἰ δεῖ τὸ ὂν τιθέναι; οὐχ οἱ μὲν δεινοί τε καὶ ἄδικοι δρῶσιν ὅπερ οἱ δρομῆσ ὅσοι ἂν θέωσιν εὖ ἀπὸ τῶν κάτω, ἀπὸ δὲ τῶν ἄνω μή; τὸ μὲν πρῶτον ὀξέωσ ἀποπηδῶσιν, τελευτῶντεσ δὲ καταγέλαστοι γίγνονται, τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντεσ καὶ ἀστεφάνωτοι ἀποτρέχοντεσ· οἱ δὲ τῇ ἀληθείᾳ δρομικοὶ εἰσ τέλοσ ἐλθόντεσ τά τε ἆθλα λαμβάνουσιν καὶ στεφανοῦνται.

οὐχ οὕτω καὶ περὶ τῶν δικαίων τὸ πολὺ συμβαίνει; πρὸσ τὸ τέλοσ ἑκάστησ πράξεωσ καὶ ὁμιλίασ καὶ τοῦ βίου εὐδοκιμοῦσί τε καὶ τὰ ἆθλα παρὰ τῶν ἀνθρώπων φέρονται; καὶ μάλα.

ἀνέξῃ ἄρα λέγοντοσ ἐμοῦ περὶ τούτων ἅπερ αὐτὸσ ἔλεγεσ περὶ τῶν ἀδίκων;

ἐρῶ γὰρ δὴ ὅτι οἱ μὲν δίκαιοι, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γένωνται, ἐν τῇ αὑτῶν πόλει ἄρχουσί τε ἂν βούλωνται τὰσ ἀρχάσ, γαμοῦσί τε ὁπόθεν ἂν βούλωνται, ἐκδιδόασί τε εἰσ οὓσ ἂν ἐθέλωσι·

καὶ πάντα ἃ σὺ περὶ ἐκείνων, ἐγὼ νῦν λέγω περὶ τῶνδε. καὶ αὖ καὶ περὶ τῶν ἀδίκων, ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῶν, καὶ ἐὰν νέοι ὄντεσ λάθωσιν, ἐπὶ τέλουσ τοῦ δρόμου αἱρεθέντεσ καταγέλαστοί εἰσιν καὶ γέροντεσ γιγνόμενοι ἄθλιοι προπηλακίζονται ὑπὸ ξένων τε καὶ ἀστῶν, μαστιγούμενοι καὶ ἃ ἄγροικα ἔφησθα σὺ εἶναι, ἀληθῆ λέγων ‐ εἶτα στρεβλώσονται καὶ ἐκκαυθήσονται ‐ πάντα ἐκεῖνα οἰού καὶ ἐμοῦ ἀκηκοέναι ὡσ πάσχουσιν. ἀλλ’ ὃ λέγω, ὁρ́α εἰ ἀνέξῃ.

καὶ πάνυ, ἔφη·

δίκαια γὰρ λέγεισ. καὶ ἀνθρώπων ἆθλά τε καὶ μισθοὶ καὶ δῶρα γίγνεται πρὸσ ἐκείνοισ τοῖσ ἀγαθοῖσ οἷσ αὐτὴ παρείχετο ἡ δικαιοσύνη, τοιαῦτ’ ἂν εἰή.

καὶ μάλ’, ἔφη, καλά τε καὶ βέβαια.

ταῦτα τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, οὐδέν ἐστι πλήθει οὐδὲ μεγέθει πρὸσ ἐκεῖνα ἃ τελευτήσαντα ἑκάτερον περιμένει·

χρὴ δ’ αὐτὰ ἀκοῦσαι, ἵνα τελέωσ ἑκάτεροσ αὐτῶν ἀπειλήφῃ τὰ ὑπὸ τοῦ λόγου ὀφειλόμενα ἀκοῦσαι. λέγοισ ἄν, ἔφη, ὡσ οὐ πολλὰ ἄλλ’ ἥδιον ἀκούοντι.

ἀλλ’ οὐ μέντοι σοι, ἦν δ’ ἐγώ, Ἀλκίνου γε ἀπόλογον ἐρῶ, ἀλλ’ ἀλκίμου μὲν ἀνδρόσ, Ἠρὸσ τοῦ Ἀρμενίου, τὸ γένοσ Παμφύλου·

ὅσ ποτε ἐν πολέμῳ τελευτήσασ, ἀναιρεθέντων δεκαταίων τῶν νεκρῶν ἤδη διεφθαρμένων, ὑγιὴσ μὲν ἀνῃρέθη, κομισθεὶσ δ’ οἴκαδε μέλλων θάπτεσθαι δωδεκαταῖοσ ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενοσ ἀνεβίω, ἀναβιοὺσ δ’ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι. μετὰ πολλῶν, καὶ ἀφικνεῖσθαι σφᾶσ εἰσ τόπον τινὰ δαιμόνιον, ἐν ᾧ τῆσ τε γῆσ δύ’ εἶναι χάσματα ἐχομένω ἀλλήλοιν καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καταντικρύ.

δικαστὰσ δὲ μεταξὺ τούτων καθῆσθαι, οὕσ, ἐπειδὴ διαδικάσειαν, τοὺσ μὲν δικαίουσ κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰσ δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ, σημεῖα περιάψαντασ τῶν δεδικασμένων ἐν τῷ πρόσθεν, τοὺσ δὲ ἀδίκουσ τὴν εἰσ ἀριστεράν τε καὶ κάτω, ἔχοντασ καὶ τούτουσ ἐν τῷ ὄπισθεν σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν. ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντοσ εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον ἀνθρώποισ γενέσθαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱ ἀκούειν τε καὶ θεᾶσθαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ.

ὁρᾶν δὴ ταύτῃ μὲν καθ’ ἑκάτερον τὸ χάσμα τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ τῆσ γῆσ ἀπιούσασ τὰσ ψυχάσ, ἐπειδὴ αὐταῖσ δικασθείη, κατὰ δὲ τὼ ἑτέρω ἐκ μὲν τοῦ ἀνιέναι ἐκ τῆσ γῆσ μεστὰσ αὐχμοῦ τε καὶ κόνεωσ, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου καταβαίνειν ἑτέρασ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καθαράσ. καὶ τὰσ ἀεὶ ἀφικνουμένασ ὥσπερ ἐκ πολλῆσ πορείασ φαίνεσθαι ἥκειν, καὶ ἁσμένασ εἰσ τὸν λειμῶνα ἀπιούσασ οἱο͂ν ἐν πανηγύρει κατασκηνᾶσθαι, καὶ ἀσπάζεσθαί τε ἀλλήλασ ὅσαι γνώριμαι, καὶ πυνθάνεσθαι τάσ τε ἐκ τῆσ γῆσ ἡκούσασ παρὰ τῶν ἑτέρων τὰ ἐκεῖ καὶ τὰσ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ παρ’ ἐκείναισ. διηγεῖσθαι δὲ ἀλλήλαισ τὰσ μὲν ὀδυρομένασ τε καὶ κλαούσασ, ἀναμιμνῃσκομένασ ὅσα τε καὶ οἱᾶ πάθοιεν καὶ ἴδοιεν ἐν τῇ ὑπὸ γῆσ πορείᾳ ‐ εἶναι δὲ τὴν πορείαν χιλιέτη ‐ τὰσ δ’ αὖ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εὐπαθείασ διηγεῖσθαι καὶ θέασ ἀμηχάνουσ τὸ κάλλοσ.

τὰ μὲν οὖν πολλά, ὦ Γλαύκων, πολλοῦ χρόνου διηγήσασθαι·

ἑκάστην, ὡσ βίου ὄντοσ τοσούτου τοῦ ἀνθρωπίνου ‐ ἵνα δεκαπλάσιον τὸ ἔκτεισμα τοῦ ἀδικήματοσ ἐκτίνοιεν, καὶ οἱο͂ν εἴ τινεσ πολλοῖσ θανάτων ἦσαν αἴτιοι, ἢ πόλεισ προδόντεσ ἢ στρατόπεδα, καὶ εἰσ δουλείασ ἐμβεβληκότεσ ἤ τινοσ ἄλλησ κακουχίασ μεταίτιοι, πάντων τούτων δεκαπλασίασ ἀλγηδόνασ ὑπὲρ ἑκάστου κομίσαιντο, καὶ αὖ εἴ τινασ εὐεργεσίασ εὐεργετηκότεσ καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι γεγονότεσ εἰε͂ν, κατὰ ταὐτὰ τὴν ἀξίαν κομίζοιντο.

τῶν δὲ εὐθὺσ γενομένων καὶ ὀλίγον χρόνον βιούντων πέρι ἄλλα ἔλεγεν οὐκ ἄξια μνήμησ.

εἰσ δὲ θεοὺσ ἀσεβείασ τε καὶ εὐσεβείασ καὶ γονέασ καὶ αὐτόχειροσ φόνου μείζουσ ἔτι τοὺσ μισθοὺσ διηγεῖτο. ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσθαι ἐρωτωμένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ ἑτέρου ὅπου εἰή Ἀρδιαῖοσ ὁ μέγασ.

ὁ δὲ Ἀρδιαῖοσ οὗτοσ τῆσ Παμφυλίασ ἔν τινι πόλει τύραννοσ ἐγεγόνει, ἤδη χιλιοστὸν ἔτοσ εἰσ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, γέροντά τε πατέρα ἀποκτείνασ καὶ πρεσβύτερον ἀδελφόν, καὶ ἄλλα δὴ πολλά τε καὶ ἀνόσια εἰργασμένοσ, ὡσ ἐλέγετο. ἔφη οὖν τὸν ἐρωτώμενον εἰπεῖν, "οὐχ ἥκει," φάναι, "οὐδ’ ἂν ἥξει δεῦρο.

ἐθεασάμεθα γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν θεαμάτων· ἐπειδὴ ἐγγὺσ τοῦ στομίου ἦμεν μέλλοντεσ ἀνιέναι καὶ τἆλλα πάντα πεπονθότεσ, ἐκεῖνόν τε κατείδομεν ἐξαίφνησ καὶ ἄλλουσ ‐ σχεδόν τι αὐτῶν τοὺσ πλείστουσ τυράννουσ· ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί τινεσ τῶν μεγάλα ἡμαρτηκότων ‐ οὓσ οἰομένουσ ἤδη ἀναβήσεσθαι οὐκ ἐδέχετο τὸ στόμιον, ἀλλ’ ἐμυκᾶτο ὁπότε τισ τῶν οὕτωσ ἀνιάτωσ ἐχόντων εἰσ πονηρίαν ἢ μὴ ἱκανῶσ δεδωκὼσ δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι. ἐνταῦθα δὴ ἄνδρεσ, ἔφη, ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν, παρεστῶτεσ καὶ καταμανθάνοντεσ τὸ φθέγμα, τοὺσ μὲν διαλαβόντεσ ἦγον, τὸν δὲ Ἀρδιαῖον καὶ ἄλλουσ συμποδίσαντεσ χεῖράσ τε καὶ πόδασ καὶ κεφαλήν, καταβαλόντεσ καὶ ἐκδείραντεσ, εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτὸσ ἐπ’ ἀσπαλάθων κνάμπτοντεσ, καὶ τοῖσ ἀεὶ παριοῦσι σημαίνοντεσ ὧν ἕνεκά τε καὶ ὅτι εἰσ τὸν Τάρταρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο.

" ἔνθα δὴ φόβων, ἔφη, πολλῶν καὶ παντοδαπῶν σφίσι γεγονότων, τοῦτον ὑπερβάλλειν, μὴ γένοιτο ἑκάστῳ τὸ φθέγμα ὅτε ἀναβαίνοι, καὶ ἁσμενέστατα ἕκαστον σιγήσαντοσ ἀναβῆναι.

καὶ τὰσ μὲν δὴ δίκασ τε καὶ τιμωρίασ τοιαύτασ τινὰσ εἶναι, καὶ αὖ τὰσ εὐεργεσίασ ταύταισ ἀντιστρόφουσ. ἐπειδὴ δὲ τοῖσ ἐν τῷ λειμῶνι ἑκάστοισ ἑπτὰ ἡμέραι γένοιντο, ἀναστάντασ ἐντεῦθεν δεῖν τῇ ὀγδόῃ πορεύεσθαι, καὶ ἀφικνεῖσθαι τεταρταίουσ ὅθεν καθορᾶν ἄνωθεν διὰ παντὸσ τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆσ τεταμένον φῶσ εὐθύ, οἱο͂ν κίονα, μάλιστα τῇ ἴριδι προσφερῆ, λαμπρότερον δὲ καὶ καθαρώτερον·

εἰσ ὃ ἀφικέσθαι προελθόντεσ ἡμερησίαν ὁδόν, καὶ ἰδεῖν αὐτόθι κατὰ μέσον τὸ φῶσ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἄκρα αὐτοῦ τῶν δεσμῶν τεταμένα ‐ εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ φῶσ σύνδεσμον τοῦ οὐρανοῦ, οἱο͂ν τὰ ὑποζώματα τῶν τριήρων, οὕτω πᾶσαν συνέχον τὴν περιφοράν ‐ ἐκ δὲ τῶν ἄκρων τεταμένον ἀνάγκησ ἄτρακτον, δι’ οὗ πάσασ ἐπιστρέφεσθαι τὰσ περιφοράσ· οὗ τὴν μὲν ἠλακάτην τε καὶ τὸ ἄγκιστρον εἶναι ἐξ ἀδάμαντοσ, τὸν δὲ σφόνδυλον μεικτὸν ἔκ τε τούτου καὶ ἄλλων γενῶν.

τὴν δὲ τοῦ σφονδύλου φύσιν εἶναι τοιάνδε· τὸ μὲν σχῆμα οἱάπερ ἡ τοῦ ἐνθάδε, νοῆσαι δὲ δεῖ ἐξ ὧν ἔλεγεν τοιόνδε αὐτὸν εἶναι, ὥσπερ ἂν εἰ ἐν ἑνὶ μεγάλῳ σφονδύλῳ κοίλῳ καὶ ἐξεγλυμμένῳ διαμπερὲσ ἄλλοσ τοιοῦτοσ ἐλάττων ἐγκέοιτο ἁρμόττων, καθάπερ οἱ κάδοι οἱ εἰσ ἀλλήλουσ ἁρμόττοντεσ, καὶ οὕτω δὴ τρίτον ἄλλον καὶ τέταρτον καὶ ἄλλουσ τέτταρασ.

ὀκτὼ γὰρ εἶναι τοὺσ σύμπαντασ σφονδύλουσ, ἐν ἀλλήλοισ ἐγκειμένουσ, κύκλουσ ἄνωθεν τὰ χείλη φαίνοντασ, νῶτον συνεχὲσ ἑνὸσ σφονδύλου ἀπεργαζομένουσ περὶ τὴν ἠλακάτην· ἐκείνην δὲ διὰ μέσου τοῦ ὀγδόου διαμπερὲσ ἐληλάσθαι.

τὸν μὲν οὖν πρῶτόν τε καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον πλατύτατον τὸν τοῦ χείλουσ κύκλον ἔχειν, τὸν δὲ τοῦ ἕκτου δεύτερον, τρίτον δὲ τὸν τοῦ τετάρτου, τέταρτον δὲ τὸν τοῦ ὀγδόου, πέμπτον δὲ τὸν τοῦ ἑβδόμου, ἕκτον δὲ τὸν τοῦ πέμπτου, ἕβδομον δὲ τὸν τοῦ τρίτου, ὄγδοον δὲ τὸν τοῦ δευτέρου. καὶ τὸν μὲν τοῦ μεγίστου ποικίλον, τὸν δὲ τοῦ ἑβδόμου λαμπρότατον, τὸν δὲ τοῦ ὀγδόου τὸ χρῶμα ἀπὸ τοῦ ἑβδόμου ἔχειν προσλάμποντοσ, τὸν δὲ τοῦ δευτέρου καὶ πέμπτου παραπλήσια ἀλλήλοισ, ξανθότερα ἐκείνων, τρίτον δὲ λευκότατον χρῶμα ἔχειν, τέταρτον δὲ ὑπέρυθρον, δεύτερον δὲ λευκότητι τὸν ἕκτον. κυκλεῖσθαι δὲ δὴ στρεφόμενον τὸν ἄτρακτον ὅλον μὲν τὴν αὐτὴν φοράν, ἐν δὲ τῷ ὅλῳ περιφερομένῳ τοὺσ μὲν ἐντὸσ ἑπτὰ κύκλουσ τὴν ἐναντίαν τῷ ὅλῳ ἠρέμα περιφέρεσθαι, αὐτῶν δὲ τούτων τάχιστα μὲν ἰέναι τὸν ὄγδοον, δευτέρουσ δὲ καὶ ἅμα ἀλλήλοισ τόν τε ἕβδομον καὶ ἕκτον καὶ πέμπτον·

τὸν τρίτον δὲ φορᾷ ἰέναι, ὡσ σφίσι φαίνεσθαι, ἐπανακυκλούμενον τὸν τέταρτον, τέταρτον δὲ τὸν τρίτον καὶ πέμπτον τὸν δεύτερον.

στρέφεσθαι δὲ αὐτὸν ἐν τοῖσ τῆσ ἀνάγκησ γόνασιν. ἐπὶ δὲ τῶν κύκλων αὐτοῦ ἄνωθεν ἐφ’ ἑκάστου βεβηκέναι Σειρῆνα συμπεριφερομένην, φωνὴν μίαν ἱεῖσαν, ἕνα τόνον· ἐκ πασῶν δὲ ὀκτὼ οὐσῶν μίαν ἁρμονίαν συμφωνεῖν. ἄλλασ δὲ καθημένασ πέριξ δι’ ἴσου τρεῖσ, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρασ τῆσ ἀνάγκησ, Μοίρασ, λευχειμονούσασ, στέμματα ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐχούσασ, Λάχεσίν τε καὶ Κλωθὼ καὶ Ἄτροπον, ὑμνεῖν πρὸσ τὴν τῶν Σειρήνων ἁρμονίαν, Λάχεσιν μὲν τὰ γεγονότα, Κλωθὼ δὲ τὰ ὄντα, Ἄτροπον δὲ τὰ μέλλοντα. καὶ τὴν μὲν Κλωθὼ τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐφαπτομένην συνεπιστρέφειν τοῦ ἀτράκτου τὴν ἔξω περιφοράν, διαλείπουσαν χρόνον, τὴν δὲ Ἄτροπον τῇ ἀριστερᾷ τὰσ ἐντὸσ αὖ ὡσαύτωσ·

τὴν δὲ Λάχεσιν ἐν μέρει ἑκατέρασ ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἐφάπτεσθαι. σφᾶσ οὖν, ἐπειδὴ ἀφικέσθαι, εὐθὺσ δεῖν ἰέναι πρὸσ τὴν Λάχεσιν.

προφήτην οὖν τινα σφᾶσ πρῶτον μὲν ἐν τάξει διαστῆσαι, ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆσ Λαχέσεωσ γονάτων κλήρουσ τε καὶ βίων παραδείγματα, ἀναβάντα ἐπί τι βῆμα ὑψηλὸν εἰπεῖν ‐ "ἀνάγκησ θυγατρὸσ κόρησ Λαχέσεωσ λόγοσ. Ψυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλησ περιόδου θνητοῦ γένουσ θανατηφόρου.

οὐχ ὑμᾶσ δαίμων λήξεται, ἀλλ’ ὑμεῖσ δαίμονα αἱρήσεσθε.

πρῶτοσ δ’ ὁ λαχὼν πρῶτοσ αἱρείσθω βίον ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκησ. ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆσ ἕκαστοσ ἕξει. αἰτία ἑλομένου· θεὸσ ἀναίτιοσ. ταῦτα εἰπόντα ῥῖψαι ἐπὶ πάντασ τοὺσ κλήρουσ, τὸν δὲ παρ’ αὑτὸν πεσόντα ἕκαστον ἀναιρεῖσθαι πλὴν οὗ, ἓ δὲ οὐκ ἐᾶν·

τῷ δὲ ἀνελομένῳ δῆλον εἶναι ὁπόστοσ εἰλήχει. μετὰ δὲ τοῦτο αὖθισ τὰ τῶν βίων παραδείγματα εἰσ τὸ πρόσθεν σφῶν θεῖναι ἐπὶ τὴν γῆν, πολὺ πλείω τῶν παρόντων.

εἶναι δὲ παντοδαπά· ζῴων τε γὰρ πάντων βίουσ καὶ δὴ καὶ τοὺσ ἀνθρωπίνουσ ἅπαντασ. τυραννίδασ τε γὰρ ἐν αὐτοῖσ εἶναι, τὰσ μὲν διατελεῖσ, τὰσ δὲ καὶ μεταξὺ διαφθειρομένασ καὶ εἰσ πενίασ τε καὶ φυγὰσ καὶ εἰσ πτωχείασ τελευτώσασ· εἶναι δὲ καὶ δοκίμων ἀνδρῶν βίουσ, τοὺσ μὲν ἐπὶ εἴδεσιν καὶ κατὰ κάλλη καὶ τὴν ἄλλην ἰσχύν τε καὶ ἀγωνίαν, τοὺσ δ’ ἐπὶ γένεσιν καὶ προγόνων ἀρεταῖσ, καὶ ἀδοκίμων κατὰ ταῦτα, ὡσαύτωσ δὲ καὶ γυναικῶν. ψυχῆσ δὲ τάξιν οὐκ ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγκαίωσ ἔχειν ἄλλον ἑλομένην βίον ἀλλοίαν γίγνεσθαι· τὰ δ’ ἄλλα ἀλλήλοισ τε καὶ πλούτοισ καὶ πενίαισ, τὰ δὲ νόσοισ, τὰ δ’ ὑγιείαισ μεμεῖχθαι, τὰ δὲ καὶ μεσοῦν τούτων.

ἔνθα δή, ὡσ ἐοίκεν, ὦ φίλε Γλαύκων, ὁ πᾶσ κίνδυνοσ ἀνθρώπῳ, καὶ διὰ ταῦτα μάλιστα ἐπιμελητέον ὅπωσ ἕκαστοσ ἡμῶν τῶν ἄλλων μαθημάτων ἀμελήσασ τούτου τοῦ μαθήματοσ καὶ ζητητὴσ καὶ μαθητὴσ ἔσται, ἐάν ποθεν οἱο͂́σ τ’ ᾖ μαθεῖν καὶ ἐξευρεῖν τίσ αὐτὸν ποιήσει δυνατὸν καὶ ἐπιστήμονα, βίον καὶ χρηστὸν καὶ πονηρὸν διαγιγνώσκοντα, τὸν βελτίω ἐκ τῶν δυνατῶν ἀεὶ πανταχοῦ αἱρεῖσθαι· μετὰ ποίασ τινὸσ ψυχῆσ ἕξεωσ κακὸν ἢ ἀγαθὸν ἐργάζεται, καὶ τί εὐγένειαι καὶ δυσγένειαι καὶ ἰδιωτεῖαι καὶ ἀρχαὶ καὶ ἰσχύεσ καὶ ἀσθένειαι καὶ εὐμαθίαι καὶ δυσμαθίαι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν φύσει περὶ ψυχὴν ὄντων καὶ τῶν ἐπικτήτων τί συγκεραννύμενα πρὸσ ἄλληλα ἐργάζεται, ὥστε ἐξ ἁπάντων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλογισάμενον αἱρεῖσθαι, πρὸσ τὴν τῆσ ψυχῆσ φύσιν ἀποβλέποντα, τόν τε χείρω καὶ τὸν ἀμείνω βίον, χείρω μὲν καλοῦντα ὃσ αὐτὴν ἐκεῖσε ἄξει, εἰσ τὸ ἀδικωτέραν γίγνεσθαι, ἀμείνω δὲ ὅστισ εἰσ τὸ δικαιοτέραν.

τὰ δὲ ἄλλα πάντα χαίρειν ἐάσει·

ἑωράκαμεν γὰρ ὅτι ζῶντί τε καὶ τελευτήσαντι αὕτη κρατίστη αἱρ́εσισ. ἀδαμαντίνωσ δὴ δεῖ ταύτην τὴν δόξαν ἔχοντα εἰσ Αἵδου ἰέναι, ὅπωσ ἂν ᾖ καὶ ἐκεῖ ἀνέκπληκτοσ ὑπὸ πλούτων τε καὶ τῶν τοιούτων κακῶν, καὶ μὴ ἐμπεσὼν εἰσ τυραννίδασ καὶ ἄλλασ τοιαύτασ πράξεισ πολλὰ μὲν ἐργάσηται καὶ ἀνήκεστα κακά, ἔτι δὲ αὐτὸσ μείζω πάθῃ, ἀλλὰ γνῷ τὸν μέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι καὶ φεύγειν τὰ ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε καὶ ἐν τῷδε τῷ βίῳ κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν παντὶ τῷ ἔπειτα· εὐδαιμονέστατοσ γίγνεται ἄνθρωποσ.

καὶ δὴ οὖν καὶ τότε ὁ ἐκεῖθεν ἄγγελοσ ἤγγελλε τὸν μὲν προφήτην οὕτωσ εἰπεῖν·

"καὶ τελευταίῳ ἐπιόντι, ξὺν νῷ ἑλομένῳ, συντόνωσ ζῶντι κεῖται βίοσ ἀγαπητόσ, οὐ κακόσ. μήτε ὁ ἄρχων αἱρέσεωσ ἀμελείτω μήτε ὁ τελευτῶν ἀθυμείτω. εἰπόντοσ δὲ ταῦτα τὸν πρῶτον λαχόντα ἔφη εὐθὺσ ἐπιόντα τὴν μεγίστην τυραννίδα ἑλέσθαι, καὶ ὑπὸ ἀφροσύνησ τε καὶ λαιμαργίασ οὐ πάντα ἱκανῶσ ἀνασκεψάμενον ἑλέσθαι, ἀλλ’ αὐτὸν λαθεῖν ἐνοῦσαν εἱμαρμένην παίδων αὑτοῦ βρώσεισ καὶ ἄλλα κακά·

ἐπειδὴ δὲ κατὰ σχολὴν σκέψασθαι, κόπτεσθαί τε καὶ ὀδύρεσθαι τὴν αἱρ́εσιν, οὐκ ἐμμένοντα τοῖσ προρρηθεῖσιν ὑπὸ τοῦ προφήτου·

οὐ γὰρ ἑαυτὸν αἰτιᾶσθαι τῶν κακῶν, ἀλλὰ τύχην τε καὶ δαίμονασ καὶ πάντα μᾶλλον ἀνθ’ ἑαυτοῦ. εἶναι δὲ αὐτὸν τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκόντων, ἐν τεταγμένῃ πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ βεβιωκότα, ἔθει ἄνευ φιλοσοφίασ ἀρετῆσ μετειληφότα. ὡσ δὲ καὶ εἰπεῖν, οὐκ ἐλάττουσ εἶναι ἐν τοῖσ τοιούτοισ ἁλισκομένουσ τοὺσ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἥκοντασ, ἅτε πόνων ἀγυμνάστουσ·

τῶν δ’ ἐκ τῆσ γῆσ τοὺσ πολλούσ, ἅτε αὐτούσ τε πεπονηκότασ ἄλλουσ τε ἑωρακότασ, οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆσ τὰσ αἱρέσεισ ποιεῖσθαι. διὸ δὴ καὶ μεταβολὴν τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν ταῖσ πολλαῖσ τῶν ψυχῶν γίγνεσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ κλήρου τύχην· καὶ ὁ κλῆροσ αὐτῷ τῆσ αἱρέσεωσ μὴ ἐν τελευταίοισ πίπτοι, κινδυνεύει ἐκ τῶν ἐκεῖθεν ἀπαγγελλομένων οὐ μόνον ἐνθάδε εὐδαιμονεῖν ἄν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε καὶ δεῦρο πάλιν πορείαν οὐκ ἂν χθονίαν καὶ τραχεῖαν πορεύεσθαι, ἀλλὰ λείαν τε καὶ οὐρανίαν.

ταύτην γὰρ δὴ ἔφη τὴν θέαν ἀξίαν εἶναι ἰδεῖν, ὡσ ἕκασται αἱ ψυχαὶ ᾑροῦντο τοὺσ βίουσ·

ἐλεινήν τε γὰρ ἰδεῖν εἶναι καὶ γελοίαν καὶ θαυμασίαν.

κατὰ συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἱρεῖσθαι. ἰδεῖν μὲν γὰρ ψυχὴν ἔφη τήν ποτε Ὀρφέωσ γενομένην κύκνου βίον αἱρουμένην, μίσει τοῦ γυναικείου γένουσ διὰ τὸν ὑπ’ ἐκείνων θάνατον οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηθεῖσαν γενέσθαι· ἰδεῖν δὲ τὴν Θαμύρου ἀηδόνοσ ἑλομένην· ἰδεῖν δὲ καὶ κύκνον μεταβάλλοντα εἰσ ἀνθρωπίνου βίου αἱρ́εσιν, καὶ ἄλλα ζῷα μουσικὰ ὡσαύτωσ. εἰκοστὴν δὲ λαχοῦσαν ψυχὴν ἑλέσθαι λέοντοσ βίον·

εἶναι δὲ τὴν Αἰάντοσ τοῦ Τελαμωνίου, φεύγουσαν ἄνθρωπον γενέσθαι, μεμνημένην τῆσ τῶν ὅπλων κρίσεωσ. τὴν δ’ ἐπὶ τούτῳ Ἀγαμέμνονοσ· ἔχθρᾳ δὲ καὶ ταύτην τοῦ ἀνθρωπίνου γένουσ διὰ τὰ πάθη ἀετοῦ διαλλάξαι βίον. ἐν μέσοισ δὲ λαχοῦσαν τὴν Ἀταλάντησ ψυχήν, κατιδοῦσαν μεγάλασ τιμὰσ ἀθλητοῦ ἀνδρόσ, οὐ δύνασθαι παρελθεῖν, ἀλλὰ λαβεῖν. μετὰ δὲ ταύτην ἰδεῖν τὴν Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέωσ εἰσ τεχνικῆσ γυναικὸσ ἰοῦσαν φύσιν· πόρρω δ’ ἐν ὑστάτοισ ἰδεῖν τὴν τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου πίθηκον ἐνδυομένην.

κατὰ τύχην δὲ τὴν Ὀδυσσέωσ λαχοῦσαν πασῶν ὑστάτην αἱρησομένην ἰέναι, μνήμῃ δὲ τῶν προτέρων πόνων φιλοτιμίασ λελωφηκυῖαν ζητεῖν περιιοῦσαν χρόνον πολὺν βίον ἀνδρὸσ ἰδιώτου ἀπράγμονοσ, καὶ μόγισ εὑρεῖν κείμενόν που καὶ παρημελημένον ὑπὸ τῶν ἄλλων, καὶ εἰπεῖν ἰδοῦσαν ὅτι τὰ αὐτὰ ἂν ἔπραξεν καὶ πρώτη λαχοῦσα, καὶ ἁσμένην ἑλέσθαι. καὶ ἐκ τῶν ἄλλων δὴ θηρίων ὡσαύτωσ εἰσ ἀνθρώπουσ ἰέναι καὶ εἰσ ἄλληλα, τὰ μὲν ἄδικα εἰσ τὰ ἄγρια, τὰ δὲ δίκαια εἰσ τὰ ἥμερα μεταβάλλοντα, καὶ πάσασ μείξεισ μείγνυσθαι.

ἐπειδὴ δ’ οὖν πάσασ τὰσ ψυχὰσ τοὺσ βίουσ ᾑρῆσθαι, ὥσπερ ἔλαχον ἐν τάξει προσιέναι πρὸσ τὴν Λάχεσιν·

ἐκείνην δ’ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαίμονα, τοῦτον φύλακα συμπέμπειν τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων. ὃν πρῶτον μὲν ἄγειν αὐτὴν πρὸσ τὴν Κλωθὼ ὑπὸ τὴν ἐκείνησ χεῖρά τε καὶ ἐπιστροφὴν τῆσ τοῦ ἀτράκτου δίνησ, κυροῦντα ἣν λαχὼν εἵλετο μοῖραν·

ταύτησ δ’ ἐφαψάμενον αὖθισ ἐπὶ τὴν τῆσ Ἀτρόπου ἄγειν νῆσιν, ἀμετάστροφα τὰ ἐπικλωσθέντα ποιοῦντα· ἐντεῦθεν δὲ δὴ ἀμεταστρεπτὶ ὑπὸ τὸν τῆσ ἀνάγκησ ἰέναι θρόνον, καὶ δι’ ἐκείνου διεξελθόντα, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι διῆλθον, πορεύεσθαι ἅπαντασ εἰσ τὸ τῆσ Λήθησ πεδίον διὰ καύματόσ τε καὶ πνίγουσ δεινοῦ· καὶ γὰρ εἶναι αὐτὸ κενὸν δένδρων τε καὶ ὅσα γῆ φύει.

σκηνᾶσθαι οὖν σφᾶσ ἤδη ἑσπέρασ γιγνομένησ παρὰ τὸν Ἀμέλητα ποταμόν, οὗ τὸ ὕδωρ ἀγγεῖον οὐδὲν στέγειν. μέτρον μὲν οὖν τι τοῦ ὕδατοσ πᾶσιν ἀναγκαῖον εἶναι πιεῖν, τοὺσ δὲ φρονήσει μὴ σῳζομένουσ πλέον πίνειν τοῦ μέτρου· τὸν δὲ ἀεὶ πιόντα πάντων ἐπιλανθάνεσθαι. ἐπειδὴ δὲ κοιμηθῆναι καὶ μέσασ νύκτασ γενέσθαι, βροντήν τε καὶ σεισμὸν γενέσθαι, καὶ ἐντεῦθεν ἐξαπίνησ ἄλλον ἄλλῃ φέρεσθαι ἄνω εἰσ τὴν γένεσιν, ᾄττοντασ ὥσπερ ἀστέρασ.

αὐτὸσ δὲ τοῦ μὲν ὕδατοσ κωλυθῆναι πιεῖν· ὅπῃ μέντοι καὶ ὅπωσ εἰσ τὸ σῶμα ἀφίκοιτο, οὐκ εἰδέναι, ἀλλ’ ἐξαίφνησ ἀναβλέψασ ἰδεῖν ἑώθεν αὑτὸν κείμενον ἐπὶ τῇ πυρᾷ. καὶ οὕτωσ, ὦ Γλαύκων, μῦθοσ ἐσώθη καὶ οὐκ ἀπώλετο, καὶ ἡμᾶσ ἂν σώσειεν, ἂν πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ τὸν τῆσ Λήθησ ποταμὸν εὖ διαβησόμεθα καὶ τὴν ψυχὴν οὐ μιανθησόμεθα.

αὐτῆσ κομιζώμεθα, ὥσπερ οἱ νικηφόροι περιαγειρόμενοι, καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν τῇ χιλιέτει πορείᾳ, ἣν διεληλύθαμεν, εὖ πράττωμεν.

상위

Plato (플라톤)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION