Plato, Republic, book 1

(플라톤, Republic, book 1)

κατέβην χθὲσ εἰσ Πειραιᾶ μετὰ Γλαύκωνοσ τοῦ Ἀρίστωνοσ προσευξόμενόσ τε τῇ θεῷ καὶ ἅμα τὴν ἑορτὴν βουλόμενοσ θεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν ἅτε νῦν πρῶτον ἄγοντεσ. καλὴ μὲν οὖν μοι καὶ ἡ τῶν ἐπιχωρίων πομπὴ ἔδοξεν εἶναι, οὐ μέντοι ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν ἣν οἱ Θρᾷκεσ ἔπεμπον. προσευξάμενοι δὲ καὶ θεωρήσαντεσ ἀπῇμεν πρὸσ τὸ ἄστυ.

κατιδὼν οὖν πόρρωθεν ἡμᾶσ οἴκαδε ὡρμημένουσ Πολέμαρχοσ ὁ Κεφάλου ἐκέλευσε δραμόντα τὸν παῖδα περιμεῖναί ἑ κελεῦσαι. καί μου ὄπισθεν ὁ παῖσ λαβόμενοσ τοῦ ἱματίου, κελεύει ὑμᾶσ, ἔφη, Πολέμαρχοσ περιμεῖναι. καὶ ἐγὼ μετεστράφην τε καὶ ἠρόμην ὅπου αὐτὸσ εἰή. οὗτοσ, ἔφη, ὄπισθεν προσέρχεται· ἀλλὰ περιμένετε. ἀλλὰ περιμενοῦμεν, ἦ δ’ ὃσ ὁ Γλαύκων. καὶ ὀλίγῳ ὕστερον ὅ τε Πολέμαρχοσ ἧκε καὶ Ἀδείμαντοσ ὁ τοῦ Γλαύκωνοσ ἀδελφὸσ καὶ Νικήρατοσ ὁ Νικίου καὶ ἄλλοι τινὲσ ὡσ ἀπὸ τῆσ πομπῆσ.

ὁ οὖν Πολέμαρχοσ ἔφη·

ὦ Σώκρατεσ, δοκεῖτέ μοι πρὸσ ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡσ ἀπιόντεσ. οὐ γὰρ κακῶσ δοξάζεισ, ἦν δ’ ἐγώ.

ὁρᾷσ οὖν ἡμᾶσ, ἔφη, ὅσοι ἐσμέν;

πῶσ γὰρ οὔ;

ἢ τοίνυν τούτων, ἔφη, κρείττουσ γένεσθε ἢ μένετ’ αὐτοῦ.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ἔτι ἓν λείπεται, τὸ ἢν πείσωμεν ὑμᾶσ ὡσ χρὴ ἡμᾶσ ἀφεῖναι;

ἦ καὶ δύναισθ’ ἄν, ἦ δ’ ὅσ, πεῖσαι μὴ ἀκούοντασ;

οὐδαμῶσ, ἔφη ὁ Γλαύκων.

ὡσ τοίνυν μὴ ἀκουσομένων, οὕτω διανοεῖσθε.

καὶ ὁ Ἀδείμαντοσ, ἆρά γε, ἦ δ’ ὅσ, οὐδ’ ἴστε ὅτι λαμπὰσ ἔσται πρὸσ ἑσπέραν ἀφ’ ἵππων τῇ θεῷ;

ἀφ’ ἵππων;

ἦν δ’ ἐγώ· καινόν γε τοῦτο. λαμπάδια ἔχοντεσ διαδώσουσιν ἀλλήλοισ ἁμιλλώμενοι τοῖσ ἵπποισ; ἢ πῶσ λέγεισ; οὕτωσ, ἔφη ὁ Πολέμαρχοσ.

καὶ πρόσ γε παννυχίδα ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι· ἐξαναστησόμεθα γὰρ μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ τὴν παννυχίδα θεασόμεθα. καὶ συνεσόμεθά τε πολλοῖσ τῶν νέων αὐτόθι καὶ διαλεξόμεθα. καὶ μὴ ἄλλωσ ποιεῖτε.

καὶ ὁ Γλαύκων, ἐοίκεν, ἔφη, μενετέον εἶναι.

ἀλλ’ εἰ δοκεῖ, ἦν δ’ ἐγώ, οὕτω χρὴ ποιεῖν.

ἠῖμεν οὖν οἴκαδε εἰσ τοῦ Πολεμάρχου, καὶ Λυσίαν τε αὐτόθι κατελάβομεν καὶ Εὐθύδημον, τοὺσ τοῦ Πολεμάρχου ἀδελφούσ, καὶ δὴ καὶ Θρασύμαχον τὸν Καλχηδόνιον καὶ Χαρμαντίδην τὸν Παιανιᾶ καὶ Κλειτοφῶντα τὸν Ἀριστωνύμου·

ἦν δ’ ἔνδον καὶ ὁ πατὴρ ὁ τοῦ Πολεμάρχου Κέφαλοσ. καὶ μάλα πρεσβύτησ μοι ἔδοξεν εἶναι· διὰ χρόνου γὰρ καὶ ἑωράκη αὐτόν. καθῆστο δὲ ἐστεφανωμένοσ ἐπί τινοσ προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου· τεθυκὼσ γὰρ ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ.

ἐκαθεζόμεθα οὖν παρ’ αὐτόν· ἔκειντο γὰρ δίφροι τινὲσ αὐτόθι κύκλῳ. εὐθὺσ οὖν με ἰδὼν ὁ Κέφαλοσ ἠσπάζετό τε καὶ εἶπεν·

ὦ Σώκρατεσ, οὐ δὲ θαμίζεισ ἡμῖν καταβαίνων εἰσ τὸν Πειραιᾶ. χρῆν μέντοι. εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει ἦ τοῦ ῥᾳδίωσ πορεύεσθαι πρὸσ τὸ ἄστυ, οὐδὲν ἂν σὲ ἔδει δεῦρο ἰέναι, ἀλλ’ ἡμεῖσ ἂν παρὰ σὲ ᾖμεν· νῦν δέ σε χρὴ πυκνότερον δεῦρο ἰέναι.

ὡσ εὖ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε ὅσον αἱ ἄλλαι αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ ἀπομαραίνονται, τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺσ λόγουσ ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί. μὴ οὖν ἄλλωσ ποίει, ἀλλὰ τοῖσδέ τε τοῖσ νεανίσκοισ σύνισθι καὶ δεῦρο παρ’ ἡμᾶσ φοίτα ὡσ παρὰ φίλουσ τε καὶ πάνυ οἰκείουσ. καὶ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κέφαλε, χαίρω γε διαλεγόμενοσ τοῖσ σφόδρα πρεσβύταισ·

δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι παρ’ αὐτῶν πυνθάνεσθαι, ὥσπερ τινὰ ὁδὸν προεληλυθότων ἣν καὶ ἡμᾶσ ἴσωσ δεήσει πορεύεσθαι, ποία τίσ ἐστιν, τραχεῖα καὶ χαλεπή, ἢ ῥᾳδία καὶ εὔποροσ.

καὶ δὴ καὶ σοῦ ἡδέωσ ἂν πυθοίμην ὅτι σοι φαίνεται τοῦτο, ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἤδη εἶ τῆσ ἡλικίασ ὃ δὴ "ἐπὶ γήραοσ οὐδῷ" φασιν εἶναι οἱ ποιηταί, πότερον χαλεπὸν τοῦ βίου, ἢ πῶσ σὺ αὐτὸ ἐξαγγέλλεισ. ἐγώ σοι, ἔφη, νὴ τὸν Δία ἐρῶ, ὦ Σώκρατεσ, οἱο͂́ν γέ μοι φαίνεται.

πολλάκισ γὰρ συνερχόμεθά τινεσ εἰσ ταὐτὸν παραπλησίαν ἡλικίαν ἔχοντεσ, διασῴζοντεσ τὴν παλαιὰν παροιμίαν· οἱ οὖν πλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρονται συνιόντεσ, τὰσ ἐν τῇ νεότητι ἡδονὰσ ποθοῦντεσ καὶ ἀναμιμνῃσκόμενοι περί τε τἀφροδίσια καὶ περὶ πότουσ τε καὶ εὐωχίασ καὶ ἄλλ’ ἄττα ἃ τῶν τοιούτων ἔχεται, καὶ ἀγανακτοῦσιν ὡσ μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε μὲν εὖ ζῶντεσ, νῦν δὲ οὐδὲ ζῶντεσ. ἔνιοι δὲ καὶ τὰσ τῶν οἰκείων προπηλακίσεισ τοῦ γήρωσ ὀδύρονται, καὶ ἐπὶ τούτῳ δὴ τὸ γῆρασ ὑμνοῦσιν ὅσων κακῶν σφίσιν αἴτιον.

ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν, ὦ Σώκρατεσ, οὗτοι οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι. εἰ γὰρ ἦν τοῦτ’ αἴτιον, κἂν ἐγὼ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνθη, ἕνεκά γε γήρωσ, καὶ οἱ ἄλλοι πάντεσ ὅσοι ἐνταῦθα ἦλθον ἡλικίασ. νῦν δ’ ἔγωγε ἤδη ἐντετύχηκα οὐχ οὕτωσ ἔχουσιν καὶ ἄλλοισ, καὶ δὴ καὶ Σοφοκλεῖ ποτε τῷ ποιητῇ παρεγενόμην ἐρωτωμένῳ ὑπό τινοσ· "πῶσ," ἔφη, "ὦ Σοφόκλεισ, ἔχεισ πρὸσ τἀφροδίσια; ἔτι οἱο͂́σ τε εἶ γυναικὶ συγγίγνεσθαι" ;

καὶ ὅσ, "εὐφήμει," ἔφη, "ὦ ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον, ὥσπερ λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποδράσ. " εὖ οὖν μοι καὶ τότε ἔδοξεν ἐκεῖνοσ εἰπεῖν, καὶ νῦν οὐχ ἧττον. παντάπασι γὰρ τῶν γε τοιούτων ἐν τῷ γήρᾳ πολλὴ εἰρήνη γίγνεται καὶ ἐλευθερία· ἐπειδὰν αἱ ἐπιθυμίαι παύσωνται κατατείνουσαι καὶ χαλάσωσιν, παντάπασιν τὸ τοῦ Σοφοκλέουσ γίγνεται, δεσποτῶν πάνυ πολλῶν ἐστι καὶ μαινομένων ἀπηλλάχθαι. ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι καὶ τῶν γε πρὸσ τοὺσ οἰκείουσ μία τισ αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ γῆρασ, ὦ Σώκρατεσ, ἀλλ’ ὁ τρόποσ τῶν ἀνθρώπων.

ἂν μὲν γὰρ κόσμιοι καὶ εὔκολοι ὦσιν, καὶ τὸ γῆρασ μετρίωσ ἐστὶν ἐπίπονον· εἰ δὲ μή, καὶ γῆρασ, ὦ Σώκρατεσ, καὶ νεότησ χαλεπὴ τῷ τοιούτῳ συμβαίνει. καὶ ἐγὼ ἀγασθεὶσ αὐτοῦ εἰπόντοσ ταῦτα, βουλόμενοσ ἔτι λέγειν αὐτὸν ἐκίνουν καὶ εἶπον·

ὦ Κέφαλε, οἶμαί σου τοὺσ πολλούσ, ὅταν ταῦτα λέγῃσ, οὐκ ἀποδέχεσθαι ἀλλ’ ἡγεῖσθαί σε ῥᾳδίωσ τὸ γῆρασ φέρειν οὐ διὰ τὸν τρόπον ἀλλὰ διὰ τὸ πολλὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι·

τοῖσ γὰρ πλουσίοισ πολλὰ παραμύθιά φασιν εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεισ·

οὐ γὰρ ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι μέν τι, οὐ μέντοι γε ὅσον οἰόνται· ἀλλὰ τὸ τοῦ Θεμιστοκλέουσ εὖ ἔχει, ὃσ τῷ Σεριφίῳ λοιδορουμένῳ καὶ λέγοντι ὅτι οὐ δι’ αὑτὸν ἀλλὰ διὰ τὴν πόλιν εὐδοκιμοῖ, ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ’ ἂν αὐτὸσ Σερίφιοσ ὢν ὀνομαστὸσ ἐγένετο οὔτ’ ἐκεῖνοσ Ἀθηναῖοσ. καὶ τοῖσ δὴ μὴ πλουσίοισ, χαλεπῶσ δὲ τὸ γῆρασ φέρουσιν, εὖ ἔχει ὁ αὐτὸσ λόγοσ, ὅτι οὔτ’ ἂν ὁ ἐπιεικὴσ πάνυ τι ῥᾳδίωσ γῆρασ μετὰ πενίασ ἐνέγκοι οὔθ’ ὁ μὴ ἐπιεικὴσ πλουτήσασ εὔκολόσ ποτ’ ἂν ἑαυτῷ γένοιτο.

πότερον δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κέφαλε, ὧν κέκτησαι τὰ πλείω παρέλαβεσ ἢ ἐπεκτήσω;

ποῖ’ ἐπεκτησάμην, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ;

μέσοσ τισ γέγονα χρηματιστὴσ τοῦ τε πάππου καὶ τοῦ πατρόσ. ὁ μὲν γὰρ πάπποσ τε καὶ ὁμώνυμοσ ἐμοὶ σχεδόν τι ὅσην ἐγὼ νῦν οὐσίαν κέκτημαι παραλαβὼν πολλάκισ τοσαύτην ἐποίησεν, Λυσανίασ δὲ ὁ πατὴρ ἔτι ἐλάττω αὐτὴν ἐποίησε τῆσ νῦν οὔσησ· ἐγὼ δὲ ἀγαπῶ ἐὰν μὴ ἐλάττω καταλίπω τούτοισιν, ἀλλὰ βραχεῖ γέ τινι πλείω ἢ παρέλαβον. οὗ τοι ἕνεκα ἠρόμην, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι μοι ἔδοξασ οὐ σφόδρα ἀγαπᾶν τὰ χρήματα, τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὡσ τὸ πολὺ οἳ ἂν μὴ αὐτοὶ κτήσωνται·

οἱ δὲ κτησάμενοι διπλῇ ἢ οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά.

ὥσπερ γὰρ οἱ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν ποιήματα καὶ οἱ πατέρεσ τοὺσ παῖδασ ἀγαπῶσιν, ταύτῃ τε δὴ καὶ οἱ χρηματισάμενοι περὶ τὰ χρήματα σπουδάζουσιν ὡσ ἔργον ἑαυτῶν, καὶ κατὰ τὴν χρείαν ᾗπερ οἱ ἄλλοι. χαλεποὶ οὖν καὶ συγγενέσθαι εἰσίν, οὐδὲν ἐθέλοντεσ ἐπαινεῖν ἀλλ’ ἢ τὸν πλοῦτον. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεισ.

πάνυ μὲν οὖν, ἦν δ’ ἐγώ.

ἀλλά μοι ἔτι τοσόνδε εἰπέ· τί μέγιστον οἰεί ἀγαθὸν ἀπολελαυκέναι τοῦ πολλὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι; ὅ, ἦ δ’ ὅσ, ἴσωσ οὐκ ἂν πολλοὺσ πείσαιμι λέγων.

εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, ὅτι, ἐπειδάν τισ ἐγγὺσ ᾖ τοῦ οἰέσθαι τελευτήσειν, εἰσέρχεται αὐτῷ δέοσ καὶ φροντὶσ περὶ ὧν ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῄει. οἵ τε γὰρ λεγόμενοι μῦθοι περὶ τῶν ἐν Αἵδου, ὡσ τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ ἐκεῖ διδόναι δίκην, καταγελώμενοι τέωσ, τότε δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν μὴ ἀληθεῖσ ὦσιν· καὶ αὐτόσ ‐ ἤτοι ὑπὸ τῆσ τοῦ γήρωσ ἀσθενείασ ἢ καὶ ὥσπερ ἤδη ἐγγυτέρω ὢν τῶν ἐκεῖ μᾶλλόν τι καθορᾷ αὐτά ‐ ὑποψίασ δ’ οὖν καὶ δείματοσ μεστὸσ γίγνεται καὶ ἀναλογίζεται ἤδη καὶ σκοπεῖ εἴ τινά τι ἠδίκησεν.

ὁ μὲν οὖν εὑρίσκων ἑαυτοῦ ἐν τῷ βίῳ πολλὰ ἀδικήματα καὶ ἐκ τῶν ὕπνων, ὥσπερ οἱ παῖδεσ, θαμὰ ἐγειρόμενοσ δειμαίνει καὶ ζῇ μετὰ κακῆσ ἐλπίδοσ· , ὡσ καὶ Πίνδαροσ λέγει.

χαριέντωσ γάρ τοι, ὦ Σώκρατεσ, τοῦτ’ ἐκεῖνοσ εἶπεν, ὅτι ὃσ ἂν δικαίωσ καὶ ὁσίωσ τὸν βίον διαγάγῃ,γλυκεῖά οἱ καρδίανἀτάλλοισα γηροτρόφοσ συναορεῖἐλπὶσ ἃ μάλιστα θνατῶν πολύστροφονγνώμαν κυβερνᾷ. εὖ οὖν λέγει θαυμαστῶσ ὡσ σφόδρα. πρὸσ δὴ τοῦτ’ ἔγωγε τίθημι τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πλείστου ἀξίαν εἶναι, οὔ τι παντὶ ἀνδρὶ ἀλλὰ τῷ ἐπιεικεῖ καὶ κοσμίῳ. τὸ γὰρ μηδὲ ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι ἢ ψεύσασθαι, μηδ’ αὖ ὀφείλοντα ἢ θεῷ θυσίασ τινὰσ ἢ ἀνθρώπῳ χρήματα ἔπειτα ἐκεῖσε ἀπιέναι δεδιότα, μέγα μέροσ εἰσ τοῦτο ἡ τῶν χρημάτων κτῆσισ συμβάλλεται. ἔχει δὲ καὶ ἄλλασ χρείασ πολλάσ·

ἀλλὰ ἕν γε ἀνθ’ ἑνὸσ οὐκ ἐλάχιστον ἔγωγε θείην ἂν εἰσ τοῦτο ἀνδρὶ νοῦν ἔχοντι, ὦ Σώκρατεσ, πλοῦτον χρησιμώτατον εἶναι. παγκάλωσ, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεισ, ὦ Κέφαλε.

τοῦτο δ’ αὐτό, τὴν δικαιοσύνην, πότερα τὴν ἀλήθειαν αὐτὸ φήσομεν εἶναι ἁπλῶσ οὕτωσ καὶ τὸ ἀποδιδόναι ἄν τίσ τι παρά του λάβῃ, ἢ καὶ αὐτὰ ταῦτα ἔστιν ἐνίοτε μὲν δικαίωσ, ἐνίοτε δὲ ἀδίκωσ ποιεῖν; οἱο͂ν τοιόνδε λέγω· πᾶσ ἄν που εἴποι, εἴ τισ λάβοι παρὰ φίλου ἀνδρὸσ σωφρονοῦντοσ ὅπλα, εἰ μανεὶσ ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε χρὴ τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι, οὔτε δίκαιοσ ἂν εἰή ὁ ἀποδιδούσ, οὐδ’ αὖ πρὸσ τὸν οὕτωσ ἔχοντα πάντα ἐθέλων τἀληθῆ λέγειν. ὀρθῶσ, ἔφη, λέγεισ.

οὐκ ἄρα οὗτοσ ὁρ́οσ ἐστὶν δικαιοσύνησ, ἀληθῆ τε λέγειν καὶ ἃ ἂν λάβῃ τισ ἀποδιδόναι.

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, ὑπολαβὼν ὁ Πολέμαρχοσ, εἴπερ γέ τι χρὴ Σιμωνίδῃ πείθεσθαι.

καὶ μέντοι, ἔφη ὁ Κέφαλοσ, καὶ παραδίδωμι ὑμῖν τὸν λόγον·

δεῖ γάρ με ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι. οὐκοῦν, ἔφη, ἐγώ, ὁ Πολέμαρχοσ, τῶν γε σῶν κληρονόμοσ;

πάνυ γε, ἦ δ’ ὃσ γελάσασ, καὶ ἅμα ᾔει πρὸσ τὰ ἱερά.

λέγε δή, εἶπον ἐγώ, σὺ ὁ τοῦ λόγου κληρονόμοσ, τί φῂσ τὸν Σιμωνίδην λέγοντα ὀρθῶσ λέγειν περὶ δικαιοσύνησ;

ὅτι, ἦ δ’ ὅσ, τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι·

τοῦτο λέγων δοκεῖ ἔμοιγε καλῶσ λέγειν. ἀλλὰ μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, Σιμωνίδῃ γε οὐ ῥᾴδιον ἀπιστεῖν ‐ σοφὸσ γὰρ καὶ θεῖοσ ἀνήρ ‐ τοῦτο μέντοι ὅτι ποτὲ λέγει, σὺ μέν, ὦ Πολέμαρχε, ἴσωσ γιγνώσκεισ, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ·

δῆλον γὰρ ὅτι οὐ τοῦτο λέγει, ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν, τό τινοσ παρακαταθεμένου τι ὁτῳοῦν μὴ σωφρόνωσ ἀπαιτοῦντι ἀποδιδόναι. καίτοι γε ὀφειλόμενόν πού ἐστιν τοῦτο ὃ παρακατέθετο·

ἦ γάρ; ναί.

ἀποδοτέον δέ γε οὐδ’ ὁπωστιοῦν τότε ὁπότε τισ μὴ σωφρόνωσ ἀπαιτοῖ;

ἀληθῆ, ἦ δ’ ὅσ.

ἄλλο δή τι ἢ τὸ τοιοῦτον, ὡσ ἐοίκεν, λέγει Σιμωνίδησ τὸ τὰ ὀφειλόμενα δίκαιον εἶναι ἀποδιδόναι.

ἄλλο μέντοι νὴ Δί’, ἔφη·

τοῖσ γὰρ φίλοισ οἰέται ὀφείλειν τοὺσ φίλουσ ἀγαθὸν μέν τι δρᾶν, κακὸν δὲ μηδέν. καὶ ἡ λῆψισ βλαβερὰ γίγνηται, φίλοι δὲ ὦσιν ὅ τε ἀπολαμβάνων καὶ ὁ ἀποδιδούσ ‐ οὐχ οὕτω λέγειν φῂσ τὸν Σιμωνίδην;

πάνυ μὲν οὖν.

τί δέ;

τοῖσ ἐχθροῖσ ἀποδοτέον ὅτι ἂν τύχῃ ὀφειλόμενον; παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη, ὅ γε ὀφείλεται αὐτοῖσ, ὀφείλεται δέ γε οἶμαι παρά γε τοῦ ἐχθροῦ τῷ ἐχθρῷ ὅπερ καὶ προσήκει, κακόν τι.

τὸ δίκαιον ὃ εἰή.

διενοεῖτο μὲν γάρ, ὡσ φαίνεται, ὅτι τοῦτ’ εἰή δίκαιον, τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ἀποδιδόναι, τοῦτο δὲ ὠνόμασεν ὀφειλόμενον. ἀλλὰ τί οἰεί;

ἔφη. ὦ πρὸσ Διόσ, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ οὖν τισ αὐτὸν ἤρετο·

"ὦ Σιμωνίδη, ἡ τίσιν οὖν τί ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ προσῆκον τέχνη ἰατρικὴ καλεῖται; τί ἂν οἰεί ἡμῖν αὐτὸν ἀποκρίνασθαι; δῆλον ὅτι, ἔφη, ἡ σώμασιν φάρμακά τε καὶ σιτία καὶ ποτά.

ἡ δὲ τίσιν τί ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ προσῆκον τέχνη μαγειρικὴ καλεῖται;

ἡ τοῖσ ὄψοισ τὰ ἡδύσματα.

εἰε͂ν·

ἡ οὖν δὴ τίσιν τί ἀποδιδοῦσα τέχνη δικαιοσύνη ἂν καλοῖτο; εἰ μέν τι, ἔφη, δεῖ ἀκολουθεῖν, ὦ Σώκρατεσ, τοῖσ ἔμπροσθεν εἰρημένοισ, ἡ τοῖσ φίλοισ τε καὶ ἐχθροῖσ ὠφελίασ τε καὶ βλάβασ ἀποδιδοῦσα.

τὸ τοὺσ φίλουσ ἄρα εὖ ποιεῖν καὶ τοὺσ ἐχθροὺσ κακῶσ δικαιοσύνην λέγει;

δοκεῖ μοι.

τίσ οὖν δυνατώτατοσ κάμνοντασ φίλουσ εὖ ποιεῖν καὶ ἐχθροὺσ κακῶσ πρὸσ νόσον καὶ ὑγίειαν;

ἰατρόσ.

τίσ δὲ πλέοντασ πρὸσ τὸν τῆσ θαλάττησ κίνδυνον;

κυβερνήτησ.

τί δὲ ὁ δίκαιοσ;

ἐν τίνι πράξει καὶ πρὸσ τί ἔργον δυνατώτατοσ φίλουσ ὠφελεῖν καὶ ἐχθροὺσ βλάπτειν; ἐν τῷ προσπολεμεῖν καὶ ἐν τῷ συμμαχεῖν, ἔμοιγε δοκεῖ.

εἰε͂ν·

μὴ κάμνουσί γε μήν, ὦ φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸσ ἄχρηστοσ. ἀληθῆ.

καὶ μὴ πλέουσι δὴ κυβερνήτησ.

ναί.

ἆρα καὶ τοῖσ μὴ πολεμοῦσιν ὁ δίκαιοσ ἄχρηστοσ;

οὐ πάνυ μοι δοκεῖ τοῦτο.

χρήσιμον ἄρα καὶ ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύνη;

χρήσιμον.

καὶ γὰρ γεωργία·

ἢ οὔ; ναί.

πρόσ γε καρποῦ κτῆσιν;

ναί.

καὶ μὴν καὶ σκυτοτομική;

ναί.

πρόσ γε ὑποδημάτων ἂν οἶμαι φαίησ κτῆσιν;

πάνυ γε.

τί δὲ δή;

τὴν δικαιοσύνην πρὸσ τίνοσ χρείαν ἢ κτῆσιν ἐν εἰρήνῃ φαίησ ἂν χρήσιμον εἶναι; πρὸσ τὰ συμβόλαια, ὦ Σώκρατεσ.

συμβόλαια δὲ λέγεισ κοινωνήματα ἤ τι ἄλλο;

κοινωνήματα δῆτα.

ἆρ’ οὖν ὁ δίκαιοσ ἀγαθὸσ καὶ χρήσιμοσ κοινωνὸσ εἰσ πεττῶν θέσιν, ἢ ὁ πεττευτικόσ;

ὁ πεττευτικόσ.

ἀλλ’ εἰσ πλίνθων καὶ λίθων θέσιν ὁ δίκαιοσ χρησιμώτερόσ τε καὶ ἀμείνων κοινωνὸσ τοῦ οἰκοδομικοῦ;

οὐδαμῶσ.

ἀλλ’ εἰσ τίνα δὴ κοινωνίαν ὁ δίκαιοσ ἀμείνων κοινωνὸσ τοῦ οἰκοδομικοῦ τε καὶ κιθαριστικοῦ, ὥσπερ ὁ κιθαριστικὸσ τοῦ δικαίου εἰσ κρουμάτων;

εἰσ ἀργυρίου, ἔμοιγε δοκεῖ.

πλήν γ’ ἴσωσ, ὦ Πολέμαρχε, πρὸσ τὸ χρῆσθαι ἀργυρίῳ, ὅταν δέῃ ἀργυρίου κοινῇ πρίασθαι ἢ ἀποδόσθαι ἵππον·

δέ, ὡσ ἐγὼ οἶμαι, ὁ ἱππικόσ.

ἦ γάρ; φαίνεται.

καὶ μὴν ὅταν γε πλοῖον, ὁ ναυπηγὸσ ἢ ὁ κυβερνήτησ;

ἐοίκεν.

ὅταν οὖν τί δέῃ ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ κοινῇ χρῆσθαι, ὁ δίκαιοσ χρησιμώτεροσ τῶν ἄλλων;

ὅταν παρακαταθέσθαι καὶ σῶν εἶναι, ὦ Σώκρατεσ.

οὐκοῦν λέγεισ ὅταν μηδὲν δέῃ αὐτῷ χρῆσθαι ἀλλὰ κεῖσθαι;

πάνυ γε.

ἡ δικαιοσύνη;

κινδυνεύει.

καὶ ὅταν δὴ δρέπανον δέῃ φυλάττειν, ἡ δικαιοσύνη χρήσιμοσ καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ·

ὅταν δὲ χρῆσθαι, ἡ ἀμπελουργική; φαίνεται.

φήσεισ δὲ καὶ ἀσπίδα καὶ λύραν ὅταν δέῃ φυλάττειν καὶ μηδὲν χρῆσθαι, χρήσιμον εἶναι τὴν δικαιοσύνην, ὅταν δὲ χρῆσθαι, τὴν ὁπλιτικὴν καὶ τὴν μουσικήν;

ἀνάγκη.

καὶ περὶ τἆλλα δὴ πάντα ἡ δικαιοσύνη ἑκάστου ἐν μὲν χρήσει ἄχρηστοσ, ἐν δὲ ἀχρηστίᾳ χρήσιμοσ;

κινδυνεύει.

οὐκ ἂν οὖν, ὦ φίλε, πάνυ γέ τι σπουδαῖον εἰή ἡ δικαιοσύνη, εἰ πρὸσ τὰ ἄχρηστα χρήσιμον ὂν τυγχάνει.

τόδε δὲ σκεψώμεθα. ἆρ’ οὐχ ὁ πατάξαι δεινότατοσ ἐν μάχῃ εἴτε πυκτικῇ εἴτε τινὶ καὶ ἄλλῃ, οὗτοσ καὶ φυλάξασθαι; πάνυ γε.

ἆρ’ οὖν καὶ νόσον ὅστισ δεινὸσ φυλάξασθαι, καὶ λαθεῖν οὗτοσ δεινότατοσ ἐμποιήσασ;

ἔμοιγε δοκεῖ.

ἀλλὰ μὴν στρατοπέδου γε ὁ αὐτὸσ φύλαξ ἀγαθόσ, ὅσπερ καὶ τὰ τῶν πολεμίων κλέψαι καὶ βουλεύματα καὶ τὰσ ἄλλασ πράξεισ;

πάνυ γε.

ὅτου τισ ἄρα δεινὸσ φύλαξ, τούτου καὶ φὼρ δεινόσ.

ἐοίκεν.

εἰ ἄρα ὁ δίκαιοσ ἀργύριον δεινὸσ φυλάττειν, καὶ κλέπτειν δεινόσ.

ὡσ γοῦν ὁ λόγοσ, ἔφη, σημαίνει.

κλέπτησ ἄρα τισ ὁ δίκαιοσ, ὡσ ἐοίκεν, ἀναπέφανται, καὶ κινδυνεύεισ παρ’ Ὁμήρου μεμαθηκέναι αὐτό·

καὶ γὰρ ἐκεῖνοσ τὸν τοῦ Ὀδυσσέωσ πρὸσ μητρὸσ πάππον Αὐτόλυκον ἀγαπᾷ τε καί φησιν αὐτὸν πάντασ ἀνθρώπουσ κεκάσθαι κλεπτοσύνῃ θ’ ὁρ́κῳ τε. ἐοίκεν οὖν ἡ δικαιοσύνη καὶ κατὰ σὲ καὶ καθ’ Ὅμηρον καὶ κατὰ Σιμωνίδην κλεπτική τισ εἶναι, ἐπ’ ὠφελίᾳ μέντοι τῶν φίλων καὶ ἐπὶ βλάβῃ τῶν ἐχθρῶν.

οὐχ οὕτωσ ἔλεγεσ; οὐ μὰ τὸν Δί’, ἔφη, ἀλλ’ οὐκέτι οἶδα ἔγωγε ὅτι ἔλεγον·

τοῦτο μέντοι ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι, ὠφελεῖν μὲν τοὺσ φίλουσ ἡ δικαιοσύνη, βλάπτειν δὲ τοὺσ ἐχθρούσ. φίλουσ δὲ λέγεισ εἶναι πότερον τοὺσ δοκοῦντασ ἑκάστῳ χρηστοὺσ εἶναι, ἢ τοὺσ ὄντασ, κἂν μὴ δοκῶσι, καὶ ἐχθροὺσ ὡσαύτωσ;

εἰκὸσ μέν, ἔφη, οὓσ ἄν τισ ἡγῆται χρηστοὺσ φιλεῖν, οὓσ δ’ ἂν πονηροὺσ μισεῖν.

ἆρ’ οὖν οὐχ ἁμαρτάνουσιν οἱ ἄνθρωποι περὶ τοῦτο, ὥστε δοκεῖν αὐτοῖσ πολλοὺσ μὲν χρηστοὺσ εἶναι μὴ ὄντασ, πολλοὺσ δὲ τοὐναντίον;

ἁμαρτάνουσιν.

τούτοισ ἄρα οἱ μὲν ἀγαθοὶ ἐχθροί, οἱ δὲ κακοὶ φίλοι;

πάνυ γε.

ὠφελεῖν, τοὺσ δὲ ἀγαθοὺσ βλάπτειν;

φαίνεται.

ἀλλὰ μὴν οἵ γε ἀγαθοὶ δίκαιοί τε καὶ οἱοῖ μὴ ἀδικεῖν;

ἀληθῆ.

κατὰ δὴ τὸν σὸν λόγον τοὺσ μηδὲν ἀδικοῦντασ δίκαιον κακῶσ ποιεῖν.

μηδαμῶσ, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ·

πονηρὸσ γὰρ ἐοίκεν εἶναι ὁ λόγοσ. τοὺσ ἀδίκουσ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, δίκαιον βλάπτειν, τοὺσ δὲ δικαίουσ ὠφελεῖν;

οὗτοσ ἐκείνου καλλίων φαίνεται.

πολλοῖσ ἄρα, ὦ Πολέμαρχε, συμβήσεται, ὅσοι διημαρτήκασιν τῶν ἀνθρώπων, δίκαιον εἶναι τοὺσ μὲν φίλουσ βλάπτειν ‐ πονηροὶ γὰρ αὐτοῖσ εἰσιν ‐ τοὺσ δ’ ἐχθροὺσ ὠφελεῖν ‐ ἀγαθοὶ γάρ·

καὶ οὕτωσ ἐροῦμεν αὐτὸ τοὐναντίον ἢ τὸν Σιμωνίδην ἔφαμεν λέγειν.

καὶ μάλα, ἔφη, οὕτω συμβαίνει.

ἀλλὰ μεταθώμεθα· κινδυνεύομεν γὰρ οὐκ ὀρθῶσ τὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν θέσθαι. πῶσ θέμενοι, ὦ Πολέμαρχε;

τὸν δοκοῦντα χρηστόν, τοῦτον φίλον εἶναι.

νῦν δὲ πῶσ, ἦν δ’ ἐγώ, μεταθώμεθα;

τὸν δοκοῦντά τε, ἦ δ’ ὅσ, καὶ τὸν ὄντα χρηστὸν φίλον·

τὸν δὲ δοκοῦντα μέν, ὄντα δὲ μή, δοκεῖν ἀλλὰ μὴ εἶναι φίλον.

καὶ περὶ τοῦ ἐχθροῦ δὲ ἡ αὐτὴ θέσισ. φίλοσ μὲν δή, ὡσ ἐοίκε, τούτῳ τῷ λόγῳ ὁ ἀγαθὸσ ἔσται, ἐχθρὸσ δὲ ὁ πονηρόσ.

ναί.

κελεύεισ δὴ ἡμᾶσ προσθεῖναι τῷ δικαίῳ ἢ ὡσ τὸ πρῶτον ἐλέγομεν, λέγοντεσ δίκαιον εἶναι τὸν μὲν φίλον εὖ ποιεῖν, τὸν δ’ ἐχθρὸν κακῶσ·

νῦν πρὸσ τούτῳ ὧδε λέγειν, ὅτι ἔστιν δίκαιον τὸν μὲν φίλον ἀγαθὸν ὄντα εὖ ποιεῖν, τὸν δ’ ἐχθρὸν κακὸν ὄντα βλάπτειν; πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, οὕτωσ ἄν μοι δοκεῖ καλῶσ λέγεσθαι.

ἔστιν ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, δικαίου ἀνδρὸσ βλάπτειν καὶ ὁντινοῦν ἀνθρώπων;

καὶ πάνυ γε, ἔφη·

τούσ γε πονηρούσ τε καὶ ἐχθροὺσ δεῖ βλάπτειν. βλαπτόμενοι δ’ ἵπποι βελτίουσ ἢ χείρουσ γίγνονται;

χείρουσ.

ἆρα εἰσ τὴν τῶν κυνῶν ἀρετήν, ἢ εἰσ τὴν τῶν ἵππων;

εἰσ τὴν τῶν ἵππων.

ἆρ’ οὖν καὶ κύνεσ βλαπτόμενοι χείρουσ γίγνονται εἰσ τὴν τῶν κυνῶν ἀλλ’ οὐκ εἰσ τὴν τῶν ἵππων ἀρετήν;

ἀνάγκη.

ἀνθρώπουσ δέ, ὦ ἑταῖρε, μὴ οὕτω φῶμεν, βλαπτομένουσ εἰσ τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν χείρουσ γίγνεσθαι;

πάνυ μὲν οὖν.

ἀλλ’ ἡ δικαιοσύνη οὐκ ἀνθρωπεία ἀρετή;

καὶ τοῦτ’ ἀνάγκη.

καὶ τοὺσ βλαπτομένουσ ἄρα, ὦ φίλε, τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκη ἀδικωτέρουσ γίγνεσθαι.

ἐοίκεν.

ἆρ’ οὖν τῇ μουσικῇ οἱ μουσικοὶ ἀμούσουσ δύνανται ποιεῖν;

ἀδύνατον.

ἀλλὰ τῇ ἱππικῇ οἱ ἱππικοὶ ἀφίππουσ;

οὐκ ἔστιν.

ἀλλὰ τῇ δικαιοσύνῃ δὴ οἱ δίκαιοι ἀδίκουσ;

συλλήβδην ἀρετῇ οἱ ἀγαθοὶ κακούσ;

ἀλλὰ ἀδύνατον.

οὐ γὰρ θερμότητοσ οἶμαι ἔργον ψύχειν ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου.

ναί.

οὐδὲ ξηρότητοσ ὑγραίνειν ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου.

πάνυ γε.

οὐδὲ δὴ τοῦ ἀγαθοῦ βλάπτειν ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου.

φαίνεται.

ὁ δέ γε δίκαιοσ ἀγαθόσ;

πάνυ γε.

οὐκ ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν ἔργον, ὦ Πολέμαρχε, οὔτε φίλον οὔτ’ ἄλλον οὐδένα, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου, τοῦ ἀδίκου.

παντάπασί μοι δοκεῖσ ἀληθῆ λέγειν, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ.

εἰ ἄρα τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι φησίν τισ δίκαιον εἶναι, τοῦτο δὲ δὴ νοεῖ αὐτῷ τοῖσ μὲν ἐχθροῖσ βλάβην ὀφείλεσθαι παρὰ τοῦ δικαίου ἀνδρόσ, τοῖσ δὲ φίλοισ ὠφελίαν, οὐκ ἦν σοφὸσ ὁ ταῦτα εἰπών.

οὐ γὰρ ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ γὰρ δίκαιον οὐδένα ἡμῖν ἐφάνη ὂν βλάπτειν. συγχωρῶ, ἦ δ’ ὅσ.

μαχούμεθα ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, κοινῇ ἐγώ τε καὶ σύ, ἐάν τισ αὐτὸ φῇ ἢ Σιμωνίδην ἢ Βίαντα ἢ Πιττακὸν εἰρηκέναι ἤ τιν’ ἄλλον τῶν σοφῶν τε καὶ μακαρίων ἀνδρῶν.

ἐγὼ γοῦν, ἔφη, ἕτοιμόσ εἰμι κοινωνεῖν τῆσ μάχησ.

ἀλλ’ οἶσθα, ἦν δ’ ἐγώ, οὗ μοι δοκεῖ εἶναι τὸ ῥῆμα, τὸ φάναι δίκαιον εἶναι τοὺσ μὲν φίλουσ ὠφελεῖν, τοὺσ δ’ ἐχθροὺσ βλάπτειν;

τίνοσ;

ἔφη. οἶμαι αὐτὸ Περιάνδρου εἶναι ἢ Περδίκκου ἢ Ξέρξου ἢ Ἰσμηνίου τοῦ Θηβαίου ἤ τινοσ ἄλλου μέγα οἰομένου δύνασθαι πλουσίου ἀνδρόσ.

ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεισ.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ·

ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο ἐφάνη ἡ δικαιοσύνη ὂν οὐδὲ τὸ δίκαιον, τί ἂν ἄλλο τισ αὐτὸ φαίη εἶναι; καὶ ὁ Θρασύμαχοσ πολλάκισ μὲν καὶ διαλεγομένων ἡμῶν μεταξὺ ὡρ́μα ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ λόγου, ἔπειτα ὑπὸ τῶν παρακαθημένων διεκωλύετο βουλομένων διακοῦσαι τὸν λόγον·

ὡσ δὲ διεπαυσάμεθα καὶ ἐγὼ ταῦτ’ εἶπον, οὐκέτι ἡσυχίαν ἦγεν, ἀλλὰ συστρέψασ ἑαυτὸν ὥσπερ θηρίον ἧκεν ἐφ’ ἡμᾶσ ὡσ διαρπασόμενοσ. καὶ ἐγώ τε καὶ ὁ Πολέμαρχοσ δείσαντεσ διεπτοήθημεν·

ὁ δ’ εἰσ τὸ μέσον φθεγξάμενοσ, τίσ, ἔφη, ὑμᾶσ πάλαι φλυαρία ἔχει, ὦ Σώκρατεσ; καὶ τί εὐηθίζεσθε πρὸσ ἀλλήλουσ ὑποκατακλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖσ;

ἀλλ’ εἴπερ ὡσ ἀληθῶσ βούλει εἰδέναι τὸ δίκαιον ὅτι ἔστι, μὴ μόνον ἐρώτα μηδὲ φιλοτιμοῦ ἐλέγχων ἐπειδάν τίσ τι ἀποκρίνηται, ἐγνωκὼσ τοῦτο, ὅτι ῥᾷον ἐρωτᾶν ἢ ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸσ ἀπόκριναι καὶ εἰπὲ τί φῂσ εἶναι τὸ δίκαιον. καὶ ὅπωσ μοι μὴ ἐρεῖσ ὅτι τὸ δέον ἐστὶν μηδ’ ὅτι τὸ ὠφέλιμον μηδ’ ὅτι τὸ λυσιτελοῦν μηδ’ ὅτι τὸ κερδαλέον μηδ’ ὅτι τὸ συμφέρον, ἀλλὰ σαφῶσ μοι καὶ ἀκριβῶσ λέγε ὅτι ἂν λέγῃσ· ὡσ ἐγὼ οὐκ ἀποδέξομαι ἐὰν ὕθλουσ τοιούτουσ λέγῃσ.

καὶ ἐγὼ ἀκούσασ ἐξεπλάγην καὶ προσβλέπων αὐτὸν ἐφοβούμην, καί μοι δοκῶ, εἰ μὴ πρότεροσ ἑωράκη αὐτὸν ἢ ἐκεῖνοσ ἐμέ, ἄφωνοσ ἂν γενέσθαι.

νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ λόγου ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι, προσέβλεψα αὐτὸν πρότεροσ, ὥστε αὐτῷ οἱο͂́σ τ’ ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι, καὶ εἶπον ὑποτρέμων· ὦ Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸσ ἡμῖν ἴσθι·

εἰ γάρ τι ἐξαμαρτάνομεν ἐν τῇ τῶν λόγων σκέψει ἐγώ τε καὶ ὅδε, εὖ ἴσθι ὅτι ἄκοντεσ ἁμαρτάνομεν. μὴ γὰρ δὴ οἰού, εἰ μὲν χρυσίον ἐζητοῦμεν, οὐκ ἄν ποτε ἡμᾶσ ἑκόντασ εἶναι ὑποκατακλίνεσθαι ἀλλήλοισ ἐν τῇ ζητήσει καὶ διαφθείρειν τὴν εὑρ́εσιν αὐτοῦ, δικαιοσύνην δὲ ζητοῦντασ, πρᾶγμα πολλῶν χρυσίων τιμιώτερον, ἔπειθ’ οὕτωσ ἀνοήτωσ ὑπείκειν ἀλλήλοισ καὶ οὐ σπουδάζειν ὅτι μάλιστα φανῆναι αὐτό. οἰού γε σύ, ὦ φίλε. ἀλλ’ οἶμαι οὐ δυνάμεθα· μᾶλλον εἰκόσ ἐστίν που ὑπὸ ὑμῶν τῶν δεινῶν ἢ χαλεπαίνεσθαι.

καὶ ὃσ ἀκούσασ ἀνεκάγχασέ τε μάλα σαρδάνιον καὶ εἶπεν·

ὦ Ἡράκλεισ, ἔφη, αὕτη ’κείνη ἡ εἰωθυῖα εἰρωνεία Σωκράτουσ, καὶ ταῦτ’ ἐγὼ ᾔδη τε καὶ τούτοισ προύλεγον, ὅτι σὺ ἀποκρίνασθαι μὲν οὐκ ἐθελήσοισ, εἰρωνεύσοιο δὲ καὶ πάντα μᾶλλον ποιήσοισ ἢ ἀποκρινοῖο, εἴ τίσ τί σε ἐρωτᾷ. σοφὸσ γὰρ εἶ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε·

εὖ οὖν ᾔδησθα ὅτι εἴ τινα ἔροιο ὁπόσα ἐστὶν τὰ δώδεκα, καὶ ἐρόμενοσ προείποισ αὐτῷ ‐ "ὅπωσ μοι, ὦ ἄνθρωπε, μὴ ἐρεῖσ ὅτι ἔστιν τὰ δώδεκα δὶσ ἓξ μηδ’ ὅτι τρὶσ τέτταρα μηδ’ ὅτι ἑξάκισ δύο μηδ’ ὅτι τετράκισ τρία· ὡσ οὐκ ἀποδέξομαί σου ἐὰν τοιαῦτα φλυαρῇσ" ‐ δῆλον οἶμαί σοι ἦν ὅτι οὐδεὶσ ἀποκρινοῖτο τῷ οὕτωσ πυνθανομένῳ.

ἀλλ’ εἴ σοι εἶπεν· "ὦ Θρασύμαχε, πῶσ λέγεισ; μὴ ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπεσ μηδέν; πότερον, ὦ θαυμάσιε, μηδ’ εἰ τούτων τι τυγχάνει ὄν, ἀλλ’ ἕτερον εἴπω τι τοῦ ἀληθοῦσ; ἢ πῶσ λέγεισ;

τί ἂν αὐτῷ εἶπεσ πρὸσ ταῦτα; εἰε͂ν, ἔφη·

ὡσ δὴ ὅμοιον τοῦτο ἐκείνῳ. οὐδέν γε κωλύει, ἦν δ’ ἐγώ·

εἰ δ’ οὖν καὶ μὴ ἔστιν ὅμοιον, φαίνεται δὲ τῷ ἐρωτηθέντι τοιοῦτον, ἧττόν τι αὐτὸν οἰεί ἀποκρινεῖσθαι τὸ φαινόμενον ἑαυτῷ, ἐάντε ἡμεῖσ ἀπαγορεύωμεν ἐάντε μή; ἄλλο τι οὖν, ἔφη, καὶ σὺ οὕτω ποιήσεισ·

ὧν ἐγὼ ἀπεῖπον, τούτων τι ἀποκρινῇ; οὐκ ἂν θαυμάσαιμι, ἦν δ’ ἐγώ·

εἴ μοι σκεψαμένῳ οὕτω δόξειεν. τί οὖν, ἔφη, ἂν ἐγὼ δείξω ἑτέραν ἀπόκρισιν παρὰ πάσασ ταύτασ περὶ δικαιοσύνησ, βελτίω τούτων;

τί ἀξιοῖσ παθεῖν; τί ἄλλο, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ ὅπερ προσήκει πάσχειν τῷ μὴ εἰδότι;

προσήκει δέ που μαθεῖν παρὰ τοῦ εἰδότοσ· καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ἀξιῶ παθεῖν. ἡδὺσ γὰρ εἶ, ἔφη·

ἀλλὰ πρὸσ τῷ μαθεῖν καὶ ἀπότεισον ἀργύριον. οὐκοῦν ἐπειδάν μοι γένηται, εἶπον.

ἀλλ’ ἔστιν, ἔφη ὁ Γλαύκων.

ἀλλ’ ἕνεκα ἀργυρίου, ὦ Θρασύμαχε, λέγε· πάντεσ γὰρ ἡμεῖσ Σωκράτει εἰσοίσομεν. πάνυ γε οἶμαι, ἦ δ’ ὅσ·

ἵνα Σωκράτησ τὸ εἰωθὸσ διαπράξηται· αὐτὸσ μὲν μὴ ἀποκρίνηται, ἄλλου δ’ ἀποκρινομένου λαμβάνῃ λόγον καὶ ἐλέγχῃ. πῶσ γὰρ ἄν, ἔφην ἐγώ, ὦ βέλτιστε, τὶσ ἀποκρίναιτο πρῶτον μὲν μὴ εἰδὼσ μηδὲ φάσκων εἰδέναι, ἔπειτα, εἴ τι καὶ οἰέται, περὶ τούτων ἀπειρημένον αὐτῷ εἰή ὅπωσ μηδὲν ἐρεῖ ὧν ἡγεῖται ὑπ’ ἀνδρὸσ οὐ φαύλου;

ἀλλὰ σὲ δὴ μᾶλλον εἰκὸσ λέγειν· σὺ γὰρ δὴ φῂσ εἰδέναι καὶ ἔχειν εἰπεῖν.

μὴ οὖν ἄλλωσ ποίει, ἀλλὰ ἐμοί τε χαρίζου ἀποκρινόμενοσ καὶ μὴ φθονήσῃσ καὶ Γλαύκωνα τόνδε διδάξαι καὶ τοὺσ ἄλλουσ. εἰπόντοσ δέ μου ταῦτα, ὅ τε Γλαύκων καὶ οἱ ἄλλοι ἐδέοντο αὐτοῦ μὴ ἄλλωσ ποιεῖν.

καὶ ὁ Θρασύμαχοσ φανερὸσ μὲν ἦν ἐπιθυμῶν εἰπεῖν ἵν’ εὐδοκιμήσειεν, ἡγούμενοσ ἔχειν ἀπόκρισιν παγκάλην· προσεποιεῖτο δὲ φιλονικεῖν πρὸσ τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον. τελευτῶν δὲ συνεχώρησεν, κἄπειτα, αὕτη δή, ἔφη, ἡ Σωκράτουσ σοφία· αὐτὸν μὲν μὴ ἐθέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ τῶν ἄλλων περιιόντα μανθάνειν καὶ τούτων μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι.

ὅτι μέν, ἦν δ’ ἐγώ, μανθάνω παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθῆ εἶπεσ, ὦ Θρασύμαχε, ὅτι δὲ οὔ με φῂσ χάριν ἐκτίνειν, ψεύδῃ·

ἐκτίνω γὰρ ὅσην δύναμαι. δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν μόνον· χρήματα γὰρ οὐκ ἔχω. ὡσ δὲ προθύμωσ τοῦτο δρῶ, ἐάν τίσ μοι δοκῇ εὖ λέγειν, εὖ εἴσῃ αὐτίκα δὴ μάλα, ἐπειδὰν ἀποκρίνῃ· οἶμαι γάρ σε εὖ ἐρεῖν. ἄκουε δή, ἦ δ’ ὅσ.

φημὶ γὰρ ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον. ἀλλὰ τί οὐκ ἐπαινεῖσ; ἀλλ’ οὐκ ἐθελήσεισ. ἐὰν μάθω γε πρῶτον, ἔφην, τί λέγεισ·

νῦν γὰρ οὔπω οἶδα. τὸ τοῦ κρείττονοσ φῂσ συμφέρον δίκαιον εἶναι. καὶ τοῦτο, ὦ Θρασύμαχε, τί ποτε λέγεισ; οὐ γάρ που τό γε τοιόνδε φῄσ· σιτίον εἶναι καὶ ἡμῖν τοῖσ ἥττοσιν ἐκείνου συμφέρον ἅμα καὶ δίκαιον.

βδελυρὸσ γὰρ εἶ, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, καὶ ταύτῃ ὑπολαμβάνεισ ᾗ ἂν κακουργήσαισ μάλιστα τὸν λόγον.

οὐδαμῶσ, ὦ ἄριστε, ἦν δ’ ἐγώ·

ἀλλὰ σαφέστερον εἰπὲ τί λέγεισ. εἶτ’ οὐκ οἶσθ’, ἔφη, ὅτι τῶν πόλεων αἱ μὲν τυραννοῦνται, αἱ δὲ δημοκρατοῦνται, αἱ δὲ ἀριστοκρατοῦνται;

πῶσ γὰρ οὔ;

οὐκοῦν τοῦτο κρατεῖ ἐν ἑκάστῃ πόλει, τὸ ἄρχον;

πάνυ γε.

τίθεται δέ γε τοὺσ νόμουσ ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸσ τὸ αὑτῇ συμφέρον, δημοκρατία μὲν δημοκρατικούσ, τυραννὶσ δὲ τυραννικούσ, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτωσ·

θέμεναι δὲ ἀπέφηναν τοῦτο δίκαιον τοῖσ ἀρχομένοισ εἶναι, τὸ σφίσι συμφέρον, καὶ τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολάζουσιν ὡσ παρανομοῦντά τε καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ’ οὖν ἐστιν, ὦ βέλτιστε, ὃ λέγω ἐν ἁπάσαισ ταῖσ πόλεσιν ταὐτὸν εἶναι δίκαιον, τὸ τῆσ καθεστηκυίασ ἀρχῆσ συμφέρον· αὕτη δέ που κρατεῖ, ὥστε συμβαίνει τῷ ὀρθῶσ λογιζομένῳ πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον.

νῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ἔμαθον ὃ λέγεισ·

εἰ δὲ ἀληθὲσ ἢ μή, πειράσομαι μαθεῖν. τὸ συμφέρον μὲν οὖν, ὦ Θρασύμαχε, καὶ σὺ ἀπεκρίνω δίκαιον εἶναι ‐ καίτοι ἔμοιγε ἀπηγόρευεσ ὅπωσ μὴ τοῦτο ἀποκρινοίμην ‐ πρόσεστιν δὲ δὴ αὐτόθι τὸ "τοῦ κρείττονοσ. σμικρά γε ἴσωσ, ἔφη, προσθήκη.

οὔπω δῆλον οὐδ’ εἰ μεγάλη·

ἀλλ’ ὅτι μὲν τοῦτο σκεπτέον εἰ ἀληθῆ λέγεισ, δῆλον. ἐπειδὴ γὰρ συμφέρον γέ τι εἶναι καὶ ἐγὼ ὁμολογῶ τὸ δίκαιον, σὺ δὲ προστιθεῖσ καὶ αὐτὸ φῂσ εἶναι τὸ τοῦ κρείττονοσ, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ, σκεπτέον δή. σκόπει, ἔφη.

ταῦτ’ ἔσται, ἦν δ’ ἐγώ.

καί μοι εἰπέ· οὐ καὶ πείθεσθαι μέντοι τοῖσ ἄρχουσιν δίκαιον φῂσ εἶναι; ἔγωγε.

πότερον δὲ ἀναμάρτητοί εἰσιν οἱ ἄρχοντεσ ἐν ταῖσ πόλεσιν ἑκάσταισ ἢ οἱοῖ́ τι καὶ ἁμαρτεῖν;

πάντωσ που, ἔφη, οἱοῖ́ τι καὶ ἁμαρτεῖν.

οὐκοῦν ἐπιχειροῦντεσ νόμουσ τιθέναι τοὺσ μὲν ὀρθῶσ τιθέασιν, τοὺσ δέ τινασ οὐκ ὀρθῶσ;

οἶμαι ἔγωγε.

τὸ δὲ ὀρθῶσ ἆρα τὸ τὰ συμφέροντά ἐστι τίθεσθαι ἑαυτοῖσ, τὸ δὲ μὴ ὀρθῶσ ἀσύμφορα;

ἢ πῶσ λέγεισ; οὕτωσ.

ἃ δ’ ἂν θῶνται ποιητέον τοῖσ ἀρχομένοισ, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον;

πῶσ γὰρ οὔ;

οὐ μόνον ἄρα δίκαιόν ἐστιν κατὰ τὸν σὸν λόγον τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον ποιεῖν ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, τὸ μὴ συμφέρον.

τί λέγεισ σύ;

ἔφη. ἃ σὺ λέγεισ, ἔμοιγε δοκῶ·

σκοπῶμεν δὲ βέλτιον. οὐχ ὡμολόγηται τοὺσ ἄρχοντασ τοῖσ ἀρχομένοισ προστάττοντασ ποιεῖν ἄττα ἐνίοτε διαμαρτάνειν τοῦ ἑαυτοῖσ βελτίστου, ἃ δ’ ἂν προστάττωσιν οἱ ἄρχοντεσ δίκαιον εἶναι τοῖσ ἀρχομένοισ ποιεῖν; ταῦτ’ οὐχ ὡμολόγηται; οἶμαι ἔγωγε, ἔφη.

οἰού τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τὸ ἀσύμφορα ποιεῖν τοῖσ ἄρχουσί τε καὶ κρείττοσι δίκαιον εἶναι ὡμολογῆσθαί σοι, ὅταν οἱ μὲν ἄρχοντεσ ἄκοντεσ κακὰ αὑτοῖσ προστάττωσιν, τοῖσ δὲ δίκαιον εἶναι φῇσ ταῦτα ποιεῖν ἃ ἐκεῖνοι προσέταξαν ‐ ἆρα τότε, ὦ σοφώτατε Θρασύμαχε, οὐκ ἀναγκαῖον συμβαίνειν αὐτὸ οὑτωσί, δίκαιον εἶναι ποιεῖν τοὐναντίον ἢ ὃ σὺ λέγεισ;

τὸ γὰρ τοῦ κρείττονοσ ἀσύμφορον δήπου προστάττεται τοῖσ ἥττοσιν ποιεῖν. ναὶ μὰ Δί’, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, ὁ Πολέμαρχοσ, σαφέστατά γε.

ἐὰν σύ γ’, ἔφη, αὐτῷ μαρτυρήσῃσ, ὁ Κλειτοφῶν ὑπολαβών.

καὶ τί, ἔφη, δεῖται μάρτυροσ;

αὐτὸσ γὰρ Θρασύμαχοσ ὁμολογεῖ τοὺσ μὲν ἄρχοντασ ἐνίοτε ἑαυτοῖσ κακὰ προστάττειν, τοῖσ δὲ δίκαιον εἶναι ταῦτα ποιεῖν. τὸ γὰρ τὰ κελευόμενα ποιεῖν, ὦ Πολέμαρχε, ὑπὸ τῶν ἀρχόντων δίκαιον εἶναι ἔθετο Θρασύμαχοσ.

καὶ γὰρ τὸ τοῦ κρείττονοσ, ὦ Κλειτοφῶν, συμφέρον δίκαιον εἶναι ἔθετο.

ταῦτα δὲ ἀμφότερα θέμενοσ ὡμολόγησεν αὖ ἐνίοτε τοὺσ κρείττουσ τὰ αὑτοῖσ ἀσύμφορα κελεύειν τοὺσ ἥττουσ τε καὶ ἀρχομένουσ ποιεῖν.

ἐκ δὲ τούτων τῶν ὁμολογιῶν οὐδὲν μᾶλλον τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον δίκαιον ἂν εἰή ἢ τὸ μὴ συμφέρον. ἀλλ’, ἔφη ὁ Κλειτοφῶν, τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον ἔλεγεν ὃ ἡγοῖτο ὁ κρείττων αὑτῷ συμφέρειν·

τοῦτο ποιητέον εἶναι τῷ ἥττονι, καὶ τὸ δίκαιον τοῦτο ἐτίθετο. ἀλλ’ οὐχ οὕτωσ, ἦ δ’ ὃσ ὁ Πολέμαρχοσ, ἐλέγετο.

οὐδέν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Πολέμαρχε, διαφέρει, ἀλλ’ εἰ νῦν οὕτω λέγει Θρασύμαχοσ, οὕτωσ αὐτοῦ ἀποδεχώμεθα.

καί μοι εἰπέ, ὦ Θρασύμαχε· τοῦτο ἦν ὃ ἐβούλου λέγειν τὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον δοκοῦν εἶναι τῷ κρείττονι, ἐάντε συμφέρῃ ἐάντε μή; οὕτω σε φῶμεν λέγειν; ἥκιστά γε, ἔφη·

ἀλλὰ κρείττω με οἰεί καλεῖν τὸν ἐξαμαρτάνοντα ὅταν ἐξαμαρτάνῃ; ἔγωγε, εἶπον, ᾤμην σε τοῦτο λέγειν ὅτε τοὺσ ἄρχοντασ ὡμολόγεισ οὐκ ἀναμαρτήτουσ εἶναι ἀλλά τι καὶ ἐξαμαρτάνειν.

συκοφάντησ γὰρ εἶ, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, ἐν τοῖσ λόγοισ·

ἐπεὶ αὐτίκα ἰατρὸν καλεῖσ σὺ τὸν ἐξαμαρτάνοντα περὶ τοὺσ κάμνοντασ κατ’ αὐτὸ τοῦτο ὃ ἐξαμαρτάνει; ἢ λογιστικόν, ὃσ ἂν ἐν λογισμῷ ἁμαρτάνῃ, τότε ὅταν ἁμαρτάνῃ, κατὰ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν; ἀλλ’ οἶμαι λέγομεν τῷ ῥήματι οὕτωσ, ὅτι ὁ ἰατρὸσ ἐξήμαρτεν καὶ ὁ λογιστὴσ ἐξήμαρτεν καὶ ὁ γραμματιστήσ· τὸ δ’ οἶμαι ἕκαστοσ τούτων, καθ’ ὅσον τοῦτ’ ἔστιν ὃ προσαγορεύομεν αὐτόν, οὐδέποτε ἁμαρτάνει· ὥστε κατὰ τὸν ἀκριβῆ λόγον, ἐπειδὴ καὶ σὺ ἀκριβολογῇ, οὐδεὶσ τῶν δημιουργῶν ἁμαρτάνει.

ἐπιλειπούσησ γὰρ ἐπιστήμησ ὁ ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν ᾧ οὐκ ἔστι δημιουργόσ· ὥστε δημιουργὸσ ἢ σοφὸσ ἢ ἄρχων οὐδεὶσ ἁμαρτάνει τότε ὅταν ἄρχων ᾖ, ἀλλὰ πᾶσ γ’ ἂν εἴποι ὅτι ὁ ἰατρὸσ ἥμαρτεν καὶ ὁ ἄρχων ἥμαρτεν. τοιοῦτον οὖν δή σοι καὶ ἐμὲ ὑπόλαβε νυνδὴ ἀποκρίνεσθαι· τὸ δὲ ἀκριβέστατον ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν, τὸν ἄρχοντα, καθ’ ὅσον ἄρχων ἐστίν, μὴ ἁμαρτάνειν, μὴ ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ αὑτῷ βέλτιστον τίθεσθαι, τοῦτο δὲ τῷ ἀρχομένῳ ποιητέον. ὥστε ὅπερ ἐξ ἀρχῆσ ἔλεγον δίκαιον λέγω, τὸ τοῦ κρείττονοσ ποιεῖν συμφέρον.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε·

δοκῶ σοι συκοφαντεῖν; πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

οἰεί γάρ με ἐξ ἐπιβουλῆσ ἐν τοῖσ λόγοισ κακουργοῦντά σε ἐρέσθαι ὡσ ἠρόμην;

εὖ μὲν οὖν οἶδα, ἔφη.

καὶ οὐδέν γέ σοι πλέον ἔσται· οὔτε γὰρ ἄν με λάθοισ κακουργῶν, οὔτε μὴ λαθὼν βιάσασθαι τῷ λόγῳ δύναιο.

οὐδέ γ’ ἂν ἐπιχειρήσαιμι, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ μακάριε.

ἀλλ’ ἵνα μὴ αὖθισ ἡμῖν τοιοῦτον ἐγγένηται, διόρισαι ποτέρωσ λέγεισ τὸν ἄρχοντά τε καὶ τὸν κρείττονα, τὸν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἢ τὸν ἀκριβεῖ λόγῳ, ὃ νυνδὴ ἔλεγεσ, οὗ τὸ συμφέρον κρείττονοσ ὄντοσ δίκαιον ἔσται τῷ ἥττονι ποιεῖν. τὸν τῷ ἀκριβεστάτῳ, ἔφη, λόγῳ ἄρχοντα ὄντα.

πρὸσ ταῦτα κακούργει καὶ συκοφάντει, εἴ τι δύνασαι ‐ οὐδέν σου παρίεμαι ‐ ἀλλ’ οὐ μὴ οἱο͂́σ τ’ ᾖσ. οἰεί γὰρ ἄν με, εἶπον, οὕτω μανῆναι ὥστε ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα καὶ συκοφαντεῖν Θρασύμαχον;

νῦν γοῦν, ἔφη, ἐπεχείρησασ, οὐδὲν ὢν καὶ ταῦτα.

ἅδην, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν τοιούτων.

ἀλλ’ εἰπέ μοι· ὁ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ ἰατρόσ, ὃν ἄρτι ἔλεγεσ, πότερον χρηματιστήσ ἐστιν ἢ τῶν καμνόντων θεραπευτήσ; καὶ λέγε τὸν τῷ ὄντι ἰατρὸν ὄντα. τῶν καμνόντων, ἔφη, θεραπευτήσ.

τί δὲ κυβερνήτησ;

ὁ ὀρθῶσ κυβερνήτησ ναυτῶν ἄρχων ἐστὶν ἢ ναύτησ; ναυτῶν ἄρχων.

οὐδὲν οἶμαι τοῦτο ὑπολογιστέον, ὅτι πλεῖ ἐν τῇ νηί, οὐδ’ ἐστὶν κλητέοσ ναύτησ·

οὐ γὰρ κατὰ τὸ πλεῖν κυβερνήτησ καλεῖται, ἀλλὰ κατὰ τὴν τέχνην καὶ τὴν τῶν ναυτῶν ἀρχήν. ἀληθῆ, ἔφη.

οὐκοῦν ἑκάστῳ τούτων ἔστιν τι συμφέρον;

πάνυ γε.

οὐ καὶ ἡ τέχνη, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπὶ τούτῳ πέφυκεν, ἐπὶ τῷ τὸ συμφέρον ἑκάστῳ ζητεῖν τε καὶ ἐκπορίζειν;

ἐπὶ τούτῳ, ἔφη.

ἆρ’ οὖν καὶ ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἔστιν τι συμφέρον ἄλλο ἢ ὅτι μάλιστα τελέαν εἶναι;

πῶσ τοῦτο ἐρωτᾷσ;

ὥσπερ, ἔφην ἐγώ, εἴ με ἔροιο εἰ ἐξαρκεῖ σώματι εἶναι σώματι ἢ προσδεῖταί τινοσ, εἴποιμ’ ἂν ὅτι "παντάπασι μὲν οὖν προσδεῖται.

διὰ ταῦτα καὶ ἡ τέχνη ἐστὶν ἡ ἰατρικὴ νῦν ηὑρημένη, ὅτι σῶμά ἐστιν πονηρὸν καὶ οὐκ ἐξαρκεῖ αὐτῷ τοιούτῳ εἶναι. τούτῳ οὖν ὅπωσ ἐκπορίζῃ τὰ συμφέροντα, ἐπὶ τούτῳ παρεσκευάσθη ἡ τέχνη. " ἦ ὀρθῶσ σοι δοκῶ, ἔφην, ἂν εἰπεῖν οὕτω λέγων, ἢ οὔ; ὀρθῶσ, ἔφη.

τί δὲ δή;

αὐτὴ ἡ ἰατρική ἐστιν πονηρά, ἢ ἄλλη τισ τέχνη ἔσθ’ ὅτι προσδεῖταί τινοσ ἀρετῆσ ‐ ὥσπερ ὀφθαλμοὶ ὄψεωσ καὶ ὦτα ἀκοῆσ καὶ διὰ ταῦτα ἐπ’ αὐτοῖσ δεῖ τινοσ τέχνησ τῆσ τὸ συμφέρον εἰσ αὐτὰ ταῦτα σκεψομένησ τε καὶ ἐκποριούσησ ‐ ἆρα καὶ ἐν αὐτῇ τῇ τέχνῃ ἔνι τισ πονηρία, καὶ δεῖ ἑκάστῃ τέχνῃ ἄλλησ τέχνησ ἥτισ αὐτῇ τὸ συμφέρον σκέψεται, καὶ τῇ σκοπουμένῃ ἑτέρασ αὖ τοιαύτησ, καὶ τοῦτ’ ἔστιν ἀπέραντον; ἢ αὐτὴ αὑτῇ τὸ συμφέρον σκέψεται;

ἢ οὔτε αὑτῆσ οὔτε ἄλλησ προσδεῖται ἐπὶ τὴν αὑτῆσ πονηρίαν τὸ συμφέρον σκοπεῖν· οὔτε γὰρ πονηρία οὔτε ἁμαρτία οὐδεμία οὐδεμιᾷ τέχνῃ πάρεστιν, οὐδὲ προσήκει τέχνῃ ἄλλῳ τὸ συμφέρον ζητεῖν ἢ ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐστίν, αὐτὴ δὲ ἀβλαβὴσ καὶ ἀκέραιόσ ἐστιν ὀρθὴ οὖσα, ἑώσπερ ἂν ᾖ ἑκάστη ἀκριβὴσ ὅλη ἥπερ ἐστίν; καὶ σκόπει ἐκείνῳ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ· οὕτωσ ἢ ἄλλωσ ἔχει; οὕτωσ, ἔφη, φαίνεται.

οὐκ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ἰατρικὴ ἰατρικῇ τὸ συμφέρον σκοπεῖ ἀλλὰ σώματι.

ναί, ἔφη.

οὐδὲ ἱππικὴ ἱππικῇ ἀλλ’ ἵπποισ·

οὐδὲ ἄλλη τέχνη οὐδεμία ἑαυτῇ ‐ οὐδὲ γὰρ προσδεῖται ‐ ἀλλ’ ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐστίν. φαίνεται, ἔφη, οὕτωσ.

ἀλλὰ μήν, ὦ Θρασύμαχε, ἄρχουσί γε αἱ τέχναι καὶ κρατοῦσιν ἐκείνου οὗπέρ εἰσιν τέχναι.

συνεχώρησεν ἐνταῦθα καὶ μάλα μόγισ.

ὑπὸ ἑαυτῆσ.

συνωμολόγησε μὲν καὶ ταῦτα τελευτῶν, ἐπεχείρει δὲ περὶ αὐτὰ μάχεσθαι·

ἐπειδὴ δὲ ὡμολόγησεν, ἄλλο τι οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, οὐδὲ ἰατρὸσ οὐδείσ, καθ’ ὅσον ἰατρόσ, τὸ τῷ ἰατρῷ συμφέρον σκοπεῖ οὐδ’ ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τῷ κάμνοντι; ὡμολόγηται γὰρ ὁ ἀκριβὴσ ἰατρὸσ σωμάτων εἶναι ἄρχων ἀλλ’ οὐ χρηματιστήσ. ἢ οὐχ ὡμολόγηται; συνέφη.

οὐκοῦν καὶ ὁ κυβερνήτησ ὁ ἀκριβὴσ ναυτῶν εἶναι ἄρχων ἀλλ’ οὐ ναύτησ;

ὡμολόγηται.

οὐκ ἄρα ὅ γε τοιοῦτοσ κυβερνήτησ τε καὶ ἄρχων τὸ τῷ κυβερνήτῃ συμφέρον σκέψεταί τε καὶ προστάξει, ἀλλὰ τὸ τῷ ναύτῃ τε καὶ ἀρχομένῳ.

συνέφησε μόγισ.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε, οὐδὲ ἄλλοσ οὐδεὶσ ἐν οὐδεμιᾷ ἀρχῇ, καθ’ ὅσον ἄρχων ἐστίν, τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖ οὐδ’ ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ ᾧ ἂν αὐτὸσ δημιουργῇ, καὶ πρὸσ ἐκεῖνο βλέπων καὶ τὸ ἐκείνῳ συμφέρον καὶ πρέπον, καὶ λέγει ἃ λέγει καὶ ποιεῖ ἃ ποιεῖ ἅπαντα.

ἐπειδὴ οὖν ἐνταῦθα ἦμεν τοῦ λόγου καὶ πᾶσι καταφανὲσ ἦν ὅτι ὁ τοῦ δικαίου λόγοσ εἰσ τοὐναντίον περιειστήκει, ὁ Θρασύμαχοσ ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι, εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, τίτθη σοι ἔστιν;

τί δέ;

ἦν δ’ ἐγώ· οὐκ ἀποκρίνεσθαι χρῆν μᾶλλον ἢ τοιαῦτα ἐρωτᾶν; ὅτι τοί σε, ἔφη, κορυζῶντα περιορᾷ καὶ οὐκ ἀπομύττει δεόμενον, ὅσ γε αὐτῇ οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ ποιμένα γιγνώσκεισ.

ὅτι δὴ τί μάλιστα;

ἦν δ’ ἐγώ. ὅτι οἰεί τοὺσ ποιμένασ ἢ τοὺσ βουκόλουσ τὸ τῶν προβάτων ἢ τὸ τῶν βοῶν ἀγαθὸν σκοπεῖν καὶ παχύνειν αὐτοὺσ καὶ θεραπεύειν πρὸσ ἄλλο τι βλέποντασ ἢ τὸ τῶν δεσποτῶν ἀγαθὸν καὶ τὸ αὑτῶν, καὶ δὴ καὶ τοὺσ ἐν ταῖσ πόλεσιν ἄρχοντασ, οἳ ὡσ ἀληθῶσ ἄρχουσιν, ἄλλωσ πωσ ἡγῇ διανοεῖσθαι πρὸσ τοὺσ ἀρχομένουσ ἢ ὥσπερ ἄν τισ πρὸσ πρόβατα διατεθείη, καὶ ἄλλο τι σκοπεῖν αὐτοὺσ διὰ νυκτὸσ καὶ ἡμέρασ ἢ τοῦτο, ὅθεν αὐτοὶ ὠφελήσονται.

καὶ οὕτω πόρρω εἶ περί τε τοῦ δικαίου καὶ δικαιοσύνησ καὶ ἀδίκου τε καὶ ἀδικίασ, ὥστε ἀγνοεῖσ ὅτι ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθὸν τῷ ὄντι, τοῦ κρείττονόσ τε καὶ ἄρχοντοσ συμφέρον, οἰκεία δὲ τοῦ πειθομένου τε καὶ ὑπηρετοῦντοσ βλάβη, ἡ δὲ ἀδικία τοὐναντίον, καὶ ἄρχει τῶν ὡσ ἀληθῶσ εὐηθικῶν τε καὶ δικαίων, οἱ δ’ ἀρχόμενοι ποιοῦσιν τὸ ἐκείνου συμφέρον κρείττονοσ ὄντοσ, καὶ εὐδαίμονα ἐκεῖνον ποιοῦσιν ὑπηρετοῦντεσ αὐτῷ, ἑαυτοὺσ δὲ οὐδ’ ὁπωστιοῦν.

σκοπεῖσθαι δέ, ὦ εὐηθέστατε Σώκρατεσ, οὑτωσὶ χρή, ὅτι δίκαιοσ ἀνὴρ ἀδίκου πανταχοῦ ἔλαττον ἔχει. πρῶτον μὲν ἐν τοῖσ πρὸσ ἀλλήλουσ συμβολαίοισ, ὅπου ἂν ὁ τοιοῦτοσ τῷ τοιούτῳ κοινωνήσῃ, οὐδαμοῦ ἂν εὑρ́οισ ἐν τῇ διαλύσει τῆσ κοινωνίασ πλέον ἔχοντα τὸν δίκαιον τοῦ ἀδίκου ἀλλ’ ἔλαττον·

ἔπειτα ἐν τοῖσ πρὸσ τὴν πόλιν, ὅταν τέ τινεσ εἰσφοραὶ ὦσιν, ὁ μὲν δίκαιοσ ἀπὸ τῶν ἴσων πλέον εἰσφέρει, ὁ δ’ ἔλαττον, ὅταν τε λήψεισ, ὁ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ πολλὰ κερδαίνει. καὶ γὰρ ὅταν ἀρχήν τινα ἄρχῃ ἑκάτεροσ, τῷ μὲν δικαίῳ ὑπάρχει, καὶ εἰ μηδεμία ἄλλη ζημία, τά γε οἰκεῖα δι’ ἀμέλειαν μοχθηροτέρωσ ἔχειν, ἐκ δὲ τοῦ δημοσίου μηδὲν ὠφελεῖσθαι διὰ τὸ δίκαιον εἶναι, πρὸσ δὲ τούτοισ ἀπεχθέσθαι τοῖσ τε οἰκείοισ καὶ τοῖσ γνωρίμοισ, ὅταν μηδὲν ἐθέλῃ αὐτοῖσ ὑπηρετεῖν παρὰ τὸ δίκαιον·

τῷ δὲ ἀδίκῳ πάντα τούτων τἀναντία ὑπάρχει. λέγω γὰρ ὅνπερ νυνδὴ ἔλεγον, τὸν μεγάλα δυνάμενον πλεονεκτεῖν· τοῦτον οὖν σκόπει, εἴπερ βούλει κρίνειν ὅσῳ μᾶλλον συμφέρει ἰδίᾳ αὑτῷ ἄδικον εἶναι ἢ τὸ δίκαιον.

πάντων δὲ ῥᾷστα μαθήσῃ, ἐὰν ἐπὶ τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν ἔλθῃσ, ἣ τὸν μὲν ἀδικήσαντα εὐδαιμονέστατον ποιεῖ, τοὺσ δὲ ἀδικηθέντασ καὶ ἀδικῆσαι οὐκ ἂν ἐθέλοντασ ἀθλιωτάτουσ. ἔστιν δὲ τοῦτο τυραννίσ, ἣ οὐ κατὰ σμικρὸν τἀλλότρια καὶ λάθρᾳ καὶ βίᾳ ἀφαιρεῖται, καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια καὶ ἴδια καὶ δημόσια, ἀλλὰ συλλήβδην· ὧν ἐφ’ ἑκάστῳ μέρει ὅταν τισ ἀδικήσασ μὴ λάθῃ, ζημιοῦταί τε καὶ ὀνείδη ἔχει τὰ μέγιστα ‐ καὶ γὰρ ἱερόσυλοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τοιχωρύχοι καὶ ἀποστερηταὶ καὶ κλέπται οἱ κατὰ μέρη ἀδικοῦντεσ τῶν τοιούτων κακουργημάτων καλοῦνται ‐ ἐπειδὰν δέ τισ πρὸσ τοῖσ τῶν πολιτῶν χρήμασιν καὶ αὐτοὺσ ἀνδραποδισάμενοσ δουλώσηται, ἀντὶ τούτων τῶν αἰσχρῶν ὀνομάτων εὐδαίμονεσ καὶ μακάριοι κέκληνται, οὐ μόνον ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ὅσοι ἂν πύθωνται αὐτὸν τὴν ὅλην ἀδικίαν ἠδικηκότα·

οὐ γὰρ τὸ ποιεῖν τὰ ἄδικα ἀλλὰ τὸ πάσχειν φοβούμενοι ὀνειδίζουσιν οἱ ὀνειδίζοντεσ τὴν ἀδικίαν.

οὕτωσ, ὦ Σώκρατεσ, καὶ ἰσχυρότερον καὶ ἐλευθεριώτερον καὶ δεσποτικώτερον ἀδικία δικαιοσύνησ ἐστὶν ἱκανῶσ γιγνομένη, καὶ ὅπερ ἐξ ἀρχῆσ ἔλεγον, τὸ μὲν τοῦ κρείττονοσ συμφέρον τὸ δίκαιον τυγχάνει ὄν, τὸ δ’ ἄδικον ἑαυτῷ λυσιτελοῦν τε καὶ συμφέρον. ταῦτα εἰπὼν ὁ Θρασύμαχοσ ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι, ὥσπερ βαλανεὺσ ἡμῶν καταντλήσασ κατὰ τῶν ὤτων ἁθρόον καὶ πολὺν τὸν λόγον·

οὐ μὴν εἰάσάν γε αὐτὸν οἱ παρόντεσ, ἀλλ’ ἠνάγκασαν ὑπομεῖναί τε καὶ παρασχεῖν τῶν εἰρημένων λόγον. καὶ δὴ ἔγωγε καὶ αὐτὸσ πάνυ ἐδεόμην τε καὶ εἶπον· ὦ δαιμόνιε Θρασύμαχε, οἱο͂ν ἐμβαλὼν λόγον ἐν νῷ ἔχεισ ἀπιέναι πρὶν διδάξαι ἱκανῶσ ἢ μαθεῖν εἴτε οὕτωσ εἴτε ἄλλωσ ἔχει; ἢ σμικρὸν οἰεί ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα διορίζεσθαι ὅλου βίου διαγωγήν, ᾗ ἂν διαγόμενοσ ἕκαστοσ ἡμῶν λυσιτελεστάτην ζωὴν ζῴη;

ἐγὼ γὰρ οἶμαι, ἔφη ὁ Θρασύμαχοσ, τουτὶ ἄλλωσ ἔχειν;

ἐοίκασ, ἦν δ’ ἐγώ ‐ ἤτοι ἡμῶν γε οὐδὲν κήδεσθαι, οὐδέ τι φροντίζειν εἴτε χεῖρον εἴτε βέλτιον βιωσόμεθα ἀγνοοῦντεσ ὃ σὺ φῂσ εἰδέναι.

ἀλλ’, ὠγαθέ, προθυμοῦ καὶ ἡμῖν ἐνδείξασθαι ‐ οὔτοι κακῶσ σοι κείσεται ὅτι ἂν ἡμᾶσ τοσούσδε ὄντασ εὐεργετήσῃσ ‐ ἐγὼ γὰρ δή σοι λέγω τό γ’ ἐμόν, ὅτι οὐ πείθομαι οὐδ’ οἶμαι ἀδικίαν δικαιοσύνησ κερδαλεώτερον εἶναι, οὐδ’ ἐὰν ἐᾷ τισ αὐτὴν καὶ μὴ διακωλύῃ πράττειν ἃ βούλεται. ἀλλ’, ὠγαθέ, ἔστω μὲν ἄδικοσ, δυνάσθω δὲ ἀδικεῖν ἢ τῷ λανθάνειν ἢ τῷ διαμάχεσθαι, ὅμωσ ἐμέ γε οὐ πείθει ὡσ ἔστι τῆσ δικαιοσύνησ κερδαλεώτερον.

ταῦτ’ οὖν καὶ ἕτεροσ ἴσωσ τισ ἡμῶν πέπονθεν, οὐ μόνοσ ἐγώ· πεῖσον οὖν, ὦ μακάριε, ἱκανῶσ ἡμᾶσ ὅτι οὐκ ὀρθῶσ βουλευόμεθα δικαιοσύνην ἀδικίασ περὶ πλείονοσ ποιούμενοι.

καὶ πῶσ, ἔφη, σὲ πείσω;

εἰ γὰρ οἷσ νυνδὴ ἔλεγον μὴ πέπεισαι, τί σοι ἔτι ποιήσω; ἢ εἰσ τὴν ψυχὴν φέρων ἐνθῶ τὸν λόγον; μὰ Δί’, ἦν δ’ ἐγώ, μὴ σύ γε·

ἀλλὰ πρῶτον μέν, ἃ ἂν εἴπῃσ, ἔμμενε τούτοισ, ἢ ἐὰν μετατιθῇ, φανερῶσ μετατίθεσο καὶ ἡμᾶσ μὴ ἐξαπάτα. γὰρ τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα ‐ ὅτι τὸν ὡσ ἀληθῶσ ἰατρὸν τὸ πρῶτον ὁριζόμενοσ τὸν ὡσ ἀληθῶσ ποιμένα οὐκέτι ᾤου δεῖν ὕστερον ἀκριβῶσ φυλάξαι, ἀλλὰ πιαίνειν οἰεί αὐτὸν τὰ πρόβατα, καθ’ ὅσον ποιμήν ἐστιν, οὐ πρὸσ τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον βλέποντα ἀλλ’, ὥσπερ δαιτυμόνα τινὰ καὶ μέλλοντα ἑστιάσεσθαι, πρὸσ τὴν εὐωχίαν, ἢ αὖ πρὸσ τὸ ἀποδόσθαι, ὥσπερ χρηματιστὴν ἀλλ’ οὐ ποιμένα.

ἀρχομένῳ τε καὶ θεραπευομένῳ, ἔν τε πολιτικῇ καὶ ἰδιωτικῇ ἀρχῇ.

σὺ δὲ τοὺσ ἄρχοντασ ἐν ταῖσ πόλεσιν, τοὺσ ὡσ ἀληθῶσ ἄρχοντασ, ἑκόντασ οἰεί ἄρχειν; μὰ Δί’ οὔκ, ἔφη, ἀλλ’ εὖ οἶδα.

τί δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε;

τὰσ ἄλλασ ἀρχὰσ οὐκ ἐννοεῖσ ὅτι οὐδεὶσ ἐθέλει ἄρχειν ἑκών, ἀλλὰ μισθὸν αἰτοῦσιν, ὡσ οὐχὶ αὐτοῖσιν ὠφελίαν ἐσομένην ἐκ τοῦ ἄρχειν ἀλλὰ τοῖσ ἀρχομένοισ; ἐπεὶ τοσόνδε εἰπέ·

οὐχὶ ἑκάστην μέντοι φαμὲν ἑκάστοτε τῶν τεχνῶν τούτῳ ἑτέραν εἶναι, τῷ ἑτέραν τὴν δύναμιν ἔχειν; καί, ὦ μακάριε, μὴ παρὰ δόξαν ἀποκρίνου, ἵνα τι καὶ περαίνωμεν. ἀλλὰ τούτῳ, ἔφη, ἑτέρα.

οὐκοῦν καὶ ὠφελίαν ἑκάστη τούτων ἰδίαν τινὰ ἡμῖν παρέχεται ἀλλ’ οὐ κοινήν, οἱο͂ν ἰατρικὴ μὲν ὑγίειαν, κυβερνητικὴ δὲ σωτηρίαν ἐν τῷ πλεῖν, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτω;

πάνυ γε.

οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ μισθόν;

αὕτη γὰρ αὐτῆσ ἡ δύναμισ· ἢ τὴν ἰατρικὴν σὺ καὶ τὴν κυβερνητικὴν τὴν αὐτὴν καλεῖσ; ἢ ἐάνπερ βούλῃ ἀκριβῶσ διορίζειν, ὥσπερ ὑπέθου, οὐδέν τι μᾶλλον, ἐάν τισ κυβερνῶν ὑγιὴσ γίγνηται διὰ τὸ συμφέρον αὐτῷ πλεῖν ἐν τῇ θαλάττῃ, ἕνεκα τούτου καλεῖσ μᾶλλον αὐτὴν ἰατρικήν; οὐ δῆτα, ἔφη.

οὐδέ γ’, οἶμαι, τὴν μισθωτικήν, ἐὰν ὑγιαίνῃ τισ μισθαρνῶν.

οὐ δῆτα.

τί δέ;

τὴν ἰατρικὴν μισθαρνητικήν, ἐὰν ἰώμενόσ τισ μισθαρνῇ; οὐκ ἔφη.

οὐκοῦν τήν γε ὠφελίαν ἑκάστησ τῆσ τέχνησ ἰδίαν ὡμολογήσαμεν εἶναι;

ἔστω, ἔφη.

ἥντινα ἄρα ὠφελίαν κοινῇ ὠφελοῦνται πάντεσ οἱ δημιουργοί, δῆλον ὅτι κοινῇ τινι τῷ αὐτῷ προσχρώμενοι ἀπ’ ἐκείνου ὠφελοῦνται.

ἐοίκεν, ἔφη.

φαμὲν δέ γε τὸ μισθὸν ἀρνυμένουσ ὠφελεῖσθαι τοὺσ δημιουργοὺσ ἀπὸ τοῦ προσχρῆσθαι τῇ μισθωτικῇ τέχνῃ γίγνεσθαι αὐτοῖσ.

συνέφη μόγισ.

οὐκ ἄρα ἀπὸ τῆσ αὑτοῦ τέχνησ ἑκάστῳ αὕτη ἡ ὠφελία ἐστίν, ἡ τοῦ μισθοῦ λῆψισ, ἀλλ’, εἰ δεῖ ἀκριβῶσ σκοπεῖσθαι, ἡ μὲν ἰατρικὴ ὑγίειαν ποιεῖ, ἡ δὲ μισθαρνητικὴ μισθόν, καὶ ἡ μὲν οἰκοδομικὴ οἰκίαν, ἡ δὲ μισθαρνητικὴ αὐτῇ ἑπομένη μισθόν, καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι οὕτωσ τὸ αὑτῆσ ἑκάστη ἔργον ἐργάζεται καὶ ὠφελεῖ ἐκεῖνο ἐφ’ ᾧ τέτακται.

ἐὰν δὲ μὴ μισθὸσ αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ’ ὅτι ὠφελεῖται ὁ δημιουργὸσ ἀπὸ τῆσ τέχνησ; οὐ φαίνεται, ἔφη.

ἆρ’ οὖν οὐδ’ ὠφελεῖ τότε, ὅταν προῖκα ἐργάζηται;

οἶμαι ἔγωγε.

οὐκοῦν, ὦ Θρασύμαχε, τοῦτο ἤδη δῆλον, ὅτι οὐδεμία τέχνη οὐδὲ ἀρχὴ τὸ αὑτῇ ὠφέλιμον παρασκευάζει, ἀλλ’, ὅπερ πάλαι ἐλέγομεν, τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ παρασκευάζει καὶ ἐπιτάττει, τὸ ἐκείνου συμφέρον ἥττονοσ ὄντοσ σκοποῦσα, ἀλλ’ οὐ τὸ τοῦ κρείττονοσ.

διὰ δὴ ταῦτα ἔγωγε, ὦ φίλε Θρασύμαχε, καὶ ἄρτι ἔλεγον μηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν καὶ τὰ ἀλλότρια κακὰ μεταχειρίζεσθαι ἀνορθοῦντα, ἀλλὰ μισθὸν αἰτεῖν, ὅτι ὁ μέλλων καλῶσ τῇ τέχνῃ πράξειν οὐδέποτε αὑτῷ τὸ βέλτιστον πράττει οὐδ’ ἐπιτάττει κατὰ τὴν τέχνην ἐπιτάττων, ἀλλὰ τῷ ἀρχομένῳ· ὧν δὴ ἕνεκα, ὡσ ἐοίκε, μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖσ μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν, ἢ ἀργύριον ἢ τιμήν, ἢ ζημίαν ἐὰν μὴ ἄρχῃ.

πῶσ τοῦτο λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ;

ἔφη ὁ Γλαύκων· τοὺσ μὲν γὰρ δύο μισθοὺσ γιγνώσκω, τὴν δὲ ζημίαν ἥντινα λέγεισ καὶ ὡσ ἐν μισθοῦ μέρει εἴρηκασ, οὐ συνῆκα. τὸν τῶν βελτίστων ἄρα μισθόν, ἔφην, οὐ συνιεῖσ, δι’ ὃν ἄρχουσιν οἱ ἐπιεικέστατοι, ὅταν ἐθέλωσιν ἄρχειν.

ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι τὸ φιλότιμόν τε καὶ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδοσ λέγεταί τε καὶ ἔστιν;

ἔγωγε, ἔφη.

διὰ ταῦτα τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλουσιν ἄρχειν οἱ ἀγαθοὶ οὔτε τιμῆσ·

οὔτε γὰρ φανερῶσ πραττόμενοι τῆσ ἀρχῆσ ἕνεκα μισθὸν μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆσ ἀρχῆσ λαμβάνοντεσ κλέπται. οὐδ’ αὖ τιμῆσ ἕνεκα· οὐ γάρ εἰσι φιλότιμοι. δεῖ δὴ αὐτοῖσ ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζημίαν, εἰ μέλλουσιν ἐθέλειν ἄρχειν ‐ ὅθεν κινδυνεύει τὸ ἑκόντα ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἰέναι ἀλλὰ μὴ ἀνάγκην περιμένειν αἰσχρὸν νενομίσθαι ‐ τῆσ δὲ ζημίασ μεγίστη τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν μὴ αὐτὸσ ἐθέλῃ ἄρχειν· ἣν δείσαντέσ μοι φαίνονται ἄρχειν, ὅταν ἄρχωσιν, οἱ ἐπιεικεῖσ, καὶ τότε ἔρχονται ἐπὶ τὸ ἄρχειν οὐχ ὡσ ἐπ’ ἀγαθόν τι ἰόντεσ οὐδ’ ὡσ εὐπαθήσοντεσ ἐν αὐτῷ, ἀλλ’ ὡσ ἐπ’ ἀναγκαῖον καὶ οὐκ ἔχοντεσ ἑαυτῶν βελτίοσιν ἐπιτρέψαι οὐδὲ ὁμοίοισ.

ἐπεὶ κινδυνεύει πόλισ ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ’ ἂν καταφανὲσ γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι ἀληθινὸσ ἄρχων οὐ πέφυκε τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ·

ὥστε πᾶσ ἂν ὁ γιγνώσκων τὸ ὠφελεῖσθαι μᾶλλον ἕλοιτο ὑπ’ ἄλλου ἢ ἄλλον ὠφελῶν πράγματα ἔχειν. τοῦτο μὲν οὖν ἔγωγε οὐδαμῇ συγχωρῶ Θρασυμάχῳ, ὡσ τὸ δίκαιόν ἐστιν τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν δὴ καὶ εἰσ αὖθισ σκεψόμεθα·

πολὺ δέ μοι δοκεῖ μεῖζον εἶναι ὃ νῦν λέγει Θρασύμαχοσ, τὸν τοῦ ἀδίκου βίον φάσκων εἶναι κρείττω ἢ τὸν τοῦ δικαίου. σὺ οὖν ποτέρωσ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, αἱρῇ; καὶ πότερον ἀληθεστέρωσ δοκεῖ σοι λέγεσθαι; τὸν τοῦ δικαίου ἔγωγε λυσιτελέστερον βίον εἶναι.

ἤκουσασ, ἦν δ’ ἐγώ, ὅσα ἄρτι Θρασύμαχοσ ἀγαθὰ διῆλθεν τῷ τοῦ ἀδίκου;

ἤκουσα, ἔφη, ἀλλ’ οὐ πείθομαι.

βούλει οὖν αὐτὸν πείθωμεν, ἂν δυνώμεθά πῃ ἐξευρεῖν, ὡσ οὐκ ἀληθῆ λέγει;

πῶσ γὰρ οὐ βούλομαι;

ἦ δ’ ὅσ. ἂν μὲν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ἀντικατατείναντεσ λέγωμεν αὐτῷ λόγον παρὰ λόγον, ὅσα αὖ ἀγαθὰ ἔχει τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ αὖθισ οὗτοσ, καὶ ἄλλον ἡμεῖσ, ἀριθμεῖν δεήσει τἀγαθὰ καὶ μετρεῖν ὅσα ἑκάτεροι ἐν ἑκατέρῳ λέγομεν, καὶ ἤδη δικαστῶν τινων τῶν διακρινούντων δεησόμεθα·

ἂν δὲ ὥσπερ ἄρτι ἀνομολογούμενοι πρὸσ ἀλλήλουσ σκοπῶμεν, ἅμα αὐτοί τε δικασταὶ καὶ ῥήτορεσ ἐσόμεθα.

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

ὁποτέρωσ οὖν σοι, ἦν δ’ ἐγώ, ἀρέσκει.

οὕτωσ, ἔφη.

ἴθι δή, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε, ἀπόκριναι ἡμῖν ἐξ ἀρχῆσ.

τὴν τελέαν ἀδικίαν τελέασ οὔσησ δικαιοσύνησ λυσιτελεστέραν φῂσ εἶναι; πάνυ μὲν οὖν καὶ φημί, ἔφη, καὶ δι’ ἅ, εἴρηκα.

φέρε δή, τὸ τοιόνδε περὶ αὐτῶν πῶσ λέγεισ;

τὸ μέν που ἀρετὴν αὐτοῖν καλεῖσ, τὸ δὲ κακίαν; πῶσ γὰρ οὔ;

οὐκοῦν τὴν μὲν δικαιοσύνην ἀρετήν, τὴν δὲ ἀδικίαν κακίαν;

εἰκόσ γ’, ἔφη, ὦ ἥδιστε, ἐπειδή γε καὶ λέγω ἀδικίαν μὲν λυσιτελεῖν, δικαιοσύνην δ’ οὔ.

ἀλλὰ τί μήν;

τοὐναντίον, ἦ δ’ ὅσ.

ἦ τὴν δικαιοσύνην κακίαν;

οὔκ, ἀλλὰ πάνυ γενναίαν εὐήθειαν.

τὴν ἀδικίαν ἄρα κακοήθειαν καλεῖσ;

οὔκ, ἀλλ’ εὐβουλίαν, ἔφη.

ἦ καὶ φρόνιμοί σοι, ὦ Θρασύμαχε, δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀγαθοὶ οἱ ἄδικοι;

οἵ γε τελέωσ, ἔφη, οἱοῖ́ τε ἀδικεῖν, πόλεισ τε καὶ ἔθνη δυνάμενοι ἀνθρώπων ὑφ’ ἑαυτοὺσ ποιεῖσθαι·

σὺ δὲ οἰεί με ἴσωσ τοὺσ τὰ βαλλάντια ἀποτέμνοντασ λέγειν. λυσιτελεῖ μὲν οὖν, ἦ δ’ ὅσ, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐάνπερ λανθάνῃ· ἔστι δὲ οὐκ ἄξια λόγου, ἀλλ’ ἃ νυνδὴ ἔλεγον. τοῦτο μέν, ἔφην, οὐκ ἀγνοῶ ὃ βούλει λέγειν, ἀλλὰ τόδε ἐθαύμασα, εἰ ἐν ἀρετῆσ καὶ σοφίασ τιθεῖσ μέρει τὴν ἀδικίαν, τὴν δὲ δικαιοσύνην ἐν τοῖσ ἐναντίοισ.

ἀλλὰ πάνυ οὕτω τίθημι.

τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ, ἤδη στερεώτερον, ὦ ἑταῖρε, καὶ οὐκέτι ῥᾴδιον ἔχειν ὅτι τισ εἴπῃ.

εἰ γὰρ λυσιτελεῖν μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο, κακίαν μέντοι ἢ αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολόγεισ εἶναι ὥσπερ ἄλλοι τινέσ, εἴχομεν ἄν τι λέγειν κατὰ τὰ νομιζόμενα λέγοντεσ· ἃ ἡμεῖσ τῷ δικαίῳ προσετίθεμεν, ἐπειδή γε καὶ ἐν ἀρετῇ αὐτὸ καὶ σοφίᾳ ἐτόλμησασ θεῖναι.

ἀληθέστατα, ἔφη, μαντεύῃ.

ἀλλ’ οὐ μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, ἀποκνητέον γε τῷ λόγῳ ἐπεξελθεῖν σκοπούμενον, ἑώσ ἄν σε ὑπολαμβάνω λέγειν ἅπερ διανοῇ.

ἐμοὶ γὰρ δοκεῖσ σύ, ὦ Θρασύμαχε, ἀτεχνῶσ νῦν οὐ σκώπτειν, ἀλλὰ τὰ δοκοῦντα περὶ τῆσ ἀληθείασ λέγειν. τί δέ σοι, ἔφη, τοῦτο διαφέρει, εἴτε μοι δοκεῖ εἴτε μή, ἀλλ’ οὐ τὸν λόγον ἐλέγχεισ;

οὐδέν, ἦν δ’ ἐγώ.

ἀλλὰ τόδε μοι πειρῶ ἔτι πρὸσ τούτοισ ἀποκρίνασθαι· ὁ δίκαιοσ τοῦ δικαίου δοκεῖ τί σοι ἂν ἐθέλειν πλέον ἔχειν; οὐδαμῶσ, ἔφη·

οὐ γὰρ ἂν ἦν ἀστεῖοσ, ὥσπερ νῦν, καὶ εὐήθησ. τί δέ;

τῆσ δικαίασ πράξεωσ; οὐδὲ τῆσ δικαίασ, ἔφη.

τοῦ δὲ ἀδίκου πότερον ἀξιοῖ ἂν πλεονεκτεῖν καὶ ἡγοῖτο δίκαιον εἶναι, ἢ οὐκ ἂν ἡγοῖτο;

ἡγοῖτ’ ἄν, ἦ δ’ ὅσ, καὶ ἀξιοῖ, ἀλλ’ οὐκ ἂν δύναιτο.

δικαίου μὴ ἀξιοῖ πλέον ἔχειν μηδὲ βούλεται ὁ δίκαιοσ, τοῦ δὲ ἀδίκου;

ἀλλ’ οὕτωσ, ἔφη, ἔχει.

τί δὲ δὴ ὁ ἄδικοσ;

ἆρα ἀξιοῖ τοῦ δικαίου πλεονεκτεῖν καὶ τῆσ δικαίασ πράξεωσ; πῶσ γὰρ οὔκ;

ἔφη, ὅσ γε πάντων πλέον ἔχειν ἀξιοῖ; οὐκοῦν καὶ ἀδίκου γε ἀνθρώπου τε καὶ πράξεωσ ὁ ἄδικοσ πλεονεκτήσει καὶ ἁμιλλήσεται ὡσ ἁπάντων πλεῖστον αὐτὸσ λάβῃ;

ἔστι ταῦτα.

ὧδε δὴ λέγωμεν, ἔφην·

τοῦ ἀνομοίου;

ἄριστα, ἔφη, εἴρηκασ.

ἔστιν δέ γε, ἔφην, φρόνιμόσ τε καὶ ἀγαθὸσ ὁ ἄδικοσ, ὁ δὲ δίκαιοσ οὐδέτερα;

καὶ τοῦτ’, ἔφη, εὖ.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἐοίκε τῷ φρονίμῳ καὶ τῷ ἀγαθῷ ὁ ἄδικοσ, ὁ δὲ δίκαιοσ οὐκ ἐοίκεν;

πῶσ γὰρ οὐ μέλλει, ἔφη, ὁ τοιοῦτοσ ὢν καὶ ἐοικέναι τοῖσ τοιούτοισ, ὁ δὲ μὴ ἐοικέναι;

καλῶσ.

τοιοῦτοσ ἄρα ἐστὶν ἑκάτεροσ αὐτῶν οἷσπερ ἐοίκεν; ἀλλὰ τί μέλλει;

ἔφη. εἰε͂ν, ὦ Θρασύμαχε·

ἄμουσον;

ἔγωγε.

πότερον φρόνιμον καὶ πότερον ἄφρονα;

τὸν μὲν μουσικὸν δήπου φρόνιμον, τὸν δὲ ἄμουσον ἄφρονα.

οὐκοῦν καὶ ἅπερ φρόνιμον, ἀγαθόν, ἃ δὲ ἄφρονα, κακόν;

ναί.

τί δὲ ἰατρικόν;

οὐχ οὕτωσ; οὕτωσ.

δοκεῖ ἂν οὖν τίσ σοι, ὦ ἄριστε, μουσικὸσ ἀνὴρ ἁρμοττόμενοσ λύραν ἐθέλειν μουσικοῦ ἀνδρὸσ ἐν τῇ ἐπιτάσει καὶ ἀνέσει τῶν χορδῶν πλεονεκτεῖν ἢ ἀξιοῦν πλέον ἔχειν;

οὐκ ἔμοιγε.

τί δέ;

ἀμούσου; ἀνάγκη, ἔφη.

τί δὲ ἰατρικόσ;

ἐν τῇ ἐδωδῇ ἢ πόσει ἐθέλειν ἄν τι ἰατρικοῦ πλεονεκτεῖν ἢ ἀνδρὸσ ἢ πράγματοσ; οὐ δῆτα.

μὴ ἰατρικοῦ δέ;

ναί.

περὶ πάσησ δὴ ὁρ́α ἐπιστήμησ τε καὶ ἀνεπιστημοσύνησ εἴ τίσ σοι δοκεῖ ἐπιστήμων ὁστισοῦν πλείω ἂν ἐθέλειν αἱρεῖσθαι ἢ ὅσα ἄλλοσ ἐπιστήμων ἢ πράττειν ἢ λέγειν, καὶ οὐ ταὐτὰ τῷ ὁμοίῳ ἑαυτῷ εἰσ τὴν αὐτὴν πρᾶξιν.

ἀλλ’ ἴσωσ, ἔφη, ἀνάγκη τοῦτό γε οὕτωσ ἔχειν.

τί δὲ ὁ ἀνεπιστήμων;

πλεονεκτήσειεν ἄν, ὁμοίωσ δὲ ἀνεπιστήμονοσ;

ἴσωσ.

ὁ δὲ ἐπιστήμων σοφόσ;

φημί.

ὁ δὲ σοφὸσ ἀγαθόσ;

φημί.

ὁ ἄρα ἀγαθόσ τε καὶ σοφὸσ τοῦ μὲν ὁμοίου οὐκ ἐθελήσει πλεονεκτεῖν, τοῦ δὲ ἀνομοίου τε καὶ ἐναντίου.

ἐοίκεν, ἔφη.

ὁ δὲ κακόσ τε καὶ ἀμαθὴσ τοῦ τε ὁμοίου καὶ τοῦ ἐναντίου.

φαίνεται.

οὐκοῦν, ὦ Θρασύμαχε, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ ἄδικοσ ἡμῖν τοῦ ἀνομοίου τε καὶ ὁμοίου πλεονεκτεῖ;

ἢ οὐχ οὕτωσ ἔλεγεσ; ἔγωγε, ἔφη.

ὁ δέ γε δίκαιοσ τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ πλεονεκτήσει, τοῦ δὲ ἀνομοίου;

ναί.

ἐοίκεν ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ μὲν δίκαιοσ τῷ σοφῷ καὶ ἀγαθῷ, ὁ δὲ ἄδικοσ τῷ κακῷ καὶ ἀμαθεῖ.

κινδυνεύει.

ἀλλὰ μὴν ὡμολογοῦμεν, ᾧ γε ὅμοιοσ ἑκάτεροσ εἰή, τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι.

ὡμολογοῦμεν γάρ.

ὁ μὲν ἄρα δίκαιοσ ἡμῖν ἀναπέφανται ὢν ἀγαθόσ τε καὶ σοφόσ, ὁ δὲ ἄδικοσ ἀμαθήσ τε καὶ κακόσ.

ὁ δὴ Θρασύμαχοσ ὡμολόγησε μὲν πάντα ταῦτα, οὐχ ὡσ ἐγὼ νῦν ῥᾳδίωσ λέγω, ἀλλ’ ἑλκόμενοσ καὶ μόγισ, μετὰ ἱδρῶτοσ θαυμαστοῦ ὅσου, ἅτε καὶ θέρουσ ὄντοσ ‐ τότε καὶ εἶδον ἐγώ, πρότερον δὲ οὔπω, Θρασύμαχον ἐρυθριῶντα ‐ ἐπειδὴ δὲ οὖν διωμολογησάμεθα τὴν δικαιοσύνην ἀρετὴν εἶναι καὶ σοφίαν, τὴν δὲ ἀδικίαν κακίαν τε καὶ ἀμαθίαν, εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτω κείσθω, ἔφαμεν δὲ δὴ καὶ ἰσχυρὸν εἶναι τὴν ἀδικίαν.

ἢ οὐ μέμνησαι, ὦ Θρασύμαχε;

μέμνημαι, ἔφη·

ἀλλ’ ἔμοιγε οὐδὲ ἃ νῦν λέγεισ ἀρέσκει, καὶ ἔχω περὶ αὐτῶν λέγειν. εἰ οὖν λέγοιμι, εὖ οἶδ’ ὅτι δημηγορεῖν ἄν με φαίησ. ἢ οὖν ἐά με εἰπεῖν ὅσα βούλομαι, ἤ, εἰ βούλει ἐρωτᾶν, ἐρώτα·

ἐγὼ δέ σοι, ὥσπερ ταῖσ γραυσὶν ταῖσ τοὺσ μύθουσ λεγούσαισ, "εἰε͂ν" ἐρῶ καὶ κατανεύσομαι καὶ ἀνανεύσομαι. μηδαμῶσ, ἦν δ’ ἐγώ, παρά γε τὴν σαυτοῦ δόξαν.

ὥστε σοί, ἔφη, ἀρέσκειν, ἐπειδήπερ οὐκ ἐᾷσ λέγειν.

καίτοι τί ἄλλο βούλει; οὐδὲν μὰ Δία, ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλ’ εἴπερ τοῦτο ποιήσεισ, ποίει·

ἐγὼ δὲ ἐρωτήσω. ἐρώτα δή.

τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ, ὅπερ ἄρτι, ἵνα καὶ ἑξῆσ διασκεψώμεθα τὸν λόγον, ὁποῖόν τι τυγχάνει ὂν δικαιοσύνη πρὸσ ἀδικίαν.

ἐλέχθη γάρ που ὅτι καὶ δυνατώτερον καὶ ἰσχυρότερον εἰή ἀδικία δικαιοσύνησ·

νῦν δέ γ’, ἔφην, εἴπερ σοφία τε καὶ ἀρετή ἐστιν δικαιοσύνη, ῥᾳδίωσ οἶμαι φανήσεται καὶ ἰσχυρότερον ἀδικίασ, ἐπειδήπερ ἐστὶν ἀμαθία ἡ ἀδικία ‐ οὐδεὶσ ἂν ἔτι τοῦτο ἀγνοήσειεν ‐ ἀλλ’ οὔ τι οὕτωσ ἁπλῶσ, ὦ Θρασύμαχε, ἔγωγε ἐπιθυμῶ, ἀλλὰ τῇδέ πῃ σκέψασθαι· πόλιν φαίησ ἂν ἄδικον εἶναι καὶ ἄλλασ πόλεισ ἐπιχειρεῖν δουλοῦσθαι ἀδίκωσ καὶ καταδεδουλῶσθαι, πολλὰσ δὲ καὶ ὑφ’ ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην;

πῶσ γὰρ οὔκ;

ἔφη. καὶ τοῦτό γε ἡ ἀρίστη μάλιστα ποιήσει καὶ τελεώτατα οὖσα ἄδικοσ. μανθάνω, ἔφην, ὅτι σὸσ οὗτοσ ἦν ὁ λόγοσ.

ἀλλὰ τόδε περὶ αὐτοῦ σκοπῶ· πότερον ἡ κρείττων γιγνομένη πόλισ πόλεωσ ἄνευ δικαιοσύνησ τὴν δύναμιν ταύτην ἕξει, ἢ ἀνάγκη αὐτῇ μετὰ δικαιοσύνησ; εἰ μέν, ἔφη, ὡσ σὺ ἄρτι ἔλεγεσ ἔχει ‐ ἡ δικαιοσύνη σοφία ‐ μετὰ δικαιοσύνησ·

εἰ δ’ ὡσ ἐγὼ ἔλεγον, μετὰ ἀδικίασ. πάνυ ἄγαμαι, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε, ὅτι οὐκ ἐπινεύεισ μόνον καὶ ἀνανεύεισ, ἀλλὰ καὶ ἀποκρίνῃ πάνυ καλῶσ.

σοὶ γάρ, ἔφη, χαρίζομαι.

εὖ γε σὺ ποιῶν·

ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε μοι χάρισαι καὶ λέγε· δοκεῖσ ἂν ἢ πόλιν ἢ στρατόπεδον ἢ λῃστὰσ ἢ κλέπτασ ἢ ἄλλο τι ἔθνοσ, ὅσα κοινῇ ἐπί τι ἔρχεται ἀδίκωσ, πρᾶξαι ἄν τι δύνασθαι, εἰ ἀδικοῖεν ἀλλήλουσ; οὐ δῆτα, ἦ δ’ ὅσ.

τί δ’ εἰ μὴ ἀδικοῖεν;

οὐ μᾶλλον; πάνυ γε.

στάσεισ γάρ που, ὦ Θρασύμαχε, ἥ γε ἀδικία καὶ μίση καὶ μάχασ ἐν ἀλλήλοισ παρέχει, ἡ δὲ δικαιοσύνη ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν·

ἦ γάρ; ἔστω, ἦ δ’ ὅσ, ἵνα σοι μὴ διαφέρωμαι.

ἀλλ’ εὖ γε σὺ ποιῶν, ὦ ἄριστε.

τόδε δέ μοι λέγε· ἀλλήλων πράττειν;

πάνυ γε.

τί δὲ ἂν ἐν δυοῖν ἐγγένηται;

οὐ διοίσονται καὶ μισήσουσιν καὶ ἐχθροὶ ἔσονται ἀλλήλοισ τε καὶ τοῖσ δικαίοισ; ἔσονται, ἔφη.

ἐὰν δὲ δή, ὦ θαυμάσιε, ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν μὴ ἀπολεῖ τὴν αὑτῆσ δύναμιν, ἢ οὐδὲν ἧττον ἕξει;

μηδὲν ἧττον ἐχέτω, ἔφη.

οὐκοῦν τοιάνδε τινὰ φαίνεται ἔχουσα τὴν δύναμιν, οἱάν, ᾧ ἂν ἐγγένηται, εἴτε πόλει τινὶ εἴτε γένει εἴτε στρατοπέδῳ εἴτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν, πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸ ποιεῖν πράττειν μεθ’ αὑτοῦ διὰ τὸ στασιάζειν καὶ διαφέρεσθαι, ἔτι δ’ ἐχθρὸν εἶναι ἑαυτῷ τε καὶ τῷ ἐναντίῳ παντὶ καὶ τῷ δικαίῳ;

οὐχ οὕτωσ;

πάνυ γε.

καὶ ἐν ἑνὶ δὴ οἶμαι ἐνοῦσα ταὐτὰ ταῦτα ποιήσει ἅπερ πέφυκεν ἐργάζεσθαι·

πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸν πράττειν ποιήσει στασιάζοντα καὶ οὐχ ὁμονοοῦντα αὐτὸν ἑαυτῷ, ἔπειτα ἐχθρὸν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖσ δικαίοισ· ἦ γάρ; ναί.

δίκαιοι δέ γ’ εἰσίν, ὦ φίλε, καὶ οἱ θεοί;

ἔστω, ἔφη.

καὶ θεοῖσ ἄρα ἐχθρὸσ ἔσται ὁ ἄδικοσ, ὦ Θρασύμαχε, ὁ δὲ δίκαιοσ φίλοσ.

εὐωχοῦ τοῦ λόγου, ἔφη, θαρρῶν·

οὐ γὰρ ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, ἵνα μὴ τοῖσδε ἀπέχθωμαι. ἴθι δή, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τὰ λοιπά μοι τῆσ ἑστιάσεωσ ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενοσ ὥσπερ καὶ νῦν.

ὅτι μὲν γὰρ καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνουσ καὶ δυνατώτεροι πράττειν οἱ δίκαιοι φαίνονται, οἱ δὲ ἄδικοι οὐδὲ πράττειν μετ’ ἀλλήλων οἱοῖ́ τε ‐ ἀλλὰ δὴ καὶ οὕσ φαμεν ἐρρωμένωσ πώποτέ τι μετ’ ἀλλήλων κοινῇ πρᾶξαι ἀδίκουσ ὄντασ, τοῦτο οὐ παντάπασιν ἀληθὲσ λέγομεν· οὐ γὰρ ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντεσ ἄδικοι, ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἐνῆν τισ αὐτοῖσ δικαιοσύνη, ἣ αὐτοὺσ ἐποίει μήτοι καὶ ἀλλήλουσ γε καὶ ἐφ’ οὓσ ᾖσαν ἅμα ἀδικεῖν, δι’ ἣν ἔπραξαν ἃ ἔπραξαν, ὡρ́μησαν δὲ ἐπὶ τὰ ἄδικα ἀδικίᾳ ἡμιμόχθηροι ὄντεσ, ἐπεὶ οἵ γε παμπόνηροι καὶ τελέωσ ἄδικοι τελέωσ εἰσὶ καὶ πράττειν ἀδύνατοι ‐ ταῦτα μὲν οὖν ὅτι οὕτωσ ἔχει μανθάνω, ἀλλ’ οὐχ ὡσ σὺ τὸ πρῶτον ἐτίθεσο·

εἰ δὲ καὶ ἄμεινον ζῶσιν οἱ δίκαιοι τῶν ἀδίκων καὶ εὐδαιμονέστεροί εἰσιν, ὅπερ τὸ ὕστερον προυθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον.

φαίνονται μὲν οὖν καὶ νῦν, ὥσ γέ μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν εἰρήκαμεν· ὅμωσ δ’ ἔτι βέλτιον σκεπτέον. οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντοσ ὁ λόγοσ, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὅντινα τρόπον χρὴ ζῆν. σκόπει δή, ἔφη.

σκοπῶ, ἦν δ’ ἐγώ.

καί μοι λέγε· δοκεῖ τί σοι εἶναι ἵππου ἔργον; ἔμοιγε.

ἆρ’ οὖν τοῦτο ἂν θείησ καὶ ἵππου καὶ ἄλλου ὁτουοῦν ἔργον, ὃ ἂν ἢ μόνῳ ἐκείνῳ ποιῇ τισ ἢ ἄριστα;

οὐ μανθάνω, ἔφη.

ἀλλ’ ὧδε·

ἔσθ’ ὅτῳ ἂν ἄλλῳ ἴδοισ ἢ ὀφθαλμοῖσ; οὐ δῆτα.

τί δέ;

ἀκούσαισ ἄλλῳ ἢ ὠσίν; οὐδαμῶσ.

οὐκοῦν δικαίωσ ἂν ταῦτα τούτων φαμὲν ἔργα εἶναι;

πάνυ γε.

τί δέ;

μαχαίρᾳ ἂν ἀμπέλου κλῆμα ἀποτέμοισ καὶ σμίλῃ καὶ ἄλλοισ πολλοῖσ; πῶσ γὰρ οὔ;

ἀλλ’ οὐδενί γ’ ἂν οἶμαι οὕτω καλῶσ ὡσ δρεπάνῳ τῷ ἐπὶ τούτῳ ἐργασθέντι.

ἀληθῆ.

ἆρ’ οὖν οὐ τοῦτο τούτου ἔργον θήσομεν;

θήσομεν μὲν οὖν.

νῦν δὴ οἶμαι ἄμεινον ἂν μάθοισ ὃ ἄρτι ἠρώτων, πυνθανόμενοσ εἰ οὐ τοῦτο ἑκάστου εἰή ἔργον ὃ ἂν ἢ μόνον τι ἢ κάλλιστα τῶν ἄλλων ἀπεργάζηται.

πράγματοσ ἔργον εἶναι.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ.

οὐκοῦν καὶ ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ ᾧπερ καὶ ἔργον τι προστέτακται; ἰώμεν δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν· ὀφθαλμῶν, φαμέν, ἔστι τι ἔργον; ἔστιν.

ἆρ’ οὖν καὶ ἀρετὴ ὀφθαλμῶν ἔστιν;

καὶ ἀρετή.

τί δέ;

ὤτων ἦν τι ἔργον; ναί.

οὐκοῦν καὶ ἀρετή;

καὶ ἀρετή.

τί δὲ πάντων πέρι τῶν ἄλλων;

οὐχ οὕτω; οὕτω.

ἔχε δή·

ἀπεργάσαιντο μὴ ἔχοντα τὴν αὑτῶν οἰκείαν ἀρετήν, ἀλλ’ ἀντὶ τῆσ ἀρετῆσ κακίαν;

καὶ πῶσ ἄν;

ἔφη· τυφλότητα γὰρ ἴσωσ λέγεισ ἀντὶ τῆσ ὄψεωσ. ἥτισ, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτῶν ἡ ἀρετή·

οὐ γάρ πω τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλ’ εἰ τῇ οἰκείᾳ μὲν ἀρετῇ τὸ αὑτῶν ἔργον εὖ ἐργάσεται τὰ ἐργαζόμενα, κακίᾳ δὲ κακῶσ. ἀληθέσ, ἔφη, τοῦτό γε λέγεισ.

οὐκοῦν καὶ ὦτα στερόμενα τῆσ αὑτῶν ἀρετῆσ κακῶσ τὸ αὑτῶν ἔργον ἀπεργάσεται;

πάνυ γε.

τίθεμεν οὖν καὶ τἆλλα πάντα εἰσ τὸν αὐτὸν λόγον;

ἔμοιγε δοκεῖ.

ἴθι δή, μετὰ ταῦτα τόδε σκέψαι.

ψυχῆσ ἔστιν τι ἔργον ὃ ἄλλῳ τῶν ὄντων οὐδ’ ἂν ἑνὶ πράξαισ, οἱο͂ν τὸ τοιόνδε· τὸ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄρχειν καὶ βουλεύεσθαι καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ἔσθ’ ὅτῳ ἄλλῳ ἢ ψυχῇ δικαίωσ ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν καὶ φαῖμεν ἴδια ἐκείνησ εἶναι; οὐδενὶ ἄλλῳ.

τί δ’ αὖ τὸ ζῆν;

οὐ ψυχῆσ φήσομεν ἔργον εἶναι; μάλιστά γ’, ἔφη.

οὐκοῦν καὶ ἀρετήν φαμέν τινα ψυχῆσ εἶναι;

φαμέν.

ἆρ’ οὖν ποτε, ὦ Θρασύμαχε, ψυχὴ τὰ αὑτῆσ ἔργα εὖ ἀπεργάσεται στερομένη τῆσ οἰκείασ ἀρετῆσ, ἢ ἀδύνατον;

ἀδύνατον.

ἀνάγκη ἄρα κακῇ ψυχῇ κακῶσ ἄρχειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι, τῇ δὲ ἀγαθῇ πάντα ταῦτα εὖ πράττειν.

ἀνάγκη.

οὐκοῦν ἀρετήν γε συνεχωρήσαμεν ψυχῆσ εἶναι δικαιοσύνην, κακίαν δὲ ἀδικίαν;

συνεχωρήσαμεν γάρ.

ἡ μὲν ἄρα δικαία ψυχὴ καὶ ὁ δίκαιοσ ἀνὴρ εὖ βιώσεται, κακῶσ δὲ ὁ ἄδικοσ.

φαίνεται, ἔφη, κατὰ τὸν σὸν λόγον.

ἀλλὰ μὴν ὅ γε εὖ ζῶν μακάριόσ τε καὶ εὐδαίμων, ὁ δὲ μὴ τἀναντία.

πῶσ γὰρ οὔ;

ὁ μὲν δίκαιοσ ἄρα εὐδαίμων, ὁ δ’ ἄδικοσ ἄθλιοσ.

ἔστω, ἔφη.

ἀλλὰ μὴν ἄθλιόν γε εἶναι οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ.

πῶσ γὰρ οὔ;

οὐδέποτ’ ἄρα, ὦ μακάριε Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνησ.

ταῦτα δή σοι, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, εἱστιάσθω ἐν τοῖσ Βενδιδίοισ.

ὑπὸ σοῦ γε, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε, ἐπειδή μοι πρᾷοσ ἐγένου καὶ χαλεπαίνων ἐπαύσω.

οὐ μέντοι καλῶσ γε εἱστίαμαι, δι’ ἐμαυτὸν ἀλλ’ οὐ διὰ σέ· ἀλλ’ ὥσπερ οἱ λίχνοι τοῦ ἀεὶ παραφερομένου ἀπογεύονται ἁρπάζοντεσ, πρὶν τοῦ προτέρου μετρίωσ ἀπολαῦσαι, καὶ ἐγώ μοι δοκῶ οὕτω, πρὶν ὃ τὸ πρῶτον ἐσκοποῦμεν εὑρεῖν, τὸ δίκαιον ὅτι ποτ’ ἐστίν, ἀφέμενοσ ἐκείνου ὁρμῆσαι ἐπὶ τὸ σκέψασθαι περὶ αὐτοῦ εἴτε κακία ἐστὶν καὶ ἀμαθία, εἴτε σοφία καὶ ἀρετή, καὶ ἐμπεσόντοσ αὖ ὕστερον λόγου, ὅτι λυσιτελέστερον ἡ ἀδικία τῆσ δικαιοσύνησ, οὐκ ἀπεσχόμην τὸ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ’ ἐκείνου, ὥστε μοι νυνὶ γέγονεν ἐκ τοῦ διαλόγου μηδὲν εἰδέναι·

ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον μὴ οἶδα ὅ ἐστιν, σχολῇ εἴσομαι εἴτε ἀρετή τισ οὖσα τυγχάνει εἴτε καὶ οὔ, καὶ πότερον ὁ ἔχων αὐτὸ οὐκ εὐδαίμων ἐστὶν ἢ εὐδαίμων.

상위

Plato (플라톤)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION