Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 27

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 27)

οἱ δὲ διαπραξάμενοι τὸν φόνον ἧκον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἄγοντεσ τοὺσ τραυματίασ καὶ διέσπειραν λόγον, ὡσ ἐπιφανεὶσ αὐτοῖσ πολεμίων λόχοσ τόν τε Σίκκιον ἀποκτείνειε καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἄνδρασ, οἷσ πρώτοισ ἐνέτυχεν, αὐτοί τε πολλὰ τραύματα λαβόντεσ μόλισ αὐτοὺσ ἀποφύγοιεν. καὶ ἐδόκουν ἅπασι πιστὰ λέγειν. οὐ μὴν ἔλαθέ γ’ αὐτῶν τὸ ἔργον, ἀλλὰ καίπερ ἐν ἐρημίᾳ τοῦ φόνου γεγονότοσ καὶ μηδένα μηνυτὴν ἔχοντοσ ὑπὸ τοῦ χρεὼν αὐτοῦ καὶ τῆσ ἅπαντα ἐπισκοπούσησ τὰ θνητὰ πράγματα δίκησ ἐξηλέγχθησαν τεκμηρίοισ ἀναμφισβητήτοισ. καὶ ἄλλα, μάλιστα δ’ ὅτι πρεσβύτησ ὢν καὶ ὑπὸ τῆσ ἡλικίασ πολεμικῶν ἀγώνων ἀπολυόμενοσ εἰσ κίνδυνον ἑκούσιον ἔδωκεν αὑτὸν ὑπὲρ τοῦ κοινῇ συμφέροντοσ, ψηφίζονται συνελθόντεσ εἰσ ἓν ἀπὸ τῶν τριῶν ταγμάτων ἐξελθεῖν ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τοῦ σώματοσ, ἵνα μετὰ πολλῆσ ἀσφαλείασ τε καὶ τιμῆσ ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν παρακομισθείη.

συγχωρησάντων δὲ τῶν ἡγεμόνων δι’ εὐλάβειαν, μή τινα παράσχοιεν αὐτοῖσ ὑποψίαν περὶ τὸ πρᾶγμα ἐπιβουλῆσ καλῷ καὶ προσήκοντι ἔργῳ ἐνιστάμενοι, λαβόντεσ τὰ ὅπλα ἐξῄεσαν. ἐλθόντεσ δ’ ἐπὶ τὸν τόπον ὡσ εἶδόν οὔτε δρυμοὺσ οὔτε φάραγγασ οὔτ’ ἄλλο χωρίον, ἔνθα ὑποκαθίζειν ἐστὶ λόχουσ ἔθοσ, ἀλλὰ ψιλὸν καὶ περιφανῆ καὶ στενόπορον ὄχθον, δι’ ὑποψίασ ἔλαβον εὐθέωσ τὸ πραχθέν·

ἔπειτα τοῖσ νεκροῖσ προσελθόντεσ ὡσ ἐθεάσαντο τόν τε Σίκκιον αὐτὸν ἀσκύλευτον ἐρριμμένον καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ, ἐν θαύματι ἦσαν, εἰ πολέμιοι κρατήσαντεσ ἐχθρῶν μήτε ὅπλα περιείλαντο μήτ’ ἐσθῆτα περιέδυσαν. διερευνώμενοί τε τὰ πέριξ ἅπαντα ὡσ οὔτε στίβον ἵππων οὔτ’ ἴχνοσ ἀνθρώπων οὐδὲν εὑρ́ισκον ἔξω τῶν διὰ τῆσ ὁδοῦ, πρᾶγμα ἀμήχανον ὑπελάμβανον εἶναι πολεμίουσ ἐπιφανῆναι τοῖσ σφετέροισ ἀφανεῖσ, ὥσπερ πτηνούσ τινασ ἢ διοπετεῖσ.

ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα μέγιστον αὐτοῖσ ἐφάνη τεκμήριον τοῦ μὴ πρὸσ ἐχθρῶν, ἀλλ’ ὑπὸ φίλων τὸν ἄνδρα ἀπολωλέναι, τὸ μηδένα τῶν πολεμίων εὑρεθῆναι νεκρόν. οὐ γὰρ ἀκονιτί γ’ ἂν ἐδόκουν ἀποθανεῖν Σίκκιον, ἄνδρα καὶ ῥώμην καὶ ψυχὴν ἀνυπόστατον, οὐδὲ τὸν ὑπασπιστήν, οὐδὲ τοὺσ ἄλλουσ τοὺσ σὺν αὐτῷ πεσόντασ ἄλλωσ τε καὶ ἐκ χειρὸσ γενομένησ τῆσ μάχησ. ἐτεκμήραντο δὲ τοῦτο ἐκ τῶν τραυμάτων.

αὐτόσ τε γὰρ ὁ Σίκκιοσ πολλὰσ εἶχε πληγὰσ τὰσ μὲν ὑπὸ χερμάδων, τὰσ δ’ ὑπὸ σαυνίων, τὰσ δ’ ὑπὸ μαχαιρῶν, καὶ ὁ ὑπασπιστήσ· οἱ δ’ ὑπ’ ἐκείνων ἀνῃρημένοι πάντεσ μαχαιρῶν ἢ χερμάδων ἢ σαυνίων, βέλουσ δὲ οὐδεμίαν. ἀγανάκτησισ δὴ μετὰ τοῦτ’ ἐγίνετο πάντων καὶ βοὴ καὶ πολὺσ ὀδυρμόσ·

ὡσ δὲ κατωλοφύραντο τὴν συμφορὰν ἀράμενοι καὶ κομίσαντεσ τὸν νεκρὸν ἐπὶ τὸν χάρακα, πολλὰ τῶν στρατηγῶν κατεβόων, καὶ μάλιστα μὲν ἠξίουν κατὰ τὸν στρατιωτικὸν ἀποκτεῖναι νόμον τοὺσ ἀνδροφόνουσ·

εἰ δὲ μή, δικαστήριον αὐτοῖσ ἀποδοῦναι παραχρῆμα. καὶ πολλοὶ ἦσαν οἱ κατηγορεῖν μέλλοντεσ αὐτῶν. ὡσ δ’ οὐδὲν αὐτῶν εἰσήκουον ἐκεῖνοι, ἀλλὰ τούσ τ’ ἄνδρασ ἀπεκρύψαντο καὶ τὰσ δίκασ ἀνεβάλοντο φήσαντεσ ἐν Ῥώμῃ λόγον ἀποδώσειν τοῖσ βουλομένοισ αὐτῶν κατηγορεῖν, μαθόντεσ ὅτι τῶν στρατηγῶν τὸ ἐπιβούλευμα ἦν, τὸν μὲν Σίκκιον ἔθαπτον, ἐκκομιδήν τε ποιησάμενοι λαμπροτάτην καὶ πυρὰν νήσαντεσ ὑπερμεγέθη καὶ τῶν ἄλλων ἀπαρχόμενοι κατὰ δύναμιν, ὧν νόμοσ ἐπ’ ἀνδράσιν ἀγαθοῖσ εἰσ τὴν τελευταίαν τιμὴν φέρεσθαι·

πρὸσ δὲ τὴν δεκαδαρχίαν ἠλλοτριοῦντο πάντεσ καὶ γνώμην εἶχον ὡσ ἀποστησόμενοι.

τὸ μὲν δὴ περὶ Κρουστομέρειαν καὶ Φιδήνην στράτευμα διὰ τὸν Σικκίου τοῦ πρεσβευτοῦ θάνατον ἐχθρὸν τοῖσ προεστηκόσι τῶν πραγμάτων ἦν.

SEARCH

MENU NAVIGATION