Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 4

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 4)

ταῦτα βουλευσάμενοι καὶ παρασκευάσαντεσ ἐκ τῶν ἰδίων ἑταίρων καὶ συγγενῶν τοὺσ ἀγορεύσοντασ ἐν τῷ συνεδρίῳ τὰσ συμφερούσασ αὐτοῖσ γνώμασ καὶ τοῖσ μὴ ταὐτὰ προαιρουμένοισ ἐναντιωσομένουσ προῆλθον εἰσ τὴν ἀγορὰν καὶ παραστησάμενοι τὸν κήρυκα τοὺσ βουλεύοντασ ἐξ ὀνόματοσ καλεῖν ἐκέλευον. ὑπήκουε δ’ αὐτοῖσ τῶν μετρίων οὐδείσ.

πολλάκισ δὲ τοῦ κήρυκοσ βοῶντοσ καὶ παριόντοσ οὐδενὸσ εἰ μὴ τῶν κολακευόντων τὴν ὀλιγαρχίαν, ἐν οἷσ ἦν τὸ κάκιστον τῆσ ὀλιγαρχίασ μέροσ, οἱ μὲν τότ’ ὄντεσ κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐθαύμαζον, εἰ περὶ μηδενὸσ πώποτε συγκαλέσαντεσ τὴν βουλήν, τότε πρῶτον ἔγνωσαν, ὅτι καὶ συνέδριον ἦν τι παρὰ Ῥωμαίοισ ἀγαθῶν ἀνδρῶν, οὓσ ἔδει περὶ τῶν κοινῶν σκοπεῖν. οἱ δέκα δὲ ταῦθ’ ὁρῶντεσ ἐπεχείρησαν μὲν ἐκ τῶν οἰκιῶν τοὺσ βουλευτὰσ ἄγειν·

πυθόμενοι δὲ τὰσ πλείουσ ἐρήμουσ ἀφειμένασ εἰσ τὴν ὑστεραίαν ἀνεβάλοντο. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ πέμποντεσ ἐπὶ τοὺσ ἀγροὺσ ἐκεῖθεν αὐτοὺσ ἐκάλουν. πληρωθέντοσ δὲ τοῦ συνεδρίου προελθὼν Ἄππιοσ, ὁ τῆσ δεκαδαρχίασ ἡγεμών, ἀπήγγειλεν ὅτι διχόθεν ἀπό τε Αἰκανῶν καὶ Σαβίνων ἐπάγεται τῇ Ῥώμῃ πόλεμοσ·

καὶ διεξῆλθε λόγον ἐκ πολλῆσ συγκείμενον ἐπιμελείασ, οὗ τέλοσ ἦν ψηφίσασθαι στρατοῦ καταγραφὴν καὶ διὰ τάχουσ ποιῆσαι τὴν ἔξοδον, ὡσ οὐ διδόντοσ ἀναστροφὴν τοῦ καιροῦ. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντοσ ἀνίσταται Λεύκιοσ Οὐαλέριοσ ἐπωνυμίαν Ποτῖτοσ, ἀνὴρ μέγα φρονῶν ἐπὶ τοῖσ προγόνοισ·

πατὴρ μὲν γὰρ αὐτῷ Οὐαλέριοσ ἦν ὁ τὸν Σαβῖνον Ἑρδώνιον ἐκπολιορκήσασ κατέχοντα τὸ Καπετώλιον, καὶ τὸ μὲν φρούριον ἀνακτησάμενοσ, αὐτὸσ δ’ ἐκ τῆσ μάχησ ἀποθανών· πάπποσ δὲ πρὸσ πατρὸσ Ποπλικόλασ ὁ τοὺσ βασιλεῖσ ἐκβαλὼν καὶ τὴν ἀριστοκρατίαν καταστησάμενοσ. παριόντα δ’ αὐτὸν ἔτι καταμαθὼν Ἄππιοσ καὶ καθ’ ἑαυτοῦ τι λέξειν ἐλπίσασ·

οὐχ οὗτοσ ὁ τόποσ, εἶπεν, ὦ Οὐαλέριε, σόσ, οὐδὲ προσήκει σοι νῦν λέγειν, ἀλλ’ ὅταν οἵδε οἱ πρεσβύτεροι καὶ τιμιώτεροί σου γνώμην ἀγορεύσωσι, τότε καὶ σὺ κληθεὶσ ἐρεῖσ ὅ τι σοι δοκεῖ· νῦν δὲ σιώπα καὶ κάθησο.

ἀλλ’ οὐχ ὑπὲρ τούτων, ἔφησεν ὁ Οὐαλέριοσ, ἀνέστηκα ἐρῶν, ἀλλ’ ὑπὲρ ἄλλων μειζόνων τε καὶ ἀναγκαιοτέρων, ὑπὲρ ὧν οἰόμαι δεῖν πρῶτον ἀκοῦσαι τὴν βουλήν. εἴσονται δ’ ἐξ ὧν ἂν ἀκούσωσιν οὗτοι, πότερα ταῦτ’ ἐστὶν ἀναγκαιότερα τοῖσ κοινοῖσ, ὑπὲρ ὧν ὑμεῖσ αὐτοὺσ συγκεκλήκατε, ἢ τὰ ὑπ’ ἐμοῦ λεχθησόμενα.

ἀλλὰ μή μ’ ἀποστέρει λόγου βουλευτὴν ὄντα καὶ Οὐαλέριον καὶ περὶ σωτηρίασ τῆσ πόλεωσ λέγειν βουλόμενον. ἐὰν δὲ φυλάττῃσ τὴν συνήθη πρὸσ ἅπαντασ αὐθάδειαν, δημάρχουσ μὲν ποίουσ ἐπικαλέσομαι; καταλέλυται γὰρ ἡ τῶν κατισχυομένων πολιτῶν βοήθεια ὑφ’ ὑμῶν. καίτοι τίνοσ ἔλαττον τοῦτο κακόν, ὅτε Οὐαλέριοσ ὢν ὡσ εἷσ τῶν ἐλαχίστων οὐκ ἔχω τὸ ἴσον, ἀλλὰ δημαρχικῆσ ἐξουσίασ δέομαι;

οὐ μὴν ἀλλ’ ἐπεὶ τῆσ ἀρχῆσ ἐκείνησ ἀπεστερήμεθα, ὑμᾶσ τοὺσ ἅμα τούτῳ παρειληφότασ καὶ τὴν ἐκείνησ ἐξουσίαν τῆσ ἀρχῆσ καὶ δυναστεύοντασ τῆσ πόλεωσ ἅπαντασ καλῶ οὐκ ἀγνοῶν μέν, ὅτι διὰ κενῆσ τοῦτο ποιῶ, φανερὰν δὲ βουλόμενοσ πᾶσι γενέσθαι τὴν συνωμοσίαν ὑμῶν, ὅτι συγκεχύκατε τὰ τῆσ πόλεωσ καὶ μίαν ἅπαντεσ γνώμην ἔχετε·

μᾶλλον δὲ σὲ μόνον ἐπικαλοῦμαι, Κόιντε Φάβιε Οὐιβολανέ, τὸν ἐπὶ ταῖσ τρισὶν ὑπατείαισ κοσμούμενον, εἰ τὸν αὐτὸν νοῦν ἔτι ἔχεισ. ἀλλ’ ἀνίστασο καὶ βοήθει τοῖσ κατισχυομένοισ· εἰσ σὲ γὰρ ἀποβλέπει τὸ συνέδριον.

SEARCH

MENU NAVIGATION