Xenophon, Works on Socrates, Οἰκονομικός, chapter 6

(크세노폰, Works on Socrates, Οἰκονομικός, chapter 6)

ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, καλῶσ μοι δοκεῖσ λέγειν κελεύων πειρᾶσθαι σὺν τοῖσ θεοῖσ ἄρχεσθαι παντὸσ ἔργου, ὡσ τῶν θεῶν κυρίων ὄντων οὐδὲν ἧττον τῶν εἰρηνικῶν ἢ τῶν πολεμικῶν ἔργων. ταῦτα μὲν οὖν πειρασόμεθα οὕτω ποιεῖν. σὺ δ’ ἡμῖν ἔνθεν λέγων περὶ τῆσ οἰκονομίασ ἀπέλιπεσ, πειρῶ τὰ τούτων ἐχόμενα διεκπεραίνειν, ὡσ καὶ νῦν μοι δοκῶ ἀκηκοὼσ ὅσα εἶπεσ μᾶλλόν τι ἤδη διορᾶν ἢ πρόσθεν ὅ τι χρὴ ποιοῦντα βιοτεύειν. τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτησ, ἄρα, εἰ πρῶτον μὲν ἐπανέλθοιμεν ὅσα συνομολογοῦντεσ διεληλύθαμεν, ἵν’, ἄν πωσ δυνώμεθα, πειραθῶμεν οὕτω καὶ τὰ λοιπὰ διεξιέναι συνομολογοῦντεσ;

ἡδὺ γοῦν ἐστιν, ἔφη ὁ Κριτόβουλοσ, ὥσπερ καὶ χρημάτων κοινωνήσαντασ ἀναμφιλόγωσ διελθεῖν, οὕτω καὶ λόγων κοινωνοῦντασ περὶ ὧν ἂν διαλεγώμεθα συνομολογοῦντασ διεξιέναι.

οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτησ, ἐπιστήμησ μέν τινοσ ἔδοξεν ἡμῖν ὄνομα εἶναι ἡ οἰκονομία, ἡ δὲ ἐπιστήμη αὕτη ἐφαίνετο ᾗ οἴκουσ δύνανται αὔξειν ἄνθρωποι, οἶκοσ δ’ ἡμῖν ἐφαίνετο ὅπερ κτῆσισ ἡ σύμπασα, κτῆσιν δὲ τοῦτο ἔφαμεν εἶναι ὅ τι ἑκάστῳ εἰή ὠφέλιμον εἰσ τὸν βίον, ὠφέλιμα δὲ ὄντα ηὑρίσκετο πάντα ὁπόσοισ τισ ἐπίσταιτο χρῆσθαι.

πάσασ μὲν οὖν τὰσ ἐπιστήμασ οὔτε μαθεῖν οἱο͂́ν τε ἡμῖν ἐδόκει, συναπεδοκιμάζομέν τε ταῖσ πόλεσι τὰσ βαναυσικὰσ καλουμένασ τέχνασ, ὅτι καὶ τὰ σώματα καταλυμαίνεσθαι δοκοῦσι καὶ τὰσ ψυχὰσ καταγνύουσι.

τεκμήριον δὲ σαφέστατον γενέσθαι ἂν τούτου ἔφαμεν, εἰ πολεμίων εἰσ τὴν χώραν ἰόντων διακαθίσασ τισ τοὺσ γεωργοὺσ καὶ τοὺσ τεχνίτασ χωρὶσ ἑκατέρουσ ἐπερωτῴη πότερα δοκεῖ ἀρήγειν τῇ χώρᾳ ἢ ὑφεμένουσ τῆσ γῆσ τὰ τείχη διαφυλάττειν.

οὕτωσ γὰρ ἂν τοὺσ μὲν ἀμφὶ γῆν ἔχοντασ ᾠόμεθ’ ἂν ψηφίζεσθαι ἀρήγειν, τοὺσ δὲ τεχνίτασ μὴ μάχεσθαι, ἀλλ’ ὅπερ πεπαίδευνται καθῆσθαι μήτε πονοῦντασ μήτε κινδυνεύοντασ.

ἐδοκιμάσαμεν δὲ ἀνδρὶ καλῷ τε κἀγαθῷ ἐργασίαν εἶναι καὶ ἐπιστήμην κρατίστην γεωργίαν, ἀφ’ ἧσ τὰ ἐπιτήδεια ἄνθρωποι πορίζονται.

αὕτη γὰρ ἡ ἐργασία μαθεῖν τε ῥᾴστη ἐδόκει εἶναι καὶ ἡδίστη ἐργάζεσθαι, καὶ τὰ σώματα κάλλιστά τε καὶ εὐρωστότατα παρέχεσθαι, καὶ ταῖσ ψυχαῖσ ἥκιστα ἀσχολίαν παρέχειν φίλων τε καὶ πόλεων συνεπιμελεῖσθαι.

συμπαροξύνειν δέ τι ἐδόκει ἡμῖν καὶ εἰσ τὸ ἀλκίμουσ εἶναι ἡ γεωργία ἔξω τῶν ἐρυμάτων τὰ ἐπιτήδεια φύουσά τε καὶ τρέφουσα τοὺσ ἐργαζομένουσ.

διὰ ταῦτα δὲ καὶ εὐδοξοτάτη εἶναι πρὸσ τῶν πόλεων αὕτη ἡ βιοτεία, ὅτι καὶ πολίτασ ἀρίστουσ καὶ εὐνουστάτουσ παρέχεσθαι δοκεῖ τῷ κοινῷ. καὶ ὁ Κριτόβουλοσ·

ὅτι μέν, ὦ Σώκρατεσ, κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἥδιστον ἀπὸ γεωργίασ τὸν βίον ποιεῖσθαι πάνυ μοι δοκῶ πεπεῖσθαι ἱκανῶσ· ὅτι δὲ ἔφησθα καταμαθεῖν τὰ αἴτια τῶν τε οὕτω γεωργούντων ὥστε ἀπὸ τῆσ γεωργίασ ἀφθόνωσ ἔχειν ὧν δέονται καὶ τῶν οὕτωσ ἐργαζομένων ὡσ μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖσ τὴν γεωργίαν, καὶ ταῦτ’ <ἄν> μοι δοκῶ ἡδέωσ ἑκάτερα ἀκούειν σου, ὅπωσ ἃ μὲν ἀγαθά ἐστι ποιῶμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ μὴ ποιῶμεν. τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτησ, ὦ Κριτόβουλε, ἄν σοι ἐξ ἀρχῆσ διηγήσωμαι ὡσ συνεγενόμην ποτὲ ἀνδρί, ὃσ ἐμοὶ ἐδόκει εἶναι τῷ ὄντι τούτων τῶν ἀνδρῶν ἐφ’ οἷσ τοῦτο τὸ ὄνομα δικαίωσ ἐστὶν ὃ καλεῖται καλόσ τε κἀγαθὸσ ἀνήρ;

πάνυ ἄν, ἔφη ὁ Κριτόβουλοσ, βουλοίμην ἂν οὕτωσ ἀκούειν, ὡσ καὶ ἔγωγε ἐρῶ τούτου τοῦ ὀνόματοσ ἄξιοσ γενέσθαι. λέξω τοίνυν σοι, ἔφη ὁ Σωκράτησ, ὡσ καὶ ἦλθον ἐπὶ τὴν σκέψιν αὐτοῦ.

τοὺσ μὲν γὰρ ἀγαθοὺσ τέκτονασ, χαλκέασ ἀγαθούσ, ζωγράφουσ ἀγαθούσ, ἀνδριαντοποιούσ, καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα, πάνυ ὀλίγοσ μοι χρόνοσ ἐγένετο ἱκανὸσ περιελθεῖν τε καὶ θεάσασθαι τὰ δεδοκιμασμένα καλὰ ἔργα αὐτοῖσ εἶναι. ὅπωσ δὲ δὴ καὶ τοὺσ ἔχοντασ τὸ σεμνὸν ὄνομα τοῦτο τὸ καλόσ τε κἀγαθὸσ ἐπισκεψαίμην, τί ποτε ἐργαζόμενοι τοῦτ’ ἀξιοῖντο καλεῖσθαι, πάνυ μου ἡ ψυχὴ ἐπεθύμει αὐτῶν τινι συγγενέσθαι.

καὶ πρῶτον μὲν ὅτι προσέκειτο τὸ καλὸσ τῷ ἀγαθῷ, ὅντινα ἴδοιμι καλόν, τούτῳ προσῄειν καὶ ἐπειρώμην καταμανθάνειν εἴ που ἴδοιμι προσηρτημένον τῷ καλῷ τὸ ἀγαθόν.

ἀλλ’ οὐκ ἄρα εἶχεν οὕτωσ, ἀλλ’ ἐνίουσ ἐδόκουν καταμανθάνειν τῶν καλῶν τὰσ μορφὰσ πάνυ μοχθηροὺσ ὄντασ τὰσ ψυχάσ.

ἔδοξεν οὖν μοι ἀφέμενον τῆσ καλῆσ ὄψεωσ ἐπ’ αὐτῶν τινα ἐλθεῖν τῶν καλουμένων καλῶν τε κἀγαθῶν. ἐπεὶ οὖν τὸν Ἰσχόμαχον ἤκουον πρὸσ πάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ ξένων καὶ ἀστῶν καλόν τε κἀγαθὸν ἐπονομαζόμενον, ἔδοξέ μοι τούτῳ πειραθῆναι συγγενέσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION