Plutarch, Σόλων, chapter 23

(플루타르코스, Σόλων, chapter 23)

ὅλωσ δὲ πλείστην ἔχειν ἀτοπίαν οἱ περὶ τῶν γυναικῶν νόμοι τῷ Σόλωνι δοκοῦσι. μοιχὸν μὲν γὰρ ἀνελεῖν τῷ λαβόντι δέδωκεν· ἐὰν δ’ ἁρπάσῃ τισ ἐλευθέραν γυναῖκα καὶ βιάσηται, ζημίαν ἑκατὸν δραχμὰσ ἔταξε· κἂν προαγωγεύῃ, δραχμὰσ εἴκοσι, πλὴν ὅσαι πεφασμένωσ πωλοῦνται, λέγων δὴ τὰσ ἑταίρασ. αὗται γὰρ ἐμφανῶσ φοιτῶσι πρὸσ τοὺσ διδόντασ. ἔτι δ’ οὔτε θυγατέρασ πωλεῖν οὔτ’ ἀδελφὰσ δίδωσι, πλὴν ἂν μὴ λάβῃ παρθένον ἀνδρὶ συγγεγενημένην.

τὸ δ’ αὐτὸ πρᾶγμα ποτὲ μὲν πικρῶσ καὶ ἀπαραιτήτωσ κολάζειν, ποτὲ δ’ εὐκόλωσ καὶ παίζοντα, πρόστιμον ζημίαν τὴν τυχοῦσαν ὁρίζοντα, ἄλογόν ἐστι· πλὴν εἰ μὴ σπανίζοντοσ τότε τοῦ νομίσματοσ ἐν τῇ πόλει μεγάλασ ἐποίει τὰσ ἀργυρικὰσ ζημίασ τὸ δυσπόριστον. εἰσ μέν γε τὰ τιμήματα τῶν θυσιῶν λογίζεται πρόβατον καὶ δραχμὴν ἀντὶ μεδίμνου·

τῷ δ’ Ἴσθμια νικήσαντι δραχμὰσ ἔταξεν ἑκατὸν δίδοσθαι, τῷ δ’ Ὀλύμπια πεντακοσίασ· λύκον δὲ τῷ κομίσαντι πέντε δραχμὰσ ἔδωκε, λυκιδέα δὲ μίαν, ὧν φησιν ὁ Φαληρεὺσ Δημήτριοσ τὸ μὲν βοὸσ εἶναι, τὸ δὲ προβάτου τιμήν. ἃσ γὰρ ἐν τῷ ἑκκαιδεκάτῳ τῶν ἀξόνων ὁρίζει τιμὰσ τῶν ἐκκρίτων ἱερείων, εἰκὸσ μὲν εἶναι πολλαπλασίασ, ἄλλωσ δὲ κἀκεῖναι πρὸσ τὰσ νῦν εὐτελεῖσ εἰσιν. ἀρχαῖον δὲ τοῖσ Ἀθηναίοισ τὸ πολεμεῖν τοῖσ λύκοισ, βελτίονα νέμειν ἢ γεωργεῖν χώραν ἔχουσι.

καὶ τὰσ φυλὰσ εἰσὶν οἱ λέγοντεσ οὐκ ἀπὸ τῶν Ιὤνοσ υἱῶν, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν γενῶν, εἰσ ἃ διῃρέθησαν οἱ βίοι τὸ πρῶτον, ὠνομάσθαι, τὸ μὲν μάχιμον Ὁπλίτασ, τὸ δ’ ἐργατικὸν Ἐργάδεισ· δυεῖν δὲ τῶν λοιπῶν Γελέοντασ μὲν τοὺσ γεωργούσ, Αἰγικορεῖσ δὲ τοὺσ ἐπὶ νομαῖσ καὶ προβατείαισ διατρίβοντασ. ἐπεὶ δὲ πρὸσ ὕδωρ οὔτε ποταμοῖσ ἐστιν ἀενάοισ οὔτε λίμναισ τισὶν οὔτ’ ἀφθόνοισ πηγαῖσ ἡ χώρα διαρκήσ, ἀλλ’ οἱ πλεῖστοι φρέασι ποιητοῖσ ἐχρῶντο, νόμον ἔγραψεν, ὅπου μέν ἐστι δημόσιον φρέαρ ἐντὸσ ἱππικοῦ, χρῆσθαι τούτῳ·

τὸ δ’ ἱππικὸν διάστημα τεσσάρων ἦν σταδίων· ὅπου δὲ πλεῖον ἀπέχει, ζητεῖν ὕδωρ ἴδιον· ἐὰν δὲ ὀρύξαντεσ ὀργυιῶν δέκα βάθοσ παρ’ ἑαυτοῖσ μὴ εὑρ́ωσι, τότε λαμβάνειν παρὰ τοῦ γείτονοσ ἑξάχουν ὑδρίαν δὶσ ἑκάστησ ἡμέρασ πληροῦντασ· ἀπορίᾳ γὰρ ᾤετο δεῖν βοηθεῖν, οὐκ ἀργίαν ἐφοδιάζειν. ὡρ́ισε δὲ καὶ φυτειῶν μέτρα μάλ’ ἐμπείρωσ, τοὺσ μὲν ἄλλο τι φυτεύοντασ ἐν ἀγρῷ πέντε πόδασ ἀπέχειν τοῦ γείτονοσ κελεύσασ, τοὺσ δὲ συκῆν ἢ ἐλαίαν ἐννέα. πορρωτέρω γὰρ ἐξικνεῖται ταῦτα ταῖσ ῥίζαισ, καὶ οὐ πᾶσι γειτνιᾷ τοῖσ φυτοῖσ ἀσινῶσ, ἀλλὰ καὶ τροφὴν παραιρεῖται καὶ βλάπτουσαν ἐνίοισ ἀπορροὴν ἀφίησι. βόθρουσ δὲ καὶ τάφρουσ τὸν βουλόμενον ἐκέλευσεν ὀρύσσειν, ὅσον ἐμβάλλει βάθοσ, ἀφιστάμενον μῆκοσ τἀλλοτρίου·

καὶ μελισσῶν σμήνη καθιστάμενον ἀπέχειν τῶν ὑφ’ ἑτέρου πρότερον ἱδρυμένων πόδασ τριακοσίουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION