Plutarch, Σόλων, chapter 15

(플루타르코스, Σόλων, chapter 15)

ταῦτα τοὺσ πολλοὺσ καὶ φαύλουσ περὶ αὐτοῦ πεποίηκε λέγοντασ. οὐ μὴν ἀπωσάμενόσ γε τὴν τυραννίδα τὸν πρᾳότατον ἐχρήσατο τρόπον τοῖσ πράγμασιν, οὐδὲ μαλακῶσ οὐδ’ ὑπείκων τοῖσ δυναμένοισ οὐδὲ πρὸσ ἡδονὴν τῶν ἑλομένων ἔθετο τοὺσ νόμουσ· ἀλλ’ ᾗ μὲν ἄριστον ἦν, οὐκ ἐπήγαγεν ἰατρείαν οὐδὲ καινοτομίαν, φοβηθεὶσ μὴ συγχέασ παντάπασι καὶ ταράξασ τὴν πόλιν ἀσθενέστεροσ γένηται τοῦ καταστῆσαι πάλιν καὶ συναρμόσασθαι πρὸσ τὸ ἄριστον· ἃ δὲ καὶ λέγων ἤλπιζε πειθομένοισ καὶ προσάγων ἀνάγκην ὑπομένουσι χρήσασθαι, ταῦτ’ ἔπραττεν, ὥσ φησιν αὐτόσ, ὁμοῦ βίην τε καὶ δίκην συναρμόσασ.

"προσεδέξαντο τοὺσ ἀρίστουσ. ἃ δ’ οὖ οἱ νεώτεροι τοὺσ Ἀθηναίουσ λέγουσι τὰσ τῶν πραγμάτων δυσχερείασ ὀνόμασι χρηστοῖσ καὶ φιλανθρώποισ ἐπικαλύπτοντασ ἀστείωσ ὑποκορίζεσθαι, τὰσ μὲν πόρνασ ἑταίρασ, τοὺσ δὲ φόρουσ συντάξεισ, φυλακὰσ δὲ τὰσ φρουρὰσ τῶν πόλεων, οἴκημα δὲ τὸ δεσμωτήριον καλοῦντασ, πρώτου Σόλωνοσ ἦν, ὡσ ἐοίκε, σόφισμα τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν σεισάχθειαν ὀνομάσαντοσ. τοῦτο γὰρ ἐποιήσατο πρῶτον πολίτευμα, γράψασ τὰ μὲν ὑπάρχοντα τῶν·

χρεῶν ἀνεῖσθαι, πρὸσ δὲ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τοῖσ σώμασι μηδένα δανείζειν. καίτοι τινὲσ ἔγραψαν, ὧν ἐστὶν Ἀνδροτίων, οὐκ ἀποκοπῇ χρεῶν, ἀλλὰ τόκων μετριότητι κουφισθέντασ ἀγαπῆσαι τοὺσ πένητασ, καὶ σεισάχθειαν ὀνομάσαι τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο καὶ τὴν ἅμα τούτῳ γενομένην τῶν τε μέτρων ἐπαύξησιν καὶ τοῦ νομίσματοσ τιμήν.

ἑκατὸν γὰρ ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν πρότερον ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν οὖσαν, ὥστ’ ἀριθμῷ μὲν ἴσον, δυνάμει δ’ ἔλαττον ἀποδιδόντων, ὠφελεῖσθαι μὲν τοὺσ ἐκτίνοντασ μεγάλα, μηδὲν δὲ βλάπτεσθαι τοὺσ κομιζομένουσ. οἱ δὲ πλεῖστοι πάντων ὁμοῦ φασι τῶν συμβολαίων ἀναίρεσιν γενέσθαι τὴν σεισάχθειαν, καὶ τούτοισ συνᾴδει μᾶλλον τὰ ποιήματα.

σεμνύνεται γὰρ Σόλων ἐν τούτοισ ὅτι τῆσ τε προϋποκειμένησ γῆσ ὁρ́ουσ ἀνεῖλε πολλαχῆ πεπηγότασ· πρόσθεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα· καὶ τῶν ἀγωγίμων πρὸσ ἀργύριον γεγονότων πολιτῶν τοὺσ μὲν ἀνήγαγεν ἀπὸ ξένησ, γλῶσσαν οὐκέτ’ Ἀττικὴν ἱέντασ, ὡσ ἂν πολλαχῆ πλανωμένουσ· τοὺσ δ’ ἐνθάδ’ αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα ἔχοντασ ἐλευθέρουσ φησὶ ποιῆσαι. πρᾶγμα δ’ αὐτῷ συμπεσεῖν λέγεται πάντων ἀνιαρότατον ἀπὸ τῆσ πράξεωσ ἐκείνησ.

ὡσ γὰρ ὡρ́μησεν ἀνιέναι τὰ χρέα καὶ λόγουσ ἁρμόττοντασ ἐζήτει καὶ πρέπουσαν ἀρχήν, ἐκοινώσατο τῶν φίλων οἷσ μάλιστα πιστεύων καὶ χρώμενοσ ἐτύγχανε, τοῖσ περὶ Κόνωνα καὶ Κλεινίαν καὶ Ἱππόνικον, ὅτι γῆν μὲν οὐ μέλλει κινεῖν, χρεῶν δὲ ποιεῖν ἀποκοπὰσ ἔγνωκεν. οἱ δὲ προλαβόντεσ εὐθὺσ καὶ φθάσαντεσ ἐδανείσαντο συχνὸν ἀργύριον παρὰ τῶν πλουσίων καὶ μεγάλασ συνεωνήσαντο χώρασ. εἶτα τοῦ δόγματοσ ἐξενεχθέντοσ τὰ μὲν κτήματα καρπούμενοι, τὰ δὲ χρήματα τοῖσ δανείσασιν οὐκ ἀποδιδόντεσ, εἰσ αἰτίαν τὸν Σόλωνα μεγάλην καὶ διαβολήν, ὥσπερ οὐ συναδικούμενον, ἀλλὰ συναδικοῦντα, κατέστησαν.

ἀλλὰ τοῦτο μὲν εὐθὺσ ἐλύθη τὸ ἔγκλημα τοῖσ πέντε ταλάντοισ· τοσαῦτα γὰρ εὑρέθη δανείζων, καὶ ταῦτα πρῶτοσ ἀφῆκε κατὰ τὸν νόμον. ἔνιοι δὲ πεντεκαίδεκα λέγουσιν, ὧν καὶ Πολύζηλοσ ὁ Ῥόδιόσ ἐστι. τοὺσ μέντοι φίλουσ αὐτοῦ χρεωκοπίδασ καλοῦντεσ διετέλεσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION