Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ., 16.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ., 16.)

Ἐπὴν δὲ κατορθώσῃ, ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀθονίοισι κατατεταμένα, ἤν τ’ ἐπὶ δεξιὰ, ἤν τ’ ἐπ’ ἀριστερὰ περιφέρειν ξυμφέρῃ αὐτέοισι τὰ πρῶτα ὀθόνια‧ βαλλέσθω δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀθονίου κατὰ τὸ κάτηγμα, καὶ περιβαλλέσθω κατὰ τοῦτο τὰσ πρώτασ περιβολάσ‧ κἄπειτα νεμέσθω ἐπὶ τὴν ἄνω κνήμην ἐπιδέων, ὥσπερ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι κατήγμασιν εἴρηται. Τὰ δὲ ὀθόνια πλατύτερα χρὴ εἶναι, καὶ μακρότερα καὶ πλέω πουλὺ τὰ κατὰ τὸ σκέλοσ τῶν ἐν τῇ χειρί. Ἐπὴν δὲ ἐπιδήσῃσ, καταθεῖναι ἐφ’ ὁμαλοῦ τινοσ καὶ μαλθακοῦ, ὥστε μὴ διεστράφθαι ἢ τῇ, ἢ τῇ, μήτε λορδὸν, μήτε κυφὸν εἶναι‧ μάλιστα δὲ ξυμφέρει προσκεφάλαιον, ἢ λίνεον, ἢ ἐρίνεον, μὴ σκληρὸν, λαπαρὸν μέσον κατὰ μῆκοσ ποιήσαντα, ὑποθεῖναι, ἢ ἄλλο τι ὃ τούτῳ ἐοίκεν. Περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν ὑποτιθεμένων ὑπὸ τὰ σκέλεα τὰ κατεηγότα, ἀπορέω ὅ τι ξυμβουλεύσω, εἰ ὑποτιθέναι χρὴ ἢ οὔ. Ὠφελέουσι μὲν γὰρ, οὐχ ὅσον δὲ οἱ ὑποτιθέντεσ οἰόνται. Οὐ γὰρ ἀναγκάζουσιν οἱ σωλῆνεσ ἀτρεμέειν, ὡσ οἰόνται‧ οὔτε γὰρ τῷ ἄλλῳ σώματι στρεφομένῳ ἢ ἔνθα, ἢ ἔνθα, ἐπαναγκάζει ὁ σωλὴν μὴ ἐπακολουθέειν τὸ σκέλοσ, ἢν μὴ ἐπιμελῆται αὐτὸσ ὥνθρωποσ. οὔτε αὖ τὸ σκέλοσ ἄνευ τοῦ σώματοσ κωλύει ὁ σωλὴν κινηθῆναι ἢ τῇ ἢ τῇ. Ἀλλὰ μὴν ἀστεργέστερον ξύλον ὑποτετάσθαι, ἢν μὴ ὁμῶσ ἄν τισ μαλθακόν τι ἐσ αὐτὸ ἐντεθῇ. Εὐχρηστότατον δέ ἐστιν ἐν τῇσι μεθυποστρώσεσι, καὶ ἐν τῇσιν ἐσ ἄφοδον προχωρήσεσιν. Ἔστιν οὖν σὺν σωλῆνι καὶ ἄνευ σωλῆνοσ καὶ καλῶσ καὶ αἰσχρῶσ κατασκευάσασθαι‧ πιθανώτερον δὲ τοῖσι δημότῃσίν ἐστι, καὶ τὸν ἰητρὸν ἀναμαρτητότερον εἶναι, ἢν σωλὴν ὑποκέηται‧ καίτοι ἀτεχνέστερόν γέ ἐστιν. Δεῖ μὲν γὰρ ἐφ’ ὁμαλοῦ καὶ μαλθακοῦ κεῖσθαι πάντη πάντωσ ἐσ ἰθύ‧ ἐπεί τοί γε ἀνάγκη κρατηθῆναι τὴν ἐπίδεσιν ὑπὸ τῆσ διαστροφῆσ τῆσ ἐν τῇ θέσει, ὅποι ἂν Ῥέπῃ, καὶ ὁκόσα ἂν Ῥέπῃ. Ὑποκρινέσθω δὲ ὁ ἐπιδεδεμένοσ ταὐτὰ, ἅπερ καὶ πρότερον εἴρηται‧ καὶ γὰρ τὴν ἐπίδεσιν χρὴ τοιαύτην εἶναι, καὶ τὸ οἴδημα οὕτωσ ἐξαείρεσθαι ἐσ τὰ ἄκρεα, καὶ τὰσ χαλάσιασ οὕτω, καὶ τὰσ μετεπιδέσιασ διὰ τρίτησ, καὶ εὑρισκέσθω ἰσχνότερον τὸ ἐπιδεόμενον, καὶ τὰσ ἐπιδέσιασ ἐπὶ μᾶλλον ποιέεσθαι, καὶ πλέοσι τοῖσιν ὀθονίοισιν‧ περιλαμβάνειν τε καὶ τὸν πόδα χαλαρῶσ, ἢν μὴ ἄγαν ἐγγὺσ ᾖ τοῦ γούνατοσ τὸ τρῶμα. Κατατείνειν δὲ μετρίωσ καὶ ἐπικατορθοῦν ἐφ’ ἑκάστῃ ἐπιδέσει χρὴ τὰ ὀστέα‧ ἢν γὰρ ὀρθῶσ μὲν ἰητρεύηται, κατὰ λόγον δὲ τὸ οἴδημα χωρέῃ, ἔτι μὲν λεπτότερον καὶ ἰσχνότερον τὸ ἐπιδεόμενον χωρίον ἔσται, ἔτι δὲ αὖ παραγωγότερα τὰ ὀστέα, ἐνακούοντα τῆσ κατατάσιοσ μᾶλλον. Ἐπὴν δὲ ἑβδομαῖοσ, ἢ ἐναταῖοσ, ἢ ἑνδεκαταῖοσ γένηται, τοὺσ νάρθηκασ προστιθέναι, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι κατήγμασιν εἴρηται. Τῶν δὲ ναρθήκων τὰσ ἐνέδρασ χρὴ φυλάσσεσθαι κατά τε τῶν σφυρῶν τὴν ἴξιν, καὶ κατὰ τὸν τένοντα τὸν ἐν τῇ κνήμῃ τοῦ ποδόσ. Ὀστέα δὲ κνήμησ κρατύνεται ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν, ἢν ὀρθῶσ ἰητρεύηται. Ἢν δὲ ὑποπτεύῃσ τῶν ὀστέων τι δεῖσθαί τινοσ διορθώσιοσ, ἤ τινα ἕλκωσιν ὀῤῬωδέῃσ, ἐν τῷ μεσηγὺ χρόνῳ χρὴ λύσαντα καὶ εὐθετισάμενον μετεπιδῆσαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION