Arrian, Anabasis, book 5, chapter 24

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 24)

Ὁ μὲν ταῦτα παρήγγειλεν· Πτολεμαῖοσ δὲ ἁμάξασ τε ἐκ τῶν ἀπολελειμμένων ἐν τῇ πρώτῃ φυγῇ ἁμαξῶν ταύτῃ ξυναγαγὼν ὡσ πλείστασ κατέστησεν ἐγκαρσίασ, ἵνα πολλὰ ἐν νυκτὶ τὰ ἄπορα φαίνηται τοῖσ φεύγουσι, καὶ τοῦ χάρακοσ τοῦ κεκομμένου τε καὶ οὐ καταπηχθέντοσ συννῆσαι ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἐκέλευσεν ἐν μέσῳ τῆσ τε λίμνησ καὶ τοῦ τείχουσ. καὶ ταῦτ̓ αὐτῷ οἱ στρατιῶται ἐν τῇ νυκτὶ ἐξειργάσαντο. ἤδη τε ἦν ἀμφὶ τετάρτην φυλακὴν καὶ οἱ βάρβαροι, καθάπερ ἐξηγγέλλετο Ἀλεξάνδρῳ, ἀνοίξαντεσ τὰσ ὡσ ἐπὶ τὴν λίμνην πύλασ δρόμῳ ἐπ̓ αὐτὴν ἐφέροντο.

οὐ μὴν ἔλαθον τὰσ ταύτῃ φυλακὰσ οὐδὲ Πτολεμαῖον τὸν ἐπ̓ αὐταῖσ τεταγμένον, ἀλλὰ ἐν τούτῳ οἵ τε σαλπιγκταὶ ἐσήμαινον αὐτῷ καὶ αὐτὸσ τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην τε καὶ συντεταγμένην ἔχων ἐχώρει ἐπὶ τοὺσ βαρβάρουσ. τοῖσ δὲ αἵ τε ἅμαξαι ἐμποδὼν ἦσαν καὶ ὁ χάραξ ἐν μέσῳ καταβεβλημένοσ·

ὡσ δὲ ἥ τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ οἱ ἀμφὶ Πτολεμαῖον προσέκειντο αὐτοῖσ τοὺσ ἀεὶ ἐκπίπτοντασ διὰ τῶν ἁμαξῶν κατακαίνοντεσ, ἐνταῦθα δὴ ἀποστρέφονται αὖθισ ἐσ τὴν πόλιν. καὶ ἀπέθανον αὐτῶν ἐν τῇ ἀποχωρήσει ἐσ πεντακοσίουσ. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Πῶροσ ἀφίκετο τούσ τε ὑπολοίπουσ ἐλέφαντασ ἅμα οἷ ἄγων καὶ τῶν Ἰνδῶν ἐσ πεντακισχιλίουσ, αἵ τε μηχαναὶ Ἀλεξάνδρῳ ξυμπεπηγμέναι ἦσαν καὶ προσήγοντο ἤδη τῷ τείχει.

ἀλλὰ οἱ Μακεδόνεσ, πρὶν καὶ κατασεισθῆναί τι τοῦ τείχουσ, ὑπορύττοντέσ τε αὐτοὶ πλίνθινον ὂν τὸ τεῖχοσ καὶ τὰσ κλίμακασ ἐν κύκλῳ πάντῃ προσθέντεσ αἱροῦσι κατὰ κράτοσ τὴν πόλιν. καὶ ἀποθνήσκουσι μὲν ἐν τῇ καταλήψει τῶν Ἰνδῶν ἐσ μυρίουσ καὶ ἑπτακισχιλίουσ, ἑάλωσαν δὲ ὑπὲρ τὰσ ἑπτὰ μυριάδασ καὶ ἁρ́ματα τριακόσια καὶ ἵπποι πεντακόσιοι.

τῆσ δὲ ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατιᾶσ ἀπέθανον μὲν ὀλίγον ἀποδέοντεσ τῶν ἑκατὸν ἐν τῇ πάσῃ πολιορκίᾳ, τραυματίαι δὲ οὐ κατὰ τὸ πλῆθοσ τῶν νεκρῶν ἐγένοντο, ἀλλὰ ὑπὲρ τοὺσ χιλίουσ καὶ διακοσίουσ, καὶ ἐν τούτοισ τῶν ἡγεμόνων ἄλλοι τε καὶ Λυσίμαχοσ ὁ σωματοφύλαξ. Θάψασ δὲ ὡσ νόμοσ αὐτῷ τοὺσ τελευτήσαντασ Εὐμενῆ τὸν γραμματέα ἐκπέμπει ἐσ τὰσ δύο πόλεισ τὰσ ξυναφεστώσασ τοῖσ Σαγγάλοισ δοὺσ αὐτῷ τῶν ἱππέων ἐσ τριακοσίουσ, φράσοντα[σ] τοῖσ ἔχουσι τὰσ πόλεισ τῶν τε Σαγγάλων τὴν ἅλωσιν καὶ ὅτι αὐτοῖσ οὐδὲν ἔσται χαλεπὸν ἐξ Ἀλεξάνδρου ὑπομένουσί τε καὶ δεχομένοισ φιλίωσ Ἀλέξανδρον·

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἄλλοισ τισὶ γενέσθαι τῶν αὐτονόμων Ἰνδῶν ὅσοι ἑκόντεσ σφᾶσ ἐνέδοσαν. οἱ δὲ ἡ̓́δη γὰρ ἐξήγγελτο αὐτοῖσ κατὰ κράτοσ ἑαλωκότα πρὸσ Ἀλεξάνδρου τὰ Σάγγαλἀ φοβεροὶ γενόμενοι ἔφευγον ἀπολιπόντεσ τὰσ πόλεισ.

καὶ Ἀλέξανδροσ, ἐπειδὴ ἐξηγγέλθη αὐτῶν ἡ φυγή, σπουδῇ ἐδίωκεν· ἀλλὰ οἱ πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἔφθασαν ἀποφυγόντεσ, διὰ μακροῦ γὰρ ἡ δίωξισ ἐγίγνετο, ὅσοι δὲ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν ἀσθενείᾳ ὑπελείποντο, οὗτοι ἐγκαταληφθέντεσ πρὸσ τῆσ στρατιᾶσ ἀπέθανον ἐσ πεντακοσίουσ μάλιστα. ὡσ δὲ ἀπέγνω διώκειν τοῦ πρόσω τοὺσ φεύγοντασ, ἐπανελθὼν ἐσ τὰ Σάγγαλα τὴν πόλιν μὲν κατέσκαψε, τὴν χώραν δὲ τῶν Ἰνδῶν τοῖσ πάλαι μὲν αὐτονόμοισ, τότε δὲ ἑκουσίωσ προσχωρήσασι προσέθηκεν.

καὶ Πῶρον μὲν ξὺν τῇ δυνάμει τῇ ἀμφ̓ αὐτὸν ἐκπέμπει ἐπὶ τὰσ πόλεισ αἳ προσκεχωρήκεσαν, φρουρὰσ εἰσάξοντα εἰσ αὐτάσ, αὐτὸσ δὲ ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπὶ τὸν Ὕφασιν ποταμὸν προὐχώρει, ὡσ καὶ τοὺσ ἐπέκεινα Ἰνδοὺσ καταστρέψαιτο. οὐδὲ ἐφαίνετο αὐτῷ πέρασ τι τοῦ πολέμου ἔστε ὑπελείπετό τι πολέμιον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION