Arrian, Anabasis, book 5, chapter 20

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 20)

Ἀλεξάνδρῳ δὲ ἐπειδὴ οἱ ἀποθανόντεσ ἐν τῇ μάχῃ κεκόσμηντο τῷ πρέποντι κόσμῳ, ὁ δὲ τοῖσ θεοῖσ τὰ νομιζόμενα ἐπινίκια ἔθυε, καὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτῷ γυμνικὸσ καὶ ἱππικὸσ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἵναπερ τὸ πρῶτον διέβη ἅμα τῷ στρατῷ. Κρατερὸν μὲν δὴ ξὺν μέρει τῆσ στρατιᾶσ ὑπελείπετο τὰσ πόλεισ ἅστινασ ταύτῃ ἔκτιζεν ἀναστήσοντά τε καὶ ἐκτειχιοῦντα·

αὐτὸσ δὲ ἤλαυνεν ὡσ ἐπὶ τοὺσ προσχώρουσ τῇ Πώρου ἀρχῇ Ἰνδούσ. ὄνομα δὲ ἦν τῷ ἔθνει Γλαυγανῖκαι, ὡσ λέγει Ἀριστόβουλοσ, ὡσ δὲ Πτολεμαῖοσ, Γλαῦσαι. ὁποτέρωσ δὲ ἔχει τὸ ὄνομα οὔ μοι μέλει. ἐπῄει δὲ τὴν χώραν αὐτῶν Ἀλέξανδροσ τῶν τε ἑταίρων ἱππέων ἔχων τοὺσ ἡμίσεασ καὶ τῶν πεζῶν ἀπὸ φάλαγγοσ ἑκάστησ ἐπιλέκτουσ καὶ τοὺσ ἱπποτοξότασ σύμπαντασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τοὺσ τοξότασ·

καὶ προσεχώρουν αὐτῷ ὁμολογίᾳ πάντεσ. καὶ ἔλαβε πόλεισ μὲν ἐσ τριάκοντα καὶ ἑπτά, ὧν ἵνα ὀλίγιστοι ἦσαν οἰκήτορεσ πεντακισχιλίων οὐκ ἐλάττουσ ἦσαν, πολλῶν δὲ καὶ ὑπὲρ τοὺσ μυρίουσ·

καὶ κώμασ πλήθει τε πολλὰσ ἔλαβε καὶ πολυανθρώπουσ οὐ μεῖον τῶν πόλεων. καὶ ταύτησ τῆσ χώρασ Πώρῳ ἄρχειν ἔδωκεν. καὶ Ταξίλῃ δὲ διαλλάττει Πῶρον καὶ Ταξίλην ἀποπέμπει ὀπίσω ἐσ τὰ ἤθη τὰ αὑτοῦ. Ἐν τούτῳ δὲ παρά τε Ἀβισάρου πρέσβεισ ἧκον, ἐνδιδόντεσ αὐτόν τε Ἀλεξάνδρῳ Ἀβισάρην καὶ τὴν χώραν ὅσησ ἦρχε.

καίτοι πρό γε τῆσ μάχησ τῆσ πρὸσ Πῶρον γενομένησ Ἀλεξάνδρῳ ἐπενόει Ἀβισάρησ καὶ αὐτὸσ ξὺν Πώρῳ τάττεσθαι· τότε δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ ξὺν τοῖσ ἄλλοισ πρέσβεσι παῤ Ἀλέξανδρον ἔπεμψε, χρήματά τε κομίζοντα καὶ ἐλέφαντασ τεσσαράκοντα δῶρον Ἀλεξάνδρῳ. ἧκον δὲ καὶ παρὰ τῶν αὐτονόμων Ἰνδῶν πρέσβεισ παῤ Ἀλέξανδρον καὶ παρὰ Πώρου ἄλλου του ὑπάρχου Ἰνδῶν.

Ἀλέξανδροσ δὲ Ἀβισάρην διὰ τάχουσ ἰέναι παῤ αὑτὸν κελεύει ἐπαπειλήσασ, εἰ μὴ ἔλθοι, ὅτι αὑτὸν ὄψεται ἥκοντα ξὺν τῇ στρατιᾷ ἵνα οὐ χαιρήσει ἰδών. Ἐν τούτῳ δὲ Φραταφέρνησ τε ὁ Παρθυαίων καὶ Ὑρκανίασ σατράπησ τοὺσ καταλειφθέντασ παρὰ οἷ Θρᾷκασ ἄγων ἧκεν ὡσ Ἀλέξανδρον καὶ παρὰ Σισικόττου τοῦ Ἀσσακηνῶν σατράπου ἄγγελοι, ὅτι τόν τε ὕπαρχον σφῶν ἀπεκτονότεσ εἰε͂ν οἱ Ἀσσακηνοὶ καὶ ἀπ̓ Ἀλεξάνδρου ἀφεστηκότεσ.

καὶ ἐπὶ τούτουσ Φίλιππον ἐκπέμπει καὶ Τυρίεσπιν σὺν στρατιᾷ τὰ περὶ τὴν Ἀσσακηνῶν χώραν καταστησομένουσ καὶ κοσμήσοντασ. Αὐτὸσ δὲ ὡσ ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην ποταμὸν προὐχώρει.

τούτου τοῦ Ἀκεσίνου τὸ μέγεθοσ μόνου τῶν Ἰνδῶν ποταμῶν Πτολεμαῖοσ ὁ Λάγου ἀνέγραψεν· εἶναι γὰρ ἵνα ἐπέρασεν αὐτὸν Ἀλέξανδροσ ἐπὶ τῶν πλοίων τε καὶ τῶν διφθερῶν ξὺν τῇ στρατιᾷ τὸ μὲν ῥεῦμα ὀξὺ τοῦ Ἀκεσίνου πέτραισ μεγάλαισ καὶ ὀξείαισ, καθ̓ ὧν φερόμενον βίᾳ τὸ ὕδωρ κυμαίνεσθαί τε καὶ καχλάζειν, τὸ δὲ εὖροσ σταδίουσ ἐπέχειν πεντεκαίδεκα. τοῖσ μὲν δὴ ἐπὶ τῶν διφθερῶν περῶσιν εὐμαρῆ γενέσθαι τὸν πόρον, τοὺσ δὲ ἐν τοῖσ πλοίοισ διαβάλλοντασ ἐποκειλάντων πολλῶν πλοίων ἐπὶ ταῖσ πέτραισ καὶ συναρ[ρ]αχθέντων οὐκ ὀλίγουσ αὐτοῦ ἐν τῷ ὕδατι διαφθαρῆναι.

εἰή ἂν οὖν ἐκ τοῦδε τοῦ λόγου ξυντιθέντι τεκμηριοῦσθαι, ὅτι οὐ πόρρω τοῦ ἀληθοῦσ ἀναγέγραπται τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ τὸ μέγεθοσ, ὅσοισ ἐσ τεσσαράκοντα σταδίουσ δοκεῖ τοῦ Ἰνδοῦ εἶναι τὸ εὖροσ, ἵνα μέσωσ ἔχει αὐτὸσ αὑτοῦ ὁ Ἰνδόσ·

ἵνα δὲ στενότατόσ τε καὶ διὰ στενότητα βαθύτατοσ ἐσ τοὺσ πεντεκαίδεκα ξυνάγεσθαι· καὶ ταῦτα πολλαχῇ εἶναι τοῦ Ἰνδοῦ. καὶ γὰρ καὶ τοῦ Ἀκεσίνου τεκμαίρομαι ἐπιλέξασθαι Ἀλέξανδρον, ἵναπερ τὸ πλατύτατον ἦν τοῦ πόρου, ὡσ σχολαιτέρῳ χρήσασθαι τῷ ῥεύματι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION